Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012"

Transkript

1 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til Hjertecentret og Hjertecentret som arbejdsplads generelt. Respondenterne Spørgeskemaet blev sendt ud til alle medarbejdere i centret, ansat mellem 1. januar og 31. december Efter to rykkerrunder er der i alt indkommet 53 besvarelser, svarende til en svarprocent på 100%. I alt er der 29 personer (35%) der ikke svarer eller ønsker ikke at deltage i undersøgelsen. Af dem er 25 besvarelser fra Kardiologisk Klinik (47,2%), 13 fra Thoraxanæstesiologisk Klinik (24,5 %), 12 fra Thoraxkirugisk Klinik (22,6%) og 3 fra centerledelsen (5,7%). Fordelingen af svar på de forskellige faggrupper fremgår af diagrammet nedenfor. 1

2 I det følgende vil jeg gennemgå resultaterne for de enkelte spørgsmål, under hvert af spørgeskemaets fem overordnede emner: Introduktionen til Hjertecentret, Arbejdsmiljøet, Det faglige miljø, Praktiske forhold og Om hjertecentret. For hvert spørgsmål vil jeg forsøge at trække relevante og interessante resultater frem. INTRODUKTIONEN TIL HJERTECENTRET Følte du dig velkommen i klinikken? Alle nye medarbejdere har følt sig velkommen i klinikken: 40% svarer I meget høj grad og 53% I høj grad. Ingen følte sig uvelkommen. Fik du et introduktionsprogram? Af de adspurgte modtog 83% et introduktionsprogram til Hjertecentret inden ansættelsesstart, mens 68% modtog et introduktionsprogram til klinikken/afsnittet. Blev du tildelt en fast makker? Af alle respondenterne fik 24,5 % ikke tildelt en fast makker i den første periode af ansættelsen. Som det fremgår af nedenstående søjlediagram, er dette ikke et problem der kun knytter sig til en enkelt faggruppe, men er rapporteret af både læger, sygeplejersker og lægesekretærer. 2

3 Hvordan fungerede samarbejdet med din makker? Af de nyansatte der havde fået tildelt en fast makker, fungerede samarbejdet Meget godt eller Godt i 85% af tilfældene, mens det blot fungerede Acceptabelt i de resterende 12,5%. Der er kun en enkel person, der direkte var utilfredse med samarbejdet, se nedenstående figur. Var det klart hvem der skulle introducere dig til nye opgaver? Det var klart for de fleste nyansatte, hvem der skulle introducere dem til nye opgaver. Men for 24,5% af respondenterne var det ikke altid klart. Analysen viser (ikke overraskende) som det fremgår af nedenstående diagram, at forvirring omkring introduktion til nye opgaver, i stor udstrækning hænger sammen med, om den nye medarbejder var blevet tildelt en fast makker eller ej. Hele 77,5% af de der havde en fast makker svarer at det altid var klart for dem, hvem der skulle introducere dem, modsat kun 23,1% blandt de der ikke havde en fast makker. 3

4 Ordningen med en fast makker synes altså alt i alt at fungere godt, og have en positiv effekt for de nyansattes oplevelse af introduktionen. Man kunne derfor se på, hvad der kan gøres for at nedbringe andelen af nye medarbejdere der ikke får en fast makker fra start (fra knapt en tredjedel af alle nye medarbejdere, der ifølge denne undersøgelse ikke fik en). Var introforløbet individuelt tilpasset til dig? De fleste (62,3%) af de nye medarbejdere oplevede, at introduktionsprogrammet var tilpasset i høj eller meget høj grad i henhold til deres aktuelle viden og med henblik på deres fremtidige opgaver. Men ikke alle havde fået et individuelt introduktionsforløb. Fordelingen blandt respondenterne fremgår af nedenstående søjlediagram. 4

5 Modtog du undervisning i overensstemmelse med introprogrammet? I det store hele synes der at være god overensstemmelse mellem de udsendte introduktionsprogrammer og den undervisning, som de nye medarbejdere modtog i klinikken og i afsnittet. 5,7% svarende til 3 personer oplevede dog, at der ikke var overensstemmelse mellem programmet og virkeligheden. 5

6 % Procent ARBEJDSMILJØET Overordnet set synes de nye medarbejdere godt om arbejdsmiljøet i Hjertecentret. Næsten alle (87%) medarbejdere føler sig endvidere trygge ved at spørge kollegaer eller overordnede til råds, hvis de er i tvivl om noget. Nedenstående søjlediagram, giver en oversigt over besvarelserne på de fem målte parametre: 1) Samarbejde i afsnittet/klinikken, 2) Kontakten til nærmeste leder, 3) Trivsel i afsnittet/klinikken, 4) Omgangstonen i afsnittet/klinikken og 5) Åbenhed overfor nye forslag og ideer. Arbejdsmiljøet i Hjertecentret Samarbejde Lederkontakt Trivsel Omgangstone Åbenhed 10 0 Meget godt Godt Acceptabelt Mindre godt Dårligt Nedenfor analyseres variablerne samarbejde og lederkontakt i flere detaljer, henholdsvis i forhold til faggrupper og afsnit. Hvordan fungerer samarbejdet? Samarbejdet i afsnittene og klinikkerne opleves som Meget godt eller Godt af de fleste medarbejdere, på tværs af faggrupper (se figuren nedenfor). Dog blot som Acceptabelt Mindre godt og Dårligt af nogle få respondenter (N=11). 6

7 Kontakten til nærmeste leder? Kontakten til nærmeste leder rapporteres også som overvejende god, men analysen giver et mere spredt billede. 30,2% af de nyansatte oplever at kontakten er meget god, 50,9% at den er god,15,1% at den er acceptabel, ingen mener den er mindre god, mens 3,8% oplever at kontakten er direkte dårlig. 7

8 DET FAGLIGE MILJØ Undervisning Af de nyansatte oplever ca. 90% at blive undervist i afsnittets faglige procedurer i høj eller meget høj grad eller i nogen grad. Der er kun ca. 10% der mener at blive undervist i mindre grad eller slet ikke. Fordelingen på faggrupperne fremgår af nedenstående graf. Kan du varetage basisfunktioner efter 3 måneder? Næsten alle er enige i at de efter tre måneder i deres nye job, selvstændigt kan varetage de basisfunktioner, der er beskrevet i deres stillingsbeskrivelse. 41,5% er meget enige, 45,3% er enige, mens 13,2% (N=7) er hverken eller. Se nedenstående søjlediagram. 8

9 I hvilken grad ser du fremtidige udviklingsmuligheder i Hjertecentret? De nye medarbejdere finder gode udviklingsmuligheder i Hjertecentret. 37,7% ser disse i meget høj grad, 41,5% i høj grad, 13,2% i nogen grad, 5,7% i mindre grad og 1,9% slet ikke. Opdelt på faggrupper ser fordelingen således ud: 9

10 Som det fremgår af søjlediagrammet, er det lægerne der ser de allerstørste udviklingsmuligheder i Hjertecentret 65% af lægerne ser i meget høj grad fremtidige udviklingsmuligheder, mens det samme gælder for 50% af lægesekretærerne og 24% af sygeplejerskerne. De fleste af sygeplejerskerne (52%) ser også store (i høj grad ) udviklingsmuligheder i Hjertecentret, men ikke i lige så høj grad som lægerne. Den der ser færrest udviklingsmuligheder er administrative medarbejdere (0%). PRAKTISKE FORHOLD Var dine koder til IT klar til dig? Nye ansatte i centeret oplever nogle gange at IT-koder ikke er klar til dem fra første ansættelsesdag. Hele 73,6 % rapporterer at koder ikke var klar eller at de havde problemer med at logge på. Personalefunktionen bestiller adgang til alle standard IT-systemer, men ikke til alle systemer som findes på RH (f.eks. ikke til VBT, ICIP, Kodak og Excelera). Andre koder oprettes automatisk (EPM/ BAM-ID) og findes derfor altid for alle lønnede medarbejdere. Alligevel reporterer 38% at de mangler den. 10

11 Fik du dato for hjertestop undervisning og brandøvelse? De fleste nye ansatte (79,2%) fik ved ansættelsens start oplyst dato for, hvornår de skulle deltage i praktisk brand undervisning. 53% fik også dato for hvornår de skulle til hjertestopundervisning dvs. en tredjedel af respondenterne ikke fik oplyst en dato for hjertestopundervisning fra start. Se nedenstående diagram. 11

12 Var du tilfreds med personalefunktionens service? 47% af nyansatte var tilfredse med den service personalefunktionen har ydet i forbindelse med deres ansættelsespapirer, ferie og anciennitet. Der havde 43% af medarbejdere en neutrale indstilling til personalefunktionens service, mens 5,7% var utilfreds og 1,9% havde ikke haft kontakt til HRU. OM HJERTECENTRET Lever Hjertecentret op til sine visioner og mål? Der er lidt forskellige oplevelser af i hvilken grad, der er overensstemmelse mellem Hjertecentrets visioner og mål og den daglige praksis. Kun 9,4% synes, at der i Hjertecentret i høj meget grad er overensstemmelse mellem visioner og mål og den daglige praksis. De fleste oplever en høj grad (41,5%) eller nogen grad (32,1%) af overensstemmelse, mens 1,9% oplever en mindre grad af overensstemmelse. Tre personer mener at, der er slet ikke en overensstemmelse mellem Hjertecentrets visioner og mål og den daglige praksis (5,7%) og ni nyansatte ved det ikke (9,4%). 12

13 Vil du anbefale Hjertecentret som arbejdsplads? De nyansatte er i stor udstrækning så glade for at arbejde i Hjertecentret, at de vil anbefale det til andre. Ingen vil afvise at anbefale Hjertecentret til andre, 9% er i tvivl, mens hele 87% gerne vil anbefale Hjertecentret som arbejdsplads til andre. Kommentarer og forslag til forbedringer Flere af de nyansatte kommenterer problemerne og kommer med forslag til forbedringer af introduktionen i Hjertecentret. En fuld transskription af alle kommentarer findes på sidste side. Sammenfatning Samlet set giver undersøgelsen indtryk af, at de nyansatte er godt tilfredse med introduktionen til Hjertecentret, og Hjertecentret som arbejdsplads generelt. Alle føler sig velkomne i klinikkerne. Langt de fleste har modtaget et introduktionsprogram, som de er blevet undervist i overensstemmelse med, og som de mener gør dem i stand til selvstændigt at varetage deres basisfunktioner efter tre måneder. Systemet med en fast makker fungerer godt, men ikke alle fik tildelt en makker. Arbejdsmiljøet vurderes generelt positivt, med enkelte negative tilbagemeldinger i forhold til omgangstonen og åbenhed. Langt de fleste nye medarbejdere ser store udviklingsmuligheder i Hjertecentret. 13

14 Undersøgelsen viser også, at der kan arbejdes på at forbedre introduktionsforløbet for nye medarbejdere på flere punkter: At alle får tildelt en fast makker fra start Forbedre forløbet med makker Mere undervisning i afsnittets faglige procedurer Mere åbenhed og tættere samarbejde med sygeplejersker og læger Af alle responserne fik 24,5 % fik ikke tildelt en fast makker fra start, hvilket bl.a. medførte forvirring omkring hvem der skulle introducere den nyansatte til de forskellige opgaver. I alt 51 % oplevede i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke at blive undervist i afsnittets faglige procedurer. Jeg har som nævnt i denne rapport forsøgt at fremhæve relevante og interessante pointer frem. Alle der har yderligere eller specifikke spørgsmål til data, er velkommen til at kontakte mig. Udarbejdet af Franziska Wolf, juni

15 Forslag til forbedringer til introduktionsperioden: (13): Koordinering af introduktion til forskellige funktioner ved specialister bør optimeres og gennemførtes ikke i henhold til skemaet. (17): Kunne godt tænke at der var flere dage til introduktion på Hjertecentret, fremfor den fælles introduktion. (25): Min kliniske sygeplejespecialist og mentor var ikke fuldt orienteret om start og forventninger i forhold til at lave den bedste intro. Forløbet har været lidt præget af tilfældigheder i indføring til praktisk sygepleje. (29): Introdag til hjertecentret var en anelse kedeligt/irrelevant. Der bliver nævnt mange navne på forskellige personer i hjertecentret, hvilket er glemt lige så hurtigt som det er sagt. (32): Mere undervisning i bl.a. Pacemaker og brugen heraf og EKG læsning. (35): For mange aflysninger af introduktionsprogrammet. (40): Vi er to der startede samtidigt. Og vi mangler begge det at blive samlet op på. Der blev lavet en midlertidig ledelsesmæssig rokade, så vores daglige leder mangler på afdelingen, og det kan mærkes set i forhold til opfølgning. (41): At der faktisk ER en intro program til afdelingen og undervisning i den basale patient forløb og træning i de mest almindelige procedurer: pleuradræn, bronkoskopi og introduktion til traumecenteret inkl. thorax kir akut bakkerne. / / Det var en kummerlig (44): Der var uoverensstemmelse mellem datoer for introduktionsprogrammet: Startede 1. maj og fik brev om at der var fællesintro 1. maj, men i andet materiale stod generelt at der ikke var fællesintro 1. maj. Trods henvendelser var det ikke muligt at få oplyst. (47): Ønsker tættere samarbejde med sygeplejersker og læger, forsøger selv med diverse tiltag og måske gav min erfaring se på logistikken i forskellige arbejdsprocedure, såfremt tiden er til det. / Alt i alt godt tilfreds med at være på / (48): Der bliver brugt en del tid på overordnet introduktion som ikke altid virker relevant for mit virke som læge. Foreslår i stedet at man introducerer lægerne målrettet i afdelingen og evt. giver mere tid til følgevagter. (49): Der er for dårlig arbejdstilrettelæggelse generelt. / -Man kender ikke sine arbejdsweekender fremover. / -MIN TID er ikke pt. eller kontinuitetsvenligt. / -Der er for ofte overlapning af vagter UDEN mundtlig rapport, hvorved mange vigtige informationer (50): Der bliver brugt en del tid på overordnet introduktion som ikke altid virker relevant for mit virke som læge. Foreslår i stedet at man introducerer lægerne målrettet i afdelingen og evt. giver mere tid til følgevagter. (51): Fællesintroen er nærmest overflødig, eller det meste af den i hvert fald irrelevant. En grundigere introduktion til selve afsnittet og arbejdsopgaverne ville have været bedre. 15

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2005 1 IDLEDIG...3 1.1. SAMMEFATIG OG FOKUSOMRÅDER...3 1.2. HER KLARER BAC SIG GODT...3 1.3. MULIGE IDSATSOMRÅDER I BAC...5 1.4. KOSULETERES ABEFALEDE FOKUSOMRÅDER...6

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Når kommunikationen er sikker!

Når kommunikationen er sikker! Når kommunikationen er sikker! En evaluerings- og inspirationsrapport om projekt Sikker Mundtlig Kommunikation på Hvidovre Hospital Udviklings- og uddannelsesafdelingen Hvidovre Hospital Sikker Mundtlig

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Sygefravær Ned I Psykiatrien

Sygefravær Ned I Psykiatrien Sygefravær Ned I Psykiatrien Evaluering af SNIP uddannelsen for mellemledere i Region Hovedstadens Psykiatri Jeg har som ny leder overtaget en afdeling med højt sygefravær. Nu er sygefraværet ganske lavt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT. Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen

UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT. Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT PH.D.-STUDERENDE Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...4 1.1 Projektets opdrag og grundlag...4 1.2 Rapportens

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere