Nedbrydningsrate, umættet zone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedbrydningsrate, umættet zone"

Transkript

1 Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord i den umættede zone eller som en rate der har enheden. Nedbrydningsraten kan bestemmes ved forskellige tests og forsøg, og typisk vil nedbrydningen følge en 0. eller 1. ordens reaktion: 0. ordens reaktion: 1. ordens reaktion: hvor k er nedbrydningsraten C er koncentrationen t er tiden Der findes flere forsøg til bestemmelse af nedbrydningsraten i umættet zone, men der er her valgt de tests og forsøg, der vurderes mest velegnede i forbindelse med projektering af afværgeforanstaltninger. Nedbrydningsraten i den umættede zone er i det følgende bestemt på 3 niveauer svarende til en kategori 1, kategori 2 og kategori 3 metode. Litteratur 1. Manual, Bioventing Principles and Practice, Volume II: Bioventing Design. United States Environmental Protection Agency, September Opgradering af JAGG til version 2.0, Vertikal transport ned til førstkommende betydende magasin. Anders G. Christensen, Phillip Binning, Mads Troldborg, Peter Kjeldsen og Mette Broholm. Miljøstyrelsen. (Forventes publiceret i løbet af 2009). Forudsætninger for bestemmelse af nedbrydningsrate, umættet zone 1 af 12

2 Olieforurening: Bestemmelsen af projekteringsparameteren er baseret på en olieforurening i umættet zone. Der vurderes ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at vurdere nedbrydningen af stoffer som chlorerede opløsningsmidler. Utætheder i testsystem og boringer: Hele testsystemet i form af pumpe, koblinger og slanger tjekkes for utætheder under vakuum. Boringer afproppes med cementstabiliseret bentonit eller lign. sikker afpropning, så der undgås eventuelle lækager langs filterrøret. Filtersætning af boringer: Boringer filtersættes i den umættede zone. Ved opstart af forsøg skal boringen pejles for kontrol af om der er vand i filteret. Det mest optimale er at boringerne filtersættes i en relativ højpermeabel geologisk formation, da det giver de bedst mulige forhold for prøvetagning af poreluft. 2 af 12

3 Kategori 1 - Bestemmelse nedbrydningsrate, umættet zone Princip: Bestemmelse af potentiale for aerob nedbrydning og opsamling af indicier på en igangværende nedbrydning ved måling af indikatorparametre. Feltopstilling: Principskitse: Til målingen benyttes en moniteringsboring filtersat i umættet zone i det forurenede område. Filterdimension og -længde bør overvejes så der fås mindst muligt dødvolumen (typisk kan et ø25 mm pejlerør benyttes). Der kan ligeledes benyttes poreluftspyd. Det er vigtigt at moniteringsboringen/poreluftspyddet er etableret sådan, at der ikke er utætheder o.l., der kan give anledning til at der ved prøvetagningen trækkes falsk luft. Ved etablering af boring er det derfor ligeledes vigtigt, at der afproppes med bentonit. Ved højpermeabelt materiale: På moniteringsboringen eller poreluftspyddet tilkobles en vakuumpumpe eller gasmåler med indbygget pumpe. På slangen mellem boring og pumpe monteres et manometer til registrering af modtryk. Ved lavpermeabelt materiale: En Tedlarpose placeres i et vakuumkammer og vakuumkammeret forbindes til en vakuumpumpe, mens Tedlarposen forbindes til moniteringsboringen eller poreluftspyddet gennem vakuumkammeret. På slangen mellem vakuumkammeret og pumpen monteres et manometer til registrering af modtryk. 3 af 12

4 Udførelse: Formålet med testen er at undersøge og belyse nedbrydningspotentialet i den umættede zone samt eventuelle indikatorer på igangværende nedbrydning. Inden prøvetagningen renpumpes boringen/poreluftspyddet indtil feltmålingerne ligger på et stabilt niveau. Typisk vil det være tilstrækkeligt at renpumpe et volumen svarende til 3-5 gange volumenet af filter + blindrør. Poreluften prøvetages derefter på boringen. Parametre der bestemmes er: koncentration af ilt, kuldioxid og metan samt modtryk i boringen. De målte værdier for hver måling noteres i skemaet på den tilhørende arbejdsseddel. For begge feltopstillinger gælder at pumpen startes og der registreres modtryk umiddelbart efter opstart. Som tommelfingerregel vil der være tale om en lav permeabel umættet zone, hvis vakuumet er større end 100 mbar ved et flow på L/min. For opstillingen til en højpermeabel umættet zone kan der enten udtages luftprøve i Tedlarpose for analyse på gaschromatograf eller der kan måles direkte på luften med en gasmåler, IR-gasmåler el.lign. For opstillingen til en lavpermeabel umættet zone udtages der prøve i Tedlarpose. Luftprøvens indhold af ilt, kuldioxid og metan kan bestemmes ved analyse på gaschromatograf eller ved måling på fx IR-gasmåler. Måles der direkte på Tedlarposen med IR-måler i felten kan den samme Tedalpaos benyttes flere gange. Prøvetagningen kan udføres i flere niveauer over dybden og gerne i flere punkter inden for kildeområdet af interesse for bestemmelse af potentialet for nedbrydning. Der bør desuden udføres en baggrundsmåling ved prøvetagning i et område udenfor kildeområdet. Det noteres om målingen er udført under stigende eller faldende atmosfæretryk. 4 af 12

5 Data, databehandling og rapportering: Under forsøget opsamles data om tid, modtryk og koncentrationer i poreluften. Det registreres desuden om der under prøvetagningen var stigende eller faldende atmosfæretryk. Der optegnes en situationsplan med angivelse af placering af moniteringsboringer eller poreluftpunkter på lokaliteten samt forureningsudbredelsen. Boreprofiler vedlægges rapporten med angivelse af filterplacering, forureningsbeliggenhed samt evt. vandspejl. Sammensætningen af poreluften vil give mulighed for at verificere, om der er potentiale for nedbrydning. Der vurderes erfaringsmæssigt at være potentiale for en aerob nedbrydning af oliestoffer ved iltkoncentrationer > 5-10 vol% Er der aktiv igangværende nedbrydning pga. mikroorganismer i forureningsområdet vil iltkoncentrationen være svagt til kraftigt reduceret ifht. atmosfære-/baggrundsniveauet typisk 5-15 vol%. Koncentrationen af kuldioxid vil være tilsvarende forhøjet typisk 2-15 vol%. Registreres der metan i poreluften vil iltkoncentrationen typisk være meget lav eller stort set 0 vol% og under anaerobe forhold vil nedbrydningen af oliekomponenter generelt foregå ved en lavere nedbrydningsrate end under aerobe forhold. Er koncentrationerne målt i flere niveauer over dybden, kan de plottes som illustreret nedenfor. Af plottet fremgår, at baggrundskoncentrationerne af ilt og kuldioxid (udtaget et uforurenet sted på lokaliteten) nogenlunde svarer til koncentrationerne i atmosfærisk luft (hhv. 21 og 0,04 %). Koncentrationerne i kildeområdet viser, at iltkoncentrationen er stærkt reduceret fra omkring 3 m.u.t, mens der ligeledes i denne dybde ses et forhøjet kuldioxidniveau. Dette indikerer, at der foregår en nedbrydning i kildeområdet samt, at nedbrydningsraten kan forventes at være størst omkring denne dybde. Ved måling med IR-måler kan tilstedeværelsen af oliekomponenter interferere med metankoncentrationen. Erfaringen viser at dette typisk kan være et problem ved koncentrationer større end mg/m 3 samt især når der er tale om benzinkomponenter. Afhængigt af geologien kan de atmosfæriske trykforhold have betydning for målingerne, da der under faldende atmosfæretryk typisk vil være en opadrettet trykgradient fra den umættede zone til atmosfæren. Betydningen af de atmosfæriske trykforhold bør overvejes hvis målerunder foretaget på forskellige tidspunkter viser meget forskellige resultater eller hvis der mod forventning ikke registreres tegn på nedbrydning i den umættede zone. 5 af 12

6 Forslag til supplement af testen: Etabler en prøvetagningsmulighed ved tilkoblingen af boringen/poreluftspyddet til pumpen. Prøvetagningsmuligheden kan anvendes til; at gennemføre en løbende PID-måling på den opsugede luft for en vurdering af forureningspotentialet (forureningsomfang og vedvarende forureningsstyrke. Dette gælder dog ikke ved forurening med tungere oliekomponenter) at gennemføre prøvetagning på kulrør Udtages poreluftprøverne i Tedlarposer, og analysers disse på gaschromatograf for ilt, kuldioxid og metan, kan der ligeledes analyseres for oliekomponenter. 6 af 12

7 Kategori 2 - Bestemmelse af nedbrydningsrate i umættet zone Princip: In-Situ Respirationstest til bestemmelse af nedbrydningsraten i umættet zone. Ved denne felttest kan nedbrydningsraten i umættet zone for totalkulbrinter estimeres. Testen giver ikke umiddelbart mulighed for bestemmelse af nedbrydningsrater for specifikke enkeltstoffer eller fraktioner. Testen antager, at der er tale om en immobil oliefase sorberet til jordmatricen. Beskrivelsen af testen er primært baseret på Ref. 1. Feltopstilling: Principskitse: Der benyttes filtersatte boringer eller poreluftspyd filtersat i umættet zone i det olieforurenede område. Brug af filtersatte boringer vil give mulighed for at få kendskab til geologien samt fx jordens vandindhold. Findes der ikke dokumentation for geologien i området, bør der etableres filtersatte boringer. På boringen monteres et forgreningsstykke med 3 forgreninger. Herpå monteres en pumpe til atmosfærisk luft, en pumpe til en sporgas samt en studs til luftprøvetagning. Mellem pumpe til atmosfærisk luft og boringen placeres manometer. Udførelse: Testen udføres typisk i flere punkter placeret i det olieforurenede område. Det er vigtigt at punkterne er placeret i områder med høje oliekoncentrationer og lave iltkoncentrationer. Før opstart af test måles indholdet af ilt og kuldioxid i poreluften. Testen bør desuden udføres udenfor det forurenede område som referencemåling. Testen er ikke velegnet hvis den umættede zone består af ler, da det vil være problematisk at tilføre luft til det lavpermeable materiale. En ca. 1-3 vol% koncentration af sporgas (fx CO, helium eller SF6) tilsættes boringen sammen med atmosfærisk luft. Injektionen foregår over en periode på ca. 1 døgn ved et flow på L/min. Med den atmosfæriske luft tilføres ilt til den umættede zone, mens sporgassen tilsættes for at give mulighed for vurdering af diffusion og fortynding. Efterfølgende måles ilt-, kuldioxid- og sporgaskoncentrationen i filtret/spyddet. Der udføres målinger hver 2. time og efter nogle målinger ved dette interval, kan intervallet nedsættes til hver time. Testen afsluttes typisk når iltkoncentration ligger omkring 5 vol%. Inden hver måling renpumpes der kortvarigt, således at luften i filterrøret udskiftes 1-2 gange. De enkelte målinger anføres i skemaet i den tilhørende arbejdsseddel. Testen bør desuden udføres i et uforurenet punkt med tilsvarende geologi som det forurenede område for at få referencedata. Det noteres ved hver måling om der er stigende eller faldende atmosfæretryk. 7 af 12

8 Data, databehandling og rapportering: Under testen indsamles koncentrationsdata over tid. Koncentrationen af sporgassen benyttes til at vurdere, om der under testen sker signifikant diffusion af ilt fra jordoverfladen, om der sker fortynding eller diffusion fra/til den omkringliggende jord samt til at tjekke, om der kan have været utætheder i systemet under testen. Ved utætheder i systemet vil der typisk forekomme springende koncentrationer af sporgas. Sporgaskoncentrationen målt i det forurenede område kan sammenholdes med referencemålingen og disse bør tilnærmelsesvis være ens. Ses der et fald i sporgaskoncentrationen, der er større end faldet i iltkoncentrationen bør målingen ikke benyttes. Raten for iltforbrug bestemmes ud fra de målte data som en 0. ordens sammenhæng mellem iltkoncentrationen i vol% og tiden i timer. Der vil typisk findes en lineær sammenhæng indtil iltkoncentrationen er faldet til under 5 vol%. I nedenstående figur ses et eksempel på et datasæt for iltkoncentrationen ved en række respirationstest i umættet zone på en lokalitet forurenet med fyringsolie. Raten for iltforbruget bestemmes ved grafens hældning, ko. Til estimering af nedbrydningsraten for oliestoffer på baggrund af iltforbruget benyttes den støkiometriske sammenhæng for oxideringen af det forurenende stof. For oliestoffer kan hexan benyttes som repræsentativt stof, hvilket giver følgende reaktionsligning: C6H14 + 9½O2 6CO2 + 7H20 Nedbrydningsraten i mg hexan-ækvivalent pr. kg bulk-jord pr. dag kan estimere ved følgende udtryk: hvor: kb er nedbrydningsraten (mg/kg pr. dag) ko er rate for iltforbrug (vol%/time) υa er gasfyldt porevolumen (m 3 gas/m 3 jord) ρo2 er densitet for ilt = 1368 ved 12 C (mg/l) C er masseforhold mellem hexan og ilt ved mineralisering (1:3,5) ρk er bulk densitet for jorden (kg/l) Det gasfyldte porevolumen kan bestemmes på baggrund af målte værdier for vandmætningen i umættet zone (intaktprøver). Findes sådanne målinger ikke, kan en værdi for det gasfyldte porevolumen vurderes/estimeres på baggrund af kendskab til jordens geologi og forventede vandindhold. Jordens densitet kan ligeledes måles på intaktprøver eller alternativt vurderes/estimeres på baggrund af kendskab til geologien. Bud på standardværdier findes f.eks. i JAGG-modellen. De bedste estimater for nedbrydningsraten opnås ved brug af målte værdier for vandmætning og densitet i forhold til estimerede værdier. Raterne for iltforbruget, fundet på baggrund af de tilnærmelsesvise rette linier i figuren ovenfor, har 8 givet af 12 nedbrydningsrater i intervallet fra 0,04 til 0,22 mg/kg pr. dag.

9 Forslag til supplement af testen: Koncentrationerne, der måles i poreluften under respirationstesten, kan logges over testperioden i stedet for at udføre manuelle løbende målinger. Benyttes denne metode skal flowet ved den kontinuerte prøvetagning være lille ca. 1 L/min. 9 af 12

10 Kategori 3 - Bestemmelse af nedbrydningsrate, umættet zone Princip: Bestemmelse af nedbrydningsrate i den umættede zone ved fuldskalamonitering og modelberegninger. Nedbrydningsraten kan bestemmes for såvel specifikke enkeltstoffer som for fx totalindholdet af kulbrinter. Den beskrevne procedure er kun egnet til at estimere nedbrydningsrater under en nedadrettet transport fra en residual olieforurening beliggende i umættet zone. Beskrivelsen af testen er primært baseret på Ref. 2. Feltopstilling: Principskitse: Til moniteringen benyttes en eller flere moniteringsboringer filtersat i 4-5 niveauer i umættet zone. Moniteringsboringerne skal være placeret ved kildeområdet. Til moniteringen benyttes: - Vakuumpumpe - Kulrørspumpe - Gasmåler/Tedlar pose til luftprøve - PID-måler Udførelse: Før moniteringen renpumpes filteret. Det er her vigtigt at der ikke pumpes mere end ca. 3 gang volumenet af blindrør + filter, da den luftprøve der ønskes gerne skal repræsentere filterdybden. Typisk bør der renpumpes et volumen svarende til 1,5-3 gange volumenet af filter + blindrør. På hvert filter måles koncentrationen af ilt og kuldioxid. Desuden udføres en PID måling og der udtages et kulrør for senere analyse af udvalgte stoffer. Målingerne noteres i skemaet i den tilhørende arbejdsseddel. Under moniteringen udføres løbende registrering af atmosfæretrykket. Moniteringen bør gentages kvartalsvis gennem ca. 2 år. 10 af 12

11 1D-modellen dækker området umiddelbart ved kilden og er relevant når kildeområdet har en diameter på Data, databehandling og rapportering: De målte koncentrationer af ilt og kuldioxid plottes over dybden (se eksemplet kategori 1). Desuden plottes PID-niveauet og koncentrationerne for de analyserede stoffer fra kulrøret over dybden. Til bestemmelse af nedbrydningsraten for stofferne kan der fittes en stationær 1D-model, der inkluderer vandtransport, gasdiffusion og nedbrydning. Dette kan gøres ved at benytte nedenstående formel, hvor nedbrydningsraten varieres for at tilpasse modellen til de målte data. Det er vigtigt, at parametrene i formlen indsættes således, at der er overensstemmelse mellem enhederne. Beregningen foretages i forhold til porevandskoncentrationen. Målte koncentrationer i poreluften kan omregnes til koncentrationer i porevandet vha. Henrys lov. I det nedenstående er enhederne angivet i SI-enheder selvom flere af parametrene ofte angives i en anden enhed. (Ref. 2) hvor: C0 er kildestyrkekoncentrationen i porevandet (målt i forureningens hot-spot) (g/m 3 ) vw er porevandshastigheden (m/s); jf. formel nedenfor z er vertikal afstand under forureningskilden (m) k er 1. ordens nedbrydningsrate (s -1 ) Dz er den langsgående dispersionskoefficient (m 2 /s); jf. formel nedenfor Porevandshastigheden kan bestemmes ved: (Ref. 2) hvor: N er nettoinfiltrationen (m/s) υw er den vandfyldte porøsitet (-) Den vandfyldte porøsitet bestemmes ved måling af jordens vandmætning, men kan også vurderes/estimeres på baggrund af kendskab til jordens geologi og forventede vandindhold, standardværdier kan f.eks. findes i Jagg-modellen. Ved etableringen af moniteringsboringerne bør der udtages jordprøver til bestemmelse af vandindhold til brug for estimering af vandmætning. Den langsgående dispersionskoefficient kan bestemmes ved: (Ref. 2) hvor: υw er den vandfyldte porøsitet (-) υa er den luftfyldte porøsitet (-) Dw * er den effektive diffusionskoefficient i vand (m 2 /s); jf. formel nedenfor Da * er den effektive diffusionskoefficient i luft (m 2 /s); jf. formel nedenfor vw er porevandshastigheden (m/s) αl er den langsgående dispersivitet (m), standardværdier kan findes i JAGG version 2.0 (Ref 2.) KH er den dimensionsløse Henrys konstant (-) (Ref. 2) (Ref. 2) hvor: υa er den luftfyldte porøsitet (-) Dd,a er den frie diffusionskoefficient i luft (m 2 /s); værdier findes f.eks. i JAGG-modellen n er den totale porøsitet (-) 11 af 12

12 Forslag til supplement af testen: Der kan under etableringen af moniteringsboringerne, udtages intakte kerneprøver til brug for bestemmelse af porøsitet og vandmætning. 12 af 12

Appendix til Afværgekatalog

Appendix til Afværgekatalog Appendix til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr. 1 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Appendix til Afværgekatalog 1.1. Brugervejledning 2. Matrix for projekteringsparametre og afværgemetoder 2.1 Beskrivelse

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Permeabilitet i umættet zone

Permeabilitet i umættet zone Permeabilitet i umættet zone Definition af permeabilitet i umættet zone Permeabilitet (k), beskriver transport gennem et medie. Permeabiliteten er kun afhængig af mediet og ikke afhængig af væskens eller

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg ATV Vintermøde 2014 Temadag 1, Ny undersøgelsesmetoder i teori og praksis Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg Christian Buck, Projektleder,

Læs mere

Hydraulisk konduktivitet

Hydraulisk konduktivitet Hydraulisk konduktivitet Definition af hydraulisk konduktivitet Den hydrauliske konduktivitet (K), også kaldet den hydrauliske ledningsevne, er ikke kun knyttet til det porøse medium, men også den strømmende

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Per Loll - DMR A/S ATV, Afværgeteknologier - State of the Art, 22. oktober 2008 Dias nr. 1 Indledning Oplægget lød på,

Læs mere

Redoxforhold mættet zone

Redoxforhold mættet zone Redoxforhold mættet zone Definition af redoxforhold mættet zone Redoxforhold er en samlet betegnelse for en række parametre der beskriver hvilke redoxprocesser der er dominerende i den pågældende mættede

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Hvorfor er nedbrydning så vigtig

Hvorfor er nedbrydning så vigtig Hvorfor er nedbrydning så vigtig Lidt indledende underholdning med Thomas Hauerberg Larsen Foto: Martin Oeggerli Hvorfor er nedbrydning så vigtig Den hurtige Det er det bare, specielt når vi taler om mineralisering.

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning

Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning - Data fødes i felten Poul Larsen, Projektleder, Ph.D. DMR A/S Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Hanne Østergaard, Civilingeniør, Region

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

DET ER BARE GAS UNDERSØGELSER OG ERFARINGER FRA ET BEBYGGET JORDDEPONI.

DET ER BARE GAS UNDERSØGELSER OG ERFARINGER FRA ET BEBYGGET JORDDEPONI. DET ER BARE GAS UNDERSØGELSER OG ERFARINGER FRA ET BEBYGGET JORDDEPONI. Civilingeniør, kontorleder Jens-Ole Petersen Civilingeniør, Ph.D., Per Loll Civilingeniør, kvalitetssikringschef Claus Larsen Dansk

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Undersøgelse af passiv ventilation

Undersøgelse af passiv ventilation Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Villavej 15, 5750 Ringe Undersøgelse af passiv ventilation Marts 2007 Rekvirent Region Syddanmark Jordforureningsafdelingen Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 76 63 10 00 Hans

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone i den umættede zone I opgraderingen af risikovurderingsværktøjet JAGG til version 2.0 vil det som noget nyt være muligt, at vurdere naturlig nedbrydning under nedsivning af oliestoffer i jordens umættede

Læs mere

Demonstration af basis hydrolyse & biologisk nedbrydning: In-situ tests

Demonstration af basis hydrolyse & biologisk nedbrydning: In-situ tests Bilag 9 Notat om Høfde 42, december 28 Demonstration af basis hydrolyse & biologisk nedbrydning: In-situ tests Søren Dyreborg DGE Indhold 1 SAMMENFATNING 1 2 INDLEDNING 2 2.1 BAGGRUND 2 2.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Post Doc. Klaus Mosthaf DTU Miljø Lektor Mette Broholm DTU Miljø MSc Mie B. Sørensen DTU Miljø Civilingenør Henriette Kerrn-Jespersen Region H Professor

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Undersøgelser frem for afværge State of the Art ATV møde Odense 20. maj 2009

Undersøgelser frem for afværge State of the Art ATV møde Odense 20. maj 2009 Image size: 7,94 cm 25,4 cm Undersøgelser frem for afværge State of the Art ATV møde Odense 20. maj 2009 Mads Georg Møller - Rambøll Databehov i forskellige undersøgelsesfaser med fokus på optimal afværge

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

Ønsketænkning eller intelligent prøvetagning af vand og poreluft med online overvågning

Ønsketænkning eller intelligent prøvetagning af vand og poreluft med online overvågning Ønsketænkning eller intelligent prøvetagning af vand og poreluft med online overvågning Poul Larsen, projektleder, Ph.D Hvis(A>B) {tag prøve} ATV-møde, Schæffergården 25. januar 2017 1 Intelligent prøvetagning

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Stine Juel Rosendal, COWI A/S 1 Handlingsplan ved etablering af jordvarmeanlæg Formål med at lave handlingsplan Indhold af handlingsplan Vanskeligheder bagatelgrænse

Læs mere

Hypotese Start med at opstille et underbygget gæt på hvor mange ml olie, der kommer ud af kridt-prøven I får udleveret.

Hypotese Start med at opstille et underbygget gæt på hvor mange ml olie, der kommer ud af kridt-prøven I får udleveret. Forsøg: Indvinding af olie fra kalk Udarbejdet af Peter Frykman, GEUS En stor del af verdens oliereserver, bl.a. olien i Nordsøen findes i kalkbjergarter. 90 % af den danske olieproduktion kommer fra kalk

Læs mere

Modellering af grundvandsstrømning ved Vestskoven

Modellering af grundvandsstrømning ved Vestskoven Modellering af grundvandsstrømning ved Vestskoven Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Opgaven er udformet af Peter Engesgaard, Geologisk Institut, Københavns Universitet 1 Formål Formålet med opgaven

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Dansk manual til HV-500 HomeVac

Dansk manual til HV-500 HomeVac Dansk manual til HV-500 HomeVac 1 Funktionsoversigt På billedet nedenfor, henviser de forskellige numre til funktionsbeskrivelsen på side 5.. Figur 1: HV500 HomeVac 2 1. Manuel svejsning - Bruges til manuel

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Erfaringsopsamling på passiv ventilation til fjernelse af klorerede opløsningsmidler fra umættet zone

Erfaringsopsamling på passiv ventilation til fjernelse af klorerede opløsningsmidler fra umættet zone Erfaringsopsamling på passiv ventilation til fjernelse af klorerede opløsningsmidler fra umættet zone Anders G. Christensen & Nanna Muchitsch NIRAS Miljøprojekt Nr. 1249 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING

DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING Miljøtekniker Christian Buck COWI A/S Civilingeniør Henriette Kerrn- Jespersen Civilingeniør Pernille Palstrøm Region

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2.

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2. HØJE TAASTRUP FJERNVARME AMBA 19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RISIKOVURDERING - OKTOBER 2014 INDHOLD 1

Læs mere

Test af metanoxiderende materialer til brug i biocover systemer

Test af metanoxiderende materialer til brug i biocover systemer Test af metanoxiderende materialer til brug i biocover systemer Peter Kjeldsen og Charlotte Scheutz, DTU Miljø 10. februar 2017 1. Baggrund Ved etablering af biocover systemer til reduktion af metanemissionen

Læs mere

Bestemmelse af stofdispersion

Bestemmelse af stofdispersion Bestemmelse af stofdispersion Ved hjælp af stoffet kaliumklorid (KCl) er det forsøgt at bestemme den stofspredning, som foregår i sandkassen. Der er i forsøget benyttet KCl, eftersom kloridionerne er negativt

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

OM Hovedgaden 62-64 V.

OM Hovedgaden 62-64 V. OM Hovedgaden 62-64 V. Hornum Side 1 Oliebranchens Miljøpulje OM Hovedgaden 62-64 V. Hornum OM sag 9600-51-037. Supplerende undersøgelser Maj 2010 (revideret december 2010 og oktober 2011) Udgivelsesdato

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Dynamiske poreluftundersøgelser

Dynamiske poreluftundersøgelser Dynamiske poreluftundersøgelser - fra screening til optimal vidensudnyttelse Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Ph.D. Claus Larsen, civilingeniør Annette Dohm, geolog, Region Nordjylland

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport nr. 62-2011 Test af lugtposer Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport Referencelaboratoriet Test af lugtposer December 2011 Date: 24-02-2012 Testing Laboratory: Eurofins Product Testing A/S

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Håndbog for Poreluftundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 7 1998

Håndbog for Poreluftundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 7 1998 Håndbog for Poreluftundersøgelser Teknik & Administration Nr. 7 1998 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 7 1.1 Formål 7 1.2 Baggrund 7 1.3 Håndbogens opbygning 8 1.4 Håndbogens gyldighedsområde 8 2. BAGGRUNDSVIDEN

Læs mere

Effektive poreluftstrategier

Effektive poreluftstrategier Effektive poreluftstrategier Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1587, 2014 Titel: Effektive poreluftstrategiereffektive poreluftstrategier Redaktion: Andreas

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD For Miljøstyrelsen Agern Allé 5 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel: +45 4516 9200 Support: +45 4516 9316 Fax: +45 4516 9292 Manual

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere