Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie"

Transkript

1 Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Version 4.1 (06/2015) da

2 Version 4.1 (06/2015) da

3 Indholdsfortegnelse Om dette dokument... 7 Tips vedr. brug af driftsvejledningen... 7 Indhold i nærværende driftsvejledning... 7 Driftsvejledningen er del af produktet... 7 Advarsler i dette dokument... 7 Symboler... 8 Sikkerhed... 9 Teknikstand... 9 Tilsigtet anvendelse... 9 Anvendelse imod forskrifterne... 9 Personalekvalificering Operatør Servicepersonale Autoriseret elektriker Farer Personskader Elektricitet Olie Roterende dele Varme motordele Arbejdsomgivelser Fejl under drift Vedligeholdelse Utilsigtet motorstart Grænseflader til andre apparater Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Valgmuligheder Tekniske data Produktidentifikation Termoværn Standardmodel: Temperaturbegrænser, skifter automatisk tilbage Valgfrit: PTC (positive temperature coefficient resistor) Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Følger af brugen af en motor med en 50 Hz-driftsspænding i et 60 Hz-net Virkning af brugen af en motor med 50 Hz-motordriftsspænding på et 60 Hz-net med 15/20 % højere spænding Produktinformation i-serie Typeskilt til tromlemotoren i i-serien Elektriske data for i-serien i 3-faset i 3-faset i 3-faset i og 217i* 3-faset i 3-faset Version 4.1 (06/2015) da 3

4 Indholdsfortegnelse Mål på tromlemotoren fra i-serien Tilslutningsdiagrammer for i-serien Kabeltilslutninger Tilslutninger i klemmekasse Produktinformation S-serie Typeskilt for tromlemotoren fra S-serien Elektriske data for S-serien S 1-faset S 3-faset S 1-faset S 3-faset Mål på tromlemotoren fra S-serien Tilslutningsdiagrammer for S-serien Kabeltilslutninger Tilslutninger i klemmekasse Produktinformation S/A-serie Typeskilt for tromlemotoren fra S/A-serien Elektriske data for S/A-serien S/A 1-faset S/A 3-faset Mål på tromlemotoren fra S/A-serien Tilslutningsdiagrammer for S/A-serien Kabeltilslutninger Tilslutninger i klemmekasse Produktinformation D-serie Typeskilt til tromlemotoren fra D-serien Elektriske data for D-serien Mål på tromlemotoren fra D-serien Tilslutningsdiagrammer for D-serien Kabeltilslutninger Encodertilslutning Valgmuligheder og tilbehør Elektromagnetisk bremse til i-serien Bremseensretter til i-serien Bremseensretter - tilslutninger Bremseensretter - Målinger Asynkrontromlemotorer med frekvensomformere Drejningsmoment, afhængigt af indgangsfrekvensen Frekvensomformer-parameter Encodertype BMB-6202 & 6205 SKF til i-serien Tekniske data Forbindelser Bedste tilslutningsmulighed Version 4.1 (06/2015) da

5 Encodertype RM44-RLS til i- og D-serien Tekniske data Forbindelser Signalforbindelse Resolver type RE-15-1-LTN Forbindelser Tekniske data Impedans Transport og opbevaring Transport Opbevaring Montering og installation Advarselsforskrifter vedr. installationen Montering af tromlemotoren Positionering af tromlemotoren Montering af motoren med monteringsholdere Montering iht. hygiejniske synspunkter Montering af båndet Båndbredde / rørlængde Båndjustering Spænding af båndet Båndspænding Båndforlængelse Måling af båndforlængelse Beregning af båndforlængelse Tromlebelægning Kædehjul Advarsler vedr. el-installationen Elektrisk tilslutning af tromlemotor Tilslutning af tromlemotoren - med kabel Tilslutning af tromlemotoren - med klemmekasse Enfaset motor Eksternt motorværn Integreret termoværn Frekvensomformer Tilbageløbsspærre Elektromagnetisk bremse Ibrugtagning og drift Den første ibrugtagning Kontrollér før den første ibrugtagning Drift Kontrol før hver ibrugtagning Fremgangsmåde ved uheld eller fejl Vedligeholdelse og rengøring Advarsler vedr. vedligeholdelse og rengøring Forberedelse til manuel vedligeholdelse og rengøring Version 4.1 (06/2015) da 5

6 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse Kontrol af tromlemotoren Eftersmøring af tromlemotoren Vedligeholdelse af tromlemotorer med valgfri IP66-tætninger, der kan eftersmøres Olieskifte på tromlemotoren Olietyper Oliemængder til i-serien i liter (normal montering) Oliemængder til i-serien (lodret montering) Rengøring Rengøring af tromlemotor med højtryksrenser Hygiejnisk rengøring Hjælp ved fejl Fejlsøgning Ud af brug og bortskaffelse Ud af brug Bortskaffelse Appendiks Garanti for Interroll-tromlemotorer Begrænsninger Undtagelser Forkortelsesfortegnelse Elektriske data Tilslutningsdiagrammer Farvekode Indbygningserklæring Version 4.1 (06/2015) da

7 Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen I denne driftsvejledning beskrives følgende typer tromlemotorer: 80S, 113S 113S/A 80i, 113i, 138i, 165i, 217i 80D, 88D, 113D Indhold i nærværende driftsvejledning Driftsvejledningen er del af produktet Denne driftsvejledning indeholder vigtige henvisninger og informationer om de forskellige driftsfaser for tromlemotoren. Driftsvejledningen beskriver tromlemotoren på det tidspunkt, hvor den leveres af Interroll. For specialudførelser gælder ud over denne driftsvejledning særlige, kontraktmæssige aftaler og teknisk materiale. 4 For at sikre en fejlfri og sikker drift og opfylde evt. garantikrav bedes du forinden læse driftsvejledningen og overholde henvisningerne. 4 Opbevar driftsvejledningen i nærheden af tromlemotoren. 4 Giv driftsvejledningen videre til en evt. ny ejer eller bruger. 4 VARSEL! Producenten fraskriver sig ansvaret for skader og driftsfejl, der skyldes en manglende overholdelse af denne driftsvejledning. 4 Hvis du, efter du har læst driftsvejledningen, stadig har spørgsmål, bedes du kontakte Interroll-kundeservice. Du kan finde din nærmeste kontaktperson på internettet under Advarsler i dette dokument Advarslerne henviser til farer, der kan opstå i forbindelse med håndteringen af tromlemotoren. Disse findes i fire faretrin med følgende signalord: Signalord FARE ADVARSEL FORSIGTIG VARSEL Betydning Henviser til en meget farlig situation, som kan føre til dødsfald eller svære kvæstelser, hvis situationen ikke undgås. Henviser til en moderat farlig situation, som kan føre til dødsfald eller svære kvæstelser, hvis situationen ikke undgås. Henviser til en mindre farlig situation, som kan føre til lettere eller moderate kvæstelser, hvis situationen ikke undgås. Henviser til en farlig situation, som kan føre til skader på genstande. Version 4.1 (06/2015) da 7

8 Om dette dokument Symboler Dette tegn gør opmærksom på nyttige og vigtige informationer. Forudsætning: R Dette tegn står for en betingelse, som skal opfyldes, inden montage- og vedligeholdelsesarbejder påbegyndes. 4 Dette tegn står for en handling, der skal udføres. 8 Version 4.1 (06/2015) da

9 Sikkerhed Teknikstand Tromlemotoren er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og udleveres driftssikkert, alligevel kan der opstå fare under brug. Overholdes forskrifterne i denne driftsvejledning ikke, kan det føre til livsfarlige kvæstelser! 4 Læs venligst denne driftsvejledning grundigt igennem inden ibrugtagning af maskinen. Tilsigtet anvendelse Tromlemotoren skal anvendes i industrien, supermarkeder og lufthavne og transporterer stykgods så som dele, kartoner eller kasser samt strøgods/styrtgods som f.eks. granulat, pulver eller andet flydende materiale. Tromlemotoren skal integreres i en transportenhed hhv. et transportanlæg. Alle andre former for brug gælder som værende uden for den tilsigtede anvendelse. Tromlemotoren er kun egnet til brug inden for det område, der er beskrevet i kapitlet Produktinformation. Det er ikke tilladt at foretage ændringer, der forringer sikkerheden, på egen hånd. Tromlemotoren må kun anvendes inden for de fastsatte ydelsesgrænser. Anvendelse imod forskrifterne Tromlemotoren må ikke anvendes til transport af personer. Tromlemotoren er ikke bygget til at kunne modstå stød- eller slagbelastning. Tromlemotoren er ikke egnet til brug under vandet. En sådan anvendelse fører til personskade som følge af elektrisk stød og indtrængning af vand og dermed til kortslutning eller motorskade. Tromlemotoren må ikke anvendes til drift af kraner eller løftemaskiner eller deres reb, kabler eller kæder. Bruges tromlemotoren på anden vis end den anførte, skal der indhentes tilladelse fra Interroll. Hvis ikke andet er angivet skriftligt og/eller i tilbuddet, hæfter Interroll og dens forhandlere ikke for produktskader eller -fejl, der skyldes manglende iagttagelse af disse specifikationer og begrænsninger (se kapitel "Elektriske data" for den pågældende serie). Version 4.1 (06/2015) da 9

10 Sikkerhed Personalekvalificering Ikke-kvalificeret personale kan ikke konstatere de hermed forbundne risici og er derfor udsat for alvorligere farer. 4 Kun kvalificeret personale må udføre handlingerne, som beskrives i denne driftsvejledning. 4 Brugeren skal sikre, at personalet overholder de lokale gældende forskrifter og regler, for at de sikkert og farebevidst kan udføre deres arbejde. Denne driftsvejledning henvender sig til følgende målgrupper: Operatør Servicepersonale Autoriseret elektriker Operatøren skal indføres i betjening og rengøring af tromlemotoren og følge sikkerhedsforskrifterne. Servicepersonalet skal råde over en fagteknisk uddannelse eller have gennemgået en træning hos fabrikanten og udfører vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Personer, som arbejder på elektriske installationer, skal råde over en fagteknisk uddannelse og have gennemgået en træning hos fabrikanten. Farer Her findes informationer om forskellige former for farer eller skader, der kan opstå i forbindelse med driften af tromlemotoren. Personskader Elektricitet Olie Roterende dele 4 Vedligeholdelses- og reparationsopgaver på produktet må kun udføres af autoriseret, specialiseret personale under overholdelse af gældende regler. 4 Inden der tændes for tromlemotoren, skal det kontrolleres, at der ikke opholder sig uvedkommende personale i nærheden af båndet. 4 Gennemfør kun installerings- og vedligeholdelsesarbejde i strømløs tilstand. Tromlemotoren skal sikres mod utilsigtet opstart. 4 Olien må ikke indtages. Den anvendte olie er normalt relativt ugiftig, men kan alligevel indeholde skadelige stoffer. Indtagelse kan føre til kvalme, opkastning og/eller diarré. Generelt er det ikke nødvendigt at gå til læge. Indtages store mængder, anbefales det dog at opsøge læge. Alligevel bør man spørge en læge om råd. 4 Undgå hud- og øjenkontakt. Ved længere eller gentaget hudkontakt uden korrekt rensning kan hudporer tilstoppes, og der kan opstå hudirritation som f.eks. olieakne og follikulitis (betændelse i hårsæk). 4 Tør spildt olie væk så hurtigt som muligt for at undgå glatte overflader. Sørg for, at olien ikke kommer ud i miljøet. Bortskaf snavsede klude eller rengøringsmaterialer korrekt for at undgå selvantændelse og brand. 4 Sluk oliebrand med skum, sprayvand eller vandtåge, tørt kemisk pulver eller kulsyre. Sluk ikke med en vandstråle. Brug egnet beskyttelsesdragt/sikkerhedsbeklædning inkl. åndedrætsværn. 4 Læs og overhold de tilsvarende certifikater på 4 Stik ikke fingrene ind i områder mellem tromlemotor og transportbånd eller modulbånd. 4 Bind langt hår sammen. 10 Version 4.1 (06/2015) da

11 Sikkerhed 4 Brug tætsiddende arbejdstøj. 4 Bær ikke smykker som f.eks. kæder eller armbånd. Varme motordele Arbejdsomgivelser Fejl under drift Vedligeholdelse Utilsigtet motorstart 4 Berør ikke overfladen på tromlemotoren. Også ved normale driftstemperaturer kan dette føre til forbrændinger. 4 Tromlemotoren må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. 4 Fjern unødvendige materialer og genstande fra arbejdsområdet. 4 Brug sikkerhedssko. 4 Specificér og overvåg placeringen af transportgodset nøje. 4 Tromlemotoren kontrolleres regelmæssigt for synlige skader. 4 Ved røgdannelse, usædvanlige lyde eller blokeret eller defekt transportgods skal tromlemotoren straks standses og sikres mod utilsigtet opstart. 4 Kontakt straks specialiseret personale for at finde årsagen til fejlen. 4 Undgå under driften at træde på tromlemotoren eller transportøren/anlægget, i hvilken/i hvilket den er installeret. 4 Kontrollér med jævne mellemrum produktet for synlige skader, usædvanlig støj og fast montering af armaturer, skruer og møtrikker. Der kræves ikke yderligere vedligeholdelse. 4 Tromlemotoren må ikke åbnes. 4 Udvis forsigtighed ved installeringen og vedligeholdelsen eller i tilfælde af fejl i tromlemotoren: Tromlemotoren kan starte utilsigtet. Grænseflader til andre apparater Når tromlemotoren integreres i et anlæg, kan der opstå farlige steder. Disse steder er ikke bestanddel af nærværende driftsvejledning og skal analyseres, når anlægget udvikles, opstilles og tages i brug. 4 Når tromlemotoren er blevet integreret i et transportanlæg, kontrolleres hele anlægget for evt. nyt opståede farlige steder, før transportøren tændes. 4 Træf i givet fald yderligere konstruktive foranstaltninger. Version 4.1 (06/2015) da 11

12 Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tromlemotoren er en fuldstændigt omsluttet, elektrisk driftsenhed. Den erstatter eksterne byggeelementer som motorer og gear, der kræver hyppig vedligeholdelse. Tromlemotoren kan anvendes i omgivelser med høj grov- og finstøvbelastning samt udsættes for vandstråler og stænkvand og kan klare de fleste aggressive omgivelsesbetingelser. Der bør udelukkende anvendes motorer i rustfrit stål i aggressive miljøer og miljøer med saltvand. Takket være beskyttelsesklassen IP66 eller IP69k og dens udførelse af rustfrit stål (ved forespørgsel) er tromlemotoren også egnet til brug inden for fødevareforarbejdningen og farmaindustrien samt til anvendelser, der stiller høje hygiejniske krav. Tromlemotoren kan bruges både uden og med en tromlebelægning, der øger gnidningen mellem tromlemotor og transportbånd, eller med en profilbelægning til drift af effektivt drevne bånd. Tromlemotorerne i S-, S/A og i-serien drives af en asynkron vekselstrøminduktionsmotor. Denne kan fås med forskellige ydelsestrin og til de fleste internationale strømspændinger. Tromlemotorerne fra D-serien drives af en synkron motor og skal tilsluttes til en egnet drivstyringsenhed. Se den pågældende manual for yderligere oplysninger om drivstyringsenheden. Tromlemotoren indeholder olie som smøre- og kølemiddel, som afleder varmen over tromlen og transportbåndet. Bruges en asynkron tromlemotor uden bånd eller med et effektivt drevet bånd, fås den i specialudførelse, der garanterer kølingen. Valgmuligheder Integreret overophedningsværn: En termoværnkontakt, der er integreret i beviklingshovedet, virker som værn mod overophedning. Kontakten virker, når motoren er overophedet. Den skal dog tilsluttes til en passende ekstern styringsenhed, som afbryder strømtilførslen til motoren i tilfælde af overophedning (se "Termoværn", Side 14). Integreret elektromagnetisk bremse: Den integrerede elektromagnetiske bremse kan holde last. Den virker direkte på tromlemotorens rotoraksel og drives via en ensretter. Den holdekraft, der ligger i en tromlemotor med bremse, skal først udregnes og svarer ikke altid til motorens båndtrækkraft. Den elektromagnetiske bremse fås til alle tromlemotorer i i-serien (se "Elektromagnetisk bremse til i-serien", Side 58). Mekanisk tilbageløbsspærre: Den mekaniske tilbageløbsspærre, der er monteret på rotorakslen og ved 80i i låget, kan bruges på transportører med stigning. Den forhindrer, at båndet løber baglæns i tilfælde af strømafbrydelse. Den mekaniske tilbageløbsspærre fås til alle tromlemotorer undtagen 113s og D-serien. Encoder: Encoderens impulser kan anvendes til positionsbestemmelse og til styring af hastigheden og drejeretningen (se "Valgmuligheder og tilbehør", Side 58). 12 Version 4.1 (06/2015) da

13 Generelle, tekniske informationer Tekniske data Beskyttelsesklasse IP65 (S/A-serie) IP66 (i- og S-serie) IP69k (D-serie) Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +40 C normale anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til -25 C til +15 C lavtemperatur-anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +25 C reducerede tromlemotorer 1) Takttider maks. 3 start/stop pr. time 2) Rampetider Monteringshøjde over havets overflade i-serie: 0,5 s S-serie: 1 s D-serie: 0,5 s maks m 1) Forskellige olietyper kræves afhængig af omgivelsestemperaturen (se "Olietyper", Side 91). Ved omgivelsestemperaturer under +1 C anbefaler Interroll opvarmning ved stilstand og særlige kabler. 2) Højere takttider med over tre start/stop pr. time kan kun lade sig gøre, hvis motoromlægningen udføres helt uden slør. Interroll anbefaler at anvende en frekvensomformer med indstillet rampe til op- og nedkørsel eller specialudførelser. Produktidentifikation For at identificere en tromlemotor skal de nedenfor nævnte oplysninger bruges. Du kan indtaste værdierne for en specifik tromlemotor i sidste kolonne. Information Mulig værdi Egen værdi Tromlemotorens typeskilt Tromlediameter (rørdiameter) Motortype Hastighed i m/s Serienummer Rørlængde i mm Poltal Ydelse i kw f.eks. 112,3 mm tromleender 113,3 mm tromlemidte Belægningens materiale f.eks. gummi, tykkelse, profil Version 4.1 (06/2015) da 13

14 Generelle, tekniske informationer Termoværn Ved normale driftsbetingelser er den i statorbeviklingen integrerede termokontakt lukket. Når motorgrænsetemperaturen nås (overophedning), åbnes kontakten ved den forudindstillede temperatur for at undgå, at motoren bliver beskadiget. ADVARSEL Termokontakten stilles automatisk tilbage, når motoren er afkølet. Utilsigtet start af motoren 4 Kobl termokontakten sammen med et egnet relæ eller kontaktor, så strømforsyningen til motoren afbrydes sikkert, når kontakten bruges. 4 Sørg for, at motoren kun kan genaktiveres efter en overophedning via en kvitteringstast. 4 Når kontakten er udløst, skal man vente, til motoren er afkølet, og før en ny opstart skal man sikre, at personer ikke udsættes for fare. Standardmodel: Temperaturbegrænser, skifter automatisk tilbage Levetid: cyklusser AC cos φ = 1 2,5 A 250 V AC cos φ = 0,6 1,6 A 250 V AC DC 1,6 A 24 V DC 1,25 A 48 V DC Levetid: 2000 cyklusser AC cos φ = 1 6,3 A 250 V AC Tilbagestillingstemperatur 40 K ± 15 K Modstand < 50 mω Kontakttilbagespringstid < 1 ms 14 Version 4.1 (06/2015) da

15 Generelle, tekniske informationer Valgfrit: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maksimal driftsspænding V 25 Termisk tidskonstant s < 10 Modstand ved afbrydelsestemperatur + 15 K Ω K Ω Ω K Ω K Ω < 250 Især når motoren ikke er forsynet med et internt, termisk beviklingsværn, skal der forkobles et egnet eksternt termoværnrelæ/-kontaktor. Et termisk beviklingsværn erstatter ikke overstrømsbeskyttelsen. Derudover skal alle motorer tilsluttes en egnet overstrømsbeskyttelsesenhed, der er indstillet til motorens driftsstrøm. Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Denne option står ikke til rådighed for D-serien. Følger af brugen af en motor med en 50 Hzdriftsspænding i et 60 Hznet Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 230/400 V - 3 f - 60 Hz Tilsluttes en 50 Hz-motor til et 60 Hz-net, øges frekvensen og dermed også hastigheden med 20 %. Drejningsmomentet reduceres tilsvarende, og derfor forbliver motorydelsen konstant. De spændingsafhængige parametre forandres i feltsvækningsområdet ved 60 Hz i henhold til nedenstående tabel: Netspænding = motorens driftsspænding Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 83,3 % Opstartsmoment M A Nm 64 % Minimumsmoment M S Nm 64 % Vippemoment M K Nm 64 % Driftsstrøm I N A 95 % Startstrøm I A A 80 % Version 4.1 (06/2015) da 15

16 Generelle, tekniske informationer Ydelsesfaktor cos φ 106 % Virkningsgrad η 99,5 % Virkning af brugen af en motor med 50 Hzmotordriftsspænding på et 60 Hz-net med 15/20 % højere spænding Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 276/480 V - 3 f - 60 Hz - 2 & 4 poler (motorspænding + 20 %) Netspænding: 265/460 V - 3 f - 60 Hz - 6, 8 & 12 poler (motorspænding + 15 %) Drives en 50 Hz-motor med en 20 % højere spænding på et 60 Hz-net, øges frekvensen og omdrejningstallet med 20 %. Motordriftsparametrene forbliver dog ud over mindre afvigelser konstante (o/f konstant). Er forsyningsspændingen 15 % højere end motorspændingen, reduceres den faktiske motorydelse til 92 % af den oprindelige motorydelse. I denne driftstype skal tromlemotoren have en ydelsesreserve på mindst 20 %. Netspænding = 1,2 x motorens driftsspænding (for poltallene 2 og 4) Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 100 % Opstartsmoment M A Nm 100 % Minimumsmoment M S Nm 100 % Vippemoment M K Nm 100 % Driftsstrøm I N A 102 % Startstrøm I A A 100 % Ydelsesfaktor cos φ 100 % Virkningsgrad η 98 % 16 Version 4.1 (06/2015) da

17 Produktinformation i-serie Typeskilt til tromlemotoren i i-serien Oplysningerne på tromlemotorens typeskilt tjener til dens identifikation. Kun på denne måde kan tromlemotoren bruges iht. formålet. For tromlemotorer i i-serien findes der forskellige typer typeskilte: halvrundt typeskilt på tromlemotorens endedæksel (fastgjort ved klæbning eller laser), rektangulært typeskilt på klemmekassen (hvis en sådan forefindes), firkantede typeskilte med afrundede hjørner på de enkelte komponenter med særlige oplysninger om produktkendetegnene CD: 34 ~ 3 Phases PN: 225 W np: 4 / 2 IEC UN: 230 V/ Y400 V Ø: 138 mm fn: 50 Hz SL: 500 mm (UN: 276 V/ Y480 V) Weight: 12,35 kg (fn: 60 Hz) Ins. Class: F; IP66 IN: 1,00 A / 0,62 A vn: 0,5 (0,6) m/s (IN: 1,08 A / 0,62 A) Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l nn: (1.626) rpm Ser. N : cos φ: 0,76 138i Brake: EM 207 VDC 41/14/DE CR: 10 μf Encoder: SKF 24 VDC 48 inc Order N : Pos: Cust.Ref.: Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany i Amb. Temp.: -20 C to +40 C Prod. Week/Year: 41/14/DE ~ 3 Phases PN: 225 W Ser. N : np: 4 / 2 Order N : Pos: Cust. Ref.: Encoder: SKF 24 VDC 48 inc CD: 34 Brake: EM 207 VDC IEC UN: 230 V/ Y400 V; fn: 50 Hz Ø: 138 mm (UN: 276 V/ Y480 V; fn: 60 Hz) SL: 500 mm IN: 1,00 A / 0,62 A Weight: 12,35 kg (IN: 1,08 A / 0,62 A) vn: 0,5 (0,6) m/s nn: (1.626) rpm Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l cos φ: 0,76 Ins. Class: F; IP66 CR: 10 μf UL-Type: Q6113 Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany 138i Amb. Temp.: -20 C to +40 C ~ 3 Phases UN: 230 V/ Y400 V; fn: 50 Hz IEC Prod. Week/Year: 41/14/DE PN: 225 W (UN: 276 V/ Y480 V; fn: 60 Hz) Ø: 138 mm Ser. N : np: 4 / 2 IN: 1,00 A / 0,62 A SL: 500 mm Order N : Pos: (IN: 1,08 A / 0,62 A) Weight: 12,35 kg Cust. Ref.: nn: (1.626) rpm vn: 0,5 (0,6) m/s Encoder: SKF 24 VDC 48 inc cos φ: 0,76 Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l Brake: EM 207 VDC CR: 10 μf Ins. Class: F; IP66 CD: 33 UL-Type: Q Typeskilt for i-serien Løberetning 18 Type 2 Tilslutningsdiagram-nummer 19 CE-mærkning 3 Fasetal 20 UL-mærkning 4 Driftsydelse 21 Regel for tromlemotorer 5 Antal poler 22 Rørets maks. diameter Version 4.1 (06/2015) da 17

18 Produktinformation i-serie 6 Driftsspænding 23 Rulle- og rørlængde 7 Mærkefrekvens 24 Vægt 8 (Driftsspænding) 1) 25 Isolationsklasse og kapslingsklasse 9 (Mærkefrekvens) 1) 26 Rørets periferihastighed 10 Driftsstrøm 27 Olietype 11 (Driftsstrøm) 1) 28 Serienummer 12 Rotorens driftshastighed 1) 29 Bremsedata 13 Ydelsesfaktor 30 Produktionsdato (uge/år/land) 14 Driftskondensator 31 Encoderdata 15 Producent/produktionssted 32 Tilladte omgivelsestemperaturer 16 Kundens referencenummer 33 UL-standardens art 17 Referencenummer 34 EAN-kode 1) Værdien afhænger af den anvendte spænding. Alle værdier i parentes refererer til driftsspændingen i parentes. 18 Version 4.1 (06/2015) da

19 Produktinformation i-serie Elektriske data for i-serien Forkortelser se "Forkortelsesfortegnelse", Side i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1 1,2 1 0, , ,34 0,63 0,21 0,9 1,2 1,2 1,5 1 0,23 287,5 92 0, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1 1,2 1 0, , ,17 0,63 0,21 0,9 1,2 1,2 1,5 1 0, , ,3 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5 27 0, ,3 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5 27 0, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5-0, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286,5-0, ,37 0,68 0,41 0,4 1,9 1,8 2 1,8 0, , ,36 0,68 0,42 0,4 1,9 3,4 3,32 3 0,24 73,5 27 0, ,21 0,68 0,41 0,4 1,9 1,8 2 1,8 0, , ,18 0,68 0,42 0,4 1,9 3,4 3,32 3 0,24 267,5-0, ,26 0,78 0,71 0,4 2,4 2,15 2,26 1,9 0, ,5 19 0, ,15 0,78 0,71 0,4 2,4 2,15 2,26 1,9 0, ,5-0, ,39 0,68 0,54 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4 14 0, ,23 0,68 0,54 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4-0, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,9 2 1,9 0, , ,4 0,82 0,53 0,4 2,6 2,6 2,74 2,3 0, , ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,9 2 1,9 0, , ,2 0,82 0,53 0,4 2,6 2,6 2,74 2,3 0,2 179,5-0, ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0, , ,5 0,68 0,51 0,6 1,4 2,2 3,1 2,3 0, , ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0, , ,26 0,68 0,49 0,6 1,4 2,2 3,1 3 0,43 157,5-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4 19 0, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,31 2,15 0, ,4-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2 2,1 2 0, , ,6 0,78 0,65 0,6 2,6 2,8 3 2,6 0,35 22,5 16 0, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2 2,1 2 0, , ,32 0,78 0,61 0,6 2,6 2,8 3 2,6 0, Version 4.1 (06/2015) da 19

20 Produktinformation i-serie 113i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,71 0,6 0,21 3,3 2,4 1,1 1,46 1,1 0, , ,41 0,6 0,21 3,3 2,4 1,1 1,46 1,1 0, , ,91 0,6 0,26 5,7 1,9 1,07 1,16 0,91 1, , ,53 0,6 0,26 5,7 1,9 1,07 1,16 0,91 1, , ,55 0,6 0,5 3,3 2 1,57 1,82 1,74 0, , ,32 0,6 0,5 3,3 2 1,57 1,82 1,74 0, , ,07 0,6 0,27 5, ,3 1 1, , ,08 0,6 0,21 5,7 1,92 1,2 1,29 1,1 1, , ,62 0,6 0,27 5, ,3 1 1, , ,62 0,6 0,21 5,7 1,92 1,2 1,29 1,1 1, , ,69 0,6 0,48 3,3 2,2 1,4 1,6 1,4 1, , ,4 0,6 0,48 3,3 2,2 1,4 1,6 1,4 1, , ,66 0,63 0,5 3,3 1,9 1,82 1,74 1,49 0, ,4 26 0, ,38 0,63 0,5 3,3 1,9 1,82 1,74 1,49 0, ,4-0, ,8 0,66 0,47 3,3 2,1 1,8 2 1,8 1,1 111,4 29 0, ,46 0,66 0,47 3,3 2,1 1,8 2 1,8 1,1 111,4-0, ,37 0,63 0,43 3,3 2,1 2,17 2,13 1,8 0, , ,97 0,62 0,52 5,7 2 2,32 2,18 2,05 1, , ,56 0,62 0,52 5,7 2 2,32 2,18 2,05 1, , ,65 0,7 0,67 2,1 2,9 1,57 1,57 1,32 0, , ,38 0,7 0,67 2,1 2,9 1,57 1,57 1,32 0, , ,02 0,62 0,59 5,7 2,2 2,81 2,64 2,48 1,555 54,8 17 0, ,59 0,62 0,59 5,7 2,2 2,81 2,64 2,48 1,555 54,8-0, ,18 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,5 1,35 2, , ,68 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,5 1,35 2, , ,94 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1, , ,38 0,7 0,57 2,1 3,2 1,9 1,9 1,6 0, , ,54 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1, , ,39 0,62 0,52 5,7 2,4 2,8 3 2,8 1,88 42,8 18 0, ,36 0,76 0,44 5,7 3,2 3,4 3,2 3 1,57 43,5 34 0, ,8 0,62 0,52 5,7 2,4 2,8 3 2,8 1,88 42,8-0, ,5 0,68 0,44 5,7 2,4 3,4 3,2 3 1,57 11, Version 4.1 (06/2015) da

21 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,75 0,68 0,44 5,7 3,2 3,4 3,2 3 1,57 43,5-0, ,68 0,76 0,44 5,7 3,2 3,4 3,2 3 1,57 43,5-0, ,1 0,71 0,66 1,4 4,2 2,48 2,56 2,31 0,69 36,1 14 0, ,64 0,71 0,66 1,4 4,2 2,48 2,56 2,31 0,69 36,1-0, ,56 0,71 0,51 2,1 2,7 2 2,3 2 1,64 40,6 22 0, ,9 0,71 0,51 2,1 2,7 2 2,3 2 1,64 40,6-0, ,21 0,71 0,65 1,4 4,6 3,5 3,7 3,5 0,76 29,6 13 0, ,43 0,77 0,68 1,4 4,6 3 3,09 2,8 0, , ,7 0,71 0,65 1,4 4,6 3,5 3,7 3,5 0,76 29,6-0, ,02 0,79 0,77 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 1,782 49,8 20 0, ,59 0,79 0,77 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 1,782 49,8-0, ,58 0,79 0,6 3,8 3,2 1,7 1,9 1,7 2, , ,6 0,78 0,6 3,8 3,2 2,7 2,7 2,55 1,73 40, , ,91 0,79 0,6 3,8 3,2 1,7 1,9 1,7 2, , ,55 0,78 0,62 3,8 3,2 2,7 2,65 2,5 1,73 10, , ,8 0,78 0,6 3,8 3,2 2,7 2,7 2,55 1,73 40,95-0, ,8 0,78 0,6 3,8 3,2 2,7 2,7 2,55 1,73 40,95-0, ,62 0,78 0,62 3,8 3,2 2,7 2,6 2,55 1, , ,43 0,78 0,68 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 2,124 41,5 23 0, ,83 0,78 0,68 3,8 2,9 2,23 2,23 2,07 2,124 41,5-0, ,41 0,79 0,68 2,4 4,2 2,48 2,56 2,31 1,015 20,5 11 0, ,82 0,79 0,68 2,4 4,2 2,48 2,56 2,31 1,015 20,5-0, ,91 0,79 0,62 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,72 26,4 20 0, ,76 0,78 0,69 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,17 28,3 29 0, ,1 0,79 0,62 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,72 26,4-0, ,08 0,78 0,55 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,12 28,25-0, ,87 0,78 0,69 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,14 28,25-0, ,88 0,78 0,69 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,17 28,3-0, ,77 0,78 0,62 3,8 3,2 2,4 2,3 2,2 2,12 45,65-0, ,91 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,9 3,65 1,25 16,5 12 0, ,39 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 16, , ,1 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,9 3,65 1,25 16,5-0, ,6 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 4,15 8 Version 4.1 (06/2015) da 21

22 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,8 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 16,75-0, ,8 0,79 0,74 2,4 6,1 4,1 4,07 3,55 1,04 16,75-0, ,8 0,79 0,59 2,4 6,1 4,1 4,07 3,5 1,04 23,95-0, ,73 0,64 0,62 4,9 3,9 2,42 2,45 2,42 3, , ,65 0,7 0,52 2,1 2,7 1,9 1,8 1,6 2,92 27,7 0 0, ,36 0,68 0,6 4,9 3, ,81 16,4 19 0, ,75 0,64 0,62 4,9 3,9 2,42 2,45 2,42 3, , ,53 0,7 0,52 2,1 2,7 1,9 1,8 1,6 2,92 27,7-0, ,95 0,68 0,6 4,9 3, ,81 16,4-0, ,42 0,8 0,69 1,4 4,6 3 3,1 2,8 1,9 19,5 19 0, ,3 0,87 0,74 4,9 4,7 2,5 2,29 2,5 1, , ,4 0,8 0,69 1,4 4,6 3 3,1 2,8 1,9 19,5-0, ,23 0,87 0,74 4,9 4,7 2,5 2,29 2,5 1, i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,94 0,4 0,49 9,3 2,7 1,16 1,32 0,99 1, , ,55 0,4 0,49 9,3 2,7 1,16 1,32 0,99 1, , ,06 0,4 0,43 9,3 2,88 1,29 1,47 1,1 1, , ,61 0,4 0,43 9,3 2,88 1,29 1,47 1,1 1, , ,14 0,4 0,49 9,3 3 1,15 1,68 1,15 2, , ,66 0,4 0,49 9,3 3 1,15 1,68 1,15 2, , ,94 0,64 0,61 9,3 2,4 1,32 1,4 1,16 2, , ,55 0,64 0,61 9,3 2,4 1,32 1,4 1,16 2, , ,21 0,64 0,58 9,3 2,6 1,1 1,55 1,1 2, , ,2 0,64 0,59 9 2,6 1,6 1,7 1,4 2, , ,7 0,64 0,58 9,3 2,6 1,1 1,55 1,1 2, , ,6 0,64 0,59 9 2,6 1,6 1,7 1,4 2,1 65-0, ,1 0,68 0,69 9,3 2,7 1,4 1,4 1,24 2,149 47,8 18 0, ,64 0,68 0,69 9,3 2,7 1,4 1,4 1,24 2,149 47,8-0, ,3 0,72 0,67 9,3 3 1,35 1,75 1,35 2, Version 4.1 (06/2015) da

23 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,3 0,72 0, ,66 1,82 1,5 2,16 19,5 14 0, ,75 0,72 0,67 9,3 3 1,35 1,75 1,35 2, , ,65 0,72 0, ,66 1,82 1,5 2,16 19,5-0, ,52 0,72 0, ,66 1,82 1,5 2, , ,26 0,79 0,77 5,6 3 1,34 1,49 1,16 2,165 33,1 16 0, ,73 0,79 0,77 5,6 3 1,34 1,49 1,16 2,165 33,1-0, ,68 0,79 0,7 5,6 3,3 1,55 1,95 1,55 2,64 26,5 18 0, ,7 0,78 0,7 5,6 3,3 1,62 1,8 1,4 2,2 26,5 26 0, ,97 0,79 0,7 5,6 3,3 1,55 1,95 1,55 2,64 26,5-0, ,85 0,78 0,7 5,6 3,3 1,62 1,8 1,4 2,2 26,5-0, ,65 0,78 0,74 5,6 3,7 1,62 1,8 1,5 2,14 41,5-0, ,12 0,72 0,74 3,5 5 2,38 2,56 1,98 1,538 14,1 11 0, ,23 0,72 0,74 3,5 5 2,38 2,56 1,98 1,538 14,1-0, ,25 0,8 0,76 3,5 5,5 3,2 3,65 3,2 1,86 11,4 10 0, ,2 0,81 0,77 3,5 5,5 2,88 3,1 2,4 1,58 95, , ,3 0,8 0,76 3,5 5,5 3,2 3,65 3,2 1,86 11,4-0, ,1 0,81 0,77 3,5 5,5 2,88 3,1 2,4 1,58 95,8-0, ,9 0,81 0,76 3,5 6,7 2,88 3,1 2,7 1, , ,66 0,79 0,73 9,9 3,1 1,07 1,24 1,4 4,244 11,8 12 0, ,55 0,79 0,73 9,9 3,1 1,07 1,24 1,4 4,244 11,8-0, ,29 0,8 0,71 9,9 3,4 2,1 2,45 2,1 5,19 9,7 13 0, ,3 0,82 0,7 9,9 3,4 1,8 2,1 1,7 4,31 9, , ,9 0,8 0,71 9,9 3,4 2,1 2,45 2,1 5,19 9,7-0, ,65 0,82 0,7 9,9 3,4 1,8 2,1 1,7 4,31 9,45-0, ,3 0,79 0, ,4 1,3 1,5 1,7 4,28 18,9-0, ,13 0,81 0,81 6,2 4,9 1,9 2,07 1,74 2,856 6,8 9 0, ,82 0,81 0,81 6,2 4,9 1,9 2,07 1,74 2,856 6, ,16 0,8 0,75 6,2 5,4 3,4 3,95 3,4 3,44 5, ,2 0,8 0,75 6,2 5,4 2,8 3,1 2,5 2,87 5, ,4 0,8 0,75 6,2 5,4 3,4 3,95 3,4 3,44 5, ,1 0,8 0,75 6,2 5,4 2,8 3,1 2,5 2,87 5, ,68 0,81 0,74 6,2 5,4 2,8 3,1 2,5 2,87 12,6 - Version 4.1 (06/2015) da 23

24 Produktinformation i-serie 165i og 217i* 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,8 0,63 0,53 35,1 2 2,1 2,4 1,9 6, , ,4 0,63 0,53 35,1 2 2,1 2,4 1,9 6, , ,3 0,78 0,6 22,6 3,2 1,17 1,2 1,16 6,845 6,2 8 0, ,91 0,78 0,6 22,6 3,2 1,17 1,2 1,16 6,845 6,2-0, ,55 0,74 0,71 35,1 7,6 1,3 1,6 1,3 10,37 15,7 21 0, ,05 0,74 0,71 35,1 7,6 1,3 1,6 1,3 10,37 15,7-0, ,64 0,81 0,64 22,6 3,5 1,75 2 1,75 8,48 6,2 9 0, ,7 0,81 0,63 35,1 3,5 1,4 1,45 1,2 7,06 5,5 12 0, ,1 0,81 0,64 22,6 3,5 1,75 2 1,75 8,48 6,2-0, ,85 0,81 0,63 35,1 3,5 1,4 1,45 1,2 7,06 5,5-0, ,35 0,81 0,69 35,1 3,5 1,41 1,45 1,4 7,06 18,1-1, ,94 0,8 0,78 19,8 3,5 1,18 1,21 1,07 8,501 6,2 12 1, ,86 0,8 0,78 19,8 3,5 1,18 1,21 1,07 8,501 6,2-1, ,06 0,87 0,71 19,8 3,8 1,55 2,1 1,55 10,28 5,2 14 1, ,2 0,85 0,72 11,3 4,8 1,43 1,46 1,3 8,57 5, , ,5 0,87 0,71 19,8 3,8 1,55 2,1 1,55 10,28 5,2-1, ,1 0,85 0,72 11,3 4,8 1,43 1,46 1,3 8,57 5,155-1, ,5 0,85 0,68 19,8 4,8 1,43 1,46 1,3 8,2 8-1, ,43 0,85 0,83 7,6 4,8 2,07 2,31 1,65 6,092 6,2 17 1, ,73 0,85 0,83 7,6 4,8 2,07 2,31 1,65 6,092 6,2-2, ,88 0,86 0,81 7,6 5,3 2,6 3,2 2,6 7,4 6,2 21 2, ,86 0,8 7,6 3,4 3,2 2 3,2 6,16 2, , ,55 0,86 0,81 7,6 5,3 2,6 3,2 2,6 7,4 6,2-2, ,86 0,8 7,6 3,4 3,2 2 3,2 6,16 2,35-2, ,2 0,86 0,8 7,6 5,3 3,2 3,4 3,2 6,16 7,8-0, ,13 0,6 0,56 22,6 5,37 1 1,3 1 3,14 75,5 26 0, ,65 0,6 0,56 22,6 5,37 1 1,3 1 3,14 75,5-0, ,51 0,62 0,49 35,1 1,8 1,74 1,98 1,57 6,409 22,4 17 0, ,45 0,62 0,49 35,1 1,8 1,74 1,98 1,57 6,409 22,4-0, ,97 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,15 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,77 0,63 0,53 35,1 2 1,2 1,5 1,2 7,75 19, Version 4.1 (06/2015) da

25 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,6 0,63 0,53 35,1 2 1,2 1,5 1,2 7,75 19,39-0, ,42 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,8 0,62 0,54 22,6 2,8 1,7 1,9 1,6 4,27 18,5 24 0, ,5 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,4 0,62 0,54 22,6 2,8 1,7 1,9 1,6 4,27 18,5-0, ,9 0,77 0,66 11,3 3,2 1,6 1,8 1,6 2,7 29,2 21 0, ,1 0,77 0,66 11,3 3,2 1,6 1,8 1,6 2,7 29,2-0, ,04 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,18 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,77 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5 19 0, ,6 0,8 0,67 22,6 3,4 2,2 2,3 2,1 4,96 19, , ,6 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5-0, ,3 0,8 0,67 22,6 3,4 2,2 2,3 2,1 4,96 19,35-0, ,55 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4 15 0, ,48 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4-0, ,12 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9 30 0, ,1 0,76 0,8 11,3 1,8 1,53 1,4 1,53 4,52 11, , ,8 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9-0, ,55 0,76 0,8 11,3 1,8 1,53 1,4 1,53 4,52 11,95-0, ,92 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3 14 0, ,27 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3-0, ,3 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2 9 0, ,91 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2-1, ,85 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2 14 1, ,8 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2-1, ,2 0,86 0,77 6,8 3,42 3,15 2,1 3,15 3,08 2,9 8 1, ,16 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9 5 1, ,1 0,86 0,77 6,8 3,42 3,15 2,1 3,15 3,08 2,9-1, ,4 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9 - Version 4.1 (06/2015) da 25

26 Produktinformation i-serie 217i 3-faset P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 0, ,97 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,15 0,62 0,62 22,6 2,9 1,24 1,4 1,16 3, , ,42 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,5 0,62 0,57 22,6 2,87 1,9 2,35 1,9 5, , ,04 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,18 0,75 0,74 22,6 3,1 1,07 1,07 1,07 5, , ,77 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5 19 0, ,6 0,69 0,72 22,6 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 19,5-0, ,55 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4 15 0, ,48 0,8 0,76 11,3 3,6 1,26 1,49 1,07 4,297 14,4-0, ,12 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9 30 0, ,8 0,8 0,75 11,3 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 23,9-0, ,98 0,81 0,7 86 3,9 1,75 1,95 1,7 9,29 10,8 17 0, ,3 0,81 0,7 86 3,9 1,75 1,95 1,7 9,29 10,8-0, ,92 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3 14 0, ,27 0,84 0,69 11,3 3,7 1,16 1,24 1,07 6,576 8,3-0, ,3 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2 9 0, ,91 0,86 0,8 7,3 4,6 2,48 2,64 1,74 3,035 6,2-1, ,54 0,81 0, ,5 1,8 2,2 1,7 15,12 6,3 14 1, ,2 0,81 0, ,5 1,8 2,2 1,7 15,12 6,3-1, ,85 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2 14 1, ,8 0,82 0,69 11,3 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 7,2-1, ,16 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9 5 1, ,4 0,86 0,77 7,6 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 2,9-1, ,93 0,82 0, ,8 2,1 2,5 1,9 14,92 4,3 12 1, ,82 0, ,8 2,1 2,5 1,9 14,92 4,3-1, ,41 0,87 0,67 49,6 5,5 2,2 2,5 1,8 10,16 3,6 10 1, ,7 0,87 0,67 49,6 5,5 2,2 2,5 1,8 10,16 3,6-1, ,41 0,85 0, ,4 2,7 3,2 2,4 5,15 4,5 12 1, ,7 0,85 0, ,4 2,7 3,2 2,4 5,15 4,5-2, ,87 0,8 0, ,1 2,5 1,9 22,49 3,6 14 2, ,7 0,8 0, ,1 2,5 1,9 22,49 3,6-26 Version 4.1 (06/2015) da

27 Produktinformation i-serie P N n P n N f N U N I N cosφ η J R I S /I N M S / M N M B / M N M P / M N M N R M U SH delta U SH star C r kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm Ω V DC V DC µf 2, ,01 0,87 0,7 60 5,9 2,4 2,9 2,3 14,8 3, , ,2 0,87 0,7 60 5,9 2,4 2,9 2,3 14,8 3,55-2, ,83 0,88 0, ,4 2,6 3,02 2,3 7,52 2, , ,1 0,88 0, ,4 2,6 3,02 2,3 7,52 2, ,12 0,82 0,76 46,9 5 2,4 2,9 2,3 20,18 1, ,82 0,76 46,9 5 2,4 2,9 2,3 20,18 1, ,52 0,82 0,8 38,1 6,5 2,6 3,4 2,4 10,19 1, ,65 0,82 0,8 38,1 6,5 2,6 3,4 2,4 10,19 1,55 - Version 4.1 (06/2015) da 27

28 Produktinformation i-serie Mål på tromlemotoren fra i-serien Nogle mål angives som "SL+". SL er forkortelsen for "shell length" (rørlængde). Dette mål findes på tromlemotorens typeskilt (se "Typeskilt til tromlemotoren i i-serien", Side 17). Alle længdeafhængige mål i kataloget og i nærværende driftsvejledning lever op til oplysningerne i DIN/ISO 2768 (middel kvalitet). Den anbefalede afstand mellem monteringsholderne (EL) under hensyn til den maksimale varmeekspansion og de interne tolerancer er EL + 2 mm. C AGL EL FW C F ØB ØE ØA D P 1/3 1/3 1/3 H SL Mål på tromlemotoren fra i-serien P H Type A mm B mm C mm D mm 80i hvælvet 81,5 80,5 12, ,5 6 2 SL+7 SL+12 SL+37 80i cylindrisk , ,5 6 2 SL+7 SL+12 SL+37 80i cylindrisk + pasfjeder 81,7 81,7 12, ,5 6 2 SL+7 SL+12 SL i hvælvet 113, ,5 SL+10,6 SL+20 SL i cylindrisk ,5 SL+10,6 SL+20 SL i cylindrisk + pasfjeder ,5 SL+10,6 SL+20 SL i hvælvet ,5 SL+13 SL+30 SL i cylindrisk ,5 SL+13 SL+30 SL i cylindrisk + pasfjeder ,5 SL+13 SL+30 SL i hvælvet ,5 SL+17 SL+40 SL i cylindrisk ,5 SL+17 SL+40 SL i cylindrisk + pasfjeder ,5 SL+17 SL+40 SL i hvælvet 217,5 215, ,5 SL+17 SL+40 SL i cylindrisk 215,5 215, ,5 SL+17 SL+40 SL+130 E mm F mm H mm P mm FW mm EL mm AGL mm 28 Version 4.1 (06/2015) da

29 Produktinformation i-serie Tilslutningsdiagrammer for i-serien I denne driftsvejledning opføres kun standardtilslutningsdiagrammer. For andre tilslutningsmåder leveres tilslutningsdiagrammet separat med tromlemotoren. Forkortelser se "Forkortelsesfortegnelse", Side 107 Kabeltilslutninger faset, 4+2-leder kabel, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjernekobling (tilslutning indvendig) Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 30B 31B 3-faset, 7+2-leder kabel, vikling for 1 spænding, trekants- eller stjernekobling (tilslutning intern) Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Version 4.1 (06/2015) da 29

30 Produktinformation i-serie faset, 7+2-leder kabel, vikling for 2 spændinger, trekants- eller stjernekobling Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 3-faset, 7+2-leder kabel, 2 hastigheder, trekants- eller dobbeltstjernekobling Trekantskobling: Lav hastighed Ledningerne 4, 5 og 6 skal isoleres separat. Dobbeltstjernekobling: Høj hastighed 3-faset, vikling til 1 spænding, dobbeltstjerne- eller stjernekobling (tilslutning indvendig) Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 30 Version 4.1 (06/2015) da

31 Produktinformation i-serie 3-faset, vikling til 1 spænding, dobbeltstjerne- eller stjernekobling, med bremse (tilslutning indvendig) Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding 3-faset, vikling til 2 spændinger, dobbeltstjerne- eller stjernekobling Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding faset, 12-leder kabel, vikling for 2 spændinger, dobbeltstjerne- eller stjernekobling Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Version 4.1 (06/2015) da 31

32 Produktinformation i-serie Tilslutninger i klemmekasse 40B 41B 3-faset, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjernekobling (tilslutning indvendig), med bremse Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm faset, vikling til 2 spændinger, trekants- eller stjernekobling Trekantskobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 32 Version 4.1 (06/2015) da

33 Produktinformation i-serie 3-faset, 7+2-leder kabel, 2 hastigheder, trekants- eller dobbeltstjernekobling Trekantskobling: Lav spænding Dobbeltstjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 3-faset, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjerne- eller dobbeltstjernekobling (tilslutning indvendig) Trekants- eller dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm Version 4.1 (06/2015) da 33

34 Produktinformation i-serie 3-faset, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjerne- eller dobbeltstjernekobling, med bremse (tilslutning indvendig) Trekants- eller dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 3-faset, vikling til 2 spændinger, dobbeltstjernekobling eller stjernekobling Dobbeltstjernekobling: Lav spænding Stjernekobling: Høj spænding Maksimalt drejningsmoment til klemmekasse-topdækselbolte 1,5 Nm 34 Version 4.1 (06/2015) da

35 Produktinformation i-serie 3-faset, 4+2- og 4-leder kabel, vikling til 1 spænding, trekants- eller stjernekobling Valgmulighed: 2 spændinger med 7-2-leder kabel Interroll anbefaler brugen af optokoblinger x 8-leder kabel, RLS-encoder Tilslutningen med modstand og kondensator (RC) kan reducere elektroniske fejl. x = encoderspænding iht. motorens typeskilt Version 4.1 (06/2015) da 35

36 Produktinformation i-serie ω ϕ ϕ Resolver 36 Version 4.1 (06/2015) da

37 Produktinformation S-serie Typeskilt for tromlemotoren fra S-serien Oplysningerne på tromlemotorens typeskilt tjener til dens identifikation. Kun på denne måde kan tromlemotoren bruges iht. formålet Typeskilt for S-serien CD: E34 ~ 3 Phases PN: 180 W np: 4 UN: 230 V/Y400 V fn: 50 Hz (UN: 230 V/Y460 V) (fn: 60 Hz) IN: 1,00 A / 0,62 A (IN: 1,08 A / 0,62 A) nn: (1.626) rpm cos φ: 0,76 CR: 10 μf Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven 113S 113S Order N : Pos: Cust.Ref.: Ser. N : Amb. Temp.: -20 C to +40 C Prod. Week/Year: 41/14/DE Ser. N : Order N : Pos: Cust. Ref.: UN: 230 V/Y400 V; fn: 50 Hz (UN: 230 V/Y460 V; fn: 60 Hz) IN: 1,00 A / 0,62 A (IN: 1,08 A / 0,62 A) nn: (1.626) rpm cos φ: 0,76 CR: 10 μf UL-Type: Q6113 IEC Ø: 113,3 mm SL: 500 mm Weight: 8,35 kg Ins. Class: F; IP66 vn: 0,5 (0,6) m/s Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l ~ 3 Phases PN: 180 W np: 4 19 CD: E34 IEC Ø: 113,3 mm SL: 500 mm Weight: 8,35 kg vn: 0,5 (0,6) m/s Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l Ins. Class: F; IP66 UL-Type: Q6113 Interroll Trommelmotoren GmbH Hückelhoven Made in Germany /14/DE Løberetning 17 Kundens referencenummer 2 Tilslutningsdiagram-nummer 18 Serienummer 3 Fasetal 19 Producent/produktionssted 4 Driftsydelse 20 CE-mærkning 5 Antal poler 21 UL-mærkning 6 Driftsspænding 22 UL-standardens art 7 Mærkefrekvens 23 Regel for tromlemotorer 8 (Driftsspænding) 1) 24 Rørets maks. diameter 9 (Mærkefrekvens) 1) 25 Rulle- og rørlængde 10 Driftsstrøm 26 Vægt Version 4.1 (06/2015) da 37

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID: Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07 K 24V-25A 4165*da Generelt Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere