Det farlige Legetøj. Bn Dreng i Hurup kvæstet ved Eksplosion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det farlige Legetøj. Bn Dreng i Hurup kvæstet ved Eksplosion."

Transkript

1

2 Det farlige Legetøj. Bn Dreng i Hurup kvæstet ved Eksplosion. Lo'rdag E'lIermhldaR skele der (HI Ulykkt: i Hurup, der vireri hvor forlige de silakaidtu Lyspntroner kan være, 8001 lindcs j stor Mængde bland I Tyskern Elierhldenskllbcr, og SOlD 80r1l DR' liuge Mennesker hftr en særlig rorkrer.. lighed lor. BygiClI. tlflveyc Øre pr ket Jord HlIver lian Vedtag ling i ~ lig ko lya t llll, med Den 13-oarige AAge, Søn ni 8enlnn Smedemester jensby, Hurup, havde f,iaet fnt i en snaden Patron, som han pullede ind i el Stykke Rør, og han vilde nu ved at 81sn paa ud fa.. det til nt futte Ild ni Enden pu. Røret. Han lorsøgte lørst inde I Smedien, men Svendene JOR ham ud. Aage gik derpa. over i BrugsloreninB'ens Onard, o~ her lykkedes det hnm nt I Pntronen hl al lulle ol, men Røret var blevet tilstoppe I i Enden, hvilkel bevir kede, Ilt det luldslændig.~rrongle., og Aage Jenøby lik sin ene Haand slemllæderet. Lroge Drosl, Hurup, kom til Stede og lagde en forbinding, hvoreller han i falck. Ambulance blev kørl til Thi.ted Sygehus. Sølvbryllup kan Onsdag den 17. ds. lelres ni Tømrer Kold N i e I s e n og Hustru, Hundborgvel 27, Thisted. De lorulykkede Tblsted- Drcoge. Bndnu er de I Søndags lorulykkede Thisted-Drenge Ikke lundet. Bt Par Bande hor I Pormtddag gennemsejlet Bredningen, men uden Resultat. Pollllet hor over Io c. III Alt Ellerm pa_ Lærer tedede Dagen Mejlg dom I Lror holdt hvorle hovde under tilsigt deres relsen en D De hvilke anbel elling skab Vinte stølte En Sodd Lære.. ads Der tænk

3 Kr. eller godl 93 Kr, pr, Pd. Pen gene lilstilles nu foreningen.red ~r Børnetaj og vi takker vore Læsere n og.kunder" for den SID re InIe r reise, de har vist Sagen.. Postbud for Tjenestemandsdomstolen. Postbud J. C. Jensen, Nors, der. bl. a. har være! Medlem af Nazisl- i ~ partiel, og som for Tiden er lri tagel lor Tjenesle, skal den 25, O.ktober have sin Sag prøvel lor TJenestemandsdomsloten, der sæl les i Thisled. Kend Partiernes Programmer. Dansk KvIndesamfund afholder i Morgen Aften Kf. 19,30 pa, Thisted Af. holdshotel et Møde, ved h Yilket Talere.oUt1l1.kA-.J;!.. d~_,,:1... A... ~. - -o -.-~ _....."".._.-.. vilde blive for dyr. forlængede fængslinger. Ved Retten i Thisled har følgend".'s,et forlænget de re. Pæng. IIng hl 15. November: Blikkenslager Handest, Joh. Pr. Kjær, Kar. Bro bæk, Judmund Sørensen, Niels Christiansen, Mar. Andersen, Henry Baage. Søren O. Nielsen, Brik Torkl, N. O. Rasmussen og Arne Smith. Til l. November: Disponent Bgon Jensen og Manufakturbdlr. Chr. Søndergaard. Ny Assisten I i Landboforeningen.Nordtby"_ Landbrugøkanddat Rasmus Sørensen, Gylling, er antaget som Assistent hos Konsulent f. c.1 FrAr\rhl&ln Thi..,."... : Cl_ A...

4 - -- t sukke l" Og leve I drc vil il, 110m Jo'uden ove nt g. Det ie, saa det vil eb. s e n, r fra man- 7enner l Ban- N ør ~ He "r har en so- ~esket r der ~edes, jr hob,e Je- om Ifrer hav-.l'um'landen, M. C. Kor s gaard. en Hode- Vedkol gorelse for Valget. tmn YI Derefter foretage!! ved Af- taler G stemning Opstilling af Listen 1 ~ Llln s thing8m: ~d I fortsæl Ji'orhengede Fængslinger. Ved et Retsmooe i Thist.ad i Coar Eftermiddags fremstilledes 14 af de fængslede, der alle fik Fængslingskendelsen forlænget. Til 15. November fængsledes Blikkenslager Jens Handesl. P. Thaysen Petersen, Johan Fr. Kjær, Carl Robert Drobech, Snedkermester Christensen, liansled, ViktunliehlU1dler Marinus Chr. Andersen, Entreprenør Ludvig Bllage, Købmand Gade Nielsen, Sr.edsted, Erik Torki, Niels Ove Rasmussen og Kobmand Arne Smith. Politifuldmægtigen oplyste, at Anklageskriftet for sidstnævntes Vedkommende niene fydte 2 Folioark -! Til 1. November fængsledes Gudmund Sørensen, Manufah-turhandler Chr. Søndergaard og Disponent Egon Jensen. Cyklist paakort af Thistcdbil pm Kli R! Kobakke. Sondag Afwn var et Jagtselskab fra Thisted efter en Jagt-.. Onlldtl\ termid lingsn F)':1 Stod.. pagi.ej Uve. Tab Art sen, ( Mnrk uheld! d'holl lndk Gd,_ Kobm Th n"'h U

5 retaget re Gen. Polen. ættel. :1:1een. taltforskellige Grene af Livet i s _ Hvad ' titiske Sit.ua _ Jeg f t rus. Ste. ~i'o. Skridt Byer. ublln, szrwa, andre wa og r i en rterer pgave der et, om en V.BOMBE PAA TØJHUSET. De engelske Myndigheder har foræret TøI~ husmu.seet 1 København en tysk V 1- Bombe, som nu er udsyuet t l\iusoo~, Gaard, hvor cleo væl{ker stor Opmærlcsomhed. "1 bringel' et &Illede.., det uhyggellg.c Vaaben. Parti. og -a:t del' i rer mod 7 Millioner 1.400,000 ror Ratio nede fra. d se, hvo line Plak,." var sen af T -: I h\ -Det ~ wnt.e a... r...,

6 ,.... ~~ ", " ring. Der 8reguletln med Tru nfngsskat., Oli!: lægges nutter oom I kker aa Ordet, -- n enkelt, Uhyggeligt RevolveraHentat, ØSløs, paa aaden de Radi~ A a r h u s. Stabschel ved Jydskn. Han fynsk Kommando den 48-aarige Vælgere Oberst Poul Riis Lasaen, blev i okraliet, Altes ramt al lem Revolverakud t Kursen skulde ved el Allentat udlor Hotel.Rilz" al Pol ket i Aarhus. I Morges døde han al lisering, sine Sssr paa Asrhus Kommune- H ud i hospitsi. rdmsnd K" J J" J h,j d' J J timms po ' lu S8 a I ISse r II I befalede. " ponibelt Mandakab ind paa al gik iøv ' fange AUeotslmanden og har ude med Jovet en Dusør paa 1000 Kr, lor Ven81re OplYllninger, der kan løre til hans r cial.. Psagribelse. Bekendtgørelser. -- h_. _ ~,BRYLLUP H L. Eller Hun Skol rupø - La Irem til 2J lnds ma Okt - A.FJ s po.

7 Fedaelsdag. Tirsdag den 23. da. fylder Prandsen, Vesløs, 85 Aar. Peder Sagen mod Regnar Korsgaard, Dover. Ved Vestervig Ret blev Sagen mod Kantinebestyrer Regnar Korsgaard, Dover, i Oaar udsat, idet Politiet skal foretage en ny Undersøgelse al Korsgaards Forhold til Nationalbanken. til 1942 byt: F Fru Læ Ira i i væren d Ellen J I de Virkso Forenin bar tro sentlige det ku punkter relsen som i 1 protokol dog end De l)

8 , h er fejrer jubilæum aldes en Alhold. Foran ø Kristen 1issions Oktober e Piger de henel unge c.g sasrening" orenrnr J. K. ræder~, der han afsen. I en tilm han fløstes a 1932 østerles al!raødle n nu Paslor ngens et og ejdere l væ, men Synseslya sent Iings., der aade. vilde 8l1kab navn jnuiiil.'h ""L-,... "'.. "."... "'11. UK som 1 de senere ABr har tiltrukket sig det københavnske Mus/kllv. største 8ev8agenhed. To Kvinder dømt for Hæleri. De fik aaver.f Tyskerne i Haosted. Ved cn Domsmandsret i Nykøbing behandledes i Oaar to Sager mod Io unge Kvinder. fru Lilly S ø r e n ø e n, der i Forvejen haf en Dom pø8 6 Maaneders. Pængsel hængende over Hovedet, havde arbejdet hoa Tyskerne j Hanøted og havde modtaget nogle Tæpper og Dynevaar al en menig Soldat. forsvareren anlørle, at del omkring KapitulAtionen var almindeli,rt, al folk modlog lor Skellige Effekter al de tyske Soldater og at delle i Almindelighed ikke 'betragtedes som Tyveri. ejler Hæleri. Lilly Sørensen blev Idøml 60 Dages fænngsel, hvorira gaar 26 Dages Varetægtsfængsel. Hun modtog Dommen. Elna Elisabeth N i e I s e n, der ikke tidligere har værel straffet, havde været forlovet med en tysk UnterleldwebeJ, og den 6. Maj modtog hun ira ham en Del Tæpper, Lagner og Dynebetræk. Hun var ikke klar over, at delle kunde være strafbart. Forsvareren søgte at fremdrage den Omstændighed, at flere Borgere, deriblandt Stationsforstanderen i den Stationsby i Thy, hvor Feldwebelen havde Kvarter, efter Sigende havde maglaget lignende Gaver, or al delte maatte give den J9 aarige Pige det Indtryk, at dtt var lovligt, men Dommeren affærdigede ham med en Bemærkning om, al dette var betydningsløsl. Dommen lød pas 50 Dages Fængsel minus 26 Dages udataaet Varetægtsarrest. Efter Samraad med Forsvareren udbad Ejna Nielsen 81g BelæAkningslid med Hensyn!il Appel. ning 1kO Pjorden særligt de Stu have b al finde Po, Arbejde kan om at I 1 D. Bud til at man Raadigt Pjorden mer Bl paa EU, Ægnoi var I - Sidst1 Tingi] Pra All mand Sø, øted, Køt 7000 Kr. Pra U stensen, J Møller 2627 Kr., Pra Re Thisted, Jensen, Vurderlnl Fra K Læge P Kr., fra Al Vegendal gaard, TJ særsk. VI Pr. A~ ner Sig~ eum 5S(K Vurderin, Fra FrI til Hotel1 Vestervi rin~s8um Æ blev 8 den ro

9 msen og,ted, har cobsens~!voldsen,,ertagel~ e i Thi~ nd paa tie ved er Poul r. Over~ e! som er ord~ l, Bro~ d. ks Min Kr. Qg øre. ørne~ se l'e. af Talerne paany Ordet, mgen fra Forsamlingen. men Forræderisager for Retlen i Nykøbing. Ved Særretten i Nykøbing er en Mand ved Navn Aksel Ingemann Madsen blevet dømt efter Straffelovstillæget for at have været OT-Mand og Sabotagevagt i Frankrig. Han fik 2 Aars Fængsel, hvorfra gaar 140 Dages Varetægtsarrest, Og han mistede almen Tillid i 5 Aar. Endvidere stod en Mand, Karl Osvald Jensen, tiltalt for Angiveri, idet han under en Sort Børs Affære i Nykøbing skulde have meldt en Mand til Tyskerne. Han nægtede og blev frifundet. ~[ik Guldbryllup. Fhv. Fisker Peder Bonde kel sen og Hw;tru, Stenbjerg, paa Onsdag fejre Guldbryllup. kan Komnre: næsten lage }< kun dl han d dig \ dels ~ An! Finn2 5 pct dene, over, vendt Kom ham 5 pc ger. vend faae sat

10 All....Jubl/ø'um I 11;0"' Mh... lo"... ".... ~u..,. h... 'd...,' r~. ""...,1"',lIa ",,, It"j'; t.,.. ""II" n' ti, (;,,. t hjr.,", h l' 1_...,l, fl. ~'Do I"''' '"... I Tin"" h".'. I "'''_,r il "Il.. ~h "',... ~,... Fn l.. 'n,,jj~. "~,, '"I',jo r Alt... "'01' d, r j",n"n,... Jt t~'" d,! """,-,,,lile ny..... r" w "..,,,'""... '''o ~~w, l' tu rn r... 'H... &\m, U t.\iii ;u... I>""'.,. d,, ' r M~"<'l."''''.U.. "",u,,.1'.t T)'.hn... t J..".. T", 'Ilt,IN "l"n, 1>t kl,' """'~ Io'. l' o" Kantinebestyrer og Vognforde/er fo~ Rellen i Veslervig, k,,,, ".",.1. n. r, vr,r j I;"". t",.m _,HI,'j (.,. U"U<,n I V Lor,I._ '1111- I 'I'.... J Ite,... It h,... I("... IrItll"1 h".,' I ~IItIl..., "r ~J.. j "'«'nl<''''''\ "IC har II).J. n 1",,,~,, 1 d~1 I A ~.h n, "uth' J.~I I". al I",,,.,,.,,1 ";"nu".t.e.ij " 'r I JIu."",,,, al.- {,.,. U., r "II' r". nt hn'",.,..".\ V""uf",..I.. r, r '>;"1'0<, booo l >,.J~"mm"" I A.""... "n.r. Jo:,,,",,...,,It-tlr 1'",,1,, 1' Tol... ". r d tuk"...,"" :iiij",,' l(13.. u m (;".J.; ",,,ni"' 11..,_ mød Sol,","! "IC &.m ' r"r!"h"" r.o AnI', f.. l,.,me, blov d.. r ' UII_ I". t"rlatkl I Dpgt>hII ".. Url' bl.." hnld t fi~ kr "ar k" mmot I,y k_ 1"lfrJ lm f ro <ll Nllo.,.. ll "n _muk lj11 1e1 trø. "" lfo ~-edbf!'.. I)..,.w...'~';;." a r d NUttedo '" to Ul:..Dag fortllll.'her : Eft"rsognfuJl1)n i lilnø' <,fler de IO Jat('d-D""bgc, Aml'<'nillg har I Dag lii'1 om, III Inl\l\ 10 Hsu,dc og dclt./l_ nmlt('n, 8IUl IInllrt erul. Ifn.r man Ik JIa~r, Inden dlme t', mencr mm, III hll\'c cn Chnn«,. funds Mode pm. IIelI Thisted kun sarnlcl <'II. og' fik ct nollet t ' -81' )!citluk\ln, Or for 9 ~"V J'IlJ" Wt, mcn Dlm llk kke, og kun So Konscrvauve og lnlc med kvm )=;;;ler. Fru VI " n ledede :1\10- Fru Anna M, BorgnlC!lter (K), Frk. A,1-. Bnnkassi8~nt n (R.), L-crer borg( Komm.) ppel, Nors gen Jla\'de fil' y Ordet, men ngen. tor lcetten 111,1/', Nykobmg Cl' l Aksel Jngct domt efter for at hn\'o ~lbotagevagt (ik 2 Anrs år 110 Dages han mistede Mand, Karl t :fol Anw I &lrt Bm'!! kulde hn\ c kel'llc. ll.lil det. ond" 1<'1')(, I'lllup.,.\fik. k/lu 1Ih'.,,! J. kuii~titu Kl'lmlllltl. (.rundl... t I'"H' "11'''''\ ( IO up,",,' J k""" <,I ".. IH Au hl. " h... ~. l..oclwt,d JH '"",,' 1)""",,,,,,"<1# ""I, h ~ ", 1),,"11""1' Ir... l", J ("d~-d, ' Iltot... rorhiuklu nlf" n, AnkJ.a".. r ~ar, " Utu... llk'r li.. rtinll'. Fo,..vl\N'r Sacf"rtlr.Jakoh,.. " "It D<lntam"-,,d Ul", Ni('Ia!II. S"" " li'øhj<rr. lr Thi. Kn" t"ml'.'n. Ginll l'n.i p. Sa A'en bl.", " " K lin' Grund ul, Ilt d pi' i s.lr'!n ",Ulked... Vidner... ael, udaat Ul...".. ri! AIIt',,,'('I&e. AnklRg1'n lli k ud pall, n t hnn hnvd e "1<'l'('t KnlllJllet".ulynlr I JlU"'I) Oll' i tjen 'l'id hnh en Indta'R1 nf 7r.o Kr Ank!nsrt'"krilt.eta.-ndl!t Aflllllt p.al' ud piiø, at hlu> har ~...' t Vogn!onlt ler i Ajj'Jl'Un\W1d a lf I den 1'Id ~rut en Onull<,tluing I)lUI 128,000 '\ 1', og ikko I dcnlll' I'erlode fulgt NøUonalbADkOUl Xmv om Ind ow:.ndl'be ru Hesrnlnpbll,lJr For dluø Forhold kttc\'l'<ie!j dcr, al Tiltalte skuldo I!l'Ia:p(' (Ul Bodil PIia 2000 Kroner. KOI' SJrllal'd forkllu'«lc, Ilt hlln gennem ('n Ollkd " ar bl c \'e~ IInt./lsret 110m f M l \'ognkonl.rol l Aggt'l"5und ved I ~mnnct Brand~ & JiI~lI thjn Det dn>jctlo.'ir I BcK,YtldclllCn klin om et 1'111" Lu.:,!; vogne, Trods dol Ikke "/li' Menu~ Ren, havde Flrnwet o\'erll«lt til KOJ'BjfiUl.rd Ilt Ilfregne med Vog'JI Inændclle Oj(.oondte 1'eflll('lle td ham l Chl'l'ks et Plir Uger bagud, Hlln ha\'de "eklllget /lill' herover I il }o' imlaet, der dog Ikke.. ilde Il'ndre B<ltInKelllCrne, men citer FOl'hAlldllllg med Vognmændene, der "ftr IDdforstnaet med, at han ikke "'lu' Kørselsentreprenør, hllvde han dor fortsat, Efter 3 Ugers Forløb Jlavde hlln fmet Opfordring irn en tysk ~lihtærafdehng I Logslor til at kore for dem Hall havde forst nægtet dette, men da de SIW vlide elu!propnel'e Vognene. h/llldo han 11(.'II\,('nllt II(I!' til en Overbetjent Nielsen J Log:ator, der hllv- de IIql/ et, at det jo ikke "lu" 1Ia.'\ nemt, men mlln økulde JO ae at komme I~nnt'm dot, og: del' VDl' næsten ikke andet at gore end al fuge Kurslen. Dette havde dog: kun drejet sig om 3 Uger, hvor hall dels havde været selvøtændig Vognmnlldst'lltreprenor og dt']s Kontrollor :fol' sit Firma. Angnaende AOonlllllgen havde Firmaet henvist ham ol Ilt tage 5 l>cl a( Beløbet til Vognmændent', men det gjorde disstl VI'O\'I over, h\'onor han havdt' henvendt ØUI' til Udenrigllnlimstencts KommitLlOredt', dlor havde gl\'et hum AlIviIIIlIng pa.u nt lægge dt' li 1>Ct. til VwmemnlrtclI!I RCl{Tllllgel'. lian luwde den'fter hen \'t'ndt IIlg til ;" :atlonalb.llnken og (.Iaet TIlladelsen. Pua delt<- Tidsllullkt blc\ dl'r Klasselotteriet. Ved <I.. " I 1),,1iI' " r. llln Nlø 1... 'k" ln" flll<l\ t ohl' "'... ~t.. r"' ( ; tov II '" tf' r ; :':~,ooo Kr., , 11>,000 K r. Jtl90b 10,000 Kr ; [1:'121 roooo Kr.: 1;!103 r4!l ; Kr.: 3(f.!9 lr.jf,3 UlI;! :!740r; /;2&09 7O:'J:!O 770~ I114M; Il'l'O Jf) (hu ll"i 10672> t JJ2017 II2'7G!I J23~"!I3 l lmlil li 121l2r.o 1:\1; I4U1G2 1"008(). J 000 Kr. 723! : l 341lH 4:..'7~ 1 " 3<108 "r.9r.r; GU900 fi8gij C1'll ""'~ Ji ]:151>38 1,16026 :mlstnl't' ArrJo."!jdcl' j Gung og FJl'-I'. Lysner det for IKreaturafsæt- ",ngen. København, Toradaa- Der er P1nner fremlii(! om. II~ d!'r pa.a jp'len3e81pgt.ehu8ene ~ I Lybæk Ir Flensborg kan :foretnsre"l(ren. u"limninger under dan ~ k Ad ministrntlon, hvorefter Kodet kan ]c\'eros tft de en!{elsk-b - satte Zoner j Tyskland. EndVIdere er dt'r mdsat 1'11 engelsk Damper, der i'wlr g ugentligt' Ture med 1500 TOD8 Kod fra de store Fry.'!Chu.se I AAlborg, AarhulI og Odense, og Rhedenet Clausen j S\'endborg har indsn.t et Par Skibe I Kod(art p..'ul vesteuropæiske Havne. Røde Kors-Lotteri over ægte Kaffe. man tuk nl'rl' \'OJPlmil'nd I Ar- CII~)~k ~,d K"ls ~;l.r \1 : G..." hl'jde, NUl d"t dn'}l"<lc sig 0111 l' \ ' fr.i (,'"l1dl krild, J.:II' 110dl'!.M' t 6 Uz.slhlll'r Hg!lugIc! IIc~tl'l'dJ.t.. ;,l'l,ooo nna~i'1' "IlI.' I\aff,' II 250 rr tujil!' fl'll Ok!ob,'l' Pengene hil\',11lllltm'u'jll. Hntl.' KOl'li hal' 0\.'1 \'ed at k()ill~iil' til h'lm, m('1i ell"i"s I<Jr!. h\'orh,l~ft I1Il1n bt d I kund IMnlc han Jk;';e!lOllet med Itl'IW' (h, I 011l't'C 0\', d, lin, K,I((e, "khhd Ilt /fore. Da X'atiunnl!J:m_ w: I> h,'i' 1.ll.orl ;lt forau t"lle. b ken 1:I:l.U, al ( lw(']wnl' \'al' udlllptlt li I\;:ff' '!'"mhoh. ", I],',h s al.1111 til hnm, krw\ \ c1l' dl' Ind'lemlt 0"11- ~Ir hlll' IIlor (,hlll\~" [(Ol'.1 1m gold. ('r IIll d l:qmlnph,l.1g p, d~, n Ila'll' h,!fe 11::.((, 1\0 ~ Skrl\d~'r incllt,lt'n.rll1 hlln IUln 1>0""11 il 'rk.1,it, Lllnd L "'<lr I'Jrl\lal'~!\onlol. hvoj' 11111/1 NI,&.:, fn I Il:!)!' S"I<n'! nf l.o,hh'/" I I',.", li"ddum, dl', lit dt, hl,.~lirg",lc dilull' n., d, r \'iu"<'1i (<I'" Jl'IM ikke hlut I KliO' 'I.l!/j:aard, k:!ill litlldlgl 1:~'kk('r~hJ'i\'d'lN ' (ni In'dl'rllt', nh n l'.:u, l "Q U",u., u. lia,:jj, liohtjonniljhllk.'n. hl'ii\'i'ildte KlIl'3- :-;UIII"n~II\'.'r "a l.jin,bh,,'r. Lod. S "'",,"d' /ICIUlrd Sl~ 1'11/1 K"ntUl,'I, h\'or d('iiu! 1.0"1,,1' 2 KI' I'r_ S,I.., Ol' ~1'1\ ""HInd A mlln \'('dr'lk, HI dl'l' ikke \'111' hil" Illnlllnitll",1 hl,,1t.. l.od jlih'r (.;1"!h,.. f;dr, J VI'! gjurt IIURt't \"1'11,II,t, h\'ul'fl'l' I... at. Hlt~,\., II J)1"1~1! KMIt. r hnn hu, d,' mdll 'ndt Spurgesk", /mtlt')tll', I uiic,\'idl ~I.JIIlrI, nwn duk' l, Il Jubii.. Ia'l. r For Idlhol.. l. I ud"'l BJlu/tItN.'RTlillR'l'rnl" cln hm Jn JkJH.!Javd,> IIll'd J:t'Kllltknl"'I'n<l ni aun.' ol{ hl'/h'r ikkp kundt' (:lll dt m. urllt'w'!'i,t fm Konlol\'L TlJ, At' h'a/n hn\',lu llil'dfurt Ilt hon h uldt, np \'(Od I\ytllnr. lin;) hu\d,', I~ t't f lllc'ld.,",ui\ I'UIlt PM. "li'm.' OJr '. t'/lfinlp',ul",,,,. \' t'/lfit' fhr 27,!lllI ~I'., 1)1' ut'rllf "kuld" han!x'ta!o \ 0l'nmll'nd8IW fir" t'l Fol'- FOl HUlup ou Omaen kan An~ Ul.. Ttiltold AmlMviø" IndJ.-. re. till "t{ "~Ol-:HSEN, Klrke""j. Hurup. I... 't.. n II. I"'" dl. e ", ~r ' Staten Ol n Ol, J, o I' SIl l"m '" \', le lol JIW

11 a II S,, BennlKC::. - været myrdet.,.. Henrettelse Sont Gengældelse {Ol af Hehveg Larsen. -, ' al'hu S tilbøjelig til.man el' l.n. t I B t det val' Genera enat mene, a. t ~ myl- nike, der skulde have ~:el'e det og ikke Oberst Rns Lass~n. Generalen boede ogsaa paa RItz, o r der kunde lot ske en FOl'veksli~g i Ifal'vwol:ket. Der hal' gaaet Rygter i Aarhus om, at Henrettelsen af Helweg Larsen, der blev dømt til Døden, allerede har f undet Sted, og at dette si/ulde have foranlediget MordforSØg mod General Bennike som Gengæld. Gel11ingsmanden til Mordet er set gaaende frem og tilbage foran Ritz i et K,'arterstid og man har et godt Signalement. De, der ar set ham, mener efterforbryderalbumet at kunne genkende en St~o~r~t~o~g;!l~iv~l~ig;t 'V;æ~lg~e~r;'m~&d~"" bs'~f 'Y e l dby. seil Vælgermødet i Aftes i Ydb blev det længste og hidtil m"~t livlige Vælgelmøde i Valgk!,,, pagnen i Sydthy. Der var ca. 2", Vælgere, og en halv Snes af dis.. ' ste 10 Re J e se havde Ordet. I det store og h., d ' le herskede der en fordragelig u' g: Tone bortset fra. et Angreb, Som Kr. Korsgaard, Dover, fremsatte paa den konservative Kandidat fol' dennes Deltagelse i Mod_, standsbevægelsen, et Angreb, der mødt e stærke Prot ester, Forlænget Fængsling. Landsretten har nu bestemt, at Lnrich Rich. ehlesø, der fol'i.. den af Dommeren i Thisted blev løsladt, men med opsættende Virkning, skal fængsles, foreløbig indtil 1. November, erygtet Terrorist fra Bothilsen Forsvarsbrødrene i Thisted Nielsen-Gruppen, Ib Birkedal havde i Aftes paa Hotel Ph.nix ansen, men Signalementet pas- arrangeret en Sammenkomst for ser ogsaa paa tf, andre Hipofolk, EskadronenaSoldater, der va l' modt ffe Birkedal Hansen og Ib Ne- i stort Tal, godt 100, og endvid.. dermafk Hansen. i deltog flere af Foreningens M,!,. lemmer. Der blev serveret Smørre- Af de 600 H)~ofolk, der umid- brød fol' Deltagerne, og der var delbart før Befnelsen var her i Landet, er 150 endnu paa frifod, og man frygter, at de vil forsøge at iværksætte flere Terrorhandlinger. endnu naa at blive Medlem af vor Læsekreds. - Pr. Md. ta

12 Farlig Situation i Thyborøn. Ild I Deput med s1øre S pram $1"81011 ar' re. n 1I!ø II II - lbyog GN Tlffld!!!!!: efterrnlddl!lr blev Lemvig Brandvæsen kaldl!li Thyborøn, hvor der var opøluet Brllnd I cl øl Depoter, hvori der opbevaredes alore ParI/er Slfængslol Icr. Ilden var formentlig opøtasel Irll en hcl1ktl!illtf CIRaret og I no get spildt Krudt, hvori der straks gik Ild. Ilden lorplanlede 811l til Arnll1unlllooshuset J men hcldll'(vjii opdagedes Branden straks, op, del danske Mloørhold Rik ølehllkkcllg I Gang med al slukke ved al kasle Sand pu Ilden sam IIdlg med, al møn alarmerede Brandvæsenet, Del vaf lykkedes MInørholdel øt holde Ilden 980 langt nedc, at da Brandvæsenet kørte Ind Pall Pladsen, kunde man ved Hjli!lp af Vandet rra Brandvæsenets Tank slukke IIejen, Pollllbellenl lor Tlenesle. maddsdomslol. Onsdag d. 24. Oklbr. sælles den ekslraordl næretjeneslem and!id om~ f Hol I Lemvig til Behandling of Sagen mod PoHllbclfenl VI klor Petersen, Humlum, i Anlcdoln~ af hans Porhold under Besættelsen, Ka. Munke Mlndo'ond. Indltlmllngen th Kaj Munltø Minde fond hllr I Ydby Indbragt J02 I(r. Landstingsvalget i Thistedkredsen. So,ialdemokr.liels Kal1didalllsle. Soclaldemokratlct i Thistedkred sen har opstillet følgende Kandl. dal1l81e til Valgmandsvn,lgcl den 30, Oktober: I. Skulterosdllformond Chr. Iver Ben, Thisted, Z. Sncdkermcsler P. Olaen, Flerrltslev, 8. Pisker Marinus Christensen, Amtolt. 4. LandRllngømond A. Hvid, Thi Itcd. ~, I\rbcld8mand Marius Mød.ell, næh,. Ouhlbryllup I SlenbJerr. Piaker P. Bonde Mlk1o;elaen OK' Hustru, Ane Marie, klin den 24 ds, felle OUldbryllup, De er berge født I 1671, OK der d.?t.~ hør I ÆRtesklIbet været 9 Dc hllr altid været ligtværtliae og: dygtige Mennesker, der Anseelse pu deres Egn, og vii de sikkert 0U:8A8 lu Bevis pll8 psn de,es HøJtidSdag:, sao Medlemmer I Thl.tod Mualk'oronlng. I Anledning ol I(onccrlcn I Morgen mod KILI. 1{/ImmCtllltnRCr!!Inor Nørby op; PIILnllllcn Ole WHlumflcn hur Thløted Mllalldorenlng liere nye In\lmol deller, og man er herefter oppe, det flotte McdlOlnllal of CO, 800, Einar Nørby, øom nu ottcr i{luter øln Pødeby, vii bl. D, Iynl(e kendte Arier ol Opctllørne.Don Cnrloa-,.PI JUlrOB Bryllup Ol(.BortfClrellen SøralUet- Bomt.MBlkarode, Endvidere vii mon fao nt høre PorKYs berømte Balllolltlllll: rru.porgy OK Bella", Bom 0 (;1 1(11:1. Teatet, efter ul Tyakcrne er ude al Landot, oller luu turdet pau Plolwtcn. Ole WlIlunlllcn vii Ipille Chopin, Rovel, OebuB8.Y ol( Sv. f, Tllrp. let kommer fro Københllvn, Idel velvlllh øt er utlllwnl af Hornun~ "R Møller. Det kolde Bord igen tilladt. De lieste Reslaur.tions Restriktioner ophævet. dl Handelsministeriet har ophæ'lel en lang Række al de under Kri.1 gen Indførte Restriktioner med ~I Hensyn til Servering pliiii Reslau- si rationer. Delte gælder s uledes u f. Sks. Forbudet mod Servering af koldt Bord, e n om Begrænsning af Antul, Bestemmelsen om Porbud ~ mod Servering al varm Mad efter I( KI, 21, Bcslcmmeløerne om Port bu d mod Servering al Smør I Portioner, Ruller eller Kugler, A Reglerne om, hvor merci Kød,. forllkclllge Kødretter mna Inde- ~ holde, Be stemrnelscrol" om Spisekortets Indrclnln~ DR Udstyr saml Porbudet mod Annoncering om Servering eller LeverinK al Meal u tider, Der Hkal stadig l everes Smør-., mærker, og dro kødl"se Dap;,(I ophll!ve. ikke. - - I I

13 ~r!lllct JIUI I HIIHlCUCIl ljut:uc. ve unge m8alle J udarbtlj(let hellere vært: Soldater end "Ib Il pøa I. Del var pu LeJf. AI, hvad inr. Por Byplanen ie Haver. v sungel uddejres rb. Mosc. \.. Morlen~ sger. A. g. Ander~ Dyrskuedbnkkcn. l Søren' illlenscn, 915. V. Chr. P. hristenen, Melell, Melmensen, ~ n, Nor Alle, J. g Niel ~ppe8cn, Kristen Foged, Jensen, Thi.ted Nielsen ~ie Ira I Leve, r t e n ~en ol'! PaoKet ved OrllOoseo. Grænsekontrollen snuppede forleden Io Or.. Mænd, der forsøgte at komme fra Tyskland til Dan. mark. Det var Aksel Nielsen rra SJørrlClR og Knud Ibsen Ira Hundborg. Ue er nu overlør! til Internatet I Thisted. 5 Mdr.s PlIOoRsel iii Kaolioe beslyrereo. Ved Ve,tervlg Ret faldt der I Dag Dom I Sagen mod Kanllne bestyrer P. Nørgs8rd Johansen, Ydby. der,igtede, for ulovlig Handel med Værnemagten. Nørga.rd Johansen Idømtes 5 Mdr.s Pængsel, der anses for ud~t88et, Idet han har siddet interneret siden 5. Maj. Desuden konfiskeredes et Varelager til ca Kr. og en kolltant Sum pa Kr. Bfter Domsafsigelsen blev Nør. gsard Johansen løsladt. Tyveri pa8 Snedsted Konditori. Bn Dame var lorieden sa. uhel. dig ps. Soedsted Konditori at blive frastjaalet en Taske indehol. dende 60 Kr. og fire Købekort. Arbejdsmændene i Nors-Tved...

14 19 Oktober _ KRIGENS DAGBOG Anden Verdenskrig i Billeder og Tekst - 20 Hefter il 6 Kr. - iiiustr. m. Parvefotografi Balleby'; Bogbandel St. Torv 5 - Tlf. 90 Thisted I I VGr Ov forhen HU Børn Gadehjørnerne. Eiler al have hørt Beg Henry Hansen kunde jeg jo nok nere. Iristes til at blive Socialdem

15 Rt\'ision, Boltfonng og Skattesage~ :".,~ blltl'll:l NI bdligl Revisor A. Andersen "'~J't~ IS 'lo QU.,.. N. EdI. Pederun Ou. - B Men ; burlijll Ira -- Han kørte "Føreren" den sidste!ur gennem det sønderskudte Berhn kom Hiller lid lil Vognen illwt glaa fdlun1lorm Uden al mltl el Qld salle han aig ind i Vogn!: ved Siden al Chl.ulhtren, og I,ollunifarmerede SS Ollkerer 10 Opstilling pall Vagm"ns Tlinbrltd~ der. Endnu inden Chllufføren It'&. VogntHI stiiriet, spurgte HIllt! om hen var klar over, bv!til han kølle med. Da Chllulferen havde svarel, a\ blln Vllr 11I't over, s\ det vaf Pøreren, g... Hitler petsonilg Ordre III Chaur. feren om a\ starte. Turen Rik 111 forskellige Kampsteder i Byen bl. a. Brandenburgerslral>se. Bilet en halv Times Kørsel i den brtto. dende By, gav Hitler Ordre lu Vognen skulde kere tilbage 1\1 ADOl.P HITl.ER Kriminalpolitiel i Thisted blev stillet overfor en lantastisk forklaring al en fricorpsmand, russisk fangenskab i j Dag er overført iii i Thi,ted, som er den Mands Hjemby. Historien alle tidligere I Eva Bnuns og Hitlers aidlle Dage. Den unge Mand har gjort Tjeneste i en pan,ersinel Molarvognslr:olonne i Berlin i de Dage, hvor de svære Kampe landl Sted. Om Morgtnen den 29. April tik han Ordre til al køre sin i Dækning i Nærheden Rigskancelliet, hvorfra han nærmere Ordre. Døden, o.,,, Mellem KI. 9 og 110m formiddagen kom en so ri unilormeret rkede i og var en sfuld Jernr sid~n tog Ordre Iii at Panservognen fra Hillers private Garde Hylled e til "'",ul køre frem loran Rigskancel. aneder var Hovedindgang. Kort elter var en Tid US Radiumernand Den 30. April mellem Kl. 15 og 16 om Bflermlddagen fik Chaul. feren paany Ordre af en 5011 uniformeret SS Olflcer til, al Vog. nen skulde kere frem foran Rlgskancelliet. Blter kort Ventetid kom Hitler iii Stede, Iførl sin sædvan lige graa Peltuniform. Han rettede ingen Spørgsmaal til Chaufføren, og var meget tavs. Køreturen varede en halv Time, og Rulen var den samme som pas lidligete Ture. Da Hiller var vendl tilbage lil RIgskancellieis Bunkers, herle Hiller sige til to Ss. Pørere, at dersom der Ikke kom Hjælpetropper fra Vest allered~ Dagen i Morgen, alisas den I. Maj, maalle Officererne bave bam undskyldt. Chaufføren oplyser overfor Politiet, at hin den næsle Dag (1. Maj) i sit Kvarter flt UnderretnIng om, at Hitler havde skudt sig Kl. 22 den samme OIR. 'ali lm~øi

16 Ir nu ;~~~;Fi;ie:-,-o-g-;:H~o"'l "'m""""v"'a"r "h"e"'r""'uhccle l--tfui. at i en Del Modvind. Mødet sluttede D N Por med.oer er et yndigt Land". Oaltrup I/ers. e er Dages Hvis Direktør Tage Priess stadig kan fængslet. I d. Direktør Tage Priess, Limljords. ~ften østerskompagniet i Nykøbing. der er sigtes lor bl. a. at have solgt, lor Piskegarn lor 47,000 Kr. til Ty t llra skerne og have angivet Kvindeligt eg i. Arbe/derlorbund i Nykøbing og lor, Morsø Socialdemokrat til Tyskerne,. I var i Oaar i nyt Porhør i Retten. a tit Priess forklarede, at han i Piske garnshandelen kun havde været Be- Mellemmand over for ' en Mand, øb der opkøbte Oarn, og hvis Navn leg han nægtede at opgive. Pørst paa senere blev Priess kl.r over, at Tyskerne skulde have Oarnene. Mors, Dage. Just var blev ling Ind bejde

17 orc- C1l, lds et d ld- 87 r., p d- 95 v- ag Tilsted Sygepleje!orening har holdt. Generalforsamling. Formanden, Poul Laurit.zen, aflagde Beretning og oplæste Regnskabet, der udviste et Underskud paa 80 Kr. Til Bestyrelsen genvalgtes Fru Ane Larsen, Silstrup, i Stedet for Fru Kathrine Helleberg og Niels østergaard :lyvalgtc8 Fru Alma SCl'ensen, Tilsted, og Moller Jens Støvring, Silstrup. Dømt for Angiveri. Bogholder Strauss, Thisted, der blev interneret d. 5. Maj, var ved Retten i Logstor tiltalt fol' Angiveri overfor en Vognmand, der arbejdede for etentreprenorfirma i Aggersund. Strauss, del' nægtede sig skyldig, er nu blevet jdømt et Aars Fængsel.,- _.. A... vm t'tothrgnnda or et Samnrilerkur8uII, Rode Kors pau. begynder Mandag Aften, Det var ikke Aarhus-Morderen. Morderen, der skod Oberst Riis Lassen, Aarhus, iages nu over hele Landet, l Gaar formente man, at Morderen var naset til Thisted, og Politiet her fik en Anmeldelse om, al der var observeret en Mand, hvis Signalement syal'ede til den efterlystes. Politiet rykkede straks ud og fik fat i Manden, der imidlertid var saare fredelig og intet udestaaende havde med Myndighederne. Fire M;:uUleders Fængsel for falsk Forklaring. Erik Johannes Madsen, Aarhus, der fornylig fremsatte usande Oplysninger om Marine\'ægter Mads Samuel, Thisted, er i Formiddag ved Retten i Thisted blevet idomt 4 Maaneders Fængsel fol' falsk Forklaring. Han modtog Dommen. Kaffetombola pun Havnen j Thisted. Rode Kors i 'l'histed holder l l\jcrgen Eftermiddag 1\1. 3~:.! Kaffdombola paa lianlen i Nærheden af Esso-Tnnk:ltntionen. Ocr sk:d flælgcs 700 Numre a 2 1(1'., og der blivl:'r ~{Odt 100 Daas{'r I<nffe 11 vinde. Del' blinl" ~ikkert ::-itur Til stromning <tf kaffl'tnl'::-itij~e, ml:'n fol'haabcnllig udviklet' del ~i~ ikk{' til Panik. Dcl' et' :lui;lgclig IIaa De to fængslede Soldater løsladt. De to Soldater, der bar siddet fængslet j Thisted i otte Dage sigtet for Yold mod en overordnet, blev i Formiddags losladt efter at ~ag 'Il E~g~l.loUlUt \)lhy:.t. Del' yii senere bliye rej~t Sag mod de to Soldater. Bæl,ærk mod Gadelampemo j Thisted. Del' el' i dl'li I:'iostl' Tid blewt bc-

18 s 1 vad I er staar at ve tom I er den, som e itler lige f r t Frygt, a " Toldan ikke istne er maatte e siges e godt. itulati e I- Erklærer, at htuts Overordnede den 1. Maj fik at vide, at Hitler samme Dags Allen havde skudt sig. Under Afhøringer hos Krimi-I Hitler mig, om jeg var klar over, nalpolitiet i Thisted er en Fri~ hvem han var. Jeg sagde da, at igets 11 KJ.. 15 J Opspind, men paa den anden Side Den 30. April me em er der intet til Hinder for, at o.g 16 fik jeg af en sortuniforme- 1 Oplysningerne kan være rigtige. ret S~Officer Ordre til paany at ~ Vedkommende Frikorpsmand, køre Vognen frem foran Rigs. le Tro- korpsmand fremkommet med jeg var klar over, at det var iere. nogle opsigtsvækkende Oplysnin- I,,min Ferer". Hitler gav dere~ter _, naar ger i Forbindelse med Hitlers Ordre til at køre rundt til forertræ- Færden de sidste Dage før Ty- skeluge Kamppladser i Byen. Kø- skyl- skernes Kapitulation. Naturligvis returen varede ca. en halv Time,, men stiller Politiet sig i første Om- og efter Ordre kørte jeg tilbage ~ lstne gang meget skeptisk overfor dis- til Rigskancelliet, hvor Hitler n e, for se Oplysninger, der kan være steg ud. a fo:;:- der emo- Gud der for Tiden sidder fængslet her kancelliet. Jeg kørte derette~ i Byen efter at have forsøgt at igen en Tur med Hitler til forslippe over Grænsen. fortæjler, skellige Kamppladser. Køreturen at han sidst i April Maaned var varede ca. en halv Time, og Rutjenstgørende som Chauffør i en ten var næsten den samme som pansersikret Lastmotorvogn. Det Dagen før. Hitler var stadigvæk var i de Dage, da Kampen om iført graa Feltunifonn. Hitler Berlin var allerhaardest. Om sagde ikke eet Ord udover at Morgenen den 29. April fik han cliktere Køreturen. Efter en halv fra sit Kompagni Ordre til at Times Kørsel holdt vi igen ved køre i Dækning i Nærheden af Rigskancelliets Bunkers, hvor Rigskancelliet, hvor han skulde Hitler steg af Vognen. Han sagafvente nænnere Ordre. Hen paa de da til to ss..officerer, at der Fonniddagen, mellem Kl. 9-11, som der ikke kom Hjælpetropper fortæller Manden videre, kom en fra Vest i Løbet af Morgendasortunifonneret tysk SS-Officer gen, saa maatte de have ham og gav Ordre til, at jeg skulde undskyldt. Hitler gik derefter køre Vognen frem foran Rig5- ind i Rigskancelliet. kancelliet, hvor jeg skulde afven- Videre oplyser Frikorpsmante nænnere Ordre. Kort efter den, at han den 1. Maj af sine kom Hitler, iført graa Feltuni- Overordnede fik Besked om, at fonn. Jeg var ganske sikker i Hitler havde skudt sig Kl. 22 fordi Kliol ognisk Sko, J En b- Kr., men de. Jdi. tur. til terog vet gcer, ille ndenat els or- l le, min Sag paa, at det var Hitler. samme Dag. Den 2. Maj var Fri Han satte sig ind i Vognen ved korpsmanden selv blevet taget til Siden af mig, og samtidig tog en Fange af Russerne i Nærheden sortunifonneret tysk Officer af sin Kaserne, men maa altsaa Plads paa hver Trinbrædt. Inden siden være blevet sluppet fri. jeg fik Vognen startet, spurgte ~. Æ re. om, detti d

19 rkh... d al ~.. r"rl_ru" larun I'.. IH' i: 1l1i"".. ni,.. t "Ih'. al... d... ild.. d.l<. (~lul1' d... pm_rk ~i.k ror \'rl1' Lo' otn.,... _ dotn ha'",'.. rel ",ed <. Cam.JI"""rd neøullll l.t!1 erne allhl'" IIl1rd Det t ornl) Jo, ~RrllIrd : h.. tet blev t er altid n dit ikke bel og BI nd vil dll er. de klin t.. Chrl. t England. en anden det bln 'orbindel hri.tmlll Vllr der pnuaede, England en Overe Kvali Ilt ~n blev ring, Ogmlllt det (Daml r det!) sitrni... et mej lallede Senile (elisens hæfter jo ha de det, kerl n, m om, Og er jo Pron heler vi il Sodtrykrkeste r, plm, ger ne stem l!t.. 1 unde,m. nrd nud skepi 18enll pnll kan har ol "d. vdt!, lier, Ven- tte ml'd rem Hbt Spiritussalge~ til Kantinen I S"ankjae r. -.,r 1"0""'"1'1...,.I~'. 1., '-.(~. "00,.,...,..."rI... b'" ar -r_ ".. I""... j Toft ThI- :iii.r" '" ". for n.. u... I Ve ",t'<!. VII" I (,... 1'... r.,1 "... Vi... l."nd. "U'rvill' Ul "n.;r ldm.'li'tlx n~r [lom"''''''', _ lierii... var l'olld'''~....,r c "II' dtn... r,..-"d"rrwlillll.. d... dr'" ~n m"dl.om "".r"rtr U ",,,II Fora.. a.."r. Vld"to Vllr adr l<l1.. lø ~t (lin'" ( kl.,..,d.. "l ha.. "t L,k kc der k or bl "t P llrtl '. V, n,j Ton h.vd~ "drejedo,iii' om 100 Spiritu. D". I GO FI... ker Whl Ft.. kfr Fru..! " n,,.. _ Det ak<!- /IO..-,ko "".n"~' økr... 'hllvde vø:: rel indi!! I III l'n Olllf, hil" hvor hil" J"'VlI- TofU Forrel"""r. r havde 1:11... t. li" kom Oll' t Ilert' ",a I ti SIDI''' Varer..,., I rlljkhb n (U, Igt UL Tyake..- Flasker Vllr blove t "o ''0, Oll' hllll hll"d" givet co J\r for Partlot V 'WOO ' J> ' NwvnlO Dc, hvatl arcrnil! alrultle brugcl L' Det vetl jeg Ikke, men det. var jo aau Ilort Pllrt!, Ilt han nok kunde Vide, At det Ikke VUf Ul mig lelv, Oll' JOK tror, hall vldll..c, hvad dot,kulde brugea tu, Og jeg mener der vllr Tale om det. P: VIr der Tale om, at det VIr til VlIlmemagten 1 L Ja, det er JeK aikker p"ll,. ForlV Vet. Vllr jo I en Tid, h,'or Oll tjente nere Penge, end (Oll' OK De hllr,'el derfor købt elore «vanta Varer Knn De hulke, h,'orledel Handlen kom I Standl L.: Nej, jek kan Ikke hueke, bvl'm der bragte det pu Tale F o r l\'. De alger, al De er likker piill, Ilt ToH var klnr over, :at det var til Tyskerne, men paa den Tid hnvde De jo Ikke Knntmen L ; Det er min Opfattetle, at Toft vnr klar over det, dn der forclaa en OverprilI. F o r e v,: Var der Tale om, hvor vidt der forelaa en Overpri8? L.. J a, det (ormoder Jllg, da Jog jo ikke hllvde meget Kendøkllb td Prllerne, F o 1'11 v.: J a, det gjorde der oglaa; det bchover Ikke at være nogen Hemmeli ghed, aelv om det kun., ar 20 pct De meller allllaa, Toft vllr klar over, h.em der skulde ha ve Varerne? L.' Ja. for Toft sagde nemlig: Ml har jo snr mange Fremmede derude" K/l8&erne vnr blevet nfhentet pan BBneganrden af en Vognmand. og de vaf blevct Icveret ullabnedc paa Tekmsk Skole i H urup, men Par t iet var 80lgt til en Offlccr i Svankjær. Denne havde givet Besked om A!leveringslltedet. F orøv. Var der 110 Ty!ker med i F orretnlll gen. dn Vnrerne blev købt? Det pua!tnalj i Thisted. L : Nej. det var der ikke; der var en 1'yøkcI', jeg Ikke kendte, mcd Vognmnnden l T histed, milli han hnvdc ikke nogct med del at gore, Dcrefter blev Entrcprenor Hoje J{ri " t e n 8cn fod. aom Vidne nngallendc 1'obakflhnndclcn, P. ~ H Ul" De knut CigureU{'r nf Kobn! Toft til 0\ ('rpris? K.: Nej, jf!;t hnvdt' en RatioIl, 110m jel( betnile til nlmllldehg PrJ.s. l>. Jlllr Toft ikke ~ngt at 1I1l'lg~' D~'m Tobnk til O\"t'rprlller' K.: Nc), der, lir \'ngullj(, jl'1 Ik kt, huvde lioget. ng d,l IIIHlrgh' jt'~, om ejt'r kunejli knh~'1i Clgnrdtl'l". Tofl H\'lIredc Ilu, nt,il't kundl' da jo liok. nwil,h,,,u for II) l"t'. P.: Uc )whh,ilt linn illll'1!l1, OM' d 'r hul Ikke IIcn 'r" ~ '1"\ t Tul, tlm ~.t k'llll' iii 0\, I"\,ri 1 h. Ntj! Russerne paa holm gaar I \ kvarter 1t.1 n n o, l..ordlilf' It,.,dcn d.. ~ Ank"m ll holdl har ligget. l 'f i VI ("'", Jf1UU" I'lU idet der bygge.< pn rø.kker til at rumm", 501dal..Cr. De Maten,.; gell til BIU'"Ilkkem e, seme selv for, vlstn< land_ Frasljaah Tipvo9 Vej I e, Lørdag, f irmaet C. Carlsen, til J(rtm.inalpolitiet meldt, at der fra st.jaalet 23 Tipvogn' JeSUS har Freda tet hjem bl sig vo Fader, SVIgerfade; fader, MADS LUND S (BOU1'Rl 86~ Aar gl.,.1 Ll-'Dgs, den. 20. i Bom og Begravelsen bel! nere. t Vor kære Far, ~ stefar og Oldefar, fhv. MI PEDE R ANI heilsov 1 Dag stille Aar gi. Taabel, 18, Oktb Maren og eti Begravelsen fo tor Andersen, Var 24, ds. Kl. l, ve<. Alle, som vil folge velkomne. t Vor kære Mor, KAREN SØl gik i Dag 79 Anr. hjem Hundborg, d. ~ Paa Familie) Margrethe og A Begravelsen f den ~S. f rtllljcnu Kirken Kl. 2 P vil folge, er hje.l Vor kære Fa O\'('r h._ n. l\. f1l. B dotte i Dag. Hurup, dt.'ll Hum, :::higt'rl I.. Hl'RI"I\\ ('1 OIl!1dag dl'!\ :.! tllt... t l"tnt hm 1,irkl'1l hl. 1[)

20 Dansk Løjtnant dræbt. Bilulykke i Koldby Seod., Morlea. en tngell" Milil.rvogn, lørl,i den dlnlke Lojln.nl Christensen, der er lil,luuel Roy.' Airlorcel Afdeling i Thilied, kørle Søndag Morgen ved 7,30.Tiden i Grelle n i Svingel Nord lor Koldbygaard i Koldby, og Vognen.Iog en Kolbøtle. Del ler ud iii, a' Vognen har haft for,lærk Pari p" i Svingel og er kommel til a' _fingre. Løjtnant Chrialenaen blev meget alvorlig I kvealet og blev i P,lcks Ambulance Irl Hurup hul til Thisted Sygehus. Han kunde selv gia ind i Ambulancen, men ved Ankomaten III Sygehulel 1,ldt høn fuldstændig,ammen, og man har Ira Sygehultl ul lig i Porbindelse med hilnl familie, lom dog ikke n ede lil Thilled, lør del var for aenl. HeR paa Formiddagen afgik deu unge Løjtnant ved Døden lom Følge al.ine hurde Kvæstelaer. Han blev kun ca. 35 A.r gammel. I Porrr.iddag. ankom hans unge Hustru iii Thisted Ira KBbenhavn, hvor Ægteparret var boliddende. De ll(ulde i Dag være mødtes i København, idel Løjtnant Chri. alensen var hhmdt de danalee Officerer, der er udtaget lil Ud~ dannelse i England. I Morgen skulde han være alrejst lil London sammen med Holdet. Løjtnanl Christenaen var en stillll!rdig ung Mand, der kun h.vd'! Venner i Thiated. Han udlørte el slort OR nytligl Arbejde SODl Porbindelse&ollicer mellem danske og enrellke Myndigheder. Tinglyste Skøder. Pra Landbrugamlnlaterlet til Slalahusmand EInar Vang.gaard, Toftum. Kobeaum: Jordrente. Ikke lreuk. vurd. Fra lamme til Husmand Alfr. Blerregaard, Hellborg, Købelum: Jordrente, ikke sænk. vard. Pra lamme 111 Lars B. Kristensen, Hellborg, Købe8um~ Jordrente, Vurde rln~asum Kr. Pra samme Ul Ole Kristensen, Heltborg, Købesum: Jordrente, Vurderings'.um Kr. Pra samme iii Verner VIj{lIIua Vlgaø,.,... D.mIR rd prøvede It lele op al Socialdemoltrallell Arbejdlpro Rr.m.Premtidenl Danma,k", men det ",iale I'g. al han intet kunde linde om Slatadrillen j men. Brunl' Rurd ved p'lfølgende OplRlning dokumenterede, at hin havde Ret. Oenne Oplæ.nina lulgtc. med Munterhed af Tilhørerne, og Mødet larmelie.ig iøvriu:t rolif,lt og.ir ligt. Man begyndte og.iullede med S.nR. ArbeJdsmæodeoe i Tbisted. I Our boldl Arbejdsmtendene Pa~forenlng I Thisted Oenerallor samling. P. Christiansen genvalitea til Kasserer, og iii Bestyrelsen genvalgtes Chr. Vandet og Cbr. Harbo. Nyvalgt blev Poul Borg Rurd lsiedet lor Cbr. Madsen Christensen. Porslagelom 250 Kr. til Kommunisterne blev forkastet. Af Pladsbensyn mu vi udskyde Referatet til j Morgen. Aksel LarseD i Thisted. Lørdag Alten talle Mimaler Aksel Laraen pal Alholdlholellet j Thi lied. Der var sluvende fuldt Hus, naturligvis væsentlig Tilh.rere fr. andre poliliske Lejle end Aksel Laraens. Den kommunistiske Minister er en Mand med gode Tale Raver, og han blev paahørt under Ro i S.len. Der fremkom dog ikke sensationelle Oply.ninger Ira Talerstolen, hvilket økulle1e mange. Aklel Larsen gjorde no~le Udfald mod Vensire og Socialdemokratiet, men udtrykte dog Haab om, at der mutte blive et Samarbejde mellem de to Arbejderpartier. løvri~t tog Aksel Laraen helt p.tent paa Modstlndsbevægellen, der ef ler hans formening aldrig var blevet til nogel uden Kommunisierne. Det mesle al Foredraget drejede lig herom, hvorimod Mi nisteren ikke dvælede længe v~d Tiden '!1ellem 9. April 19AO og 22. JUOl 1941, da vore hjemlige Kommuniater ikke fandt paa. at lornærme Nazi.terne. Men del var jo heller ikke værd,t tale om I Desuden lillie Kommunilternes Kandidat i Thistedkredsen, Lærer K ø II g 8 a r d, Aalborg, som redegjorde lor p.lliets Program. N,. Overbefle"L Landbetlent Heler Jesperaea. Nykøbln~. er fra 16 Oktober konatltueret lom Overbettent af I. Urad. Kursus i Dræning. 7,ri UIIII u."'d... U",.n. V.,me, liveile, dik'. Væl I. ID V.,I Allen Møde. arer Sp. "n Røre han Politi So I e søgte og rr. har v; øamlt. dani havde Sidt. han. derne anbel f.. dru lerva lindi Vilde Sam Han Talt, fibig Kalle Sir Agg smæc hin ModE HjelT anbe' ved demc vidt, ligt Ar Vealt vil I men Inll., have aldri bruø om : SI,,Ir l al It MI yndit Tek,

21 de I Gommen Gii1d og Sølv lt'lhj~ thi Bud :lm hel,t aldødes eraen, AARHUS=MORDEREN i Telefonen llet te. Tjeneer den skuds Sagen anens vbr. e. e den rbe/ds. rgennle!ii e har lor 4 har Imer. Mystisk Opringning til Kriminalpolitiet A a r h u s. 160 Politilolk Ira Aarhus har siden Lørdag gennemtrawle! Aarhus og dena forølæder lor al linde Gerningsmanden til AUentalel paa Oberst Riis Lassen, fordi Kriminalpolitiet Lørdag Allen blev ringel op al en Mand, der paa Jydsk Købsladsdialekl meddelte: Jeg er den Morder, I allesammen leder elter. Del er ikke det sidste Mord, jeg begaar. Jeg kommer den fottrli!:e Neger Porgy udtrykker sin livsvisdom sablede!: Polk IlIed monge, mange Penge. snart isen. Som Bevis lor It dtt er mig, der myrdede Riis L"lItn kan jeq: fortælle, at jeg Ikød rntd en korl 9 mm. Ingen andre end Rigapolihcht. lens tekniske Afdeling og nogle laa Kriminalbetjente vidste pi. del' Tidspunkt, al Riis LaSlen virkelic var skudt med en Piatol med korl 9 mm. Al11munition. Det tf ikke lykkedes at Isa opklaret, hvor_ Ira der blev ringet. alak han al, inden Tranaporten kom i Gang og forugle pat eaen Haand al sti e over Or~

22 5. NOllor.,... O"' AmlJluruhuH. IJel tr delle: dtr IIJlC'111l1n11ll liort 9, ~::-ei,tlu QPllhueL, h vqr. illke y.. nge ko>,' J~1l er den Mor er ikke dtl,id.tc tilef. Det Jtfl fri 1l01l1lllcr der hlcli ri lige!. ~:'~J~":,b:':'~'~'~'.::~~::~~::~~ III k l1u. ", inden TrlnlpOfltn I :~;~,:;;~:: N~II~r udtrykk~r POljlY lin kom IOang og lor,øgte p.. eren lialediii: Hund.t slippe Ollef Or.nICI), l' Potk med /IIlnll' Ilmloge """lit Pentze. nll(''''', H., b',v I1ln tlget den dlnlllt ør hvor de ~om- Qrænle ",log trlnaporlerel III for hvl. aud IP ' mer fri, Thlated. I bedsle Plld lupper hin anden 1'1, med el Par Aar' dan,k Penglel, ily l!( ' ue IH Shlt Ikke,Uppa men den senilillonelie HI.torle IIIn Pllbtfkum vhdll mutte gl"li mange KUPlinere. ~e~ og5ll11 brinke ham I RUllerne. del,/døle Nummer (!kllranumre, So Prlhedu,oRen". der SøRe,. y, hvorfra det er 'Yllert II EInar Norb)' k Porlalknlng forekun_tnert. e suppe bort. u..,k lom aldrig lor. I Mønster-Havekoloni Hitlers sidste Chauffør. i Thisted. Mulighed for al bad taler Byneri i.flordlysl" Ul sapdl. foraarel? Lørdagens Ilore Avia.,ensation Den slihende Oeneralforumllng d ""ge Th\sled-SS-Mlndl I Havesf'lskøbel.Pjordlyst" i Thl_ var en., 40Md B,re-tning om Køreluren Igennem sled 'laf besøgl a ca. e - K lemmer. Udvalgsformanden, ehr. del brændende Berlin i ampen K I r k redegjorde lor Købet af Dage. JOrde:ne, og Landinspektør B o e Den unge Mand, hvil Nsyn er forelagde Udatyknlngsplanen, Ge N I L u II d I b, e n, er vel neralfotsamllngen glll!lin TlIsLulj Thi.ted. HIn boede paa nlng herui. Der bliver 53 Plrd celler II 1800 Kv. AI. foruden r i AItea K f U Ka Strandvejen og arbejdede paa e Legeplads III Børn. Konsulent Byggeplldaer i Thy ~ill~43. O a d e oplyste, al man havde han paa Orund af Skll.ml,~e sikret sig 22,000 Tjørnepla.nter til ;". '.",,'1,.ig til Frikorpset J Øln Hæk og Jorden vii blive pløjet er, Dr/Oll gællede høll Thisled i NaZI- og harvet,slill. der straks kan juul Sø Fanerne Antræk, men fornærmede elieri plantel I den, ligelom Vele- og ldtea Kloakanlæg skal udløres. Menneaker. 24 af Haverne koster 35 Øre,,,,d, EHermiddaglremalilledea pr. AI., 20 koster 40 Øre og 9 paany lor KriminalpolItieI, vil komme Ul al kosle 85 Øre pr. hvor han fulaholdl sin afgivne Kv. AI. Der er Købere 111 samtforklaring om Hitll!rs aids!e Køre- li!le Haver paa nær 4-5, og del ser ud til. al Pordelingen kan ske Endvidere oplylle han, at helt frivlllig_ Del er Hensigten inlet aom helal mærkeligl er i, al søge Udslyknlngen fremmet og han blev udpegel tit Chau!lør, søge Byggeri paabegyndl allerede idet Berling tygke Befolkning 9ftm- II! Poraare!. men med Værnemaglena Medlem- Det er Hensiglen al skabe en mer sad i Kældrene og veniedi! Mønster-Havekoloni, og mad vil søge Tilskud gennem ArbeJdspiia Kapiculalionsmeddelelsen. ministeriet og eventuelt Kommu. Om Eva Braun, der blev viel til nen. Pinansieringen sker foreløbig den 30. April, Dagen lør gennem et Lun og senere gende""" Dødldag, forlæller nem Statens Jordlovsudvalg. Del Lund lbaen inlet. Den unge Skue- nedsatte Udvalg valgtes til Besty.." og spillerinde slod aom bekendl Hit:er relse. bi iii det sidale, og hvem ved om lliefe Hillerl Kørefur med Lund Ibsen var Brylluparejsen? Muske han ud med endnu en J-liatorie, naar han 10rsl er leet op eller Pangpnakabels SIrabadaer. I Øjeblikket er han noget hulkindet, o~ Haan:1 er den r kotlklippede Fange- Kvindelig tysk Flygtning dræbt. Vaadeskudsulykke i Flerritslevlelrco. Lørdag Bftermiddag skele der I den tyske PlyglnlngeleJr I PJerritslev en Vøadellkudsulykke. - I de sidlile Aprilda~e Vllr der Ulykken skete ved al C B.VlIgl slor forvirring j Hovedkvnrterel i Osvllld Andersen, Thisted, I Vllgl~ Barlin, og del er lilierede 18s181aael, stuen var I Pærd med al underal Miatænkllornheden var Sall slor, soge en ladt MaSkinpistol. der paa vilse Posler Rnvendtes Eli Salve pab seks: Skud losder formodedes Bt vrore udeninedcli, og Kuglerne banede 81g :"d,' iii, h\'ordan et eventuelt Vej gennem BlIlllkltens Trævægge Allenlat skulde lorelagll8. Men ind i en anden Barak, hvor en Porvirrin!!en alene kon 0gsøa have Del lyske Kvinder opholdl lig. værel Aaraag lil, lit man tog denne En al dem, en oslprojliai Kont, I dall ah Chauffør hl Køre- dræbtes paa Stede" og hendu Der er heller Ikke nogel IO-aarige Daller luredes fivallr. i I i, al denne førtl nu ligl.!remkomme~ med f'orklarinren, C.B.eren er anholdl, og der ej.",eil Idet hlln r russiak f'.ngenslulb indledet polilimæuir Under - sikkerf aldrig er blevet.purgl. gelse mod ham. I Pangl!leJtene blev Soldalerne elter Nlltioflalitl'l, og var blandt de Follt, der akulde VlIlre OVCfRlvct lil de dallah Myndigheder. Imidllll Itd - _._~ - Begravelser ordnes af pena. KlokklJr Co RUa, Ve'ler.ade 21, nf.61.

23 j(ol," ",' lu' "", "".. I U.IC 11(' Il" 1fI' I/.. Im 1111' ndt 11m kliu!lt'l"!w ('l kunti" NJ,;IJed.,s, t,tf la'i' n /o'odlll(l!;nm I"t nglt' d,'lpli'ml, dl'r '1IU1 dl'l'l'''; I('n det ('r andbrul\'1" :'o1l'a\"lrt dl'n ni rhkel I al d('t ni.~teriet. InlmC'de, tier. hl. Il.. lil r meget hnr 111- fontn hllr d('t var det gnar del 1"lIsene lion e Kom UlIIl' dl' I)('jd,'r_ at det gel" vi. I' pan K(' piia JI{ d('rdl' mc'd t efl<"r I SlImre a:ulvaret. 1),.,,., 1""i~kl1l'd O..,.,' <II' I\On '-I; n.1' I",.. II \,d: Tun u'/"r d.' 1\'fUl'K'l \'ali\l'1i :-;ng Klwit, nit'1i dt'l I'r Ikkl' rigtigt, nt JI'g "r CnlK nwd i tysk V "I",... 11M _ 1 ~'I>':II"ti I malljli',.\ar,.kt h,r m:mg,' \'lll)t'en Ul' I'l Domn... rruloln _ Jl\ t. II ti,i "R' I' r -/u11o-d., fl,', n 'l" "UlI.,t, ved, 1'hi"ted-CBer dl'n'ber tysk ' '-!Yjflnulg{'k\-j nde og samer hende,., Barn dodeligt. _ ehelen er anholdt og fl'em"lulle1i i DnA' i Gruodlo\sforhor- Lordng I-:flel'mlddng I"CoCI 16-1 kaldt Lu'ge og Ambulance fm Tiden i'lkete der i en tysk fo'jygl- Fjerritslev, og den,rlu\~'ede I':ge ningelejr i Bl'Ondum,"cd!~jer- blev mdlagt pm FjelTll~lev Syrilslev en lmgi!;k Vaadeskuds- gehus, hvor hun straks kom 1 all ulykk<" der kos lede en lysk Operntionl>OOrdCl. Hun har P1U\ Flygt:mngeklinde LII'et, snmtldll{ draget sig meget alvorhge j\.\'a,... med, nt hendes Bnm blev dode- 81ell'er, og man ment']" ikke. hun kan o\"('rl,'\"c ljlykken, ligt I\8.llr('t. Lejren er for Tiden und<'l' Be- Kriminall>ohti{'l fol'('tog straks \'oglning nf CE-Mandskab frn ttnden<ogdscr] L<>jl"l..'n.,,*Osl'ald Thi.,;ll!d under Ledebe nf cn Amler"en ble\" linholdt og ind~ll Vagtkommandor. En af CBerne. ] l'jerritsley Anl',~l. linn fl'('mden 20 Ani' gi. Osmld And<'l'lien fra Thi!ited, vnr paa del I»UISZll'ld<,nd<, TIdspunkt ved al undt'!'.,;/) ge en :'oin$kinpiglol, sum han tiid Ilte Vintl'r 8tjlll fm <,n lysk L.astvogn IJlUI I,'n'del ikstor..- i Thisted. linn havd<, I Lt>jH'n sknffel Ilig el Par :\11l1Ol~lIlel' Ammunition, df!]' pmw'(l!' ti[ MlllIkinpisto [t'n. IllIn havcle' ~\t t>t :\Ingasin i Gcva'rl't og takl>l Lnde,R'l'eh, og kort. ('fll'r gik rj---{l Skud nf. Skud( nt, gik 01'('1' lio\'('(lel II:IIl VllglkommnndurNI, dt'l' [na i sin Koje, OK fm BHl"llkkpn, h\'oi'vilk It II oph"ldt øig, iud i FlygtninRl' hamkknl 1'('(1 Sidl'n uf. r--:n I n AilI' gi. PiKI', d"1" l.la I -m 1\l1j,',,'" I I,al, Il v l'llml i IIUVt'd!'l, nw.ll'ns ~: h'>nd, s :'01...,1"1", d,']' 1'1' l'il, lu _'\HI" nl. I KI., Oll Jil"m u,,1 \.,1 Sulpl) lir hlllm \ K"j"n, hl('i' ",un\ i IIJl'rlt'I "J:' f",. Ilt lnk dl,i "wmwii, 11t'J" bll'\' til, ""... """...,..... WU,~ Burp,tU 1'111'11(1, UdKigt hl, al vi hp l";"dmtiolwl"inl(,'n. F I t... Il.., : o., t {'r,'l SporJ..~m g" hllr /}I'lIkl,'fllswt, i liandl'lsmintilu'ru:1 p.ul ikke at IIt'holde lll'ngcre ('nd ":~::;:, bk\' behandlet modt', m{'n dl'n nodt'n Til~lutlllllR', ht'il('j' ikkt' I"t'lld(' Tidgpunkt k{)dlf)~e Tiri'!dng, dl'r ('r en Tir.;dag, kl' kodlos_ :'oll-d dngen bhwl' d{'r U'lIler, F"M~""h". lokaler TIII.1del~ bent efter sigt>, al dt'r kan ~rul Iwng(' dl'r I'r paa ~porgsmu.nlt't Brod_ og. Iigcll'(les nwdl't, Tilslutning. Fra Urolighederne I I~r t 10\ h I ri\{' j \" ni Ila "r' 1,.,,.' A' l'n>], I':~r, I I r", ti"11 '''''IO'' "I"io- Il'.. "", ""r '-"r M,Il. II r "r 1,,,1,,,,/1, u I ",~r lia.i'-''''"1 I 1I11 '"

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere