INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER INSTALLATIONSANVISNINGER INSTALLATION OG MONTERING BETJENING LCD FJERNBETJENING NØDKONTROLPANEL SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER ELEKTRISKE DIAGRAMMER...46 II

3 INDLEDNING Kære kunde, vi takker Dem for at have valgt et af vores produkter. For at sikre optimal drift og for at De fuldt ud kan nyde den fornemmelse af velvære og varme, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi, at De læser hele nærværende vejledning omhyggeligt igennem, før træpilleovnen tændes første gang. REVIDERING AF VEJLEDNINGEN Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører MCZ Group Spa. Ingen dele af vejledningen må oversættes til et andet sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, fuldt eller delvist, i anden form og/eller med mekaniske eller elektroniske midler, ved fotokopiering, optagelse eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra MCZ Group Spa. Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer på produktet til enhver tid uden forudgående varsel. Virksomheden beskytter sine rettigheder efter loven. OPBEVARING OG ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Bed forhandleren eller det autoriserede tekniske servicecenter om et nyt eksemplar, hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges. Tekst med fed skrift kræver særlig opmærksomhed fra læserens side. Tekst i kursiv anvendes til at henlede opmærksomheden på andre afsnit i vejledningen eller yderligere forklaringer. Under Bemærk gives læseren yderligere oplysninger om emnet. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: den pågældende meddelelse skal læses og forstås omhyggeligt, da manglende overholdelse kan medføre alvorlig beskadigelse af ovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: manglende overholdelse af forskrifterne vil påvirke anvendelsen af produktet. OPERATIONSSEKVENSER: angiver hvilken knapper, der skal trykkes på for at få adgang til menuerne eller foretage justeringer. VEJLEDNING angiver, at denne vejledning og de relevante anvisninger skal læses omhyggeligt igennem. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 1

4 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER SIKKERHEDSFORSKRIFTER Installation, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af autoriserede, kvalificerede teknikere. Produktet skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning samt med de standarder, der gælder for kommunen, amtet eller landet. Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Anvend udelukkende den type brændsel fabrikanten anbefaler. Produktet må ikke anvendes til at forbrænde affald. Det er strengt forbudt at bruge flydende brændstoffer. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af produktet og de elektroniske apparater, der er forbundet med det, og forebygge ulykker. Før der foretages nogen form for handling, har brugeren eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med produktet, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller driftsforstyrrelser. Produktet må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Der må ikke hænges vasketøj til tørre på produktet. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra produktet. Brandfare. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af produktet påhviler kunden alene, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele på produktet kan sætte brugerens sikkerhed på spil, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. De fleste af produktets overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør osv.). Undgå derfor at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesbeklædning eller særlige midler, i form af varmebeskyttelseshandsker eller ovngreb, såsom "koldt håndtag". Det er forbudt at tænde produktet, hvis lugen er åben, eller ruden er i stykker. Produktet skal tilsluttes et elektrisk anlæg med en fungerende jordforbindelse. Sluk for produktet, hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser. Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i fyrfadet som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Produktet må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og forårsage elektriske stød. Man skal undgå at opholde sig foran det tændte produkt i længere tid. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem, og hvor produktet står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og være årsag til sundhedsmæssige problemer. Undlad at fylde andre brændstoffer end træpiller i træpillemagasinet. Produktet skal installeres i rum, der er passende brandsikrede, og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyning) og udledning af røg. I tilfælde af brand i trækkanalen skal man slukke for apparatet og afbryde det fra strømforsyningen. Lågen må aldrig åbnes. Kontakt derefter de kompetente myndigheder. Produktet og keramik-/serpentinstensbeklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr. Det frarådes at fjerne støttebenene og stille produktets hoveddel direkte på gulvet for at sikre tilstrækkelig isolering, særligt hvis gulvet er lavet af brændbart materiale. Undlad at anvende brændbare materialer til at tænde, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Ekstraordinær vedligeholdelse må udelukkende udføres af godkendt og kvalificeret personale. Vurdér stabiliteten af overfladen, der skal bære produktets vægt, og sørg for passende isolering, hvis den er lavet af brændbart materiale (f.eks. træ, gulvtæppe, plastik). 2

5 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER OPLYSNINGER: Ved eventuelle problemer bedes De henvende Dem til forhandleren eller kvalificerede teknikere, der er godkendt af fabrikanten. anvend udelukkende det af fabrikanten foreskrevne brændstof. Røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen) skal undersøges og renses med jævne mellemrum. Produktet må ikke anvendes til madlavning. Træpillemagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar denne brugsvejledning med omhu, eftersom den skal følge produktet under hele dens driftslevetid. Sørg for, at brugervejledningen følger med produktet, hvis det sælges eller overdrages til en anden bruger. TILSIGTET BRUG Produktet fungerer udelukkende med træpiller og skal installeres indendørs. GARANTIBETINGELSER Fabrikanten yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt, hvis garantibeviset er blevet udfyldt og indsendt senest 8 dage efter købsdato, og hvis produktet er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugsvejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede p.g.a. fabrikationsfejl. BEGRÆNSNINGER Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og blæsere, for hvilke garantiperioden er på to år fra købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien dækker ikke de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode regnet fra og med den dag, hvor produktet blev købt. UNDTAGELSER Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og dele i keramik/serpentinersten, samt mindre krakeleringer i keramikken, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, der går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller installation i strid med forskrifterne (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugsvejledning), er ikke dækket af garantien. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller genstande, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunden rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installation og brug af apparatet, skal man udelukkende følge anvisningerne i den medleverede installations- og brugsvejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulation af apparatet, vejrmæssige forhold, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, driftsfejl i elanlægget samt manglende eller ukorrekt vedligeholdelse i strid med fabrikantens anvisninger. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 3

6 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER ANMODNING OM ASSISTANCE Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis apparatet, eller et hvilket som helst tilbehør, anvendes forkert, eller hvis der foretages ændringer på dem uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende ske med originale reservedele. De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til den tekniske service. RESERVEDELE Der må udelukkende anvendes originale reservedele. Forhandleren eller servicecenteret kan give Dem alle nødvendige oplysninger vedrørende reservedelene. Det anbefales at lade være med at vente, til delene er nedslidte, før de udskiftes. Det er hensigtsmæssigt at udføre den regelmæssige vedligeholdelse. FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/ EF OG SENERE ÆNDRING 2003/108 EF. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service. Særskilt bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede affaldsspand, som angiver pligt til at bortskaffe produktet særskilt. 4

7 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Kravene i dette kapitel refererer til den italienske installationsstandard UNI Følg under alle omstændigheder altid de lokale regler for installation TRÆPILLERNE Træpillerne fremstilles af savsmuld fra tørt, naturligt træ (uden maling), der under tryk presses til pilleform. Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden at anvende lim eller bindemidler. Der findes adskillige slags træpiller på markedet, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Diameteren svinger mellem 6 og 8 mm med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en densitet, der svinger fra 600 kg/m³ til over 750 kg/m³, med et vandindhold, der holder sig mellem 5% og 8% af deres vægt. Udover at træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da trærester udnyttes i videst muligt omfang, og at man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, giver træpillerne ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), er træpillernes brændværdi på 4,9 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et tørt sted og beskyttet mod snavs. Træpillerne leveres normalt i sække på 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. SÆK MED TRÆPILLER PÅ 15 kg De vigtigste kvalifikationscertificeringer for træpillerne på det europæiske marked er for eksempel DINplus Ö-Norm M7135 og Pellet gold, der garanterer, at følgende overholdes: brændværdi: 4,9 kwh/kg. Vandindhold: maks. 10% af vægten. Askeprocent: maks. 0,5% af vægten. Diameter: 5 6 mm. Længde: maks. 30mm. Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (maks.5% bark). Emballage: sække i miljøvenligt eller bio-nedbrydeligt materiale. Fabrikanten anbefaler kraftigt, at der anvendes godkendt brændsel til træpilleovnene (DINplus, Ö-Norm M7135, Pellet Gold). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes produktets funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 5

8 2-INSTALLATIONSANVISNINGER FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION VIGTIGT! Installation og montering af produktet må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Produktet skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne det normalt og foretage ordinær vedligeholdelse. Omgivelserne skal: kunne efterkomme korrekt drift af apparatet. Være forsynet med et passende røgudledningssystem. Have ventilation udefra. Have strømforsyning på 230V 50Hz med en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder. Produktet skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Produktet skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Produktet skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på husstandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstof, og hvis den udledes i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom røgen er svær at få øje på, er den meget varm, og kan forårsage forbrændinger ved kontakt. Før produktet opstilles, skal man bore hullet til røgrøret og hullet til udeluftindtaget. DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at produktet fungerer ordentligt, og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal produktet placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrænding af træpillerne. Lokalets rumfang må ikke være mindre end 15 m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af produktet), som fører ud til de udendørs omgivelser og har et tværsnit på mindst 80 cm 2 uden beskyttelsesristene. Disse åbninger (luftindtag) skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse, og såfremt det ikke er brandfarlige lokaler, såsom: garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale. De gældende lovbestemmelser skal nøje overholdes. Hvis produktet anbringes for tæt på væggen, kan den forårsage overophedning og beskadige pudsen (gulfarvning, revner osv.). 6

9 2-INSTALLATIONSANVISNINGER PLACERING OG BEGRÆNSNINGER Hvis der samtidigt installeres andre opvarmningsapparater, skal man sørge for, at de hver især har de relevante luftindtag (i henhold til angivelserne for hvert apparat). Det er ikke tilladt at installere produktet (bortset fra apparater, som virker på lufttæt måde i forhold til lokalet, eller er lukkede og har kanaliseret ekstern optagelse af forbrændingsluft): i soveværelser, badeværelser eller; i lokaler hvor der findes apparater med flydende brændstof, der optager forbrændingsluft i lokalet, hvor de er installerede, og som anvendes kontinuerligt eller diskontinuerligt, eller; i lokaler med gasapparater af type B, der er beregnet til rumopvarmning, med eller uden varmtvandsproduktion, og i lokaler, der støder op til eller kommunikerer med disse, eller; hvor der allerede er installeret et andet opvarmningsapparat uden selvstændig lufttilførsel. Det er forbudt at opstille produktet i omgivelser med eksplosiv atmosfære. MINIMUMSAFSTANDE Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. TUBE Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge A Version Comfort Air A = 15 cm B = 15 cm A = 20 cm B = 20 cm B Hvis der findes særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer, skal afstanden til produktet øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Der må ikke opbevares genstande eller dele, der er følsomme over for varme, i nærheden af produktet. Sådanne genstande skal holdes på mindst 80 cm's afstand af produktets nærmeste punkt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 7

10 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrøret, skal man tage højde for tilstedeværelsen af brændbare materialer. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg, eller en væg af andet termolabilt materiale,skal INSTALLATØREN først anvende det særlige beslag til væggen (diam. min. 13 cm) og isolere produktets rør, der løber igennem, tilstrækkeligt ved hjælp af passende isoleringsmaterialer (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Ovenstående minimumsafstande skal ligeledes overholdes, hvis produktets rør skal løbe lodret eller vandret nær en termolabil væg. Det anbefales at anvende dobbeltvæggede, isolerede rør udendørs for at undgå kondensdannelse. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende RØGUDLEDNING 2 - FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG 8

11 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med mulighed for inspektion). Placér produktet under hensyntagen til alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Følgende betingelser skal overholdes, når apparatet tilsluttes trækkanalen: røgkanalen skal være mindst kategori T200 (eller højere hvis apparatets røggastemperatur kræver det) og af type P1 (hermetisk). Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 (maks. 3) skal man anvende de særlige "T"- formede overgangsrør med mulighed for inspektion. (SeTilbehør til træpilleprodukter). Det er strengt forbudt at sætte et gitter på for enden af udledningsrøret, da det kan forårsage driftsforstyrrelser (på grund af tilstopning). Det er forbudt at anvende rør med modhældning. Røgudledningskanalens vandrette strækninger må ikke overstige 2-3 m. Det anbefales at ikke overstige en længde på 6 meter med Ø 80 mm røret. Røgudledningskanalen må ikke føres gennem lokaler, hvor det er forbudt at installere forbrændingsapparater. FORBRÆNDINGSLUFT (2) Under driften optager produktet en hvis mængde luft fra rummet, hvor det er installeret, og denne luft skal integreres via et udeluftindtag. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 9

12 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor produktet installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt. Dette kan gøres ved hjælp af passende ventilationsåbninger i selve rummet eller i et tilstødende rum via permanent åbning mellem rummene. Dette gøres ved at bore et hul i ydervæggen i nærheden af produktet med et frit tværsnit på mindst 80 cm² (huldiameter 11 cm eller rektangulært 10x10cm med hensyntagen til de sædvanlige beskyttelsesriste), som beskyttes af en rist udvendigt. Derudover skal luftindtaget: være tildækket med rist, metalgitter el. lign., der ikke mindsker det effektive tværsnit. Placeres således, at det ikke kan spærres. Være udført således, at det er muligt at foretage vedligeholdelse. Støde op til installationsstedet. I tilfælde af kanalisering, skal tværsnittet ved op til 3,5 ml øges med 5%, mens det for større værdier øges med 15%. Husk at ventilationsgitrene altid angiver det effektive tværsnit i cm 2 på en af deres sider. Når gitter og hullets mål vælges, skal det kontrolleres, at gitterets effektive tværsnit er større eller lig med det tværsnit, der kræves af produktets fabrikant. VIGTIGT! Lufttilførslen kan også komme fra et lokale, der støder op til rummet, hvor produktet er installeret, blot tilstrømningen kan ske frit gennem permanente åbninger ud til den fri luft. Luftindtag i forbindelse med fyrrum, garager, køkkener eller badeværelser skal undgås. TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN Trækkanalen er det grundlæggende element i bortskaffelsen af røgen, og den skal derfor opfylde følgende krav: den skal være tæt og varmeisoleret. Den skal være lavet i materialer, som er egnede til at modstå de mekaniske påvirkninger, varmen og virkningerne af forbrændingsprodukterne og deres kondens over tid. Den skal være lodret med en akseafvigelse på under 45 og være uden indsnævringer. Den skal være velegnet til produktets særlige driftsbetingelser og være CE mærket (DS/EN1856-1, DS/EN1443). Den skal være korrekt dimensioneret til at opfylde de krav for træk/bortskaffelse af røg, som kræves, for at produktet kan fungere korrekt (DS/EN ). Den skal have et fortrinsvist rundt, indre tværsnit. Hvis den allerede eksisterede og er blevet brugt, skal den renses ordentligt. Trækkanalen er af primær betydning for den korrekte drift og sikkerhed af produktet. Nedenfor følger nogle anvisninger for korrekt installation. Eventuelle alternative konfigurationer skal være korrekt dimensionerede efter den generelle beregningsmetode i DS/EN

13 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNINGER TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN TILSLUTNING TIL ET UDVENDIGT, ISOLERET ELLER DOB- BELTVÆGGET RØR OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANALEN Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Hvis det er større, eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (feks. på grund af revner, dårlig isolering el. lign.), bør der føres et rustfrit stålrør med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Der må udelukkende anvendes isolerede rør (dobbeltvæggede) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (ikke flexrør af rustfrit stål), og de skal være fæstnede til væggen. De vandrette dele af overgangsrøret mellem produktet og trækkanalen eller røgrøret skal, for at kunne fungere ordentligt, have en hældning på mindst 3% og må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem T-stykkerne (for retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt ,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt mt. 2 - MAX 3 mt. 2 - MAX 3 mt. MAX % 3-5 % 3-5 % H > 1,5 mt. 3 H > 1,5 mt. H > 1,5 mt ) RØGHÆTTE 2) TRÆKKANAL 3) INSPEKTION Kontrollér, med egnede instrumenter, om der er et træk på mindst 5 Pa. Ved bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages årligt. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af fabrikanten anbefalede type (CE mærkede i henhold til DS/EN1856-2, minimumskrav T200 og P1). Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags tilslutning sikrer røgudledningen, også i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 11

14 2-INSTALLATIONSANVISNINGER DRIFTSFORSTYRRELSER, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, placering i forhold til verdenshjørnerne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes temperaturforskellen mellem trækkanalens indre og ydre, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som fremkaldes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket, til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og inverterer det i visse tilfælde. A B A=MINDRE EGNEDE PLACE- RINGER B=BEDRE EGNET PLACERING Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også trækkanalens funktion indirekte, idet den danner områder med over- og undertryk, både udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, som fremmer brændeovnes og pejses træk, men som dog nogen gange modvirkes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindretningen (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som trækkanalen frembringer. Dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4). VIGTIGT! Produktets drift afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af produktet, og dette skal gøres af kvalificerede teknikere. VIND

15 3-INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER OG SPECIFIKATIONER MÅL TUBE MODEL COMFORT AIR Ø48 Ø Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 13

16 3-INSTALLATION OG MONTERING Brændselstype Nominel termisk effekt Mindste termiske effekt TEKNISKE SPECIFIKATIONER Træpiller Ydelse på maks. 91,7% Ydelse på min. 94,1% Temperatur af den udledte røg ved maks. 170 C Temperatur af den udledte røg ved min. 100 C 8 kw (6880 kcal/h) 2,4 kw (2064 kcal/h) TUBE Model COMFORT AIR Partikler/OGC/Nox (13%O 2 ) 22 mg/nm 3-6 mg/nm mg/nm 3 CO på 13% O 2 ved min og ved maks. 0,025 0,014% CO 2 ved min. og maks. 5,7% - 8,7% Anbefalet træk ved maks. effekt Anbefalet aftræk ved min. effekt Røgmasse Træpillemagasinets kapacitet Type af brændselspiller Træpilleforbrug/timen 0,10 mbar - 10 Pa 0,05 mbar - 5 Pa 6,6 g/sek 32 liter Træpillediameter 6-8 mm. Med størrelse 5/30 mm Min ~ 0,6 kg/t* - Maks ~ 1,8 kg/t* Brændetid Ved min ~ 40 h* - Ved maks. ~ 13 h* Opvarmet volumen m 3 172/40 196/35 229/30 ** Luftindtag til forbrænding Røgudledning Luftindtag 80 cm 2 Strømforbrug Spænding og forsyningsfrekvens Nettovægt Vægt med emballage Ekstern diameter 50 mm Ekstern diameter 80 mm Maks. 420 W - Med. 100 W 230 Volt / 50 Hz 130 kg 140 kg * Dataene kan variere alt efter den type træpiller, der anvendes. ** Opvarmet volumen afhængigt af varmebehov/m (hhv Kcal/t pr. m 3 ). Testet i henhold til DS/EN i overensstemmelse med direktiv 89/106/EØF (Byggevarer). 14

17 3-INSTALLATION OG MONTERING KLARGØRING OG UDPAKNING Træpilleovnen Tube leveres i én pakning. Siderne og topstykket er allerede monteret på strukturen. Åbn emballagen og fjern de fire beslag (B), der fastgør produktet til pallen, ved at fjerne skruerne (A) og trække beslaget (B) ud fra under træpilleovnens støtteben "J". Anbring produktet på det udvalgte sted. Sørg for, at det er i overensstemmelse med det foreskrevne. EKSEMPEL PÅ TRÆPILLEOVNENS EMBALLAGE FJERNELSE AF EMBAL- LAGESKRUER A B B C J A - SKRUE B - BESLAG C - PALLE J - STØT- TEBEN Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 15

18 3-INSTALLATION OG MONTERING Produktet skal altid håndteres lodret og kun med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at lugen og dens rude er beskyttet mod stød, da de ellers kan gå i stykker. Der skal under alle omstændigheder udvises forsigtighed under håndteringen af apparaterne. Produktet skal om muligt udpakkes i nærheden af det sted, hvor det skal installeres. Emballagens materialer er hverken giftige eller sundhedsfarlige og kræver således ingen særlige bortskaffelsesprocedurer. Opbevaringen, bortskaffelsen og den eventuelle genanvendelse i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser påhviler slutbrugeren. Undlad at opmagasinere hovedlegemet og beklædningerne uden emballage. Opstil produktet og tilslut det til trækkanalen. Hvis produktet skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Regulér de 4 støtteben (J) således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret og røret er placeret koaksialt. Justeringen af støttebenene skal ske ved at løfte produktet en smule for at få adgang til dem. Giv agt! Undlad at anvende og/eller forcere produktets røgudledningsrør ved eventuelle flytninger, da det kan blive beskadiget. 1 STØTTEBEN J 1 - RØGUDLEDNING 1. HVIS STØTTEBENET DREJES MED URET, SÆNKES TRÆPILLEOVNEN 2. HVIS STØTTEBENET DREJES MOD URET, HÆVES TRÆPILLEOVNEN 16

19 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF VARMLUFTKANALER FOR COMFORT AIR MODELLER Når produktet er blevet placeret, kan man påbegynde installationen af varmluftrørene. COMFORT AIR træpilleovnene leveres som standard med en varmluftfordeler, som har en luftdeflektor E inden i. Den varme luft, der kommer ud af træpilleovnens nederste flange, møder denne deflektor, som er inden i fordeleren E, og føres ud til højre og venstre i rummet, hvis man ikke ønsker at kanalisere den varme luft. Hvis man ønsker at kanalisere den varme luft, skal man fjerne fordeleren E, forbinde den lydisolerede fitting F (ekstraudstyr), der omdanner udgangen fra firkantet til rund, og derefter foretage de forskellige tilslutninger med fabrikantens særlige rør og fittings, der leder luftstrømmen til flere varmluftsfordelere (dyse på 120x120 mm). Disse kanaler kan også være murede. (SE EKSTRAUDSTYR) Luftudledningsrøret kan blive meget varmt, i størrelsesordenen 200 C: det er derfor nødvendigt at isolere det tilstrækkeligt med passende materialer på de steder, hvor det kan komme i kontakt med brændbare overflader eller overflader, der kan tage skade af temperaturen (f.eks. farveændringer, kabelkanaler, gips el. lign. Der er også nødvendigt at beskytte mennesker og dyr mod tilsigtet eller utilsigtet kontakt. Overhold altid de regler og love, der gælder på stedet, hvor træpilleovnen installeres. Det anbefales at isolere langs hele rørets længde for at nedsætte dispersionen og øge varmeudbyttet til rummet. B C E D F A A - TRÆPILLEOVN B - UDLEDNINGSRØR VARM LUFT C - VÆG D - ISOLERING Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 17

20 3-INSTALLATION OG MONTERING Hvis røret skal gå gennem vægge, som er lavet af brandbare materialer, SKAL INSTALLATØREN isolere røret, der går igennem dem, på passende måde ved hjælp af egnet isolerende materiale (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Røret i væggen skal imidlertid være hensigtsmæssigt isoleret for ikke at sænke temperaturen og hæmme luftudledningen. Det anbefales at udføre kanalerne i samme længde for at fordele luften ensartet, da den ellers vil prioritere den korteste eller mindre snoede kanal. I eksemplet på figur 6 og 7 (set forfra og bagfra) er luftkanaliseringerne lige lange med en samlet længde på 8 meter, dvs. at rørene (B) hver er 4 meter. Hvis kanaliseringerne har forskellig længde, må den samlede længde altid højst være på 8 meter (for eksempel meter). I dette tilfælde vil varmen fordele sig uensartet i rummet. Recirkulation af luften i rummet finder sted gennem den perforerede plade på træpilleovnens bagside. Det er muligt, at vælge den luftmængde man ønsker at lede ud på træpilleovens over- og bagside uafhængigt ved at justere blæsereffekten direkte med fjernbetjeningen. A A B B B B FIGUR 6 - LUFTUDLEDNINGSSYSTEM SET FORFRA FIGUR 7 - LUFTUDLEDNINGSSYSTEM SET BAGFRA SÅDAN FJERNES LUFTFORDELEREN Hvis man beslutter sig for at kanalisere luften, skal fordeleren E på træpilleovnens bagside fjernes. Fjern de to skruer øverst og træk fordeleren E ud af lejerne. SKRUE E E LEJER 18

21 3-INSTALLATION OG MONTERING SÅDAN FJERNES BEKLÆDNINGEN TOPSTYKKE Topstykket fjernes på følgende måde: løft dækslet L. Tag dækslet M af og fjern de tre skruer, som fastgør dækslet M's skrå kant til strukturen, og tag pladen G ud fra pladen T på dækslet L. Tag de tre skruer X ud og fjern dækslet helt. SIDESTYKKER "O" L G M T SKRÅ KANT M Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 19

22 3-INSTALLATION OG MONTERING Sidestykkerne O fjernes på følgende måde: fjern de to skruer Y, som fastgør panelet O til strukturen. Løft panelet O for at få det ud af tappene på den nederste del. Gentag samme procedure med det modsatte panel. FRONTPANEL "P" M X X L X Y Y O TAPPE 20

23 3-INSTALLATION OG MONTERING Efter at sidestykkerne er blevet taget af, fjernes: de to skruer K på panelets højre og venstre side. Løft frontpanelet P for at få det ud af tappene på træpilleovnens nedre del. Anbring nu panelet P på sikker måde for at undgå at beskadige det. K K P TAPPE Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 21

24 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN Tilslut først elforsyningskablet til træpilleovnens bagside og derefter til en stikkontakt. Hovedafbryderen på bagsiden skal kun slås til, når ovnen anvendes. Ellers anbefales det at holde den slukket. I perioder hvor træpilleovnen ikke anvendes, anbefales det at fjerne dens elforsyningskabel. MONTERING AF LUFTFILTER Det cylindriske filter er allerede monteret inde i træpilleovnen. I tilfælde af at det skal renses, løsnes skrueknoppen på luftindtagsrøret let, filteret trækkes ud og rengøres, hvorefter det fastgøres ved at stramme skrueknoppen. GIV AGT! Træpilleovnen må aldrig bruges uden luftfilteret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på indre dele, hvis dette ikke overholdes. MONTERING/AFMONTERING AF LUFTFILTERET ÅBNING/LUKNING AF LUGE Lugen åbnes ved at indsætte "det kolde håndtag" i lugens åbningskrog og løfte og trække. GIV AGT! Lugen skal lukkes ordentligt, for at træpilleovnen skal kunne fungere korrekt. ÅBNING/LUKNING AF LUGE 22

25 3-INSTALLATION OG MONTERING FØR TÆNDING GENERELLE PÅBUD Fjern alle dele, der kan brænde (vejledning, forskellige klistermærker og eventuel polystyren), fra produktets fyrfad og rude. Kontrollér at fyrfadet er placeret korrekt og støtter godt på sit leje. Efter længere tids stilstand skal eventuelle træpillerester fjernes fra træpillemagasinet (ved hjælp af en støvsuger med langt rør), da de kan have optaget fugt, som ændrer deres oprindelige egenskaber, og ikke længere være egnede til forbrænding. Den første tænding kan mislykkes, da sneglen er tom og ikke altid er i stand til at fylde den nødvendige mængde træpiller på fyrfadet til normal tænding af flammen. ANNULLÈR ALARMEN FOR MISLYKKET TÆNDING VED AT SÆTTE VÆLGEREN "D" PÅ OFF. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG GENTAG TÆNDINGEN. (SE AFSNITTET "SIKKERHEDSANORDNINGER") Hvis det ikke lykkes at skabe en flamme efter gentagne tændingsforsøg, selvom træpilletilførslen er regelmæssig, skal det kontrolleres, at fyrfadet sidder korrekt. Det skal slutte perfekt til sit leje, og der må ikke være eventuelle askeaflejringer. Hvis denne kontrol ikke viser noget unormalt, kan det skyldes defekt i en eller flere af produktets komponenter eller forkert foretaget installation. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG TILKALD EN AUTORISERET TEKNIKER. Undlad at røre ved brændeovnen i løbet af den første tændingsfase, eftersom lakken hærdes under dette forløb. Hvis man rører ved lakken, risikerer man, at stålfladen kommer til syne. Foretag nødvendige udbedringer af lakken med den særlige spray i samme farve. (se Tilbehør til træpilleovnen ) Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 23

26 4-BETJENING Der bør sikres god udluftning i forbindelse med den første tændingsfase, da træpilleovnen udsender lidt røg og lugt af lak. Man bør undlade at opholde sig i nærheden af træpilleovnen og skal, som sagt, sørge for at udlufte rummet. Røgen og lugten af lak forsvinder, når brændeovnen har været i drift i en times tid. Vi minder om, at de ikke er sundhedsskadelige. Træpilleovnen udvides og sammentrækkes under tændingen og afkølingen, og det er således helt normalt at høre nogle svage knirkelyde. Dette er fuldstændigt normalt, eftersom strukturen består af stålplader, og det skal derfor ikke betragtes som en defekt. Det er yderst vigtigt at sørge for ikke at overophede træpilleovnen med det samme, men gradvist bringe temperaturen op ved i første omgang at anvende lave effekttrin. På denne måde undgås det at beskadige keramik- eller serpentinstenspladerne, svejsningerne og stålstrukturen. FORLANG IKKE STRAKS AT TRÆPILLEOVNEN SKAL OPVARME!!! INDSTILLINGER, DER SKAL FORETAGES INDEN DEN FØRSTE TÆNDING Når strømforsyningskablet er blevet tilsluttet på træpilleovnens bagside, skal afbryderen, der også sidder på bagsiden, sættes på (I). Træpilleovnen tændes eller slukkes ved at trykke på knappen A på fjernbetjeningen, og afhængigt af ovnens tilstand tændes lysdioderne B eller C på nødkontrolpanelet. A 24

27 4-BETJENING PÅFYLDNING AF TRÆPILLER Påfyldningen af brændslet finder sted foroven på brændeovnen ved at åbne lugen. Hæld træpillerne ned i træpillemagasinet. For at lette arbejdet, skal det gøres ad to omgange: Fyld halvdelen af sækkens indhold i beholderen og vent, indtil brændslet fordeler sig på bunden. Afslut ved at påfylde den anden halvdel af sækkens indhold. Beskyttelsesristen i magasinet må aldrig fjernes. Under påfyldningen skal man sørge for, at træpillesækken ikke kommer i berøring med varme overflader. Der må ikke påfyldes nogen anden form for brændsel i træpillemagasinet end træpiller, der er i overensstemmelse med de tidligere angivne specifikationer. Opbevar sækkene med brændsel på sikker afstand. Træpillerne må ikke fyldes direkte på fyrfadet, men kun i træpillemagasinet. De fleste af produktets overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør, træpillemagasinets luge osv.), og det anbefales derfor at undgå at røre disse dele uden egnet beskyttelsesbeklædning. LØFT DÆKSLET PÅFYLD TRÆPILLERNE TRÆPILLEPÅFYLDNING Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 25

28 5-LCD FJERNBETJENING B GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen D har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: E fjern dækslet til batterirummet ved at trykke og løfte ud for pilen. Isæt batterierne og overhold den rigtige polaritet (+) og (-). Luk batterirummets dæksel igen. Når fjernbetjeningen tændes, vises indstilling af uret automatisk. Ved hjælp af det særlige symbol på displayet fortæller fjernbetjeningen C brugeren, når batterierne er ved at være afladede. Hvis symbolet, der angiver, at batterierne er afladede, vises, vil det sige, at batterierne næsten er afladede, og fjernbetjeningen snart vil slukke. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GRAFISK UDSEENDE I vejledningen vil vi ofte referere til knappernes betegnelser. Hav for nemhedens skyld altid figuren ved hånden. A B D E C 26

29 5-LCD FJERNBETJENING BRUG AF FJERNBETJENINGEN GENERELLE REGLER Produktet tændes og slukkes ved at holde knappen A inde i 1 sekund. Med knapperne C foretages alle ændringer. Knappen E anvendes til at bekræfte disse ændringer. Ved at trykke på knappen B vælges træpilleovnens funktionsmåde. Med knappen D bevæger man sig rundt i indstilling af VENTILATION og SLEEP (se afsnittet "Diverse indstillinger" ). Uanset hvor man befinder sig, vil man ved at trykke kort på knappen A (eller lade være med at bruge tastaturet i 7 sekunder) vende tilbage til grundvisningen. INDLEDENDE INDSTILLINGER JUSTERING AF KLOKKESLÆTTET Både med tændt og slukket fjernbetjening vil man ved at trykke samtidigt på knapperne B+E i 3 sekunder få adgang til at justere klokken/dagen. Timetallet begynder at blinke. Det kan ændres med knapperne C. Ændringerne bekræftes ved at trykke på knappen E. Nu begynder minuttallene at blinke. Ved at følge samme fremgangsmåde for ændring/bekræftelse gås videre til indstilling af visning af klokken (12h eller 24h), og endelig begynder dagen at blinke. Når denne bekræftes, forlades indstillingsfunktionen. BEMÆRK: hver gang fjernbetjeningen har været uden strøm og tændes igen, vil klokken blive nulstillet, og indstilling af uret vil automatisk blive vist. INDSTILLING AF C - F Kun når produktet er slukket, kan man ved at trykke på knappen B i 5 sekunder ændre temperaturmåleenheden fra celsius til fahrenheit og omvendt. INDSTILLING AF FUNKTIONSMÅDER Når fjernbetjeningen er tændt, kan man med knappen B indstille en af produktets følgende 4 funktionsmåder. På figurerne vises de 4 grundvisninger, for henholdsvis: Manuel, Automatisk, Timer og Eco funktionsmåde. MANUEL FUNKTIONSMÅDE (MAN) I denne funktionsmåde er det muligt manuelt at indstille flammens styrke (5 niveauer tryk på knapperne C for at ændre) og blæseren på 5 niveauer + auto (se afsnittet "Diverse indstillinger" ). Figur 1 AUTOMATISK FUNKTIONSMÅDE (AUTO) I denne funktionsmåde kan man indstille den ønskede temperatur i rummet, hvorefter apparatet automatisk vil modulere flammens styrke for at opnå denne temperatur. Blæseren kan reguleres på 5 niveauer + auto (se afsnittet "Diverse indstillinger" ). Figur 2 12:02 MAX TU 31 C MAN TU 12:03 31 C 35 C AUTO FIGUR 1 MANUEL FUNKTIONSMÅDE. FIGUR 2 AUTOMATISK FUNKTIONSMÅDE. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 27

30 5-LCD FJERNBETJENING TIMER FUNKTIONSMÅDE (TIMER) Ved at vælge denne funktionsmåde kan man indstille produktet til automatisk at tænde og slukke i henhold til 6 justerbare tidsintervaller (P1 P6). For hvert tidsinterval kan man indstille: tændetidspunkt. Slukketidspunkt. Den ønskede rumtemperatur i tidsintervallet. Dage i ugen hvor tidsintervallet er aktivt. Når træpilleovnen tændes (manuelt ved hjælp af knappen A eller automatisk ved hjælp af et tidsinterval), virker den i automatisk funktionsmåde, som beskrevet ovenfor. Når et tidsinterval er aktivt, vises det automatisk (P1 på figur 3), og den ønskede temperatur ændres til den værdi, der er indstillet for tidsintervallet. Denne værdi kan ændres, som brugeren ønsker det, når som helst. Der henvises til afsnittet "Timer indstillinger" for at lære at indstille tidsintervallerne. 8:20 26 FR P1 C 20 C TIMER 8:20 26 FIGUR 3 FR P1 C 20 C ECO FUNKTIONSMÅDE (ECO) Denne funktionsmåde aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knappen B i 5 sekunder, når fjernbetjeningen er tændt. ECO-funktionsmåden er en automatisk funktionsmåde med den eneste variation, at hvis den indstillede temperatur nås og holdes i 20 minutter (på trods af at flammen moduleren), slukker træpilleovnen og går på stand-by, indtil rumtemperaturen falder til 2 grader under den ønskede temperatur (og under alle omstændigheder TU ikke mindre end 5 minutter siden sidste slukning). På dette punkt tænder træpilleovnen igen. Figur 4 Hvis rummet ikke er tilstrækkeligt isoleret, kan flammens 12:06 modulering ikke kunne opfylde TU den indstillede temperatur i 20 minutter i træk, og produktet vil derfor ikke slukke. FR BEMÆRK: Det anbefales derfor at kun anvende ECO i godt isolerede 8:20 P1 31 C rum 23 for C at undgå for hyppig tænding og slukning. 12:06 Fjernbetjeningen vil, når produktet er slukket i ECO, forblive tændt for at angive, at slukningen blot 26 C 20 C 31 C er midlertidig. 23 C Hvis ovnen slukkes med knappen A, forlades ECO funktionsmåden naturligvis, og ovnen forbliver slukket. Også i ECO funktionsmåden er det muligt at aktivere op til 6 intervaller for automatisk ECO tænding/slukning (E1 E6), som er uafhængige af TIMER funktionsmådens (P1 P6). Hvis de er aktiverede, vises teksten TIMER-ECO (figur 5), også når fjernbetjeningen er slukket. Der henvises til afsnittet "Timer indstillinger" for at lære at indstille tidsintervallerne. ECO TIMER BEMÆRK: Hvis fjernbetjeningen slukkes af TIMER funktionen, kan ECO funktionen udelukkende genaktiveres ved, at brugeren aktivt griber ind (knap A) eller ved tænding af næste gyldige tidsinterval. At anvende TIMER sammen med ECO kræver indgående kendskab til produktets driftslogik. TIMER TU 12:06 31 C 23 C ECO TU 12:07 31 C 23 C TIMER ECO TU 12:07 31 C 23 C TIMER FIGUR 4 FIGUR 5 ECO 28

31 5-LCD FJERNBETJENING DIVERSE INDSTILLINGER RUMVENTILATION I alle de 4 tidligere beskrevne funktionsmåder er det muligt at justere rumventilationen efter behag. Følg denne enkle fremgangsmåde: fra grundvisningen trykkes på knappen D, hvorved man kommer ind i justering af VENTILATIONEN. Nu kan man ved hjælp af knappen C indstille den foretrukne ventilation ved at vælge et af de 5 mulige niveauer. Det er også muligt at vælge "auto", der automatisk knytter rumluftblæserens hastighed til flammeniveauet. Kort beskrevet: flamme på 1 > rumluftblæser på 1; flamme på 3 > rumluftblæser på 3; flamme på 5 > rumluftblæser stadig på 3 (for at sikre en stille drift, da den er automatisk). På træpilleovnene med 2 rumluftblæsere (comfort air modeller) kan man med knappen D bladre i og indstille de enkelte rumluftblæseres hastighed (angivet med 1 eller 2 over niveaubjælkerne). BEMÆRK: Hvis man udskifter fjernbetjeningen, og der er behov for at ændre standardindstillingen, gøres det på følgende måde: når fjernbetjeningen er tændt, trykkes samtidigt på knapperne D + E i 10 sek. (indtil tallet blinker). Ved at trykke på knappen C vælges 1 eller 2 afhængigt af indstillingen på produktet, som man vil tilknytte fjernbetjeningen. Forlad ved at bekræfte med E. 26 C 26 C FIGUR 6 SLEEP FUNKTION Sleep funktionen gør det muligt hurtigt at indstille et slukketidspunkt for produktet. Funktionen kan kun aktiveres i MAN og AUTO. Den indstilles på følgende måde: fra justering af VENTILATIONEN (tryk på knap D - se foregående afsnit), trykkes igen på knappen D, hvorved man kommer ind i justering af SLEEP. Med knappen C justeres slukketidspunktet i intervaller på 10 minutter. Ved at bekræfte med D eller E vendes tilbage til grundvisningen, hvor man kan se sleep funktionens slukketidspunkt. For at deaktivere SLEEP skal man blot gå ind i justeringen, sænke intervallet, indtil der vises to bindestreger, og bekræfte. 21:11 MAX 21:11 MAX FR 27 FR 27 23:00 C MAN MAN 23:00 C OFF OFF FIGUR 7 Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 29

32 5-LCD FJERNBETJENING TIMER INDSTILLINGER VISNING AF TIMERENS TIDSINTERVALLER I TIMER funktionsmåden skal man for at få vist tidsintervallerne blot trykke på knappen D i 2 sekunder. Med knappen C kan man frit bladre mellem de 6 tidsintervaller og hurtigt kontrollere alle de gemte indstillinger. Ved at trykke på knappen D eller A vendes tilbage til grundvisningen. MO TU WE TH FR SA SU ON OFF 6:30 8:00 P1 20 C TIMER FIGUR 8 ÆNDRING AF TIMERENS TIDSINTERVALLER MO TU WE TH FR SA SU ON 6:30 8:00 20 OFF For at ændre et tidsinterval skal det først vises, som beskrevet i foregående afsnit, hvorefter der trykkes kort på knappen E. P1 C Det første justerbare parameter, dvs. rumtemperaturen, begynder at blinke. Tryk på knappen C for at ændre værdien og på knappen E for at bekræfte og fortsæt til næste parameter. De justerbare parametre for et tidsinterval er i rækkefølge: rumtemperatur. Kan indstilles på mellem 5 og 35 C. Under 5 C eller over 35 C vises 2 bindestreger --, der, hvis de bliver bekræftet, deaktiverer programmet (som derfor ikke tænder produktet). TIMER Tændetidspunkt. Indstillingen sker i intervaller på 10 min. (fra 00:00 til 23:50). Slukketidspunkt. Indstillingen sker i intervaller på 10 min. (fra 00:10 til 24:00). Dage i ugen hvor programmet er aktivt. Mandag (MO) starter med at blinke, og herefter følger de andre af ugens dage. Anvend knappen C til at aktivere/deaktivere dagen. De aktiverede dage vil blive vist på den mørke baggrund. Når man når frem til indstillingen af søndag (SU), forlades indstillingsfunktionen ved at trykke på knappen E, og tidsintervallerne vises igen. Ved at trykke på knappen D på et hvilket som helst tidspunkt forlades indstillingen af tidsintervallerne, og alle ændringer, der er blevet bekræftet med knappen E indtil det øjeblik, gemmes, hvorefter tidsintervallerne vises igen. Ved derimod at trykke på knappen A (eller undlade at trykke på tastaturet i 30 sekunder) vendes direkte tilbage til grundvisningen, og alle de ændringer, der er blevet bekræftet med knappen E indtil det øjeblik, gemmes. AKTIVERING AF ECO TIMERENS TIDSINTERVALLER I ECO funktionsmåden er det muligt at aktivere 6 justerbare tidsintervaller for tænding og slukning (E1 E6): ved at trykke på knappen D i 2 sekunder kommer man ind i funktionen for aktivering/deaktivering OFF ONaf TIMER'en. Hvis ON vælges, kommer man ind i visning/ændring af de 6 tidsintervaller i TIMER-ECO på samme måde, som beskrevet ovenfor for TIMER. Hvis OFF vælges, deaktiveres TIMER'en, og produktet vender tilbage til ECO funktionsmåden uden aktive tidsintervaller. TIMER ECO OFF ON TIMER ECO FIGUR 9 30

33 6-NØDKONTROLPANEL NØDKONTROLPANEL På siden af træpilleovnen findes et nødkontrolpanel, der er udformet til at stille diagnose for eventuelle fejlfunktioner og til at betjene træpilleovnen, hvis fjernbetjeningen ikke fungerer. TEGNFORKLARING A B C D E F G Trecifret display, der angiver en række oplysninger om træpilleovnen, samt identifikationskode for eventuelle fejlfunktioner. GRØN lysdiode, der angiver: SLUKKET = Produktet er slukket BLINKER = Produktet starter op LYSER FAST = Produktet er tændt RØD lysdiode, der angiver: SLUKKET = Produktet er tændt BLINKER LANGSOMT = Produktet slukker BLINKER HURTIGT = Produktet er i alarmtilstand (ledsages i de første 10 minutter af en biplyd) LYSER FAST = Produktet er slukket 3-positionsvælger for funktionsmåde OFF = Produktet er slukket manuelt i mangel af fjernbetjening REMOTE = Produktet kan udelukkende betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen ON = Produktet er tændt manuelt i mangel af fjernbetjening 3-positionsvælger for valg af effekttrin MIN = Vælger til at lade produktetet fungere ved MINIMUM effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger 4 på ON MED = Vælger til at lade produktet fungere ved MELLEM effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger 4 på ON MAX = Vælger til at lade træpilleovnen fungere ved MAKSIMAL effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger 4 på ON Knap til at udføre diagnostik på træpilleovnens driftstilstand Knap til at knytte træpilleovnen til en ny fjernbetjening VÆLGEREN D SKAL VÆRE INDSTILLET PÅ REMOTE, FOR AT OVNEN FUNGERER MED FJERNBETJENINGEN. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 31

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

GARDENIA MARGHERITA DALIA

GARDENIA MARGHERITA DALIA INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN GARDENIA MARGHERITA DALIA MODEL AIR PRIMULA ORCHIDEA MODEL AIR - MULTIAIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN KLIN/TILDA Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-INSTALLATION...8

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere