SØGEVEJLEDNING TIL GRØNLANDSKE FORTÆLLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØGEVEJLEDNING TIL GRØNLANDSKE FORTÆLLINGER"

Transkript

1 SØGEVEJLEDNING TIL GRØNLANDSKE FORTÆLLINGER Velkommen til Birgitte Sonnes base over grønlandske fortællinger. Formål: Via søgemuligheder at afværge den fornemmelse af at drukne, som uundgåeligt rammer en begynder i tilegnelsen af den kolossalt store grønlandske overlevering. Opdatering: MELD ENDELIG TILBAGE OM MANGLER OG FEJL. Andre opdateringer vil ske løbende. Ønsker og rettelser mailes til Indhold: Basen rummer enten oversættelse eller resumé af i alt ca fortællinger med registreringsdata, plus ca. 130 stk. der blot er registrerede. Søgningen: Man kan søge på alle slags ord, dele af ord, tal, og bogstaver (forekommer undertiden i nummerering af tekster). Ordene kan være personnavn, stednavn, arkivnavn, publikation, sidetal, årstal, eller et hvilket som helst ord i teksterne: fx angakkoq el. åndemaner. Man kan søge på et eller flere ord ad gangen: Du kan bruge følgende til avancerede søgninger: + (plus) foran søgeordet betyder, at søgeordet vil være til stede i resultatet, f.eks. +rasmussen +smældeskive - (minus) foran søgeordet betyder at resultatet ikke må være til stede i resultatet, f.eks. +rasmussen smældeskive * fungerer som trunkeringstegn. F.eks. åndemaner*: åndemaner, åndemaners, åndemanere, åndemaneren, åndemanerne, osv. og samme ord med stort begyndelsesbogstav. Tegnet: * kan i det hele taget bruges i stedet for flere bogstaver man ikke er sikker på. Fx angak*, hvis man ikke kan huske om angakkoq skal med et eller to k'er. Skriv søgeordet/søgeordene i feltet ud for søg. Klik én gang på søg. Hvis søgningen giver et hit, dukker de pågældende hits op med overskrift, og man kan derfra klikke sig videre ind i de enkelte fortællinger. Her vil søgeordene være markeret med gult. Ønsker man at søge på de enkelte dokument-id-numre markeres feltet til højre for søg -knappen. Er man undervejs stødt på fortællinger man gerne senere vil vende tilbage til, kan notere sig et søgeord eller blot id-nummeret øverst i resultatet. Der er desuden indsat printfunktion. 1

2 Synonymer Alternative betegnelser for stednavne er markeret således: Maniitsoq / Sukkertoppen. Alternative stavemåder, oftest til ny grønlandsk retskrivning, således: angákoq / angakkoq / angakok (hvor angakok er dansk stavemåde). Mange brugere vil sikkert søge på åndemaner eller shaman i stedet for de nævnte. Synonymet, åndemaner, er tilføjet de fleste steder, - shaman kun ganske få steder som endnu en alternativ mulighed; man må afprøve de trufne synonymer for at finde det/dem, der giver de fleste hits. Tilføjelser af alternative synonymer er langt fra gennemført, men ved både stednavne og personnavne er der i systemet indsat underliggende alternative retstavninger. Stikord og emneord De enkelte tekster er kun sjældent forsynet i kommentarerne med stikord eller emneord. Et større antal optræder i fortællingens tekst, oftest i parentes eller som synonym. Begreber, navneord, substantiver kan ofte med fordel søges i deres verbale former. Parenteser Nogle parenteser er indført af nedskriveren, nogle af oversætteren, enkelte af mig, BS. Der kan skelnes som regel mellem dem via tilføjede initialer (fx C.B., se forkortelser ndf.). Retskrivning Overskrifter med gammel grønlandsk retskrivning er ofte, for de vigtigste ords vedkommende, gengivet også i ny retskrivning, enten i overskrift eller tekst. Men det omvendte - fra ny til gammel - er ikke forsøgt. Uforståelige ord / sætninger: Især har Chr. Berthelsen i sine oversættelser omhyggeligt noteret, hvornår en oversættelse er usikker eller umulig. Der kan være tale om gamle dialektale udtryk. Søger man på: Chr. Berthelsen. er der mange hits, som især lingvister vil være interesserede i. BASENS OPBYGNING OG INDHOLD Hver registrering (Doc id-nr., se øverst i hvert hit) rummer én fortælling. Oplysningerne om den enkelte fortælling er fordelt på poster: Registreringsår: Det år hvor teksten er nedskrevet/registreret. (Skal ikke forveksles med det år, hvor en samling er indgået i et offentligt eller privat arkiv). Publikationsår: Hvis teksten er taget fra en publikation. Arkiv navn: Arkivets navn (se Forkortelser ndf.) og tekstens arkivnummer, hvis teksten er et håndskrift og ikke taget fra en publikation. Fortæller Nedskriver Mellem-person: Oftest den lokale indsamler og/eller renskriver af fortællingen. 2

3 Indsamler: fx: Rink; Rasmussen Titel: (Indhold) Tekstens/fortællingens titel (der ofte er konstrueret af nedskriver) Publikationstitel: (Værk) Publikationens titel, hvis det er en bog. Tidsskrift Omfang: tekstens sidetal el. antal sider. Lokalisering (proveniens): Hvor teksten er fortalt / nedskrevet. Fortællerens bosted står først, dernæst, hvis det er en bygd, kommunens nugældende navn = dens bys navn. Der er ikke taget højde for tidligere inddelinger i kolonidistrikter og kommuner. Noter: En omfattende post der rummer: Reference til Originalt håndskrift, el. blot håndskrift Orig. håndskr. er anført, hvor originaliteten er sikker, mens brugen af betegnelsen Håndskr. dækker både ikke-originale og muligvis originale håndskrifter. (Ca. 75 af fortællingerne i Rasmussens samlinger har ikke (umiddelbart) kunnet identificeres. Forsøg med en 4-5 stykker tog uforholdsmæssig lang tid og endte resultatløst.) Håndskrifter (og valser = gammeldags "bånd") til Thalbitzers trykte fortællinger er ikke forsøgt identificerede på det Kgl. Bibliotek endnu; heller ikke Holtveds nedskrifter og optagelser på Institut for Eskimologi, hvor Phd Arnaq Grove og Robert Peary p.t. reviderer Holtveds trykte fortællinger ud fra disse kilder). Andre publikationer af samme fortælling på grønlandsk, dansk, engelsk (- ingen fuldkommen liste: Udvalg af grønlandske fortællinger forekommer på de fleste europæiske sprog, mange enkelttekster genoptrykkes hist og pist, og der genudgives løbende nye udvalg - også på dansk.) Oversættelse Hvis den grønlandske tekst i håndskrift el. på tryk ikke tidligere har været oversat. (enkelte gamle, upublicerede nedskrifter på dansk er indskrevet med fuld tekst) eller Resumé Hvis en dansk oversættelse er publiceret, el. fortællingen kun findes på engelsk el. fransk. Varianter til fortællingen (i basen) 3

4 Historie To slags oplysninger: 1. referencer i teksten / fortællingen til kendte historiske begivenheder - i Grønland, eller med (sand)synlig indflydelse på grønlandske forhold/fortællingens indhold og form. 2. Tydelige ændringer i de opfattelser af "verden", "livet", "døden", "andre", sociale relationer, årsagsforklaringer osv. der kendetegnede det traditionelle verdensbillede. Reference til "Eksempler på fortolkningsmuligheder" (se pdf): Her diskuteres mulighederne for at bruge fortællingerne som etnohistoriske kilder, og det demonstreres i denne første omgang kun med enkelte eksempler, hvoraf en omfattende analyse af symbolet, pooq, dækker såvel traditionel symbolik som overgangen til kristen dåb. Tolkning Tilbudt af enkelte fortællinger, der kan forekomme kryptiske. Kommentar Bemærkninger jeg har fundet påkrævede. (kommentarer og tolkninger er meget ulige fordelt, helt afhængigt af de emner jeg har været optaget af under læsningen og - allermest- den tid jeg har kunnet bruge på enkelte fortællinger.) ANDEN BRUG AF FORTÆLLINGERNE Der er talrige muligheder: folkloristik, religions- og samfunds- og kulturforskning, og her vil ganske givet manglen på emneord/begreber kunne mærkes. Så vidt muligt vil jeg afhjælpe disse mangler i basen, men ellers må den enkelte bruger selv eksperimentere med søgeord (synonymer, verbalisering af substantiver, flere ord i samme søgning mm. Vær ligeså kreativ som ved Google-søgning). LITTERATURHENVISNINGER Er nævnt enten under Historie eller Kommentar: Hvis kun forfatter + årstal - fx: Kleivan optræder, bør man ved at søge på Kleivan 1982 på et tidspunkt støde på den fulde reference. FORKORTELSER NKS: Ny Kongelig Samling (Det kgl. Bibiliotek) KRKB: Knud Rasmussens Arkiv (Det kgl. Bibiliotek) KRH: Knud Rasmussens Arkiv (Hundested Bibliotek) 4

5 Meddr. Grønland: Meddelelser om Grønland (Publikationer fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland). CB el. C.B. el. Chr.B. el. Chr. B.: Christian Berthelsen, oversætter. AL, AL.: Apollo Lynge, oversætter. K.Th.: Kirsten Thisted: forskellige bidrag. BS, BS.: Birgitte Sonne BASENS SAMLINGER Basen omfatter følgende samlinger af fortællinger: Rinks samling af håndskrifter på Det kgl. Bibliotek + derfra trykte fortællinger og oversættelser. Rasmussens samlinger af håndskrifter på Det kgl. Bibliotek + derfra trykte fortællinger og oversættelser. Rasmussens samling af håndskrifter på Hundested Bibliotek + derfra trykte fortællinger og oversættelser. Gustav Holms samling af trykte, oversatte fortællinger + enkelte utrykte varianter William Thalbitzers samling af trykte, oversatte fortællinger (til engelsk), resumeret på dansk Erik Holtveds samling af trykte, oversatte fortællinger (til engelsk), resumeret på dansk Paul-Émile Victors samling af trykte, oversatte fortællinger (til fransk), resumeret på dansk Jens Rosings (fleste) trykte samlinger og oversættelser af fortællinger, hvoraf de fleste er oversættelser fra Otto Rosing Otto Sandgreens (fleste) samlinger af trykte fortællinger Hans Lynges samling af trykte fortællinger (enkelte kun på vestgrønlandsk) Mâliâraq Vebæks trykte samling af fortællinger. Martêraq Nielsens fortællinger, trykt i Avangnâmioq, mdtl. oversatte af Robert Petersen. Enkelte mindre, trykte samlinger som Lytzens og Gert Lyberths og De store Konger ved Jens Rosing. Poul Egedes oprindelsesmyter Rosing, Jens: Hvis vi vågner til havblik. Kbh Ingen tekster på grønlandsk Basen rummer ingen tekster på grønlandsk. Dem må man selv studere, dels på tryk dels i arkiverne. Størstedelen af de upublicerede håndskrifter findes dog også i fotokopi på Institut for Eskimologi, KU. De kan læses på biblioteket men ikke lånes hjem. Manglende tekstsamlinger Basen er ikke altdækkende, men der udbedres sandsynligvis løbende. Her følger en liste over de mest presserende mangler: 5

6 1. Registrerede Ca. 130 fortællinger blev først opdaget ved sidste gennemgang af arkiverne. De er registrerede i basen og har fået denne kommentar: Velegnet (el. måske egnet, el. uegnet) til opdatering. Hendriks fortællinger i Rinks samlinger er registrerede men kun resumérede uden forlæg i komplette oversættelser. De blev i 1996 udgivet på grønlandsk i 1972-retskrivning af Kirsten Thisted og Gâba Thorning. Det skyldes en kommunikationsbrist mellem Kirsten Thisted og undertegnede, at det blev for sent at få disse med i basen i dansk oversættelse. De præsenteres derfor med resuméer, der dels stammer fra Rinks egne, trykte oversættelser el. oversatte uddrag, og dels fra Kirsten Thisteds hånd. 2. Ikke registrerede Grønlandske og andre forfatteres litterære anvendelser af den mundtlige overlevering af grønlandske fortællinger. De ligger uden for denne bases regi. Thalbitzers upublicerede fortællinger fra Østgrønland (nedskrevet , en del med lydoptagelser). En stor samling på Det kgl. Bibliotek. Thalbitzers trykte fortegnelse: The Ammassalik Eskimo, Second Part. Meddr. Grl. XL, 1923: Arkivet på Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 Kbh. K. rummer adskillige mindre samlinger. På Dansk Folkemindesamling er arkiveret en række bånd med fortællinger fra Ammassalik, optaget af Jens Rosing i 1960'erne. Thisted, Kirsten: Grønlandske fortællere. Nulevende fortællekunst i Grønland. Materiale indsamlet af Karen Littauer. Kbh. Aschehoug Dansk Forlag, Sandgreen, Otto: Qivítoqarporôq. Nuuk, Ulloriaq, Inuutersuaq: Beretningen om Qillarsuaq og hans lange rejse fra Canada til Nordgrønland (Avanersuaq) i 1860erne. Det grønlandske Selskabs Skrifter XXVII, Trebitsch, Rudolf: Bei den Eskimos in Westgrönland. Berlin, Dietrich Riemer, 1910 (nogle få fortællinger) Fortællinger trykt siden 1861 i Atuagagdliutit, fra 1945: A/G, Autagagdliutit/Grønlandsposten. Fortællinger trykt fra i Avangnâmioq, (Nordgrønlands avis), udover de ovenfor nævnte af Martêraq Nielsen. Fortællinger i det kirkelige blad: Kalâleq, hvoraf mange dog er genoptryk. KNR: Kalaallit Nunaata Radioa, Grønlands Radio har talrige fortællinger og beretninger på bånd. Desværre er det forskrækkelig dyrt at få kopier. PROBLEMER der næppe kan afhjælpes - med mindre eventuelle specialister blander sig: 6

7 Sted- og personnavnes ortografi Mange af de ældste nedskrifter følger ingen autoriseret retskrivning. Alle nødvendige transskriptioner af person- og stednavne til nu-grønlandsk retskrivning er søgt klaret. Men problemet er uløseligt med de østgrønlandske. Østgrønlandsk har i nyere tid fået sin egen retskrivning, der følger dialektudtalen. Desuden optræder mange af stednavnene ikke på tilgængelige kort i nu-østgrønlandsk retskrivning. Endelig kan både person- og stednavne være uigenkendelige når de gået via personlige ortografier. Thalbitzer har sin egen og nåede ikke at blive hjemmevant med østgrønlandsk. Jens Rosing er relativt konsekvent i sin stavemåde, der afviger noget fra den nugældende, mens Victor er aldeles inkonsekvent i sin. Victor skriver, hvad han har hørt, og det kan lyde forskelligt fra en person til en anden. Vedrørende Victor har prof. em. Robert Petersen været en stor hjælp til identifikation og stavning af Victors fleste stednavne. Tidl. museumsleder Emil Rosing har klaret en del personnavne, men mange har han med beklagelse ikke kunnet gennemskue. Diakritiske tegn (, ^, ~) I ældre vestgrønlandsk retskrivning: Tilten ~ bruges over ekstra lang vokal, men den lader sig ikke anbringe over vokalerne i, og u, hvorfor en sådan lang vokal er angivet som iî og uû. Derimod kan õ og ã realiseres i basens skriftsystem. Regioner I Historie og Kommentar har jeg ofte foretrukket det neutrale "område" (fx Thule området) for at undgå alle overvejelser vedr. placeringen/den manglende placering i den administrative inddeling på fortælletidspunktet - eller i den periode fortællingens begivenheder menes at være foregået i. Vedr. andre problemer med steds- og retningsbetegnelser se: "Eksempler på fortolkningsmuligheder" )se pdf) under afsnittet: Demografi og flytninger. Handelsrejser og immigrationer. Oversættelser og resuméer, nutid og datid Oversættelserne til dansk er i datid; resuméer oftest i nutid, men ikke Holtved, Quppersimaan, og Victor, der er resumeret af hhv. Leise Johnsen og Mette Uldall, og BS. Indiskutable historiske fortællinger er som regel resumeret i nutid. Den manglende konsekvens skyldes de mange år arbejdet har været undervejs, og de mange "kokke om maden". Men at korrigere disse uregelmæssigheder er for tidkrævende. Flere gange er en fortælling blevet oversat, skønt den allerede var trykt i oversættelse. Det er en fejl, men ingen af nyoversættelserne er kasseret. Man får sjældne gange både et resumé af den trykte oversættelse og en nyoversættelse. Fortælling og beretning: I flere samlinger indgår en del beretninger, der er af ren historisk karakter, så som biografiske oplevelser og begivenheder, og enkelte beskrivelser af tidligere skikke. Mange af dem er med i basen, oftest fordi de rummer fortællernes egne tolkninger ud fra deres egen fortolkningsramme - i overensstemmelse med den traditionelle eller med tydelig nyorientering. Det gælder fx Marteeraqs fortællinger til Avangnâmioq, og ligeså Hans Lynges tilsvarende fortællinger fra samme Upernavik distrikt. Men alle eksisterende (nedskrevne, endsige båndede) 7

8 historiske beretninger er på ingen måde søgt dækket ind med basens udvalg, der heller ikke prætenderer at være repræsentativt på dette felt. TAKSIGELSER Basen har kun kunnet realiseres med økonomisk støtte. Den er med tak opnået fra KVUG: Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland SHF: Statens Humanistiske Forskningsråd. Og adskillige andre har ydet hver deres store indsats: Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg, Det kgl. Bibliotek Lektor em. Christian Berthelsen (de fleste oversættelser) Apollo Lynge, Nuuk. (oversættelser) Stud. mag. Signe Åsblom, Odense. (oversættelser) Lektor em. Grethe Lindenhann (enkelte oversættelser i resumé) Ph.d. lektor Kirsten Thisted (enkelte resuméer og oversættelser) Charlotte Aagaard, assistent Museumsleder, cand. Bo Albrechtsen, assistent (som studerende) cand.mag. Leise Johnsen, assistent (som studerende) cand.mag. Mette Uldall Jensen, assistent (som studerende) Desuden har jeg nydt gode råd fra Ph.d. Arnaq Grove, og Eks.lekt. Stig Bjørnum, og ikke mindst Prof. em. Robert Petersen, hvis mange år gamle oversættelser af Martêraq Nielsens fortællinger jeg også fik fri tilladelse til at bruge. 8

Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk

Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk Birgitte Sonne 2011 Eksempler på Fortolkningsmuligheder i SONNES BASE 2005 over grønlandske fortællinger Indhold Introduktion...3 Visse retningslinjer 4 Kulturoversættelse...8

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 1-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 1 - marts 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Problemer ved at oversætte Bibelen til dansk på ny

Problemer ved at oversætte Bibelen til dansk på ny Knud Jeppesen 15 Problemer ved at oversætte Bibelen til dansk på ny Abstract In November 1989 the last issues of a trial translation to a forthcoming authorized Danish Bible version were released. The

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Exit poll eller valgstedsmåling?

Exit poll eller valgstedsmåling? 2010/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund Nyt fra Sprognævnet 2000/2 juni Indhold Artikler Styrk sproget Hvilken præposition bruger man efter kontrol Spørgsmål og svar Bøger Computationel Mænds og kvinders kulør - og glæde ved hinanden Øresundsregionen

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole Udarbejdet af: Studie: Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Hold/Årgang: 2 / 2005 Titel: Fag: Vejleder: Kontaktperson: Vodskov Det åbne bibliotek Det erhvervsrelaterede projekt Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S.

Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S. Hvidbog til registrering Museernes Indsats Styrke M.I.S. Hvidbogen til registrering er et sammenkog af Museernes Indsats Styrkes resultater samlet i rapporten: Kommentarer omkring registrering på de kulturhistoriske

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé s websted er i maj 2001 blevet

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Affolkningen af Kap Farvel området -Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010 Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Kap Farvel området 1900-1950

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Sprogets vide grænser. Fagsprog og Dagligsprog. Dialektforskning. Retskrivning. Brevkasse om sprogligheder... 2. Kong Gulerod og Vatnisserne..

Sprogets vide grænser. Fagsprog og Dagligsprog. Dialektforskning. Retskrivning. Brevkasse om sprogligheder... 2. Kong Gulerod og Vatnisserne.. Sprogets vide grænser Hvorfor har egentlig så mange noget imod sprogets variationer? Hvad er en sprogfejl, og hvad ligger der i betegnelser som korrekt, ukorrekt, rigtigt og forkert? Hvorfor er de så forsigtige

Læs mere

6. Skolebibliotekarens Portal

6. Skolebibliotekarens Portal 6. Skolebibliotekarens Portal Indhold Skolebibliotekarens Portal... 4 Skolebibliotekarens Portal er startet... 4 Lær gennem øvelse... 5 Søgeskærmen kan nedbrydes... 5 Anbefalede søgeveje... 5 Søg lokalt

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere