Domenico Ghirlandaio: Pave Honorius III godkender reglen for Frans orden. Fresco ca (detalje)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domenico Ghirlandaio: Pave Honorius III godkender reglen for Frans orden. Fresco ca. 1480-85 (detalje)"

Transkript

1 Februar 2003 nr. 38 Domenico Ghirlandaio: Pave Honorius III godkender reglen for Frans orden. Fresco ca (detalje)

2 INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Faste og bøn side 3 Vedtægter side 4 Årsmødet side 5 Bonaventura side 8 Ved Frans portræt side 10 Bestyrelsen side 12 Rejseprogram midt i bladet Girokort indlagt 22. februar kl 11 Årsmøde 6. marts kl Møde med Biji Markose 30. maj - 7. juni 2003 Assisi-rejse september Løgumkloster-weekend oktober 2003 Assisi-rejse Kontingent 60 kr giro Assisi-Kredsen v/ Lotte Abel, Sandbygårdvej 31,2.tv Brønshøj Girokort til betaling for 2003 følger med dette nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen 2

3 Foredrag v. Ch. Biji Markose om FASTE og BØN torsdag d. 6. marts kl i Enghave Kirke Assisi-Kredsen har fået mulighed for at arrangere en aften om spiritualitet med baggrund i den syrisk-ortodokse kirke. Ch. Biji Markoses foredrag tolkes til dansk af Ane Hjerrild. Mødeafgift og kaffe: 25 kr. Ch. Biji Markose Lidt om foredragsholderen Ch. Biji Markose er født i Indien i 1967, Han tilhører den syrisk-ortodokse kirke og har teologisk uddannelse fra The Serampore University, Indien og fra Damaskus, Syrien. Han har i år afsluttet en doktorafhandling om emnet "The Role of Prayers and Fasts in Christian Life According to Bar Hebraeus ved universitetet i Marburg, Tyskland, og arbejder nu som præst for den syrisk-ortokse menighed i Wien, samt med forskellige opgaver for kirkens kardinal i Damaskus, Han er desuden tilknyttet den nye teologiske højskole i Calcutta som professor. Ch. Biji Markose har tidligere været i Danmark, idet han i efteråret 1992 gennemførte et kursus om kristendom og kultur ved Københavns Universitet. Vi ser ham som en vidende teolog og præst fra en anden kirkelig tradition end vores egen og er overbeviste om, at han vil kunne give os en væsentlig inspiration ved et besøg her i landet. Ch. Biji Markose holder foredrag rundt omkring i landet i den pågældende uge med forskellige arrangører. Vi har lovet at nævne, at der lørdag d. 8. marts afholdes en retræte om Bøn og Faste på Skt Lukasstiftelsens refugium ved Smidstrup Strand. Nærmere oplysninger hos sognepræst Frederik G. Sørensen, tlf

4 ASSISI-KREDSEN - VEDTÆGTER 1. Kredsens navn er Assisi-Kredsen. Kredsens formål er: Med et fælleskirkeligt sigte at udbrede kendskabet til Frans af Assisi. Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. Endvidere kan kredsen støtte unges ophold i Assisi samt støtte personer el. institutioner i Assisi, hvis formålet derved fremmes. 2. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter Styrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at de hvert år afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Første gang sker afgang ved lodtrækning. 3. Ved valg til styrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret. Styrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Til vedtagelse af styrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg. 4. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.; indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår. Forslag til sager, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være styrelsen (sekretæren) i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 5. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning og regnskabet forelægges til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret. 6. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 7. Årsbidraget fastsættes af den ordinære generalforsamling. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom eller når styrelsen beslutter det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til bestemmelse i Assisi-Kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Ved kredsens opløsning overgår eventuelle værdier til formål, som denne generalforsamling vedtager. 10. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dem. Således vedtaget på generalforsamlingen

5 Årsmøde med generalforsamling lørdag den 22. februar 2003 i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København V. Hermed indkaldes til årsmøde i Enghave Kirke, Sdr. Boulevard vis à vis Enghave Station. Vi begynder med gudstjeneste kl. 11 hvor Sognepræst Gunnar Bach Pedersen prædiker. Derefter frokost som er inkluderet i mødeafgiften - drikkevarer kan købes. Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores Vedtægt - dagsorden for generalforsamlingen findes på side 7. Hvis nogen har forslag de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet. På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod. Årsmødets foredrag er ved Sognepræst Elisabeth Lidell, Risskov Sogn, om pilgrimsrejser specielt om en pilgrimsrejse til Santiago di Compostela. Der er planlagt to rejser til Assisi i år - én her i foråret og én til efteråret. Forårsrejsen finder sted 30. maj - 7. juni, og der er stadig pladser. Efterårsrejsen er i begyndelsen af oktober, program i næste nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen. Vi ser frem til et godt gensyn på årsmødet og håber at se mange gamle og nye medlemmer, på bestyrelsens vegne, Fred og alt godt! Frederik Hjerrild Ibsskal Pilgrimstegnet for pilgrimme til Skt. Jakob (Santiago) 5

6 Årsmødet holdes i Enghave Kirke og menighedssal Sdr. Boulevard 120, København V Kl Gudstjeneste Kl Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 60 kr), drikkevarer kan krbes. Kl Generalforsamling iflg. vedtfgterne. Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at krbe kort, brger mm. Kl Sognepræst Elisabeth Lidell, Risskov Sogn, om pilgrimsrejser specielt om en pilgrimsrejse til Santiago di Compostela. ca. kl. 16 Afslutning Santiago di Compostela 6

7 Frans i initial-bogstaver fra middelalderlige illuminerede håndskrifter. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Valg til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne afgdr: Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen og Theodor Jürgensen. Alle tre er villige til genvalg 5. Valg af suppleanter. Johan Petersen og Birthe Backhausen er villige til genvalg. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Edith M. Jensen og Jørgen Sanderhoff er villige til genvalg. 7. Indkomne forslag, der skal vfre bestyrelsen i hfnde 8 dage frr 8. Eventuelt 7

8 Bonaventuras bog om Frans oversat til dansk Bonaventura ( ) som før sin optagelse i mindrebrødrene hed Giovannio di Fidanza, blev født i nærheden af Viterbo som søn af en læge. Det fortælles, at han to gange blev bragt til Frans af Asssi af sin mor. Første gang, da han som spæd var syg, og Frans helbredte ham. I 1226 kort før Frans død bragte hun ham igen til ham, og da Frans så den nu raske dreng udbrød han Oh buona ventura o gode lykke det blev så hans navn i ordenen, da han senere trådte ind. Han studerede i Paris og blev senere professor på instituttet for fattige teologistudenter i Paris, det senere Sorbonne. Han var her i øvrigt kollega til Thomas Aquinas. I 1257 blev han p.gr.a af sin lærdom valgt til generalminister for franciskanerne og ledede ordenen fra Paris. Det var en tid med stor spaltning og splid mellem de strengere observanter og de mildere konventualer med hensyn til, hvor strengt Frans fattigdomsideal skulle overholdes. Det lykkedes ham at bilægge striden og han bliver derfor betragtet som en anden stifter af franciskanerordenen. Det uanset, at han jo så kort tid efter Frans havde en anden holdning til både studier og gejstlig karriere. Han var en af tidens lærdeste mennesker og har været med til at fremme den nye teologiske retning, som byggede på Aristoteles. Og han modtog både bispe- og kardinalværdighed, selv om han franciskansk bad pavens udsendinge om at hænge kardinalhatten i et træ, indtil han var færdig med at vaske op. Han var en af de ledende skikkelser ved koncilet i Lyon i 1274, som var med til at cementere det beklagelige brud med Østkirken. Han døde under koncilet og ligger begravet i franciskanerkirken i Lyon. Bonaventura er en af de franciskanske helgener. Hans helgendag er 15. juli. Legenda S. Francisci I 1260, da han havde været ordensleder i tre år, blev han af generalkapitlet bedt om at skrive de eksisterende biografier om Frans sammen til én. Han samlede de eksisterende beretninger og rejste selv rundt i de egne, hvor Frans havde færdes, og han talte med de få, der var tilba- 8

9 ge af Frans første brødre. Han færdiggjorde sin Legenda S. Francisci i Den bragte ikke meget nyt, men disponerede stoffet mere systematisk end kronologisk, med vægtlægning på, at Frans gennem hele sit liv blev mere og mere forenet med Kristus. Samtidigt blev bogen også en bog til opbyggelse og efterfølgelse for læseren, som selv skulle foretage den samme vej mod større spirituel dybde. Bonaventuras bog blev modtaget med stor begejstring. I 1263 fik de 34 provincialministre hver et eksemplar med hjem, og den blev godkendt overalt. Den blev autoriseret som den officielle biografi, og der blev udfærdiget et dekret, hvorefter alle andre Frans-biografier skulle fjernes fra klostrene og brændes. Bogens autoritative karakter kan også ses i overkirken i Assisi Giottos fresker over Frans liv er helt tydeligt en række illustrationer til Bonaventuras bog, afsnit i bogen og freskerne følger klart hinanden. Bonaventura på dansk Bonaventuras Frans-biografi er nu oversat til dansk af pastor Johs. Jong. Det er værdifuldt, at dette værk nu er blevet oversat til dansk og dermed indgår i den efterhånden omfattende samling af gamle og nye skildringer af Frans liv og dets betydning, som er udgivet på dansk siden Johs. Jørgensen skrev sin helgenlegende i Det er vigtigt, at også (næsten) samtidens skildring og tolkning af Frans også bliver tilgængelige for os, der ellers ser ham gennem nutidens anderledes optik. Og Bonaventura er et godt eksempel på dette, da han på én gang skildrer Frans liv i al dets strenghed og med fuld tilslutning, samtidig med at han i sin egen karriere som kardinal og højlærd teologiprofessor viser sine praktiske forbehold overfor den fulde radikalitet i Frans eksempel. Der skal også i vores sammenhæng i Assisi-kredsen lyde en tak til oversætter og forlag og de hollandske franciskanere, som har sponsoreret oversættelsen, for at denne væsentlige bog nu kan læses på dansk. Gunnar Bach Pedersen Frans af Assisis liv fortalt af Bonaventura Oversat af Johs. Jong 155 sider 175 kr Forlaget Anis. 40 år undervejs En bog om franciskanerne i i de nordiske lande er netop udkommet efter at have været 40 år undervejs. Arkivar Jørgen Nybo Rasmussen præsenterede sit livs hovedværk ved en uformel reception i Katolsk Historisk Arkiv. Ideen til det nu udgivne standardværk om franciskanerne i den nordiske middelalder blev fostret for ca. 40 år siden, og det var en stor glæde for forfatteren, at den nu endelig foreligger på tryk. Jørgen Nybo Rasmussens bog har titlen, "Die Franziskaner in den nordischen Ländern im Mittelalter". 9

10 VED FRANS AF ASSISIS PORTRÆT I dette ansigt malt af Cimabue har smertens skridt indtrykket sine spor og kærtegn af fru fattigdom forvandlet den rige yngling til de sultnes bror. Han ser på os med sine milde øjne, men hvor er smilet, og hvor lyder sangen fra Trubaduren under pilgrimsgangen? l dette billed fra en mesters pensel står Frans omfavnet af et gyldent skær, der lyser af det land, han længtes efter, imens han blev en hjemløs vandrer her. Han så sin skaber spejlet i det nære og blev fortryllet, ubetinget rede til at forsage for en himmelsk glæde.»gå frem med våbenløse, åbne hænder og ræk dem mod din næste, bøj dig ned til den spedalske, til din bror og søster, og sig, du er på rejse med min fred. Du havde drømt om ridderfærd og ære, om tapperhed i denne verdens krige. Nu får du ridderslaget i mit rige! Da skal du finde skjult bag pryd og pjalter det menneske, din herre kendes ved, det barn, jeg bar så ømt, imens jeg skabte, og endnu mere ømt den dag, jeg led. Du skal udsynge håbet for dem alle, ej dømme eller vælge efter dyder hos rig og fattig, helgen og forbryder.«10

11 Så drog Guds spillemand fra Rivo Torto, det første følge på hans tiggergang, de første dårer i den grå forklædning og første stemmer til hans nye sang, en sang om broder sol og søster måne, om broder ild, den liflige og stærke, om søster vand og lille søster lærke. Den visdom var så legende enfoldig og dristig, men den hviled i et ord om himlens fugle og om markens liljer, al Guds betænksomhed mod moder jord. Ja, blot det simple, at et træ ved vejen kan mildne middagsheden med sin skygge blev værd at takke for og kalde lykke. Der er visioner, som vi aldrig øjner, når vi vil færdes på den sikre sti, men han, der havde modet til at springe, blev båret over kløften og sat fri som fuglen reddet fra en fængers snare, så skønt han følte, hvordan korset tynger, blev han en danser og en livsbesynger! Der var en fryd, du skjulte, Cimabue, dengang du gjorde billedet af Frans. Du gav ham dog en guldgrund over mørket, en fattig har du klædt i stråleglans som tegn for gry og dag bag nattens rejse hjem mod hans Herres rige, en engel hjalp ham på en himmelstige. Gunnar Martin Nielsen Fra digtsamlingen Angelico i Cortona Poul Kristensens forlag pris kr

12 Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN BESTYRELSEN Frederik Hjerrild, formand Strindbergsvej 34, 2500 Valby tlf Marianne Plum, sekretær Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø tlf Lotte Abel, kasserer Sandbygårdvej 31,2.tv Brønshøj tlf Assisi-Kredsens giro: Suzanne Scavenius Torp, Jægersborg Alle 45, 2. mf Charlottenlund tlf Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf Vera Christensen Valhøjs Allé 125 A st.th Rødovre tlf Johan Petersen Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby tlf Br. Theodor Jürgensen OFM Conv Frederiksborgvej 11A, 4000 Roskilde tlf Birthe Backhausen Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV tlf NYT FRA ASSISI-KREDSEN redigeres af Marianne Plum (ansv) Gunnar Bach Pedersen Assisi-Kredsen på Internet: 12

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna Januar 2015 nr. 86 Fra La Verna Gudstjeneste ved jubilæumsfesten d. 22. november 2014 INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Årsmøde Side 3 Dagsorden side 4 Eksisterende vedtægter side 5 Forslag til vedtægtsændring

Læs mere

BESTYRELSEN. Februar 2009 nr. 62. Fra La Verna

BESTYRELSEN. Februar 2009 nr. 62. Fra La Verna Assisi-Kredsen Marianne Plum Teglværksgade 3,1.th. DK-2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring Februar 2009 nr. 62 Frederik Hjerrild, formand Dalles Have 24, 3400 Hillerød tlf 48 24 50 60 hjerrild@assisi-kredsen.dk

Læs mere

Sept 2006 nr. 52. Billede af Frans Klosteret i Greccio

Sept 2006 nr. 52. Billede af Frans Klosteret i Greccio Sept 2006 nr. 52 Billede af Frans Klosteret i Greccio INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Hilsen fra broder Theodor side 3 Oplevelse på La Verna side 4 Assisi-turen juni side 8 Bag klosterets mure side 10 30.

Læs mere

Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna

Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna Juli 2011 nr. 71 Fra La Verna INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Formandens beretning side 3 Frans - en profet for vor tid side 4 Sølvbryllupsrejsen side 14 Efterårsmøde side 19 Bestyrelsen bagsiden 9. - 11.

Læs mere

BESTYRELSEN. Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna

BESTYRELSEN. Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna Assisi-Kredsen Marianne Plum Teglværksgade 3,1.th. DK-2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring Juli 2011 nr. 71 Frederik Hjerrild, formand Dirch Passers Allé 17, 3.th., 2000 Frederiksberg tlf

Læs mere

BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798. Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh.

BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798. Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798 Juni 2002 nr. 35 BESTYRELSEN Frederik Hjerrild, formand Strindbergsvej 34, 2500 Valby tlf 36 17 50 70 hjerrild@assisi-kredsen.dk Marianne Plum, sekretær Oliemøllegade

Læs mere

BESTYRELSEN. nr. 53. December 2006. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf 33 25 52 92 gbp@assisi-kredsen.

BESTYRELSEN. nr. 53. December 2006. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf 33 25 52 92 gbp@assisi-kredsen. Assisi-Kredsen Marianne Plum Oliemøllegade 12. 3. lejl 2 DK-2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring December 2006 BESTYRELSEN Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 8. ÅRG. NR. 25 AUGUST 2005. ISSN 1600-7727

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 8. ÅRG. NR. 25 AUGUST 2005. ISSN 1600-7727 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 8. ÅRG. NR. 25 AUGUST 2005. ISSN 1600-7727 INDHOLD Leder Fagligt stof Sundhedsopfattelser i sygeplejens mørke periode af Jens Peter Hansen Museumshjørnet Liv i Museet aktiviteter

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009 Indhold Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Min Frugt er dit vidnesbyrd

Min Frugt er dit vidnesbyrd Min Frugt er dit vidnesbyrd Vidnesbyrd fra læsere af Sandt Liv i Gud i Danmark Introduktion til vidnesbyrd Sandt Liv i Gud Når man ser på kirkens historie, er der ikke megen tvivl om, at kristne profetskikkelser

Læs mere

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 Assisi set fra landevejen i dalen en smuk dag over midten af november i 2006 Velsignet være du af Gud min by! For takket være dig, skal mange sjæle blive frelst, i dig skal bo

Læs mere