Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.htc.com Brugervejledning"

Transkript

1 Brugervejledning

2 Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER FORSØGER AT ÅBNE ENHEDEN. BEGRÆNSNINGER OMKRING PRIVATE OPLYSNINGER Visse lande kræver fuld redegørelse omkring optagede telefonsamtaler og stipulerer, at du skal informere personen du taler med om, at samtalen optages. Overhold altid de relevante love og regulativer for dit land, når du bruger optagefunktionen på din enhed. OPLYSNINGER OM INTELLEKTUEL OPHAVSRET Copyright 2009 HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. HTC, HTC-logoen, HTC Magic, ExtUSB, HTC Innovation og HTC Care er varemærker og/eller servicemærker tilhørende HTC Corporation. Copyright 2009 Google Inc. Bruges med tilladelse. Google, Google-logoen, Android, Android-logoen, Android Market, Gmail, Google Apps, Google Calendar, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa og YouTube er varemærker tilhørende Google Inc. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc. microsd er et varemærke, der tilhører SD Card Association.

3 Givet i licens af QUALCOMM Incorporated under et eller flere af følgende patenter: Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres som de er uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC. Begrænsning af skader I DET OMFANG GÆLDENDE LOV GØR DET MULIGT, ER HTC OG DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE OVERFOR BRUGERNE ELLER EN TREDJEPART FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SPECIELLE, EFTERFØLGENDE, TILFÆLDIGE ELLER PØNALE SKADER AF NOGEN SLAGS, I KONTRAKT ELLER UDENFOR AFTALEFORHOLD, INKLUSIV, OG IKKE BEGRÆNSET TIL, PERSONSKADE, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF GOODWILL, TAB AF FORRETNINGSMULIGHED, TAB AF DATA, OG/ELLER TAB AF FORTJENESTE, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED, ELLER RELATERET TIL, BRUGEN, PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE; ELLER LEVERINGEN, FUNKTIONEN ELLER MANGLENDE FUNKTION AF UDSTYRET, ELLER ANVENDELSE AF OPLYSNINGER OM VEJR, SAMT DATA ELLER DOKUMENTATION, HERUNDER UANSET OM DET VAR FORUDSIGELIGT.

4 4 Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger Under brug af produktet skal man følge sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor for at undgå mulige lovmæssige ansvar og skader. Gem og følg alle produktets sikkerheds- og betjeningsvejledninger. Overhold alle advarsler i produktets vejledninger. Reducer risikoen for fysisk skade, elektrisk stød, brand og beskadigelse af udstyret ved at overholde følgende forholdsregler. ELEKTRISK SIKKERHED Dette produkt er beregnet til brug med en strømforsyning fra de designerede batterier eller fra strømforsyningsenheden. Anden anvendelse kan være farlig og ugyldiggøre produktets godkendelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED KORREKT INSTALLATION MED JORDFORBINDELSE FORSIGTIG: Hvis enheden sluttes til udstyr, der ikke har korrekt jordforbindelse, kan det resultere i, at enheden bliver udsat for elektrisk stød. Produktet er udstyret med et USB-kabel, så det kan sluttes til en desktopeller notebook-computer. Du skal sikre dig, at din computer har korrekt jordforbindelse inden enheden sluttes til computeren. Desktop- eller notebookcomputerens strømkabel har en leder for udstyret og et jordben. Stikket skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse, der er installeret af en elektriker i overensstemmelse med alle normer og bestemmelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR STRØMFORSYNINGSENHEDEN Brug den korrekte, eksterne strømforsyning Et produkt må kun bruges når det er tilsluttet den type strømforsyning, der er angivet på den elektriske mærkningsetiket. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der kræves, skal du rådføre dig med din autoriserede serviceleverandør eller det lokale strømselskab. For produkter, der kører på batteristrøm eller lignende, henvises der til brugsvejledningerne, inkluderet med produktet.

5 Dette produkt må kun drives med følgende anviste strømforsyningsenhed(er). AC-adapter Phihong, Modellerne PSAA05A-050, PSAA05C-050, PSAA05E-050, PSAA05K-050 og PSAA05S-050. HTC, Model TC P300 Biladapter Phihong, Model CLA05D-050 Håndter batteripakker forsigtigt Dette produkt indeholder et Li-ion polymer-batteri. Der er risiko for brand og forbrænding, hvis batteripakken håndteres forkert. Forsøg ikke at åbne eller servicere batteripakken. Batteripakken må ikke skilles ad, knuses eller punkteres. Kortslut ikke de eksterne terminaler. Bortskaf den ikke i ild eller vand, og udsæt den ikke for temperaturer over 60 C (140 F). ADVARSEL: Fare for eksplosion, hvis batteri udskiftes forkert. For at reducere risikoen for ild og forbrændinger må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, terminalerne må ikke kortsluttes, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60 C (140 F), eller bortskaffes vha. ild eller vand. Må kun udskiftes med de specificerede batterier. Genbrug eller bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser eller retningslinjer, der fulgte med produktet. 5 BEMÆRK: Dette produkt må kun anvendes med følgende angivne batteripakke(r). HTC, Model SAPP160

6 6 Tag ekstra forholdsregler Batteriet skal holdes tørt og væk fra vand eller anden væske, da det ellers kan være årsag til en kortslutning. Hold metalgenstande væk, så de ikke får kontakt med batteriets ellers dets stik, da det kan føre til en kortslutning under brug. Telefonen må kun tilsluttes produkter, der har påført USB-IF-logoet eller har gennemgået programmet for USB-IF-overholdelse. Brug ikke et batteri, der er synligt beskadiget, deformt eller misfarvet, eller hvis batterihuset har rust, overophedes eller udsender en grim lugt. Hold altid batteriet uden for små børns rækkevidde for at undgå, at de sluger batteriet. Kontakt straks en læge hvis batteriet sluges. Hvis batteriet har en lækage: Undgå, at huden eller beklædningen får kontakt med den lækkende væske. Hvis huden eller beklædningen har været i kontakt med den lækkende væske, skal det berørte område straks skylles med rent vand, og man skal søge lægehjælp. Undgå, at øjnene får kontakt med den lækkende væske. Hvis øjnene har været i kontakt med den lækkende væske, må man IKKE tørre sig i øjnene. Der skal straks skylles med rent vand, og man skal søge lægehjælp. Vær ekstra forsigtig ved at sikre, at et lækkende batteri holdes væk fra ild, da der er mulighed for antændelse eller eksplosion. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED DIREKTE SOLLYS Hold produktet væk fra overdreven fugtighed og ekstreme temperaturer. Efterlad ikke produktet eller dets batteri i et køretøj eller på steder, hvor temperaturen kan overstige 60 C (140 F), som f. eks. på bilens instrumentbræt, i en vindueskarm, eller bag glas, der er udsat for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys, i længere tidsperioder. Det kan beskadige produktet, overophede batteriet, eller udgøre en risiko for køretøjet.

7 FOREBYGGELSE AF HØRETAB 7 FORSIGTIG: Der kan opstå permanent tab af hørelsen, hvis øretelefoner eller hovedtelefoner bruges i længere tid med lydstyrken skruet højt op. Bemærk: For Frankrig er øretelefoner (anført nedenfor) til denne enhed blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravet i Sound Pressure Level (Lydtryksniveau), der er beskrevet i standarderne NF EN :2000 og/eller NF EN :2003, per krav fra French Article L Øretelefon, fremstillet af Cotron, Model HS S200. SIKKERHED I LUFTFARTØJER Produktet kan muligvis forstyrre et luftfartøjs navigeringssystem og dets kommunikationsnetværk og derfor er brugen af denne enheds telefonfunktion ikke tilladt i et fly i de fleste lande. Hvis du vil bruge enheden i et luftfartøj, skal du huske at slå telefonen fra ved at skifte til Flytilstand. MILJØMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER Produktet må ikke bruges på tankstationer, brændstoflagre, kemiske fabrikker, hvor der blæses eller på steder med potentielt eksplosive dampe, såsom områder til påfyldning af brændstof, opbevaringssteder for brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel og opbevaring af brændstof og kemikalier, samt områder hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. Vær opmærksom på, at i sådanne områder kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. EKSPLOSIVE DAMPE Når du opholder dig i et område med potentielt eksplosive dampe eller hvor der findes brandfarlige materialer, skal produktet være slukket, og brugeren skal følge alle skilte og vejledninger. I sådanne område kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. Det anbefales, at du ikke bruger udstyret, hvor der påfyldes brændstof som på service- og tankstationer, og at du

8 8 endvidere er mådeholden med brug af radioudstyr i brændstoflageret, kemiske fabrikker eller hvor der udføres blæsning. Områder med potentielt eksplosive dampe er ofte, men ikke altid, tydeligt markerede. Disse områder inkluderer områder til påfyldning af brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel eller opbevaring af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. SIKKERHED PÅ VEJEN Det er ikke tilladt en fører af et køretøj at bruge telefonitjenester med bærbare enheder under kørsel, undtaget i nødsituationer. I visse lande er brugen af håndfri enheder tilladt som et alternativ. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR RF-EKSPONERING Undgå at bruge telefonen nær metalstrukturer (f. eks. en bygnings bærende stålkonstruktion). Undgå at bruge telefonen nær stærkt elektromagnetiske kilder, som f.eks. mikrobølgeovne, højttalere, tv og radio. Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten, eller tilbehør, der ikke indeholder metal. Brugen af tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, er muligvis ikke i overensstemmelse med de lokale retningslinjer for RF-eksponering og bør undgås. FORSTYRRELSER AF FUNKTIONER I MEDICINSK UDSTYR Produktet kan forårsage, at der opstår funktionsfejl i medicinsk udstyr. Det er forbudt at bruge enheden i de fleste hospitaler og medicinske klinikker. Hvis du bruger andre personlige, medicinske apparater skal du rådføre dig med apparatets producent for at fastlægge, om apparatet er tilstrækkeligt afskærmet mod ekstern RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at finde disse oplysninger. SLUK for telefonen i hospitaler og plejefaciliteter, hvor der er opsat skilte, eller det på anden vis er angivet, at enheden skal slukkes. Hospitaler og plejefaciliteter bruger muligvis udstyr, der kunne være følsomt overfor RF-energi.

9 HØREAPPARATER Visse digitale, trådløse telefoner kan forårsage interferens med høreapparater. Hvis denne form for interferens forekommer, kan du forsøge at rådføre dig med din tjenesteudbyder, eller ringe til kundeservice og diskutere alternativer. IKKE-IONISERENDE STRÅLING Din enhed har en intern antenne. Produktet må kun betjenes i dets normale anvendelsesposition for at sikre korrekt strålingsfunktion og sikkerhed mod forstyrrelse. Som med andre mobile radiosendere anbefales det brugeren - for tilfredsstillende betjening af udstyret og for personsikkerheden - at igen del af den menneskelige krop kommer for tæt på antennen under brug af udstyret. Brug kun den medfølgende, integrerede antenne. Brugen af uautoriserede eller modificerede antenner kan forringe opkaldskvaliteten og beskadige telefonen, samt forårsage funktionstab og SAR-niveauer, der overstiger de anbefalede grænser, såvel som medføre manglende overholdelse af lokale, lovgivningsmæssige krav i dit land. For at sikre den optimale funktion af telefonen, samt sikre, at den menneskelig udsættelse for RF-energi er indenfor retningslinjerne, som beskrevet i de relevante standarder, skal du altid bruge enheden i dets normale anvendelsesposition. Kontakt med antenneområdet kan forringe opkaldskvaliteten, og forårsage, at enheden fungerer med et højere strømniveau end nødvendigt. Hvis du undgår kontakt med antenneområdet når telefonen ER I BRUG, optimeres antennens funktion og batteriets levetid forlænges. 9

10 10 Antennens placering Generelle forholdsregler Undgå at bruge stort tryk på enheden Tryk ikke for hårdt på skærmen eller på enheden for at undgå at beskadige den, og tag enheden ud af bukselommen inden du sætter dig ned. Det anbefales også at du opbevarer enheden i en beskyttende æske, og at du kun bruger fingeren, når du berører skærmen. Skærme, der er revnet pga. forkert håndtering, er ikke dækket af garantien. Enheden bliver varm efter lang brugstid Når du bruger enheden i længere tidsperioder, f.eks. når du taler i telefon, oplader batteriet eller søger på nettet, kan enheden blive varm. I det fleste tilfælde er det normalt, og bør derfor ikke fortolkes som, at der er et problem med enheden.

11 Tag hensyn til servicemærkningerne Undtaget hvor det er forklaret andetsteds i brugs- og servicevejledningen, må produktet ikke serviceres af dig selv. Hvis der er komponenter indeni enheden, der har behov for service, skal det udføres af en autoriseret tekniker eller leverandør. Beskadigelse, der kræver service Træk produktets ledning ud af stikkontakten, og henvis serviceringen til en autoriseret servicetekniker eller leverandør under de følgende omstændigheder: Der er spildt væske på, eller en genstand er faldet ned på, produktet. Produktet har været udsat for regn eller vand. Produktet er tabt eller på anden måde beskadiget. Der er synlige tegn på overophedning. Produktet fungerer ikke normalt når du følger betjeningsvejledningerne. Undgå varme områder Produktet bør anbringes væk fra varmekilder såsom radiatorer, varmemålere, en kamin eller andre varmekilder (inklusiv forstærkere). Undgå våde områder Brug aldrig produktet på et vådt sted. Undgå at bruge produktet efter en store ændringer i temperaturen Når du flytter enheden fra et miljø til et andet med en helt anden temperatur/ fugtighedsgrad, kan der forekomme kondens indeni enheden. For at undgå, at enheden beskadiges, skal du vente tilstrækkeligt længe, inden du bruger enheden, for at sikre at fugtigheden er fordampet. BEMÆRK: Når du tager enheden fra et sted med lave temperaturer til et sted med varmere temperatur, eller omvendt, skal du give enheden tid til at akklimatisere sig til omgivelsernes temperatur, inden du tænder for enheden. 11

12 12 Skub ikke genstande ind i enheden Skub aldrig genstande af nogen slags ind i kabinettets åbninger, eller andre åbninger i produktet. Slidser og åbninger er kun til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Montering af tilbehør Produktet må ikke bruges på et ustabilt bord, vogn, stander, trefod eller holder. Montering af produktet skal være i overensstemmelse med producentens vejledninger og der skal anvendes det monteringstilbehør, der er anbefalet af producenten. Undgå ustabil montering Anbring ikke produktet på en flade, der er ustabil. Produktet skal bruges sammen med godkendt udstyr Produktet må kun bruges med pc er og ekstraudstyr, der er identificeret som egnet til brug med dit udstyr. Juster lydstyrken Skrue ned for lydstyrken, inden du bruger hovedtelefoner eller andet lydudstyr. Rengøring Træk produktets ledning ud af væggen inden rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåser. Brug en fugtig klud og brug ALDRIG vand til at rengøre LCD-skærmen.

13 Indhold Kapitel 1 Grundlæggende om telefonen Lær din HTC Magic med tilbehør at kende Frontpanel...22 Bagpanel...23 Venstre panel...23 Bundpanel...24 I kassen Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet SIM-kort...26 Batteri...27 Lagerkort Opladning af batteriet Telefonfunktioner Knappen Søg Sådan bruges telefonen Berør...32 Berør og hold...33 Overføring eller glidning...33 Træk...33 Strygning...33 Rotering...33 Brug af Trackball Introduktion Tænd og sluk for telefonen...34 Indtast din pinkode...34 Konfigurer din telefon for første gang...35 Hent adgangskoden til din Google -konto...36 Sluk for skærmen, når den ikke bruges

14 Startskærm Udvidet startskærm...38 Tilpasning af startskærmen Telefonens status og meddelelser Statuslinje...41 Meddelelsespanel...44 Meddelelses-LED Programmer Nyligt anvendte programmer Indstillinger Justering af lydstyrken Brug af telefonens lagerkort som USB-drev Kapitel 2 Brug af telefonfunktioner og administration af kontaktpersoner Foretage opkald Brug Telefon Besvarelse eller afvisning af et opkald Opkaldsmuligheder Brug af opkaldslogfil Justering af telefonindstillinger Tænd og sluk for telefonfunktionen Oprettelse og administration af kontaktpersoner Kontaktpersonkilder...62 Tilføj en ny kontaktperson...63 Vis dine kontaktpersoner...66 Tilføj foretrukne kontaktpersoner...67 Rediger og tilpas dine kontaktpersoner...67 Kommuniker med dine kontaktpersoner...68

15 2.7 Synkronisering af Microsoft Office Outlook-kontaktpersoner Installer HTC Sync på din PC...70 Konfigurer HTC Sync...71 Synkroniser kontaktpersoner...72 Avancerede valgmuligheder...73 Kapitel 3 Indtastning af tekst Brug af skærmtastaturet Brug af tastaturet i retningen Landskab...76 QWERTY...77 Kompakt QWERTY...78 Telefontastatur Indtastning af tal og symboler Justering af indstillinger for tekstindtastning og tastatur Indstillinger for tekstindtastning og tastatur...81 Tekstindtastning...81 Kapitel 4 Administration af din tid Brug af Kalender Åbn kalender...84 Opret begivenheder...84 Kalendervisninger...85 Begivenhedspåmindelser...86 Synkroniser Exchange ActiveSync-kalender Brug af Vækkeur Indstil en alarm...88 Tilpas vækkeur...89 Slet en alarm

16 16 Kapitel 5 Udveksle meddelelser Afsendelse af tekst- og multimediemeddelelser Åbn Meddelelser...92 Opret og send SMS- og MMS-meddelelser...92 Modtag tekst- og multimediemeddelelser...97 Administrer meddelelser og meddelelsestråde...97 Juster indstillinger for tekst- og multimediemeddelelse Brug af Gmail Opret og send s Modtag og læs s Svar på eller videresend s Administrer samtaler og s Angiv indstillinger for Gmail Brug af Mail Tilføj en POP3/IMAP- -konto Tilføj en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Opret og send s Administrer s på din eksterne -konto Rediger eller slet en -konto Juster indstillinger for -konto Brug af Google Talk Log ind på, og chat online Administrer dine venner Mobilindikatorer Juster indstillinger for onlinemeddelelser Log ud Kapitel 6 Oprettelse af forbindelse Oprettelse af forbindelse til internettet GPRS/3G/EDGE Wi-Fi

17 6.2 Brug af Browser Vis websider Administrer links, oversigt og overførsler Administrer bogmærker Brug af Bluetooth Kapitel 7 Sådan bruges Maps Brug af Maps Søge efter interessante steder Visning af Maps Fø kørselsvejledninger Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængelig efter land) Åbn Latitude Del dine placeringer Inviter venner Accepter en invitation Vis dine venner Opret forbindelse til dine venner Kontroller det, du deler Kapitel 8 Kamera, multimedier og dokumenter Brug af kamera og camcorder Optagelsestilstande Tag billeder Optag videoer Gennemgangsskærm Kameraets menupanel Brug af Galleri Arbejde med billeder Arbejde med videoer

18 Brug af YouTube Se videoer Søg efter videoer Del videoer Brug af Musik Musikbibliotek Afspil musik Brug afspilningslister Indstil en sang som ringetone Slet musik på lagerkortet Visning af PDF-filer Brug af Quickoffice Kapitel 9 Brug af Android Market Brug af Android Market Få hjælp Søgning efter programmer Installation af et program Administration af programmer Afinstallation af et program Kapitel 10 Administration af din telefon Ændring af grundlæggende indstillinger Angiv datoen, tidszone og tidspunktet Indstillinger for skærm Indstillinger for ringetone Telefontjenester Indstillinger for sprog Beskyttelse af telefonen Beskyt dit SIM-kort med en pinkode Beskyt din telefon med en skærmlås

19 10.3 Styring af hukommelse Synkronisering af Google Apps Nulstilling af telefonen Tillæg 191 A.1 Specifikationer A.2 Bemærkninger om regler Indeks

20 20

21 Kapitel 1 Grundlæggende om telefonen 1.1 Lær din HTC Magic med tilbehør at kende 1.2 Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet 1.3 Opladning af batteriet 1.4 Telefonfunktioner 1.5 Sådan bruges telefonen 1.6 Introduktion 1.7 Startskærm 1.8 Telefonens status og meddelelser 1.9 Programmer 1.10 Indstillinger 1.11 Justering af lydstyrken 1.12 Brug af telefonens lagerkort som USB-drev

22 22 Grundlæggende om telefonen 1.1 Lær din HTC Magic med tilbehør at kende Frontpanel Hovedtelefon Lyt til et telefonopkald herfra. Meddelelses-LED Se Telefonens status og meddelelser i dette kapitel, hvor er der flere oplysninger. Berøringsskærm TRACKBALL MENU START TILBAGE SØG OPKALD AFSLUT OPKALD/ TÆND/SLUK Yderligere oplysninger om funktionen af knapperne MENU, START, OPKALD, AFSLUT OPKALD/TÆND/SLUK, SØG og TILBAGE findes under Telefonfunktioner i dette kapitel. Yderligere oplysninger om TRACKBALL findes under Brug af Trackball i dette kapitel.

23 Grundlæggende om telefonen 23 Bagpanel Venstre panel Højttaler 3,2 megapixel kamera Se Brug af kamera og camcorder i kapitel 8, hvor der er flere oplysninger. Bagside Se Fjern låget på bagsiden i dette kapitel. LYDSTYRKE OP Tryk for at øge ringer- eller medielydstyrken. LYDSTYRKE NED Tryk for at sænke ringer- eller medielydstyrken. Remholder

24 24 Grundlæggende om telefonen Bundpanel Mikrofon USB-stik/hovedtelefonstik Tilslut: USB-kabel til overførsel af filer. AC-adapter til genopladning af batteriet. USB-stereohovedsæt til håndfri samtale eller til at lytte til musik og videoer. I kassen Produktpakken indeholder følgende elementer og tilbehør: Telefon Batteri USB-kabel AC-adapter Pose 2 GB microsd -kort Lynvejledning Trådført stereohovedsæt

25 Grundlæggende om telefonen Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet Enheden skal altid slukkes inden SIM-kortet, batteriet og lagerkortet installeres eller udskiftes. Du skal også fjerne bagsiden, før du kan installere batteriet og SIM-kortet. Fjern låget på bagsiden 1. Sørg for, at telefonen er slukket. 2. Hold telefonen fast med begge hænder og med frontpanelet nedad. 3. Skub bagsiden nedad med tommelfingeren, indtil den går løs fra telefonen. Skub ned fra dette hjørne.

26 26 Grundlæggende om telefonen SIM-kort SIM-kortet indeholder dit telefonnummer, tjenestedetaljerne og hukommelsen til telefonbogen/meddelelserne. Din enhed understøtter både 1,8 V og 3 V SIM-kort. Bemærk Nogle af de ældre SIM-kort fungerer muligvis ikke med din enhed. Rådfør dig med din tjenesteudbyder for et andet SIM-kort. Det er muligvis ikke gratis. Sådan installeres SIM-kortet 1. Sørg for, at telefonen er slukket. 2. Find SIM-kortets åbning, og sæt SIMkortet ind med guldterminalerne vendt nedad, og dets afskårne hjørne vendt ud af åbningen til kortet. 3. Skub SIM-kortet helt ind i holderen. Afskåret hjørne Fjernelse af SIM-kortet 1. Fjern bagsiden og batteriet, hvis det er installeret. 2. Find rillen under SIM-kortholderen, og skub SIM-kortet ud af holderen med fingeren. Hak

27 Grundlæggende om telefonen 27 Batteri Telefonen leveres med et genopladeligt litium-ion-batteri og er designet til kun at bruge producentspecificerede originale batterier og tilbehør. Batteriets ydeevne er afhængigt af mange faktorer, herunder netværkskonfiguration, signalstyrke, omgivelsernes temperatur, som du bruger enheden i, de funktioner og/eller indstillinger du vælger og bruger, det der måtte være tilsluttet enhedens tilslutningsporte og din stemme, data og andre anvendelsesmønstre af programmet. Omtrentlige tider for opladt batteri: Taletid: Op til 400 minutter for WCDMA Op til 450 minutter for GSM Standby-tid: Op til 660 timer for WCDMA Op til 420 timer for GSM Bemærk Advarsel! Batteriets levetid afhænger af netværk og brug af telefonen. For at mindske risiko for brand og forbrændinger: Forsøg ikke at åbne eller servicere batteripakken. Den må heller ikke skilles ad. Må ikke knuses, punkteres, bortskaffes i ild eller vand, og terminalerne må ikke kortsluttes. Må ikke udsættes for temperaturer over 60 o C (140 o F). Udskift kun batteripakken med en anden pakke, fremstillet til dette produkt. Genbrug eller bortkast det brugte batteri i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

28 28 Grundlæggende om telefonen Installation af batteriet 1. Ret batteriets åbne kobberdel ind med den fremspringende kobberleder i batterirummet. 2. Indsæt siden med batteriets metalkontakter først, og skub så forsigtigt batteriet på plads. 3. Sæt bagsidens låg tilbage på plads. Batterikontaktpunkter Sådan fjernes batteriet 1. Sørg for, at telefonen er slukket. 2. Fjern låget på bagsiden. 3. Oversiden af batteriet har en område, der stikker frem. Løft batteriet i området, og fjern det. Batterihåndtag

29 Grundlæggende om telefonen 29 Lagerkort For at lagre dine billeder, din musik og dine programmer skal du installere det medfølgende microsd -kort i telefonen. Bemærk Du skal installere microsd-kortet, før du kan bruge kameraprogrammet. Sådan installeres lagerkortet Indsæt microsd-kortet i åbningen med guldterminalerne vendt nedad. Sådan fjernes lagerkortet Tryk på lagerkortet for at skubbe det ud af holderen. Bemærk Hvis du vil fjerne lagerkortet, mens telefonen er tændt, skal du se under Sådan fjernes lagerkortet, mens telefonen er tændt senere i dette kapitel.

30 30 Grundlæggende om telefonen 1.3 Opladning af batteriet Nye batterier er ikke opladte, når de afsendes. Før du begynder at bruge telefonen, skal du installere og oplade batteriet. Nogle batterier har den bedste ydelse efter flere fulde op/afladningscyklusser. Opladning af batteriet 1. Sæt USB-stikket på AC-adapteren til USB-stikket i bunden af telefonen. 2. Sæt AC-adapterens stik i en elektrisk stikkontakt og begynd at oplade batteriet. Bemærk Du må kun bruge den medfølgende AC-adapter og det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet. Opladning angives af et fast gult lys i meddelelses-led en. Hvis batteriet bliver opladet, mens telefonen er tændt, vil opladningsikonet ( ) blive vist i statuslinjen på startskærmen. Når batteriet er fuldt opladet, vil meddelelses-led en vise fast grønt lys, og et fuldt batteriikon ( ) vises i statuslinjen på startskærmen. Yderligere oplysninger om meddelelses-led en findes under Telefonens status og meddelelser i dette kapitel. Advarsel! Tag ikke batteriet ud af telefonen, mens du oplader det med AC- eller biladapteren. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades, hvis det overophedes.

31 1.4 Telefonfunktioner Tryk på funktionsknapperne på frontpanelet for at udføre følgende: MENU START TILBAGE Grundlæggende om telefonen 31 OPKALD SØG AFSLUT OPKALD/ TÆND/SLUK Knap OPKALD START MENU TILBAGE Funktion Tryk for at åbne telefonskærmen. Når en kontaktperson, et kontaktpersonnummer eller telefonnummer fremhæves på skærmen, skal du trykke for at ringe til kontaktpersonen eller telefonnummeret. Når du er midt i en samtale, skal du trykke for at åbne tastaturet, so du kan tilføje endnu et opkald. Hvis du navigerede til et andet program under et opkald, skal du trykke for at vise det igangværende opkald på skærmen. Når du står i et program eller en skærm, skal du trykke for at vende tilbage til startskærmen. Tryk og hold nede for at åbne vinduet for de senest anvendte programmer. Tryk for at åbne en liste over handlinger, som du kan udføre på den aktuelle skærm eller i valgmenuen. Tryk for at returnere til den forrige skærm eller for at lukke en dialogboks, en valgmenu, et meddelelsespanel eller et skærmtastatur. Tryk og hold nede for at vende tilbage til hovedskærmen for det aktuelle program.

32 32 Grundlæggende om telefonen SØG AFSLUT OPKALD/ TÆND/ SLUK Se Knappen Søg senere i kapitlet for at få flere oplysninger. Når du står i et opkald, skal du trykke for at lægge på. Når du ikke taler, kan du trykke og holde den nede for at åbne telefonens valgmenu, som sætter dig i stand til at låse skærmen, slukke for telefonen eller sætte den i stille tilstand. Knappen Søg Tryk på SØG for at søge efter oplysninger på den aktuelle skærm eller det aktuelle program. Hvis du f.eks. står på fanen Kontaktpersoner, skal du trykke på SØG for at søge efter kontaktpersonrelaterede oplysninger som navne, telefonnumre eller e- mail-adresser i din liste over kontaktpersoner. Tryk på SØG, mens du står i Maps for at søge efter interessante steder. Tryk på SØG, mens du står på startskærmen eller i browseren for at starte en Google-søgning og søge efter oplysninger på nettet. Indtast de oplysninger, du vil søge efter i søgelinjen, og tryk på SØG igen, eller berør på skærmen. 1.5 Sådan bruges telefonen Der er forskellige måder, du kan navigere rundt på startskærmen, i menuerne og på programskærmene på din telefon. Berør Når du vil taste ved hjælp af skærmtastaturet, vælge emner på skærmen, f.eks. program- og indstillingsikoner, eller trykke på skærmknapper, skal du blot berøre dem med fingeren.

33 Grundlæggende om telefonen 33 Berør og hold Åbn de tilgængelige valgmuligheder for et emne (f.eks. kontaktpersoner eller link til en webside) ved blot at holde på emnet. Overføring eller glidning At overføre eller glide vil sige, at du hurtigt trækker fingeren lodret eller vandret hen over skærmen. Træk Berør og hold fingeren nede med lidt tryk, før du begynder at trække. Mens du trækker, må du ikke løfte fingeren, før du har nået målpositionen. Strygning Strygning minder om glidning bortset fra, at du skal stryge fingeren i lette, hurtigere anslag. Denne fingerbevægelse sker altid i lodret retning, f.eks. når du bladrer gennem kontaktpersonerne eller meddelelseslisten. Rotering For de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra Portræt til Landskab ved at dreje telefonen til siden. Når du indtaster tekst, kan du dreje telefonen på siden for at få et større tastatur. Der henvises til kapitel 3, hvor der er flere oplysninger. Bemærk Afkrydsningsfeltet Retning i START > MENU > Indstillinger > Lyd og skærm skal vælges, for at skærmretningen automatisk kan ændres. Brug af Trackball Rul eller tryk på TRACKBALL for at markere eller fremhæve emner på skærmen. TRACKBALL en blinker også, når du modtager et indkommende opkald eller en meddelelse.

34 34 Grundlæggende om telefonen 1.6 Introduktion Når du har installeret dit SIM-kort, batteri og microsd-kort, kan du tænde for telefonen og begynde at bruge den. Tænd og sluk for telefonen Sådan tænder du for telefonen Tryk på knappen AFSLUT OPKALD/TÆND/SLUK. Bemærk Når du tænder for telefonen for første gang, bliver du bedt om at logge ind på din Google-konto. Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer din telefon for første gang findes i Konfigurer din telefon for første gang i dette kapitel. Indtast din pinkode Hvis dit SIM-kort allerede har en pinkode (personligt identifikationsnummer), bliver du bedt om at indtaste pinkoden for at kunne fortsætte. Indtast SIM-pinkoden, og berør OK. Få at vide, hvordan du aktiverer eller deaktiverer SIM-pinkoden, se i Beskyttelse af din telefon i kapitel 10. Bemærk Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange, blokeres SIM-kortet. Hvis SIMkortet blokeres, kan du fjerne blokeringen med PUK-koden (pinkode til fjernelse af blokering), som du kan få fra din trådløse tjenesteudbyder. Der henvises til kapitel 10, hvor du kan få at vide, hvordan du ophæver blokeringen af SIM-kortet. Sådan slukker du for telefonen 1. Tryk og hold knappen AFSLUT OPKALD/TÆND/SLUK nede et par sekunder. 2. Når valgmenuen Telefonvalgmuligheder vises, berører du Sluk. 3. Berør OK, når du bedes om at slukke for telefonen.

35 Grundlæggende om telefonen 35 Konfigurer din telefon for første gang Når du tænder for telefonen for første gang, og efter du har berørt Android -billedet, bliver du bedt om at logge ind på din Google-konto. Hvis du beslutter dig til ikke at logge ind på din Google-konto, kan du stadig bruge telefonen, men du kan ikke bruge Google-tjenester som Google Talk, Gmail og Android Market. Vigtigt Du skal kende din Google-adgangskode for at logge ind. Hvis du har glemt din adgangskode, skal du se i Hent adgangskoden til din Google-konto senere i dette kapitel for at få at vide, hvordan du henter din adgangskode. Bemærk Sørg for, at din telefon har en aktiv dataforbindelse (3G/GPRS), før du logger ind på din Google-konto. Se Telefonens status og meddelelser i dette kapitel for at få at vide, om din telefon har en aktiv dataforbindelse. Hvis du ikke har en aktiv dataforbindelse, skal du trykke på MENU, og berør APNindstillinger på et hvilket som helst tidspunkt, når du gennemgår den første konfiguration for at tilføje APN-indstillinger. Se Sådan oprettes et nyt adgangspunkt i kapitel 6 for at få at vide, hvordan du konfigurerer en dataforbindelse 1. Berør Spring over. Tip Berør Begynd for at se et selvstudium om, hvordan du bruger skærmtastaturet. 2. Læs opsætningsoplysningerne på skærmen, og berør Næste. 3. Berør Log ind. Indtast brugernavnet og adgangskoden, og berør Log ind. Når du har logget ind, bliver alle s, kontaktpersoner og kalenderbegivenheder på din Google-konto automatisk synkroniseret med telefonen. Tip Berør Opret, hvis du ikke har nogen Google-konto endnu. Du skal have en Googlekonto for at kunne bruge Googles tjenester. Berør Spring over, hvis du foretrækker at konfigurere en konto senere og begynde at bruge din telefon. 4. Definer dato og tidspunkt, og berør Næste. 5. Berør Afslut opsætning. Bemærk Du kan stadig ændre operativsystemets sprog senere. Få flere oplysninger om, hvordan du ændrer operativsystemets sprog under Sprogindstillinger i kapitel 10.

36 36 Grundlæggende om telefonen Hent adgangskoden til din Google-konto Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto, kan du hente den ved at gøre følgende: 1. Åbn din browser på computeren, og gå til 2. I højre side af siden klikker du på Jeg kan ikke få adgang til min konto. 3. I afsnittet Vælg dit problem vælger du Jeg har glemt min adgangskode. 4. Klik på Klik her for at nulstille din adgangskode, og følg proceduren om, hvordan du gendanner din adgangskode. Sluk for skærmen, når den ikke bruges Telefonen slukker automatisk for skærmen, når du ikke bruger den efter en bestemt tidsperiode for at spare batteristrøm. Du kan stadig modtage meddelelser og opkald, når telefonens skærm er slukket. Tip Oplysninger om, hvordan du tilpasser det tidspunkt, der går, før skærmen slukker findes under Indstillinger for skærm i kapitel 10. Du kan også slukke for skærmen ved at trykke på knappen AFSLUT OPKALD/TÆND/ SLUK. Tryk på en af funktionsknapperne eller et indkommende opkald vil tænde for telefonens skærm igen. Bemærk Hvis du har konfigureret et oplåsningsmønster for skærmen, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen, før den låses op. Oplysninger om, hvordan du opretter og aktiverer skærmens oplåsningsmønster findes under Beskyttelse af din telefon i kapitel 10.

37 1.7 Startskærm Grundlæggende om telefonen 37 Startskærmen er dit udgangspunkt for brugen af programmerne på din telefon. Du kan tilpasse startskærmen, så den viser programikoner, genveje, mapper og widgets i overensstemmelse med dine præferencer. Signalstyrke Forbindelsesstatus Meddelelser. Se Telefonens status og meddelelser i dette kapitel, hvor er der flere oplysninger. Berør og hold dette område nede for at vise datoen. Berør et ikon for at åbne det relaterede program Batteristatus Tid Fanen Programmer. Berør for at åbne og vælge et program. (Se Programmer i dette kapitel for at få flere oplysninger). Tip Når du står i et program, skal du trykke på START for at vende tilbage til startskærmen.

38 38 Grundlæggende om telefonen Udvidet startskærm Startskærmen strækker sig ud over skærmbredden, så der er mere plads til at tilføje ikoner, widgets osv. Tryk på START, glid fingeren vandret over skærmen for at flytte til venstre eller højre side af den udvidede startskærm. Udvidet startskærm: Venstre Udvidet startskærm: Højre Tip Når du står i en udvidet startskærm, kan du trykke på START for at vende tilbage til hovedstartskærmen.

39 Tilpasning af startskærmen Grundlæggende om telefonen 39 Sådan tilføjes et emne på startskærmen 1. Tryk på START, berør og hold et tomt område på skærmen. 2. Når valgmenuen Tilføj til start åbner, skal du vælge det emne, du ønsker at tilføje til startskærmen: Genveje. Tilføj genveje, f.eks. programmer, en bogmærket side, en favoritkontaktperson, en Gmail-etiket eller en musikafspilningsliste. Tip Tilføj en programgenvej hurtig, som ligger på fanen Programmer til startsiden ved at berøre og holde et programikon. Når telefonen vibrerer, skal du frigøre ikonet på et tomt område på startskærmen. Widgets. Tilføj et ur, musikafspiller, en billedramme, Google-søgefeltet eller en kalender, der viser kommende aftaler. Mapper. Tilføj en mappe, hvor du kan organisere startskærmens emner, en genvej til alle dine kontaktpersoner med telefonnumre eller kontaktpersoner med stjerner. Tilføj en genvej til alle de kontaktpersoner, kontaktpersoner med telefonnumre eller kontaktpersoner med stjerner. Kontaktpersondetaljer opdateres automatisk, når de ændres i kilden. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter mapper findes under Sådan oprettes en mappe, og emner tilføjes til den i dette kapitel. Tapeter. Skift tapet på startskærmen. Yderligere oplysninger om tilpasning af tapetet findes under Sådan skiftes tapet på startskærmen senere i dette kapitel.

40 40 Grundlæggende om telefonen Sådan omplaceres et emne på startskærmen 1. Berør og hold det emne på skærmen, du vil omplacere, for at aktivere Flyttetilstand. Bemærk Når Flyttetilstand er aktiveret, bliver emnet forstørret, og telefonen vibrerer. 2. Uden at løfte fingeren skal du glide ikonet til den ønskede placering på skærmen og derefter frigøre det. Bemærk Flyt et emne fra startskærmen til en udvidet startskærm ved at berøre og holde emnet og derefter trække det til venstre eller højre kant af skærmen, indtil skærmen skifter til den udvidede startskærm. Placer emnet på skærmen, og frigør det. Sådan fjernes et emne på startskærmen 1. Berør og hold det emne på skærmen, du vil fjerne for at aktivere Flyttetilstand. Bemærk Når Flyttetilstand er aktiveret, bliver emnet forstørret, og telefonen vibrerer. 2. Træk ikonet til fanen Programmer (fanen Programmer skifter til ). 3. Når ikonet og fanen Program bliver rød, skal du slippe det. Sådan skiftes tapetet på startskærmen 1. Tryk på START > MENU, og berør Tapet. 2. Berør Billeder eller Tapetgalleri. Berør Billeder for at bruge et billede, som du har overført fra kameraet eller kopieret til telefonen som tapet. Du kan beskære billedet, før du angiver det som tapet. Se Sådan beskærer du et billede i kapitel 8 for at få mere at vide om, hvordan du beskærer billedet. Berør Tapetgalleri for at bruge forudindstillede tapeter, som blev leveret med telefonen. 3. Berør Gem eller Indstil tapet.

41 Grundlæggende om telefonen 41 Sådan oprettes en mappe, og emner tilføjes til den Du kan oprette mapper på startskærmen ved at holde på programkoner eller genveje. 1. Tryk på START > MENU, og berør Tilføj > Mapper. En ny mappe vises på skærmen. 2. Berør og hold et programikon eller en genvej på startskærmen for at aktivere Flyttetilstand, og træk det/den til øverst i mappen. Du får adgang til emner i en mappe ved at berøre mappen for at åbne den og derefter berøre ikonet for det program eller den genvej, du vil åbne. Tip Slet en mappe ved at vælge samme procedure, som når du vil fjerne et emne på startskærmen. Se Sådan fjernes et emne på startskærmen tidligere i dette kapitel. Sådan omdøbes en mappe 1. Berør mappen for at åbne den. 2. Berør og hold mappens titellinje nede for at åbne dialogboksen Omdøb mappe. 3. Indtast Mappenavn, og berør OK. 1.8 Telefonens status og meddelelser Statuslinje Øverst på telefonskærmen er statuslinjen. Venstre side af statuslinjen viser meddelelsesikoner, mens højre side af statuslinjen viser telefonens status. Tip Når statuslinjen er fuld, skal du berøre for at vise skjule ikoner/meddelelser.

42 42 Grundlæggende om telefonen Meddelelsesikoner Disse ikoner kan blive vist i meddelelsesområdet på statuslinjen: Ikoner, der vises i dette område Ny -meddelelse Flere (ikke viste) meddelelser Ny Microsoft Exchange ActiveSync- -meddelelse Igangværende opkald Ny SMS/MMS Ubesvaret opkald Problem med levering af SMS/MMS Stemmeopkald i venteposition Ny onlinemeddelelse Viderestilling aktivt Ny talebesked Kommende begivenhed Sang afspilles Problem med login/ synkronisering Lagerkort er fyldt Wi-Fi er tændt, og der findes trådløse netværk Synkroniser Microsoft Office Outlook-data ved hjælp af HTC Sync Kompas skal målrettes Overfører data Henter data Indhold hentet Telefon tilsluttet til computer via USB-kabel. Intet lagerkort installeret på telefonen.

43 Statusikoner Disse ikoner kan blive vist i statusområdet på statuslinjen: Grundlæggende om telefonen 43 Ikoner, der vises i dette område GPRS tilsluttet Signalstyrke GPRS i brug EDGE tilsluttet EDGE i brug 3G tilsluttet 3G anvendes HSPA tilsluttet HSPA i brug Tilsluttet til et Wi-Fi-netværk Bluetooth er tændt Tilsluttet til en Bluetoothenhed Flytilstand Alarm er angivet Højttalertelefon til Roaming Intet signal Ingen SIM-kort installeret Vibreringstilstand Telefonens højttaler er slået fra Telefonens mikrofon er slået fra Batteriniveau er meget lavt Batteriniveau er lavt Batteri er fuld opladet Batterioplader GPS er tændt GPS er tilsluttet Data synkroniseres

44 44 Grundlæggende om telefonen Meddelelsespanel Meddelelsesikoner rapporterer ankomst af nye meddelelser, kalenderbegivenheder, alarmer og igangværende indstillinger, f.eks. når viderestilling er aktiveret eller den aktuelle status for et opkald. Du kan åbne meddelelsespanelet for at åbne meddelelsen, påmindelsen eller begivenhedsmeddelelsen og se navnet på udbyderen af den trådløse tjeneste. Sådan åbnes meddelelsespanelet Når et nyt meddelelsesikon vises i statuslinjen, skal du berøre og holde på statuslinjen, derefter glide fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. Operatørnavn Berør en meddelelse for at åbne det relaterede program. Berør for at rydde alle meddelelser. Berør og hold, og glid op for at lukke meddelelsespanelet. Hvis du har flere meddelelser, kan du rulle ned ad skærmen for at se flere meddelelser. Tip Du kan også åbne meddelelsespanelet på startskærmen ved at trykke på MENU og derefter berøre Meddelelser. Sådan lukkes meddelelsespanelet Berør og hold bundlinjen af meddelelsespanelet, og glid finger op ad skærmen, eller tryk på TILBAGE.

45 Grundlæggende om telefonen 45 Meddelelses-LED Meddelelses-LED en, der er i højre hjørne af hovedtelefonen, giver oplysninger om telefonens status eller ventende meddelelser. Meddelelses-LED LED-status Fast grøn Fast rød Blinker rødt Blinker grønt Indikation Batteri er fuldt opladet (når telefonen er tilsluttet AC-adapteren/computeren). Batteriet oplader. Batteriniveau er lavt. Du har en ventende meddelelse. Bemærk Indikatorerne vises i prioritetsrækkefølge. Hvis f.eks. telefonen er tilsluttet til en strømadapter og oplader batteriet, vil LED en vise fast rødt lys og ikke skifte til blinkende grønt lys, selv om der kommer en ventende meddelelse.

46 46 Grundlæggende om telefonen 1.9 Programmer Fanen Programmer indeholder alle programmer på din telefon. Alle programmer, som du hentede og installerede fra Android Market eller fra nettet tilføjes også til fanen Programmer. Vigtigt Nogle programmer, som er nævnt i brugervejledningen, findes måske ikke på din telefon som standard. De programmer, der er tilgængelige på telefonen, afhænger af det område, hvor du købte telefonen. Sådan åbnes fanen Programmer Tryk på START, og berør. Luk fanen Programmer ved at berøre. Tip Hvis du vil åbne programmer hurtigt, kan du tilføje ikoner for ofte anvendte programmet på startskærmen eller til mapper, som du har oprettet. Flere oplysninger fås i Tilpasning af startskærmen tidligere i dette kapitel. Nyligt anvendte programmer Sådan åbnes et nyligt anvendt program 1. Tryk på og hold knappen START nede for at åbne det senest anvendte programvindue. Vinduet viser de sidste seks programmer, du har brugt. 2. Berør et ikon i vinduet for at åbne det relaterede program.

47 1.10 Indstillinger Grundlæggende om telefonen 47 Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstillinger. Åbn skærmen Indstillinger ved at gøre et af følgende: Tryk på START > MENU, og berør Indstillinger. Tryk på START, åbn så fanen Programmer, og berør Indstillinger. Trådløse funktioner Indstillinger for opkald Lyd og skærm Datasynkronisering Placering Sikkerhed Programmer SD-kort og telefonlager Dato og tidspunkt Lokalitet og tekst Om telefonen Konfigurer telefonens trådløse forbindelser, f.eks. Wi-Fi og Bluetooth, aktiver Flytilstand, eller angiv mulighederne for roaming, netværk og andet. Se kapitel 6 for yderligere oplysninger. Konfigurer opkaldstjenester, f.eks. voic , viderestilling, banke på og opkalder-id. Se kapitel 2 for yderligere oplysninger. Indstil opkalds- og meddelelsesringetoner, eller indstil skærmens lysstyrke og skærm-timeout. Se kapitel 10 for yderligere oplysninger. Vælg Google Apps og Microsoft Exchange Activesync -elementer, hvis de er konfigureret, for at synkronisere. Se kapitlerne 5 og 9 for at få flere oplysninger. Vælg den GPS-placeringskilde, der skal bruges. Se kapitel 7 for yderligere oplysninger. Angiv skærmens oplåsningsmønster, eller aktiver SIM-kortlåsen. Se kapitel 10 for yderligere oplysninger. Administrer programmer og installation af nye programmer. Kontroller det tilgængelige lagerkort og telefonhukommelsen, eller nulstil telefonen til fabrikkens standardindstillinger. Se kapitel 10 for yderligere oplysninger. Angiv datoen og tidspunktet, tidszonen og dato- og tidsformatet. Se kapitel 10 for yderligere oplysninger. Angiv operativsystemets sprog og region. Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder. Vis telefonens status, f.eks. netværkstype, signalstyrke, batteriniveau og netværksnavn. Du kan også se juridiske oplysninger, og din telefons softwareversion.

48 48 Grundlæggende om telefonen 1.11 Justering af lydstyrken Justering af Ringerlydstyrke ændrer lydstyrkeniveauet for telefonens ringetone, mens justering af Medielydstyrke ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser og musik- og videoafspilning. Ringerlydstyrken og medielydstyrken kan justeres separat. Sådan justeres ringerlydstyrken Du kan justere ringerlydstyrken, når du står i startskærmen eller en hvilken som helst programskærm (undtagen under et opkald, eller når du afspiller musik/video). 1. Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen for at justere ringerlydstyrken til det ønskede niveau. Vinduet Ringerlydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne. Tryk på LYDSTYRKE NED én gang, når du står i den laveste ringelydstyrke for at sætte telefonen i vibreringstilstand. Telefonen vibrerer, og ikonet for vibreringstilstand ( ) vises i statuslinjen. 2. Når du står i vibreringstilstanden, vil tryk på LYDSTYRKE NED én gang slå lyden fra på telefonen. Ikonet for højttaler slået fra ( ) vises i statuslinjen. Tip Hvis du hurtigt vil skifte telefonen til stille tilstand, skal du trykke på og holde knappen AFSLUT OPKALD/TÆND/SLUK og så berøre Stille tilstand i valgmenuen. Du kan også justere ringerens lydstyrke på skærmen Indstillinger. Juster ved at trykke på START > MENU og derefter berøre Indstillinger > Lyd og skærm > Ringerlydstyrke. Sådan justeres medielydstyrken Når du spiller musik eller ser video, kan du justere medielydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen. Vinduet Musik- /videolydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet. Du kan også justere medielydstyrken på skærmen Indstillinger. 1. Tryk på START > MENU, og berør Indstillinger. 2. Berør Lyd og skræm > Medielydstyrke.

49 3. 4. Grundlæggende om telefonen 49 Når vinduet med medielydstyrke vises, skal du flytte skyderen til venstre (for at sænke lydstyrken) eller til højre (for at øge lydstyrken). Berør OK for at lukke vinduet Brug af telefonens lagerkort som USB-drev Overfør musik, billeder og andre filer fra din computer til din telefons lagerkort ved at angive telefonens lagerkort som et USB-drev. Sådan angives telefonens lagerkort som USB-drev 1. Tilslut telefonen til computeren med USB-kablet. Der vises et meddelelsesikon i statuslinjen. 2. Åbn meddelelsespanelet. Se Sådan åbnes meddelelsespanelet tidligere i dette kapitel for at få mere at vide om, hvordan du åbner meddelelsespanelet. 3. I meddelelsespanelet berører du USB tilsluttet og derefter Tilslut. Bemærk Når du vælger Tilslut, vil telefonen ikke anerkende lagerkortet, når den er tilsluttet en computer. Du kan ikke bruge nogle af telefonens programmer, f.eks. Kamera. Sådan fjernes lagerkortet, mens telefonen er tændt Når du skal fjerne lagerkortet, mens telefonen er tændt, skal du først koble lagerkortet fra for at forhindre, at lagerkortet ødelægges. 1. Tryk på START > MENU, og berør Indstillinger. 2. Rul ned på skærmen, og berør SD-kort og telefonlager. 3. Berør Afbryd/skub SD-kort ud. 4. Fjern lagerkortet ved at følge vejledningen i Sådan fjernes lagerkortet tidligere i dette kapitel.

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Din brugermanual HTC S740 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022157

Din brugermanual HTC S740 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Din HTC Incredible S. Brugervejledning

Din HTC Incredible S. Brugervejledning Din HTC Incredible S Brugervejledning Konventioner, der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning.

Læs mere

Din HTC Legend. Brugervejledning

Din HTC Legend. Brugervejledning Din HTC Legend Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Din brugermanual HTC DESIRE http://da.yourpdfguides.com/dref/3021933

Din brugermanual HTC DESIRE http://da.yourpdfguides.com/dref/3021933 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022609

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022609 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC DESIRE Z http://da.yourpdfguides.com/dref/3167024

Din brugermanual HTC DESIRE Z http://da.yourpdfguides.com/dref/3167024 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HTC DESIRE HD http://da.yourpdfguides.com/dref/3462923

Din brugermanual HTC DESIRE HD http://da.yourpdfguides.com/dref/3462923 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din HTC Desire S Brugervejledning

Din HTC Desire S Brugervejledning Din HTC Desire S Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 Din telefon 8 Bunddæksel 10 Dør til batterirummet 12 SIM-kort 13 Lagerkort 14 Batteri 15 Tænde/slukke for telefonen 18 Indtastning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

Din HTC ChaCha Brugervejledning

Din HTC ChaCha Brugervejledning Din HTC ChaCha Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC ChaCha 8 Bunddæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 16 Indtastning af pinkoden 16 Fingerbevægelser 16 Konfiguration

Læs mere

Din HTC Wildfire S Brugervejledning

Din HTC Wildfire S Brugervejledning Din HTC Wildfire S Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Wildfire S 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 10 Lagerkort 13 Batteri 14 Tænde/slukke 17 Indtastning af pinkoden 17 Fingerbevægelser

Læs mere

Din brugermanual HTC INCREDIBLE S http://da.yourpdfguides.com/dref/4256119

Din brugermanual HTC INCREDIBLE S http://da.yourpdfguides.com/dref/4256119 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Din brugermanual HTC HD MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3462736

Din brugermanual HTC HD MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3462736 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere