Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)"

Transkript

1 Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo uden for asylcenter hos din herboende ægtefælle (privat indkvartering). Du skal bo på et asylcenter, indtil vi har færdigbehandlet din ansøgning. Hvis du ikke allerede er indkvarteret på et asylcenter, skal du tage ophold på Center Sandholm, hvis du vil være omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, også selvom du har indsendt denne ansøgning. Sådan søger du 1. Udfyld og underskriv dette skema (følg anvisningerne i skemaet). Husk også at udfylde og underskrive kontrakten. 2. Vedlæg relevante bilag (se hvilke nedenfor) 3. Indgiv ansøgningen ved at sende den til Udlændingestyrelsen (se kontaktoplysninger nederst på siden). Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Du skal dokumentere dit ægteskab med din herboende ægtefælle. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger: kopi af den originale vielsesattest Hvis din vielsesattest ikke er på dansk eller engelsk, bedes du vedlægge: en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. Hvis du ikke vedlægger en autoriseret oversættelse af din vielsesattest, vil styrelsen sørge for at sende din vielsesattest til oversættelse. Du skal være opmærksom på, at det kan betyde længere sagsbehandlingstid. Hvis du får tilladelse Din ægtefælle skal forsørge dig og betale udgifter til din sundhedsbehandling. Hvis din ægtefælle ikke kan forsørge dig, kan du rette henvendelse til den kommune, som I bor i, hvis du opholder dig lovligt (processuelt ophold) i Danmark. Din ægtefælles forsørgerpligt ophører, hvis jeres ægteskab ophører ved separation eller skilsmisse. Betingelser Du skal have indgivet ansøgning om asyl. Hvis din asylsag fortsat er under behandling, skal du løbende medvirke til oplysning af sagen. Hvis du har fået endeligt afslag på asyl eller har frafaldet din asylansøgning og skal udrejse af Danmark, skal du løbende medvirke til din udsendelse. Du skal have indgået et gyldigt ægteskab med en herboende person med lovligt ophold. Du kan ikke få tilladelse til privat indkvartering, hvis du er udvist ved dom, på tålt ophold, administrativt udvist efter udlændingelovens 25, omfattet af udelukkelsesgrundene i Flygtningekonventionen, idømt betinget eller ubetinget fængsel for et strafbart forhold begået her i landet eller får din asylsag behandlet i åbenbart grundløs-proceduren. IN2_da_ Du har oplysningspligt Du skal give de danske myndigheder de oplysninger om dine personlige og ægteskabelige forhold, som er nødvendige, når ansøgningen skal behandles. Hvis der efterfølgende sker ændringer i dine indkvarterings- eller ægteskabelige forhold, skal du orientere udlændingemyndighederne herom. Kontrakt med Udlændingestyrelsen Du skal indgå en kontrakt med Udlændingestyrelsen om betingelserne for privat indkvartering hos ægtefælle. Kontrakten er vedlagt som bilag 1 til denne ansøgning. Det fremgår af kontrakten, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få tilladelse til privat indkvartering. Når styrelsen har modtaget din del af kontrakten med underskrift, vil styrelsen kontakte dig for at vejlede dig mundtligt om indgåelse af kontrakten. Tilladelsens varighed En tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle gælder, indtil du udrejser eller får opholdstilladelse og overgår til integration. Tilladelsen vil blive inddraget, hvis betingelserne for tilladelsen ikke længere er opfyldt, eller hvis vilkårene i den indgåede kontrakt ikke overholdes, f.eks. hvis du ikke længere løbende medvirker til oplysningen af din asylsag eller din udrejse. Hvis vi ikke kan lægge ægteskabet til grund Hvis vi ikke kan lægge til grund, at du har indgået et gyldigt ægteskab med din herboende ægtefælle, f.eks. hvis I ikke begge to har været til stede ved vielsen, vil vi i stedet behandle din ansøgning som en ansøgning om privat indkvartering hos venner eller familie. For at komme i betragtning til privat indkvartering hos venner eller familie skal en række betingelser være opfyldt, ud over at du skal medvirke løbende til oplysningen af din asylsag og til din udsendelse samt ikke må være udvist ved dom, på tålt ophold m.v. Du skal have opholdt dig i Danmark i mere end 6 måneder efter, at du indgav ansøgning om asyl, og Udlændingestyrelsen skal have truffet afgørelse om, at du kan opholde dig i Danmark under asylsagens behandling (fase 2). Herudover stilles der krav om, at det private indkvarteringssted er egnet til, at du også kan bo der. Det betyder, at der ikke må bo mere end to personer pr. værelse, eller at der er 20 m 2 til rådighed pr. person i den bolig, som du ønsker at flytte til. Side 1 af 9

2 Hvis du vil have hurtigt svar Du kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis alle felter i ansøgningen er udfyldt. Det er derfor meget vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde skemaet og afgive de oplysninger, vi skal bruge for at behandle ansøgningen. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for privat indkvartering på nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på Side 2 af 9

3 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle IN2_da_ Oplysninger om dig og din ægtefælle UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Dit navn Fødselsdato Adresse Postnr. By Telefonnr. og på eventuelle medfølgende familiemedlemmer (børn mv.): Ægtefælles navn CPR-nummer Adresse Postnr. By Telefonnr. 2. Dokumentation for ægteskabet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal vedlægge en kopi af den originale vielsesattest og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk, hvis vielsesattesten ikke er på dansk eller engelsk. Hvis du ikke har dokumentation for dit ægteskab, skal du oplyse, hvorfor du ikke har dokumentation for ægteskabet samt oplyse, hvor og hvornår ægteskabet blev indgået. Du skal også oplyse, om du var til stede, da ægteskabet blev indgået. Der vedlægges følgende dokumentation for ægteskabet: Kopi af den originale vielsesattest. Autoriseret oversættelse af vielsesattesten til dansk eller engelsk. Ved manglende dokumentation for ægteskabet: Her skal du forklare, hvorfor du ikke har dokumentation for ægteskabet: Oplysninger om dato og sted for indgåelse af ægteskab: Var du til stede, da ægteskabet blev indgået? Ja Nej Side 3 af 9

4 3. Oplysninger om medvirken UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Det er en betingelse for godkendelse af indkvartering hos din ægtefælle, at du løbende medvirker til oplysningen af din asylsag, og at du efter afslag på asyl eller frafald af din ansøgning om asyl løbende medvirker til din udrejse uden ugrundet ophold. Udfyld pkt. 3.A, hvis din asylsag er under behandling (fase 2). Udfyld pkt. 3.B, hvis du har fået afslag på asyl, eller du har frafaldet din asylansøgning. Du skal både medvirke på det tidspunkt, hvor du søger om indkvartering hos din ægtefælle, og løbende medvirke mens du bor hos din ægtefælle. Hvis du ophører med at medvirke, vil du ikke længere have ret til indkvartering hos din ægtefælle. 3.A Hvis din asylsag er under behandling (fase 2) Hvis din asylsag fortsat er under behandling, kan du få godkendelse til indkvartering hos din ægtefælle, hvis du medvirker til oplysning af din asylsag, f.eks. hvis du møder op, når du indkaldes til møde hos udlændingemyndighederne. Medvirker du til oplysning af din asylsag? Ja Nej Hvis nej, bedes du begrunde hvorfor: 3.B Hvis du har fået endeligt afslag på asyl eller har frafaldet din asylansøgning Hvis du har fået endeligt afslag på asyl og fået fastsat en udrejsefrist, eller du har frafaldet din asylansøgning og er i udsendelsesposition, kan du få godkendelse til indkvartering hos din ægtefælle, hvis du medvirker til din udsendelse, f.eks. ved at medvirke til udstedelsen af rejsedokumenter. Medvirker du til din udsendelse? Ja Nej Hvis nej, bedes du begrunde hvorfor: 4. Oplysning om særlige grunde UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Din ægtefælle skal forsørge dig og betale udgifter til din sundhedsbehandling. Det betyder, at du ikke får udbetalt kontante ydelser efter udlændingelovens 42b og at du heller ikke har ret til at modtage nødvendig sundhedsbehandling. Her kan I oplyse, om der er særlige grunde til, at forsørgelsespligten ikke skal overgå til din ægtefælle. Begrundelse: Side 4 af 9

5 5. Erklæringer og information A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke har givet bevidst urigtige oplysninger eller svigagtigt har fortiet oplysninger under del 1 af dette ansøgningsskema. Hvis oplysningerne er bevidst urigtige, eller der svigagtigt er fortiet oplysninger, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger. Min tilladelse til privat indkvartering kan blive inddraget. B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig. Hvem jeg er i familie med. De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen til eventuel arbejdsgiver Jeg giver samtykke til, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, til min eventuelle arbejdsgiver, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. D. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om privat indkvartering, vil blive registreret i Udlændingestyrelsens registre. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i styrelsens registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har indgået en kontrakt med styrelsen om privat indkvartering. Hvis du har indgået en kontrakt med styrelsen om privat indkvartering, og styrelsen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne herfor, træffer styrelsen afgørelse om, at du dermed skal tage ophold på et asylcenter. Din sag kan blive kontrolleret, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx styrelsens registre vedrørende indkvartering og ydelsesudbetaling. Samkøring af oplysninger i Udlændingestyrelsens registre, fx udlændingeregistret, med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret. Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner. Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver. Personlig henvendelse på indkvarterings- eller arbejdssted. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende flere oplysninger. 6. Ansøgers underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have forstået og accepteret indholdet af pkt. 5.A-C samt at have forstået indholdet af pkt. 5.D-F og vejledningen på side 1. Ansøgers underskrift Side 5 af 9

6 7. Ægtefælles underskrift Jeg bekræfter, at jeg har læst vejledningen på side 1 og gjort mig bekendt med, at jeg skal forsørge ansøger og betale udgifter til den pågældendes sundhedsbehandling. Jeg giver mit samtykke til, at der i CPR-registret søges oplysninger om min bopæl og husstand. Jeg giver også mit samtykke til, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om privat indkvartering hos mig kan foretage kontrol i CPR-registret, Udlændingeregistret og styrelsens interne registre med henblik på at undersøge mit opholdsgrundlag i Danmark. Jeg giver også samtykke til, at oplysningerne om, at ansøger er indkvarteret hos mig, kan gives til andre myndigheder. Jeg er bekendt med, at jeg har ret til at se, hvad der er registreret om mig. Sted Ægtefælles underskrift Har du husket det hele? Hvis hele ansøgningen om privat indkvartering hos ægtefælle er udfyldt, og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen behandle sagen hurtigt. Det er derfor meget vigtigt, at du og din ægtefælle, inden I indgiver skemaet, kontrollerer, at alle oplysninger er med. Vi anbefaler, at I bruger tjeklisten herunder, inden I indgiver ansøgningen. Tjekliste Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at I har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Kopi af den originale vielsesattest. Autoriseret oversættelse af vielsesattesten til dansk eller engelsk. Det er også vigtigt, at I har besvaret alle spørgsmålene, pkt. 6-7 er dateret og underskrevet og at første side i kontrakten (bilag 1) er udfyldt, underskrevet og dateret. Side 6 af 9

7 Bilag 1: Kontrakt om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle Udfyldes og underskrives af ansøger. Denne kontrakt vedrører betingelserne for tilladelse til privat indkvartering af: Og dennes medfølgende familiemedlemmer: Hos ægtefælle: Ægtefælles navn CPR-nummer På adressen: Adresse Postnr. By Telefonnr. Udlændingestyrelsen tillader hermed, at ovennævnte asylansøger og dennes ovennævnte medfølgende familiemedlemmer indkvarteres privat hos asylansøgerens ægtefælle på den ovennævnte adresse. Kontrakten er indgået på følgende vilkår: 1) Asylansøgeren og dennes medfølgende familiemedlemmer over 18 år skal løbende medvirke til oplysningen af asylsagen, og i tilfælde af endeligt afslag på asyl eller frafald af asylansøgningen løbende medvirke til udsendelsen. Asylansøgeren er vejledt om, at medvirken f.eks. betyder, at asylansøgeren og medfølgende familiemedlemmer over 18 år skal komme til aftalte møder med myndighederne, og at henvendelser fra udlændingemyndighederne til den pågældende og medfølgende familiemedlemmer over 18 år rettes til ovennævnte adresse. Hvis den/de pågældende ikke reagerer på sådanne henvendelser, f.eks. mødeindkaldelser, kan dette efter omstændighederne blive betragtet som manglende medvirken og føre til, at den/de pågældende vil skulle flytte tilbage på et asylcenter. Asylansøgeren er også vejledt om, at hvis asylsagen fortsat er underbehandling, betyder medvirken, at asylansøgeren og medfølgende familiemedlemmer over 18 år skal afgive forklaring, skal fremlægge de dokumenter, som er medbragt til Danmark, eller som ansøgeren med rimelighed må forventes at kunne fremskaffe uden at eksponere sig over for hjemlandets myndigheder, skal deltage i sprogtest, aldersundersøgelse, torturundersøgelse eller anden undersøgelse og skal samtykke til indhentelse af den pågældendes asylsag i andre europæiske lande. Endelig er asylansøgeren vejledt om, at hvis den pågældende er meddelt endeligt afslag på asyl, betyder medvirken bl.a., at asylansøgeren og medfølgende familiemedlemmer over 18 år skal underskrive en erklæring om, at den pågældende vil medvirke til udrejsen, skal meddele de fornødne oplysninger til, at politiet kan fremskaffe rejsedokumentation til udrejsen, om nødvendigt skal give møde på hjemlandets ambassade i Danmark med henblik på at få udstedt rejsedokument, og om nødvendigt skal lade sig fremstille for en delegation fra hjemlandet med henblik på at fastslå identiteten. 2) Asylansøgeren og medfølgende familiemedlemmer må ikke være eller blive udvist ved dom, på tålt ophold, administrativt udvist efter udlændingelovens 25, omfattet af udelukkelsesgrundene i flygtningekonventionen eller idømt betinget eller ubetinget fængsel for et strafbart forhold begået her i landet. Side 7 af 9

8 3) Asylansøgeren har pligt til at underrette Udlændingestyrelsen, hvis dennes indkvarterings- eller ægteskabelige forhold ændrer sig. 4) Hvis vilkårene ikke overholdes, mister asylansøgeren og dennes medfølgende familiemedlemmer retten til at være privat indkvarteret hos asylansøgerens ægtefælle. Så vil Udlændingestyrelsen afgøre, hvilket asylcenter den/de pågældende skal tage ophold på. Ansøgers underskrift og underskrift fra medlemmer af husstanden over 18 år: Person 1 underskrift Person 2 underskrift Person 3 underskrift Udlændingestyrelsens underskrift Initialer Stempel (US) Side 8 af 9

9 Bilag 2: Forbeholdt Udlændingestyrelsen: Udlændingestyrelsen har i forbindelse med indgåelsen af kontrakten om privat indkvartering hos ægtefælle grundigt vejledt den/de pågældende om: at tilladelsen/kontrakten som udgangspunkt gælder, indtil ansøger og medfølgende familiemedlemmer udrejser eller får opholdstilladelse og overgår til integration, at ansøger og medfølgende familiemedlemmer må forvente at skulle flytte tilbage til et asylcenter, hvis ansøger eller medfølgende familiemedlemmer over 18 år ikke overholder forpligtelsen til løbende at medvirke til oplysningen af asylsagen og forpligtelsen, i tilfælde af endeligt afslag på asyl eller frafald af asylansøgningen, til løbende at medvirke til udrejsen uden ugrundet ophold, at ansøger og medfølgende familiemedlemmer også må forvente at skulle flytte tilbage til et asylcenter, hvis ansøger eller medfølgende familiemedlemmer ikke længere opfylder betingelserne for at være privat indkvarteret, at ansøger og medfølgende familiemedlemmer også må forvente at skulle flytte tilbage til et asylcenter, hvis ansøger eller medfølgende familiemedlemmer over 18 år ikke længere opfylder de øvrige vilkår i denne kontrakt, At ansøger og medfølgende familiemedlemmer mister retten til fortsat privat indkvartering, hvis ansøger eller medfølgende familiemedlemmer udvises ved dom, kommer på tålt ophold, bliver administrativt udvist efter udlændingelovens 25, er omfattet af udelukkelsesgrundene i Flygtningekonventionen eller idømmes betinget eller ubetinget fængsel for et strafbart forhold begået her i landet, at henvendelser fra udlændingemyndighederne til ansøger og medfølgende familiemedlemmer rettes til den ovennævnte adresse, og at ansøgers eller medfølgende familiemedlemmer over 18 års manglende reaktion på f.eks. en mødeindkaldelse sendt til denne adresse, kan have processuel skadevirkning og efter omstændigheder kan betragtes som manglende medvirken, vigtigheden i, at ansøgers og og medfølgende familiemedlemmers navne tydeligt fremgår ved angivelse på dørtelefon/hoveddør/postkasse/opgangsoversigt, så postomdeling til adressen er muligt. at ansøger har pligt til at give Udlændingestyrelsen besked, såfremt pågældendes og medfølgende familiemedlemmers indkvarterings- eller ægteskabelige forhold ændrer sig. Udlændingestyrelsen har i forbindelse med vejledning af ansøger om indgåelse af denne kontrakt gjort brug af tolk på (sprog) og sikret, at der er sproglig forståelse mellem ansøger og tolk. Dispensation for ægtefællens forsørgelsespligt: Ja, dispensation givet. Begrundelse: Nej, dispensation ikke givet. Underskrift Initialer Stempel (US) Side 9 af 9

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere