INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER INSTALLATIONSANVISNINGER INSTALLATION OG MONTERING BETJENING LCD FJERNBETJENING NØDKONTROLPANEL SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER ELEKTRISKE DIAGRAMMER...46 II

3 INDLEDNING Kære kunde, vi takker Dem for at have valgt et af vores produkter. For at sikre optimal drift og for at De fuldt ud kan nyde den fornemmelse af velvære og varme, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi, at De læser hele nærværende vejledning omhyggeligt igennem, før træpilleovnen tændes første gang. REVIDERING AF VEJLEDNINGEN Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører MCZ Group Spa. Ingen dele af vejledningen må oversættes til et andet sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, fuldt eller delvist, i anden form og/eller med mekaniske eller elektroniske midler, ved fotokopiering, optagelse eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra MCZ Group Spa. Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer på produktet til enhver tid uden forudgående varsel. Virksomheden beskytter sine rettigheder efter loven. OPBEVARING OG ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Bed forhandleren eller det autoriserede tekniske servicecenter om et nyt eksemplar, hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges. Tekst med fed skrift kræver særlig opmærksomhed fra læserens side. Tekst i kursiv anvendes til at henlede opmærksomheden på andre afsnit i vejledningen eller yderligere forklaringer. Under Bemærk gives læseren yderligere oplysninger om emnet. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: den pågældende meddelelse skal læses og forstås omhyggeligt, da manglende overholdelse kan medføre alvorlig beskadigelse af ovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: manglende overholdelse af forskrifterne vil påvirke anvendelsen af produktet. OPERATIONSSEKVENSER: angiver hvilken knapper, der skal trykkes på for at få adgang til menuerne eller foretage justeringer. VEJLEDNING angiver, at denne vejledning og de relevante anvisninger skal læses omhyggeligt igennem. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 1

4 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER SIKKERHEDSFORSKRIFTER Installation, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af autoriserede, kvalificerede teknikere. Produktet skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning samt med de standarder, der gælder for kommunen, amtet eller landet. Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Anvend udelukkende den type brændsel fabrikanten anbefaler. Produktet må ikke anvendes til at forbrænde affald. Det er strengt forbudt at bruge flydende brændstoffer. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af produktet og de elektroniske apparater, der er forbundet med det, og forebygge ulykker. Før der foretages nogen form for handling, har brugeren eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med produktet, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller driftsforstyrrelser. Produktet må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Der må ikke hænges vasketøj til tørre på produktet. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra produktet. Brandfare. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af produktet påhviler kunden alene, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele på produktet kan sætte brugerens sikkerhed på spil, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. De fleste af produktets overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør osv.). Undgå derfor at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesbeklædning eller særlige midler, i form af varmebeskyttelseshandsker eller ovngreb, såsom "koldt håndtag". Det er forbudt at tænde produktet, hvis lugen er åben, eller ruden er i stykker. Produktet skal tilsluttes et elektrisk anlæg med en fungerende jordforbindelse. Sluk for produktet, hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser. Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i fyrfadet som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Produktet må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og forårsage elektriske stød. Man skal undgå at opholde sig foran det tændte produkt i længere tid. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem, og hvor produktet står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og være årsag til sundhedsmæssige problemer. Undlad at fylde andre brændstoffer end træpiller i træpillemagasinet. Produktet skal installeres i rum, der er passende brandsikrede, og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyning) og udledning af røg. I tilfælde af brand i trækkanalen skal man slukke for apparatet og afbryde det fra strømforsyningen. Lågen må aldrig åbnes. Kontakt derefter de kompetente myndigheder. Produktet og keramik-/serpentinstensbeklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr. Det frarådes at fjerne støttebenene og stille produktets hoveddel direkte på gulvet for at sikre tilstrækkelig isolering, særligt hvis gulvet er lavet af brændbart materiale. Undlad at anvende brændbare materialer til at tænde, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Ekstraordinær vedligeholdelse må udelukkende udføres af godkendt og kvalificeret personale. Vurdér stabiliteten af overfladen, der skal bære produktets vægt, og sørg for passende isolering, hvis den er lavet af brændbart materiale (f.eks. træ, gulvtæppe, plastik). 2

5 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER OPLYSNINGER: Ved eventuelle problemer bedes De henvende Dem til forhandleren eller kvalificerede teknikere, der er godkendt af fabrikanten. anvend udelukkende det af fabrikanten foreskrevne brændstof. Røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen) skal undersøges og renses med jævne mellemrum. Produktet må ikke anvendes til madlavning. Træpillemagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar denne brugsvejledning med omhu, eftersom den skal følge produktet under hele dens driftslevetid. Sørg for, at brugervejledningen følger med produktet, hvis det sælges eller overdrages til en anden bruger. TILSIGTET BRUG Produktet fungerer udelukkende med træpiller og skal installeres indendørs. GARANTIBETINGELSER Fabrikanten yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt, hvis garantibeviset er blevet udfyldt og indsendt senest 8 dage efter købsdato, og hvis produktet er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugsvejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede p.g.a. fabrikationsfejl. BEGRÆNSNINGER Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og blæsere, for hvilke garantiperioden er på to år fra købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien dækker ikke de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode regnet fra og med den dag, hvor produktet blev købt. UNDTAGELSER Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og dele i keramik/serpentinersten, samt mindre krakeleringer i keramikken, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, der går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller installation i strid med forskrifterne (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugsvejledning), er ikke dækket af garantien. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller genstande, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunden rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installation og brug af apparatet, skal man udelukkende følge anvisningerne i den medleverede installations- og brugsvejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulation af apparatet, vejrmæssige forhold, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, driftsfejl i elanlægget samt manglende eller ukorrekt vedligeholdelse i strid med fabrikantens anvisninger. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 3

6 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER ANMODNING OM ASSISTANCE Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis apparatet, eller et hvilket som helst tilbehør, anvendes forkert, eller hvis der foretages ændringer på dem uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende ske med originale reservedele. De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til den tekniske service. RESERVEDELE Der må udelukkende anvendes originale reservedele. Forhandleren eller servicecenteret kan give Dem alle nødvendige oplysninger vedrørende reservedelene. Det anbefales at lade være med at vente, til delene er nedslidte, før de udskiftes. Det er hensigtsmæssigt at udføre den regelmæssige vedligeholdelse. FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/ EF OG SENERE ÆNDRING 2003/108 EF. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service. Særskilt bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede affaldsspand, som angiver pligt til at bortskaffe produktet særskilt. 4

7 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Kravene i dette kapitel refererer til den italienske installationsstandard UNI Følg under alle omstændigheder altid de lokale regler for installation TRÆPILLERNE Træpillerne fremstilles af savsmuld fra tørt, naturligt træ (uden maling), der under tryk presses til pilleform. Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden at anvende lim eller bindemidler. Der findes adskillige slags træpiller på markedet, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Diameteren svinger mellem 6 og 8 mm med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en densitet, der svinger fra 600 kg/m³ til over 750 kg/m³, med et vandindhold, der holder sig mellem 5% og 8% af deres vægt. Udover at træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da trærester udnyttes i videst muligt omfang, og at man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, giver træpillerne ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), er træpillernes brændværdi på 4,9 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et tørt sted og beskyttet mod snavs. Træpillerne leveres normalt i sække på 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. SÆK MED TRÆPILLER PÅ 15 kg De vigtigste kvalifikationscertificeringer for træpillerne på det europæiske marked er for eksempel DINplus Ö-Norm M7135 og Pellet gold, der garanterer, at følgende overholdes: brændværdi: 4,9 kwh/kg. Vandindhold: maks. 10% af vægten. Askeprocent: maks. 0,5% af vægten. Diameter: 5 6 mm. Længde: maks. 30mm. Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (maks.5% bark). Emballage: sække i miljøvenligt eller bio-nedbrydeligt materiale. Fabrikanten anbefaler kraftigt, at der anvendes godkendt brændsel til træpilleovnene (DINplus, Ö-Norm M7135, Pellet Gold). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes produktets funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 5

8 2-INSTALLATIONSANVISNINGER FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION VIGTIGT! Installation og montering af produktet må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Produktet skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne det normalt og foretage ordinær vedligeholdelse. Omgivelserne skal: kunne efterkomme korrekt drift af apparatet. Være forsynet med et passende røgudledningssystem. Have ventilation udefra. Have strømforsyning på 230V 50Hz med en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder. Produktet skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Produktet skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Produktet skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på husstandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstof, og hvis den udledes i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom røgen er svær at få øje på, er den meget varm, og kan forårsage forbrændinger ved kontakt. Før produktet opstilles, skal man bore hullet til røgrøret og hullet til udeluftindtaget. DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at produktet fungerer ordentligt, og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal produktet placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrænding af træpillerne. Lokalets rumfang må ikke være mindre end 15 m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af produktet), som fører ud til de udendørs omgivelser og har et tværsnit på mindst 80 cm 2 uden beskyttelsesristene. Disse åbninger (luftindtag) skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse, og såfremt det ikke er brandfarlige lokaler, såsom: garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale. De gældende lovbestemmelser skal nøje overholdes. Hvis produktet anbringes for tæt på væggen, kan den forårsage overophedning og beskadige pudsen (gulfarvning, revner osv.). 6

9 2-INSTALLATIONSANVISNINGER PLACERING OG BEGRÆNSNINGER Hvis der samtidigt installeres andre opvarmningsapparater, skal man sørge for, at de hver især har de relevante luftindtag (i henhold til angivelserne for hvert apparat). Det er ikke tilladt at installere produktet (bortset fra apparater, som virker på lufttæt måde i forhold til lokalet, eller er lukkede og har kanaliseret ekstern optagelse af forbrændingsluft): i soveværelser, badeværelser eller; i lokaler hvor der findes apparater med flydende brændstof, der optager forbrændingsluft i lokalet, hvor de er installerede, og som anvendes kontinuerligt eller diskontinuerligt, eller; i lokaler med gasapparater af type B, der er beregnet til rumopvarmning, med eller uden varmtvandsproduktion, og i lokaler, der støder op til eller kommunikerer med disse, eller; hvor der allerede er installeret et andet opvarmningsapparat uden selvstændig lufttilførsel. Det er forbudt at opstille produktet i omgivelser med eksplosiv atmosfære. MINIMUMSAFSTANDE Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. TUBE Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge A Version Comfort Air A = 15 cm B = 15 cm A = 20 cm B = 20 cm B Hvis der findes særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer, skal afstanden til produktet øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Der må ikke opbevares genstande eller dele, der er følsomme over for varme, i nærheden af produktet. Sådanne genstande skal holdes på mindst 80 cm's afstand af produktets nærmeste punkt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 7

10 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrøret, skal man tage højde for tilstedeværelsen af brændbare materialer. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg, eller en væg af andet termolabilt materiale,skal INSTALLATØREN først anvende det særlige beslag til væggen (diam. min. 13 cm) og isolere produktets rør, der løber igennem, tilstrækkeligt ved hjælp af passende isoleringsmaterialer (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Ovenstående minimumsafstande skal ligeledes overholdes, hvis produktets rør skal løbe lodret eller vandret nær en termolabil væg. Det anbefales at anvende dobbeltvæggede, isolerede rør udendørs for at undgå kondensdannelse. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende RØGUDLEDNING 2 - FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG 8

11 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med mulighed for inspektion). Placér produktet under hensyntagen til alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Følgende betingelser skal overholdes, når apparatet tilsluttes trækkanalen: røgkanalen skal være mindst kategori T200 (eller højere hvis apparatets røggastemperatur kræver det) og af type P1 (hermetisk). Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 (maks. 3) skal man anvende de særlige "T"- formede overgangsrør med mulighed for inspektion. (SeTilbehør til træpilleprodukter). Det er strengt forbudt at sætte et gitter på for enden af udledningsrøret, da det kan forårsage driftsforstyrrelser (på grund af tilstopning). Det er forbudt at anvende rør med modhældning. Røgudledningskanalens vandrette strækninger må ikke overstige 2-3 m. Det anbefales at ikke overstige en længde på 6 meter med Ø 80 mm røret. Røgudledningskanalen må ikke føres gennem lokaler, hvor det er forbudt at installere forbrændingsapparater. FORBRÆNDINGSLUFT (2) Under driften optager produktet en hvis mængde luft fra rummet, hvor det er installeret, og denne luft skal integreres via et udeluftindtag. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 9

12 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor produktet installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt. Dette kan gøres ved hjælp af passende ventilationsåbninger i selve rummet eller i et tilstødende rum via permanent åbning mellem rummene. Dette gøres ved at bore et hul i ydervæggen i nærheden af produktet med et frit tværsnit på mindst 80 cm² (huldiameter 11 cm eller rektangulært 10x10cm med hensyntagen til de sædvanlige beskyttelsesriste), som beskyttes af en rist udvendigt. Derudover skal luftindtaget: være tildækket med rist, metalgitter el. lign., der ikke mindsker det effektive tværsnit. Placeres således, at det ikke kan spærres. Være udført således, at det er muligt at foretage vedligeholdelse. Støde op til installationsstedet. I tilfælde af kanalisering, skal tværsnittet ved op til 3,5 ml øges med 5%, mens det for større værdier øges med 15%. Husk at ventilationsgitrene altid angiver det effektive tværsnit i cm 2 på en af deres sider. Når gitter og hullets mål vælges, skal det kontrolleres, at gitterets effektive tværsnit er større eller lig med det tværsnit, der kræves af produktets fabrikant. VIGTIGT! Lufttilførslen kan også komme fra et lokale, der støder op til rummet, hvor produktet er installeret, blot tilstrømningen kan ske frit gennem permanente åbninger ud til den fri luft. Luftindtag i forbindelse med fyrrum, garager, køkkener eller badeværelser skal undgås. TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN Trækkanalen er det grundlæggende element i bortskaffelsen af røgen, og den skal derfor opfylde følgende krav: den skal være tæt og varmeisoleret. Den skal være lavet i materialer, som er egnede til at modstå de mekaniske påvirkninger, varmen og virkningerne af forbrændingsprodukterne og deres kondens over tid. Den skal være lodret med en akseafvigelse på under 45 og være uden indsnævringer. Den skal være velegnet til produktets særlige driftsbetingelser og være CE mærket (DS/EN1856-1, DS/EN1443). Den skal være korrekt dimensioneret til at opfylde de krav for træk/bortskaffelse af røg, som kræves, for at produktet kan fungere korrekt (DS/EN ). Den skal have et fortrinsvist rundt, indre tværsnit. Hvis den allerede eksisterede og er blevet brugt, skal den renses ordentligt. Trækkanalen er af primær betydning for den korrekte drift og sikkerhed af produktet. Nedenfor følger nogle anvisninger for korrekt installation. Eventuelle alternative konfigurationer skal være korrekt dimensionerede efter den generelle beregningsmetode i DS/EN

13 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNINGER TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN TILSLUTNING TIL ET UDVENDIGT, ISOLERET ELLER DOB- BELTVÆGGET RØR OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANALEN Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Hvis det er større, eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (feks. på grund af revner, dårlig isolering el. lign.), bør der føres et rustfrit stålrør med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Der må udelukkende anvendes isolerede rør (dobbeltvæggede) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (ikke flexrør af rustfrit stål), og de skal være fæstnede til væggen. De vandrette dele af overgangsrøret mellem produktet og trækkanalen eller røgrøret skal, for at kunne fungere ordentligt, have en hældning på mindst 3% og må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem T-stykkerne (for retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt ,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt mt. 2 - MAX 3 mt. 2 - MAX 3 mt. MAX % 3-5 % 3-5 % H > 1,5 mt. 3 H > 1,5 mt. H > 1,5 mt ) RØGHÆTTE 2) TRÆKKANAL 3) INSPEKTION Kontrollér, med egnede instrumenter, om der er et træk på mindst 5 Pa. Ved bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages årligt. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af fabrikanten anbefalede type (CE mærkede i henhold til DS/EN1856-2, minimumskrav T200 og P1). Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags tilslutning sikrer røgudledningen, også i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 11

14 2-INSTALLATIONSANVISNINGER DRIFTSFORSTYRRELSER, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, placering i forhold til verdenshjørnerne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes temperaturforskellen mellem trækkanalens indre og ydre, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som fremkaldes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket, til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og inverterer det i visse tilfælde. A B A=MINDRE EGNEDE PLACE- RINGER B=BEDRE EGNET PLACERING Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også trækkanalens funktion indirekte, idet den danner områder med over- og undertryk, både udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, som fremmer brændeovnes og pejses træk, men som dog nogen gange modvirkes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindretningen (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som trækkanalen frembringer. Dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4). VIGTIGT! Produktets drift afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af produktet, og dette skal gøres af kvalificerede teknikere. VIND

15 3-INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER OG SPECIFIKATIONER MÅL TUBE MODEL COMFORT AIR Ø48 Ø Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 13

16 3-INSTALLATION OG MONTERING Brændselstype Nominel termisk effekt Mindste termiske effekt TEKNISKE SPECIFIKATIONER Træpiller Ydelse på maks. 91,7% Ydelse på min. 94,1% Temperatur af den udledte røg ved maks. 170 C Temperatur af den udledte røg ved min. 100 C 8 kw (6880 kcal/h) 2,4 kw (2064 kcal/h) TUBE Model COMFORT AIR Partikler/OGC/Nox (13%O 2 ) 22 mg/nm 3-6 mg/nm mg/nm 3 CO på 13% O 2 ved min og ved maks. 0,025 0,014% CO 2 ved min. og maks. 5,7% - 8,7% Anbefalet træk ved maks. effekt Anbefalet aftræk ved min. effekt Røgmasse Træpillemagasinets kapacitet Type af brændselspiller Træpilleforbrug/timen 0,10 mbar - 10 Pa 0,05 mbar - 5 Pa 6,6 g/sek 32 liter Træpillediameter 6-8 mm. Med størrelse 5/30 mm Min ~ 0,6 kg/t* - Maks ~ 1,8 kg/t* Brændetid Ved min ~ 40 h* - Ved maks. ~ 13 h* Opvarmet volumen m 3 172/40 196/35 229/30 ** Luftindtag til forbrænding Røgudledning Luftindtag 80 cm 2 Strømforbrug Spænding og forsyningsfrekvens Nettovægt Vægt med emballage Ekstern diameter 50 mm Ekstern diameter 80 mm Maks. 420 W - Med. 100 W 230 Volt / 50 Hz 130 kg 140 kg * Dataene kan variere alt efter den type træpiller, der anvendes. ** Opvarmet volumen afhængigt af varmebehov/m (hhv Kcal/t pr. m 3 ). Testet i henhold til DS/EN i overensstemmelse med direktiv 89/106/EØF (Byggevarer). 14

17 3-INSTALLATION OG MONTERING KLARGØRING OG UDPAKNING Træpilleovnen Tube leveres i én pakning. Siderne og topstykket er allerede monteret på strukturen. Åbn emballagen og fjern de fire beslag (B), der fastgør produktet til pallen, ved at fjerne skruerne (A) og trække beslaget (B) ud fra under træpilleovnens støtteben "J". Anbring produktet på det udvalgte sted. Sørg for, at det er i overensstemmelse med det foreskrevne. EKSEMPEL PÅ TRÆPILLEOVNENS EMBALLAGE FJERNELSE AF EMBAL- LAGESKRUER A B B C J A - SKRUE B - BESLAG C - PALLE J - STØT- TEBEN Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 15

18 3-INSTALLATION OG MONTERING Produktet skal altid håndteres lodret og kun med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at lugen og dens rude er beskyttet mod stød, da de ellers kan gå i stykker. Der skal under alle omstændigheder udvises forsigtighed under håndteringen af apparaterne. Produktet skal om muligt udpakkes i nærheden af det sted, hvor det skal installeres. Emballagens materialer er hverken giftige eller sundhedsfarlige og kræver således ingen særlige bortskaffelsesprocedurer. Opbevaringen, bortskaffelsen og den eventuelle genanvendelse i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser påhviler slutbrugeren. Undlad at opmagasinere hovedlegemet og beklædningerne uden emballage. Opstil produktet og tilslut det til trækkanalen. Hvis produktet skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Regulér de 4 støtteben (J) således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret og røret er placeret koaksialt. Justeringen af støttebenene skal ske ved at løfte produktet en smule for at få adgang til dem. Giv agt! Undlad at anvende og/eller forcere produktets røgudledningsrør ved eventuelle flytninger, da det kan blive beskadiget. 1 STØTTEBEN J 1 - RØGUDLEDNING 1. HVIS STØTTEBENET DREJES MED URET, SÆNKES TRÆPILLEOVNEN 2. HVIS STØTTEBENET DREJES MOD URET, HÆVES TRÆPILLEOVNEN 16

19 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF VARMLUFTKANALER FOR COMFORT AIR MODELLER Når produktet er blevet placeret, kan man påbegynde installationen af varmluftrørene. COMFORT AIR træpilleovnene leveres som standard med en varmluftfordeler, som har en luftdeflektor E inden i. Den varme luft, der kommer ud af træpilleovnens nederste flange, møder denne deflektor, som er inden i fordeleren E, og føres ud til højre og venstre i rummet, hvis man ikke ønsker at kanalisere den varme luft. Hvis man ønsker at kanalisere den varme luft, skal man fjerne fordeleren E, forbinde den lydisolerede fitting F (ekstraudstyr), der omdanner udgangen fra firkantet til rund, og derefter foretage de forskellige tilslutninger med fabrikantens særlige rør og fittings, der leder luftstrømmen til flere varmluftsfordelere (dyse på 120x120 mm). Disse kanaler kan også være murede. (SE EKSTRAUDSTYR) Luftudledningsrøret kan blive meget varmt, i størrelsesordenen 200 C: det er derfor nødvendigt at isolere det tilstrækkeligt med passende materialer på de steder, hvor det kan komme i kontakt med brændbare overflader eller overflader, der kan tage skade af temperaturen (f.eks. farveændringer, kabelkanaler, gips el. lign. Der er også nødvendigt at beskytte mennesker og dyr mod tilsigtet eller utilsigtet kontakt. Overhold altid de regler og love, der gælder på stedet, hvor træpilleovnen installeres. Det anbefales at isolere langs hele rørets længde for at nedsætte dispersionen og øge varmeudbyttet til rummet. B C E D F A A - TRÆPILLEOVN B - UDLEDNINGSRØR VARM LUFT C - VÆG D - ISOLERING Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 17

20 3-INSTALLATION OG MONTERING Hvis røret skal gå gennem vægge, som er lavet af brandbare materialer, SKAL INSTALLATØREN isolere røret, der går igennem dem, på passende måde ved hjælp af egnet isolerende materiale (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Røret i væggen skal imidlertid være hensigtsmæssigt isoleret for ikke at sænke temperaturen og hæmme luftudledningen. Det anbefales at udføre kanalerne i samme længde for at fordele luften ensartet, da den ellers vil prioritere den korteste eller mindre snoede kanal. I eksemplet på figur 6 og 7 (set forfra og bagfra) er luftkanaliseringerne lige lange med en samlet længde på 8 meter, dvs. at rørene (B) hver er 4 meter. Hvis kanaliseringerne har forskellig længde, må den samlede længde altid højst være på 8 meter (for eksempel meter). I dette tilfælde vil varmen fordele sig uensartet i rummet. Recirkulation af luften i rummet finder sted gennem den perforerede plade på træpilleovnens bagside. Det er muligt, at vælge den luftmængde man ønsker at lede ud på træpilleovens over- og bagside uafhængigt ved at justere blæsereffekten direkte med fjernbetjeningen. A A B B B B FIGUR 6 - LUFTUDLEDNINGSSYSTEM SET FORFRA FIGUR 7 - LUFTUDLEDNINGSSYSTEM SET BAGFRA SÅDAN FJERNES LUFTFORDELEREN Hvis man beslutter sig for at kanalisere luften, skal fordeleren E på træpilleovnens bagside fjernes. Fjern de to skruer øverst og træk fordeleren E ud af lejerne. SKRUE E E LEJER 18

21 3-INSTALLATION OG MONTERING SÅDAN FJERNES BEKLÆDNINGEN TOPSTYKKE Topstykket fjernes på følgende måde: løft dækslet L. Tag dækslet M af og fjern de tre skruer, som fastgør dækslet M's skrå kant til strukturen, og tag pladen G ud fra pladen T på dækslet L. Tag de tre skruer X ud og fjern dækslet helt. SIDESTYKKER "O" L G M T SKRÅ KANT M Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 19

22 3-INSTALLATION OG MONTERING Sidestykkerne O fjernes på følgende måde: fjern de to skruer Y, som fastgør panelet O til strukturen. Løft panelet O for at få det ud af tappene på den nederste del. Gentag samme procedure med det modsatte panel. FRONTPANEL "P" M X X L X Y Y O TAPPE 20

23 3-INSTALLATION OG MONTERING Efter at sidestykkerne er blevet taget af, fjernes: de to skruer K på panelets højre og venstre side. Løft frontpanelet P for at få det ud af tappene på træpilleovnens nedre del. Anbring nu panelet P på sikker måde for at undgå at beskadige det. K K P TAPPE Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 21

24 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN Tilslut først elforsyningskablet til træpilleovnens bagside og derefter til en stikkontakt. Hovedafbryderen på bagsiden skal kun slås til, når ovnen anvendes. Ellers anbefales det at holde den slukket. I perioder hvor træpilleovnen ikke anvendes, anbefales det at fjerne dens elforsyningskabel. MONTERING AF LUFTFILTER Det cylindriske filter er allerede monteret inde i træpilleovnen. I tilfælde af at det skal renses, løsnes skrueknoppen på luftindtagsrøret let, filteret trækkes ud og rengøres, hvorefter det fastgøres ved at stramme skrueknoppen. GIV AGT! Træpilleovnen må aldrig bruges uden luftfilteret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på indre dele, hvis dette ikke overholdes. MONTERING/AFMONTERING AF LUFTFILTERET ÅBNING/LUKNING AF LUGE Lugen åbnes ved at indsætte "det kolde håndtag" i lugens åbningskrog og løfte og trække. GIV AGT! Lugen skal lukkes ordentligt, for at træpilleovnen skal kunne fungere korrekt. ÅBNING/LUKNING AF LUGE 22

25 3-INSTALLATION OG MONTERING FØR TÆNDING GENERELLE PÅBUD Fjern alle dele, der kan brænde (vejledning, forskellige klistermærker og eventuel polystyren), fra produktets fyrfad og rude. Kontrollér at fyrfadet er placeret korrekt og støtter godt på sit leje. Efter længere tids stilstand skal eventuelle træpillerester fjernes fra træpillemagasinet (ved hjælp af en støvsuger med langt rør), da de kan have optaget fugt, som ændrer deres oprindelige egenskaber, og ikke længere være egnede til forbrænding. Den første tænding kan mislykkes, da sneglen er tom og ikke altid er i stand til at fylde den nødvendige mængde træpiller på fyrfadet til normal tænding af flammen. ANNULLÈR ALARMEN FOR MISLYKKET TÆNDING VED AT SÆTTE VÆLGEREN "D" PÅ OFF. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG GENTAG TÆNDINGEN. (SE AFSNITTET "SIKKERHEDSANORDNINGER") Hvis det ikke lykkes at skabe en flamme efter gentagne tændingsforsøg, selvom træpilletilførslen er regelmæssig, skal det kontrolleres, at fyrfadet sidder korrekt. Det skal slutte perfekt til sit leje, og der må ikke være eventuelle askeaflejringer. Hvis denne kontrol ikke viser noget unormalt, kan det skyldes defekt i en eller flere af produktets komponenter eller forkert foretaget installation. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG TILKALD EN AUTORISERET TEKNIKER. Undlad at røre ved brændeovnen i løbet af den første tændingsfase, eftersom lakken hærdes under dette forløb. Hvis man rører ved lakken, risikerer man, at stålfladen kommer til syne. Foretag nødvendige udbedringer af lakken med den særlige spray i samme farve. (se Tilbehør til træpilleovnen ) Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 23

26 4-BETJENING Der bør sikres god udluftning i forbindelse med den første tændingsfase, da træpilleovnen udsender lidt røg og lugt af lak. Man bør undlade at opholde sig i nærheden af træpilleovnen og skal, som sagt, sørge for at udlufte rummet. Røgen og lugten af lak forsvinder, når brændeovnen har været i drift i en times tid. Vi minder om, at de ikke er sundhedsskadelige. Træpilleovnen udvides og sammentrækkes under tændingen og afkølingen, og det er således helt normalt at høre nogle svage knirkelyde. Dette er fuldstændigt normalt, eftersom strukturen består af stålplader, og det skal derfor ikke betragtes som en defekt. Det er yderst vigtigt at sørge for ikke at overophede træpilleovnen med det samme, men gradvist bringe temperaturen op ved i første omgang at anvende lave effekttrin. På denne måde undgås det at beskadige keramik- eller serpentinstenspladerne, svejsningerne og stålstrukturen. FORLANG IKKE STRAKS AT TRÆPILLEOVNEN SKAL OPVARME!!! INDSTILLINGER, DER SKAL FORETAGES INDEN DEN FØRSTE TÆNDING Når strømforsyningskablet er blevet tilsluttet på træpilleovnens bagside, skal afbryderen, der også sidder på bagsiden, sættes på (I). Træpilleovnen tændes eller slukkes ved at trykke på knappen A på fjernbetjeningen, og afhængigt af ovnens tilstand tændes lysdioderne B eller C på nødkontrolpanelet. A 24

27 4-BETJENING PÅFYLDNING AF TRÆPILLER Påfyldningen af brændslet finder sted foroven på brændeovnen ved at åbne lugen. Hæld træpillerne ned i træpillemagasinet. For at lette arbejdet, skal det gøres ad to omgange: Fyld halvdelen af sækkens indhold i beholderen og vent, indtil brændslet fordeler sig på bunden. Afslut ved at påfylde den anden halvdel af sækkens indhold. Beskyttelsesristen i magasinet må aldrig fjernes. Under påfyldningen skal man sørge for, at træpillesækken ikke kommer i berøring med varme overflader. Der må ikke påfyldes nogen anden form for brændsel i træpillemagasinet end træpiller, der er i overensstemmelse med de tidligere angivne specifikationer. Opbevar sækkene med brændsel på sikker afstand. Træpillerne må ikke fyldes direkte på fyrfadet, men kun i træpillemagasinet. De fleste af produktets overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør, træpillemagasinets luge osv.), og det anbefales derfor at undgå at røre disse dele uden egnet beskyttelsesbeklædning. LØFT DÆKSLET PÅFYLD TRÆPILLERNE TRÆPILLEPÅFYLDNING Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 25

28 5-LCD FJERNBETJENING B GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen D har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: E fjern dækslet til batterirummet ved at trykke og løfte ud for pilen. Isæt batterierne og overhold den rigtige polaritet (+) og (-). Luk batterirummets dæksel igen. Når fjernbetjeningen tændes, vises indstilling af uret automatisk. Ved hjælp af det særlige symbol på displayet fortæller fjernbetjeningen C brugeren, når batterierne er ved at være afladede. Hvis symbolet, der angiver, at batterierne er afladede, vises, vil det sige, at batterierne næsten er afladede, og fjernbetjeningen snart vil slukke. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GRAFISK UDSEENDE I vejledningen vil vi ofte referere til knappernes betegnelser. Hav for nemhedens skyld altid figuren ved hånden. A B D E C 26

29 5-LCD FJERNBETJENING BRUG AF FJERNBETJENINGEN GENERELLE REGLER Produktet tændes og slukkes ved at holde knappen A inde i 1 sekund. Med knapperne C foretages alle ændringer. Knappen E anvendes til at bekræfte disse ændringer. Ved at trykke på knappen B vælges træpilleovnens funktionsmåde. Med knappen D bevæger man sig rundt i indstilling af VENTILATION og SLEEP (se afsnittet "Diverse indstillinger" ). Uanset hvor man befinder sig, vil man ved at trykke kort på knappen A (eller lade være med at bruge tastaturet i 7 sekunder) vende tilbage til grundvisningen. INDLEDENDE INDSTILLINGER JUSTERING AF KLOKKESLÆTTET Både med tændt og slukket fjernbetjening vil man ved at trykke samtidigt på knapperne B+E i 3 sekunder få adgang til at justere klokken/dagen. Timetallet begynder at blinke. Det kan ændres med knapperne C. Ændringerne bekræftes ved at trykke på knappen E. Nu begynder minuttallene at blinke. Ved at følge samme fremgangsmåde for ændring/bekræftelse gås videre til indstilling af visning af klokken (12h eller 24h), og endelig begynder dagen at blinke. Når denne bekræftes, forlades indstillingsfunktionen. BEMÆRK: hver gang fjernbetjeningen har været uden strøm og tændes igen, vil klokken blive nulstillet, og indstilling af uret vil automatisk blive vist. INDSTILLING AF C - F Kun når produktet er slukket, kan man ved at trykke på knappen B i 5 sekunder ændre temperaturmåleenheden fra celsius til fahrenheit og omvendt. INDSTILLING AF FUNKTIONSMÅDER Når fjernbetjeningen er tændt, kan man med knappen B indstille en af produktets følgende 4 funktionsmåder. På figurerne vises de 4 grundvisninger, for henholdsvis: Manuel, Automatisk, Timer og Eco funktionsmåde. MANUEL FUNKTIONSMÅDE (MAN) I denne funktionsmåde er det muligt manuelt at indstille flammens styrke (5 niveauer tryk på knapperne C for at ændre) og blæseren på 5 niveauer + auto (se afsnittet "Diverse indstillinger" ). Figur 1 AUTOMATISK FUNKTIONSMÅDE (AUTO) I denne funktionsmåde kan man indstille den ønskede temperatur i rummet, hvorefter apparatet automatisk vil modulere flammens styrke for at opnå denne temperatur. Blæseren kan reguleres på 5 niveauer + auto (se afsnittet "Diverse indstillinger" ). Figur 2 12:02 MAX TU 31 C MAN TU 12:03 31 C 35 C AUTO FIGUR 1 MANUEL FUNKTIONSMÅDE. FIGUR 2 AUTOMATISK FUNKTIONSMÅDE. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 27

30 5-LCD FJERNBETJENING TIMER FUNKTIONSMÅDE (TIMER) Ved at vælge denne funktionsmåde kan man indstille produktet til automatisk at tænde og slukke i henhold til 6 justerbare tidsintervaller (P1 P6). For hvert tidsinterval kan man indstille: tændetidspunkt. Slukketidspunkt. Den ønskede rumtemperatur i tidsintervallet. Dage i ugen hvor tidsintervallet er aktivt. Når træpilleovnen tændes (manuelt ved hjælp af knappen A eller automatisk ved hjælp af et tidsinterval), virker den i automatisk funktionsmåde, som beskrevet ovenfor. Når et tidsinterval er aktivt, vises det automatisk (P1 på figur 3), og den ønskede temperatur ændres til den værdi, der er indstillet for tidsintervallet. Denne værdi kan ændres, som brugeren ønsker det, når som helst. Der henvises til afsnittet "Timer indstillinger" for at lære at indstille tidsintervallerne. 8:20 26 FR P1 C 20 C TIMER 8:20 26 FIGUR 3 FR P1 C 20 C ECO FUNKTIONSMÅDE (ECO) Denne funktionsmåde aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knappen B i 5 sekunder, når fjernbetjeningen er tændt. ECO-funktionsmåden er en automatisk funktionsmåde med den eneste variation, at hvis den indstillede temperatur nås og holdes i 20 minutter (på trods af at flammen moduleren), slukker træpilleovnen og går på stand-by, indtil rumtemperaturen falder til 2 grader under den ønskede temperatur (og under alle omstændigheder TU ikke mindre end 5 minutter siden sidste slukning). På dette punkt tænder træpilleovnen igen. Figur 4 Hvis rummet ikke er tilstrækkeligt isoleret, kan flammens 12:06 modulering ikke kunne opfylde TU den indstillede temperatur i 20 minutter i træk, og produktet vil derfor ikke slukke. FR BEMÆRK: Det anbefales derfor at kun anvende ECO i godt isolerede 8:20 P1 31 C rum 23 for C at undgå for hyppig tænding og slukning. 12:06 Fjernbetjeningen vil, når produktet er slukket i ECO, forblive tændt for at angive, at slukningen blot 26 C 20 C 31 C er midlertidig. 23 C Hvis ovnen slukkes med knappen A, forlades ECO funktionsmåden naturligvis, og ovnen forbliver slukket. Også i ECO funktionsmåden er det muligt at aktivere op til 6 intervaller for automatisk ECO tænding/slukning (E1 E6), som er uafhængige af TIMER funktionsmådens (P1 P6). Hvis de er aktiverede, vises teksten TIMER-ECO (figur 5), også når fjernbetjeningen er slukket. Der henvises til afsnittet "Timer indstillinger" for at lære at indstille tidsintervallerne. ECO TIMER BEMÆRK: Hvis fjernbetjeningen slukkes af TIMER funktionen, kan ECO funktionen udelukkende genaktiveres ved, at brugeren aktivt griber ind (knap A) eller ved tænding af næste gyldige tidsinterval. At anvende TIMER sammen med ECO kræver indgående kendskab til produktets driftslogik. TIMER TU 12:06 31 C 23 C ECO TU 12:07 31 C 23 C TIMER ECO TU 12:07 31 C 23 C TIMER FIGUR 4 FIGUR 5 ECO 28

31 5-LCD FJERNBETJENING DIVERSE INDSTILLINGER RUMVENTILATION I alle de 4 tidligere beskrevne funktionsmåder er det muligt at justere rumventilationen efter behag. Følg denne enkle fremgangsmåde: fra grundvisningen trykkes på knappen D, hvorved man kommer ind i justering af VENTILATIONEN. Nu kan man ved hjælp af knappen C indstille den foretrukne ventilation ved at vælge et af de 5 mulige niveauer. Det er også muligt at vælge "auto", der automatisk knytter rumluftblæserens hastighed til flammeniveauet. Kort beskrevet: flamme på 1 > rumluftblæser på 1; flamme på 3 > rumluftblæser på 3; flamme på 5 > rumluftblæser stadig på 3 (for at sikre en stille drift, da den er automatisk). På træpilleovnene med 2 rumluftblæsere (comfort air modeller) kan man med knappen D bladre i og indstille de enkelte rumluftblæseres hastighed (angivet med 1 eller 2 over niveaubjælkerne). BEMÆRK: Hvis man udskifter fjernbetjeningen, og der er behov for at ændre standardindstillingen, gøres det på følgende måde: når fjernbetjeningen er tændt, trykkes samtidigt på knapperne D + E i 10 sek. (indtil tallet blinker). Ved at trykke på knappen C vælges 1 eller 2 afhængigt af indstillingen på produktet, som man vil tilknytte fjernbetjeningen. Forlad ved at bekræfte med E. 26 C 26 C FIGUR 6 SLEEP FUNKTION Sleep funktionen gør det muligt hurtigt at indstille et slukketidspunkt for produktet. Funktionen kan kun aktiveres i MAN og AUTO. Den indstilles på følgende måde: fra justering af VENTILATIONEN (tryk på knap D - se foregående afsnit), trykkes igen på knappen D, hvorved man kommer ind i justering af SLEEP. Med knappen C justeres slukketidspunktet i intervaller på 10 minutter. Ved at bekræfte med D eller E vendes tilbage til grundvisningen, hvor man kan se sleep funktionens slukketidspunkt. For at deaktivere SLEEP skal man blot gå ind i justeringen, sænke intervallet, indtil der vises to bindestreger, og bekræfte. 21:11 MAX 21:11 MAX FR 27 FR 27 23:00 C MAN MAN 23:00 C OFF OFF FIGUR 7 Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 29

32 5-LCD FJERNBETJENING TIMER INDSTILLINGER VISNING AF TIMERENS TIDSINTERVALLER I TIMER funktionsmåden skal man for at få vist tidsintervallerne blot trykke på knappen D i 2 sekunder. Med knappen C kan man frit bladre mellem de 6 tidsintervaller og hurtigt kontrollere alle de gemte indstillinger. Ved at trykke på knappen D eller A vendes tilbage til grundvisningen. MO TU WE TH FR SA SU ON OFF 6:30 8:00 P1 20 C TIMER FIGUR 8 ÆNDRING AF TIMERENS TIDSINTERVALLER MO TU WE TH FR SA SU ON 6:30 8:00 20 OFF For at ændre et tidsinterval skal det først vises, som beskrevet i foregående afsnit, hvorefter der trykkes kort på knappen E. P1 C Det første justerbare parameter, dvs. rumtemperaturen, begynder at blinke. Tryk på knappen C for at ændre værdien og på knappen E for at bekræfte og fortsæt til næste parameter. De justerbare parametre for et tidsinterval er i rækkefølge: rumtemperatur. Kan indstilles på mellem 5 og 35 C. Under 5 C eller over 35 C vises 2 bindestreger --, der, hvis de bliver bekræftet, deaktiverer programmet (som derfor ikke tænder produktet). TIMER Tændetidspunkt. Indstillingen sker i intervaller på 10 min. (fra 00:00 til 23:50). Slukketidspunkt. Indstillingen sker i intervaller på 10 min. (fra 00:10 til 24:00). Dage i ugen hvor programmet er aktivt. Mandag (MO) starter med at blinke, og herefter følger de andre af ugens dage. Anvend knappen C til at aktivere/deaktivere dagen. De aktiverede dage vil blive vist på den mørke baggrund. Når man når frem til indstillingen af søndag (SU), forlades indstillingsfunktionen ved at trykke på knappen E, og tidsintervallerne vises igen. Ved at trykke på knappen D på et hvilket som helst tidspunkt forlades indstillingen af tidsintervallerne, og alle ændringer, der er blevet bekræftet med knappen E indtil det øjeblik, gemmes, hvorefter tidsintervallerne vises igen. Ved derimod at trykke på knappen A (eller undlade at trykke på tastaturet i 30 sekunder) vendes direkte tilbage til grundvisningen, og alle de ændringer, der er blevet bekræftet med knappen E indtil det øjeblik, gemmes. AKTIVERING AF ECO TIMERENS TIDSINTERVALLER I ECO funktionsmåden er det muligt at aktivere 6 justerbare tidsintervaller for tænding og slukning (E1 E6): ved at trykke på knappen D i 2 sekunder kommer man ind i funktionen for aktivering/deaktivering OFF ONaf TIMER'en. Hvis ON vælges, kommer man ind i visning/ændring af de 6 tidsintervaller i TIMER-ECO på samme måde, som beskrevet ovenfor for TIMER. Hvis OFF vælges, deaktiveres TIMER'en, og produktet vender tilbage til ECO funktionsmåden uden aktive tidsintervaller. TIMER ECO OFF ON TIMER ECO FIGUR 9 30

33 6-NØDKONTROLPANEL NØDKONTROLPANEL På siden af træpilleovnen findes et nødkontrolpanel, der er udformet til at stille diagnose for eventuelle fejlfunktioner og til at betjene træpilleovnen, hvis fjernbetjeningen ikke fungerer. TEGNFORKLARING A B C D E F G Trecifret display, der angiver en række oplysninger om træpilleovnen, samt identifikationskode for eventuelle fejlfunktioner. GRØN lysdiode, der angiver: SLUKKET = Produktet er slukket BLINKER = Produktet starter op LYSER FAST = Produktet er tændt RØD lysdiode, der angiver: SLUKKET = Produktet er tændt BLINKER LANGSOMT = Produktet slukker BLINKER HURTIGT = Produktet er i alarmtilstand (ledsages i de første 10 minutter af en biplyd) LYSER FAST = Produktet er slukket 3-positionsvælger for funktionsmåde OFF = Produktet er slukket manuelt i mangel af fjernbetjening REMOTE = Produktet kan udelukkende betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen ON = Produktet er tændt manuelt i mangel af fjernbetjening 3-positionsvælger for valg af effekttrin MIN = Vælger til at lade produktetet fungere ved MINIMUM effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger 4 på ON MED = Vælger til at lade produktet fungere ved MELLEM effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger 4 på ON MAX = Vælger til at lade træpilleovnen fungere ved MAKSIMAL effekt i mangel af fjernbetjening og med vælger 4 på ON Knap til at udføre diagnostik på træpilleovnens driftstilstand Knap til at knytte træpilleovnen til en ny fjernbetjening VÆLGEREN D SKAL VÆRE INDSTILLET PÅ REMOTE, FOR AT OVNEN FUNGERER MED FJERNBETJENINGEN. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 31

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2 Diablo G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) 38P-0468 Installationsvejledning () Opbevar denne vejledning til fremtidig brug 959.059.03. DRU-669633-D--0315-2 INSTLLTIONSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249411 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. ALMEN BESKRIVELSE 1) Håndgreb bagtil 2) Håndbeskyttelsesindretning

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere