KREJL. Smånyt... side 62 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Smånyt... side 62 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO5"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO5 ljdsigt over Løgstør by set fra stien på bakken syd fra Rådhusgade - malet af Biulf omkring INDHOLD: Kommentar side 50 Maleren Søren Christian Bjulf af Claes Jacobsen... side 5'1 Fra Heden til prærien (fortsat)... side 56 Achton Friis og Johannes Larsen på Livø.af Bjarne Gei1... side 59 Smånyt... side 62

2 KRIJL udkommer med 4 numfe om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. nufirmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, 967 O Løgstør Telefon Ii-66. posrgiro Iio 4746 Årsabonnement: 100 kr. ISSN Tryk: LøgstØr Bogtryk & OffsetAps. KÆRE IÆSER Pa Løgstør rådhus har der tidligere været aff^ngefet kunstudstillinger med værker af kunstnere med tilknltning til LøgstØr - senest med kunstnerenaage Strand i skolernes efterårsferie Slægts- og lokalhistorisk forening for Løgstør og Omegn påtænker i skolernes efterårsferie i oktober i fu - såfremt der kan skaffes et tilstrækkeligt antal værker - at lave et tilsvarende arrangement med værker af kunstneren Søren Christian Bjulf, der ligesom Aage Strand blev født iløgstøt. IIAR DU ET ETLER FLERIVÆRKER AF SØRNN CHRISTIAN BJULF SOM FORENINGEN MÅ TÅNN TTT DENNE UDSTILLING, BEDES DU KONTAKTE FORMANDEN, John Nielsen, Østenlle 20, Løgstør, tlf eller dk snarest. (se artikel s.j1). I dette nr. fortsætter brevromanen Fra Heden til prærien, og Bjarne Geil skriver om Achton Friis og Johannes Larsens møde med Liyø (og Iøgstørl) Endelig er der guf for de nostalgisk mindede læsere i mange retninger i Smånyt. Krejl har jo altid lræret "sidst med det første", så nu er det nok nyt igen. GOD FORNøJEISE! FORSIDEBILLEDET Er et Løgstørbillede af Søren Chr. Bjulf,

3 Møferen SØren Cftrbtiøn Bj"tf født i LØgstør d.en 15.oktober 1890 Af Claes Jacobsen Fra Sørensen over Madsen til Bjulf I kirkebogen for Løgstør sogn er der for et barn født den 15. oktober 1890 tilført følgende : "Barnet: Søren Christian Madsen Sørensen (Sørensen er på et ikke angivet tidspunkt overstreget, så navnet er ændret til Søren Christian Madsen). Forældre: Fiskehandler Anders Madsen Sørensen og hllstrll Marie f. Knudsen af Løgstør.Moderen 22 hr. Bemærkning: 1) Dåben forrettet i Frimenighedens Forsamlingshus i Løgstør den 23.november 1890 af frimenighedspræst Søren Anker-Møller af Klim iflg. attest fra samme af samme dato. 2) lføige vielsesprotokollen for Bj ømsholm sogn r faderens navn Anders Christian Sørensen (viet l0.november 1888) 3) Efternavn ændret til Bjulf rtøige navnebevis af 4. Marts l9l9 fn Frederiksberg Birk." Kirkebogstilførslen har sandsynligvis været mangelfuld. Faderen ses andetsteds benævnt som Anders Christian Madsen, født 10. marts 1860 i Ertbø[e,død 17. november 1900 i Løgstøl Moderen som Ellen Marie Madsen, født Knudsen i Næsby den 12. januar 1869, død 12. oktober 1953 i Labyhøj. Frimenighedens Forsamlingshus var indrettet i ejendommen Blindebomsgade 7 i 1884 af en Petrea Petersen. Ejendommen blev nedrevet i i forbindelse med udvidelsen af Plejehjemmet Bøgely,i øvtigt sammen med bl.a. naboejendommen Blindebomsgade 5 - den tidligere herredsflildmægtigbolig, hvor doktor N. P Nielsen i en årrække havde bopæl og konsultation. Frimenighedskirken i Fredensgade blev først bygget i Den nævnte frimenighedspræst Søren Anker-Møller ( ) var tidligere kapellan på Hannæs, medstifter af frimenigheden/valgmenigheden i Klim og dennes første præst, og han blev fra 1884 præst for frimenighedskredsene i Vesthimmerland, bl.a. Løgstør og Lundby, der s nere fik hjemsted i Søttrup/Hornum. Han var på sin tid særdeles kendt ikke alene for at tage kraftig del i den kirkelige debat, men også for hans deltagelse i den politiske debat. Oprindelsen af navnet Bjulf er ukendt, men det er vel nok på sin vis forståeligt, at en fremadstormende ambitiøs kunstner dådigt kunne hedde SØren Christian Madsen, Llanset Madsen er et godt gedigent og udmærket gammelt dansk navn. Af en lille notits i LøgstørAvis fn den24. marts 1919 skrevet med gotiske bogstaver, og hvoraf bogstavet "e" de fleste steder mangler, fremgår det: - tlcunciorlrrb:irr1- tit"o. malct, Gwen Ul?olrf n, Cot.ogqSf rn of 6'rlefru fi, $saitt, lcr gcnnrm llgt 6rurotegiE $nfritut (Gofur Cturue) fcoct flfiil$stfe tlt. -e! fm Scrn{ll"notn I 8iulf, Notits i LØgstØrAuisfra 24.mørts 1919 om naune(endringfrø Madsen til Biulf 51

4 Familien Søren Christian Bjulfs far - Anders Christian Madsen - der var fisker og fiskehandler, afgik ved døden allerede som 4}-hrig i år 1900, og han efterlod sig udover den 3l-årige hustru 6 små børn, hvoraf Søren som 10-årig var den ældste. Faderens gravsted, som siden er blevet familiegravsted, findes fortsat pit Løgstør Kirkegård. Søren Cbristian Bjulfs portrcet af moderen Marie Mødsen. Ellen Marie Madsen, der efterfølgende forblev enke i 53 år, blev kendt som en stille og alvodig kvinde, der efter sin mands død med flid og bestemthed, trofasthed, udholdenhed og tapperhed opdrog den store børneflok. Hun havde den store sorg at miste to unge døtre af tuberkulose, Kirstine ( ) og Eleonora ( lplj), men de øwige kom godt i vej. Datteren Else g. Fonvig ( ),og sønnerne Hans Madsen ( ), Anders SØrensen ( ) og Søren. Bleghuset I Løgstør havde hun en lang årrække bopæl i "Bleghuset" (tidligere med adresse på Kærvej, nu Limfjordsve j 76 - opført 1908). Hun flyttede i 1935 til København til sønnen Hans på Amager, der var ungkad, men familien beholdt "Bleghuset" i Løgstør, hvor de kom på sommerbesøg, og huset blev først afhændet efter krigen. Den tidligere købmand på Dragsdalvej i Løgstør, Ludvig Christensen, har en tid boet i nabohuset, kaldet "Enghuset" (opført 1917), og han har kendt fru Madsen og hendes børn. Han har shgar været model for Bjulf ved flere lejligheder. Flere familiemedlemmer forblev stærkt interesserede i, hvad der foregik i Løgstøt. Bjulf måske ikke så meget, men moderen og især hans søskende Else og Hans bevarede interessen for byen ved hyppige besøg og som trofaste læsere af LøgstørAvis også efter fraflltningen. Om Hans, der var lærer i København, hed det ligefrem, at han læste hver eneste linie i LøgstørAvis. Søren Christian Bjulf havde et barnløst og fodist ægteskab bag sig, da han den 2. december 1930 blev gift med Martine (kaldettine) Dusine f. Hansen itillitze på Lolland den25. september 1907, som var kommet som Llng pige i huset hos familien i København. De flyttede i oktober 1933 fn Ptrg- 52

5 gardsgade 10 i København til Roskilde, hvor de havde bopæl til deres død. Først på Dr. Margrethesvej siden på Sønderlundsvej. Søren Christian Bjulf døde den 2O. januar 1958, og Tine Bjulf den 9. december De er begravede ph Østre Kirkegård i Roskilde. I ægteskabet var der 4 bøn, hvoraf den ældste søn lørgen er afgået ved døden( ).tilbage er døtrene Brita(1932) og Eva (1936) samt sønnen Æne (1934). Paris, men rejste i det hele taget de første år som malersvend meget - fortrinsvis i Middelhavslandene og Mellemeuropa - hvor han dels lærte malerkunst, men hvor han givetvis også skaffede sig en inspiration, som han senere fik brug for. Det lyder voldsomt, men hans udlændighed fik en varighed af ikke mindre end 11 ar, inden han vendte permanent tilbage til Danmark. Men så kunne han også noget med maleriet,ingen eller måske kun en enkelt gjorde ham efter, men han blev også kritiseret - også uberettiget. Motiwalget Fotografi af Søren Cbristian Bjulf med 3 søskende. Fra uenstre Else Fonuig, Anders SØrensen, Hans Madsen og Søren Cbristian Bjulf Malerierne Søren Christian Bjulf afslørede tidligt stort talent for at tegne og male, og i familiens eje er fortsat mindre arbejder, som han udførte allerede som barn. Men han blev efter præliminæreksamen uddannet som bygningsmaler med tilhørende skolegang på teknisk skole, og som skik var dengang for mange håndværkere, især i første halvdel af 1900-tallet,gik hranph valsen,hvor han arbejdede sig frem for kost, logi og en beskeden betaling. Han benyttede lejligheden til at studere malerkunst i hvert fald i Diisseldorf og De malerimotiver Bjulf ubetinget er mest kendt for koncentrerer sig omkring Gl. Strand i København, fiskerkonerne og "skovserkonerne", som her solgte fisk frem til udgangen af l964,hvor det ikke mere måtte foregå her. Ofte er en del af motivet udover fiskerkonerne i store gevandter og med karakteristiske tørklæder uniformerede personer som politibetjente, husassistenter, militære gardere, røde postbude og elegant påklædte damer - s,rmt et rigt folkeliv omkring. Som modeller for de elegant påklædte damer og husassistenterne anvendte Bjulf ofte sin konetine og dennes søster. 53

6 Mange af hans motiver blev hentet i og omkring Roskilde, hvor han havde sin bopæl i godt25 ar. Bjulfs portrøet af bustruen Tine 193 I Mange malere har i tidens løb gennem gen rationer malet stemningsfulde billeder af dette stykke københavnerhistorie. - Men kun for to - hvoraf den ene er Bjulf - er det rigtigt lykkedes, mener flere kunstkendere og -kritikere. Men det er ikke rigtigt, når det er påstået, at Bjulfnæsten udelukkende hentede sine motiver ved Gl. Strand og med fiskerkonerne. Blomstersælgersker ved Christiansborg Slot, ved Højbro Plads, ved Israels Plads og ved Amager Torv med Absalon højt tll hest er også meget kendte motiver. Hertil kommer, at han mestrede landskaber med dyr og mennesker, skovpartier, klunketidsinteriører fra borgerhjem og interiører med blomsteropstillinger, landsbygader med personer, vinterpartier, havepartier og ikke mindst hans figurog poftfætmalerier, ofte af fiskere og landmænd. Bestillingsarbejder udførte han også, og han har bl.a. malet et portræt af den nu rtdøde udgiver af Roskilde Tidende, Chr. G. Odense, og af ligeledes afdøde redaktør I.A. Hansen, Roskilde Dagblad. Mange lidt ældre roskildensere vil også kunne huske hans ådigt tilbagevendende omslagsbilleder til 'JLll i Roskilde". Som en lille kuriositet kan nævnes, at Bjulf har malet et skovparti, Sol i Granskoven, den 9. april Phbagsiden af rammen står skrevet: "Malet om formiddagen den 9. april 194O trden anelse om, hvad der truede os". " Fattigmands-Fischer" Den meget kendte københavnermaler Paul Gustav Fischer ( ) anvendte i et vist omfang de samme motiver - bl.a. Gl. Strand-motiver med kraftige fiskerkoner med karakteristiske tørklæder og et rigt folkeliv - som Bjulf, og de to er formentlig de mest anerkendte indenfor netop denne specielle genre. Bjulf har for år tilbage formentlig kærligt ment fået tilnavnet "Fattigmands- Fischer", hvilket måske nok for nogen 54

7 ville være at betragte som en ære. - tsjulf var clog af en noget anclen opfattelse, og flere kunstkendere har mecl ham unclret sig over, hvorfor clenne "elendip;e maler" (altsii Paul Fischer) opnåede så volclsom popularitet, en popularitet som ikke minclst l-rar af'spejlet sig i cle priser, hans billecler har opnået. Han er hancllet til I mill. kr. og clerover 21 gange, og det højeste hammerslag han indtil viclere har opnået p:i kr. kom i marts 1989 hos Christies i Lonclon. pfffixg' Bjulf blev dengang af en kunsthancller urigtigt søgt solgt som elev af "professor Paul Fischer". Bjulf betakkecle sig tneget for denne ære mecl henvisning til, at dels var Fischer ikke professor, dels var han en elenclig maler Dronningemaleren Preben Hornltng ( ) var enclnu mere bramfri i sin beclømmelse af Fischer. Han kaldte ham "fiskerkonernes clilettantiske fortol ker" og hans malerier for "noget lort". Brøclnicl sagde nogen. Arne Brunn Rastnusseu, cler i 1948 etablerecle Bruun Rasmussen Kunstauktioner, kom for skacle at omtale Paul Fischer som "postkortmaler". Og herfor inkasserede han en stor balle af Fischers clatter. Bjulfs billecler er handlet væsentlig mere beskeclent, men clog pæl1t i sammenligning mecl langt de fleste anclre af hans samticls knnstnere. Bjulf f'ølte sig dog pir ingen måcle r.rnclerlegen i fodrolcl til Fischer. Han mente simpelthen, at han var en bedre maler encl Fischer var cler en større malerisag, hvor nogle kunsthancllere blev dømt for som en salgsfremmencle foranstaltning at give løgnagtige oplysninger om de malere, cle solgte. Malerne optråclte løgnagtigt som uclstillet cle fineste steder, som elever af kenclte kurstnere og professorer o.s.v., men uclen holcl i vilkeligheden. Søren Christian Bjulfs tthtenttotiu ntecl Kortg Christian clen 10. cntborcl i sirt isbitd På Roskikle fjord. (fortscettes) 55

8 FRA HEDEN TIL PRÆRIEN En næsten "krimi" med uduandring fra Vestbimmedand til det uestligste Cønada, deluis fortah i breue. (fortsat).-,r' i : 'is:" -_Ilffl Her er modtagerne øf alle breuene, Johanne og Jens Cbr Madsen, med den lille Jens og Maren på skødet. Stuen stod ligesådan, da de døde først i 1980-erne. Jobanne uille baue breuene destrueret, men disse breue uar brugt som isolering, så de reddede sig. De regner med en hård vinter, der kommef mange hver dag til Campen for at søge arbejde. Her er "Slagordet Hjælp dig selv der er ingen andre der sørger for dig". Elna skriver i december: Det gaør effers igtig got{t fier i Cønødø, ui ftar'llinter fier nu [er er søø fut[t og [e spaør mig [et er ingenting, jeg er fige aed øt 6fiue 6ange for at jeg sfut fyse rent iftjef, nøø r[et gaør nok Jø nu sfutf jeg jo ti[ og fiof{e ]u[ pøø CønødisfrMøner, jeg er meget interesseret i ftaor[øn [et rti[ foregaø for ø[t er søø forsfothgt fier, tif Danmørft. Jeg fiør uæret i 1Qrfu: en tretarlge [u sftyf[e see fiaor[øn let gøar ti[, [er er en tre fire Stgkkr [er skjftes tif og'iø[e og saa er [er to unge ler støar op og spi[ter pøø'ilio[in of synger ti[ ja let er 56

9 nog[e marsomne ileer De frør pøa ø[t her. leg rtør i Kirfo een [ag [et aør noget, De futt[cr let for'føfuignekufest, [et er [et sømmt som nøar [er flof[es Eamr hjemnuidønmørk"dø Suppen att- [e rtør fær[ige med [et saa fi(rti søa Aftensmnd, [er uør!{erwe og Ofuuteg, I(ørtoffer of sao møtlfe Stags Satat somjeg sfet ik*e kgn[er og Euffiing og saø fik,vi Knfft og l(age tif silst. Det er a[t sørmen noget foftseta ringer mp[, mtn er [et iftfu marsoffit øt [e fro[[er sastra.n noget i en tqrke. I ai[ maasftg ikfu engøttg tro fet [erfr.jemme i Dønmørk, nuln ser saa mange ting som nunl ikfu fr,ør [rpmt om... Du futn tro jeg tii[egerne aæret en tur u[e fios efer i Ju[, [et øfteraærste er a.t jtg fo* møasfu ilfu engong ftek og se i Ju[, men jeg høø6er, fttis [er htirter nog[e Dages ophot[ i Cørnpen saa fommer fiøn og ser tif mig i lul fet er goltnofrsan fangt og rejse, men jeg aitle ogsaa gerne høn sfotffie ft"ownr. I et brev kort efter nlthr l93o skriver Elna om den første jul i det fremmede. Det er en del andededes end i Danmark. Oven i købet må hun fejre jul alene, for Niels Christian er stadig i skoven. Hun skriver: "7eg (øngo[t sige jeg synes ik[<e dct aør spor ut, zti frart[e ingen lafetræ og iftfu een lutesohru 6[ea [er sunget, jeg synu ftøad,ejeg enilø fraft dick fier lufeøften, saa fla.o[e det iftfu aæret søøgø[t, men jeg fum jo oaer [.et. I Jutegørte filjtg øf nit tkrs(ø6 6 pør I(opper og Decerttøf[erfu:ner, og en Eøftfu og en Kjok. Jeg er fier paa len sømme førm enfnu, jeg rte[ iftfu haor[ænge jeg 6[iaer. Jeg spger p[ø[s nefe i Cø[gøry. 9\tiek hon oi[ ogsøø derne[, frais fet køn ta.d.e sig gøre'. Skovhuggercampen ved Slave Lake er lukket. Formanden kom til skade ved maskinerne, og så blev den stoppet, og Niels er sarnmen med Elna. De skriver begge brev, d.v.s. '1ø [u (øn jo noft,se dzt er mig [er hør sfueaet [et, nennizfs ftøn ft"om ti[ øt sta.ø en \[øt B[æfrpaa [et fian høa[e sfueaet, saa. mnatte jeg sfuioe fet om for fløm". Der kommer en del breve med tak for breve den modsatte vej og fødselsdagshilsner. De beretter om, at Elna er på det sarnme sted, mens Niels fl1tter rundt efter arbejdet, og så er det gennemgående træk en længsel efter athøre, hvordan det går derhjemme på heden. Bare der ikke var så langt! Men så sker der noget. Et brev med beretning om, at de er blevet gift. Desværre mangler det første ark med datoen, men det må være engang i september Nogle venner kører dem til præsten, "men ntens ui ztør in[e og 6[iae rtie[e, søa høo{e [em fer høale 6i{,en hundzt noget gnnmett, spm[e og gry{er og firtø[ [et aør for nofet Stof i etu srlor, og [ø rti saa k"om ti[ og ftglre igen, ai kørte hjem, saa 6eggn[te ler jo en fusfen øf en øn[en'i/erden, saa oplagede rtijo fiaa[ fet oør, jeg kan[e iftfu [ø[e oære ot tø og A[iek ftøn rtør fieft øtrtorfig høn oør hge ae[ og føø [en'tønftg at fet aør for øt tøre Qrin mel os." Men det var almindeligskik "fteroztre". "Dem [er høzt[e gjort [et sto[ paa et Qadeftjørne og fo søa le aør fige ae[ og reane." Da de så kom hjem fik de kaffe og kager, og så blev de kørt til et hotel. "Det aør fotn [en {gt rti 6oede paø t{ote[ for [et er for [yrt,men ler er sut runtte pln (Pensonøt, saa fer aør ikfu: roomfor os." Elna er ved at blive engelsk i sproget: Hun vil ikke spende nogen penge, og da 57

10 hun er færdig med brevet vil hun gå til bed. Brevet slutter med'. "Alressen er len samtnq fotn at jeg ftør føøet A{øuneforanfring hais fu sender Ereu tif mig og Aftek let er t[en sømme". De bor ganske vist ikke sammen, men de kan godt gå tunder eet. Udskriften er skiftet fra Mr. Jens Madsen til Mrs.Jens Madsen. Det sidste brev i bunken er fra søndag Det starter med en lykønskning til fødselsdagen og en beklagelse over, ateina ikke kan hjælpe med strikketøjet. Hun skal selv srrikke strømper til Niels og sig selv, men hun vil ikke haye så travlt mere, 'jeg er bfeaen min egen g{ousefu:epel søa der bfiuer mere fifrel, sidste pføfsen jeg ftøa[e aør saø stor en fømi[ie, men effers meget fknkc fotft" Jeg ftaale en par Døges rest før jef ftyttedr frer uc{". På vejen besøgte hun en familie hun havde været hos. Der passede hun huset, mens fruen syede en kjole til hende. "'/i hør rentet en førm nu, ai fiør oaertøget [en. Det er en?ræst fer hør [en, men frøn frør søø ffieget Krk&ørbej[e, søø ftøn køn iftfu 6ftae ued og farme." Der er 5 fuer nogfe \ø[ve 5 t{este 2 Qrkesfler, t{1ru og l(øffolner. Jeg sfotf[e uef fortæffe rtig ti[t om Stuehwet. Jø der er room no(for mig, jeg ftør jo iftfu noget o! putte i [em, [er er et stor fuftfun ogsaø er ler en stor Spkestue, 2 øn[re room, 2 room oaenpøg spiselgtmmer og (æ[[er". "leg aifr[e jo Artek sfottle sfuiae, men [r.t bfiaer ø[ti[ ae[ øt gøø mef snø 1.. jeg tror ilke jeg har mere øf særftg interesse r{enne 9ønB. Dermz[ mønge L*rtAu l{ikner tif eder ø[[e søffimell. E[na og A[ek lpetersen, Duhømef, Siden hørte man ikke meget til de to i Canada.Indtrykket va\at det vist ikke gik for godt. Blandt andet sendte de en julehilsen, som var fra I 1939 ophørte forbindelsen ftildstændigt, og senefe forsøg på at genoprette forbindelse har været forgæves.,'+'ti'." 7']i7-,.,, -"d <'' 'n"',/ ' ' '/' t,j.4.,,..it, ":.a,!.t.4.!-,,,.,...,/,i,,.,,,-.,. "lt'., ' /, r" ",t'/.' :,.a1....ty' a,/' : 1 -'a/: 't., '4.y.-.-4:2,,'f a7'.-1t /-,...,./1. /. 'a/ -;,,., -... )," i '' //' *,.',,;' *:: j: '.)'l t *',.., /.o t, tla )',. - i. r!q._i.. y'-. y'. I.'t r'rå.,.q...,) t.//q/,, ",..,.,, y'.,, /t4,,./.å /).,, 'oo! 1:.-. 'i/ ;,'' c'4n" tzi.1 t*., tla ;-.r' r.'raq r/1. -<ni,l ' -. /./,4.l.....!{. o.:'.,,i, t, s, y''-.t/ --- s.4,.-"':;.2,,-., "/. Jo.,., /...,, z4a.; el ".r'1./ Y;.l;,..'.-,.,.*, -..r lr'zt 4or '.....,.,,.8Å,,,*.* [::'i *?"2 4 tu".+ Ur'.;a-a,'",,0'7-{:'g..,n,-, Sådøn ser en side ud i den originale bånclskrffi. Forfattere: Elna og Niels Chr. Petersen med lidt hjæip af N.H. Lindhard. 'B

11 ACHTON FRIIS OG JOHANNES LARSEN PA LtVø øf Bjarne Geil I sornmeren i 1924 kom forfalteren og kunstneren Acbton Friis seilende til Løgstør sarnmen rned sin gode uen maleren Jobønnes Lørsen og en bådfører De uar uel kun en dags tid i Løgstøq buorefter de med deres gode bæltkrydser "Rylen" sejlede til Fur og derefrer til Liaø. Men lad mig inden jeg går uidere rned min historie lige præsentere de to kunstnere. Achton Friis blev født i den lille by Trustrup på Djursland i Han fik en ganske almindelig uddannelse som maler, men kom senere i perioden fra ptt Kunstakademiet, hvor han viste gode evner for tegning. Nogle få år senere lærte han radering hos en professor. Han deltog i den såkaldte Danmarks-ekspeditionen ph Gr ønland i årene fra , hvor han var med som tegner og fotograf. Derefter begyndte han at skrive en del og kunne kalde sig forfatter. Friis var et alsidigt musisk menneske. Ud ovef at skrive, tegne, male og fotografere beskæftigede han sig også med at udarbejde mønstre til porcelæn hos Bing & Grøndahl. Dertil kom, at han også var musiker og nogle år spillede i en trio, der bar hans navn. Jolrannes Larsen var få hr ældre. Han blev født i Kerteminde og er måske i dag mere kendt end Friis, ikke mindst fordi han har fhet sit eget pragtftilde mlrsellm i sin fynske hjemby. Larsen var en eminent kunstmaler og tegner. Ikke mindst billederne af ftrgle er han værdsat for. Flere af disse fuglebilleder har i dag centrale placeringer på vore kunstmlrseer. Sammen med Friis gennemrejste han i I9?O'erne og 3O'erne hele Danmark. Det kom der et topografisk værk i syv store bind ud af. De 3 første med titlen De danskes øer. Derefter i begyndelsen af 3O'erne De jyders land - og endelig i slutningen af 3O'erne Danmarks store Øer. Friis skrev teksten, fotograferede og tegnede portrætter af menneske! mens Larsen tegnede flere hundrede fine små tegninge! som kom til at pryde alle bøgerne. De er karakteriseret af nogen vemod og ensartethed. Friis's tekst giver en bred skildring af den danske natur. Byerne sprang han elegant hen over - de nævnes blot. Teksten er også præget af forfatterens stærkt subjektive l-urderingeq og de holdninger han lægger for dagen, vil ikke falde i god jord i vore dage. Men kedelig i sine skildringer var Friis aldrig. Det fik Løgstør at føle. Han mente, at byen var, for at sige det ligeud, meget lidt pæn. Han udtrykte det på følgende måde, som dog kræver en forklaring for at man helt kan forstå,hvad han mener: "En hvilken som helst "stationsby"forekommer mig at være som Elloras templer og Semiramis' hængende haver sammenlignet med Løgstør". 59

12 Ntsh Løgstør var grimmere end den grimmeste stationsby. Disse hastigt voksende byer var Friis ikke begejstret for. (Den først næunte by i citatet ligger i Indien og er kendt for sit smukke tenxpel. Semirarnis er kendt for, at en assyrisk dronning ber anlagde de berømte bængende hauer) For rigtig at understrege, at Løgstør ikke var et sted Friis satte pris på, skriver han videre: "Det var med let sind, men fyldt proviantrum, at vi fodod den en eftermiddag og satte kursen mod vest for at git til Fur og Løgstør Bredning, hvor det uvejr med vestenkuling, som længe havd tfuet, nu var i fuld gang og satte høj og drøj sø som på et veritabelt hav, hvad bredningen forøvrigt også er". Friis og Larsen ville åbenbart ikke være en dag længere i Løgstør end strengt nødvendigt. I begyndelsen af juli måned sejlede Rylen så ind i havnen ph Livø med tilladelse fra inspektøren, Viggo Jensen. Havnen var dog dengang noget mere primitiv end den vi kender i dag, men Rylens besætning fandt en plads. Øen vat ved statens overtagelse i 1911 blevet lukket for alle fremmede og overdraget til Statens Åndssvageforsorg. Hertil deporterede man så i de følgende år ca. 100 åndssvage kriminelle mænd. Da Rylen lagde til, havde Livø været en lukket ø for offentligheden i 13 hr. Rylen blev liggende i 6 dage i havnen ph Livø og Friis havde lejlighed til at studere de indsatte. På en mærkelig måde benævner han dem først som "De vilde ph Livø". Disse folk havde begået forbrydelser af forskellig art, skriver Friis. Hvor forbavsende små for- brydelser, de havde begået, nævner han dog ikke. Desuden er flere af dem seksuelt perverse, hvor han så har fået det at vide fra? InspektBren havde vel tavshedspligt. De har hyppigst store mandskroppe med en hjerne, der er gået i stå i drengealderen. De er uden hæmmende moralsk ballast.jo,han lægger ikke fingrene imellem. Sådanne udtalelser kunne Friis komme med når han var værst. Efter hans opfattelse var det godt, at det onde og afvigende blev udskilt fra det gode og det normale, som han selv var en repfæsentant for. Der er ingen tvivl om at Viggo Jensen, der var kendt for at Yære en meget hård mand, har hygget sig sammen med Friis og den lidt mere tavse og tænksomme Larsen. Livø institutionens nødvendighed og fortræffeligheder har mændene sikkert nemt kunnet blive enige om. Senere i sin skildring slår han noget om i sin beskrivelse af de indsatte, da han har lært nogle af dem nærmere at kende. De er stadig ikke tillidvækkende, men de er dog blevet til nogle "stakkels bedrøvelige og forhutlede ffre, som ikke enkelwis rummede nogen virkelig fare og ikke havde intelligens nok til at rotte sig sammen med nogen som helst udsigt til held" Enkelte af alumnerne eller eleverne, som Friis kalder dem, fik endda lov til at komme ombord på Rylen. En af mændene skrev endda et lille digt, som han lagde i Friis' lomme, uden at han opdagede det, fortæller han til slut. Digtet offentliggjorde han i sin bog. Det har en klar tone af bitterhed over at friheden for hans vedkommende var 60

13 forsvundet - måske endda for evigt. Det lød på sit lidt ubehjælpsomme dansk sådan: Der på denne berlige ø Der ska,l mangen gå til det sidste Og der skal rnangen leue og dø til di kommer til Løgstør i en kiste. Friis fortæller også at mændene bor godt. Han var en del optaget af tidens forsøg på racehygiejne. På det område var Danmark endda førende og foran vore naboer mod syd. Mærkeligt nok springer Friis helt orrer at nævne fængslet og de straffeforanstaltninger, som blev iværksat af inspektør Viggo Jensen, når de indsatte forbrød sig mod de regler Jensen havde fastsat sammen med ovedæge Keller. Der er ingen tvivl om, at Friis og Larsen oplevede noget i den uge de opholdt sig på Livø. De var opt^get af øens hedige flora og fauna. De bestemte planter og stllderede især ftiglelivet og Friis remser op, hvad de iagttog. Ejendommeligt nok nævner Friis, at der ikke findes frøer pit Livø. Det passer ikke i dag. Om foråret vrimler det i peroider med dem. Også øens plageånder - mosegrisene bliver nævnt. En overgang var de næsten ved at gøre øen ubeboelig. Friis'beskrivelse af Livø kan stadigvæk læses med udbltte, selv om den nu er 80 år gammel og Larsens tegninger er så skønne. Er man interesseret, så står De danskes øer bd.iii stadigvæk på Løgstør bibliotek. Benlttet litteratur:achton Friis: De danskes øer. Kbh Tredje udgave. Alfred Spanggaard: Livø - dens historie i korte træk.løgstør Dansk biografisk leksikon. Bjarne Geil, 6I

14 SIVIM o KREtLs rubrik: Sid,st med det første. Flyunlng*nc ucd f,ogftor. 8or\ og onbag Socr Sc* ftorinrrrne rit llcirå. fr.h1urlll;innnr tuus fommer lurbng $.ormrblo11 ilrlucnbt fr,r.if;itcb ril llogitur rneb iiri ftorc ti,rtilflrylrrnroltiric, hllrc;:rr Gtlu, n:ngerne nret' $osiogtrer :11grt!e, rci. ttcl;lrnbrlit'. ltr f,r1 I'rit;llei furrrre og Iengere [lillrc:rrrc..eii, I:r[tc Iir:t ior cn!rr;::ur er?0 Jir. hlrrb lcr rnoa iiitct,ri llctc llrt irri nl0bcr0r. 9i.rgrnl åjorfom rcg 50.itr. pr. tur, J$ llon iit,itr llnr iloi lirr i E4en. r\irtprplnbicrr rr [rtllggtnit }rg,ftcnolcn, jg1!c;:rlraobe6 Su$I:. furn or Isir :llrfl,.: ril fltoii.'n, Iiuor, irn ber trebftc Sucrb{if horu'b oler fr'lqurtirrgrrne, og fjdori:a nlon olenr er i 9trrnb rif o! ie tri,ltincn3,3:nri ce.8onbing. ter tr $teftoul,rrilni- :r[: ix6, poo tlabien. 3onr ttilcride mebbrt:. er $r. hru; nr cucrorbenilig futril $lrr Dur, b,: : :)[*ringcr far floiet uhn r:l D{u' ront oi noget llfc{!. t'r ii:bitc fuge [or tn Dlnngbe llirnne. fer i 9tglobing og tfl.fteb ucret meb fom oppe og roirr [ons ub. rnerfebe og iifre Dlanourering. g lin Uia;Tinr fon fon mehoge 3 $a6[ogerer pr. 0lang. Sr hnglou Srltr 0firm thfl*ln. Dg obfti0lgc Ocuoo:bigbcDcr..s $o: en llf,oonebgttb fibca frl(rbr Ockofel,5rno' fti{oliorg uleb cn Scbnlng fl$oouldofrlcgæ tll Ellffeb. $oflolncr lordc I ffbflc 9le6ltl fcort eu 9otro6 om SorD og Scobe ltle foort [om tor[gtrt psc forfitlftsmcgfig $laobc. Or lcn ocr lomunen rt 6t0ltr lcd cd $iordrn, 6[ro brn inb[rntet of er Eao0 me! tol6polrtlct our 8or[, og bclte forlolgtj Solrofcn uå' lcoerctt Da lon [oode Blotl ftg EIlDb f Ggtlequetler. Dc lllolro' f:r llle ror Iorllg fotlgtet, llalp SoitolnlrB lprotrfirt llk, og ri[tiirr [lnø $tnot9olng tll, ort $cn lttc oltne hrnde frl{e oldrtc alr?b Ellb?t. lpotltltt tog llotroftl met og lor uelc ot fen0o er onbcn ftc to[, Dorg, Soptolnen fortcllcr, ot lcn Iaa sn tll og nenlede pso D?fllt? SoaD, men bar lon fi,gen, og oed cgcn $lolp frfltdr 6on foo rt tgltc og ftl fct I en'lerub lll ot lictpr fi6. $mlblertld lon Gtor, stm-!g fmflndtele ll0ræ 6ri(ab9 farcløblg, cs t.rfl 8r:bcg 6icr, ori0bc6 fom lcr tll f[lfrrd ttl-t fom fcgi ot lcte oenl rl lllloaned6r tld unbgturfd.!f,rn leurb ocr [cn6 Ornootblg! Drr ltll lil nb:. RrcD Dct [m lomnrn i $aon, Ft $ollttri 4 llf,ond flcrl [itltdr for ol ofttcoe [om 16 Ir. I!Be' lll bcn!tronb, lpolitirt [oådc eltijrtr, tnen Jortr llle tiot)4. rr: ii l firrt 6ltbrt, Srr :t.'r.' [,, trri:rr ryl l, Si', :.) iis 0rt fitl I 1{ l:u.r i', rlt,n D,l cf!8otn r;,1-.i:rrflr. it: I rtr t:get 6!oD: it1'1ilc.:t ;. l,ri!, ri):ttfrror t *. qt )Ll ' b...,ttlt $rr1eir, iilll inr o\ rr.b!. iiurt. 62

15 I rflthe\ftt DRAt"lATlSh StlSl{AB IuittfrtFn Dcrefler Opereltc i I ALt. Den murihlrhe Indrtodering vcd Frt. Eøoa Sjeldgnrd. Danrcnc indrtndcrct ved Frn Corla Rougrted. p Heroed duttcr ForcrtilliDgerBc. $uru uil lmr hnil?,.;f ldgn gcurlc Eetgc6 Gnbc, Ij$^fi Oen gnrrle 2lggerflunb So, l*$ue, ber for nogen Eib fiben ueb offbnttig 2luftiorr bten tilflcrret S;fitter?IiJtrup; gøgftør, er i Dag gatnle Dltbeiberc, \nem fsr,!cube o..uerlcbt ffærgen til 1iir,g,, btjjiep, forunnblåt til qtl t ben tilftun, t:lt at,'gør.e e['fbr be tte Oangh -<hi[spc66esuppe. l:r1'11',1i'1, rirt".itleltr: -:- et fclegt.lrm it'a \"r,. \'rrlk.,rt. ægtc -Skilrllta,i,le snar.r r il l.riii e -\llental)tls--\lrraitid. i,lel dii I'iri I l.r.ulroet'ne ttrliot'.\ttsttaltrrt ri l-rltr''.lj ilidl'ett*rt err.ctoi F{}rrik, rl;.r. skirl llenkogo ægte Skilrlp;rilrletuppc i l)ilasel', sotn rlet'r:f t et' skli i f,rrst n-,les over hele Jttr<lerr. For de tlntrske Gr)ut'ttratrrlel i il rli..r' lt.. i-'.ili;hr.l {;l lt rrr'di.,1.'rr r.f'1": Skiltlptrtldt rnerl tn vis rtatiilual St,,rlrhedsr'olelse; thi efter hvatl clt:t' rue,-ldelrs os. er ]Ialtderr ior det, hele,.rr Ilanskel r erl \avn (-lirristiatt I'orr lse11.. I lli -{rrtr -\lrleren uii,r';rtrdretl"'han.,let' er >i,l u i ]Iuler.ruester Niels I)oulserr, l.,rgstc,r', ira sii Iljenr i Lirg- \trrr', r)s;,iter':rt ilrvc r'ærei Joltlon t tln(i1 een {iarrg tug li:ilr Opho}rl pnir Ii..,llrrrrt'r'rr,.. hvor ltatr f')t. flgrg :\ål' >r'len :Itri sig paa Iiolt<etverilg af ægt,: Skii,.llr,ir['iesrrlrlr.-,,,1r.,1. alt;ru lrll 5Åirl r, t '-. t:i..1, \'r.i' i,.trsat.tikej. il:'. P,, - -:: i;;,.t tii. iu.\ar, har :...r. i.-.i,.i: irf,11llial,k tett tlan,: sidt,rr i Ll t.,i--tr -,r:t '.r; ;',trr.i,?. Lsfstø 16 dæobø l9?9 ^vb 6.i

16 JOHN BOVE s,,afsporet ungdom" og rcjsefnrvcfilrnen,,til fods i pclarlandet" viscs i L/gsly'r Bio lprdog kl. l5,oo og 17,00 I l<r'inrinalfilmcn nalsporct ttngdout., dcl cl optitget i i.rlgstør. rncclr'iul<cr f lelc af bvcns ultgc folt:ct:tr ur tlcl af I-ogstors politi' Lrtyllic, Bilicdct til vcttstt'e viscl U 'Ic lllo og Eigil Rrtndgaat'd i cn,l<r'imiuclu situtation. Filtncir er ir,ccnes:rt, instluet'ct, optagct og 1;rocluccrrcl af dcn i6-irrige John I3ovc, Løqst.ør, ntil fc<ls i politrlatrdctu, cler ligclcdcs cr litvct af John Bovc, cr cn t'rteget snrttl< farvcftltn frl miclnatssolens lnnd, 5krev "Aalborg' Arntstidende* ' LqptcrrAvb 27junil963 Ntr gik vi og troede, at Løgstøt blev filmby, da filmen:"en loppe kan også gø" blev optaget i byen. Og så viser det sig, at allerede i 1963 havde byen en stor instruktør af film, der blev vist i Løgstør bio, endda med kendte Løgstør-borgere i hovedrollerne (foruden Løgstør politi natudigvis). Kan I genkende forbryderne? ffi $ttllrtl, fuib mcb rrbe tpldler, mattct i,6ole6oon!: $r. 6finonlcn, Scnum, ij[baråe,slcunet,,selh', :c 6orflr[d. Oplgsninpr bebeå fcnbt tit *!D.tl &ilfcn, Sirrn$otn. 61

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, side 1 Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 23-27. Hvorfor sover du? Jeg tænker ikke på den som får sig et blund under prædikenen, tryg og varm på kirkebænken. Eller på den lille

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Søndag seksagesima 2015 Hurup

Søndag seksagesima 2015 Hurup Søndag seksagesima 2015 Hurup Markus 4, 1-20 Herre, lær mig at lytte til det, du vil med mig, og gør mig fri af det, som binder mig til mit eget. AMEN Moar! kaldte den ene af drengene. Mor var ude i køkkenet.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur For børn og voksne Velkommen til Liselund. Her er opgaver, der vil føre dig rundt i haven. Opgaverne vil fortælle dig noget om Liselund og om, hvordan en

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere