Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Tom Arnt Thorup Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Indholdsfortegnelse Side 302. Godkendelse af dagsorden Budget Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Udpegning af Koordinerende Borger Integrationsforvaltning Orientering: Skrivelse fra AMS om bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i Orientering: Fleksjob Besøg fra Mentornetværket Esbjerg/Varde Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 650

3 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 2704 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 651

4 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Budget Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Dok.nr.: 2524 Sagsid.: 13/4993 Initialer: havj Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har på sit møde den behandlet budgetforslag for 2014, og herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet. De tekniske ændringer (primært ændrede forudsætninger) blev forelagt Byrådet den Efterfølgende er der i juli måned udmeldt det endelige beskæftigelsestilskud for de forsikrede ledige i Varde Kommunes tilskud er 84,201 mio. kr. baseret på et ledighedsskøn på bruttoledige på landsplan i Det er et væsentlig mindre antal end i 2013, hvor der blev skønnet med en ledighed på og et tilsvarende beskæftigelsestilskud på 95,306 mio. kr. Den væsentligste forklaring på det færre antal ledige i 2014 end i 2013, er et højere udfald fra dagpengesystemet end forventet. Det seneste skøn er, at ca personer falder ud af dagpengesystemet, mod et skøn på ca i finansloven for Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 valgt at udgiftsbudgettere svarende til beskæftigelsestilskuddet, og dermed skal budgettet reduceres med 12,401 mio. kr. svarende til beskæftigelsestilskuddet for 2014 på 84,201 mio. kr. Siden udvalgsmødet den har der været følgende ændringer: Reduktion = - & udvidelse = + Forsikrede ledige. Reduktion af beskæftigelsestilskuddet - 12,401 mio. kr. EGU. Praktikløn AER bidraget reduceret fra 30 kr. til 14 kr. pr. time medfører mindre indtægt. + 0,650 mio. kr. Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere af førtidspension bevilget efter den gamle ordning før får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning. Det skønnes, at borgere på landsplan er omfattet af muligheden, og at 32 % vil overgå. Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til henholdsvis personligt tillæg og boligydelse. Sygedagpenge. Budgetopfølgning pr viser, at der er mulighed for at reducere budgettet med yderligere 2 mio. kr. Årsagen er lovændringer, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpengepenge er øget fra 13 til 26 uger. + 4,0 mio. kr. - 0,050 mio. kr. - 0,100 mio. kr. - 2,0 mio. kr. Side 652

5 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration De færre sager er på de korte forløb fra 5-8 uger. Kontanthjælp. Budgetopfølgning pr viser et merforbrug til løntilskud. Årsagen er flere i privat løntilskud samt jobrotationsprojekter, og generelt stigende antal personer på kontanthjælp. Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra til borgere, der opbruger retten til dagpenge, betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1¼ år. Der er budgetteret med 40 årsværk, men den nye lovgivning betyder, at budgettet reduceres med 10 årsværk svarende til 1,450 mio. kr. Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden til borgere, hvor dagpengeretten ophører. Ydelsen udgør 60 % af højeste dagpengesats for ikkeforsørgere og 80 % for forsørgere. Der budgettereres med 1,850 mio. kr. I alt budgetreduktion + 2 mio. kr. - 1,450 mio. kr. + 1,850 mio. kr. - 7,501 mio. kr. Dermed kan budgetforslaget for 2014 opgøres således: Budgetforslag 2014 incl. Budgetreduktion Nyt budgetforslag 2014 Tekniske ændringer fra juni mødet 620,762 mio. kr. -7,501 mio. kr. 613,261 mio. kr. Der er varslet yderligere lovændringer vedrørende bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, integration, men på nuværende tidspunkt er intet vedtaget. På udvalgets juni-møde blev der fremsat en række nye ønsker/initiativer: a. Flex.nu samarbejde med socialøkonomiske virksomheder b. Projekt Koppen/Igenbrug c. Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge behandles som et særskilt punkt på denne dagsorden d. Integrationsplan sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge behandles som et særskilt punkt på denne dagsorden e. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde f. Sundhedskoordinator og klinisk funktion g. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam Ønskerne er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag. Vedrørende ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og medfølgende DUTkompensationer, er der en ændring (merudgift til administration i Jobcentret), som er beskrevet i vedlagte skema. Forvaltningens vurdering Antallet af nye ønsker til drift fremsendes under hensyntagen til, at kommunens økonomiske situation forventeligt ikke giver mulighed for at udvide de økonomiske rammer samt, at regeringen forventer nulvækst for kommunerne. Det må forventes, at nye driftsudgifter skal finansieres ved reduktioner på andre områder. Side 653

6 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt. Økonomi - Høring Der har været afholdt dialogmøder m.v. Bilag: 1 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (Arbejdsmarked og Integration) 2 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at det indstilles til Økonomiudvalget, at budgetforslag incl. tekniske ændringer og nye ønsker fremsendes til Byrådets behandling. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 654

7 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Integrationsplan Dok.nr.: 2499 Sagsid.: 13/6852 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling Den 23. maj 2013 vedtoges en lov om styrkelse af modtagelsen af de mest udsatte grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en bred modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold. Lovens formål er endvidere at sikre, at beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud, dagtilbud, skole og uddannelse i højere grad er sammentænkte og understøtter hinanden. Loven indeholder 3 initiativer: 1. Kommunal pligt til at tilbyde alle ny ankomne flygtninge og familiesammenførte en integrationsplan Integrationsloven 15 a 2. Integrationsplanen udføres af den koordinerende borger integrationsforvaltning, der udpeges for hver borger 15 b 3. Pligt til at gennemføre en helbredsmæssig vurdering af alle ny ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 15 d Integrationsplan 15a Med loven forpligtes Varde Kommune til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte både til flygtninge og til danske og udenlandske ægtefæller en bred individuel integrationsplan. Integrationsplanen skal understøtte en sammenhængende indsats, hvor den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, som er fastsat i integrationskontrakten, koordineres med de indsatser, som iværksættes på andre forvaltningsområder i form af social støtte, sundhedsrettede tilbud m.v. Indsatser på andre forvaltningsområder kan f.eks. være foranstaltninger efter lov om social service om særlig støtte til børn i familien eller en behandlingsmæssig indsats, som der skal tages højde for ved planlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats samt andre indsatser, som bidrager til nyankomnes etablering i lokalsamfundet og netværksdannelse, f.eks. via introduktion til fritidstilbud eller frivilligt arbejde, understøtte danskindlæringen, tilknytning til arbejdsmarkedet og børnenes deltagelse i og udbytte af skolegang. Integrationsplanen udarbejdes i henhold til lovens 15b af den koordineringsansvarlige forvaltning og i samarbejde med udlændingen og under hensyntagen til den enkelte udlænding og dennes families samlede forudsætninger og behov med henblik på, at den samlede familie hurtigst muligt bliver integreret. Forvaltningens vurdering Opgaven med integrationsplan er en ny opgave. Da lovændringen betyder, at ikke kun flygtninge, men også familiesammenførte til danske og udenlandske ægtefæller skal have tilbudt en integrationsplan, vurderer forvaltningen, at der årligt skal tilbydes 150 integrationsplaner. Social og Integrationsministeriet skønner, at 75 % vil tage imod tilbuddet, dvs 113 planer. Side 655

8 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Hver integrationsplan vil tage 17 timer inkl. overhead (KL s vurdering) samlet socialrådgivertimer, ca. 1 årsværk. Der forventes imidlertid en ressourcebesparelse på ½ årsværk, idet samtaler tidligere afholdt i Psykiatri og Voksenservice og Jobcentret nu samles i én samtale med den koordinerende rådgiver. Endvidere forventes en mindre ressourcebesparelse, når Integrationskontrakten og Integrationsplanen på sigt samles i et dokument. Det anslås derfor, at der vil være et øget personalebehov som følge af lovændringen omkring integrationsplan på ½ årsværk 988 socialrådgivertimer. Evt. tilførte DUT-midler vil kompensere dette med 146 socialrådgivertimer. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at en beskrivelse af flygtningen og den familiesammenførte samt indsatsen i forhold til denne vil gøre integrationsindsatsen mere effektiv, idet dobbeltarbejde vil kunne undgås og koordineringen bedres. Dette vurderes, at det vil have en afsmittende, positiv effekt på borgerens livskvalitet. Retsgrundlag Lov nr. 650 af 12. juni 2013 Ændring pr. 1. juli 2013 af Integrationslovens 15a, stk. 1, 4 og 6 Økonomi Da opgaven med integrationsplan er en ny lovpligtig opgave, er der ikke tidligere udmøntet midler til dette. Jf. budgetønske søges tilførte DUT midler med kr (kr for 2013) overført til Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. Dette vil kompensere med 146 socialrådgivertimer. Staben Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Høring Integrationsråd til orientering Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, at de udmeldte DUT-midler kr., der søges jfr. budget tilføres den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning, og at der efter 6 måneder følges op på antallet af præsterede integrationsplaner, og foretages en konkret vurdering af tidsforbrug medgået ved udarbejdelse af integrationsplanerne. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Side 656

9 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Anbefalingen blev godkendt. Side 657

10 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Helbredsmæssig vurdering Dok.nr.: 2498 Sagsid.: 12/6411 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling Den 23. maj 2013 vedtoges en lov om styrkelse af modtagelsen af de mest udsatte grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en bred modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold. Lovens formål er endvidere at sikre, at beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud, dagtilbud, skole og uddannelse i højere grad er sammentænkte og understøtter hinanden. Loven indeholder 3 initiativer: 1. Kommunal pligt til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en integrationsplan - Integrationsloven 15 a 2. Integrationsplanen udføres af den koordinerende borger integrationsforvaltning, der udpeges for hver borger - 15 b 3. Pligt til at tilbyde en helbredsmæssig vurdering af alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - 15 d Helbredsmæssig vurdering 15 d Med Varde Kommunes sundhedsscreening som model indføres tilbud om helbredsmæssig sundhedsvurdering. Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorligere sygdomstilstande, langvarige indlæggelser, risiko for smitte til borgere og ansatte samt langvarig offentlig forsørgelse. Den lægelige vurdering skal omfatte en samtale med og en helbredsundersøgelse af udlændingen med henblik på en lægefaglig vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand og en lægefaglig vurdering af, om der er behov for videre helbredsmæssig udredning eller behandling. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering, uafhængigt af om udlændingen har taget imod tilbuddet om en integrationsplan. Det bemærkes, at såfremt udlændingen ikke ønsker en helbredsmæssig vurdering, er den pågældende ikke forpligtet til at tage imod tilbuddet. En udlænding, som i første omgang har afvist tilbuddet om en helbredsmæssig vurdering, f.eks. grundet manglende tillid til myndigheder eller fordi den pågældende i første omgang ikke har kunnet overskue fordelene herved, kan efterfølgende bede om en helbredsmæssig vurdering. Det påhviler kommunen at medvirke til at vejlede udlændingen om dette tilbud. Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet heraf videregives til udlændingens egen læge med henblik på yderligere henvisning eller behandling. Forvaltningens vurdering Siden sommeren 2012 har Varde Kommune udført sundhedsscreening for familier med børn. Sundhedsscreeningen er udført af Børn, Unge og Familier, Sundhedsplejen. Side 658

11 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Helbredsmæssig vurdering for flygtninge uden børn er således en ny opgave. Organisering Det forventes, at Sundhedsplejen fortsat har ansvaret for den helbredsmæssige vurdering for familier med børn, hvorimod vurderingen for flygtninge uden børn forventes udført af Den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning i Borger og Arbejdsmarked, Jobcentret, som forventes udpeget på Direktionens møde den 8. august Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at tidlig opsporing af fysiske og psykosociale sygdomme vil mindske risikoen for langvarige indlæggelser og kroniske sygdomme. Retsgrundlag Lov nr. 650 af 12. juni 2013 Integrationslovens 15 d, stk. 1-5 Økonomi Social og Integrationsministeriet har vurderet, at udgiften til helbredsmæssig vurdering vil være kr pr. person inkl. udgiften til tolk. Det antages, at der skal sundhedsvurderes 75 personer årligt, hvoraf enlige og familier uden børn anslås til 25 personer. Forventet udgift kr for flygtninge uden børn og for familier med børn kr For budget er der udmøntet kr til sundhedsscreening af familier med børn. For er der yderligere behov for til familier uden børn, som søges jf. sagen: Budgetønsker Lovændringen omkring helbredsmæssig vurdering vil i så fald være fuldt kompenseret. Staben økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Høring Integrationsråd til orientering Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at de udmeldte DUT-midler kr., der søges jfr. budget tilføres den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 659

12 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Udpegning af Koordinerende Borger Integrationsforvaltning Dok.nr.: 2705 Sagsid.: 13/6852 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling Den 23. maj 2013 vedtoges en lov om styrkelse af modtagelsen af de mest udsatte grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en bred modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold. Lovens formål er endvidere at sikre, at beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud, dagtilbud, skole og uddannelse i højere grad er sammentænkte og understøtter hinanden. Loven indeholder 3 initiativer: 1. Kommunal pligt til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en integrationsplan, Integrationsloven 15 a 2. Integrationsplanen udføres af den koordinerende borger integrationsforvaltning, der udpeges for hver borger, 15 b 3. Pligt til at gennemføre en helbredsmæssig vurdering af alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, 15 d. Udpegning af koordinerende borger integrationsforvaltning 15 b Det fremgår af loven, at Kommunalbestyrelsen - til varetagelse af en sammenhængende og bred integrationsindsats - i hver enkelt sag skal fastsætte hvilken forvaltning, der er ansvarlig for at koordinere integrationsplanen for udlændingen og dennes familie. Kommunalbestyrelsen kan placere koordineringsansvaret i den forvaltning, som bærer hovedindsatsen i forhold til udlændingen og familien. Det kan f.eks. være jobcenter, familieforvaltning eller socialforvaltning. Det afgørende er, at der i tilrettelæggelsen af de enkelte indsatser sikres en koordinering og indbyrdes afstemning af indsatserne, der sigter mod et fælles mål. Som en konsekvens heraf foreslås det i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at indsætte hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan vælge at beslutte, at jobcenteret skal være ansvarlig for at koordinere integrationsplanen for udlændingen og dennes familie. Lovens bemærkninger omkring udpegning Kommunernes modtagelses- og integrationsindsats for nyankomne flygtninge og familiesammenførte har i dag et stærkt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats. Tilknytning til arbejdsmarkedet har væsentlig betydning for en vellykket integration, og regeringen ønsker derfor at fastholde dette fokus. Men formålet med integrationsindsatsen er bredere end dette. Det er regeringens opfattelse, at mange flygtninge og familiesammenførtes integration i det danske samfund forudsætter en bredere indsats, hvor der desuden ses på den samlede families behov under ét. Selvom mange kommuner i dag gør en stor indsats ved modtagelse af flygtninge og familiesammenførte, er det samlede billede, at indsatsen ikke mindst for de svageste flygtninge og familiesammenførte har brug for et løft. Indsatserne i forhold til ny ankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge er reguleret i forskellige lovgivninger og ofte fordelt over forskellige forvaltninger. Erfaringer viser, at de igangsatte indsatser ikke altid er koordinerede og derfor ikke understøtter hinanden, fordi det tværfaglige samarbejde ikke fungerer godt nok. Side 660

13 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Forvaltningens vurdering Nyankomne flygtninge har ofte komplekse problemer, som gør deres integration vanskelig. Mange af forældrene har psykiske lidelser eller egentlige traumer af krig og flugt og har vanskeligt ved at etablere sig i et nyt land med andre skikke, normer og krav. Børnene har ligeledes brug for støtte til at få en god skolegang og et fritids- og foreningsliv sammen med danske børn og unge. I Varde Kommune arbejder mange aktører med familierne, men på trods af stort personaleforbrug til koordinering er det ikke lykkedes at komme i land med koordineringen via Den Gode Modtagelse. For borgere med traumer giver mange aktører ofte en oplevelse af kaos, og det kan ligefrem forstærke de psykiske traumer. Organisering Forvaltningen vurderer derfor, at Borger og Arbejdsmarked bør udpeges som Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. Indtil videre placeret i Jobcentret, idet Jobcentret har løbende kontakt med forældrene, og hvor der i forvejen sker opfølgning via integrationskontrakten. KL og Social og Integrationsministeriet har oplyst, at integrationskontrakten og integrationsplanen på sigt vil blive samlet i et dokument. Der vil, ved visitering af uledsagede børn og unge eller børn og unge med sporadisk forældrekontakt, fra den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning blive peget på Børn, Unge og Familie som Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. For at sikre den tværgående koordinering anbefaler forvaltningen, at der udpeges en tværgående administrativ styregruppe med deltagelse af ledere fra Børn, Unge, Dagtilbud, Borger og Arbejdsmarked, Skoler, Social og Voksen samt Social og Sundhed. Ansvaret for styregruppen er Borger og Arbejdsmarked. Tovholder Sundhed og Rehabilitering. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at en helhedsorienteret indsats og nem adgang for borgeren vil øge livskvaliteten for udsatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Retsgrundlag Lov nr. 650 af 12. juni Ændring pr. 1. juli 2013 af Integrationslovens 15a, stk. 3 samt 15b og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomi Afholdes indenfor de eksisterende rammer. Jf. budgetønsker søges Udvalget for Arbejdsmarked og Integration om overførsel af DUT-midler kr til udførelse af sundhedsmæssig vurdering samt integrationsplan. Der vil i kommende budgetår blive behov for ressourcemæssig omprioritering som følge af den lovmæssige udpegning af Koordinerende Borger Integrations Forvaltning samt lovændringen omkring sundhedsmæssig vurdering. Staben Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Høring Integrationsråd til orientering. Side 661

14 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Bilag: 1 Åben Bilag til sagsfremstilling til Direktionen /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning placeres i Borger og Arbejdsmarked, indtil videre i Jobcentret, at udpegning af en administrativ styregruppe til tværgående koordinering godkendes, og at sagen fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Integrationsrådet til orientering. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at sagen også sendes til orientering for Udvalget for Børn og Undervisning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Udvalget ønsker en tilbagemelding om 1 år. Side 662

15 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Orientering: Skrivelse fra AMS om bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i 2014 Dok.nr.: 2571 Sagsid.: 06/34 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 24. juni 2013 fremsendt en skrivelse til kommuner og LBR om bevillingen til LBR i Det fremgår af skrivelsen, at bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært bortfalder i Baggrunden herfor er den indgåede Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som bl.a. skal finansieres af de beskæftigelsesrettede puljer. Det fremgår af finansloven for 2013, at bevillingen i 2015 og de efterfølgende år er budgetteret til ca. 105 mio. kr. Som følge af aftalen om reform af kontanthjælpssystemet, vil bevillingen som led i finansieringen heraf, blive reduceret med ca. 18 mio. kr. i 2016 og ca. 39 mio. kr. i Med hensyn til den resterende del af bevillingen for 2013 vil Arbejdsmarkedsstyrelsen melde nærmere ud efter halvårsstatus. Forvaltningens vurdering Det var forventningen, at der ville ske en reduktion af bevillingen for 2014, men at den bortfaldt helt, var ikke forudsat. Der vil fortsat være behov for drøftelser af temaer og indsatser i LBR-regi, ligesom der også skal laves beskæftigelsesplaner og resultatrevision. Form og indhold kan drøftes på kommende LBR-møder. Retsgrundlag LBR. nr. 731 af 15. juni Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Åben VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf 3 Åben VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for image001.jpg 93938/ / /13 Side 663

16 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 664

17 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Orientering: Fleksjob Dok.nr.: 2701 Sagsid.: 13/11334 Initialer: last Åben sag Sagsfremstilling Punktet vedrører orientering om indførelse af ny fleksjobordning med fokus på tilgang og afgang på henholdsvis den gamle og den nye ordning. Fleksjob kan komme på tale for personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, dvs. under 50 % af fuldtid. Dette er der ikke ændret på med reformen. I korte træk indeholder den gamle ordning, for ansættelser inden 31. december 2012, at personen ansættes ordinært hos arbejdsgiveren, som herefter modtager løntilskud på enten ½ eller 2/3 af lønnen, afhængig af arbejdsevnenedsættelsen. Den nye ordning, for ansættelser fra 1. januar 2013, fungerer således at arbejdsgiveren betaler fra de timer den ansatte arbejder, mens personen får suppleret op med løntilskud. Personer ansat på den gamle ordning fortsætter på denne. Ved ledighed vil den næste ansættelse i fleksjob ske på den nye ordning. Ved alle nye tilkendelser af fleksjob vil ansættelse ske på den nye ordning. Der vil således være en gradvis afgang fra den gamle ordning over de kommende mange år, mens den nye ordning vil have hele tilgangen af nye fleksjobbere. Tilgang og afgang for fleksjobansættelser gennem 2013 ser således ud: Gammel ordning Ny ordning Bestand primo januar Bestand primo januar Tilgang jan-juli Tilgang jan-juli Afgang jan-juli Afgang jan-juli Bestand primo aug Bestand primo aug Ved indgangen til 2013 var der 583 ansatte i fleksjob i Varde Kommune, mens der primo august er ansat 605 i fleksjob. Det ses også at nettostigningen på 22 dækker over tilgang på 110 og afgang på 88. Der er pt. ca. 170 ledige fleksjobbere (borgere på ledighedsydelse), som med reformen skal være aktivt jobsøgende, have profil på Jobnet og deltage i samtaler og tilbud med henblik på at blive ansat i fleksjob. Alle nye tilkendelser af fleksjob skal behandles i det nyoprettede rehabiliteringsteam, som er sammensat af repræsentanter på tværs af kommunens forvaltninger. Teamet afgiver en indstilling, i dette tilfælde om fleksjob, hvorefter bevillingen heraf sker i Jobcentret. I de første 7 måneder af 2013 har rehabiliteringsteamet indstillet 14 til fleksjob. Nogle af disse vil indgå i bestanden af ledige fleksjobbere ovenfor, mens andre indgår i tilgangen på ny ordning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den nye ordning vil gøre det muligt at fastholde flere borgere med mindre arbejdsevne end tidligere på arbejdsmarkedet. Eksempelvis vil der kunne ansættes på ned til fx 2 timer per uge til forskellige mindre opgaver. Side 665

18 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration På denne baggrund må det forventes at antallet i fleksjob samlet set vil stige. Sundhedskonsekvensvurdering Det er positivt for sundheden at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og det støtter reformen af fleksjob op om. Retsgrundlag Reformen om førtidspension og fleksjob. Økonomi Intet. Indgår i opfølgningen af budget 2013 og forudsætninger for reformens konsekvenser er indarbejdet i udkast til budget Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 666

19 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Besøg fra Mentornetværket Esbjerg/Varde Dok.nr.: 2642 Sagsid.: 10/5186 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Orientering om Mentornetværkets arbejde. Projektleder Tatiana Rusuberg og projektmedarbejder Christina Radl deltager under dette punkt. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 667

20 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Gensidig orientering Dok.nr.: 2707 Sagsid.: 09/12996 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Orientering om sager hen over sommeren Orientering v/direktøren Gensidig orientering Adgangskrav unge (Lisbet). Temadrøftelse i udvalget i efteråret. Unge pensionister mangler tilbud i dagtimerne (Marianne). Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 668

21 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Bilagsliste 303. Budget Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 1. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (Arbejdsmarked og Integration) (82415/13) 2. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet (41568/13) 306. Udpegning af Koordinerende Borger Integrationsforvaltning 1. Bilag til sagsfremstilling til Direktionen (108572/13) 307. Orientering: Skrivelse fra AMS om bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014 (93938/13) 2. VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf (93938/13) 3. VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for image001.jpg (93938/13) Side 669

22 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Underskriftsblad Thyge Nielsen Kjeld Anker Espersen Arne Haahr Hansen Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Keld Jacobsen Tom Arnt Thorup Side 670

23 Bilag: Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (Arbejdsmarked og Integration) Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 14. august Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 82415/13

24 Nr :17 side 1 Udvalg Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt

25 dok.nr Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr Flex.nu - Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften x 50 % refusion = kr Projekt Koppen/Igenbrug kr. x 50 % refusion Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge. Vurderet samlet behov i 2014 og frem kr., heraf budgetlagt fra kr Integrationsplan - sammenhængende indsast for nyankomne flygtninge. Budgetønsker via Arb.m. & Integr.Udvalget, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget. 5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde Sundhedskoordinator og Klinisk funktion (teknisk ændring) IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam (delvis teknisk ændring)

26 dok.nr Oversigt over ønsker Budget til 2014 driftsbudget Budgetseminar september 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr I alt

27 Bilag: Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 14. august Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 41568/13

28 Nr :17 side 1 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg Økonomiudvalg Udvalg for Plan og Teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Sum I alt

29 Nr :17 side 2 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Økonomiudvalg dok. nr Lov om aktindsigt, off.loven mm I alt

30 Nr :17 side 3 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Plan og Teknik dok. nr Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier I alt

31 Nr :17 side 4 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning dok. nr Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuetet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Vedr. både konto 5 og konto Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Vedr. både konto 5 og konto Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det social område (Kriminalpræventive sociale indsatser) I alt

32 Nr :17 side 5 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid dok. nr I alt

33 Nr :17 side 6 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed dok. nr Kræftplan 3: landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient I alt

34 Nr :17 side 7 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Den udmeldte DUT-kompensation vedrører administrativt arbejde i Jobcentret, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget. dok. nr Administrativt merarbejde i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob Merarbejde og dermed merudgifter i forbindelse med ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstil- ingen skud m.v. I alt

35 Bilag: Bilag til sagsfremstilling til Direktionen Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 14. august Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

36 Dok.nr Sagsnr Etnisk Konsulent Pia Maria Nielsen Bilag til sagsfremstilling vedrørende ændring af Integrationsloven pr. 1. juli 2013 Integrationslovens 15 b - Udpegning af Koordinerende Borger Integrations Forvaltning Udpegning af Administrativ Styregruppe til tværgående koordinering af integrationen Formål: Formålet med den administrative styregruppe for tværgående koordinering af integrationen er at koordinere den tværgående integration på tværs af forvaltningsområder, og på et strategisk niveau at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats. Mål: Målet er et velfungerende tværgående samarbejde, som på et strategisk niveau understøtter integrationspolitikken og den kommende mangfoldighedspolitik og tilhørende integrationsstrategi og handleplaner i Varde Kommune. Indhold: Overordnet skal samarbejdet i den administrative styregruppe medvirke til, at målene i integrationspolitikken og den kommende integrationsstrategi nås samt, at de forskellige forvaltningsområder og kompetencer bringes i spil. Organisering: Styregruppen for den tværgående koordinering af integrationen er en tværgående administrativ gruppe forankret i Borger og Arbejdsmarked. Styregruppen består af: Borger og Arbejdsmarked: Erik Schultz (formand) Sundhed og Rehabilitering: Pia Maria Nielsen, sekretær for styregruppen Sundhed og Rehabilitering: Kirsten Myrup Skoler: Skolechefen Social og Voksen: Gitte Eskesen Børn og Unge: Lene P. Warwick Dagtilbud: Anette Brodde Integrationslovens 15a integrationsplan - økonomi Opgaven med integrationsplan er en ny opgave. Da lovændringen betyder at ikke kun flygtninge, men også familiesammenførte til danske og udenlandske ægtefæller skal have tilbudt en integrationsplan vurderer forvaltningen, at der årligt skal tilbydes 150 integrationsplaner. Social og Integrationsministeriet skønner at 75 % vil tage imod tilbuddet, dvs. 113 planer.

37 Dok.nr Sagsnr Etnisk Konsulent Pia Maria Nielsen Hver integrationsplan vil tage 17 timer inkl. overhead (KLs vurdering) samlet socialrådgivertimer, ca. 1 årsværk. Der forventes imidlertid en ressourcebesparelse på ½ årsværk, idet samtaler tidligere afholdt i Psykiatri og Voksenservice og Jobcentret nu samles i én samtale med den koordinerende rådgiver. Endvidere forventes en mindre ressourcebesparelse når Integrationskontrakten og Integrationsplanen på sigt samles i et dokument. Det anslås derfor, at der vil være et øget personalebehov som følge af lovændringen omkring integrationsplan på ½ årsværk, 988 socialrådgivertimer. Jf. Budgetønske søges tilførte DUT midler med kr overført til Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. Dette vil kompensere med 140 socialrådgivertimer. Integrationslovens 15 d - Helbredsmæssig vurdering økonomi og organisering Siden sommeren 2012 har Varde Kommune udført sundhedsscreening for familier med børn. Sundhedsscreeningen er udført af Børn, Unge og Familier, Sundhedsplejen. Helbredsmæssig vurdering for flygtninge uden børn er således en ny opgave. Organisering Det forventes at Sundhedsplejen fortsat har ansvaret for den helbredsmæssige vurdering for familier med børn, hvorimod vurderingen for flygtninge uden børn forventes udført at Den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning i Borger og Arbejdsmarked, Jobcentret. Økonomi Social og Integrationsministeriet har vurderet, at udgiften til helbredsmæssig vurdering vil være kr pr. person inkl. udgiften til tolk. Det antages at der skal sundhedsvurderes 75 personer årligt, hvoraf enlige og familier uden børn anslås til 25 personer. Forventet udgift kr for flygtninge uden børn og for familier med børn kr I budget er udmøntet til sundhedsscreening af familier med børn. Der er i behov for en tilførsel på kr til helbredsmæssig vurdering af flygtninge uden børn. Jf. budgetønsker søges kr årligt i perioden Det forventes derfor at helbredsmæssig vurdering kan afholdes for evt. tilførte DUT midler samt de allerede udmøntede midler til sundhedsscreening.

38 Bilag: VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014 Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 14. august Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 93938/13

39 From:jobcenter jobcenter To:Bente Jensen;Birgitte Pedersen;Erik Schultz;Frederik Jeppesen;Irene Nikolajsen;Karina Juel Winther;Kirsten Egsgaard Nielsen;Kirsten Aagaard Sørensen;Lars Stenkjær;Peter Petersen;Svend Erik Sillesen;Jens Peter Lund;Karen Breumsø;Marianne Krickau;Marianne Nielsen Subject:VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014 Venlig hilsen Valborg Sørensen arbejdsmarkedsassistent dir.tlf.: Ordentlighed - Faglighed & udvikling - Glæde og gejst Fra: vardekommune vardekommune Sendt: 25. juni :24 Til: jobcenter jobcenter Emne: VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014 Fra: Sukhwinder Kaur Jagpal På vegne af POSTKASSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Sendt: 24. juni :32 Til: Jobcenter Albertslund; Rødovre Kommune; Jobcenter Tårnby (Dragør); Jobcenter Fredensborg;

40 Jobcenter Lolland; vardekommune vardekommune; Jobcenter Assens; Jobcenter Faaborg/Midtfyn; Jobcenter Kerteminde; Jobcenter Middelfart; Jobcenter Svendborg; Jobcenter Haderslev; Jobcenter Tønder; Jobcenter Aabenraa; jobcenter jobcenter; Jobcenter Vejen; Jobcenter Billund; Jobcenter Fredericia; Jobcenter Kolding; Jobcenter Skive; Jobcenter Holstebro; Jobcenter Viborg; Jobcenter Lemvig; Jobcenter Struer; Jobcenter Ringkøbing-Skjern; Jobcenter Århus; Jobcenter Hedensted; Jobcenter Odder; Jobcenter Norddjurs; Jobcenter Favrskov; Jobcenter Ikast-Brande; Jobcenter Silkeborg; Jobcenter Syddjurs; Jobcenter Frederikshavn; Jobcenter Hjørring; Jobcenter Aalborg; Jobcenter Vesthimmerland; Jobcenter Mors; Kim Borup (Mariagerfjord); Jobcenter Albertslund; Jobcenter Allerød; Jobcenter Ballerup; Jobcenter Bornholm; Jobcenter Brøndby; Jobcenter Egedal; Jobcenter Faxe; Jobcenter Fredensborg; Jobcenter Frederiksværk-Hundested; Jobcenter Gentofte; Jobcenter Glostrup; Jobcenter Gribskov; Jobcenter Herlev; Jobcenter Hillerød; Jobcenter Hvidovre; Jobcenter Kalundborg; Jobcenter Køge; Jobcenter Lejre; Jobcenter Lyngby-Taarbæk; Jobcenter Odsherred; Jobcenter Ringsted; Jobcenter Slagelse; Jobcenter Solrød; Jobcenter Sorø; Jobcenter Stevns; Jobcenter Vallensbæk (Ishøj); Jobcenter Vordingborg; Jobcenter Roskilde; Jobcenter Guldborgsund; Jobcenter Greve; Jobcenter Frederiksberg; Helle Leisner; Jobcenter Frederiksberg; Per Nilsen (Jammerbugt); Jobcenter Ringkøbing-Skjern; Jobcenter København V (Skelbækgade); Jobcenter København NV (Musvågevej); Jobcenter København V (Nyropsgade); Jobcenter Tårnby (Dragør); Jobcenter Fredericia; Jobcenter Gladsaxe; Beskæftigelsesregion Nordjylland Cc: Beskæftigelsesregion Midtjylland; Beskæftigelsesregion Syddanmark; Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Emne: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014

41 Til kommuner og de lokale beskæftigelsesråd Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014 Med venlig hilsen Arbejdsmarkedsstyrelsen

42

43 Bilag: VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 14. august Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 93938/13

44

45 Bilag: VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for image001.jpg Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 14. august Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 93938/13

46

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde Saida

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 8:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Thyge Nielsen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Til kommuner og jobcentre

Til kommuner og jobcentre Til kommuner og jobcentre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere