08lf optøede man Rørene med. Ocr er nu fra Ministeriel kom. men Meddelelse om, al Thisted Kommune mll.l overl'ae.04heim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08lf optøede man Rørene med. Ocr er nu fra Ministeriel kom. men Meddelelse om, al Thisted Kommune mll.l overl'ae.04heim"

Transkript

1 ... vll.t.) 08lf optøede man Rørene med Blektrlcitet 0i der Vir.or Giede over allr hve Vand Hanerne 2BQ Sommerbotellet ved Dr.lsbek. ane. Øre o for nger. pct. f 19 rh1_t uligt hale Ocr er nu fra Ministeriel kom men Meddelelse om al Thisted Kommune mll.l overl'ae.04heim Tilsted for det ;!voe Tilbud men med Hensyn til Grunden som Bycnlngen liner pu vrt lir natn Af relle. P.r del bel. er Ord n klo der ikke lore lallei Udleje og n~relning ii Sommerbalel. UOlllte Øn msalle kun hed. Han Sia &001 t ' Udry llvr 0\181 Fllbr: Mil

2 ..... r'~.. Solk... N l O. J_1" '. serts Y lu... "'''' UC'.. oroo tt: Produktion i Maj Maaned. lis Oe forenede llo.rur Ulm.. Tn. t5 Ol n. SYERSKER. Nu kommer der lf re ny~ M.. kloer or vi nl_... i_n nye Syenku lillredelu io _Uu 15 MJ. U" D.m n.r Fru. anllre_ 'nk lil mt. t 11e!lhlende Arbejde. _ Henv.: fabrihn Kroni vej. j'" VALD TH N. til P'gel Anlednin~ af UngdomsRrøpp"" O Aars /ubilaum

3 " ln sa get U e ter l erne r ' Hertil kommer det Materiel Staten hal' overtaget. Beløbet skal antagelig' bruges til Afskrivning paa Tysrernes Millial'dg"æld til D<tnmark. T o l sl r il r o (Prival) Salgel af d(l.yskr E ri.. l'adpl1skahel' (l! nu pl'aldisk lag1 afslullpl og d" Afvik Hugsl ri vaj g.'som Ha 1 lill' Al n i 11 i Af ('ri i1l j sin Tid JJ('(bmlll' fol' n. l'c'alisrl'c lissr 'ring kan i dril ullf'l'mel'mrslc' Fremlid indslille Arl"jdol. Tl'aadene Cl' hlcvpl Ham!pl i Val'(di 'pklol'atrt og efler llvad nolslrhl'o ])agljlurl ej' ial'pl" hal' delle ku'n1j1cm;rssige Udsalg indhj'agl mellem 28 og ~O :.vml Kr for Afalel'i"l dpr Cl' hlevel opkøbt af privaln Liehhavel"e Hertil kommrr meget ViP~amtJigr Val'(mll1'{j(ll" 'som Cl' hlev"l hrslaglag'l n f Slalen Miljtærrl og FlygtniJlg'(ladministNllionen men rir'!' fol'rliggrl' ikke 110g'''11 orren1 lig tilgængelig Ov""i1 1'1'1'" delle Maleriels samlndr Vf'l'11i. 1l1 kan log oply's ni r1"11 D'lrJh i hvprl Fald ikk" liggr' under 30 Mill. Kr Drl' hol'skl'' "11 kl Uklm'u"d 01'1'1' hvrm flpl' sl\al h:1vp ppng~ )(. fol' t/' lysl F:flrl'lrtd"n~kal"'r b'tl'l!(". som alliet'p! Kl'jgsbyl(p og dpl ilut givet Anlrdnil1!( til ]cr)r1ytll'hk 0111 at rir n eng]skr Hpi\Cl'il1i\ hnl' kl'(pvrl Dl'lohrt llllbrlall (ri' al P"ngrl1r skal indhetaler til ('o illl"l'allip'el Pulje og dl'l'('fl"l' drlrs m"lrm dl' higsl'amt" Janrlr i Forhold lil rir 0d"læggelsrr rier blev ann'lrl lndrr {l'igrn Eflrl' hvad Bladel erral''')' forpliggcl' del' rllrlnll ikk" 110gr'l1 officiel.\fg0'rl' af d"ll" 8po'gs11laal. Man gm' i Val'cdiJ'oldol'alrl ud fra Mm givot at d'l samlrde ll'loh 'il blivl' 11 n 1'('111 lil Nl'r1slo:iVl1itlf( ar cl"n '"kr ~illia'dg'a' lr ii J'lll ll1'\'];

4 SODmerrestauranten i Simons Bakker. Finansministeriet har nu god kendt Købet. Thisted Byraads Møde i Af tes drøftede man ved 2. Behandling Købet af den tidligere tyske Officersbarak i Simons Bakker. Købet blev vedtaget. Gaar Eftermiddags kom del' Meddelelse fra Finansministeriet om at man havde godkendt Kommunens Køb af Bygningen. Tilenkelte Ting og man maa rf'gne med at Kommunen meget hurtigt vil træffe Bestemmelse om hvem der skal drive Restaurationen saa man kan naa at faa Hotellet færdigt til at tages i Brug snarest muligt. Del' vil uden Tvivl blive Brug fol' det netop i deml Sommer.

5 Sagen mod Kr. Andersen yentes smu t afsluttet. Forundersøgelsen mod den fængslede Redaktør Kr. Andersen Hurup skrider nu godt frem og efter hvad Overbetjent Middelbo Jensen fra Politiets Rej seafdeling i Dag oplyser overfor os kan Sagen meget snart ventes fuldt belyst. For Øjeblikket er man optaget m~d Afhøring af en Del Arbejdere for at faa nogle Forhold klarlagt som Andersen nægter sig skyldig i. Saa snart dette er sket vil Sagens Akter blive overgivet til Statsadvokaten der vil udarbejde Anklageskrift hvorefter Sagen i Løbet af forholdsvis kort Tid skulde kunne komme for Retlen. Politiel vil iovrigt kl æve Fængslingen over Andersen der udlober i Morgen yderligere forlænget.

6 Smarnoterlllaen lagea fri bed paa Belrielsesdal/ea. 5. Maj Danmarks Befrielseln dag bliver ikke Fridag i Aar men der vil blive arbejdet pab lor Premtfden at fab flyttet St. s BededBi til denne Dato. Stats. ministeren bar laaet Partiernes Tf slutning ber til. ( ~ Ægnoterlngen var i Dag 244. Sidste Uges Notering ror tue Pr< fik CO mil pal del me l bv Sp Ku Po del var 248. ne

7 ."u_ rek al t ud. 8 var Butik. Frk..fter nko. dom~ elser Ud hun.ren t der lleder over Slilen nlen Tage lamle lotalt blev l er r dar oder atld l P.DP.Koncert i Lilbauer Le/ren Den lore Sal i Dr'lbæklejren l der rummer CB. 700 Mennesker Yf ved Thisia" f.o.f.1 Koncert i All.. yldt lit.idste Plad. al " llierede flygtnin.. Drhlltret diriaerodes '" Rich. ' S c h r i n 8. o det blev en K smuk og veiudiørt Koncert hvis Sil enkelte Numre hilslel med anle kø Biialdiovationer. En litauisk Pige at oversatte Mu.ikøtykkernes Tekst mil ra Dansk til Lithauisk og til Slul kl fik Dirigenten.1 en ung Lithauer bit overrakt en.muk Blomaterdekora atc lion ra de taknimiiie Tilhørere. Jul Slutnumeret var.kona: Christian" lit og den lithauiate Nationalhymne m sorn blev puh art.tasende af forsamlingen. Orkeltre' hlvde ler.1 Om i L.rda. et udskrevet Noderne til don lith.uilu Nllionllhymn./ D. o det vir en smuk Præstation l tilc "' man pa" ~en kor.e Tid havde bl lormaaet at tte sii ind i d enne og... rli.o Mu.ik. bv :t ror i Dybbeldarell kalder paa Laads 101 maodiskabel. " til o e!rket Pia Preda2.eLd.eLfiv_bb.JdAcmrl

8 ngeniør idomt 3 Mdr.s Fængsel Kr. konfiskeres. :'i" '!ltn i l.!! trin~ h<ll p<\;:\ll1111t 'll y1 "n 'Hl1.'!l?t... cla" lhtd (~h iljlljr niøl' h Th.. m"ic:>n \1111 ~ a Thi.t 1. ~ \ \wj brpl 1\ l \;l~n\l" \l. \ 1 '.('11. \a hol 1(' HH.l sla'\ (' E 11" l L111'ml 1"'1 1 f\ ~. n ha"... Lklt \ ~ig\jl' 1 fol' \... k l H' nc' llhr h ri' Liang(1 '1. Xl ion;llllllnki"!1 mi'j... pn 1 Op '... 1.'1 nr al d\kk' m.... kll.'! L' "ne llir\~k l<" Fi.l l. \ 'l. nlf].:\1 <11 l ll... ;!!l lfl<\ 'l 11. lill \11"1 f T~... kl 1'111' :"lnl!'!llll hll'\ idoml \dl '" Fil'l.... Konfl... kflthl11 11 )1.1')0 K H~ 10'0 l 1'1 hl\:l (lf al 11 Ti l :) \11'.\~ht 'l... t mal1l \"u1 "in il'n.l... L "v... j :10 Pal: og lil.. k: 11 j'.\ K'lllfl... kaliol \)).1; lillll {'!l1 'ling 10.li Kr

9 Kr. Andersens Bedragerier opg jort til ca Kr. Han kræves forisa! fængslet. ljpl "al" Yf!ntl'l. al H 'dakløl' Kr..\lfler:ipn. Hurup. "al' hjpvel fr'plhllllf't i Y{>"i!pn'ig Hel i FOi'middag i.\njedllillg' af at t~i"llg: djng;'irji:.;lnj ldjhjl'r i Dag. Ji'r('nlslillint{pn.lindc'f imiulerlid fcjrs! Sled i Eftrl' middag. og Politipl "il 11(">[' knp\"(' forhal F(('ng.;[rng rlf.\ndt'";{ln. Sagt n Pl' nll "aa vidt oply:;! at flet kan SPS al de BNhageripr'. han har gjort sig "kyldig i vil belølh' l;i~ til omkring ::'>0000 KJ" Df>r hrr;kf']' pnrln! ('klarlll'r1 om f'llk"il.. Forh"ld. Jl\'rJl'.\\r!Pj;';{'1l hil! mf'~{'1."iii!.4)"1 ri i!.! ml'll i dp! filo!'!' og hl'l!"' <'' ~agpt ovk1a 'Pl.

10 5. 8J ikke Fri i Aar. Det s(..yjdes at der er san ll1anjrc Fridage først imaaneden. MuligYis il man ad Aare søge at faa lagt.store Bededag" o:r.j. Maj summen. K o b e n h u v l Torsdag. r~em ~;ering(.m hal" l nogen Tid overvejet Spol'g'smaalet om hvorvidt 5. Maj i Aflr skulde være en Fl'i dag. A Ovel"Vcjelscl'ne er og det kun ventes f:n slor ameriknnsk Flaadeafde Jin g "il besoge de sknndjnnviske Lande i Juni og Juli Mnnned. Styrken kommer til at beatas af tosjagskibe lo Htmgn.rakibe et Specinlskib samt Smllnrllrto.ier Ol! 200 an gen vil udsende en Opfordrin~~ til at læg~e i. l\tajarrnng"ementeme til.1. i\'laj der jo er en Sondag' Naar Regeringen ikke odsk('~' nu sluttet. 5. ~laj gjort t il Fridag j An". <t Rcgcl'in J luengel' det sammen med at de' l j Forvejen er en hel Del hele 0:: halve Fridage fon::.l i Mnl. Regeringen vil sencl'c ovel"\'"ejt'. om man skal søge at faa lagt Store Bededag saa den for Fremtiden falder snnunen med 5. l\'l'lj men det kan ikke nnas i Aar.

11 5. MCJ.j bliver ikke Fridag i Aar. ota!t:;mirustel'iet meddeler: Paa Hefrielso::;dagen den 5 Jl1a:j vil der blive flagot fra samtlige Statens Bygn ingcl' Skihe og Fæi'ger Under HenSYll til samtlige foreliggende Oms!o:>ndigheder har Regeringen eiler at Sagen hal' været drøftet med HCj)l'a'sontalltel' [Ol' uepojiuskc Patli'er bestemt al den 5. ~iaj j Aal' ikke skal nore Fridag \egeringen vil inden næste Aars 5. J.Vfaj søgr tilvcjebl'agt en ('11 del ig Ordning for undc'' hl'ilkr Fol' 111<'1' dvllllo D~g hpmticlig skal rejl'os til ljilld< om Danmal'iH Uefrielsc fl'a Bosættelsen

12 Bedragerisagen mod K r. Andersen. Fhv. Red. Kr. A l d r r s e]l. Hnru]). fremstilledes i Gaar Eflcl'mid' l dag i el kol'tvarigl Retsmøde i Vestcryig h\'o1' Fængslingsfristen blev forlængel til den 21. :r.raj. Til den Tid Cl' Sagen formentlig saa vidt klaret al dcr q: udarbe~dct Allkla~~ _

13 skrin ly01'o[[(>1' Sagen kan gaa Lil DOlll Heismodet j Gaal' kom mall JlO\'l'clcl ild!' ine! )Jila. Sagon orel' l

14 Fredag d. 18. April En Fortjeneste paa 6 M. Kr. og alle britiske onem vilde have fortil ajle Reger jngsbygmenes anbragt af en Kvinde der Dablev fundet var ster og medfør Nan!" Bomben ikke skyldes det al betænkt at den Strom afbrydes nogle Dag hvon'ed Eksplotilsvarende udskudt. undet tydelige Finger HojeKristensenSagen. der paabegyndes Mandag omfatter :;63 Punkter Op' ventes ikke afsluttet før i Juni. PaR. Mandag begynder Sagen ten Henvendelse til Tyskeme mod Entreprenor lojeklisten (Ol' at blive frifundet for eon sen ved Retten j Vestervig. An Html paa 10 Dages Hælte og klageskriftet omfatter 563 Punk Tiltale for Dokumentfalsk. og ter og er jnddelt i 3 Afsnit. Bedrageri. Tilta len omfatter Overtrædel"C FOl1naet har ialt udført ArbeJ :tf Bestemmelserne vedr. Sam del" for 30 Mil1. Kr. og har haft a rbejde med BesæUelsesmag (>n Fortjeneste paa 6 MilJ. Kr. eller 20 pct. hvilket er unonnalt. meget i Forhold til de Fortjene U ekstra ster ondre Va'rnem.ge... har haft. Anklageren regner med at kunne klare Forhold om Dagen og forelobig er der beram L a k e S u c c e s Fredag. Den l11ct 3 ugentlige Heldagsmøder af OK czekkoslovakisl<e Udenrigsrnini Sagen kan derfor ikke ventes sler Mazaryk ventes at blive Pne :c.luuet fol" i BegyndelSf'n af Juni.

15 Fængslingsfristen forlænget. Kr. Andersen Hurup fremstilledes i Gaar for Retten i Vestervig i Anledning af FængsJingsfristens Udløb. An](]agemyndig! heden krævede Fængslingen for længet med 4 Uger hvilket Dommeren gik med W. j l

16 l Sagen P. HøjeKristensen i Vestervig paa o o A/lklogeskriftel omha/ldler 563 Forhold og fl/ldel' 156 Foliosidel'. Del gnmle Tlnglll15 Vcsllll'ltln bll ~ v llr den komm ende Mnnnct! Anm men om don største M tic mongo "Affæl'ur" der flgl o de tyske 811 $ooltclscstrollllllrs Slor Sagon mod EnlrlliirUtllJr p Hajo K'lStal HurUl og hans Medskyldigl. Naar SaUl1 ndledes Mnndau Fol' middng er alle dc T1olle lrhjslævt'wl nemlig Hovlldmimdcll P. H j 11 KrislenSln dci' nu hm' vml'ct fængslet i nresten to Anr hans Kompagnon Civillngcnloi' K. W. E r k s l n Kontorchef Johs. J o h l n S 1111 Arkitekt Magnus L l d og Bogholder Carl Ejnar J Oll S l Hurup Den første. Dag vil dcl omfangsrige AnklaooskriU pan 156 FoHosldBr blive oplæst sin fulde Ordlyd. saa slort vidare kommer man skkert ikke anorama \<lr det cnest.e lc\'cnde Eksplosionen skete. irl{ s. lre' r()n'lid~ Mm tkt ikb' lun de \<1'1"1.'1 fa.ng. 1\.nH(! og 'll K!\.n itl lluligt al Sprængladningen tændtes baade gennem Kabel og Radio. :lfo TUl:" ~pf:'nj:'s\of 'nr l.:hlll~1 unekr :.::..: hri;dl'rl\plbatkril'\ i d{'u WU!li!"!! 1:1111(' <i 0'11 Ul'r 11/nd.' ;) 1:2 Tm )lurinl.'kanolh r. ul! :1:0 TOl" :"Pil'l"""f ar anina!!! Ull!;''.alah"t:'Bu!l('ri"t nwd re i "ri to ti Tm. KanrJnP' i h'l ~nllilt Entl af Ol'n_ Til indbyrd':; Fulhilllh]~" 1111'1 km u... 3:1f)() Tor~ Spra'np;»lof i j" H km Tnnn\!'r n;: OJllllg~1 11m 0>4 ~pn{'ng:"ldfi't no\(1' J"M' 1l1l1l1"1'H'1' lin::~lpdnin~ n!" Ti' n1lingijltlul> '11 hl'~ }t1\'1'1 _..;.mlidij 10\1 lllldiu {'~ g.'ll(l)ll K:d 1. H ' 11'l1 r 1111 r q'o1 ~ i:lndt rhl'lj('!l nl!;1 7:2 Kilomr\n Kabl>1 ;;amt :1~ km 11'Uli~k T:"n \lc n!'lli.. ~n(l'f( 0111 ;"k 11 i \JlJ a>:i't li l' Tir.wr f nndr f r 1!;'M. l! 'øi.lrtid Bjerul'sknl paa "ar... " H.' " R o ~ ~ o dell Da" \nldn~'hb.rirl"1. 1. (' Jtllfnlh'l' /l~;l F"rlllll\l /'1' 11.(( i fin' \f <lil. hmrllf ' " ru';[' Ol1hulldl/'r Tiltal"ll l'f'' 811'uff"!on;lilhwuwS l'nl'ljl'frr'r l;. <l{ 1:1 f"r 'Wh"'li).;1 };tlll!;lllt'jrl' UW11 h~;"lle'... '.~mll~tl'l (" F{)'~!(: p"'l 111 faa T\'.~kl'l'llf Ul ul skrio Jlil ""o(' for tlnll.~ko MYlllligh'''lle'!' flj.f dl' lo lllldl" 1l'}\'l'l.arsnil rur [Jl/kltln" fal;!;' Ul{ B'draJ!;l'l i m'mli).: Fitl;;!; i 1:);1 'l'ihll ll.lc og B'dl'u.)wri i aw( 111)j('h!'itilU~Ol ol! 1\. \r. El'ikl>l'l 1'(' 11'~1!''' lillalll'ftrr ';tragruf t " irkl dl' l'r[ 1'11 11linl/'ll~ F"rljl'lwsh' PHll.lO::1/:l Kr. af 'l omi"l'lning' pua ~!)~t';:l:~ 1(1 bur u.rrur! h!::).;'. t'g Jl.r;l'sll1ill~... 1d1l'jlh'' lil'].; i ~1H l'j" n\l'.1 hskl' Enl'H'<'lJndirlrJa"'r l<! \'ltl f;r!~" luj."i"rilj!; P'l1l iw.';jt:' l'i..." ris hal' fnlmintl.. kel ;\:alj'jl1:j ha nl..l'ls Til h<l.j!'k>u i ~~k lit \' 11 j" 1\ l'bt"m'1l Cl' d!'~1'ku tritall r'l!' ilt h:l\c l!'il'l'l lybke n!;:nliun'l' olt Offi('l'l'rr Glver Ol! flll' n! h\c 11('.. pi/;\ 111'111 ~fltll ydt't Uitlr;r~ til d'n y~kl~ \. i nl'' hja' p lllj'kd"tc\l;l'n lillalo's [" (h"'r~!lw\ld"rilf Paragraf la Sll'1lffplob 1i1111'L:'L rol ul hal'.' h{'!l\('ndt _~il!" lil d('l \':<k{' U"!'lllllH"l..al i Kulwnha\ll nt'h'll"llsigl al fau ;1(>Uo til aljltilll' i1ll1. H\1t hun knurl" ralj..\f~(fuill~l\n nf l'n Dom llll(l 10 1lag<'. l'fle uu!'<l llllllll' Dom u'rgik [Wl i 1f1~') hall h(>ll~lt... d~ fal.::ikc :\'nmnwl'plutlc;>r Ul rll Llj<lhiL lov<'dafl"llllll'lll' fnr Falsk og H' ul'agl'f' (l' langt dl' SO'~' og omfal l'r fll'u1t~n d" n Fil'mailldcha\(l'l' o!::'.~aa dc o\'ti~e Tiltal1{l Konlorchd.Joh:> Jo!ra!l:;('D Cl' liludl 101' i mim;> foldi~.' Tllfll'ldl' at lian' \'11('1 Hlljl' Knsll'H>W1l _h<:j"lam'' \ ru Bog11'1n ~('n af d.' fabkl' mla~ og for M h' al have {lrfalsk'! 'f'bl;:>!l jl;u.'n 1l:'k 1 k af d' fal:.. k(' Bilag Hog\!old('r Carl ]~jnal' '.'n~cn ('r liltalt fol' ~t a''1.' i Fftlsk i cl {\lk'll Til 1}(.'tJ."k~'hli;; f!ddl' llpn lll.'ll.hl'! n'ururcr dog kun 100 Kr. lin] ragerif (ll'hold pnc l'flt'l' Sira ff... l\ro" Pl'agraf :!i:l \(>111'111'('1' t' lo lnrlrjm.\"l'l' 0:;: n' 11'1' ("'li~' Tdln\!e r!'r f'r Kontordwf Johul.'O og \1' kilrkt )al!nu~ l\md 111td! flr i JlH ):" Tjlfllrl" al lw\{> medvirk!'! lil 11.1 fa Bilag. rh:r \'ar Y:t''11'nllle:h'1 m..clkuml!wndl'~ }1o;d!ll'l.nlll \'t!t:i[1 1 na "1'rn llaj:t~t'('gn"k'11"1 llflg'hol ri r ~Hl'l Ejnar.h n;rn 1'1' tiltal! f".ul..('j't i cnl.:'lh' Tilfældl' m! l dl~~ <: 'i n t "0''0"_'''" 07'M"'0'10"'0'.'0'."."."'011'".'."OL22"' t H.' d. 2' ilie af "wrro kl\!lnint! t;: (li' ~ r d t b(>]" t".:{1!lili!. al HOf! l.11" n li ']jl r t 111 plk mmttehrlh i "; gn Der vil komme fantasliske Ting frem l rhg :;1 f }\ mb J lig ' H.Jl' Kri~1.tnt>en Oll K W Erik Hil kl'ljves dem\ 111 ni dllrlls Nel~ l" CJfortjcllOS!1l lilla henholdsvis j 61J1J473 Kr Oll 122SUO Kr. skal l hl!1r'r10e~ lil FOrdel lor Stals 'T kn~sll DU dllfouden krævtlr Slatsadvukalllll al HøJt K rllwsens li GnvcdlSl'l1.l51t1onllr kalomsledes 4 h'l \.. nl' "'U kmtl!t lil al ""Hil' Hil{ td. llll fhr~t..!l'lll~' r l!lhg!' Tilfa lrl~ lf ].'1111; "K 1l'.]rllj!"i. Ol!' ~lulldik i!1"r d" "!lulll" ""no!j.~jturl('" JlHlal. 1h 1 "..\[" ;"11. H il r kai 1:1'1<' H"'~lmlllt'r hl!'randtu Dag fru n n:)fj lil Kl!1 Englænder! hedt i p~ hulerne har indledt dej.r" r li l' ru 'nb) lkn jøtli. k T'n"li~"H'~illli~<lli'J rl{'t11 Z... ai 1.l'umi inrlh'ht Uaar in.. H'vn'; lh""rh!" uhul rip {'J1g'lsk' Tflljwr i l'al:t'~lilln l \llhdllil.g af U ofl"l \"""'1'11 ar Jll\' Glull1'r flj.! lrf' aud" T"T'l'i~<'_ En f'nc:..\! k Ski]hagl 1 lli:lmaulhyl'l.\'idhauyh ~ljr(j fur T<>! \\11' \11' d'1 fll~(' orr"l. Han Llev dmht af h'~' 'hilkb'l1!' :'li'1l1 (\'r ka"tl'ul' 'n B.jmh.. fra "U La"tbil. jt'l!!' ll'u"!.!1ft 1'/1 1";Ll~f'""Og:!l hl'\" l'i}ll1l'lg1 Luftel plul.\lhojr!' Raad Heller ikke man enes o Vi er længere fra Enighed end ~[.. k \ a \1') En'r Ga8'_o.Ja~ ~'n~ d.';!!lali~k\! ~hnm::su h.:k... lill~ mdr.'m Enclan<1 l's\ )Z So\'j.lumoil n i 1'h'nl'jO;:"1111i_~t('l'laad<'\ i Gaa!. man i 8U'rikl1n"k\: Kr('<l"" 0\'er1w <~ "ffi.l ~"..;.k\aknrt'n.'fl<:tll hiuli! lkb. har hidl'l":! "..'nhi::t ii a.l 0('1'111' Kh[t(1l m~ll m j)~t "g \l"".'_ ~lu[oto\' wl;atll'.'f:tr"hajb KomprD l Eksplosionen i Texas City. 16 Kasser Ammuodion paa ekspldderende Skib TEXAS CTY ( _. GA.1.VESTON To r. r E del

17 4. MajDagen i Thisted. r Thisted hal' man ogsaa tænkt at festligholde Bellielsesdagen Aar. Frihedsfondens Lokalkomite samt nogle nteresserede ril fastlægge de endelige Rammer ved et )fode ~[ajl dag Aften. Efter had ri erfarer el' elel M"ningen at llolde et sto t Foikemode paa Hotel ".\alborg" Smldag den 4. Maj eller ~randag don 5. Mau il forsoge at faa en norsk Tale' bertil fra \'or Ven.kabsbr Skien samt en Kunstner fra KobenhaYll. Del er end'idl'l'c Planl'!1 at vise (ll Film som endnu ikke har væl'pt fl'emrne. FeslC'l skal slutte: med Fakkeltog og Baal og ellers fo J{~gaa under stilf;:pnligc RamDl{'1' lllejl det endelige P'ogram hli"er all "a" forsl fastlagt p.a ~fandag.

18 .fllkrl_&" Sy4nst /tjed e' urftdr.de ;~.. i i 1 Tompl'f.turf.rbollll ti. efter _ dl.rlld! Ollkllrlnr.'my RoCe.ler R _byler Moulrup Medhjælp "'anc_ S.d.r b... yndeade N over :8 e. '"!ln.. e Y'l erne.wllll" 433. Entreprenlr Høj. Kriltensen før Olmmeren. O laled.r A.tl_.. nr.r n bel O.r. va Særnflen Ve.terYlg log min fl'ofmjddlg KJ. 9aO r.t pu Boh.odUo"n.f HeJe KrJlenlen. l'lea Som Retsformand fun gerede Dommer Job'Dlen Thl.led og Meddolllmere er Uddeler Ol. led Hardum. og Odr.!Vln Clem men'ea 50mb. Poruden Haje KrltenJen r fire.ødre fra Pifmiet ltall... ed.. ng. Briksen (nu Hurup) Kontorcbef Johan.en Ourup. Arkitekt Lund. HtJrup ol 80lhøldr Jenlen Hurup. Sagen brone t ville vare r. Uer oe ADklagen omlalter c. 'JOO Ptlnkfer. Oplæsningen.1 del dlc re AnklleakrJft foret'aes. f Polltlm.ster Herllol. Hurup. der' to flt.rlk i Mortel. Man hllber al bio er fæ rd til Bfl. rmldd" ved 17 Tiden da Rmld.t.utt.r for 1 0 _ Pore Jlbl. bar Hej KrJ.teaun n Brlt "n erklærel.a for kke ty dlll" Sa. eo. Bebl oduo l vil Vire Cl. en Maantd. 1 rlrre ~ L. Ni.l.er: S.ren.en A (nve nl Handelen S.ren.en. J.ndom Plter Bleulem ø.. nl. L ild. tael.en el Henr H llt l in E. tr fo r D.le H 0 reljro. Pr lat.t Fr. nin 22. d. Fyn. Vlnr Sverir' tal et n '.r En 1.lt llrll.~ Tbi.ted Skele ked. fur'. o. Skoleb.rn... Tb.1d Moreos til led"nll. Tid samledtl Deel L.rerpenona'et Stole "r o bygr "aeel "Jede p.a ~~..._..de. Cykle

19 "' re.pg 'or n lle a s r." US go d n " n il e 1 ) < l il o n er ti '( Den store Retssag begyndte i Vestervig i Formiddag. HøjeKristensen og K. W. Eriksen nægtede sig skyldige i Værnemageri. \"'d S:Nff ttf>n i \'f>"tenlg brgyndt! Rag('Jl mile! Enln'll'pnul' P. Rujt... Ki:;11'1l1'1'1 Ug'!ans )!f'dliltlllh' i Formiddng. 111'1' 'ar p t;o'"' ljpbud af FO... \"au rcl. ~aa R'.'isah 1 har n;('pjlp lidli~tll''' '!lmulpt!'r\n llulngt' dp" lil't"ktc' hanh' Pl Pil H.. ~!Ulg ut ~ljn. ])um 111 t'"./1l11ll11 :0('11 hl' k il" ' Uuffiflwr~. dl't wd rddplt'l' 01s(l Hur ug Gdr 1'~l\' Ci'JU nst'l. L~!~. S~H11.\ dlollsu ld. )'ojitim'st('1' Hc.tmg. Hurup JHt".lllklllgl'my.uligJlPdt 1 ug ~{l11 for Fur ske og fantastiske :.va:er \nr modt sagfore.oh Takobs H li'up. fol' Sag('lls Hovt'dpt>fson P. 11 Oj('oh i ('11;:\>11. Lr~. J' Ra~mU! ('l Thi ('d for K y Erikspn og :\[aj!n11." LUllct Or8. Dybdnhl Alldpl'~('n T'lislf'tf (or B(lghohh'r end hjua r SPL 1'1) ug Lrs. Erik.Jol"tk Thisted JO K'lllordu'( Johalls( u Bf'dragl'l"il'rlll' ng 'nbknr ril l Lf' dp".eikal gi'ull'mgtu:; i dl'l kullllnf>ldt' :.\faanl'd t'r UJgJfJl"l lil 1 83OOUO Kr Llldl'l" Up!:T' {lingr n af Anklngp Rkrifh t Wl'glptll' HOJKlstf>ns<u ug K W E iksf'j ~ig skyidigi' i V<.{'rnc' mag('tl t'ftl't' Slraffl'lo'shllægl'ts 15 og Hojl'KJutN!'('n nægh'lte sig skvdig i OW h.l'df'lsp af 13 for at haw søgt Bistand hos d.. 1 t)o'ske Gesandtskab ag. HojeKri.rensen skrev ajt lige fra Lokomotiver til BJomsrer og BryUupsgaver paa falske VærnemaglsbiJag. Og Kompagnonen Civilingeniør K. W. E'iksen. skrev faj;ke Navne under Kvitteringer for Gratiale. Pohlim. li f\ ' i 11 go ).lfaht'gym!l(> lpl Prtl'l" Opl:P!illlllgl'll af.\uklng!' skrift"!t\ :t G"lull'!1lgang nl' 'df' fip) " 1'Un'l" EHt'r al hono fullllgt lt' i L1rdn~' umllllt. o\"t'tlplnkter Tillah 1\ lft!'1 Stl afft lo\'~til1:t>ggf'l:;; PD1 sgrn(fpr t l bg 13 kom Politi l'f ;lplvl l.h r 0Jlla'sHllgtlll ilhl }:lft dp l!l:i Tilf;l'hlt af Fnlsk ug d('t ar "('nl fallt:\~tiskl' Tllg som af~hllt'cl(>.s undl'r Fnrf'lægg'toJ:..t'll uf dt' 'nkt'ltt' T(a'ld" HOJt>K'... l"'l"l'll ~krl'" stnr l'r\slta'knlllg (<tsk\' Bilag fol'.sin" pl'ivult Vdgiftt... og (Ol ndkob til sin!' c h't".\rhrj(j:..lllndscl' \";w'nlhg \'cl (jlosl' U'l. h\ ol" han hah!.' ('l Dpi af d.'n \Cllol\'('j sun T\l'kNll' kl';('\"'h' gpllplllf".. t E''P":.'. l" f n'l1.lok af.\lkla~('skl"irh l. :11 d" Bl'lub dp' nu fu rl paa ral<:k' flitag var b!p k t \ " rit''phlp. l pt af dl' r "'~1 1:1'\ nl' Tllf:l'"' ha \"111' Huj!' K. i.~t"n~l'n hils 1'11 (;11111 "'1111'11 i Hingkuhing kohl pi BUlC prad td 4s K r. Hall fll l'fal"}"'" \n!l<>flngl'l n>d ut s kd\"1' 1'1!J Till [o. an \:"4 lig hul 11' flflf" dch rdlsk. K"t!\ Ug Jlua Hl~ K 1" gru lul Jla \ 'tt' l'ulj{:>"'gnsknbet rof Thi ted. crt. "ndt't Tllfll.ldt' k"hh' han 2 Lokomotn'(>1 ror Kl'. hl '\1 bejdfjpladat'n Gloøt 1'111' og skl'ev ('11 tiløvarendt lal... Kvitwriua for 1..<' vorlng ar Gru. Ol' Grreilørv VO'Upøl Han unåerøkrev med Navnet B.trlk X...h on r.jok Uoder.k.lfl oqm han byppll bonyllodo m.d aadrø 10m.J D Avlsdyrc'lp Sklh.;t.'(1J!8nrd og Smdl'n'l \"f'jlfo t"f l;:'lstl'nl' TnsilJfh'r af Nt'. hh'v 'llllm" \fa.atl" ploet ht p;1:\ }'jnll('t~ fort.... Ui).!;l \'.'rllll. magt~arl)('jtll'l'. P~J."t1~ rt'w dl' ~or(' Falllll'. hlln ojl'ht>dc" pan ~me G3artlf' h}. \" h(>lalt PlJ s.nhnl' raad". /'1 Tilf!il' l..ol!!(> la l "U gammd Fli:'l'kaUt'ln\"ll hl.. :;kb:.tpflga31 d" for 1000 Kr. og JHd' t'n fabl Knltl? ing l1f>d T'k... fl'll.. ::\ ('lt~l 111 Ag ~~l"" 1)1'1 h' lt".. m t S(t ~ystpm('l i Fal sk ll{'rll'llu'. l Yis lh'loh"1t synh'" for ~llnn an. rujn'" hun spl\' pi Tal (01' Selv Br yllullsga ver og Foræringer til Damebekendtskaber gik "an Tys ker" nes Konto. En... il))" l! f dl' m.lnj:'" tiuwt G'ttmll'!" ug F\l"'l~'' :'llm llllj' Krbtl'lS'l f1lllh.'<i' SJ: llni i K'~ n:upu' ~ik lgstla la:l (a hik' 13.1a~ ld un.1l'l \'a'rn('h\~t konlo{'u. ] ('1 Par Ttlfl'J.l(> (vra''\'(h' han BnllUP!>gR\t'r linn JOO K J.{'ls iii 'n.. t( ~l1t' JH'lrtll.'tl".\rbejul'rC'. h'j:.; til 1'11!'n'gtniug lig sko dl'rt'ftl'l" falskn Jila«hl ~kmllg al dt>uu' UdKifl VM foll 1.t Jligfllod rolll'redl' han Jo~111 Ln:ce J. t' n b r o l' h. H urn.l (n Solvrreeumff' til U~l Kr og sk ev cl rallik B.lsa med Tek t.. HJul til Kærror....lanln". at 8111ere fik Fru Lllnbroch en Pola hl UOOO Kr. '1!Cd B41apteht al terv Aclor" Det Kr han... otter."" lik ~."n n. privat. t!dg/~... til pd. ";lte BrUP8r'twJder lod han 1'1.& p'a V::t>rnPllngtu.rDeJdprnfl 1 Henaip ul gøre Cdglfteme #.tørre ""d dp ar i Virk ~igheckn. aaaj droa at he.u aa.ø 101 aaa 'toro Tllbagr+rtalwcer til Nationalbanken. begyodte i 19W idet Højo.K rist~nsen 100. PO Cave Ul e tv Office 4 e:t Sg'h ltuele.ri.knte> paa. y æme'llui..tstontoen. og' da han holdt el Gilde (or trake Offic ret og betalte med 1347 Kr. ](Jtl ban JK aa detle neløb gaa paa V rn"""'bsk()nto. l'dgi~t(>r af dfl.n mest for k"lige.\rt ligf'fra Hcgumger pa.o. Male:tU~r. Splrilus. Tobtl..k og Reataul1.lJ.onshto_ søg til private Kobmand..:ir~nlng(>l' Yoelsl'r for Arh~Jde paa pllfale A ~ )+'j~ pla.dser. ndkob P11\':J.tc S'5:"" ni ugtr (.Osh r!t 'l...skimt('jgaard"... Sintlrup Vt'jle") Lie\" fort p3a r ~k('n ge af d. ).. ke ~\rhf'j!l~l.ad (or. Erstatningen til Husassistenten gik ogsaa paa Værnemagiens Konto. l 1943 maatt(> HOjeKr tnsen brtalt> SD dar.j'rpllde Husa<:~JStelt.. inga L a r s... D. en E~latame paa 3tYXJ Kr for al undgaa Pohuan ;;H"~delse. Het han under "PD UO'rPreDSj; ~m ~ havde lagt Haand paa hende.denne Erstatning forte han Oi33a p~ Vær. nemaglskonlocn. flere Tilfælde hal""de ban df'sodrn tilskrndet CiV"i1ing. Viggo os D r e n ~ e n til at und.'r!kji\"{> ol)(hgted... Blag for Lejt' al Enh"'('pN.'nOrma!('Tlel utk>n at SørenS(>Yl fik Peng.. np BøJt>" Krislt'nsen brugte Bilftf:1:l!lie og wd t Pal' Ltjligboo(>r drak hw ~g 'ør!1 St'U Pt'ngt'Tl' op l F~tol1 bh Kontorch'C S o h a n s (> :l ug.\111 (lkt YagllU~ L u n:l fir tiltalt f. )[eddelagtigbed. idet de bo"" ' madgi:' Tilfældt' har 1 ~Hø..i! olh pa. tr~keo.arhpjd:.plad~(lr JUUl. Bl8.ft".. for al Uk.nd". Dogh J ri... hvordan Bl'øfxone ~'k.ulde fmto'" Bogholder EjOf'r J e c s f:1 t>r tiltalt fol )T>ddl'lagtighNll cl P.tr T11 fælue ll\ or det dlejme lg olm rdgiftt>rnc for Per!(lnllld~.stE:'r som Hoj~Kri~l('ns~'n boldt 1'018. ~ "æs.sund Kro. ra~let Boghold(>r J 11:00 n tid:.lf\ al Belol" ll.'. ht"'llholds\'i... 6::'19 Kr. " 4tX'> Kr. VH hl'\ljt; rd. Ft>StHDt" l t hrn :;i~ t()l"t'(lo~ til at und('t'sbih' K\"ith'rin~bl1a~ mt"ft falk T~ t. To Bedragerier til en halv Kr. \ nkr~'"t".. klln~s l"'unkh!r L~ og ;d:l otnftandl('r t tort' BOO~ri der ~'' J"lN.'t Ol' pan 0' r.u ll.al. lj llion Kr og b\""th' aleosm K. W Eloi.ks26 C ('hel JohanM'fl ('r tillat i

20 h~ d Gl... tnlp. 11\1'1" h n hax11fo ('11 1"1.1.\1 d 'l "o t.tn t"j. nm T\' }.;nnt ' 1onn.ilfi'r' l Fnllrpl!... '. f '(1m"\::.'tf.. \n~l.ng(\"'~ljft( :.!.. h.1 Y. Jnrt rrit fa!'t;.(' r. la}:. ilt. 'kl... ari' rt'nd!. 1 t t fif dt' føn; n \1 Tilf:told! b.\ d~' Hoje>. Krl'(> ll..<l 'n ll'jd.ult"'l:l i Hingk lt ""(bi 'nton~' fnd lil... Kr H li f1..j:'l(f" K"l('t n.:<" Ni at ;"!i. w' ('t {) r r Ul 1"'. Oj:: r"l dt~l' ('flc' ln.kp K\llh'rin~ pall 94" Kr ;aa ld Jua Ya"l1p':ll3.:"1"1 '~n!")::abt.t for T~i~tt"d l et ~mh t THfs.'ldt> kabtt hau " Lukt)m"l1w1" for 3'2.911'; K hl }rb;"jd;..p.lad:\>n i G10.trllll lo;!: "kt<''' ('D tih\"at('lllh' fal::.k K"ith'rin~ for læ'.:till.!:; ai G1.ll'> og (lr:l'~fun i Y(lru Jlill' HAn undt'r."kl ("r mf'd X~wnet Ht"mik Krogh en f1l.1~k Under 8!.rifl som han hypnigl h..'l}'~'(h'."'8..ffim'u mt d '.l1dr(' :\a"1( :"Om.J('ns.T... 'n~'n Xii". ~j('ls..>n. ::\i(>l~ ::flrt'jl in1 (>\! \'i~~\l 801'(>l~t'll h'ilkc'j skllldf' b('nl)'l1(' til :\"ayn(' 1'33 YtJg'mu:pnd Entrt'Jlrt'llørfOr n~ ngc:ni'l'i'. snm han.: Firma i Fo!"V(!j<'n hwd' Forhiudl'bC' m"ll EJl r;\'k'ntlii: l!'1. r... im nwg(t 1)(>l'fd('}ic(' pri'ah" VdlYiftf'1' n HM.. H.ej;:>Kri.;i".nl'pn paa ti~\"arende ll"aadf' lt' lo.lhal \ ::\[a]el kr. han koblp rundt OlU p.aa AuktionPr og hos J;:t'11dle 1\.ul1$l11audl' "(' skr(>\' han paa falsk.. n3.1!;' DahlKnllulngt;>r og tiod~'l"."kn'\' dlls n>d at l){t.tligne Sælgt'rllf'S rnde>r'kdl~f og dpli; moo opdigh de ~a HH'. Tlollfjhllt l gfrmf< 1.yJil:~ i Odt~'Y1!1e. BjeOlsroVllsforeningen for Thy og Mors i Odense hvis Form er Mar skandiser Sven Thomsen forb. Brocafeen i Oddesund. havde Lordag Ait.en fcs1.lig Sammenkomst med godt et Hundrede ~eltagere. Red. Brunsgaard Thisted æha og l~ste op øg Turistforeningens n~ Thyiilm ble\' forevist. Den!"T1ukke Film hilstes med stærkt Bifald og vai1:e mage Anerkendelse. K onjirmtln.df''jjt i B oddllm. So~dag A ften afboldt.es en wlbesøgt E:onfmrumdfest i Boddum M issions~ hoii. Til ndledning talle Lærer Holm R\.'idbjerg Yed det ef terfolg. Ka ffebord b l~ der bl. 3.. talt af Fru EJia:s ~ sen. Der va r forskellig Under holdning og Aftenen sluttede med A ndagt ved Lærer Holm. Thi! Sft'l1writt{''T ind n for RØd K ors holdt :s'atten til Sondag ( n TE'..a h stisk Kata.!iu ofoovelse i T histed Pla ntage. Deltagerne o''ernat.tede i "Aol1 a. o og Øvelsen begyndte ''ed 'ltiden Der var udlagt "Ofre" og det til' Samaritternes Opga... e at behandle de Tilskad' komne og trantportere dt'ffi paa Haare til.. Aorta". h \'or den videre R.L. handling foret oge....jens J uul" allor i Thisltl'd DFDS.s Rut"baad ~fotorgalea sen.jens Juul" af Xykøbing Mors kom L;ntlag Aften til Thisted fra København lastet med Stykgods. Dag kom M S. "Bodil" af Fr('dericia fra KØbenha~n med Liter Benzin til Thi.!>te<! Havn. li ejrudsiglt'n gæ)dende til Tirsdag Middag: Overvl"Jende frisk Vind omkring Sydvest tn6'd rt:t uendred(' Temperaturforhold og ( fter midlertidig Opklaring paany Regn ( net RPgTlbllger mange Steder }f"gyndf.'nd(~ j Nat over de... 1rllige Egne. Selv Bt)'llupsgavcr og Foræringer til Damebekfndtskaber uik laa TYSkernes Konto. 'EJ. tøl 1) '.af d... manl1"> Gan'r (l~lillkt og F'l:'1'rmgr. BOm HOJ': 1\.Tl3tf'n;;;"n n<'\u rl... R: uwcl i K1~ aat"'lh'. gik OJ;''lil Jlllt tnlsj..:t? Bila~ lod und('t \ 4't'lWD14gl!.antoNl_ t Par.m.l'ldo(' foræl'+!li" han Brylh\l\~(>r Kr. do ls lil t'n af.ine ht:ll'<lf'de _\ rl>ejdt'n\ d{'t~ til en ~'SPB'lni.ng Op" "''\ ih'l'cf1c'r f:ll~k(' Bilag H Jwlmin~ af drnnl' l"dgift. Yoo en J"jligh<'d fom'red(! han Fru 1.1\$'(' L C' l b r o c h. J[urup. ('n Sol n<pyeulllff e t il Kr. og sbey.' fallsk Bilag mett Tt'ht "Hjul 1il Kær."Cr AggM'tangt>n" oj.':' l:i('lh"te fik Fru Leubroch ('l Pe>ls lil 9000 Kr. lued. Bilf1g$l(lk~l.Kørsclnf Græs~ tan' Agg(>l'''~ D('t Bidl"flg PM 1000 Kr. han gft\' ~ft(ll' RlitlnnllrlOvkkl'l1. gik ogsaa paa Væl'n'1ll3gl:;k~niA(>U. Sønnens Pension hos Københavns Politid irektør. føjerrislens('ns S(ll1 "ar \ P(>n ~ion bos Politidir<'ktOl' S t 3. m m Kobl'nha\'l og wd 2 ll'jlighpdpl' d; H.K belalit> Pension(>n ml'd 600 Kr. og 1000 Kr. blev B('le~n(> fort til UdgiH som.opmaalingsarbpjder i Rjardemaal Klit...:. Kompagnonen skrev falske Navne paa Gralialekvitteringerne. Kom1;lagnonen Civihngeniot K. W E J' i k s e D er tiltalt f'(lr Falsk i o al'orlige Tilfælde. Det drujet' sig om falske Undel"Skrifl&t 'paa Gratiale Kvitteringer. l 1943 fik K. W. Eri.ksen udbetalt ;)l)()q Kr og w~d denne..ejhgmd udfærdigede Hojl'Kristen.sen en K Yittering lydend~ paa "Korsel og Levering af Grus" som Erikse) derefter nudf>rskrey med Navoet ~iels Bane. August 1944: fik Erik Sf'n udbetalt Kr i Gratiale og skrev da paa Hojt'K ristensp.ds Opfordring et falsk Bilag lrdcnde paa.km sel med Grus og Lyngtorv Stenbjerg og VOl'upm'' og undl'r."krev med ~a\'net Ollo S cuds{ln. h"itk('t skulde hentyde til Vognmand Otto S'endSE>n Hundborg. Funktionærernes Medvirken i Dokumentfalsk. Kontorch('f J o h a n s e n ('1' tiltall for l cd\'irken i ma.nge T ilfælde yc;d al ha.ve tilfojet i TckslC'n Pl\8. de f.'1.1:<>ke Bilag og Yiot'l'cogi vel dem fil B ogboldej'ic>!' Jhkltekt :hlaglllls L u u cl i ct ('nk<>h Tilf:t>ldl" yro a.t havo ]}6a. t('gnpt F a klul"an.. Aggc l " lil Undel' r<.tn ing for B ogholderiet og B ogholder Carl Ejner J ('nst>n i ('et Tilfælde h\'or ban paa Opfordring a f H oje Krh.tensen sk re _..\gg('r" pall.. pn KYit1pring fol' et Gra tiale paa. 100 Kr til K ousull"ll l ROl'1s~a rd RYidbjerg skønt B ctabel skul de pal\. Pri \'atkonto. Bedragerierne udført efter samme System. Bedragerierne ('r udfort eftor samme System og i :iamno Hensigt idc'1 d('1' dog h('1' ikke forehggl'l" fojfalske 1 de l1ilag. Mangfoltlige a{ lojekl'i ønbedragerler paa Kr. HøjeKristensen og Magnus Lund er tiltalt for at have ladet Lønningsudgifter paa ikke under Kr. som var Tyskerar~ bejderllc uvedkommende debittere de tyske Arbejdspladser. HøjeKl'istensen og ng. Eriks.en liltales endelig fax at hayc. kobt Bilgummi paa den sorte Bors i en lang Række Tilfælde til store O'lt'rpriser og HojeKristensen alene er tiltalt fol' at have an"endl Pigtl'aad nden 'Tilladelse til spanske Ryttere og for i 1943 at have købt 1000 Pd. Sterling af en kobenharnsk Tjener for 2'2000 Kr. idel han innigt udstedte (t falsk Bilag for Belob(>t og lod del gaa under cn yærnemagtsal'lxjnsplad::: Som nævnt i Lordags.slutter Statsadvokaten Anklageskriflet D(>d Paastand orn at H oj ek ri s t en sen s og CivilingelliOl' K. W. E r i k s (! il S NpUofol'tjen(>ster paa henholdsvis 61034'13 K l'. og K l'. inddrages lil Fordel for Stnlskasscn samt al Hoj e~k ristcn seus mango Ga"cdispositioner til F ordel for Fa~ mi.liell Fru Læge Lenbroch og andrt.> (1U1stodes. Erklærede sig skyldig i de lsa Forhold E {('l' at Politimesteren ha " d~ oplæs! de 153 F orhold d('l' ve<horh' Sagen. ('rk~n<1le H ojt>.k r~st(' n ~n.si.:; skyldig h c.>rl K. ~. Eriksen el'k('udle del faktisk\} m en yild(> ikh i nd~ remlug al yær~ skyldig i Falsk Johaus<n og Jeasen syar('d(l Nrj til Doml.1l(>rens Sporgs waa1s OlU do "al' 6kyldigl' Hoh'~}{ r isl~u...~'n :;:1l; {l'klæu.>d" ~kyld ig i falsk Bogfø1'iug. lul'l\:; K. W'. E l'iks\~u SN\.l'NC' btmærh'lld\

21 l d e g m er d " e e n e.' e ns n gt af lev g. 'f en ln OKom dl'r øj_ lor Høje Kriste en for R g. Væmema.g1sarbejder for 29 \< Mill. Kr. med en Nettofortjeneste paa 61 Mill. Kr. Bedragerier til et Beløb af knap 2 Mill. Kr. Høje Kristensen tiltalt for 565 Forhold Kontorchef Johan sen for 251 Forhold ATkitekt Lund for 31 Forhold ngeniør Eriksen for 6 Forhold og Bogholder Jensen for 4 Forhold. Ved Retten i Vestervig paabe sen Kontorchef Johansen Civilingegyndtes i Formidda.gs Sagen mod nior Eriksen og Bogholder Jensen. Et Entreprenør Lars Peter Høje af de første Tiltalepunkter gaur ud K r i s t e n s e D HUl'UP der sam pan at Hoje Kristensen i en Boghanmen med sin Kompagnon Civil del i Ringkøbing koble et Bronzefnd jngenol' Knud Westphal E r i k for 48 Kr. Han sm" imidlertid et S e n og sine Medarbejdere Kon 9Tnl foran Beløbet og lod derefter de tofchef Johannes Theodor J o 94S Kr. føre til Udgift paa Værneh a n s e n Arkitekt Magnus Krj nwgtsregnskabet. stian L u n d og Bogholder Ejner Et andet ''iltalepunk1: gaar ud paa Carl J e n s e n er sat under Ti at Hoje Kl;stensen hos en Guldsmed i taje for en lang Række Overl'æ Thisted købte forskellige Ting til et delser af gældende Bestemmelser Belob af 2000 Kr. Kvitteringen fik her herunder for de to førstnævntes Pantegningen: )t10dtaget for leverede Vedkommende utibørligt Samar Varer til Vorupor ing. Aftale' hvorbejde med Besættelsesmagten efter ogsaa denne gik paa Væl"Jleidet disse har udførlværnemagts' magtskontoen. arbejder i Tiden fra 20. April 1940 til ca. 6. Maj 1945 med en ulovlig Fortjeneste paa Kr. foreedrageri Dokumentfalsk m. v. Dommersædet beklædtes af Dommer J o h a n s e n Thist<!d og som Meddomsmænd fungerede Uddeler O l s e D Hordum oggdr. Edv. C l e m m e D s e n Lyngs. For Anklagemyndigheden Val' Politimester H e r t i n g mødt medens Forsvaret val" repræsenteret ved Sagfører J. J a c o l>s e n Hurup der mødte for Sagens Hovedperson Høje Kristensen Landsretssagfører R a 8 m u s S e n Thisted der mødte for K. W. Eriksen og Mogens Lund Overretssagfører Dybdahl Anderd e r S e n Thisted der mødte for Bogholder Jensen. og Landsretssagfører Erik.1 " r c k. Thi8ted der mødt.> for Konlorehef Johnnsen. Dommpr Johllnsen indledt. letllmodet med lt mlt"l. Minde ord OVPT Kongf'n. Hoj. Kriølemwn os( ';riklu'n n"gwd' skyldig" i ~llgl'nh wn OV('rln' n Pelsdyr der blev til Korsel af Marehalm'. Den 10. September 1943 kobte Høje Krist.ensen PeJsdyr for 8100 Kr. og her udfærdigede han en urigtig Dags DaloKvittering med Tekst Km'scl Marehalm Lodbjerg'. Forskellige Kvitteringer or Tobaksvnl'er og Spiritus blev lil Leverede Vm'er i Agger' Leveret. Generat.ort.roo' OSV medens et Gratiale til ngeniør Eriksen pau 5000 Kr. udbetalt den 29. September 194~ blev til Kørsel og Levering af Grus til Vcjrepnrnt.ion i He1ligsø' og blev ar ngeniør Eriksen underskrevet m~ Navnet. Nieh'l Dulle'. For et Maen købt {Ol' 450 Kr. i København blcv der udn.'rdiget en Kvittering pna 685 ~r. undcmlkrevet mrd Nuvncl Jens Nlel :;('n' o~ pnafurt T('kHlt>ll 'ladrkøroe\ i Aggo"'. Pna Gulvtæpper til en Værdi af l :isoo J( blev d'r udfø'rdigct (t rnhk BiluJ: mf'd }lnah'gniogf'n Muling. 01lf' og r~rdl Klitmller'. K\.tttt'rinltt'l" Sl1kf'Hloff... r m. v. indkllbt i Klor 'k bl'nhu"" til.0 Vwrdi uf 49001\1'. PRtr~olnJ!'U U"n1'1'\lol"tl'fl' til AR.. "'U'" 'rlt"liun""phold pr. \'et. P. Munk Madt>en'. Aktier til 7000 Kr. i Thylands Bank i Hurup figurere~ de i Regnskabet ~om: ~yng 0R Bundsten'. Alt gik paa Værnemagtenii Konto. Afsnit B. i Anklageskriftet gælder samtlige fem tiltalte og ganr i det væsentligste ud paa Bedrageri idet en lang Række Ting saasom Gaver Gilder for tyske Officerer Haveanlæg Gra.mmofonplader Fadderskaber for finske Bom Herreværelsesmøblement Brugsforeningsregning ndkøb af Pelsdyr Gave til Dansk Kirke i Udlandet Gødning Foderstoffer Byggegrunde udenlandsk Valuta m. v. blev pamort Kontoen for VærnemagtsarbejdeJ' hvorved Nat.ionalbankens TilbagebetalingskraY ved den efterfølgende Prisprovning el' ble\'et fonnindsket. Den 14. Ol "tober har Høje Klistensen santedes formanet sin Svo1!cr. fhv. Brugsforeningsuddeler Salomon Sørensen Hurup til at udstede sig en urigtig DagsDato~Kvitt(>ring paa 8000 Kr. og med Paategningen: For Re!: ning egen Cement' og derefter ladet dette Beløb gan som UdKift for 'Værnemagtsnrbejde i Thisted. En Gave til en tysk O!ker til en Værdi af 60 Kr. blev ligeledes pa.a.fort denne Konto og det st\mme var Tilfældet med Udp:if~ terne ved en Fest for tysk" Officerer pau Holel Royal' i Thisted. Den S. Juli 1943 udbetalte Høje Kristensen til lsenkl'remmer Ekmnnn. Hurup et Be lob pau 4038 Kr. hvilket \"ar Halvdelen af et Beløb som senkræmmer Ekmunn under en Retssng \':n' blevet idomt. i Bode o~ Konfiskation. Beløbet lod Uoje Kristensen boj.!forc ~m Udgifter v('d sine Værnt"m'lg'l... arbejde i Agger. AnkJugeskriftet.s sidste Afsnit omhandler ulovlige Bilhandclel' (le( lndkob at Bigummi til Sortborspri!Ot.'r. Kr.l'. Ankl.g('Jft)'ndlghl'd~ns "'Ol' Enlrt'p~n(l\ Høje Kl;t;h'nH'\~ VcdknmQ'lt'nd(' \il Ankla~myndigh('o dt'n nf'dh'rkc l'<lalitond om at }lie.tt"'. {orlj('ne"ten pat~ 6.JM.4'i3 'Kr. bh\'f'r inddri\j('t til Po}'(!('l for ~tl\t~h:tui~t'n. eh:ilin~f'l\i1l' f~rikli('n. dtt" (>1" tiltalt ror b }<'orht1ld vil bli\"t' kl"t'v('t dømt til ot litbfl~\'bt\tnlt' N('tt(lfllrlje~l'fiten pda 1226(lO 1\ r. nh {!('ns dt t klf' ul \~kh\~!.;l(l.ift!'t kra.yn prfor df' øri~'. (l'('mgnnr hvad man ' t" 11tldte to SJ T

22 lan ~ " '0 ikoene p r.. første TiltaJepunkt om Overt;;.;: dej.sc af Stntffelovstillægets t 5 og ]~ vedrørende utilborligt. SamarbeJde med Værnemagten uge.. l~es n~~ede Høje Kristem~en Sg skyldig l al have søgt Bislnnd hos det lys ke Gesandtskab for at have udsat Af50rungen af en Straf PM ~O Dages Jlæfte. lan erkendte sig skyldig i Dokument. frusk men lkke i Bedrageri ligesom Eriksen Jensen og.j~hnnsen erklærede sig ikkeskyldige i Dokumentfalsk. Endvidere erken~te HOje Kristensen sig skyldig frusk BOgføring hvad Eriksen derimod ikke kunde erkende sig sj.. yjdig i. Efter at de forskellige FormnlitetC) \'llr Dmgt lorden t.og Anklageren Politimester Hertmg fat. paa Gennem gangen af det omfattende Anklageskrift der f)"lder ikke mindre end HiG mn.skinskre\nc Foliosder omfa.ltende Ullt 663 forskellige Forhold og Oplæs f Et Anklageskrift paa 156 Foliosider. Fantastiske Svindelnumre alt \'l en~la3ende Frækhrd. ningen al dette ' " formodentlig roge del meste nt Dagen. Anklageskriftet er delt i fine Afsnit hvara! de to forste omhandler Tiltalen efter Strn!fe ovstillægets PnrnJUUller 15 og 13. Her tiltales Høje Kristensen sammen mt'd sin Kompagnon Knud Westphal Eriksen for nt ha'c udort Arbejder' l or Bearetlelsesmogten med en Fortjeneste paa Kr. af en Omsætning paa Kr. Arbejderne er tildel!> udført i Samarbejde med tyske EntreprenørCirmnel" og nnnr FOl" tjenesten Cl' san stor som Tilfældet. er. SM. Rkyldes det at. de to HerreT merl Bistand fm Sagens ovnge t.re Tiltalte ved falsk Boglønng og Bedrageri ovel' for Nat.lonalbanken har {Met udbetalt en. 18 Mil!. Kr mere end de rettelig kunde tilkomme. Dette Beløb er i en ret stor Udstrækning benyttet til egen Fordel herunder bl. a til Gaver og Bespinning nf tyske ngeniører og or ficcrer. Under AfRnlt B tilulles Høje Kn <tensen for ved Henvendelse til del ly ske Gesandt.sknb i København at have søgt at. fnn A.fsonlngen af fon ham idømt Straf pnu JO DngeJl: HæflR udsat. Fra Jronufade til Lokomotlverl Alf;nlt C. i Ankl3gcskrifUOl f'r ulxlinket. dtl merl inlerelwlnle Afsnit Sagen og nfslører ~ mert fant.lu!tlt;k~' Tr::t.n.aktloner dtor mf'r".. t ofle flulr fot l.tt. korru"øk Sur Tiltalen gur her ud pau f'orfwaknlnk ut Dlln".. ~ aamt tal w D«Olf ornfatt.' Hljr KrVtf'n Sunn('n. 1'.. nloioll"ophold pa. V... rn('m.k"t.kont~n.den 1. D~ember 1943 bdulte Hoje Krl~tenlen Fru l'olitldlrektør Stn mm Københlwn el Belnb plln GOO Kr. til Dækning nf hllns Søn Jens K. Høje KrilltenselU' Ophold ho" hf'nde. linfor bet udfærdiget en fulsk K itt.ering der fdr: Pnlltegnlngen..Arbejde... ed OpmlUl.lingen HjllT'demllnl'. En A vlst)'r kobl i 1943 for 3000 Kr. blev til Kn_' Ml og Lyng VOT\lpør' me(\(!1\s Kjoler m. v. til Hustru og Datter købt hos lljum i København. gik som: Vedlilte holdeise og Levering Vejen Agger Tange'. En falsk Kvittering for et Gratiale pnn Kr. til ngeniør Erik!<en fik Pn:l.te&"ningen Leje af Tipvogne Agger' medens en fulfk Kvittering pnn Malerier til Kr. bl(' fonoynel med Tekliten. KUTf'el og Le \ering u( Grus Aggel' Tnnge'. En falf'k K\1ttcring pau Kr. for Malerier købt hos Købmand Arne Smidt ThistNl fik Paategningen: Bundsten og Korsel Agger'. En Kvittcring for et Belob paa 1000 Kr. som Høje Kristensen tilsendte sin Hustru der opholdt sig pan Kurntl.";tnllen Montebello' i Helsingør ble... panført Teksten: Plantning og Planering Agger' og en Fodselsdugsgu\'e til r'ruen paa 1000 Kl'. blev til: Le... erede Bundstcn Klitmøller' og forsynet. med Underskriften ll. Krogh'. En Dagligstue til Kr. ble... til Leveret Træ Agger' og forsynet med Underskriften Fl. Søren ~en' hul og Kæder Agger'. August 1944 forærede Høje Kristensen Fru Læge Lehnbroch Hurup en Solvræ... emul'je som hon havde købt i København 101' 1165 Kr Herpan udfærdgede han en falflk Dags Dato DatoKvittering med Teksten: Leverede VaTer Hjul og Kæder Agger som han forsynede med Navnet N. C. Nielsen' og detefter lod bogfote pnn sin Konto for VærnemngtsnTbejder. r:n Peltlka.abe foneret Ul samme Dame og til en Værdi nf 9000 Kr. Ramt en Knnbe til 5000 Kr. foræret til DaLteren Kirsten blev Regnkabet til: Kor Nel Pladsen og Grrestørv Agger' og Kvitteringen blev pno.tf'gnet H. Niel FOl' to Følhoppe1' købt for Kr" blev der ud.herdiget. t'n Kyitterinl' 000 Tek.o;ten: Fnsklner og Kørsel Ag KN' me<lem en lryllupsgave til en NN"f' Fru Elfle h'ld Hnnsen født. Sø rtnl;f'n Kubfonhnvn l R«gnaknbet ti«u rt'rnw 110m: Lev('rt't Cennntort.ral' Ag. "tlr'. En Glwe plln 1000 Kr. til lnd&am Ung.. n tll Ford.. 1 føl' KUtm.U.. rul)'kknrrw den l. Juni OK.t. August lh4 bl{'\' bø~f"tt. 10m: l..4.wrhe Matnlaler KUtrMU.. r' OR' t{viu.f'~.n ~ n ~~~... t' (> :.f An ; kh~j.:"f'lkrlft(>l fr"ltl«aur h u.d nul\ yd :'. kræv(> Ov(>rfOT d".. vrir!' tn! U1talu.. hvon! Arkltf'kt J.und 'r tiltalt fol : t Forhold KlJnt"rch(>f JOhlnlen for ES} h Forhold o; llnjtholdcr Jf'~n for" e Forhold. f:nd\'ld"r"1"...u df'r blh'" ned. d lngt. J'lU\Khmd om.lt d. af TUlalt4 S HOj(> Kril;~n"('"n furt t.l/{ll' GnvMll.topo.. sluon('t til Fordf'1 for Jlo:«t.ehtlll'. Dørn Fru.... J:".. lahnbrock OK lndn> n umlitedl'l. m ArresthusAffærell FJerritslev. Arre~tfon'arcr Mlldilen hnr nu flt_xi Hin Af!<ked. Del vil huflkl!l! ut der flidl!te Aur kom forl'kelhj;l:e Ting frem om }o'or. holdene Fjerritslev ArreRl hvor Fangerne hnvde hof t det rct frit og hyggeligt. Arrestforvareren :\n. meldte Sagen da han opdlure:dl'. hvad der skete bag han:l RYJr til Politet der foretog Underl!ogel!'H. Sagen ligscer nu i Fængselsdirl'ktotatet Og sknl senere til Stat!ladvo katen til AfSl'orelsc af Tiltalt... spotg!lm~l\lel. Arrestforvnrer Carl ;\iadscn. dl'r er 61 Aar skal imidlertid nu huvl' søgt sin Afsked fra Fængsehwll'!nets Tjeneste og Baggrunden mna ses i de uheldige Forhold. der' blev konstatercl i Arresten. For ArrestmedhJælperne der straks ble... suspenderet ment... Sal<en at bliw meget alvorhjl paa To drukn~l og to a.ridre reddet i sidflle Ojeblik. Ved en Kæntrmgfou!ykke paa Alr husbur"tcn omkom l Aftes to udlle 17 20nnriltc ~tennesker!'\icls Viktor JøTgensen og Erik :Fot3~ berg del' begge er hjemmehørende i Aarhus. Dc var tnget ud paa cn Sejltur i en Jolle sammen med t('l Kammerater. Hvorledes Ulykken er etet. "ed man ikke men Fereren af cn Pa ketbnnd obtlerverede den klfdt.redn Jolle og det lykkedes ham at bjerge to unge Mænd der i et Par Ti roer havde klamret sig til BaadeD Kol medens de to nævnte un~ MenDeøker allerede paa et tidlilrere Tidspunkt havde muttet ah""\'! Slip. G '" F f J

23 oo~ H rled bliver V.Jr.t? Meteero!o..k n.mut meddeler: Ud"et til frt.k til hurd Bhelt om kriø Syde.l kerivar; Re" eller Re.cnDyger hf.t vil: her u.endret eller o loeet auagende Temperatur UrevAnel: a Ve.terhavet Skaeralol 0ll. K.UeEat. b "'erd.e:lalyglerne t<endeø 2017 Olf r.ukke31 e Stranding i Minefeltet. i o. Cl P.rlil SUuafloo ved Thybor'D. O. ThyboTønkulteren.Marita J S.ndagll efter el Plr Ugers Togi vir pli! Vel h/em over Vester have.!randede den som Pø1e:e r ilterk Blæst Mnerele! ud for Tborsmlode Man tilkaldte As.l.t.nce fra Thyborøn men pati Orunil ar Minefaren kunde Rednln.d.mperen Vestky.len kke rll nd til den nødsledte Kuttu hvorfor tre Thyborenkultere eik tjj Und.etnlng. Natten til Our lykkedes del fu Kulteren.æbl fr. ladr. MisoioDS VildsUDd... d. fholde. fr. 8.to. Juli 0l Tllern. bliver 81.kop Oldenburi' Stlft.pro.1 alun Skoleln.pttkl.r.h... BloØl Salom.on n... A... J. VB b' Lil ( bo tlhf. nu iu der vo d"\ 40~ pr. kul B ud.

24 Tysk Brandmateriel skal gore Nytte i Thisted. T 'Phisk(\ lh''hhl~ ~odt' i Gnal' fol'l'lnll l\h:dcjrllrbt' fra r ll;j(i\ljnllli... (lj('l om al 'rh ble<l B\' fol' 1120 K' kllll(l~ NhH'"'c ('l Del u[ dl'\ Bl'tludmulcl'icl 6001 don lyske Værncma.t;\ cftf'l'iod hol' paa. ]~gncn Brand kommis!oi011('ll llld.:.lllll'llr al man mocllog 'J'lbmlcl og BYll.wdcl blultp dl' ':i lg l!c'l'til.

25 Alle Tiltalte i Høje Kridensen Sagen l nægter sig i Bedrageri. Yed den første Da!!" Retsmooe naaede man kun at komme gennem AnkJage:4.nftet. ~ 't Tar. ru l. :la cl. m ::a d (Ul h id... _" 1 Enlt'l'Jlr'. 11 il j K t \' 'f' il. ;: ]; :Ud J jj:;:!;"ll "'. r;: n _ fil lil'.:. \ \ ~ D Hl _\neja~"'l fl! ~ lpl io:;:: " e r lf"... " l 4 r ~ r midrla::ll l t rn ~ ~ Tilt for>: o l ti f p... ~ t. r.\lllja~i"~. 1.'. de.;) \0 h.'1' fj.: b r ::trclff 'JT _ t..: T.:'.a]( n lor Dok. 0.0 li ;. lj.. Tilfæld(' Kun Hnn'" _ )1 ('1. Hi'k Kr ste r d~ :; Fal~ c ~ f ~..: :::fof1::: "'11:l llur. t i li arb" te _ EU. ftriddag nll..f."t.t _' un.ii:te ro' H''ll9d t i n ~ 'lldrag( L. r \ i t. 1 ;fkøb J t L bo... ~ f P h \ (lo < r r r JeKr: K f. ".. t

26 Høje Kristensen sine mange Falsknerier. Han rork lar~d" i Helten ORK a t Kontorche( Johansen \'ar p twa klnr OHf de ("bh K" itte rjnger og orte..aa. a l de bl('v f rero... hjlel. SUftll 'O~ :ull J" r Huj K MUM:l to' ' & fr't"o \".at.. nur r"rllli!lul' H :1.\fluJrwK l Htllj. Krist"l1.wn ~'h'.d bl'o"lldl!! t: lu('lullll[l."l ar ol. 15a Tirtll'J<lo 1\[ lukmrwuthu iii \uulurduf.111:j('1. d r ' r!!toll i 11111t1;" TiU;!']!!.'. 'iu "'/j.\1l til St"t '11 hj'" lir H.'!. fm 11];<lull'U fllltllljlh 0111 al forhadt' Hl'sluklll"l J'rim"l u\'"n'/'f'lh' lmn F U".'\11'1 ' l..juri'k Thi\l~ /'"ljljlidtlaj.t"u.\1 hnrwg HøieKristensCl1 VllliU til al til slaa. D(11(' 'l indh ltt m d li: bll' lluj.. Kri '{'.'" U har jo '1.1 1.".1. i l.ordujs v:kl'lr1t h'lil ~k)'ldig l l'bbk UK ril!..k ]lngfurwg. H K. la n.. l)"l 'r ' 11. tur.;... ~ h\tj \ 1 i hoj nh flu' 11111{ for 1)(0\"\'8 Mro \'irk{/l og lt'u i Ul! ju gin' "fh'l" hnltl R ll'u har fur~laa' " D rcfto'r log mnu ful p"\;! Gt lulung!ulj{t'll af h rur~k 11w F"rhuld V!;lo 'ig. al l" j' K r i ~"'lsl'u: HukOlOmellw l!lrrlult'll "gtpd('. l\h'n k n""!!< 'fua'hl\' \'al("(\v hall kh\t~ og rd<hgl.ja lall Sllrg"lllllld om lu'uniul han hunl!' hcmshlltl dl! fahkc nlllljf Der kom el ekstra Tal foran. Del 10 ;;11' T\'\"'';jJ! g<mlllll frl'mktjtll da mu gp Ulwlll!tlk ('l lal1<k R n llc:r illg fo r t't Broll 1./ofud til 1 8 Kr ))1'1" ' (ll (uj('1 et?' itul OU U ml'll Tilta lte huskedl' iu ' hul! hunl{' skr{'vcl dl'l. Hnn tro('{lc ti!'! lkk<' n(ll 5ugdl! paa dr il a ndt' l li ith' ul hu hc:ll('r il..kt' 1111'111 (' Hnth"O hun l!! gjort dt'! Anll'{l lioll' a f 1'0 falsk Kvitlenng paa. :1100 K r fol" (> 11 H ''. d' r ' H klb a f \" 0\: l'l r}" Krogh " arl' dl' Ho j t' K T!st " n~' n lt han lkko kundl' hu~ k l' om han han l... udfyldt Kitt('n n J! U m l'd.. Kul s('\ nl."tl Gm'~ tun... da Krogh Uluh'~.. t" ' 'll'f om hun ha'de gjoll det!(>l('rt'. Kontorchef Johansen videregav Ordrerne om den fal ske Bogf.rlng TlltdJlC crkpluhl' Jt han lunde d redsordning udskydes. enige og l\oskml\.onfcrcl\cen udt om faa Dage h kk{'o!o ".."uhl 'rolfl 'rncol~ lu n'n n;.1 \1 nog('1 th""nl d'u lng" 1"'lij.:h.n h.lr!ill"l '1\i5:\;; f"r lij.:"' Fnl" unlninl{ htll\.\ar uu' \ f iii"g. Ul 'il;.r<1 SUJ?. S. l pllll t' K... itt.. rilij!' ftll [\it K l. n\t'n hiln H"< ikkl' linrt "'''1 ~g au. al t ferhljl~ l"l!1(!!lrlf... hnlkel Hdh'l1.pia rrkt'l1dle Ma~ "<>111 \1110.1"( d. lh' } "rhold nd pllll K.. u1oro: hf"f Juh:tm('l. M ritlrk"" Hfljp..Kri."' ~"ll _111:'1". at man ikk<. kuwl' 84. 'JU J"t \"U" ohansen "J1'r "!lur ti" hank mu"ki.. ~krt."" 1 K\'ilto.riul:"." \'lpr gl\l"l lmr" til!il t\ kuld" kl'. /1'J! i! fj\""t.\ l;wn nr d. /";tfl~t'j1 tl[ 1u.\lJ' 0 1'11 " 1' ) ld "l K"nl<lrt' '>la jo'"ranlidnlll): uf lul'8111>1'1. Fornurt'j" forklar('"h' Huj Krilih n 8('U n h"" lll\nl:c Gun!:t l'j1 Ullag jl:a hl ll!!hohlr'[ vl url"n "n.\ 01U1' 11(' '11 i!tot "llr UK w!e gik d t tlur j:' Ul"1\ KouluN.!wf('n. L..furdc' Er nen:~ heil i\'ule R"gning rikko gallel d"n om J 11 K. :;:"J d> CT ah':olul gaut t Johall'i' u rur lic>grurin!i:~'1 lprdl\.'j l... halldlt1t N! fal kl' ' d '~.) q ' "ituu\j;h paa 'U O!l\' '" u Jo Kr. 11:li tl: K r 'Jg "Hli Kr U ~o\. \td.th' sig om l ndl.:.t.h al ll... l;.uwr 111 ell'n l)tualt' \rbdtlsplad>l GJQ~lru p!;oul nd ja1jl af fuhh Klilh'rlugcr \'i\r fart Q\'! llua \'" rlu'mn ghkonton. Uuj ~'" K r l~t'n."' 1l forklnn.ue til.'11 a[ (ls"p h i tt~ ri j. g.'!" at Konlorclll'f Tullunsl'n ha\'d' lilfujlt Unit'!.. K.\!tmollt ;" lila K \' il _ ll'l'ing'u fu r han \" id. l'. al ll.k. nltlo ha\"e f ll " l n l\1li ~o K \'ih('r iul:(l'r rra. Glostrup o\ (>r pall \"l'rn(>u.\:} k O llt O~1 1. Kontorchefen saa ohe pa3t at df falske Kvitteringer blev skrevet. ljunl ~ l a. Ul' r UJ'el li:::d l~ K\'ith flu ;:l'rj\oj fjr TohallH'n t ftl'r nt U ba\ h t<kn'h'! th'n. Kund{' han ~aa ~(' at dt ar ral.~ k {'? H K. Ja n8.lllrhgn~. ])om ra' Juhan~'n da klar 0\"1"1" a\ ti'! Hlr falsk(' K\itl('r'lngt'r? HK J\. 110m: Talt(' lit' om d"t? H K.'.la. d... lllr oft e Tal' om. l \1 l>kultl\ hruj.:"t' 11 allth'n KV1l.." ing {'lili tll'l foh'liggl'lll' f EU. u:mr d"(" \\1' ht'!lllnogt' l )fah"rit t til (;lv~lrnp lun k. \'nl" tll'l ikke f nadnn ut V' nm J('\: Mil maa. "ig(' fl\hnk.{'rf"ll' tl~ fal1<k" K'ill"fUl!:('1' i Enrum? ll.k. ])('1 vil j\'!:: kkl' tii:<! jl1: i<kj'('\ \('m ufl~' i Jl)h!ln1<'~ :\"'r \'il '('l~l\. hljc~ K l" :>h'll~{'1 (ol"klarl'cll' 1('1'('fh'r. ni hnn hl" holdt a JO"!ll"!. 11\<)1"1 (1(>$ dl' enkt'lh' \'{{'rm'nulr!!; knllti ~th( Nlall'dt'''' ni kk' t U \'uhlt Afdl'lmg S<l1ll r. Ek~ Klitnl\ll1('r \"0 \ll)t~j l'l'r 1\gg{l" bh'\' owrbda"tl'l 1J.. ~\1 [al"k' ]1llall l'no!t'1" 1'1 S! 'J... Ft'h.. ld 11\111' tl.l!l'jf < hil: 'n 'n flll.;. K\'ittl"lillg WL!1l'{Jf) Kr. ha. tijn:>;1!1t' til \':tlllt' llagisa lim 'jti 1' f;\a J'l'lt' Htljl"K t; 11'1l 1<'11 piia P\iti\J'~h'"'u" ~TJUrgstll;la!. ni lnlll'l1l8('n vnl \ "l'nd' om at K\ il lt'rinlll \ar rallik. Brugle Brød... RqnlnlSbJankeftt:r_ 'uj'mildllj;('ns.ub klltu mll Pll)ll1U "'\llml <' lang H.kk rorhold }lujrkristcllli('u drollulwlj. h'tnndl'f. at hall had" ølr.retø tik K. rll l" Ht"1 1lØ" lsa Ml nfli'nmliz>_ bhtnh'l. tom han lul Ul.tn.lh Mlunla havde (hou tat paa. h4>1 ~m Brud. ; Køhm. HOJt'Kru510111m ~1'11. ('t Han (rt'lmtilleda q t.l_ K \!(trin bl... ~ r al d.kok" "." Udift DU 1000 l' U.t 'r;f~.~ 110M hn h.vm< kebl h 01a.m l Hrnnhpel"l Th led t For at taa :o.jt.nln(ll ml' l\ R )lu Mauul&ktllrft r P' lttnl K... h.. f 'Ul t1 ( ikkil' P a al :l h~1t.. j[ :u t:~ om J h_=~. ci l.un T:l.r lh. tlf' "'nlli Finn lid nj~' ) ll.k svaret!!n kat'. itlrl :la ~ ritale nl':um: Slack S/ K TU. 127 lu 11;\ bt'f" f<.>tklarldc d ro \"ar l let men '" bar ren og~ n"ur 'ori " Uo d"r ~ft~r Dl G l'm l{ang:tl.!e ld\n g;\! l \ nld..: krrh'! n' \ nll 1:"0rhoU. ;dn at 1 h m 1LOgt:1 8:\': ii~t n~t f" Dl og ~d n nt K ontoreler.oha~pl1.5 M.ed\ ken 111('\' yurdig('re!>< rllr! i l;nkt'jlbtd\:r. idh H K. prklæt1.'\lp. at fctt"<'tni.n.;. 1:111:"n og Konto" beft>n )f dnrk.! \ al 1m 1~ \'ar ble""l. fjri;.la'lt un l' : ul'!. for ~ 1t Forb'J!!1 60 Forhold gennemgaael i Formiddag. kt. d ii ;~: ~~ l lob{' nr11ore (':Jtl Uc: :::~ct. f"... midtla.."t'l> H{' n'ooc naa. :ll :!.n lv': cn tj(l l'orbold '" 1) kun: :.l~k Co;': kun n i ' nk.ttc ba\d\ H"... Kli... ~llsn DOgi! b m" k(' B an lndrolnlll' d l. :lo _". 3.\ e r.fal k K\ i lt~ri l.. ~r "lh.~ Gratl3.l Jr.lll {).ltl K hl G::.iU'db!"1'r Al f! d H3 1> 1\1 ~ ';"W b"'u ~kibsled~ rd for ltlot) Kr. "001 han ha\ J\J J:: ror ('t la~' hl r 1;"~1 Kr for ct: Sma.lhlmlllpa.ul Of! tocq Kr U.. yllllp."j..\'~' til?tlul"rforlll. \ a" nol Up lll' fll:~h' af t' ØH!.:"c t ' ) f lllltl l''<lrl.h'!t lthlk"b ar ).{k. r lik.mn''1\\o.1!t'tld 0\. til (..1.);.!fllr r '11 lldkvh l! '!tlllll'lt r fra l:hr. 11am K.j'nha' t. Gl4l"Ulr.u t J.hlUl S'l. TH~('d!l. f!. Kun i fol T1Ua &. 11\ ~n 1('1" f "rdaa K "Ui'rinl!: paa 4(0:1 Kr (Ol "l ~tyl..'kc.1ultl..:;nm H"jt> Kris!t'Q&'1t hu\'u' bbl af Gdr H. }\mb1'. 1'lhgMt 'G h~ r K\": l'"'' ~('n "\ >a3..1 url l. ht. <i' n']. n n \.;."s. Jlrol "'">dc hau D\o1 al h." 101 fnhlkd K \!l{''lr'l n. ld«u'n!ltl". at ~"\ ~~u "at i a;b'ft(" uud.h \ fali!;'.. ki<l l't " 11U\.10rtl~~;.k.d ".\" l~ml ~ NX(\ Kr. n\"\1raf dt n~) Kr.. fal t unmt" ])lltltt" \l~ s af ll~'u"\ n i 1\l'"d. l f"noninr"n AK lh~1 fol' at un~a ~..atl(' "S')\' la lloj(\okrll:<t SNl 1~ltldll bru~ ' Bilag fit h K~bbt.. hl at ~\.rih lud r pal l nnlfl"n ro ~ nr'tll. ~t l h tic' 1'1 '1 h't' "''''orhold h\ u ~h1. Rk.l ti l (p\"'(o6 'd... ; d. >d F F

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere