Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i"

Transkript

1 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Baggrund 4. Om IMT-virksomheden 5. Ledelse og organisatorisk indplacering Forventningerne 6. Direktørens ansvars- og opgaveområde 7. Særlige forhold og udfordringer 8. Direktørens baggrund og bagage Ansættelsen 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 11. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Stillingen Stillingen som virksomhedsdirektør for IT, medicoteknik og telefoni er nyoprettet med henblik på at samle Region Hovedstadens opgaver inden for området i én tværgående enhedsorganisation. 2. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår iht. Aftale for chefer på åremål i 5 år. Lønnen forhandles med cheforganisationen med udgangspunkt i et samlet lønniveau på kr årligt plus åremålstillæg og pensionsordning. Tiltrædelse snarest muligt. 3. Baggrund Region Hovedstaden har i løbet af 2010/2011 gennemført en række administrative og organisatoriske analyser med det formål at afdække produktivitets- og effektivitetspotentialer på det administrative område og få regionen til i højere grad at fremstå som en enhed. Analyserne peger bl.a. på behovet for at styrke den helhedsorienterede indsats gennem etablering af tværgående virksomheder til varetagelse af opgaver og processer, der understøtter og servicerer den øvrige del af organisationen. Det drejer sig om opgavetyper og processer af hovedsagelig driftsmæssig karakter inden for IT, medicoteknik og telefoni samt inden for HR- og uddannelsesområdet. På den baggrund har Forretningsudvalget i Region Hovedstaden besluttet at igangsætte proceduren for ansættelse af direktører til to nye tværgående virksomheder inden for hhv. IT, medicoteknik og telefoni (IMT-virksomheden) og inden for HR- og uddannelsesområdet (HRU-virksomheden). 4. Om IMT-virksomheden Med etablering af en ny tværgående IMT-virksomhed vil der ske en samling af regionens opgaver inden for IT, medicoteknik og telefoni i en enhedsorganisation. Den nye virksomhed organiseres således, at der fortsat vil være it-support og medicoteknisk support fysisk til stede på hospitalerne til at yde den nødvendige service, men med entydig reference til den nye IMT-virksomhedsledelse. På det medicotekniske område vil der ske en betydelig styrkelse i form af bedre koordinering og standardisering på tværs af hospitalerne. Der pågår et arbejde med at fastlægge, hvilke opgaver der helt præcist skal varetages af den nye virksomhed, herunder de fremtidige snitflader i forhold til koncernstabene. side 2

3 Den konkrete opbygning af en ny organisation og procestilrettelæggelse skal ske under hensyntagen til At der er fokus på en bedre driftsstabilitet At der er fokus på kundeservice At der er en nærhed til klinikken At lokale behov tilgodeses Det er samtidig væsentligt, at der sker en styrkelse af det medicotekniske område med en særlig enhed inden for den samlede organisation, der sikrer koordinering og høj faglighed, herunder medvirker til standardiseringer på tværs af regionen også vedrørende indkøb og vedligeholdelse/serviceaftaler. På koncernniveau varetages strategiske opgaver, koordination med staten og andre regioner og politisk sagsforberedelse i samarbejde med virksomheden. Den nye IMT-direktør forventes at være med til at præge den endelige udformning af organisationsstrukturen og besættelse af lederstillinger i den nye organisation. IMT-virksomheden forventes at blive fysisk placeret på Borgervænget 7, København Ø, hvor Koncern IT i dag har lokaler. Yderligere informationer om Region Hovedstaden findes på 5. Ledelse og organisatorisk indplacering Direktøren refererer til den ansvarlige koncerndirektør. Direktøren har den overordnede ledelse i forhold til samtlige ledere og medarbejdere i IMT-virksomheden. Direktøren udøver direkte ledelse i forhold til lederne af de nye enheder i IMTvirksomheden. Der er i dag ca. 650 årsværk beskæftiget inden for it-, medico- og telefoniområdet. Når den nye IMT-virksomhed etableres påregnes det samlede personaleforbrug i løbet af en to-tre årig periode at være bragt ned til ca. 575 årsværk. side 3

4 Forventningerne 6. Direktørens ansvars- og opgaveområde Det er direktørens overordnede ansvar: At sikre, at der på opgaveområdet er fokus på ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, regionsråd/udvalg, koncerndirektion, statslige myndigheder, andre regioner, kommuner, brugere i regionens virksomheder samt andre interne og eksterne samarbejdspartnere) og indre samspil (effektivitets-/kvalitets-/produktivitetsfremmende processer i egen organisation) kittet sammen af en god kultur med bæredygtige værdier At sikre afsøgning og synliggørelse af de af regionsrådet/forretningsudvalget og koncerndirektionen fastlagte organisatoriske/økonomiske/administrative rammer samt faglige mål og sikre, at der følges op og implementeres i hverdagens opgaveløsninger At holde fokus på driftsstabilitet, kundeservice, nærhed til klinikken og lokale behov i regionens virksomheder At sikre, at området drives rationelt og effektivt - og fremtræder som en fremsynet, veldrevet tværgående virksomhed i regionen At medvirke til standardiseringer på tværs af regionen inden for IT-området og det medicotekniske område, herunder også vedrørende indkøb og vedligeholdelses- /serviceaftaler At medvirke til at sikre, at Region Hovedstaden opleves både regionalt, nationalt og internationalt som en markant og kvalitetsstærk aktør på IT-, medicoteknik- og telefoniområdet At sikre, at området er koordineret ud fra et helhedssyn i styring, planlægning og opgaveudførelse på tværs af regionens opgaveområder bl.a. gennem samspillet med koncerndirektionen, koncernstabene, virksomhederne/hospitalerne og i kollegafora på tværs At sikre, at ledelse og personale har - og udvikles mod de kompetencer, der matcher opgaveområderne At sikre, at der internt er et fælles billede af de politiske og ledelsesmæssige beslutninger - og de øvrige interne og eksterne rammebetingelser for opgavevaretagelsen side 4

5 At sikre, at der vedvarende er fokus på arbejdet med værdier, så værdierne afspejler sig i virksomhedens daglige opgaveudførsel At sikre personalets inddragelse og involvering med fokus på trivsel og udvikling af alle arbejdspladser At sikre lovlig forvaltningsudøvelse Det forventes, at direktøren forholder sig aktivt og offensivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 7. Særlige forhold og udfordringer Når man omsætter det generelle, overordnede ansvars- og opgaveområde til fokusområder, som direktøren i den første tid (1-2 år) skal ofre særlig ledelsesmæssig opmærksomhed, drejer det sig bl.a. om følgende hovedudfordringer: Region Hovedstaden har sammensat en implementeringsorganisation, som bl.a. skal varetage følgende opgaver: o Beskrivelse af organisationen o Medvirke til besættelse af ny direktørstilling o Dialogpartner i forhold til fusions-med o Sikre kommunikation til virksomheder og medarbejdere o Håndtere processen omkring udvælgelse af medarbejdere o Koordinere processen omkring samling af medarbejdere o Forberedelse af de fysiske og IT-mæssige rammer for den nye organisering Hovedelementerne i processen frem mod etablering af IMT-virksomheden er således lagt til rette, herunder arbejdet med at skitsere den kommende organisering af den nye virksomhed samt arbejdet med at identificere snitflader mellem opgaver, som skal placeres i IMT-virksomheden og opgaver, som skal forankres på hospitalsniveau. Det forventes, at den nye direktør hurtigt bringer sig på omgangshøjde med arbejdet i implementeringsorganisationen og aktivt spiller med i det videre arbejde Et hovedfokusområde for den nye direktør bliver at skabe en vellykket fusionering af IT-, medicoteknik- og telefoniområdet, således at de tre områder bliver integreret i den nye IMT-virksomhed med en fælles kultur, fælles systematik mv. Der lægges vægt på at der skabes en åben, serviceorienteret og gennemskuelig organisation, så brugerne har let ved at finde rundt og hente assistance. På den korte bane skal der være stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at konsolidere den daglige drift, så kunderne (hospitalerne/klinikkerne) oplever stabil drift samt hurtig og effektiv service og support i dagligdagen. Desuden skal den nye IT-governance struktur på plads, så beslutningskompetence, ansvars- og opgavefordeling mv. side 5

6 mellem hospitalerne, IMT og koncernen er tydeligt beskrevet. Det vil i den sammenhæng være vigtigt, at IMT direktøren får skabt en forventningsafstemning med hospitalsdirektørerne og koncerndirektionen og får fastlagt målepunkter for at kunne dokumentere og evaluere på den stabile drift. På den længere bane skal konsolideringen videreføres med sigte på at få skabt større ensartethed og rationalitet i opgaveløsningerne på de enkelte hospitaler og linjerne skal lægges for den fremtidige udvikling af området, så IMT-virksomheden kan understøtte arbejdet i klinikkerne med bedre service og kvalitet. En af opgaverne vil være at udarbejde strategier for udvikling af velfærdsteknologi, herunder strategier for mulig kommercialisering af sådan teknologi. Direktørens evner til at lede store fusionsprocesser og tilrettelægge strategiprocesser kommer her i spil ligesom direktørens evne til at navigere, prioritere og vurdere nye teknologiske muligheder i omverdenen, herunder mulighederne for skabe integration af IT, teknisk udstyr og kommunikation i bred forstand På de indre linjer forventes det, at direktøren holder fokus på at få bemandingen af den nye IMT-virksomhed hurtigt på plads, få etableret et nyt velfungerende lederteam og sikre, at medarbejdernes kompetencer udvikles, så de matcher de opgaver, som virksomheden skal løse. Et særligt fokus skal der være på ledelsesopgaven i forhold til de medarbejdere, som fortsat vil være placeret på de enkelte hospitaler. Desuden ligger der en vigtig ledelsesopgave i at få prioriteret de drifts- og investeringsmæssige ressourcer, der er til rådighed på området og få lagt en samlet plan for gennemførelse af de projekter, der er i pipeline I forhold til koncernledelsen er der en forventning om, at direktøren går aktivt ind i det fælles ledelsesarbejde, der foregår med bl.a. politikformulering og formidling af fælles værdier og holdninger ind i egen organisation I samspillet med virksomheds-/hospitalsdirektørerne forventes det, at den nye IMTdirektør indgår som en konstruktiv og aktiv kollega, som ser sig selv som en del af en større helhed, hvor man støtter hinanden bl.a. i konkrete problemløsninger i den daglige drift På de ydre linjer forventes IMT-direktøren på regionalt niveau at gå aktivt ind i samarbejdet med de øvrige regioner om fælles udviklingsprojekter i regi af RSI (Regionernes Sundheds-it), ligesom direktøren på nationalt niveau forventes at være med til at præge dagsordenen i samspillet med NSI (National Sundheds-it), der skal binde samarbejdet mellem kommunerne og regionerne sammen ift. IT-understøttelse af sundhedsområdet. En særlig udfordring ligger der på lokalt niveau i samspillet med praksissektoren side 6

7 8. Direktørens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en direktør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En videregående akademisk uddannelse gerne suppleret med en lederuddannelse Ledelseserfaring på højt niveau fra store komplekse offentlige eller private organisationer/koncerner, herunder erfaring med strategisk ledelse, ledelse af fusions- og fissionsprocesser, organisationsudvikling og overordnet økonomistyring. Skal kunne fremvise resultater fra nuværende/tidligere ledelsesfunktion, som der står respekt om Bred indsigt i IT-området og gerne også det medicotekniske område Et godt indblik i det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde Erfaring med kommunikation i forhold til ekstern profilering og interne udviklings- og forandringsprocesser Kendskab til sundhedsvæsnet og hospitalsverdenen vil være en fordel Personlighed og ledelsesmæssige kompetencer En uhøjtidelig og humørfyldt lederpersonlighed, der udstråler energi og dynamik og en naturlig myndighed. Får respekt og ledelsesrum qua sin personlige udstråling, integritet, viden og stærke samarbejdsevner En person, man kan lave aftaler med. Er troværdig, velafbalanceret og tillidsvækkende. En leder med stærke organisatoriske og strategiske lederevner. Er god til at sætte mål, rammer og retning. Forstår at skabe motivation, gejst og sammenhæng i organisationen, så folk trækker på samme hammel. Er klar og tydelig i sin kommunikation En leder, der kan lede gennem andre ledere. Er resultat- og målorienteret - og forstår at uddelegere og følge op En holdspiller både i forhold til interne og eksterne aktører. Har blik for tilrettelæggelse af involverende og medinddragende processer, som skaber ejerskab til løsningerne på tværs i organisationen Har politisk tæft. Forstår og respekterer de demokratiske og politiske spilleregler side 7

8 Er fleksibel og forstår at begå sig i en omskiftelig tid uden at tabe de langsigtede mål af syne Har stærke forhandlingsevner. Forstår at aflæse kundernes behov og vurdere, hvordan de kan imødekommes. Er åben og lyttende, men kan også skære igennem, når det er nødvendigt Er innovativ og hurtig til at sætte sig ind i nye områder. Har et godt strategisk overblik og stærke analytiske evner. Tænker i sammenhænge og helheder og evner at kombinere mange forskellige hensyn Har lyst og evne til at samarbejde med mange forskellige fagprofessionelle. Forstår at arbejde på tværs i organisationen. Er rummelig og kan se styrken i forskellighederne Er robust og har en høj stresstærskel. Er god til at prioritere og håndtere det krydspres og forventningspres, der ligger i samspillet med de mange forskellige interessenter Har forståelse for værdien af et godt samspil med tillidsrepræsentanterne og MEDsystemet Har internationalt udsyn og antennerne ude. Holder sig på forkant med den teknologiske udvikling i omverdenen Ansættelsen 9. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Chefkonsulent Jørgen Norup, Lundgaard Konsulenterne, telefon eller chefkonsulent Malene Hansen, Lundgaard Konsulenterne, telefon eller Koncerndirektør Svend Hartling på telefon eller De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med koncerndirektør Svend Hartling for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af 1 Jørgen Norup er i udlandet den maj. Kan træffes på tlf. - bedst mellem kl. 17 og 18. side 8

9 kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. 4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 11. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til hurtigst muligt. Sidste frist er den 31. maj 2011 kl (Ansøgere med en fortrolig mail-adresse bedes anføre denne i ansøgningen). Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde 7/ Kl interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 16/ Kl Afholdelse af dialogtest chefkonsulent Malene Hansen 17/ interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 28/ Kl Formel beslutning Hurtigst muligt herefter side 9

10 Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup, Konsulent i ansættelsessagen side 10

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune Direktøren skal stå i spidsen for en udvikling, hvor SUF fremtræder som en mere udadvendt organisation der hele tiden

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør

Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør Proces- og resultatorienteret chef til etableringen af Statens It Baggrund Regeringen har besluttet,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere