KREJL. Smånyt... side 62 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Smånyt... side 62 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO5"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO5 ljdsigt over Løgstør by set fra stien på bakken syd fra Rådhusgade - malet af Biulf omkring INDHOLD: Kommentar side 50 Maleren Søren Christian Bjulf af Claes Jacobsen... side 5'1 Fra Heden til prærien (fortsat)... side 56 Achton Friis og Johannes Larsen på Livø.af Bjarne Gei1... side 59 Smånyt... side 62

2 KRIJL udkommer med 4 numfe om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. nufirmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, 967 O Løgstør Telefon Ii-66. posrgiro Iio 4746 Årsabonnement: 100 kr. ISSN Tryk: LøgstØr Bogtryk & OffsetAps. KÆRE IÆSER Pa Løgstør rådhus har der tidligere været aff^ngefet kunstudstillinger med værker af kunstnere med tilknltning til LøgstØr - senest med kunstnerenaage Strand i skolernes efterårsferie Slægts- og lokalhistorisk forening for Løgstør og Omegn påtænker i skolernes efterårsferie i oktober i fu - såfremt der kan skaffes et tilstrækkeligt antal værker - at lave et tilsvarende arrangement med værker af kunstneren Søren Christian Bjulf, der ligesom Aage Strand blev født iløgstøt. IIAR DU ET ETLER FLERIVÆRKER AF SØRNN CHRISTIAN BJULF SOM FORENINGEN MÅ TÅNN TTT DENNE UDSTILLING, BEDES DU KONTAKTE FORMANDEN, John Nielsen, Østenlle 20, Løgstør, tlf eller dk snarest. (se artikel s.j1). I dette nr. fortsætter brevromanen Fra Heden til prærien, og Bjarne Geil skriver om Achton Friis og Johannes Larsens møde med Liyø (og Iøgstørl) Endelig er der guf for de nostalgisk mindede læsere i mange retninger i Smånyt. Krejl har jo altid lræret "sidst med det første", så nu er det nok nyt igen. GOD FORNøJEISE! FORSIDEBILLEDET Er et Løgstørbillede af Søren Chr. Bjulf,

3 Møferen SØren Cftrbtiøn Bj"tf født i LØgstør d.en 15.oktober 1890 Af Claes Jacobsen Fra Sørensen over Madsen til Bjulf I kirkebogen for Løgstør sogn er der for et barn født den 15. oktober 1890 tilført følgende : "Barnet: Søren Christian Madsen Sørensen (Sørensen er på et ikke angivet tidspunkt overstreget, så navnet er ændret til Søren Christian Madsen). Forældre: Fiskehandler Anders Madsen Sørensen og hllstrll Marie f. Knudsen af Løgstør.Moderen 22 hr. Bemærkning: 1) Dåben forrettet i Frimenighedens Forsamlingshus i Løgstør den 23.november 1890 af frimenighedspræst Søren Anker-Møller af Klim iflg. attest fra samme af samme dato. 2) lføige vielsesprotokollen for Bj ømsholm sogn r faderens navn Anders Christian Sørensen (viet l0.november 1888) 3) Efternavn ændret til Bjulf rtøige navnebevis af 4. Marts l9l9 fn Frederiksberg Birk." Kirkebogstilførslen har sandsynligvis været mangelfuld. Faderen ses andetsteds benævnt som Anders Christian Madsen, født 10. marts 1860 i Ertbø[e,død 17. november 1900 i Løgstøl Moderen som Ellen Marie Madsen, født Knudsen i Næsby den 12. januar 1869, død 12. oktober 1953 i Labyhøj. Frimenighedens Forsamlingshus var indrettet i ejendommen Blindebomsgade 7 i 1884 af en Petrea Petersen. Ejendommen blev nedrevet i i forbindelse med udvidelsen af Plejehjemmet Bøgely,i øvtigt sammen med bl.a. naboejendommen Blindebomsgade 5 - den tidligere herredsflildmægtigbolig, hvor doktor N. P Nielsen i en årrække havde bopæl og konsultation. Frimenighedskirken i Fredensgade blev først bygget i Den nævnte frimenighedspræst Søren Anker-Møller ( ) var tidligere kapellan på Hannæs, medstifter af frimenigheden/valgmenigheden i Klim og dennes første præst, og han blev fra 1884 præst for frimenighedskredsene i Vesthimmerland, bl.a. Løgstør og Lundby, der s nere fik hjemsted i Søttrup/Hornum. Han var på sin tid særdeles kendt ikke alene for at tage kraftig del i den kirkelige debat, men også for hans deltagelse i den politiske debat. Oprindelsen af navnet Bjulf er ukendt, men det er vel nok på sin vis forståeligt, at en fremadstormende ambitiøs kunstner dådigt kunne hedde SØren Christian Madsen, Llanset Madsen er et godt gedigent og udmærket gammelt dansk navn. Af en lille notits i LøgstørAvis fn den24. marts 1919 skrevet med gotiske bogstaver, og hvoraf bogstavet "e" de fleste steder mangler, fremgår det: - tlcunciorlrrb:irr1- tit"o. malct, Gwen Ul?olrf n, Cot.ogqSf rn of 6'rlefru fi, $saitt, lcr gcnnrm llgt 6rurotegiE $nfritut (Gofur Cturue) fcoct flfiil$stfe tlt. -e! fm Scrn{ll"notn I 8iulf, Notits i LØgstØrAuisfra 24.mørts 1919 om naune(endringfrø Madsen til Biulf 51

4 Familien Søren Christian Bjulfs far - Anders Christian Madsen - der var fisker og fiskehandler, afgik ved døden allerede som 4}-hrig i år 1900, og han efterlod sig udover den 3l-årige hustru 6 små børn, hvoraf Søren som 10-årig var den ældste. Faderens gravsted, som siden er blevet familiegravsted, findes fortsat pit Løgstør Kirkegård. Søren Cbristian Bjulfs portrcet af moderen Marie Mødsen. Ellen Marie Madsen, der efterfølgende forblev enke i 53 år, blev kendt som en stille og alvodig kvinde, der efter sin mands død med flid og bestemthed, trofasthed, udholdenhed og tapperhed opdrog den store børneflok. Hun havde den store sorg at miste to unge døtre af tuberkulose, Kirstine ( ) og Eleonora ( lplj), men de øwige kom godt i vej. Datteren Else g. Fonvig ( ),og sønnerne Hans Madsen ( ), Anders SØrensen ( ) og Søren. Bleghuset I Løgstør havde hun en lang årrække bopæl i "Bleghuset" (tidligere med adresse på Kærvej, nu Limfjordsve j 76 - opført 1908). Hun flyttede i 1935 til København til sønnen Hans på Amager, der var ungkad, men familien beholdt "Bleghuset" i Løgstør, hvor de kom på sommerbesøg, og huset blev først afhændet efter krigen. Den tidligere købmand på Dragsdalvej i Løgstør, Ludvig Christensen, har en tid boet i nabohuset, kaldet "Enghuset" (opført 1917), og han har kendt fru Madsen og hendes børn. Han har shgar været model for Bjulf ved flere lejligheder. Flere familiemedlemmer forblev stærkt interesserede i, hvad der foregik i Løgstøt. Bjulf måske ikke så meget, men moderen og især hans søskende Else og Hans bevarede interessen for byen ved hyppige besøg og som trofaste læsere af LøgstørAvis også efter fraflltningen. Om Hans, der var lærer i København, hed det ligefrem, at han læste hver eneste linie i LøgstørAvis. Søren Christian Bjulf havde et barnløst og fodist ægteskab bag sig, da han den 2. december 1930 blev gift med Martine (kaldettine) Dusine f. Hansen itillitze på Lolland den25. september 1907, som var kommet som Llng pige i huset hos familien i København. De flyttede i oktober 1933 fn Ptrg- 52

5 gardsgade 10 i København til Roskilde, hvor de havde bopæl til deres død. Først på Dr. Margrethesvej siden på Sønderlundsvej. Søren Christian Bjulf døde den 2O. januar 1958, og Tine Bjulf den 9. december De er begravede ph Østre Kirkegård i Roskilde. I ægteskabet var der 4 bøn, hvoraf den ældste søn lørgen er afgået ved døden( ).tilbage er døtrene Brita(1932) og Eva (1936) samt sønnen Æne (1934). Paris, men rejste i det hele taget de første år som malersvend meget - fortrinsvis i Middelhavslandene og Mellemeuropa - hvor han dels lærte malerkunst, men hvor han givetvis også skaffede sig en inspiration, som han senere fik brug for. Det lyder voldsomt, men hans udlændighed fik en varighed af ikke mindre end 11 ar, inden han vendte permanent tilbage til Danmark. Men så kunne han også noget med maleriet,ingen eller måske kun en enkelt gjorde ham efter, men han blev også kritiseret - også uberettiget. Motiwalget Fotografi af Søren Cbristian Bjulf med 3 søskende. Fra uenstre Else Fonuig, Anders SØrensen, Hans Madsen og Søren Cbristian Bjulf Malerierne Søren Christian Bjulf afslørede tidligt stort talent for at tegne og male, og i familiens eje er fortsat mindre arbejder, som han udførte allerede som barn. Men han blev efter præliminæreksamen uddannet som bygningsmaler med tilhørende skolegang på teknisk skole, og som skik var dengang for mange håndværkere, især i første halvdel af 1900-tallet,gik hranph valsen,hvor han arbejdede sig frem for kost, logi og en beskeden betaling. Han benyttede lejligheden til at studere malerkunst i hvert fald i Diisseldorf og De malerimotiver Bjulf ubetinget er mest kendt for koncentrerer sig omkring Gl. Strand i København, fiskerkonerne og "skovserkonerne", som her solgte fisk frem til udgangen af l964,hvor det ikke mere måtte foregå her. Ofte er en del af motivet udover fiskerkonerne i store gevandter og med karakteristiske tørklæder uniformerede personer som politibetjente, husassistenter, militære gardere, røde postbude og elegant påklædte damer - s,rmt et rigt folkeliv omkring. Som modeller for de elegant påklædte damer og husassistenterne anvendte Bjulf ofte sin konetine og dennes søster. 53

6 Mange af hans motiver blev hentet i og omkring Roskilde, hvor han havde sin bopæl i godt25 ar. Bjulfs portrøet af bustruen Tine 193 I Mange malere har i tidens løb gennem gen rationer malet stemningsfulde billeder af dette stykke københavnerhistorie. - Men kun for to - hvoraf den ene er Bjulf - er det rigtigt lykkedes, mener flere kunstkendere og -kritikere. Men det er ikke rigtigt, når det er påstået, at Bjulfnæsten udelukkende hentede sine motiver ved Gl. Strand og med fiskerkonerne. Blomstersælgersker ved Christiansborg Slot, ved Højbro Plads, ved Israels Plads og ved Amager Torv med Absalon højt tll hest er også meget kendte motiver. Hertil kommer, at han mestrede landskaber med dyr og mennesker, skovpartier, klunketidsinteriører fra borgerhjem og interiører med blomsteropstillinger, landsbygader med personer, vinterpartier, havepartier og ikke mindst hans figurog poftfætmalerier, ofte af fiskere og landmænd. Bestillingsarbejder udførte han også, og han har bl.a. malet et portræt af den nu rtdøde udgiver af Roskilde Tidende, Chr. G. Odense, og af ligeledes afdøde redaktør I.A. Hansen, Roskilde Dagblad. Mange lidt ældre roskildensere vil også kunne huske hans ådigt tilbagevendende omslagsbilleder til 'JLll i Roskilde". Som en lille kuriositet kan nævnes, at Bjulf har malet et skovparti, Sol i Granskoven, den 9. april Phbagsiden af rammen står skrevet: "Malet om formiddagen den 9. april 194O trden anelse om, hvad der truede os". " Fattigmands-Fischer" Den meget kendte københavnermaler Paul Gustav Fischer ( ) anvendte i et vist omfang de samme motiver - bl.a. Gl. Strand-motiver med kraftige fiskerkoner med karakteristiske tørklæder og et rigt folkeliv - som Bjulf, og de to er formentlig de mest anerkendte indenfor netop denne specielle genre. Bjulf har for år tilbage formentlig kærligt ment fået tilnavnet "Fattigmands- Fischer", hvilket måske nok for nogen 54

7 ville være at betragte som en ære. - tsjulf var clog af en noget anclen opfattelse, og flere kunstkendere har mecl ham unclret sig over, hvorfor clenne "elendip;e maler" (altsii Paul Fischer) opnåede så volclsom popularitet, en popularitet som ikke minclst l-rar af'spejlet sig i cle priser, hans billecler har opnået. Han er hancllet til I mill. kr. og clerover 21 gange, og det højeste hammerslag han indtil viclere har opnået p:i kr. kom i marts 1989 hos Christies i Lonclon. pfffixg' Bjulf blev dengang af en kunsthancller urigtigt søgt solgt som elev af "professor Paul Fischer". Bjulf betakkecle sig tneget for denne ære mecl henvisning til, at dels var Fischer ikke professor, dels var han en elenclig maler Dronningemaleren Preben Hornltng ( ) var enclnu mere bramfri i sin beclømmelse af Fischer. Han kaldte ham "fiskerkonernes clilettantiske fortol ker" og hans malerier for "noget lort". Brøclnicl sagde nogen. Arne Brunn Rastnusseu, cler i 1948 etablerecle Bruun Rasmussen Kunstauktioner, kom for skacle at omtale Paul Fischer som "postkortmaler". Og herfor inkasserede han en stor balle af Fischers clatter. Bjulfs billecler er handlet væsentlig mere beskeclent, men clog pæl1t i sammenligning mecl langt de fleste anclre af hans samticls knnstnere. Bjulf f'ølte sig dog pir ingen måcle r.rnclerlegen i fodrolcl til Fischer. Han mente simpelthen, at han var en bedre maler encl Fischer var cler en større malerisag, hvor nogle kunsthancllere blev dømt for som en salgsfremmencle foranstaltning at give løgnagtige oplysninger om de malere, cle solgte. Malerne optråclte løgnagtigt som uclstillet cle fineste steder, som elever af kenclte kurstnere og professorer o.s.v., men uclen holcl i vilkeligheden. Søren Christian Bjulfs tthtenttotiu ntecl Kortg Christian clen 10. cntborcl i sirt isbitd På Roskikle fjord. (fortscettes) 55

8 FRA HEDEN TIL PRÆRIEN En næsten "krimi" med uduandring fra Vestbimmedand til det uestligste Cønada, deluis fortah i breue. (fortsat).-,r' i : 'is:" -_Ilffl Her er modtagerne øf alle breuene, Johanne og Jens Cbr Madsen, med den lille Jens og Maren på skødet. Stuen stod ligesådan, da de døde først i 1980-erne. Jobanne uille baue breuene destrueret, men disse breue uar brugt som isolering, så de reddede sig. De regner med en hård vinter, der kommef mange hver dag til Campen for at søge arbejde. Her er "Slagordet Hjælp dig selv der er ingen andre der sørger for dig". Elna skriver i december: Det gaør effers igtig got{t fier i Cønødø, ui ftar'llinter fier nu [er er søø fut[t og [e spaør mig [et er ingenting, jeg er fige aed øt 6fiue 6ange for at jeg sfut fyse rent iftjef, nøø r[et gaør nok Jø nu sfutf jeg jo ti[ og fiof{e ]u[ pøø CønødisfrMøner, jeg er meget interesseret i ftaor[øn [et rti[ foregaø for ø[t er søø forsfothgt fier, tif Danmørft. Jeg fiør uæret i 1Qrfu: en tretarlge [u sftyf[e see fiaor[øn let gøar ti[, [er er en tre fire Stgkkr [er skjftes tif og'iø[e og saa er [er to unge ler støar op og spi[ter pøø'ilio[in of synger ti[ ja let er 56

9 nog[e marsomne ileer De frør pøa ø[t her. leg rtør i Kirfo een [ag [et aør noget, De futt[cr let for'føfuignekufest, [et er [et sømmt som nøar [er flof[es Eamr hjemnuidønmørk"dø Suppen att- [e rtør fær[ige med [et saa fi(rti søa Aftensmnd, [er uør!{erwe og Ofuuteg, I(ørtoffer of sao møtlfe Stags Satat somjeg sfet ik*e kgn[er og Euffiing og saø fik,vi Knfft og l(age tif silst. Det er a[t sørmen noget foftseta ringer mp[, mtn er [et iftfu marsoffit øt [e fro[[er sastra.n noget i en tqrke. I ai[ maasftg ikfu engøttg tro fet [erfr.jemme i Dønmørk, nuln ser saa mange ting som nunl ikfu fr,ør [rpmt om... Du futn tro jeg tii[egerne aæret en tur u[e fios efer i Ju[, [et øfteraærste er a.t jtg fo* møasfu ilfu engong ftek og se i Ju[, men jeg høø6er, fttis [er htirter nog[e Dages ophot[ i Cørnpen saa fommer fiøn og ser tif mig i lul fet er goltnofrsan fangt og rejse, men jeg aitle ogsaa gerne høn sfotffie ft"ownr. I et brev kort efter nlthr l93o skriver Elna om den første jul i det fremmede. Det er en del andededes end i Danmark. Oven i købet må hun fejre jul alene, for Niels Christian er stadig i skoven. Hun skriver: "7eg (øngo[t sige jeg synes ik[<e dct aør spor ut, zti frart[e ingen lafetræ og iftfu een lutesohru 6[ea [er sunget, jeg synu ftøad,ejeg enilø fraft dick fier lufeøften, saa fla.o[e det iftfu aæret søøgø[t, men jeg fum jo oaer [.et. I Jutegørte filjtg øf nit tkrs(ø6 6 pør I(opper og Decerttøf[erfu:ner, og en Eøftfu og en Kjok. Jeg er fier paa len sømme førm enfnu, jeg rte[ iftfu haor[ænge jeg 6[iaer. Jeg spger p[ø[s nefe i Cø[gøry. 9\tiek hon oi[ ogsøø derne[, frais fet køn ta.d.e sig gøre'. Skovhuggercampen ved Slave Lake er lukket. Formanden kom til skade ved maskinerne, og så blev den stoppet, og Niels er sarnmen med Elna. De skriver begge brev, d.v.s. '1ø [u (øn jo noft,se dzt er mig [er hør sfueaet [et, nennizfs ftøn ft"om ti[ øt sta.ø en \[øt B[æfrpaa [et fian høa[e sfueaet, saa. mnatte jeg sfuioe fet om for fløm". Der kommer en del breve med tak for breve den modsatte vej og fødselsdagshilsner. De beretter om, at Elna er på det sarnme sted, mens Niels fl1tter rundt efter arbejdet, og så er det gennemgående træk en længsel efter athøre, hvordan det går derhjemme på heden. Bare der ikke var så langt! Men så sker der noget. Et brev med beretning om, at de er blevet gift. Desværre mangler det første ark med datoen, men det må være engang i september Nogle venner kører dem til præsten, "men ntens ui ztør in[e og 6[iae rtie[e, søa høo{e [em fer høale 6i{,en hundzt noget gnnmett, spm[e og gry{er og firtø[ [et aør for nofet Stof i etu srlor, og [ø rti saa k"om ti[ og ftglre igen, ai kørte hjem, saa 6eggn[te ler jo en fusfen øf en øn[en'i/erden, saa oplagede rtijo fiaa[ fet oør, jeg kan[e iftfu [ø[e oære ot tø og A[iek ftøn rtør fieft øtrtorfig høn oør hge ae[ og føø [en'tønftg at fet aør for øt tøre Qrin mel os." Men det var almindeligskik "fteroztre". "Dem [er høzt[e gjort [et sto[ paa et Qadeftjørne og fo søa le aør fige ae[ og reane." Da de så kom hjem fik de kaffe og kager, og så blev de kørt til et hotel. "Det aør fotn [en {gt rti 6oede paø t{ote[ for [et er for [yrt,men ler er sut runtte pln (Pensonøt, saa fer aør ikfu: roomfor os." Elna er ved at blive engelsk i sproget: Hun vil ikke spende nogen penge, og da 57

10 hun er færdig med brevet vil hun gå til bed. Brevet slutter med'. "Alressen er len samtnq fotn at jeg ftør føøet A{øuneforanfring hais fu sender Ereu tif mig og Aftek let er t[en sømme". De bor ganske vist ikke sammen, men de kan godt gå tunder eet. Udskriften er skiftet fra Mr. Jens Madsen til Mrs.Jens Madsen. Det sidste brev i bunken er fra søndag Det starter med en lykønskning til fødselsdagen og en beklagelse over, ateina ikke kan hjælpe med strikketøjet. Hun skal selv srrikke strømper til Niels og sig selv, men hun vil ikke haye så travlt mere, 'jeg er bfeaen min egen g{ousefu:epel søa der bfiuer mere fifrel, sidste pføfsen jeg ftøa[e aør saø stor en fømi[ie, men effers meget fknkc fotft" Jeg ftaale en par Døges rest før jef ftyttedr frer uc{". På vejen besøgte hun en familie hun havde været hos. Der passede hun huset, mens fruen syede en kjole til hende. "'/i hør rentet en førm nu, ai fiør oaertøget [en. Det er en?ræst fer hør [en, men frøn frør søø ffieget Krk&ørbej[e, søø ftøn køn iftfu 6ftae ued og farme." Der er 5 fuer nogfe \ø[ve 5 t{este 2 Qrkesfler, t{1ru og l(øffolner. Jeg sfotf[e uef fortæffe rtig ti[t om Stuehwet. Jø der er room no(for mig, jeg ftør jo iftfu noget o! putte i [em, [er er et stor fuftfun ogsaø er ler en stor Spkestue, 2 øn[re room, 2 room oaenpøg spiselgtmmer og (æ[[er". "leg aifr[e jo Artek sfottle sfuiae, men [r.t bfiaer ø[ti[ ae[ øt gøø mef snø 1.. jeg tror ilke jeg har mere øf særftg interesse r{enne 9ønB. Dermz[ mønge L*rtAu l{ikner tif eder ø[[e søffimell. E[na og A[ek lpetersen, Duhømef, Siden hørte man ikke meget til de to i Canada.Indtrykket va\at det vist ikke gik for godt. Blandt andet sendte de en julehilsen, som var fra I 1939 ophørte forbindelsen ftildstændigt, og senefe forsøg på at genoprette forbindelse har været forgæves.,'+'ti'." 7']i7-,.,, -"d <'' 'n"',/ ' ' '/' t,j.4.,,..it, ":.a,!.t.4.!-,,,.,...,/,i,,.,,,-.,. "lt'., ' /, r" ",t'/.' :,.a1....ty' a,/' : 1 -'a/: 't., '4.y.-.-4:2,,'f a7'.-1t /-,...,./1. /. 'a/ -;,,., -... )," i '' //' *,.',,;' *:: j: '.)'l t *',.., /.o t, tla )',. - i. r!q._i.. y'-. y'. I.'t r'rå.,.q...,) t.//q/,, ",..,.,, y'.,, /t4,,./.å /).,, 'oo! 1:.-. 'i/ ;,'' c'4n" tzi.1 t*., tla ;-.r' r.'raq r/1. -<ni,l ' -. /./,4.l.....!{. o.:'.,,i, t, s, y''-.t/ --- s.4,.-"':;.2,,-., "/. Jo.,., /...,, z4a.; el ".r'1./ Y;.l;,..'.-,.,.*, -..r lr'zt 4or '.....,.,,.8Å,,,*.* [::'i *?"2 4 tu".+ Ur'.;a-a,'",,0'7-{:'g..,n,-, Sådøn ser en side ud i den originale bånclskrffi. Forfattere: Elna og Niels Chr. Petersen med lidt hjæip af N.H. Lindhard. 'B

11 ACHTON FRIIS OG JOHANNES LARSEN PA LtVø øf Bjarne Geil I sornmeren i 1924 kom forfalteren og kunstneren Acbton Friis seilende til Løgstør sarnmen rned sin gode uen maleren Jobønnes Lørsen og en bådfører De uar uel kun en dags tid i Løgstøq buorefter de med deres gode bæltkrydser "Rylen" sejlede til Fur og derefrer til Liaø. Men lad mig inden jeg går uidere rned min historie lige præsentere de to kunstnere. Achton Friis blev født i den lille by Trustrup på Djursland i Han fik en ganske almindelig uddannelse som maler, men kom senere i perioden fra ptt Kunstakademiet, hvor han viste gode evner for tegning. Nogle få år senere lærte han radering hos en professor. Han deltog i den såkaldte Danmarks-ekspeditionen ph Gr ønland i årene fra , hvor han var med som tegner og fotograf. Derefter begyndte han at skrive en del og kunne kalde sig forfatter. Friis var et alsidigt musisk menneske. Ud ovef at skrive, tegne, male og fotografere beskæftigede han sig også med at udarbejde mønstre til porcelæn hos Bing & Grøndahl. Dertil kom, at han også var musiker og nogle år spillede i en trio, der bar hans navn. Jolrannes Larsen var få hr ældre. Han blev født i Kerteminde og er måske i dag mere kendt end Friis, ikke mindst fordi han har fhet sit eget pragtftilde mlrsellm i sin fynske hjemby. Larsen var en eminent kunstmaler og tegner. Ikke mindst billederne af ftrgle er han værdsat for. Flere af disse fuglebilleder har i dag centrale placeringer på vore kunstmlrseer. Sammen med Friis gennemrejste han i I9?O'erne og 3O'erne hele Danmark. Det kom der et topografisk værk i syv store bind ud af. De 3 første med titlen De danskes øer. Derefter i begyndelsen af 3O'erne De jyders land - og endelig i slutningen af 3O'erne Danmarks store Øer. Friis skrev teksten, fotograferede og tegnede portrætter af menneske! mens Larsen tegnede flere hundrede fine små tegninge! som kom til at pryde alle bøgerne. De er karakteriseret af nogen vemod og ensartethed. Friis's tekst giver en bred skildring af den danske natur. Byerne sprang han elegant hen over - de nævnes blot. Teksten er også præget af forfatterens stærkt subjektive l-urderingeq og de holdninger han lægger for dagen, vil ikke falde i god jord i vore dage. Men kedelig i sine skildringer var Friis aldrig. Det fik Løgstør at føle. Han mente, at byen var, for at sige det ligeud, meget lidt pæn. Han udtrykte det på følgende måde, som dog kræver en forklaring for at man helt kan forstå,hvad han mener: "En hvilken som helst "stationsby"forekommer mig at være som Elloras templer og Semiramis' hængende haver sammenlignet med Løgstør". 59

12 Ntsh Løgstør var grimmere end den grimmeste stationsby. Disse hastigt voksende byer var Friis ikke begejstret for. (Den først næunte by i citatet ligger i Indien og er kendt for sit smukke tenxpel. Semirarnis er kendt for, at en assyrisk dronning ber anlagde de berømte bængende hauer) For rigtig at understrege, at Løgstør ikke var et sted Friis satte pris på, skriver han videre: "Det var med let sind, men fyldt proviantrum, at vi fodod den en eftermiddag og satte kursen mod vest for at git til Fur og Løgstør Bredning, hvor det uvejr med vestenkuling, som længe havd tfuet, nu var i fuld gang og satte høj og drøj sø som på et veritabelt hav, hvad bredningen forøvrigt også er". Friis og Larsen ville åbenbart ikke være en dag længere i Løgstør end strengt nødvendigt. I begyndelsen af juli måned sejlede Rylen så ind i havnen ph Livø med tilladelse fra inspektøren, Viggo Jensen. Havnen var dog dengang noget mere primitiv end den vi kender i dag, men Rylens besætning fandt en plads. Øen vat ved statens overtagelse i 1911 blevet lukket for alle fremmede og overdraget til Statens Åndssvageforsorg. Hertil deporterede man så i de følgende år ca. 100 åndssvage kriminelle mænd. Da Rylen lagde til, havde Livø været en lukket ø for offentligheden i 13 hr. Rylen blev liggende i 6 dage i havnen ph Livø og Friis havde lejlighed til at studere de indsatte. På en mærkelig måde benævner han dem først som "De vilde ph Livø". Disse folk havde begået forbrydelser af forskellig art, skriver Friis. Hvor forbavsende små for- brydelser, de havde begået, nævner han dog ikke. Desuden er flere af dem seksuelt perverse, hvor han så har fået det at vide fra? InspektBren havde vel tavshedspligt. De har hyppigst store mandskroppe med en hjerne, der er gået i stå i drengealderen. De er uden hæmmende moralsk ballast.jo,han lægger ikke fingrene imellem. Sådanne udtalelser kunne Friis komme med når han var værst. Efter hans opfattelse var det godt, at det onde og afvigende blev udskilt fra det gode og det normale, som han selv var en repfæsentant for. Der er ingen tvivl om at Viggo Jensen, der var kendt for at Yære en meget hård mand, har hygget sig sammen med Friis og den lidt mere tavse og tænksomme Larsen. Livø institutionens nødvendighed og fortræffeligheder har mændene sikkert nemt kunnet blive enige om. Senere i sin skildring slår han noget om i sin beskrivelse af de indsatte, da han har lært nogle af dem nærmere at kende. De er stadig ikke tillidvækkende, men de er dog blevet til nogle "stakkels bedrøvelige og forhutlede ffre, som ikke enkelwis rummede nogen virkelig fare og ikke havde intelligens nok til at rotte sig sammen med nogen som helst udsigt til held" Enkelte af alumnerne eller eleverne, som Friis kalder dem, fik endda lov til at komme ombord på Rylen. En af mændene skrev endda et lille digt, som han lagde i Friis' lomme, uden at han opdagede det, fortæller han til slut. Digtet offentliggjorde han i sin bog. Det har en klar tone af bitterhed over at friheden for hans vedkommende var 60

13 forsvundet - måske endda for evigt. Det lød på sit lidt ubehjælpsomme dansk sådan: Der på denne berlige ø Der ska,l mangen gå til det sidste Og der skal rnangen leue og dø til di kommer til Løgstør i en kiste. Friis fortæller også at mændene bor godt. Han var en del optaget af tidens forsøg på racehygiejne. På det område var Danmark endda førende og foran vore naboer mod syd. Mærkeligt nok springer Friis helt orrer at nævne fængslet og de straffeforanstaltninger, som blev iværksat af inspektør Viggo Jensen, når de indsatte forbrød sig mod de regler Jensen havde fastsat sammen med ovedæge Keller. Der er ingen tvivl om, at Friis og Larsen oplevede noget i den uge de opholdt sig på Livø. De var opt^get af øens hedige flora og fauna. De bestemte planter og stllderede især ftiglelivet og Friis remser op, hvad de iagttog. Ejendommeligt nok nævner Friis, at der ikke findes frøer pit Livø. Det passer ikke i dag. Om foråret vrimler det i peroider med dem. Også øens plageånder - mosegrisene bliver nævnt. En overgang var de næsten ved at gøre øen ubeboelig. Friis'beskrivelse af Livø kan stadigvæk læses med udbltte, selv om den nu er 80 år gammel og Larsens tegninger er så skønne. Er man interesseret, så står De danskes øer bd.iii stadigvæk på Løgstør bibliotek. Benlttet litteratur:achton Friis: De danskes øer. Kbh Tredje udgave. Alfred Spanggaard: Livø - dens historie i korte træk.løgstør Dansk biografisk leksikon. Bjarne Geil, 6I

14 SIVIM o KREtLs rubrik: Sid,st med det første. Flyunlng*nc ucd f,ogftor. 8or\ og onbag Socr Sc* ftorinrrrne rit llcirå. fr.h1urlll;innnr tuus fommer lurbng $.ormrblo11 ilrlucnbt fr,r.if;itcb ril llogitur rneb iiri ftorc ti,rtilflrylrrnroltiric, hllrc;:rr Gtlu, n:ngerne nret' $osiogtrer :11grt!e, rci. ttcl;lrnbrlit'. ltr f,r1 I'rit;llei furrrre og Iengere [lillrc:rrrc..eii, I:r[tc Iir:t ior cn!rr;::ur er?0 Jir. hlrrb lcr rnoa iiitct,ri llctc llrt irri nl0bcr0r. 9i.rgrnl åjorfom rcg 50.itr. pr. tur, J$ llon iit,itr llnr iloi lirr i E4en. r\irtprplnbicrr rr [rtllggtnit }rg,ftcnolcn, jg1!c;:rlraobe6 Su$I:. furn or Isir :llrfl,.: ril fltoii.'n, Iiuor, irn ber trebftc Sucrb{if horu'b oler fr'lqurtirrgrrne, og fjdori:a nlon olenr er i 9trrnb rif o! ie tri,ltincn3,3:nri ce.8onbing. ter tr $teftoul,rrilni- :r[: ix6, poo tlabien. 3onr ttilcride mebbrt:. er $r. hru; nr cucrorbenilig futril $lrr Dur, b,: : :)[*ringcr far floiet uhn r:l D{u' ront oi noget llfc{!. t'r ii:bitc fuge [or tn Dlnngbe llirnne. fer i 9tglobing og tfl.fteb ucret meb fom oppe og roirr [ons ub. rnerfebe og iifre Dlanourering. g lin Uia;Tinr fon fon mehoge 3 $a6[ogerer pr. 0lang. Sr hnglou Srltr 0firm thfl*ln. Dg obfti0lgc Ocuoo:bigbcDcr..s $o: en llf,oonebgttb fibca frl(rbr Ockofel,5rno' fti{oliorg uleb cn Scbnlng fl$oouldofrlcgæ tll Ellffeb. $oflolncr lordc I ffbflc 9le6ltl fcort eu 9otro6 om SorD og Scobe ltle foort [om tor[gtrt psc forfitlftsmcgfig $laobc. Or lcn ocr lomunen rt 6t0ltr lcd cd $iordrn, 6[ro brn inb[rntet of er Eao0 me! tol6polrtlct our 8or[, og bclte forlolgtj Solrofcn uå' lcoerctt Da lon [oode Blotl ftg EIlDb f Ggtlequetler. Dc lllolro' f:r llle ror Iorllg fotlgtet, llalp SoitolnlrB lprotrfirt llk, og ri[tiirr [lnø $tnot9olng tll, ort $cn lttc oltne hrnde frl{e oldrtc alr?b Ellb?t. lpotltltt tog llotroftl met og lor uelc ot fen0o er onbcn ftc to[, Dorg, Soptolnen fortcllcr, ot lcn Iaa sn tll og nenlede pso D?fllt? SoaD, men bar lon fi,gen, og oed cgcn $lolp frfltdr 6on foo rt tgltc og ftl fct I en'lerub lll ot lictpr fi6. $mlblertld lon Gtor, stm-!g fmflndtele ll0ræ 6ri(ab9 farcløblg, cs t.rfl 8r:bcg 6icr, ori0bc6 fom lcr tll f[lfrrd ttl-t fom fcgi ot lcte oenl rl lllloaned6r tld unbgturfd.!f,rn leurb ocr [cn6 Ornootblg! Drr ltll lil nb:. RrcD Dct [m lomnrn i $aon, Ft $ollttri 4 llf,ond flcrl [itltdr for ol ofttcoe [om 16 Ir. I!Be' lll bcn!tronb, lpolitirt [oådc eltijrtr, tnen Jortr llle tiot)4. rr: ii l firrt 6ltbrt, Srr :t.'r.' [,, trri:rr ryl l, Si', :.) iis 0rt fitl I 1{ l:u.r i', rlt,n D,l cf!8otn r;,1-.i:rrflr. it: I rtr t:get 6!oD: it1'1ilc.:t ;. l,ri!, ri):ttfrror t *. qt )Ll ' b...,ttlt $rr1eir, iilll inr o\ rr.b!. iiurt. 62

15 I rflthe\ftt DRAt"lATlSh StlSl{AB IuittfrtFn Dcrefler Opereltc i I ALt. Den murihlrhe Indrtodering vcd Frt. Eøoa Sjeldgnrd. Danrcnc indrtndcrct ved Frn Corla Rougrted. p Heroed duttcr ForcrtilliDgerBc. $uru uil lmr hnil?,.;f ldgn gcurlc Eetgc6 Gnbc, Ij$^fi Oen gnrrle 2lggerflunb So, l*$ue, ber for nogen Eib fiben ueb offbnttig 2luftiorr bten tilflcrret S;fitter?IiJtrup; gøgftør, er i Dag gatnle Dltbeiberc, \nem fsr,!cube o..uerlcbt ffærgen til 1iir,g,, btjjiep, forunnblåt til qtl t ben tilftun, t:lt at,'gør.e e['fbr be tte Oangh -<hi[spc66esuppe. l:r1'11',1i'1, rirt".itleltr: -:- et fclegt.lrm it'a \"r,. \'rrlk.,rt. ægtc -Skilrllta,i,le snar.r r il l.riii e -\llental)tls--\lrraitid. i,lel dii I'iri I l.r.ulroet'ne ttrliot'.\ttsttaltrrt ri l-rltr''.lj ilidl'ett*rt err.ctoi F{}rrik, rl;.r. skirl llenkogo ægte Skilrlp;rilrletuppc i l)ilasel', sotn rlet'r:f t et' skli i f,rrst n-,les over hele Jttr<lerr. For de tlntrske Gr)ut'ttratrrlel i il rli..r' lt.. i-'.ili;hr.l {;l lt rrr'di.,1.'rr r.f'1": Skiltlptrtldt rnerl tn vis rtatiilual St,,rlrhedsr'olelse; thi efter hvatl clt:t' rue,-ldelrs os. er ]Ialtderr ior det, hele,.rr Ilanskel r erl \avn (-lirristiatt I'orr lse11.. I lli -{rrtr -\lrleren uii,r';rtrdretl"'han.,let' er >i,l u i ]Iuler.ruester Niels I)oulserr, l.,rgstc,r', ira sii Iljenr i Lirg- \trrr', r)s;,iter':rt ilrvc r'ærei Joltlon t tln(i1 een {iarrg tug li:ilr Opho}rl pnir Ii..,llrrrrt'r'rr,.. hvor ltatr f')t. flgrg :\ål' >r'len :Itri sig paa Iiolt<etverilg af ægt,: Skii,.llr,ir['iesrrlrlr.-,,,1r.,1. alt;ru lrll 5Åirl r, t '-. t:i..1, \'r.i' i,.trsat.tikej. il:'. P,, - -:: i;;,.t tii. iu.\ar, har :...r. i.-.i,.i: irf,11llial,k tett tlan,: sidt,rr i Ll t.,i--tr -,r:t '.r; ;',trr.i,?. Lsfstø 16 dæobø l9?9 ^vb 6.i

16 JOHN BOVE s,,afsporet ungdom" og rcjsefnrvcfilrnen,,til fods i pclarlandet" viscs i L/gsly'r Bio lprdog kl. l5,oo og 17,00 I l<r'inrinalfilmcn nalsporct ttngdout., dcl cl optitget i i.rlgstør. rncclr'iul<cr f lelc af bvcns ultgc folt:ct:tr ur tlcl af I-ogstors politi' Lrtyllic, Bilicdct til vcttstt'e viscl U 'Ic lllo og Eigil Rrtndgaat'd i cn,l<r'imiuclu situtation. Filtncir er ir,ccnes:rt, instluet'ct, optagct og 1;rocluccrrcl af dcn i6-irrige John I3ovc, Løqst.ør, ntil fc<ls i politrlatrdctu, cler ligclcdcs cr litvct af John Bovc, cr cn t'rteget snrttl< farvcftltn frl miclnatssolens lnnd, 5krev "Aalborg' Arntstidende* ' LqptcrrAvb 27junil963 Ntr gik vi og troede, at Løgstøt blev filmby, da filmen:"en loppe kan også gø" blev optaget i byen. Og så viser det sig, at allerede i 1963 havde byen en stor instruktør af film, der blev vist i Løgstør bio, endda med kendte Løgstør-borgere i hovedrollerne (foruden Løgstør politi natudigvis). Kan I genkende forbryderne? ffi $ttllrtl, fuib mcb rrbe tpldler, mattct i,6ole6oon!: $r. 6finonlcn, Scnum, ij[baråe,slcunet,,selh', :c 6orflr[d. Oplgsninpr bebeå fcnbt tit *!D.tl &ilfcn, Sirrn$otn. 61

KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5

KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5 INDHOLD: Kommentar side 34 Fra Heden til Prærien... side 35 Løgslør-byggede trawlere. Af Bent Mikkelsen side 39 Løgstørs

Læs mere

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

Bette Mands historie

Bette Mands historie Eget forlag Bette Mands historie Bette Mands historie 24 breve til Minner Mand Eget forlag Bette Mands historie 2 Eget forlag Bette Mands historie 3 Minner Mand Bette Mand De to drenge mødtes på kostskolen,

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog September 2008 14. årgang, nummer 7. Kongeskibet Dannebrog Foto: Palle Nielsen Royale besøg på De sydfynske Øer. Onsdag den 17. september står Skarø for tur. Dronning Margrethe II og Prins Henrik besøger

Læs mere

ORØ NYT. Orø skole fusionerer med Absalonskolen

ORØ NYT. Orø skole fusionerer med Absalonskolen ORØ NYT Nr. 142 august 2011, pris 20,- Upernivik, et hus og en historie Jens har boet i Upernivik på Orø siden han blev født. Og huset har heddet sådan formentlig siden 1910. Det er der en god grund til,

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88. Indholdsfortegnelse

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88. Indholdsfortegnelse Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88 Indholdsfortegnelse Referat af ordinær generalforsamling s. 1 Familieweekend i Ebeltoft s. 5 Sammenlægning af legater s.

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Marén fra Brande. af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen

Marén fra Brande. af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen Marén fra Brande Marén fra Brande af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen Forord Egentlig var det min mening kun at fortælle om min moster, Maren Louise Nielsen, der er født den 24. august 1905 i Kærby, Uhre

Læs mere

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 LÆS OM : Dialekter, Den Gamle smed, Dyrskue, Legestue, Mathilde s hus, Rejsegilde, Kalkmalerier, Tømmerflådetur, Ny inspektør, Fritidsordningen, Tjeneren ved bord 5, Telemarken,

Læs mere

Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Rebslager Martin Laursen Rasmussen Rebslager Martin Laursen Rasmussen Dato 13 maj 2014 Slægtsforskning udført af John Rasmussen Slægtsbog nr. 3 i serien af slægtsbøger omkring familien Rasmussen i Fredericia Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Nummer 56 15. årgang Juli 2012 Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Læs om: 2 3 3 4 6 7

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere