UDDANNELSE AF METTE LANGE & ANEGEN TRILLINGSGAARD DEN IRSKE MODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE AF METTE LANGE & ANEGEN TRILLINGSGAARD DEN IRSKE MODEL"

Transkript

1 UDDANNELSE AF METTE LANGE & ANEGEN TRILLINGSGAARD DEN IRSKE MODEL Alan Carr var i efterårssemesteret 2005 gæsteprofessor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Hans beskrivelse af den kliniske efteruddannelse i Irland kan muligvis tjene til inspiration herhjemme. PORTRÆTFOTOS: SØREN HOLM/CHILI FOTO ØVRIGE FOTOS: BAM/SCANPIX 20 PSYKOLOG NYT Nr

2 Alan Carr er professor i klinisk psykologi ved University College Dublin, UCD, og leder af stedets postgraduale Doctoral Programme in Clinical Psychology et postgraduat uddannelsesprogram for psykologer, som ønsker at blive autoriseret klinisk psykolog. Han blev inviteret til Aarhus Universitet for at fremme klinisk børne- og ungdomspsykologi og lægge grunden for et fremtidigt samarbejde. Alan Carr holdt i løbet af semesteret en række forelæsninger om psykologiske problemer hos børn og unge for studerende og færdiguddannede psykologer, vejledte ph.d.-studerende og yngre forskere samt konsulterede grupper praktiserende kliniske børne- og ungdomspsykologer med igangværende projekter eller ønsker om at komme i gang med klinisk forskning. Mange danske kliniske psykologer kender Alan Carr, dels fra et tidligere besøg, dels fra hans højt skattede tekstbøger i klinisk børne- og ungdomspsykologi og familieterapi. Desuden fra What Works? -bøgerne om evidensbaserede behandlings- og forebyggelsesprogrammer. Treårig efteruddannelse Under Alan Carrs ophold talte vi med ham om klinisk psykologisk efteruddannelse i Irland og England, herunder især om den formaliserede postgraduate uddannelse, som man begge steder har for psykologer, der vil opnå autorisation som klinisk psykolog. Det drejer sig netop om Doctoral Programme in Clinical Psychology (oversat: klinisk psykologisk ph.d.-uddannelse ). Der er tale om en treårig postgraduat (efter-)uddannelse, som indeholder tre komponenter: (1) Superviseret klinisk træning på fire forskellige obligatoriske kliniske arbejdspladser af hver seks måneders varighed samt et sidste års praktikophold inden for specialiserede områder. (2) Akademiske kurser inden for klinisk børne-, ungdoms-, voksenog neuropsykologi. (3) Superviseret egenforskning. I Irland afvikles uddannelsen på alle de fire store universiteter i et samarbejde med Health Service Executive (oversat med Social-/sundhedsstyrelsen ). Efteruddannelsen gennemføres i samarbejde mellem et universitet og det lokale amts sociale institutioner og psykiatriske og somatiske sygehuse. De irske universiteter har kopieret modellen fra England, hvor den er etableret ved flere universiteter. Samtalen med Alan Carr udspringer af vores tro på, at et sådant program også i Danmark ville være et fint valg for nye kandidater, og at de autoriserede kliniske psykologer, som kom ud af det, ville være yderst attraktive medarbejdere for kommende kommuner og regioner. Desuden ville det bringe universiteter og praksis i et frugtbart samarbejde. Klinisk psykolog I Irland er klinisk psykologi veletableret i social- og sundhedssektoren. Kliniske psykologer arbejder i somatiske sygehuse og sundhedscentre, i voksen-, børne- og ungdomspsykiatrien, i distrikts- og socialpsykiatrien samt i socialforvaltningen med tilknyttede institutioner. De samarbejder med andre faggrupper såsom læger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Karrierestrukturen Nr PSYKOLOG NYT 21

3 for kliniske psykologer er veldefineret, og psykologer sidder ofte i ledelsespositioner. Modsat i Danmark autoriseres man i Irland og England som klinisk psykolog, og efteruddannelsen er lagt i faste rammer i form af det omtalte Doctoral Programme in Clinical Psychology. De sidste 8-10 år har man oplevet en eksplosiv udvidelse af antallet af uddannelsespladser i Irland. I samarbejde med regionale institutioner fortsætter den irske Social-/sundhedsstyrelse med at sponsorere yderligere pladser. - Oprindelig krævedes for at få autorisation i klinisk psykologi en bachelor eller master i psykologi, en vis mængde superviserede sager og en bestået specialistuddannelseseksamen fra den irske psykologforening. Ordningen var meget ad hoc, og der var ingen form for kvalitetskontrol. En supervisor kunne videregive den viden, han tilfældigvis lå inde med en given dag, fortæller Alan Carr. - Men lige så langsomt blev social- og sundhedsvæsenet interesseret i en systematiseret og formaliseret efteruddannelse af kliniske psykologer. Modellen var allerede veletableret i England, og uddannelsens fordele og betydning for sektorerne var derfor en kendt sag. På det tidspunkt havde klinisk psykologi i Irland allerede ydet betydelige bidrag til udviklingen af behandlingstilbud til mennesker med mentale handicap og til udsatte børn og unge, områder, som psykiatri og pædiatri ikke havde formået at adressere. Med indtoget af evidensbaseret praksis, hvor kliniske psykologer i Irland har indtaget en førende rolle og bidraget anseligt, blev fordelene ved at 22 PSYKOLOG NYT Nr

4 FOTO: CHILI FOTO udvikle den psykologiske profession yderligere tydelige. Efterhånden blev psykologers betydning i social- og sundhedsvæsenet værdsat, ikke blot på ydelsesniveau, men også på ledelsesniveau. Men det har været en gradvis proces for psykologprofessionen, at opnå den status. - Læge- og sygeplejefaget er ældre end psykologi. Vores fag må derfor først demonstrere sin værdi, dokumentere, at det kan udføre et vigtigt stykke arbejde og forbedre kvaliteten i patientbehandlingen. For at det kan lade sig gøre skal psykologer sidde i organer, som træffer beslutninger om, hvordan fx et hospital organiserer sig hensigtsmæssigt, eller hvordan ressourcerne skal allokeres. Man må stille de basale spørgsmål: Hvad er hospitalets rolle? Hvilke mål skal hospitalet opnå? Set fra dette perspektiv står det meget klart, at det er svært for hospitalet at opnå sine mål uden at have en psykolog med i beslutningstagningen. - En hospitalsdirektør, der ønsker at forbedre patienternes livskvalitet og forkorte den tid, de er på hospital, kan ikke gøre det uden psykologers medvirken. Ønsker man at forkorte den tid, patienter tilbringer på sygehuset, så er man nødt til at etablere en psykosocial intervention. Og det kræver en psykolog. Og du kan ikke have en psykolog til rådighed i dit system, medmindre nogen på ledelsesniveau har haft ansvar for at organisere rekruttering og træning af psykologer. Så hvis man ser sagen fra et rent ledelsesperspektiv, er forudsætningen for at opnå målene, at psykologer deltager i beslutningstagningen på ledelsesniveau, påpeger Alan Carr. I dag foreligger der forskningsmæssig evidens for, at psykologisk intervention udgør et vigtigt bidrag til symptomreduktion hos mennesker med fysiske og psykiske lidelser samt hos mennesker med handicap. I Irland og England har det betydet, at socialog sundhedsvæsenet har indtaget en aktiv rolle i udviklingen af psykologprofessionen. I dette perspektiv er det klart, at en formaliseret efteruddannelse af kliniske psykologer er meget mere end en akademisk øvelse. Alan Carr forklarer: - Hospitalsledelser og mere overordnet Social-/sundhedsstyrelsen er interesseret i at opfylde hospitalernes målsætninger og ønsker sikkerhed for, at der foregår evidensbaseret praksis. For psykologer i Irland og England har det medført krav om en formaliseret efteruddannelse, hvor kandidaterne gennem den treårige uddannelse rokerer gennem fire obligatoriske praktikophold samt et-to selvvalgte specialiserede praktikophold, samtidig med at de modtager undervisning og gennemfører deres kliniske forskningsprojekter. Det er den form for professionel faglighed, der er brug for i et fremsynet sundhedssystem. Ph.d.-uddannelsen Det treårige Doctoral Programme in Clinical Psychology er inspireret af den britiske model for efteruddannelse af kliniske psykologer og er fuldt ud akkrediteret af såvel den britiske som den irske psykologforening. Uddannelsen giver de studerende viden og færdigheder til at arbejde med mennesker i alle aldersgrupper med en vifte af vanskeligheder som psykologiske problemer, fysiske og intellektuelle mangler i alle områder af social- og sundhedssystemet, herunder lokale sundhedscentre, pædiatriske afdelinger, somatiske og psykiatriske hospitaler samt specielle behandlingscentre for problemstillinger som misbrug, seksuelle overgreb eller kriminalitet. Uddannelsesprogrammet har som mål at promovere den højeste grad af professionel klinisk praksis og integrerer tre hovedkomponenter: akademisk undervisning på universitetet, superviserede kliniske praktikophold, samt to mindre og et større forskningsprojekt. Det akademiske curriculum dækker: udredning og behandling på børn- og ungeområdet, på voksen- og gerontoområdet og ved mentale og fysiske handicap. Det involverer undervisning og workshop i kognitiv adfærdsterapi, systemiske terapier og psykodynamiske terapier inden for hvert område. Undervisningen skal give de studerende en forståelse for etniske minoriteter, mennesker med forskellige kulturer og seksualitet og mennesker fra forskellige samfundslag. Der undervises i neuropsykologi, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt statistik. De studerende eksamineres i det akademiske curriculum via en række essays samt en eksamen i statistik. Endelig undervises der i personlig og professionel udvikling gennem en række workshops og reflekterende praksis seminar med medstuderende. De superviserede kliniske praktikforløb følger stort set samme områder. De studerende fuldfører deres superviserede praksisforløb i klinisk børne- og ungdomspsykologi, klinisk voksen- og gerontopsykologi, klinisk psykologi vedr. Nr PSYKOLOG NYT 23

5 De autoriserede kliniske psykologer har gennemgået en omfattende klinisk træning på stort set samme standardiserede vis, som vi kender det fra lægernes postgraduate træning intellektuelle handicap og til sidst et selvvalgt specialiseringsområde. Hver praktik er af 6 måneders varighed, og praktik på specialiseringsområdet kan være af enten 2 x 6 måneders varighed eller et helt år. På praktikpladsen bliver den studerende superviseret af erfarne eller specialiserede kliniske psykologer. Der skal fuldføres logbøger, som indeholder faste kriterier og minimumskrav til hver praktikplads såsom antal og karakter af superviserede sager. Gennem dokumenterede logbøger sikres det, at de studerende har udredt og behandlet et bredt spektrum af patienter inden for hvert hovedområde med hensyn til alder, køn og etnisk minoritet, at de har anvendt et bredt udredningsmateriale, at de har haft erfaring med de forskellige teoretiske behandlingsformer, og at de har set patienter med en række forskellige lidelser. Man kan ikke blive klinisk psykolog, hvis man fx udelukkende har behandlet patienter med angst. Det sikres, at den færdiguddannede kliniske psykolog har et bredt erfaringsgrundlag og praktisk forståelse for en række problemstillinger. Den akademiske undervisning ligger forud for den relaterede praktikplads. Fremhævelsen af scientist practitioner -modellen og evidensbaseret praksis har en meget central placering i det kliniske uddannelsesprogram. De studerende opfordres til kritisk at evaluere relevant akademisk og teoretisk materiale og anvende dette i løsningen af konkrete kliniske problemer. Den klinisk psykologiske ph.d.-uddannelse vægter en integreret tilgang til psykologisk behandling. Deri ligger en anerkendelse af, at forskellige psykologiske problemer kræver forskellige former for terapi. Men et særkende ved UCD-uddannelsen er, at en specifik tilgang anbefales til henholdsvis børne- og voksenfokuserede problemstillinger samt til mennesker med mentalt handicap. For problemer i forbindelse med børn fremhæves en familieorienteret og systemisk tilgang. Såvel en psykodynamisk som en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang anvendes, hvor voksne er i fokus. For mentalt og fysisk handicappede peges på en inkluderende, systemisk og livslang udviklingsorienteret tilgang som den organiserende ramme. Det sidste komponent i uddannelsen er forskning. Den uddannelsessøgende fuldfører over tre forskningsprojekter, to, som evaluerer et indsatsområde eller behandlingsprogram, og en empirisk afhandling. Dette reflekterer den indgroede forventning til, at færdiguddannede kliniske psykologer vil arbejde forskningsbaseret og fortsætte med at bidrage til udviklingen af psykologisk teori og metode og endvidere bidrage til udviklingen af fremtidige behandlingsprogrammer. Kompetence til at gennemføre klinisk forskning bliver særdeles værdifuld med en udvikling i retning af evidensbaseret praksis. Det er gennemførelsen af disse tre forskningsprojekter, der berettiger programmet til betegnelser som Doctoral program eller Klinisk ph.d.-program. Alle forskningsprojekterne skal kunne udgives i tidsskrifter. FOTO: CHILI FOTO Integreret i Socialog sundhedsvæsenet Det er umuligt at arbejde som klinisk psykolog i Irland eller England, medmindre man har fuldendt den ovenfor beskrevne efteruddannelse. På denne måde er den klinisk Psykologiske ph.d.-uddannelse i Irland og England komplet integreret i social- og sundhedssektoren. I samarbejde med universiteterne sikrer Social-/sundhedsstyrelsen, at de autoriserede kliniske psykologer har gennemgået en omfattende klinisk træning på stort set samme standardiserede vis, som vi kender det fra lægernes postgraduate træning. Dette omhyggeligt planlagte og tydelige uddannelsesforløb har givet kliniske psykologer en fast position inden for sundhedsvæsenet. I psykiatrien betyder det fx, at kliniske psykologer varetager personaleledelse og har kompetence til diagnosticering med standardiserede diagnostiske metoder og diagnostiske interview. - Psykologer er mindre interesseret i diagnosticering, fordi størstedelen af den behandling, de giver, er baseret på caseformulering, anfører Alan Carr. Det betyder, at psykologer foretrækker at omdanne informationen fra udredningen til en miniteori om personens problemer set i konteksten af hans liv og udvikling. En sådan caseformulering danner i modsætning til diagnosen et brugbart grundlag for planlægningen af den psykologiske intervention. Diagnoser fortæller ikke meget om, hvilken behandling der skal tilbydes i tilfælde af depression. - Et eksempel: Den behandling, en klinisk psykolog vil tilbyde, vil være helt afhængig af klienten. Drejer det sig 24 PSYKOLOG NYT Nr

6 om en tidligere rask person, der møder kriterierne for depression efter et dødsfald af et nært familiemedlem? Eller om en person med borderline personlighedsforstyrrelse, der har udført selvskadende adfærd de sidste 15 år som en strategi for håndtering af personlige kriser, og hvor personen er i sit femte ustabile ægteskab med tre-fire børn, heraf to anbragt i familiepleje? Den deprimerede person med multiple problemer kræver sandsynligvis andre og mere omfattende tiltag end den, der lige har mistet sin nærmeste. Spørgsmålet om, hvem der kan diagnosticere (i psykiatrien), er færdigforhandlet og på plads i Irland og England, hvor diagnoser mere er for administrative formål end et middel til behandlingsplanlægning og case management: - Psykologer diagnosticerer, hvis det er nødvendigt, men de tillægger det ikke primær betydning. Derimod udarbejder alle fagfolk, også læger og sygeplejersker, der arbejder med vanskelige og sammensatte sager i tværfaglige team, grundige og individuelle caseformuleringer, på baggrund af hvilke der kan planlægges multi-modal behandling. - Naturligvis er det vigtigt at vide, om en patient har fx OCD, men det er ikke diagnosen per se, der afgør, om patienten skal tilbydes medicin eller kognitive adfærdsterapi, om familien skal tilbydes færdighedstræning med hensyn til problemløsning og kommunikation, eller en kombination af det hele. Den beslutning tages på basis af en individualiseret caseformulering ud fra personens problemer. Det er endnu et eksempel på, at scientist-practitionermodellen indgår i den klinisk psykologiske ph.d.-uddannelse. Her integreres forskningsbaseret viden direkte i klinisk praksis og uddanner psykologen til at arbejde med komplekse caseformuleringer. Finansiering I modsætning til Danmark er autorisation til klinisk psykolog i Irland og England finansieret af Social-/sundhedsstyrelsen. Dette afspejler et visionært system, som vil sikre, at psykologerne er udstyret med kompetence til at arbejde med evidensbaserede undersøgelses- og behandlingsmetoder til forskellige psykologiske og somatiske problemstillinger. I Irland foregår det på den måde, at personer under efteruddannelse til klinisk psykolog gennemfører praktikopholdet inden for social/sundhedsvæsenet, men sponsoreres af Social-/ sundhedsstyrelsen. Lønnen udbetales af det, der svarer til vores amter. I aftalen indgår, at den studerende efter endt uddannelse forpligtiger sig til at arbejde tre år i det amt, hvor denne har haft sin kliniske træning. - Vi kalder det pay back years, siger Alan Carr. Og det er faktisk en god forretning for det lokale amt. Hvis et amt etablerer en efteruddannelses for en psykolog, får amtet måske sammenlagt to års arbejde ud af psykologen under uddannelsen, hvor han ser patienter, modtager undervisning og gennemfører sit empiriske forskningsprojekt. Efter autorisationen er psykologen forpligtet til at arbejde tre år i amtet. Omkostningerne til universitetets administration af uddannelsen og lønudgifter er dækket af tilskud fra Social-/sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Udvælgelseskriterier For tiden optages ni studerende hvert andet år på uddannelsesprogrammet i Dublin. Der er tilsvarende uddannelsesprogrammer ved andre irske universiteter. På landsplan er det målet at producere 50 autoriserede kliniske psykologer hvert år. Netop dette antal har universiteterne, Social/sundhedsstyrelsen og den irske psykologforening estimeret at der vil være behov for for at klare efterspørgslen i et land med 3,5 mio. indbyggere. Hvert år tager ca. 400 studerende en bachelor i Irland. Selv om mange går videre i andre retninger, så er klinisk psykologi et meget populært valg. Det betyder, at mange studerende efter deres bachelor begynder at kvalificere sig til at møde adgangs- og udvælgelseskriterierne til Doctoral Clinical Psychology Programme. Ansøgere skal have et gennemsnit af alle eksaminerede opgaver på bachelor delen på 10 og derover. Derudover kræves arbejdserfaring inden for klinisk praksis eller klinisk forskning. Med det begrænsede antal pladser på landsplan er konkurrencen stor, og mange ansøgere har udrustet sig med en Masters degree eller en traditionel ph.d. Alan Carr: - Ved UCD havde vi sidste år 150 ansøgere til ti pladser. Og konkurrencen er forståelig, for hvis man kommer ind på uddannelsen, får man løn under hele uddannelsen, kursusafgiften (til universitetet) er betalt, og som færdiguddannet har man et job i social-/sundhedsvæsnet i tre år og sandsynligvis resten af ens liv. Nr PSYKOLOG NYT 25

7 I udvælgelsen af kandidater ses igen et tæt samarbejde mellem universitetet og aftagersystemet. I Dublin interviewes ansøgere af et panel bestående af universitetsansatte og repræsentanter fra amtets social-/sundhedsvæsen. Ansøgere udvælges på basis af kliniske færdigheder og potentiale, akademisk profil, forskningsforudsætninger, personlig egnethed til rollen som klinisk psykolog og de interpersonelle evner og kapaciteten til at indgå i et team samt lederevner. - Vi udvælger dem, der vil være gode teamspillere i begyndelsen af deres karriere og gode ledere senere i karriereforløbet. Og det er også sådan, vi uddanner de studerende, fortæller Alan Carr. Vi gør det klart, at der er tre faser i en klinisk psykologs karriereforløb. I begyndelsen skal de forvente at udføre en masse sagsarbejde og direkte behandling, midt i karrieren må de forvente at gå mere over til ledelse og udvikling af undersøgelses- og behandlingstilbud for i slutningen af karrieren at bidrage til udvikling af nationale retningslinjer for undersøgelse og behandling. I Irland og England har psykologforeningerne rykket karrierestrukturen i den retning. Foreningens rolle Den lange tradition for uddannelse af kliniske psykologer i England gjorde, at de irske universiteter og den irske psykologforening lod sig inspirere af den britiske uddannelsesmodel. Det har medført, at uddannelsen på UCD i dag er akkrediteret af begge foreninger. Alan Carr pointerer, at den irske psykologforening har været meget støttende i udviklingen af de kliniske ph.d.-uddannelser i Irland. - Psykologforeningen kan spille en meget vigtig rolle, hvis den sætter standarder, der hjælper universiteterne til at udvikle uddannelser af høj kvalitet. Fx sætter foreningen standarder for personaleratioen pr. studerende (én akademisk medarbejder for hver 9 uddannelsessøgende), undervisningslokaler, kontorer samt biblioteksforhold og budget. Så professionen støtter et effektivt uddannelsesforløb ved at sætte standarder, som bidrager til at skaffe nødvendige ressourcer. I praksis betyder akkrediteringen, at landets fire klinisk psykologiske ph.d.- uddannelser er genstand for kvalitetskontrol og skal leve op til de formelle kriterier fastsat af den irske psykologforening. Alan Carr fortæller, at uddannelserne løbende bliver besøgt af et akkrediteringsteam, som arbejder sig gennem akkrediteringsprocessen på formel og systematisk vis: curriculum, praktikpladser, forskningsprogram, uddannelsesstruktur, finansieringsniveau, personalenormering, rum- og pladsforhold, biblioteks- og computerfaciliteter mv. Standardiseringsprocessen er en del af den irske psykologforenings kvalitetssikring. Det er i alle parters interesse, ikke mindst patienternes, at det foregår. Formålet er at sikre en høj professionel standard i uddannelsen af kliniske psykologer. En inspirationskilde? Som danske aktører er det vores synspunkt, at en strukturel udvikling er nødvendig og afgørende for uddannelsen af kliniske psykologer i Danmark. Vi kunne ønske en struktur for klinisk efteruddannelse, organiseret inden for Social-/sundhedsstyrelsen og i samarbejde med universiteterne, som sikrer integration af de klinisk-praktiske og teoretisk-forskningsmæssige elementer af klinisk psykologi. Følgende fordele kan opregnes: Efteruddannelsen integrerer universitetsundervisning, klinisk træning og gennemførelse af forskningsprojekt(er). Efteruddannelsen er tilrettelagt, standardiseret og kvalitetskontrolleret. Den uddannelsessøgende får løn under uddannelsen. Der etableres samarbejde mellem universitet og praksissteder. Social-/sundhedsstyrelsen er rekvirent og sponsor. Psykologforeningen akkrediterer og kvalitetskontrollerer Universiteterne står for uddannelserne. Man sikrer kompetente autoriserede kliniske psykologer og kvalitetssikrer betegnelsen autoriseret klinisk psykolog. Det er en begyndende specialise- 26 PSYKOLOG NYT Nr

8 ring, at man bliver autoriseret klinisk psykolog. Efterfølgende kan man opnå specialistgodkendelse inden for et snævrere område svarende til vores nuværende specialistordning. Uddannelsen realiserer forestillingen om den kliniske psykolog, som arbejder på videnskabeligt grundlag (scientific practitioner). Kombinationen af klinisk træning og forskningsmæssig træning baner vejen for den akademiske kliniske psykolog, der arbejder med forskningsbaserede metoder og er i stand til at producere ny viden på basis af egen praksis. Universiteterne får et nyt produkt: kliniske ph.d. er. Ingen ønsker at argumentere imod kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, forpligtigelse til evidensbaseret praksis eller et effektivt sundhedssystem. I Danmark er disse elementer øverst på dagsordenen i speciallægeuddannelsen, hvor der for nylig er indført inspektorordninger, akkrediteringer, logbøger og en standardiseret og systematiseret tilrettelæggelse af den kliniske videreuddannelse af læger. For os at se burde en lignende kvalitetsudvikling finde sted i uddannelsen af kliniske psykologer for at sikre deres kompetenceniveau og den fremtidige behandlingskvalitet. Disse elementer er del af et visionært sundhedssystem. Mette Lange, aut. klinisk psykolog, uddannet i England. Anegen Trillingsgaard, chefpsykolog og adj. professor. Begge arbejder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus. Nr PSYKOLOG NYT 27

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard Specialisering i Fysioterapi Mette Weje Østergaard 2-3-2017 Baggrund * Specialistordning fra 2000 * 65 specialister i dag * Den kliniske karrierevej * Det bedste for patienten Speciale struktur Definition

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse.

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

SOMATIKKEN PSYKOLOGER I

SOMATIKKEN PSYKOLOGER I Interview Af Astrid Nordbo fotos: bam/scanpix PSYKOLOGER I SOMATIKKEN På Rigshospitalet findes en stor psykologarbejdsplads: Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning. Vi har talt med klinikkens

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

Certificering BDI-ide

Certificering BDI-ide Certificering BDI-ide Certificering til varetagelse af praktikfaget og praktikmoduler i LU13 Evalueringer af praktikken samt brugerundersøgelser viser, at der er stor kvalitetsmæssig variation i vejledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere