INDRE NI2IRRE BRC CISPOSITIONSPLAN OISPOSITIONSPLAN FOR OEL AF INORE NJ2JRREBRO. Indre og saneringsomrdder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDRE NI2IRRE BRC CISPOSITIONSPLAN OISPOSITIONSPLAN FOR OEL AF INORE NJ2JRREBRO. Indre N@rrebro og de @vrige saneringsomrdder"

Transkript

1 INDRE NI2IRRE BRC OISPOSITIONSPLAN FOR OEL AF INORE NJ2JRREBRO Historisk baggrund og nuvrerende forhold Dispositionsplanen omfatter et af kommunens ringeste slumomrmer fra sidste halvdel af 1800-tallet og udg0r den del af det Indre N0rrebro der kaldes den sorte firkant. Den blev vedtaget af Borgerreprresentationen i oktober CISPOSITIONSPLAN Planen afgrrenses af Kapelvej, N0rrebrogade, PebJinge S0, Aboulevard og Rantzausgade. Bygningsmasse og boligbestand Kvarteret omkring Bli'lgi'lrds Plads blev udbygget som det f0rste omrme, da byggeriet i 1852 blev givet frit uden for K0benhavns gamle volde. Store dele af dispositionsplanomri'ldet blev udbygget f0r 1865 og hovedparten f0r Pi'l grund af den befolkningsmressige sammenstuvning inde bag voldene samt den begyndende industrialisering var boligbehovet stort. Kvarteret blev prreget af privat spekulationsbyggeri for arbejderbefolkningen med elendige sanitrere forhold. Den gamle byggelov, som var tilpasset de trange forhold inde bag voldene, blev ogsi'l anvendt for Indre N0rrebro. Dette resulterede i, at smi'l Iysafstapde, overbebyggelse og beboelse i baggi'lrde blandet med erhverv blev mere udprreget her end i de andre, senere udbyggede bnkvarterer, da byggelovgivningen i meijemtiden var blevet skrerpet. Kvarteret rummede i slutningen af 1960erne knap beboere, og af kvarterets godt bojiger var 53% behreftet med alvorlige sundhedsmressige mangler boliger li'l i baggi'lrde. 1/3 af boligerne havde ikke eget toilet og 2/3 var 1- eller 2-vrerelsers lejjigheder (mod 50% som gennemsnit for K0benhavns kommune). Mange af de smi'l lejligheder var under 25 m 2, fordi disse i en periode i 1870erne var fritaget for skat. Disse lejjigheder var ofte uden en tre og nogle endog uden k0kken. Indre og saneringsomrdder P~ den anden side var lejligheder i kvarteret pi'l4 vrerelser eller derover, havde centralvarme og bad og varmt vand. Disse bedre bojiger li'l ofte som hj0rnelejjigheder spredt ud over omri'ldet og gjorde en totalsanering problematisk. Den samlede ejendomsvrerdi var i mill. kr., hvoraf grundvrerdien udgjorde 100 mill. kr. Beboere og arbejdspladser Befolkningsmressigt var omri'ldet som de fleste gamle kvarterer i K0benhavns kommune prreget af mange reldre og isrer mange enjige. I de senere i'lr har der imidlertid i kvarteret som resultat af en udskiftning af den gamle befolkning vreret et stort udbud af meget billige boliger, som mange unge under uddannelse eller enlige m0dre er flyttet ind i. Efter uddannelsens afsjutning eller ni'lr de res b0rn ni'lede op i skojealderen, fratlyttede de unge familier kvarteret igen, og omri'ldet fik en vis karakter af gennemgangslejr. Nresten af de beboere var i 1967 under skolealderen, men kvarteret var specielt uegnet for unge famijier med b0rn. Kvarteret indeholdt 400 pladser i vuggestuer og b0rnehaver; men da mange af m0drene var enlige og udearbejdende, var isrer behovet for vuggestuer ikke drekket.

2 L Bygningsanvendelse: Institu tioner Boliger og lign. Bolig og erhverv Erhverv Der fandtes i 1960 ca arbejdspladser i omradet, omtrent svarende til antajlet af bojiger. Erhvervsetagearealet, hvoraf en stor del udnyttedes til smfundustri og handvcerk, udgjorde 27% af det samlede etageareal og var med til at give kvarteret dets overbebyggede prceg. Erhvervene udgjorde et varieret udsnit af kommunens erhvervsstruktur, og kvarteret havde en god butiksforsyning og talrige vcertshuse. Trafik og miijo Mens den gennemkorende trafik til og fra de centrale byomrader kun tangerer kvarteret, fores der en del gennemkorende trafik meiiem omrader nord og syd for kvarteret igennem dette ad gader som hverken i udformning eiier kapacitetsmcessigt er scerlig egnede til gennemkorende trafik % af biltrafikken i 1970 pa tvcers i omradet havde ikke mal i omradet. Gaderne er i ovrigt prceget af, at de pa en gang skal tilgodese mange formal: transittrafik savel som trafik der har mal i kvarteret, af- og palcessende varebiler og lastvogne, cykeltrafik og bustrafik samt udstrakt kantstensparkering. Gaderne betjener sajedes trafikkategorier med modsatte interesser med hensyn til hastighed m.v. Den koiiektive trafikbetjening af kvarteret varetages af 7 busiinier der tangerer omradet, og 1 busiinie der passerer igennem omradet i retningen nord-syd. Disse busiinier har til sam men 200 afgange i myldretimen. Kvarteret har sale des en udmcerket busbetjening, men vanskelighederne for den individueiie biltrafik smitter af pa forholdene for busserne.

3 L- -J L ~ L Eksisterende bebygge/se o Parkeringsdrekningen i omrfldet er ret lay. Der fandtes i 1971 ca p-pladser, som var tilgrengejige for beboerne om natten, hvilket var knap 1 plads for hver 4. bolig. I Kobenhavns kommune er der normalt mere end 1 bil for hver 3. bolig. Gadenettet er i0yrigt kendetegnet af hru~ fungerede derfor tidli ere 0 og korte gadeforl0b. Det lll.illl!ll.ikat.llms.ar.e.ale~en e er flnden er den stigende bilgennemkorsel ved at odelregge dette monster. Omrfldet er dog stadig prreget af mange fodgrengere, isrer hen imod aften. Kvarteret er markant afgrrenset og centreret omkring en af byens fineste pladser - Blflgflrds Plads, anlagt omkring 1900 efter nedrivning af en star fabriksvirksornhed. Kvarterets udstrrekning pfl 500 x 600 m er overskuelig og giver beboerne et klart tilhorsfarhold, samtidig med at et varieret forretningsog forlystelsesliv har kunne trives. CISPOSITIONSPLANEN Dispositionsplanen blev udarbejdet umiddelbart efter vedtagelsen af sane ringsloven af 1969, if0lge hvilken en rrekke nyoprettede saneringsselskaber skulle..- srette mere skub i saneringstempoet. Det var imidlertid en vanskelighed ved udarbejdelsen, at saneringsformen ikke kunne fastlregges pfl forhflnd, og at l0sningen af de trafikale forhold, herunder transittrafikken og sporgsmfllet om 'den fremtidige karakter af den gam Ie radiale hovedgade N0rrebrogade, forst kunne afklares i en generalplan for hele byen, fordi disse sp0rgsmai bemrer vresentjig stone dele af byen. Det mfltte desuden vrere et krav til

4 Lejlighedsudstyr: bad, w.c. og centralvarme 3 faciliteter ~ 2 faciliteter 1 faciliteter 0 faciliteter --_...J L,- ~ L l ~ ~~~~ ~~-- Bygningsalder: Fer 1865 jd~~~ ~ '1~ ~ Efter 1939

5 dispositionsplanen, at omrmet sku lie kunne fungere gennem hele fornyelsesprocessen. I saneringsloven af 1969 er der ikke fastlagt nogen bestemt saneringsform, og under udarbejdelsen af dispositionsplanen dr0ftede man fordele og ulemper ved henholdsvis en totalsanering i forbindelse med genopbygning som et nyt boligomrme og en mere differentieret sane ring, hvor forel0big kun en del af den nuvrerende bebyggelse skulle forsvinde. Den sidste saneringsform indebrerer, at kun de ringeste karreer fjernes helt, mens man i andre karreer fjerner baghuse og sidehuse og forel0big bevarer de Oeste facadehuse langs gaderne, evt. med en vis forbedring og modernisering. I en saneringstidsf0lgeplan af 1972 for K0benhavn blev det fastlagt, at man inden for de nrermeste ca. 5 i'ir skulle koncentrere de st0rre k0benhavnske saneringer pa Indre N0rrebro og samtidig foretage sakaldte bevarende saneringer med st0rst mulig bibeholdelse af boliger og af bygningernes nuvrerende fremtoning i facadebygningerne i det centrale byomrade og pa Christianshavn. Byfornyelsen pa Vesterbro og i mere begrrenset omfang Osterbro og Amager skulle derimod i denne periode ud over nogle allerede forberedte saneringsplaner fortrinsvis omfatte gardrydninger og trafiksanering. Dispositionsplanen for Indre N0rrebro skulle i overensstemmelse med disse retningslinier i princippet kunne anvendes som grundlag for bme totalsaneringer af hele karreer og mere differentierede saneringer. I l0bet af de seneste ar er de ringeste karreer blevet totalt nedrevet, og en del andre kondemnable ejendomme fjernet. Forslag til arealanvendelse OmrAdet foreslas forbeholdt boligbebyggelse med erhverv der har tilknytning hertil. Den hidtidige kam!struktur er bevaret i dispositionsplanen, men nresten aile bygninger i karreernes indre er foreslaet fjernet, hvorved de omgivende forhold for de tilbageblivende boliger forbedres vresentligt. Der er ikke taget stilling til, i hvilken udstrrekning den eksisterende randbebyggelse skal bevares. Nye bygninger rna opf0res i indtil 4 etager, og udnyttelsesgraden rna ikke overstige 1,5 (den nuvrerende udnyttelsesgrad er mellem 2,0 og 2,5). Der er foreslaet en forbedret institutionsforsyning af kvarteret ved at indpasse nye institutioner i de ryddede gi'irde og ved at etablere en ny skole og et bibliotek i karreerne omkring BlAgArds Plads. I gardrummene vii desuden kunne indrettes gr0nne omrmer og legepladser Disposi tionsplan Arealanvendelse m 2 2 m Grundareal inc!. gader Etageareal ialt Boliger heraf Erhverv lnsti tu tioner

6 Trafikale forslag Dispositionsplanen foresl<'tr en trafikdifferentiering p<'t det bestaende gadenet samt etablering af et nyt stinet. Forbindelser til gennemk0rende biltrafik foreslas begrcenset til en enkeit, idet dog buslinie 3, der k0rer gennem kvarteret, har f<'tet tildelt en speciel busgade parallelt med gennemk0rselsgaden. Gadesystemet best<'tr i 0vrigt af enkelte fordelingsgader, der tilsammen har form som en b0jle, tilsluttet gennemk0rselsgaden for transittrafik. Fra fordelingsgaderne udgl\r overvejende blinde gader med parkering.. De egentlige fodgcengergader centreres om Bl<'tg<'trds PI ads og den nordjige del af Bliigardsgade, der er kvarterets vigtigste forretningsgade. Herudover foreslas der etableret et sekundcert stisystem for fodgcengere og cykler. Dette stinet forl0ber i stor udstrcekning gennem karreernes indre og giver saledes bekvem adgang til de her placerede nye institutioner. Endvidere er dette stisystem videref0rt til Peblinges0en og til nabokvartererne og parkomr<'tdet mod nordvest. Parkeringen er S0gt 10st ved en begrcenset gade- og giirdparkering, suppleret med 2 p-huse med tilsammen pladser. Planens samlede antal p-pladser er 2.200, svarende til I plads for hver anden bolig. Konsekvenser af dispositionsplanen. Antallet af boliger vii if01ge planen pi! lcengere sigt blive reduceret til det halve af det tidligere antal, og den eksisterende befolkning vii i stor udstrcekning blive udskiftet som f0lge af nedrivninger, moderniseringer og den naturlige afgang.

7 , \ \..J I j L Trafik og parkering: -_ Overordne de gader -Fordelingsgader Fordelingsgader Bu sgade terr(l!n Parkering pa Parkering i hus \ \ J c..-i _...J L ~~~ "ngsanvendelse: Bygm BoUger BOlg I " er & erhverv 0/ " & offent/ige forma Bo/lger 0/ Offent/ige forma ~ P-hus & erhverv

8 Erhvervene i giirdene vii forsvinde, og disse smiierhverv vii ikke blive reetableret i nyere bygninger i kvarteret, men mil s0ges skaffet lokalemuligheder andre steder. Under fornyelsesprocessen kan der opstii en r<ekke problemer, bl.a. i forbindelse med blandingen af dyre nye boliger med tilbageblivende slumlej Jigheder. Der kan ogsil opstii vanskeligheder ved nybyggeriets indpasning i den eksisterende gadestruktur og ved den forudsatte store erhvervsudtynding. Disse vanskeligheder mii dog ses i lyset af de fordele der opniis pii andre omrader: forbedrede forhold for fodgrengere og anden lokal trafik, fjernelsen af den v<erste slumbebyggelse, skabelse af giirdrum der har en siidan st0rrelse, at de vii kunne indeholde b0rneinstitutioner, legepladser og smii gr0nne omrilder. Dispositionsplanen indeholder en 1. etapeplan for den trafikale sanering, hvor transittrafikken pa en enkelt gadestr<ekning forl0ber ensrettet. Med et enkelt gadegennembrud skulle det v<ere muligt at omskabe den anden nuv<erende transi tforbindelse, Blagardsgade, til giigade. Saneringen er indpasset i kommunens tidsf01geplan for sane ring, og der er for denne periode afsat 25 mill. kr. ilriigt til sane ring i omradet, hvi1ket udg0r knap halvdelen af de midler der er stillet til rmighed for sane ring i K0benhavns kommune. Ca. 50% af det budgetterede bel0b forventes refunderet fra staten. L lnstitutioner: (Fodgamgernel) GENERALPLANDIREKTORATET - 0STERGADE 26 - K0BENHAVN TLF II

~v~ij ;/ek~jf.&-a' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I FORORD KOMMUNEPLANENS FORMAL OG OPBYGNING

~v~ij ;/ek~jf.&-a' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I FORORD KOMMUNEPLANENS FORMAL OG OPBYGNING ' FORORD KOMMUNEPLANENS FORMAL OG OPBYGNNG Formalet med kommuneplanen er at fastlcegge et plangrundlag for den fremtidige by- og bygdemcessige udvikling i Qaanaap Kommunia. kommuneplanens indledning er

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE LOKAL PLAN 10-027 FEBRUAR 1989 AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE ØST FOR TORVET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlzgger, hvordan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 27 Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune version 3.2-29.1.2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD. LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 I ------.. AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger,

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Købstædernes byfornyelse

Købstædernes byfornyelse Købstædernes byfornyelse 11. seminar, 8. december 1995 Arkitektskolen i Aarhus f Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistorisk Note 34 INDHOLD FORORD... SIDE 3 Ole Winding SEMINARPROGRAM... SIDE 4 INTRODUKTION

Læs mere

B yfornyelse. fra gadegennem brud til in tegreret byfornyelse. 10. sem inar, ju n i 1995 Gammel Dok

B yfornyelse. fra gadegennem brud til in tegreret byfornyelse. 10. sem inar, ju n i 1995 Gammel Dok B yfornyelse fra gadegennem brud til in tegreret byfornyelse 10. sem inar, ju n i 1995 Gammel Dok D ansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske N oter 31 Byfornyelse fra gadegennem brud til in tegreret

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurderinger (VVM og SMV) Del I Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 Borgerrepræsentationen har den 11. juni 2008

Læs mere

DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD

DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD Betænkning OM DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD Afgivet af det af undervisningsministeriet den 15. september 1954 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 250 I960 Det administrative bibliotek

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere