SurfaPore TM M. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SurfaPore TM M. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM M 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM M 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som marmor, skifer, granit samt til fliser og fuger, beton, murværk og belægning. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Denmark 1.4 Service Vagttelefon ved nødstilfælde: Fareidentifikation Faremærkning i henhold til EC regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser. Fare piktogrammer: Ingen Signalord: Ingen 2.1 Klassifikation: Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne, der er fastsat i EC- regulativ 1272/2008 (CLP) med senere ændringer og tilføjelser. Produktet kræver et sikkerhedsdatablad, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i EC- regulativ 1907/2006 med senere ændringer. Yderligere oplysninger om risici for sundhed og miljøet findes i afsnit 11 og Regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser Fare klassifikationer og betegnelser: Ingen Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC samt senere ændringer og tilføjelser Faresymboler: Xn R- fraser: 1 af 9

2 20/21/22 Den fulde ordlyd af risiko (R) og farer (H) fraserne kan findes i afsnit Fare- og sikkerhedssætninger Sikkerhedssætninger: P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P271: Anvend kun udendørs eller i vel- ventilerede områder. 2.3 Andre farer Ingen tilgængelige informationer. 3. Sammensætning/oplysning om bestanddele 3.1 Indhold: Ingen relevante informationer. 3.2 Farlige ingredienser: (mixture) Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) Eddikesyre 0,2-0,25 % R10 Brandfarlig væske 3, H228 CAS- NR: R35 Hud korr. 1A, H314 EINECS- NR: Note B Note B INDEX: Bemærk: Den øvre grænser er ikke inkluderet i intervallet. Den fulde ordlyd af risiko (R) og fare (H) er beskrevet i sektion 16. T+ = høj toksicitet (T+), T = toksicitet (T), Xn = Sundhedsskadelig (Xn), C = Ætsende (C), Xi =Irriterende (Xi), O = Oxiderende (O), E = Eksplosiv (E), F+ = yderst brandfarlig (F+), F = meget brandfarlig (F), N = miljøfarlig (N). 4. Førstehjælpstiltag 4.1 Beskrivelse af førstehjælpestiltag Ingen specificeret. Overholdelse af god industriel hygiejne anbefales. 4.2 De vigtigste symptomer, akutte og forsinkede Ingen sundhedsskadelige episoder er rapporteret ang. produktet. 4.3 Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og Ingen tilgængelige informationer. særlig behandling er nødvendig. 5. Brandslukningstiltag 5.1 Egnede slukkemidler: Karbondioxid, skum og kemiskpulver. For produkttab eller 2 af 9

3 lækage som ikke er brudt i brand, oversprøjt med vand for at opløse brandfarlige dampe og beskyttelse af dem, der forsøger at standse lækagen. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråler. Vand er ikke effektivt til at slukke brand, men kan bruges til nedkøling af beholdere, som har været udsat for flammer, for at forhindre eksplosioner. 5.2 Særlige farer i forbindelse med indhold Ricisis ved brand: Overtryk kan dannes i beholder, der udsættes for ild og danne risiko for eksplosion. Undgå indånding af røgen fra de brændende produkter. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Generelt: Brug vandstråler til at afkøle beholderne for at forhindre produktnedbrydning, og udvikling af indhold som er potentielt farlige for sundheden. Brug altid fuld brandforebyggelse påklædning. Saml slukningsvandet for at forhindre det i at dræne ind i kloaksystemet. Bortskaf forurenet vand fra slukning og resterne fra branden, i henhold til gældende regler. 6. Tiltag ved utilsigtet udslip Specielt beskyttelsesudstyr til brandmænd: Normalt brandslukning tøj, dvs. brand kit (BS EN 469), handsker (BS EN 659) og støvler (HO specifikation A29 og A30) i kombination med åndedrætsudstyr(bs EN 137). 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, Brug vejrtrækningsudstyr hvis røg eller pulver frigives til luften. Disse anvisninger gælder for alt personale, både involverede i ulykken, som omkringværende personale som deltager i nødprocedurer. 6.2 Forholdsregler for beskyttelse af miljøet. Undgå at produktet trænger ned i kloaksystemer, overfladevand og grundvand. 6.3 Metoder og udstyr til opbevaring og Begræns brugen af jord eller inaktivt materiale. Indsamle så rengøring meget materiale som muligt og fjerne resten ved hjælp af vandstråler. Forurenet materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i afsnit Reference til andre afsnit Alle informationer angående personlig beskyttelse og bortskaffelse findes i afsnit 8 og Håndtering og lagring 7.1 Forhåndsregler for sikkerhåndtering: Før håndtering af produktet, gennemgå da alle afsnit i 3 af 9

4 sikkerhedsdatabladet. Undgå lækage af produktet i miljøjet. Spis, drik og ryg ikke mens produktet anvendes 7.2 Betingelser for sikker lagring Opbevar produktet i klart afmærkede beholdere. Hold beholderen væk fra uforenlig materiale, se afsnit 10 for yderligere oplysninger. 7.3 Specifik slutanvendelse Ingen tilgængelige informationer. 8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 8.1 Kontrol parametre Regulerende referencer: Storbritannien: EH40/2005 erhvervsmæssig eksponerings- grænser. Indeholder en liste over erhvervsmæssige grænseværdier til kontrol af stoffer, som er farlige for folkesundheden (som ændret). OEL EU: Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EC; Direktiv 2004/37/EC; Direktiv 2000/39/EC. TLC- ACGIH: ACGIH Grænseværdi for Eddikesyre Type Land TWA/8t STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm OEL EU TLV- ACGIH Eksponeringskontroller Da anvendelsen af passende tekniskudstyr altid skal prioriteres højere end personligt beskyttelsesudstyr, skal det sikres, at arbejdspladsen er godt udluftet gennem effektiv lokaleudsugning. Håndbeskyttelse: Beskyt hænderne med kategori 3 arbejdshandsker (jf. Standard EN 374). Følgende bør overvejes ved valg af materiale til arbejdshandskerne; kompatibilitet, nedbrydning og gennemtrængelighed. Arbejdshandskernes modstand overfor kemisk indhold bør kontrolleres inden bruge, da dette kan være uforudsigeligt. Handskernes levetid afhænger af varighed og type af brug. Hudbeskyttelse: Bær langærmede overalls, kategori 2, og sikkerhedsfodtøj (se direktiv 89/686/EEC og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med sæbe og vand efter at sikkerhedstøjet er aftaget. 4 af 9

5 Øjenbeskyttelse: Bær lufttætte sikkerhedsbriller (se standard EN 166). Respirationsbeskyttelse: Hvis tærskelværdien for indholdet eller et af de stoffer som findes i produktet overskides, anvende da en maske med type B- filter, hvor klassen (1,2 eller 3) skal vælges i overensstemmelse med grænsen for brugskoncentration (se standard EN 14387). Ved tilstedeværelse af forskellige gasser eller dampe, og/eller gasser eller dampe som indeholder partikler(aerosol- spray, røg, tåge m.v.) er kombineret filtre påkrævet. Respirationsbeskyttelsesudstyr skal benyttes, hvis de teknisk anlagte foranstaltninger ikke er egnede til at begrænse eksponering af indholdet, til en værdi under tærskelværdien. Beskyttelse ved brug af maske, er i alle tilfælde begrænset. Benyt respirationsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 137) eller eksterne luftindtagningsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 138), hvis indholdet i betragtning er lugtfrit, og dets lugttærskel er højere end den tilsvarende TLV- TWA, samt i tilfælde af nødsituationer. For korrekt valg af respirationsbeskyttelsesudstyr se standard EN 529. Miljømæssig eksponeringskontroller: Udledninger genereret af produktionsprocesser, herunder dem der er generet af ventilationsudstyr, bør kontrolleres for at sikre, at miljøstandarder overholdes. 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Information om basale fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand: Væske Farve: Gulligt Lugt: Lugtfri Tærskelværdi for lugt: ph: 6 Smelte- / frysepunkt: Kogepunkt: Kogeinterval: Antændelsestemperatur/flammepunkt: > 60 O C Fordampningsrate: Antændelighed (fastform, gas): Nedre antændelighedsgrænse: Øvre antændelighedsgrænse: Nedre eksplosiv grænse: Øvre eksplosiv grænse: Damptryk: Dampdensitet: Relativ densitet: 5 af 9

6 Opløselighed: Fordelingskoefficient: n- octanol/vand: Selvantændelsestemperatur: Nedbrydnings/de- komponeringstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 2 mpa.s ved 25 O C 9.2 Andre informationer Ingen tilgængelig informationer. 10. Stabilitet og re- aktivitet 10.1 Re- aktivitet Der er ingen særlig risiko for reaktion med andre stoffer/andet indhold, under normale brugsforhold Kemisk stabilitet Under normale forhold for brug og lagring, er produktet stabilt Risicis for farlige reaktioner Der er ingen forudsigelige farlige reaktioner, når produktet er anvendt og lageret under normale forhold. Eddikesyre: Risiko for eksplosion ved kontakt med: krom (IV) oxid, kaliumpermanganat, natriumperoxid, perklorsyre, fosfor klorid, brintoverilte. Kan reagere farligt med: alkohol, brompentaflourid, chlorosvovlsyre, dichromat- svovlsyre, ethan diamin, ethylenglycol, kaliumhydroxid, stærke baser, natriumhydroxid, stærk oxidationsmiddel, salpetersyre, ammoniumnitrat, kalium tert- butoxid, rygende svovlsyre. Danner eksplosive blandinger med luft Forhold der bør undgås Ingen særlige. Men de sædvanlige forholdsregler, ved håndtering af kemiske produkter bør respekteres. Eddikesyre: Undgå udsættelse for varmekilder og åben ild Inkompatibelt materiale Eddikesyre: karbonater, hydroxider, mange oxider og fosfater. Oxiderende stoffer og baser Farlige nedbrydningsprodukter Ingen tilgængelige informationer. 11. Toksikologiske informationer I følge foreliggende oplysninger, har dette produkt endnu ikke produceret sundhedsmæssige skader. Alligevel skal det behandles i overensstemmelse med god industriel praksis Informationer om toksikologiske effekter. Eddikesyre: LD50 (Oral) mg/kg Rat. 6 af 9

7 LD50 (Dermal) mg/kg Rabbit. LC50 (Inhalation) mg/l/4h Rat. 12. Økologisk information Brug dette produkt i overensstemmelse med gode anvendelsespraksisser. Undgå at spild eller efterlade affald. Hvis produktet kommer i kontakt med vandveje, kloakker, vegetation eller forurener jord, kontrakt da retmæssig myndighed Toksicitet Ingen tilgængelige informationer Udholdenhed og nedbrydelighed Ingen tilgængelige informationer Bio- akkumulering Ingen tilgængelige informationer Mobilitet i jord Ingen tilgængelige informationer Resultater af PBT og vpvb- vurdering På baggrund af de tilgængelige informationer indeholder produktet ikke PBT og vpvb procenter, som er højere end 0,1% Andre skadelige effekter Ingen tilgængelige informationer. 13. Affaldshåndtering: 13.1 Metoder til affaldshåndtering Genbrug, hvis muligt. Produktrester bør ikke betragtes som farligt affald. Bortskaffelse skal udføres af et autoriseret affaldshåndterings firma, i overensstemmelse med national og lokale regler. 14. Transportoplysninger Undgå at spilde eller at efterlade rester. Foruren ikke jord, kloakker eller vandveje Forurenet emballage skal gendannes eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale forskrifter for affaldshåndtering. Produktet er ikke fundet farligt i henhold til gældende bestemmelser om international transport af farligt gods; ADR/RID (vej og jernbane), IMDG (SØ) og IATA (luft). 15. Reglementsmæssige oplysninger 15.1 Specifikke sikkerheds-, sundheds- og Seveso kategori: Ingen. miljømæssige bestemmelser/lovgivninger for ingredienser og indhold i produktet Restriktioner vedrørende produktet, eller ingredienser 7 af 9

8 indeholdt i produktet, er i henhold til appendiks XVII i EC regulativ 1907/2006. Ingredienser på kandidat liste (Art. 59 REACH): Ingen. Ingredienser underlagt autorisation (Appendiks XIV REACH): Ingen. Indhold underlagt eksport eller udførselsrapportering i henhold til (EC) Reg. 649/2012: Ingen Ingredienser underlagt Rotterdam Konventionen: Ingen Ingredienser underlagt Stokholm Konventionen: Ingen Sundhedskontrol: Arbejdstagere, som er udsat for kemikaliet, skal ikke gennemgå et sundscheck, da de tilgængelige informationer for risikovurdering viser, at risikoen relateret til arbejdstagerens sundhed og sikkerhed er beskeden, samt at 98/24/EC direktivet er respekteret Vurdering af kemikaliesikkerhed Ingen vurdering er fortaget for produktets indhold og ingredienser. 16. Anden information Ordlyden af farer (H) indikatorer nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: H226 Brandfarlig væske og damp. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Ordlyden af risiko (r) fraser nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: R10 Brandfarlig. R20/21/22 Skadelig ved inhalation, ved hudkontakt og ved indtagelse. R35 Forårsager alvorlig ætsningsfare. Tegnforklaring: ADR: Europæisk aftale angående transport af farligt gods på veje. CAS nummer: Chemical Abstract Service nummer. CE50: Effektiv koncentration (krævet for at inducere en 50% virkning). CE nummer: Identifikation i ESIS (europæisk arkiv over eksisterende stoffer). CLP: EC regulering 1272/2008. DNEL: Intet afledt effektniveau. EmS: Nødplan. GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier. IATA DGR: Det international luftfaretøjssammenslutnings regulativ for farligt gods. IC50: Immobilisering koncentration 50%. 8 af 9

9 IMDG: Den international søfartsorganisations kodeks for farligt gods. IMO: Den international søfartsorganisation. INDEX nummer: Dentifier i appendiks VI til CLP. LC50: Dødelig koncentration 50%. LD50: Dødelig dosis 50%. OEL: Erhvervsbetinget eksponeringsniveau. PBT: Persistent bioakkumulerende og toksisk REACH- forordning. PEC: Forventet miljømæssig koncentration. PEL: Forventet eksponeringsniveau. PNEC: Ingen forventet effekt på koncentration. REACH: EC regulativ 1907/2006. RID: Bestemmelser angående den internationale transport af farligt gods med tog. TVL: Grænsetærskelværdien. TLV CEILING: Den koncentration som ikke skal overskrides på noget tidspunkt under erhvervsmæssigseksponering. TWA STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse. TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse. VOC: Flygtige organiske forbindelser. vpvb: Meget vedvarende og meget bioakkumulerende efter REACH- forordningen. WGK: Vandfarer klasser (tysk). Generel bibliografi: 1. Direktiv 1999/45/EC og efterfølgende ændringer. 2. Direktiv 67/548/EEC og efterfølgende ændringer og tilpasninger. 3. Regulativ (EC) 1907/2006 (REACH) fra Europa Parlamentet. 4. Regulativ (EC) 1272/2008 (CLP) fra Europa Parlamentet. 5. Regulativ (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 6. Regulativ (EC) 453/2010 fra Europa Parlamentet. 7. Regulativ (EC) 286/2011 (II Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 8. Regulativ (EC) 618/2012 (III Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 9. Merck Index. 10ende udgave. 10. Handling Chemical Safety. 11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. 12. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet). 13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology. 14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials- 7, 1989 udgaven. 15. ECHA hjemmeside. Note til brugere: Informationer indeholdt i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores egen viden, på tidspunktet for sidste version. Brugere skal kontrollere egnethed af de oplyste informationer i henhold til hver enkelt anvendelse af produktet. Dette dokument må ikke betragtes som en garanti for bestemt produktegenskaber. Brugen af dette produkt er ikke underlagt vores direkte kontrol. Derfor skal brugere, under eget ansvar, følge gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige love og reguleringer. Producenten er frataget fra ethvert erstatningskrav som følge af forkert brug. Giv personale træning og uddannelse i brugen af kemikalieprodukter. Ændringer siden sidste opdatering: De følgende afsnit er opdateret: af 9

SurfaPore TM C. 1.2 Brugsområde Vandafvisende imprægnering til beton, murværk, mørtel,

SurfaPore TM C. 1.2 Brugsområde Vandafvisende imprægnering til beton, murværk, mørtel, 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM C 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM C 1.2 Brugsområde Vandafvisende imprægnering til beton, murværk, mørtel,

Læs mere

SurfaShield TM C. 1.2 Brugsområde Fotokatalytisk selvrensende overfladebehandling /

SurfaShield TM C. 1.2 Brugsområde Fotokatalytisk selvrensende overfladebehandling / 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaShield TM C 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaShield TM C 1.2 Brugsområde Fotokatalytisk selvrensende overfladebehandling /

Læs mere

DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk

DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin AM 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin AM 1.2 Brugsområde Renser og bekæmper skimmelsvamp, mug, alger og mikroorganismer.

Læs mere

SurfaPore TM W. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til træ og komposit.

SurfaPore TM W. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til træ og komposit. 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM W 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM W 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til træ og komposit.

Læs mere

DeSalin TM C. 1.2 Brugsområde Rensemiddel til fugeslør og kalkaflejring

DeSalin TM C. 1.2 Brugsområde Rensemiddel til fugeslør og kalkaflejring 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin TM C 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin TM C 1.2 Brugsområde Rensemiddel til fugeslør og kalkaflejring 1.3 Firma SurfaProducts

Læs mere

DeSalin TM T. 1.2 Brugsområde Rensevæske til marmor, granit og polerede overflader, mod Fedtstoffer, kaffe, vin og Olie.

DeSalin TM T. 1.2 Brugsområde Rensevæske til marmor, granit og polerede overflader, mod Fedtstoffer, kaffe, vin og Olie. 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin TM T 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin TM T 1.2 Brugsområde Rensevæske til marmor, granit og polerede overflader, mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET Side 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET Handelsnavn : Anvendelse : Stearinlys Firma : Gala-Kerzen GmbH Industriestrasse 11 91637 Wölnitz Deutschland Tel: 09868/78-0 Fax: 09868/7844

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

SurfaPore TM T. 1.2 Brugsområde Porefylder til natursten, marmor, granit og naturkeramik og. terrazzogulve

SurfaPore TM T. 1.2 Brugsområde Porefylder til natursten, marmor, granit og naturkeramik og. terrazzogulve 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM T 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM T 1.2 Brugsområde Porefylder til natursten, marmor, granit og naturkeramik

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 22042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Jordvarme/Solvarmeglycol

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1 Udskrevet 25/06/13 Side 1 1. SUBSTANS/SAMMENSÆTNING OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 Produktnavn : Detabinox vasketablet 1.2 Anvendelse: affedtningstablet til ovne 1.3 Firma data : 1.3.1 Navn : MAJOR S.r.l.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Plastic Padding Bådplast Side 1 fra 6 SDB-nr. : 270093 V001.0 revideret d.: 13.03.2008 Trykdato: 20.09.2011 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn EUROCLEAN FRI SAN NEUTRAL Artikelnummer 648001 Anvendelse/Produkttype Leverandør Toiletrengøringsmiddel Nilfisk-Advance

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-01-2015 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-01-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15012015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: MSA AME 507 Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET))

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET)) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Udstedelsesdato Versionsnummer 1,0 Revisionsdato

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Kristalin Bio Kode 110841E Version 1 Udgivelsesdato 27 september 2006 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Calcipast + I Midlertidig rodfyldningsmateriale med iodoform Datablad er lavet i henhold til EU regulation (EC) nr. 1907/2006 af EU Parlamentet og

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere