INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11"

Transkript

1 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til forskellige typer inspektionsorganer. II. Baggrund og forståelse Afsnit 3 er en oversættelse af ILAC-P15:06/2014 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies. I det oversatte dokument under Indledning er det beskrevet, hvordan dokumentet skal anvendes. Punkt 8.1.3a-c har givet anledning til forskellige opfattelser og ILAC s inspektionskomite har efter udgivelsen af ILAC-P15:06/2014 drøftet dette. DANAK s tolkning af disse punkter er, at kravene i DS/EN ISO/IEC pkt skal være opfyldt og DANAK vil bedømme dette. Hvis inspektionsorganet opfylder kravene i DS/EN ISO 9001 må det antages, at dette let kan demonstreres, da kravene i pkt er indeholdt i DS/EN ISO ILAC har besluttet, at præcisere kravene i en kommende revision. III. Oversættelse af ILAC-P15:06/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. UDGIVER 3. IMPLEMENTERING 4. TERMINOLOGI 5. ANVENDELSE AF ISO/IEC 17020:2012 Betegnelser og definitioner Generelle krav upartiskhed og uafhængighed Krav til opbygning administrative krav Krav til opbygning organisation og ledelse Krav til ressourcer personale Krav til ressourcer faciliteter og udstyr Krav til ressourcer underleverandører Proceskrav inspektionsmetoder og procedurer Proceskrav inspektionsregistrering Proceskrav inspektionsrapporter og inspektionscertifikater Krav til ledelsessystemet valgmuligheder Krav til ledelsessystemet dokumentation af ledelsessystemet (valgmulighed A) Krav til ledelsessystemet styring af registreringer (valgmulighed A) Krav til ledelsessystemet ledelsens evaluering (valgmulighed A) Krav til ledelsessystemet interne audits (valgmulighed A) Krav til ledelsessystemet forebyggende handlinger (valgmulighed A) Anneks A Krav til inspektionsorganers uafhængighed 6. REFERENCER

2 ISO/IEC 17020:2012 Side : 2/11 1. INDLEDNING Dette dokument giver information om anvendelsen af ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering krav til forskellige typer inspektionsorganer ved akkreditering af inspektionsorganer. Det er hensigten at akkrediteringsorganer skal bruge det ved bedømmelse af inspektionsorganer til akkreditering, samt af inspektionsorganer der ønsker at udføre deres opgaver i overensstemmelse med kravene til akkreditering. For at forenkle referencerne, er hvert enkelt punkt i afsnit 5 identificeret ved det aktuelle punkt i ISO/IEC og et underpunkt hertil, for eksempel er punkt 4.1.3a, det første punkt til kravene i standardens punkt I dette dokument bliver betegnelsen skal benyttet til at angive de bestemmelser der, med henvisning til kravene i ISO/IEC 17020, eller i enkelte tilfælde kravene til akkrediteringsorganerne i ISO/IEC 17011, er obligatoriske. Betegnelsen bør bliver benyttet til at angive de bestemmelser der, selvom de ikke er obligatoriske, er angivet af ILAC som en anerkendt måde at opfylde kravene på. Betegnelsen kan bliver benyttet til at angive noget, der er tilladt eller til at angive en mulighed. De inspektionsorganer, hvis systemer ikke følger vejledningen betegnet bør i dette ILAC dokument, er kun kvalificerede til akkreditering, hvis de kan demonstrere over for akkrediteringsorganet, at deres løsninger opfylder de relevante punkter i ISO/IEC på en tilsvarende eller bedre måde. Individuelle inspektionsordninger kan specificere yderligere akkrediteringskrav. Dette dokument forsøger ikke at identificere, hvad sådanne krav kan være, eller hvordan de skal implementeres. Når ISO/IEC og dette dokument bliver anvendt, skal akkrediteringsorganerne hverken tilføje eller trække noget fra kravene i ISO/IEC Bemærk dog, at akkrediteringsorganerne til stadighed skal opfylde kravene i ISO/IEC UDGIVER Dette dokument er udarbejdet af ILAC Inspection Committee (IC) og godkendt til udgivelse, efter en afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer af ILAC i IMPLEMENTERING For at overholde bestemmelserne i IAF/ILAC A2 punkt 2.1.1, skal underskriverne af ILAC MRA implementere dette dokument inden 18 måneder fra udgivelsesdatoen af ILAC-P15:06/ TERMINOLOGI Betingelser og definitioner angivet i ISO/IEC og ISO/IEC gælder ved brug af dette dokument. 5. ANVENDELSE AF ISO/IEC 17020:2012 Betegnelser og definitioner 3.1a Betegnelsen installation kan defineres som en samling af komponenter, der samlet kan opfylde et formål, de ikke kan opfylde enkeltvis.

3 ISO/IEC 17020:2012 Side : 3/11 Generelle krav upartiskhed og uafhængighed 4.1.3a Inspektionsorganet skal vurdere risikoen for upartiskhed, hver gang der opstår en situation, der kan have indflydelse på inspektionsorganets eller personalets upartiskhed b Inspektionsorganet bør i relevant omfang beskrive enhver forbindelse, der kan have væsentlig indflydelse på dets upartiskhed, ved anvendelse af organisationsdiagrammer eller på anden måde. Eksempler på relationer der kan have indflydelse på upartiskhed: - Relationer til moderselskab - Forhold til afdelinger i samme organisation - Relationer til tilknyttede virksomheder eller organisationer - Relationer til myndigheder - Relationer til kunder - Personalets relationer - Relationer til organisationer som designer, producerer, leverer, installerer, indkøber, ejer, bruger eller vedligeholder de inspicerede ydelser a 4.1.5b Inspektionsorganet bør have en dokumenteret erklæring, der fremhæver dets forpligtelse til upartiskhed, når det udfører inspektionsaktiviteter, håndterer interessekonflikter og sikrer inspektionsaktiviteternes objektivitet. Handlinger iværksat af topledelsen, bør ikke være i modstrid med denne erklæring. En måde hvorpå topledelsen kan fremhæve dets forpligtelse til upartiskhed, er ved at gøre relevante erklæringer og politikker offentligt tilgængelige. Krav til opbygning administrative krav 5.1.3a Inspektionsorganet bør beskrive sine aktiviteter ved at definere et bestemt område og omfang af inspektion (for eksempel produkters kategorier/under-kategorier, processer, services eller installationer) og inspektionsstadier (se note til standardens punkt 1) og hvor det er relevant, de bestemmelser, standarder eller specifikationer, der indeholder kravene, som inspektionen vil blive udført i henhold til a Foranstaltningerne bør stå i forhold til niveauet for og arten af forpligtelser der kan opstå fra inspektionsorganets aktiviteter. Krav til opbygning organisation og ledelse 5.2.2a Størrelse, opbygning, sammensætning og ledelse af et inspektionsorgan skal samlet set være passende til en kompetent udførelse af aktiviteterne inden for det område inspektionsorganet er akkrediteret til b c At bevare evnen til at foretage inspektionsaktiviteter betyder at inspektionsorganet skal sørge for at holde sig passende informeret om relevant teknisk og/eller lovmæssig udvikling, der vedrører dets aktiviteter. Inspektionsorganer skal bevare deres evne og kompetence til at udføre inspektionsaktiviteter, der foretages uregelmæssigt (normalt med intervaller længere end et år). Et inspektionsorgan kan demonstrere sin evne og kompetence til at udføre inspektionsaktiviteter, der ikke foretages regelmæssigt, ved dummy inspektioner og/eller ved udførelse af lignende inspektionsaktiviteter.

4 ISO/IEC 17020:2012 Side : 4/ a 5.2.4a 5.2.5a 5.2.5b 5.2.6a 5.2.7a 5.2.7b Inspektionsorganet skal opretholde et ajourført organisationsdiagram eller dokumenter, der tydeligt angiver personalets funktion, og hvem de refererer til. Positionen af den tekniske leder/ledere og andre ledere nævnt i standardens punkt bør tydeligt fremgå af organisationsdiagrammet eller af dokumenter. Det kan være relevant at informere om hvilket personale, der udfører opgaver for både inspektionsorganet og andre afdelinger. Personen skal enten være fastansat eller arbejde under kontrakt, for at kunne blive betragtet som værende til rådighed. For at sikre at inspektionsaktiviteter bliver udført i henhold til ISO/IEC skal den tekniske leder/ledere og stedfortræder(e) have den nødvendige tekniske kompetence for at kunne forstå alle væsentlige forhold ved udførelsen af inspektionsaktiviteter. Hvis en nøglepersons fravær forårsager at arbejdet må indstilles, er kravet om at have stedfortrædere ikke gældende. De stillingskategorier der er involveret i inspektionsaktiviteter, er inspektører og andre funktioner der kan have indflydelse på ledelsen, udførelsen, registrering eller rapportering af inspektion. Stillingsbeskrivelsen eller anden dokumentation skal specificere pligter, ansvar og beføjelser for hver stillingsbetegnelse nævnt i punkt 5.2.7a. Ressourcekrav personale 6.1.1a Inspektionsorganerne skal definere og dokumentere kompetencekrav, for hver inspektionsaktivitet, hvor det er relevant, som beskrevet i punkt 5.1.3a b 6.1.1c 6.1.1d 6.1.2a 6.1.5a 6.1.6a 6.1.7a Se punkt 5.2.7a for personale beskæftiget med inspektionsaktiviteter. Kompetencekravene bør indeholde viden om inspektionsorganets ledelsessystem og evne til at implementere administrative såvel som tekniske procedurer, der er relevante for de udførte aktiviteter. Når professionel dømmekraft er nødvendig for at erklære overensstemmelse, skal dette tages i betragtning når kompetencekravene bliver defineret. Alle krav i ISO/IEC gælder både for fastansat og kontraktansat personale. Proceduren for formel godkendelse af inspektører, bør specificere at de relevante detaljer er dokumenteret, for eksempel den autorisende inspektionsaktivitet, dato for autorisation, identifikation af den person der har foretaget autorisationen og, hvor relevant, autorisationens udløbsdato. En arbejdsperiode med erfarne inspektører som mentorer, som nævnt i standardens punkt b, omfatter normalt udførelse af inspektionsaktiviteter. Identifikation af hver medarbejders behov for træning bør udføres med et regelmæssigt interval. Intervallet bør vælges så det sikres at kravet i standardens punkt c bliver opfyldt. Resultatet af denne identifikation, for eksempel planer for yderligere træning eller et erklæring om at der ikke er behov for dette, bør dokumenteres.

5 ISO/IEC 17020:2012 Side : 5/ a 6.1.8b 6.1.9a 6.1.9b Et vigtigt formål med kravet om overvågning er, at give inspektionsorganet et værktøj til at sikre konsistente og pålidelige resultater af inspektion, der omfatter faglig dømmekraft i forhold til generelle kriterier. Overvågning kan resultere i identifikation af behov for træning eller behov for en gennemgang af inspektionsorganets ledelsessystem. Se punkt 5.2.7a vedrørende andet personale involveret i inspektionsaktiviteter. For at blive betragtet som tilstrækkeligt, bør det omtalte vidnesbyrd for at en inspektør fortsat udfører sit arbejde kompetent, være sammensat af en kombination af information, så som - tilfredsstillende udførelse af undersøgelser og bestemmelser - positivt resultat af rapportgennemgange, interviews, simulerede inspektioner samt anden bedømmelse af udførelse (se note til standardens punkt 6.1.8) - positivt resultat af individuelle evalueringer for at bekræfte resultater af inspektionerne (det kan for eksempel være muligt og relevant i forbindelse med inspektion af dokumentation for konstruktioner) - positivt resultat af overvågning (monitorering) og træning - fraværet af berettigede indsigelser eller klager og - tilfredsstillende resultat af en overvågning foretaget af et kompetent organ, for eksempel et personcertificeringsorgan Det kan bidrage til opfyldelse af kravene i standardens punkt og 6.1.3, at der er en effektiv plan for on-site overvågning af inspektører. Planen bør tage følgende i betragtning: - risiko og kompleksitet ved inspektionerne - resultater fra tidligere overvågningsaktiviteter, og - tekniske, proceduremæssige eller lovmæssige ændringer, relevante for inspektionen Intervallet for on-site overvågning afhænger af punkterne nævnt ovenfor, men bør finde sted mindst en gang i løbet af en akkrediteringsperiode, se i øvrigt punkt 6.1.9a. Hvis niveauet for risiko eller kompleksitet eller resultaterne fra tidligere overvågninger indikerer det, eller hvis der er ændringer i de tekniske, proceduremæssige eller lovmæssige krav, bør et hyppigere interval overvejes. Alt efter området, arten og omfanget af en inspektion omfattet af inspektørens autorisation, kan det være nødvendigt med mere end en overvågning pr. inspektør, for at alle kompetencekrav bliver dækket i passende omfang. Hvis der ikke foreligger dokumentation for fortsat tilfredsstillende udførelse, kan det være nødvendigt med en hyppigere on-site overvågning c På inspektionsområder, hvor inspektionsorganet kun har en teknisk kompetent person, kan den interne overvågning on-site ikke finde sted. I sådanne tilfælde skal inspektionsorganet have procedurer for ekstern on-site overvågning, medmindre der foreligger andet tilstrækkeligt vidnesbyrd for at inspektøren fortsat udfører sit arbejde på kompetent vis (se 6.1.9a) a Registrering af autorisation bør specificere grundlaget for den givne autorisation (for eksempel on-site overvågning af inspektioner) a Et aflønningssystem der tilskynder til en hurtig udførelse af inspektioner, kan have en negativ indflydelse på kvaliteten og resultatet af arbejdet.

6 ISO/IEC 17020:2012 Side : 6/ a Der bør være politikker og procedurer til at hjælpe inspektionsorganets personale med at identificere og håndtere kommercielle, finansielle eller andre trusler eller incitamenter, der kan påvirke deres upartiskhed, hvad enten de kommer inde eller udefra inspektionsorganet. Sådanne procedurer bør beskrive hvordan eventuelle interessekonflikter, identificeret af personalet, bliver rapporteret og registreret. Bemærk dog, at selvom forventninger til en inspektørs integritet kan blive beskrevet i politikker og procedurer, er det ikke ensbetydende med at disse dokumenter signalerer at integritet og upartiskhed, som krævet i dette punkt, er til stede. Ressourcekrav faciliteter og udstyr 6.2.1a Det nødvendige udstyr til at udføre en inspektion på forsvarlig vis, kan for eksempel inkludere personlige værnemidler og stillads a 6.2.3b 6.2.4a 6.2.4b 6.2.4c 6.2.6a Hvis kontrollerede miljøforhold f.eks. er nødvendige for at udføre en inspektion korrekt, skal inspektionsorganet overvåge dem og registrere resultaterne. Hvis forholdene lå uden for de acceptable grænser for inspektionen, skal inspektionsorganet registrere hvilke forholdsregler der blev taget. Se også punkt Fortsat egnethed kan konstateres ved visuel inspektion, funktionskontrol og/eller re-kalibrering. Kravet er særlig relevant for udstyr uden for inspektionsorganets direkte kontrol. For at sikre sporing, når emner bliver erstattet, vil det være formålstjenstligt med entydig identifikation af et emne eller udstyr, selvom der kun er et emne til rådighed. Når der er behov for kontrollerede miljøforhold, bør det udstyr, der bliver brugt til at overvåge forholdene, betragtes som udstyr med væsentlig indflydelse på resultatet af inspektionen. Når det er relevant (normalt for udstyr nævnt i punkt 6.2.6), skal definitionen indeholde den krævede nøjagtighed og måleområde. Begrundelsen for ikke at kalibrere udstyr, som har væsentlig indflydelse på inspektionsresultatet (se 6.2.4), bør registreres b Der kan findes retningslinjer til at fastlægge kalibreringsintervaller i ILAC G a 6.2.7b 6.2.7c a I henhold til ILAC P10 er det muligt at foretage intern kalibrering af måleudstyr. Det er et krav til akkrediteringsorganerne, at have en politik der sikrer, at interne kalibreringer bliver udført så de opfylder de relevante krav til metrologisk sporbarhed i ISO/IEC I henhold til ILAC P10 er de foretrukne fremgangsmåder for overensstemmelsesvurderingsorganer, der bruger eksterne organisationer til kalibrering af deres udstyr, defineret i punkt 1) og punkt 2) i afsnit 2 i ILAC P10. Hvis det af velbegrundede årsager ikke er muligt at følge disse to fremgangsmåder, er det acceptabelt at følge de fremgangsmåder der er beskrevet i 3a) og 3b) i afsnit 2 i ILAC P10. Det er et krav til akkrediteringsorganerne, at de har en politik der sikrer at ekstern kalibrering opfylder de relevante kriterier for metrologisk sporbarhed i ISO/IEC Når sporbarhed til nationale eller internationale primærnormaler ikke er mulig, er deltagelse i relevante sammenligninger eller præstationsprøvninger et eksempel på hvordan der kan opnås vidnesbyrd om inspektionsresultaternes korrelation eller nøjagtighed. Når inspektionsorganer bruger referencenormaler til at kalibrere deres arbejdsudstyr, bør referencenormalernes grad af nøjagtighed (måleevne) være bedre end det udstyr de bruges til at kalibrere.

7 ISO/IEC 17020:2012 Side : 7/ Når udstyr kontrolleres mellem de regelmæssige re-kalibreringer, bør arten, frekvensen og godkendelseskriterierne være fastlagt a Den information om kalibrering af udstyr der er nævnt i pkt a, 6.2.7b og 6.2.7c, er også gældende for kalibrering af referencematerialer a Hvis inspektionsorganet benytter leverandører til ydelser, der ikke er en del af inspektionen, men som er relevante for resultatet, for eksempel ordrebehandling, arkivering, assistance i forbindelse med inspektion, redigering af inspektionsrapporter, kalibreringsydelser, er sådanne ydelser dækket af begrebet serviceydelser i dette punkt i standarden b Proceduren for verifikation bør sikre at modtagne varer og serviceydelser ikke bliver taget i brug, før der er verificeret overensstemmelse med specifikation a Følgende faktorer bør tages i betragtning for integritet og sikkerhed af data: - back up praksis og interval - effektivitet i gendannelse af data fra back up - virusbeskyttelse - beskyttelse af adgangskode Ressource krav underleverandører 6.3.1a Inspektionsaktiviteter kan overlappe med prøvnings- og certificeringsaktiviteter, hvis disse aktiviteter har fælles karakteristika (se indledningen i ISO/IEC 17020). For eksempel kan undersøgelse af et produkt og prøvning af det samme produkt, begge være grundlag for bestemmelse af overensstemmelse i en inspektionsproces. Det bør bemærkes, at ISO/IEC specificerer krav til inspektionsorganer, mens den relevante standard at anvende for virksomheder, der udfører prøvning er ISO/IEC eller ISO b 6.3.3a 6.3.4a Ved definition (ISO/IEC 17011, punkt 3.1) er akkreditering begrænset til overensstemmelsesvurdering, som inspektionsorganet har demonstreret kompetence til selv at udføre. Der kan derfor ikke tildeles akkreditering til aktiviteterne nævnt i standardens NOTE 1 under fjerde punkt, hvis inspektionsorganet ikke har den krævede kompetence og/eller de nødvendige ressourcer. Imidlertid kan opgaven med bedømmelse og fortolkning af resultaterne af sådanne aktiviteter med henblik på bestemmelse af overensstemmelse, være indeholdt i akkrediteringsområdet, forudsat at der er demonstreret tilfredsstillende kompetence. I note 2 til definitionen af inspektion i punkt 3.1 bliver det nævnt, at inspektion i nogle tilfælde kun er undersøgelse, uden en efterfølgende bestemmelse af overensstemmelse. I sådanne tilfælde gælder punkt ikke, da der ikke er nogen bestemmelse af overensstemmelse. Hvis bedømmelse af en underleverandørs kompetence helt eller delvist er baseret på akkreditering, skal inspektionsorganet sikre, at underleverandørens akkrediteringsområde dækker de aktiviteter, der skal i underleverance.

8 ISO/IEC 17020:2012 Side : 8/11 Proceskrav inspektionsmetoder og procedurer 7.1.5a Når det er relevant bør kontrakten eller ordrebehandlingssystemet også sikre at: - kontraktens betingelser er aftalt, - personalets kompetencer er tilstrækkelige, - lovmæssige krav er identificeret, - sikkerhedskrav er identificeret, - omfanget af eventuelle aftaler med underleverandører er identificeret. Ved aftale om rutine- eller gentaget arbejde, kan gennemgangen begrænses til vurdering af tidsforbrug og ressourcer. I sådanne tilfælde vil tilstrækkelig registrering være accept af kontrakten, som er underskrevet af en relevant autoriseret person b 7.1.5c 7.1.6a I situationer hvor mundtlige aftaler er accepteret, skal inspektionsorganet opretholde registrering af alle forespørgsler og instruktioner, der bliver modtaget mundtligt. Hvor det er passende, bør relevante data og identiteten på rekvirentens repræsentant blive registreret. Kontrakten eller ordrebehandlingssystemet bør sikre, at der er en tydelig og påviselig forståelse mellem inspektionsorganet og rekvirenten af omfanget af den aktuelle inspektionsopgave. Det er ikke information fra en underleverandør, der er henvist til i dette punkt, men information modtaget fra andre parter, som for eksempel en myndighed eller inspektionsorganets kunde. Informationen kan indeholde baggrundsoplysninger om inspektionsaktiviteten, men ikke resultater af denne. Proceskrav inspektionsregistrering 7.3.1a Registreringerne bør angive hvilket udstyr, med en væsentlig indflydelse på resultatet af inspektionen, der har været brugt for hver enkelt inspektionsaktivitet. Proceskrav Inspektionsrapporter og inspektionscertifikater a ILAC P8 kræver at akkrediteringsorganer specificerer regler for brug af akkrediteringsmærker på rapporter og certifikater. Med hensyn til godkendte påtegnede rapporter og certifikater det vil sige dem der henviser til akkreditering, bør reglerne indeholde et krav om at inspektionsorganerne tydeligt anfører en ansvarsfraskrivelse - når ikke-akkrediterede ydelser/prøvninger er anført i rapporter og certifikater (se den fulde liste i standardens punkt 8.1) og - når rapporter og certifikater indeholder eller er baseret på resultater fra ikke-akkrediterede underleverandører (se den fulde liste i standardens punkt 9.3) 7.4.4a Det kan være hensigtsmæssigt at angive inspektionsmetoden i inspektionsrapporten/certifikatet, når denne information understøtter en relevant fortolkning af inspektionsresultatet. Krav til ledelsessystemet valgmuligheder 8.1.3a Hvis et inspektionsorgan hævder at de overholder valgmulighed B, skal det demonstrere, at det har etableret et ledelsessystem, der er i overensstemmelse med ISO 9001 og at ledelsessystemet til stadighed understøtter kravene i ISO/IEC Akkrediteringsorganet skal verificere inspektionsorganets påstand, men ikke bedømme (eller auditere) ISO 9001 ledelsessystemet. Omfanget af verifikation vil afhænge af det

9 ISO/IEC 17020:2012 Side : 9/11 vidnesbyrd, der er til rådighed. Hvis ledelsessystemet er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan, skal akkrediteringsorganet stadig verificere overensstemmelse med standardens punkt 8.1.3, men ikke bedømme (eller auditere) op mod standardens punkt 8.2 til 8.8. Hvis verifikationen resulterer i afvigelser, bør de referere til standardens punkt b Hvis ISO 9001 ledelsessystemet er etableret for en enhed, der har andre aktiviteter end inspektion, skal inspektionsaktiviteterne være tilstrækkelig dækket c Valgmulighed B kræver ikke, at inspektionsorganets ledelsessystem er certificeret i henhold til ISO Når man skal fastlægge omfanget af den krævede bedømmelse bør akkrediteringsorganet tage i betragtning om inspektionsorganet er certificeret henhold til ISO 9001 af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af IAF MLA eller af en regional MLA for certificering af ledelsessystemer. Krav til ledelsessystemet dokumentation af ledelsessystemer (valgmulighed A) 8.2.4a Det anbefales at inspektionsorganet angiver hvor kravene i ISO/IEC er dækket, for eksempel ved anvendelse af en krydsreferenceliste. Krav til ledelsessystemet styring af registreringer (valgmulighed A) 8.4.1a Dette krav betyder at alle nødvendige registreringer for at demonstrere overensstemmelse med standardens krav, skal være etableret og vedligeholdt b I de tilfælde hvor elektronisk segl eller autorisation bliver benyttet til godkendelse, bør adgang til det elektroniske medie eller signatur være sikker og styret. Krav til ledelsessystemet ledelsens evaluering (valgmulighed A) 8.5.1a En gennemgang af processen for identifikation af risiko for upartiskhed og konklusion herpå (standardens punkt 4.1.3/4.1.4) bør indgå i den årlige ledelsesevaluering b 8.5.1c Ledelsesevalueringen bør forholde sig til information om der er tilstrækkeligt personale og udstyr samt forventet arbejdsmængde og behov for træning af nyansat og eksisterende personale. Ledelsesevalueringen bør indeholde en gennemgang af effektiviteten af systemer etableret for at sikre tilstrækkelig kompetence hos personalet. Krav til ledelsessystemet Interne audits (valgmulighed A) 8.6.4a Inspektionsorganet skal sikre at alle krav i ISO er dækket af planen for interne audits i løbet af akkrediteringsperioden. De krav der skal dækkes, skal gælde alle inspektionsområder og alle lokaliteter, hvor der bliver udført væsentlige aktiviteter (se IAF/ILAC A5). DANAK: væsentlige aktiviteter fremgår af DANAK s akkrediteringsbestemmelse AB 7. Inspektionsorganet skal begrunde den valgte auditfrekvens for de forskellige krav, inspektionsområde og lokaliteter hvor der udføres væsentlige aktiviteter. Begrundelsen kan basere sig på overvejelser så som: - væsentlighed - modenhed - tidligere præstationer - organisationsændringer

10 ISO/IEC 17020:2012 Side : 10/11 - ændringer i procedurer - systemets effektivitet med hensyn til overførsel af erfaring mellem lokaliteter og mellem inspektionsområder 8.6.5a Intern audit må udføres af kontraktansat kompetent eksternt personale. Krav til ledelsessystemet forebyggende handlinger (valgmulighed A) 8.8.1a Forebyggende handlinger foretages i en proaktiv proces hvor potentielle afvigelser og muligheder for forbedringer identificeres, og ikke som reaktion på identifikation af afvigelser, problemer eller klager. Anneks A Krav til inspektionsorganers uafhængighed Aa Anneks A.1 og A.2 i ISO/IEC henviser til udtrykket inspicerede emner for Type A og Type B inspektionsorganer. I anneks A.1 b bliver det anført at I særdeleshed må de ikke være involveret i udvikling/konstruktion, fremstilling, levering, installation, indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse af de inspicerede emner. I anneks A.2 c bliver det nævnt at I særdeleshed må de ikke være involveret i udvikling/konstruktion, fremstilling, levering, installation, anvendelse eller vedligeholdelse af de inspicerede emner. Udtrykket de i de ovennævnte citater henviser til inspektionsorganet og dets personale. I dette tilfælde er emner de emner der bliver specificeret i akkrediteringsorganets akkrediteringsdokument/bilag med hensyn til inspektionsorganets akkrediteringsområde (for eksempel trykbeholdere). Ab I punkt d) er der en henvisning til tilknytning til juridiske enheder involveret i udvikling/konstruktion, fremstilling, levering, installation, indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse af de inspicerede emner. Tilknytning inkluderer fælles ejere og de fælles ejeres udnævnte i bestyrelser eller lignende. Disse tilknytninger er acceptable hvis de involverede personer ikke har mulighed for at øve indflydelse på resultatet af en inspektion. Der er særlig mulighed for at influere på resultatet, hvis personen har mulighed for: - at have indflydelse på valg af inspektør for specifikke opgaver eller kunder eller - at have indflydelse på beslutninger om overensstemmelse for specifikke inspektionsopgaver eller - at have indflydelse på individuelle inspektørers vederlag eller - at have indflydelse på vederlag for specifikke opgaver eller kunder eller - at iværksætte brug af alternative arbejdsmetoder for specifikke opgaver.

11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 11/11 6. REFERENCER 6.1 ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering Ordliste og generelle principper 6.2 ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til akkrediteringsorganer der akkrediterer virksomheder, som foretager overensstemmelsesvurdering 6.3 ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering Krav til forskellige typer inspektionsorganer 6.4 ISO/IEC Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence 6.5 ISO Medicinske laboratorier Krav til kvalitet og kompetence 6.6. ISO 9001 Kvalitetsledelsessystemer Krav 6.7 IAF/ILAC A2 IAF/ILAC Multi-lateral mutual recognition arrangements (Arrangements): Requirements and procedures for evaluation of a single accreditation body 6.8 IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-lateral mutual recognition arrangements (Arrangements): Application of ISO/IEC 17011: ILAC P8 ILAC Mutual recognition arrangements (Arrangements): Supplementary requirements and guidelines for the use of accreditation symbols and for claims of accreditation status by accredited laboratories and inspection bodies 6.10 ILAC P10 ILAC Policy on traceability of measurement results 6.11 ILAC G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments Akkrediteringsbestemmelsen træder i kraft den 1. december 2014.

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Denne akkrediteringsbestemmelsen finder - sammen med AB 7 - anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020.

Denne akkrediteringsbestemmelsen finder - sammen med AB 7 - anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020. DS/EN ISO/IEC 17020:2004 Side : 1/20 1. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelsen finder - sammen med AB 7 - anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020. 2. Gyldighed

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Spørgsmål fra laboratorium

Spørgsmål fra laboratorium Spørgsmål fra laboratorium Samme virksomhed med akkrediterede laboratorier i flere lande har oplevet, at der er forskel i den måde som akkrediteringsorganer, såsom DANAK, tolker ISO 17025: Dette giver

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Side : 1/13 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. Gyldighed Akkrediteringsbestemmelsen

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf. 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk VEJLEDNING Vejledning Kompetencekrav ved CSM assessment Rev. 2014-05-15 En assessorvirksomhed

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Vejledning om godkendelse af assessorer og sagkyndige Bekendtgørelse nr. 654 af 8. maj 2015

Vejledning om godkendelse af assessorer og sagkyndige Bekendtgørelse nr. 654 af 8. maj 2015 Vejledning om godkendelse af Bekendtgørelse nr. 654 af 8. maj 2015 10. august 2015 3 Vejledning om godkendelse af Indledning Indhold Indledning 4 Opbygning Andre bekendtgørelser og vejledninger 4 4 Bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning om godkendelse af assessorer Bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017

Vejledning om godkendelse af assessorer Bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 Vejledning om godkendelse af assessorer Bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 15. december 2017 2 Vejledning om godkendelse af assessorer Indhold Indledning 3 Opbygning 3 Andre bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00007 Senere ændringer

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg

Velkommen. Introduktion til DS/EN ISO 13485: september copyright 1. Lasse Ahm Consult - Vordingborg Velkommen Introduktion til ISO 13 485:2016 Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 53 år, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsledelse,

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere