Kapitel 26 Gerundium El gerundio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 26 Gerundium El gerundio"

Transkript

1 307 Kapitel 26 Gerundium El gerundio Gerundium er det verbale adverbium, hvilket vil sige at den står adverbielt i sætningen. Derudover indgår den i verbalperifraser. Gerundiums grad af tilknytning til sætningens finitte verbum kaldes kohæsion, og den kan gå fra meget tæt til meget løs; tættest er den i verbalperifraser. Gerundium har i de fleste tilfælde samme subjekt som hovedverbet, og den udtrykker samtidighed i forhold til dette. Men ud over at angive at en handling er samtidig med en anden, kan gerundium antage næsten enhver adverbiel betydning: årsag, betingelse, måde, tid m.m., og kun sammenhængen kan afgøre om det drejer sig om den ene eller den anden betydning. Når den ikke kan tillægges anden betydning end samtidighed, kan den oversættes v.h.a. mens, men man skal være opmærksom på at mens ikke bruges så meget på dansk, så hvis det bruges for meget, kan det give teksten et udansk præg: Se bajó y de inmediato lo rodearon apuntando con sus armas (All 323) Han steg ud, og de omringede ham straks, mens de sigtede på ham med deres våben (overs. S Bertram) En anden mulighed kunne være det lille ord og, der selvfølgelig ikke udtrykker den samme grad af samtidighed som mens, men forskellen er i denne sammenhæng minimal: de omringede ham straks og sigtede på ham med deres våben. I dette tilfælde ville vi dog få to gange og, hvilket jo ikke lyder så fikst. Umiddelbart minder gerundium om den danske lang tillægsform (gående, legende), men det er vigtigt at slå fast at den ikke som på dansk kan stå attributivt; altså lægge sig til et substantiv. En sætning som de legende børn var glade kan derfor ikke oversættes med *los niños jugando estaban alegres, men må gengives v.h.a. en relativsætning: los niños que jugaban estaban alegres de legende børn var glade Dog findes der to undtagelser fra denne regel, nemlig ardiendo og hirviendo, der begge kan stå attributivt: agua hirviendo (kogende vand), una casa ardiendo (et brændende hus). De bøjes dog ikke - som det fremgår af eksemplerne - i hverken genus eller numerus Verbalperifraser og -kæder med særlig betydning Der findes en del verber der i forbindelse med gerundium giver en særlig betydning og af disse kan estar, ir og seguir + gerundium betragtes som verbalperifraser (se for flere detaljer). Ved alle nedenstående verber mister gerundium sin mulighed for at udtrykke de særlige adverbielle betydninger (måde, betingelse mm.).

2 Acabar / terminar + gerundium betyder at ende med at gøre - noget som man måske ikke havde intentioner om. Det samme kan udtrykkes med præpositionen por + infinitiv: En cuanto a Juana Rosa se dedicó a manifestar su antipa tía con un a contumacia que acabó resultando monótona (Muñ 23) y, casi siempre, termino por encerrarme en mí mismo y no abrir la boca (Sáb IV) Hvad angår Juana Rosa gav hun sig af med at udtrykke sin antipati med en stædighed som endte med at virke monoton og jeg ender næsten altid med at lukke mig inde i mig selv uden at åbne munden Andar + gerundium kan udtrykke at gå rundt og gøre et eller andet, ofte lidt uden mål: Va a ver que se le quita la maña de andar De vil se at hendes mani med at gå og flytte moviendo los muebles y anunciando møbler og forudsige ulykker vil gå over desgracias (All 18) Continuar / seguir + gerundium betyder at fortsætte med: (la gente) seguía quitándose la boina al (folk) fortsatte med at tage hatten af når de cruzarse con él, para saludarle. Y continuaba siendo el marqués (Del 22) ved med at være greven gik forbi ham, for at hilse. Og han blev El mal sigue existiendo (País) Det onde er der stadig La familia continuaba comiendo sin Familien fortsatte med at spise uden comentarios (All 18) kommentarer Estar + gerundium udtrykker en igangværende handling, men modsat engelsk (to be eating) kan en igangværende handling på spansk også udtrykkes med præsens. Estar + gerundium understreger det igangværende. Det kan ofte oversættes til at stå / sidde og...: "Estamos analizando con amigos de todo el mundo cuál será el mejor día para declarar nuestro estado (Rep) Lo estaba esperando (Sáb XXII) todo lo habían estado escribiendo (Mog 33) Sammen med venner fra hele verden er vi i gang med at analysere hvilken dag der vil være bedst til at udråbe vores stat Jeg stod og ventede på Dem alt (sammen) havde de stået og skrevet ned Ir + gerundium betegner en fortløbende eller langsomt fremadskridende handling og forbindes ofte med poco a poco: Poco a poco el Moñigo fue creciendo y su Lidt efter lidt blev Moñigo større, og hans hermana Sara ap eló a otros procedimientos (Del 17) måder søster Sara tyede til andre fremgangs- Había muerto d e una m isteriosa peste Han var død af en mystisk afrikansk pest africana que lo fue poniendo arrugado som gjorde ham mere og mere rynket (All 28)

3 Llevar + tidsrum + gerundium angiver hvor længe en handling der stadig varer ved, har stået på: llevo dos años estudiando español jeg har læst spansk i to år (gør det endnu) Inma llevaba tiempo pidiéndome que le Inma havde i lang tid bedt mig om at vise mostrara algunas de las cosas que hende nogle af de ting jeg skrev escribía (Muñ 19) Quedarse + gerundium betyder at blive ved med at gøre noget: Se quedó trabajando hasta medianoche han blev ved med at arbejde indtil midnat Salir + gerundium angiver resultatet af en handling, men kan med visse verber i gerundium også angiven måden man kommer ud på: salió ganando han/hun endte med at vinde creo que salí corriendo (Muñ 13) jeg tror jeg løb ud Venir + gerundium kan udtrykke en handling der på en eller anden måde øges eller udvikler sig med tiden; kan ofte opfattes som en gentagelse: la ejecución de las obras básicas que udførelsen af de grundlæggende arbejder vienen reclamando desde hace varios som de har gået og forlangt i flere år años (Rep) 26.2 Gerundium har det finitte verbums objekt som subjekt En del verber kan have en gerundium der har det finitte verbums objekt som subjekt (S 2 =DO 1 ). Denne konstruktion minder om de infinitivkonstruktioner hvor infinitiven står som objektsprædikativ (se 25.3), men gerundiumen står adverbielt og fortæller om omstændighederne ved den pågældende verbalhandling. Også her er der tale om samtidighed: Daniel [...], la había conocido corriendo tras de su hermano escalera a bajo (Del 16) Daniel [...], havde lært hende at kende dengang hun altid løb ned ad trapperne efter sin bror Vi kunne indsætte et andet adverbielt led som de noche: la había conocido de noche han havde lært hende at kende om aftenen Med denne konstruktion findes bl.a. de fleste af de verber der kan have en infinitiv som objektsprædikativ, men vi betegner ikke gerundium som objektsprædikativ p.g.a. dens adverbielle karakter. Nogle betegner gerundium som adverbielt prædikat i disse konstruktioner. I ovennævnte eksempel kunne corriendo i øvrigt ikke udskiftes med en infinitiv. Selv om det ikke er en højfrekvent konstruktion, er jeg overbevist om at det vil kunne lade sig gøre med mange flere verber end dem jeg oplister her, og dem man normalt nævner:

4 310 Sanseverberne: contemplar, mirar, notar, observar, oír, recordar, sentir, ver fremstillingsverberne: describir, dibujar, grabar, pintar, mostrar, representar samt conocer, dejar, encontrar, haber, hallar Eksempler Cuando llegó de trabajar, encontró a Felisa discutiendo con su hermano (Del) La gente empezó a pasear por las calles céntricas en la esperanza de ver con sus propios ojos al cuñado de Severo del Valle tocando el organillo y vendiendo pelotitas de aserrín (All 21) Da han kom fra arbejde, fandt han Felisa i diskussion med sin bror folk begyndte at gå tur i gaderne i centrum med det håb at se Severo del Valles svoger spille på lirekasse og sælge små bolde af savsmuld I refleksivkonstruktioner er objekt og subjekt det samme, hvorfor subjektet for gerundium også er det finitte verbums subjekt: El pequeño se encontraba en el local realizando compras con sus padres (Rep) med sine forældre Den lille befandt sig i lokalet på indkøb Me encontré diciendo algo que ahora me Jeg stod pludselig og sagde noget som jeg avergüenza escrib ir (Sáb VI) nu bliver flov over at skrive 26.3 Løsere tilknyttet gerundium Når gerundium er løsere tilknyttet verbet, må det overvejes hvilken betydning den kan tillægges. Kun konteksten kan afgøre det, og det kan undertiden være vanskeligt at afgøre. I følgende eksempel har gerundien nok ikke anden betydning end samtidighed: Daniel [...], se acostó y se durmió haciendo Daniel [...], gik i seng og faldt i søvn mens conjeturas sobre lo que quería decir su han var optaget af hvad hans mor ville madre (Del 14) sige Gerundium kan have følgende betydningsnuancer, og de kan både forekomme i absolutte konstruktioner (se 24.3 og 26.6), og i de tilfælde hvor gerundium har samme subjekt som det finitte verbum Gerundium om årsag - kausal brug Årsag kan gengives med eftersom, fordi m.m.: Tratándose de la mu jer más bella del Eftersom det drejede sig om den smukkeste mundo (pensaste), aquella no podría ser kvinde i verden (tænkte du), kunne det una historia banal (Men 153) ikke være no gen banal historie

5 Gerundium om middel - modal brug Midlet til at opnå noget kan oversættes til ved, og vi har bl.a. et eksempel i en kendt sangtekst og en reklame for IBM: porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Responda positivamente a estas preguntas visitando un Concesionario Autorizado del Ordenador Personal IBM (Cambio, 1985) León Bloy que se defendía argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rod i- llas (Sáb II) for ved at synge, min søde skat, glædes hjerterne Giv et positivt svar på disse spørgsmål ved at besøge en autoriseret forhandler af IBMs personlige computere León Bloy, der forsvarede sig med at fremføre at han hele livet havde tjent individer der ikke engang nåede ham til sokkeholderne Nedenstående eksempel må nok også betragtes som modalt, men det er svært at klassificere betydningen helt entydigt: Las tribus de África occidental vivían peleando entre sí,.. (Gal) krige med Stammefolkene i Vestafrika førte stadige hinanden Gerundium ved bevægelsesverber Ved bevægelsesverber kan en gerundium udtrykke på hvilken måde man bevæger sig, hvilket på dansk normalt udtrykkes i selve bevægelsesverbet. På dansk skal vi til gengæld bruge et adverbium til at angive i hvilken retning eller hvorhen man bevæger sig. Det ligger i det spanske verbum: Enrique saltó de la silla y atravesó corriendo el jardin (Hor 7) El misil se eleva desde la base aérea de Vendenb erg hacia el cielo, sobrevolando la ciudad de Simi Walley (País) cuando ingresaron los desquiciados sujetos efectuando disparos (Rep) Enrique sprang op fra bordet og løb ud gennem haven Missilet løfter sig mod himlen fra Vendenbergluftbasen og overflyver byen Simi Walley da de sindsforvirrede individer skydende trængte ind I andet eksempel er der tale om en såkaldt posthadling, idet overflyvningen ikke er samtidig med hovedverbet (elevarse), men derimod senere. Dette er ikke almindeligt Gerundium om hensigt - final brug Gerundium kan også angive en hensigt: Dio vuelta en el lecho y se colocó boca Han vendte sig på sit leje og lagde sig på abajo, tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que... (Del 12) længsel som... maven for at undertrykke den følelse af No podían desoírse las demandas de los Kravene fra spanierne, som gik på gaden españoles que se lan zaban a la calle for at kræve amnesti til fangerne, kunne pidiendo amnestía para los presos (Lor ikke overhøres 102)

6 Gerundium om betingelse - konditional brug Gerundium kan udtrykke en betingelse og dermed få betydningen hvis: casánd ote con él serás feliz hvis du gifter dig med ham, vil du blive lykkelig Gerundium om indrømmelse - koncessiv brug I forbindelse med aun / aunque kan gerundium blive indrømmende: el rey [...] sería el jefe del Estado [...] sin kongen skulle være statsleder [...] uden at intervenir en la labor política de Parlamento y Gobierno aunque velando por politiske arbejde selv om han skulle blande sig i parlamentets og regeringens su desarro llo (Lor 102) overvåge dets udvikling las personas que aun habiendo nacido en de personer d er, selv om de er født i Euskadi tienen su origen familiar en Baskerlandet, har deres familiemæssige otras partes de España (ABC) oprindelse i andre dele af Spanien Gerundium om ledsagende omstændigheder: I visse tilfælde kan en omstændighed ved en anden handling udtrykkes med en gerundium, og den kan oversættes med et adjektiv. Dette er dog ikke en almindelig oversættelsesstrategi, men den kan anvendes i visse tilfælde (mens ville lyde tåbeligt!): Jaime se vistió como un sonámbulo y tomó su automóvil, agradeciendo que por su profesión tuviera derecho a una cuota semanal de gasolina (All 323) Jaime klædte sig på med søvngængerfagter og tog sin vogn, taknem melig over at han på grund af sit erhverv havde ret til en ugentlig benzinration, Gerundium og præposition Præpositionen con forekommer ofte med et substantiv og en gerundium som styrelse: andaba por el pueblo todo el día con los han gik rundt i landsbyen hele dagen med mocos colgando y la baba en la barbilla snottet hængende og savl ned over hagen (Del 85) 26.5 Gerundium og nægtelse I forbindelse med gerundium undgås nægtelsen i reglen. Præpositionen sin plus infinitiv (eller en bisætning), som jo også er en adverbiel størrelse, foretrækkes i de fleste tilfælde og det vil være at anbefale: Hicimos un cálculo del tiempo que llevábamos sin vernos (Muñ 38) Vi lavede en beregning over den tid der var gået uden vi havde set hinanden No + gerundium findes dog også, og den udtrykker i reglen middel, årsag eller tid, mens sin blot udtrykker at en handling ikke fandt sted; sammenlign betydningen af de første eksempler med h.h.v. gerundium og infinitiv.

7 313 nos amistam os no hablando de política nos amistam os sin conocernos bien no estando mi primo, estamos más contentos estamos contentos sin que esté mi primo Me temo que los últimos metros que me separaban del salón de actos los recorrí no pisando el barrizal del suelo (Muñ 56) soltera o divorciada, calculé, pero no casada, no con un marido y con unos hijos esperándola [...], no teniendo que volver a una h ora invariable (Muñ 61) vi blev venner ved ikke at tale om politik vi blev venner uden at kende hinanden godt når min fætter ikke er her, er vi mere glade vi er tilfredse uden min fætter er her (/selv om min fætter ikke er her) Jeg er bange for at jeg tilbagelagde de sidste meter der adskilte mig fra foredragssalen, uden at træde i sølet på jorden ugift eller skilt, regnede jeg med, men ikke gift, ikke med en mand og nogle børn der ventede på hende [...], hun skulle ikke tage hjem på et fastsat tidspunkt 26.6 Gerundium i absolutte konstruktioner Den absolutte konstruktion er blevet beskrevet i 24.3, hvorfor her blot skal anføres et eksempel med gerundium i absolut konstruktion: Una tarde, estando Andrés [...], le sorprendió la llegada de doña Lo la (Del 55) En eftermiddag da / mens Andres var der [...], blev han overrasket over at doña Lola kom 26.7 Gerundium i billedtekster og overskrifter I billedtekster, overskrifter og i annoncer hvor der betales pr. ord er gerundium ikke ualmindelig med eget subjekt. I billedtekster kan en gerundium få handlingen til at virke mere levende, idet den jo udtrykker samtidighed. Ofte kunne det ligne en attributiv funktion, men den må nok betegnes som en absolut konstruktion uden finit verbum. Billedtekster og overskrifter: Los bomberos, ayer, trabajando en las labores de extinción de las llamas (Mun) Su Majestad el rey saludando al Presidente de Argentina (Por 161) Brandvæsnet i går mens de arbejder på at tilintetgøre flammerne Hans Majestæt kongen hilser på Argentinas præsident Annoncetekster er ikke lette at oversætte (begge fra Naves): señorita dominando inglés y máquina necesitamos secretaría colegio, muy responskine søger vi, skolesekretariat, ansvars- dame beherskende engelsk og skrivemasable y gustándole niños fuld og glad for [:kunnende lide] børn necesito señora sabiendo cocina jeg søger dame der kan lave mad

8 Analyse af gerundiumsætningen Eftersom en gerundium kan have samme led tilknyttet som verbets øvrige former, analyseres gerundiumsætningen også på samme måde: de gik på gaden for at forlange amnesti til fangerne se lanzaban a la ca lle pidiendo amnestía para los presos F Verbal A Adverbial M v.s præp.s. gerundiumsætning F Vs DO A M gerundiu m subst præp.s.

Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo

Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo 81 Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo Adjektivet, eller tillægsordet, karakteriseres ved at det bøjes i både genus (køn) og numerus (tal). Det kan stå som attributiv (lægge sig til et substantiv: la casa

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1) KONVERSTIONEL KOMPETENCE (1) TEORI LONE MBJØRN 2013 arhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kort introduktion til talesprog og samtale... 4 1.1 Talesprog vs.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg DETTE NUMMERS TEMA Parforhold og sorg Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og mange forældre oplever deres

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) TRÆNING LONE AMBJØRN 2013 Aarhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kommunikationsstrategier... 4 1.1 Introducerende forståelsesorienterede

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Ingen vidste noget Diagnose som 21årig

Ingen vidste noget Diagnose som 21årig Uopdragen? Når man er blevet skældt ud hele sin barndom, er det ikke opdragelse, men selvtillid, man mangler. Det kan 29årige Jan tale med om. Og nu ved han, at problemerne har en årsag: Jan har fået stillet

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere