MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Om dokumenter og mærkater Introduktion Symboler i dokumentet Symboler på mærkater Vigtig information/sikkerhedsforskrifter Generelle sikkerhedsforskrifter Kølemiddel Elektrisk tilslutning Vandkvalitet Transport, udpakning og opstilling Transport af varmepumpe Transport af varmepumpe Opstilling af varmepumpe Afmontering af frontpladen Varmepumpedata Komponenter Rørinstallation Sikkerhedsventiler Fremløbs- og returløbsrør til varmesystem Støjinformation Tilkobling af kuldebærer Elinstallation Elektriske komponenter Sikringsstørrelse Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Placer og tilslut udefølere Tilslutning af varmtvandsfølerbund Tilslutning af varmtvandsfølertop Tilslutning af systemfremløbsføler Tilslutning af systempumpe Tilslutning af varmgaspumpe med 230 V-forsyning Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Tilslutning af kontrolsignal (start/stop) til tilskudsvarme Tilslutning af trykføler og/eller flowvagt Tilslutning til ekstern sum-alarm Omregningstabel for følere Installationsprotokol og kundeoplysninger Installationsprotokol Danfoss Heating Solutions VMJSB101 3

4 1 Om dokumenter og mærkater 1.1 Introduktion Der findes følgende dokumenter til dette produkt: Lynvejledning til installation er en illustreret trin-for-trin vejledning til, hvordan du installerer varmepumpen. Vedlægges varmepumpen ved levering. Installationsmanual. Supplerer Lynvejledning til installation, og giver udførlig information om, hvordan varmepumpen installeres. Kan downloades, se nedenfor. Ibrugtagningsvejledingen indeholder de nødvendige oplysninger til ibrugtagning af varmepumpen og indstilling af varmesystemet. Kan downloades, se nedenfor. Eldiagrammerne til varmepumpen er beregnet til fejlsøgning og service. Kan downloades, se nedenfor. Brugervejledningen er tiltænkt slutbrugeren og skal afleveres og gennemgås med slutbrugeren, når installation og ibrugtagning er afsluttet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Teknisk beskrivelse indeholder oplysninger om varmepumpens funktioner, fejlsøgning samt tekniske data. Kan downloades, se nedenfor. Der findes landsspecifikke vejledninger og blanketter, hvor det er påkrævet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Klistermærke med oversat tekst. Skal placeres på produktionsskiltet i forbindelse med installationen. Vedlægges varmepumpen ved levering. Dokumenter, der ikke leveres med varmepumpen, kan downloades her: Symboler i dokumentet Vejledningen indeholder forskellige advarselssymboler, som sammen med teksten gør læseren opmærksom på, at de tiltag, der skal udføres, indebærer risici. Symbolerne vises til venstre for teksten, og der findes tre symboler, som benyttes ved forskellige grader af farer: Fare Gør opmærksom på en umiddelbar fare, som fører til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Advarsel Risiko for personskade! Gør opmærksom på en mulig fare, som kan føre til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Risiko for skade på udstyret. Informerer om en mulig fare, som kan føre til materielle skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Et fjerde symbol benyttes til at give praktiske oplysninger eller tip om, hvordan et specifikt tiltag skal udføres. 4 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

5 N Information om lettere håndtering af udstyret eller en mulig driftsteknisk ulempe. 1.3 Symboler på mærkater Følgende symboler kan forekomme på mærkater på varmepumpens forskellige dele. Hvilke symboler der benyttes, beror på varmepumpens model Generelt! Advarsel, fare!! Læs medfølgende dokumentation. Læs medfølgende dokumentation. Advarsel, varme overflader! Advarsel, bevægelige dele! Advarsel, klemrisiko! Advarsel, farlig elektrisk spænding! Elektriske komponenter Forklaring Komponent, almindelig leverance i henhold til foreslåede systemløsninger Komponenter, tilbehør i henhold til foreslåede systemløsninger Rørtilslutninger Brugsvand Varmesystem Kuldebærersystem Afrimningstank Ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil, kuldebærer Udluftning Sikkerhedsventil til temperatur og tryk Udedel Vandvarmer Danfoss Heating Solutions VMJSB101 5

6 2 Vigtig information/sikkerhedsforskrifter 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter Advarsel Advarsel Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår de farer, som brugen kan medføre. Børn må ikke rengøre eller udføre brugervedligeholdelse på apparatet, hvis de ikke er under opsyn af en voksen. Det er ikke tilladt for børn at lege med produktet. Advarsel Installationen må kun udføres af en autoriseret installationstekniker og skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser samt denne installationsvejledning. Varmepumpen skal placeres i et frostfrit miljø! Installation og forbindelse skal udføres i overensstemmelse med vejledningen for at undgå at udsætte beboerne for støjgener Varmeapparatet skal anbringes på en stabil overflade, der kan bære varmeapparatets totalvægt. Før varmepumpen tændes, skal det sikres, at varmesystemet og kølesystemet, herunder varmepumpen, er fuldt og udluftet. Ellers kan cirkulationspumperne tage skade. Hvis elektrikeren ønsker at teste de elektriske tilslutninger, før ovenstående udføres, må dette kun gøres efter, at det sikres, at væskepumpen til varmeoverførsel samt kølepumpen er afbrudt. 6 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

7 Ved påfyldning af kølesystemet skal kølepumpen være i drift. Det skal sikres, at kompressoren og varmeoverførselspumpen ikke kan starte. Dette apparat er beregnet til brug af eksperter eller øvede brugere i forretninger, inden for let industri og landbrug eller til kommerciel brug af ikke-fagpersoner. I overensstemmelse med EN er dette produkt klassificeret som "ikke tilgængeligt for offentligheden." Det betyder, at produktet er beregnet til håndtering af uddannet personale og til installation i et maskinrum eller lignende. Isoler strømforsyningen til varmepumpen, mens der udføres servicearbejde på apparatet, eller når der udskiftes dele. Der må kun anvendes reservedele, der er godkendt af Danfoss Värmepumpar, til dette apparat. N Under normal drift genererer varmepumpen støj og vibrationer. Apparatet skal konfigureres og tilsluttes i henhold til vejledningen for at undgå, at støj spredes til støjfølsomme områder. 2.2 Kølemiddel Kølemiddel Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret køletekniker. Selvom varmepumpens kølesystem (kølemiddelkredsen) er fyldt med et klorfrit og miljøvenligt kølemiddel, som ikke påvirker ozonlaget, må arbejde på systemet kun foretages af en autoriseret tekniker. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 7

8 2.2.2 Brandfare Kølemidlet er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selv om kølemidlets toksicitet er lav, er der imidlertid risiko for skader (eller endda dødsfald) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Advarsel Risiko for personskade! Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal udstyres med god ventilation. Kølemiddeldampene er tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der i tilfælde af lækage opstå store koncentrationer med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Advarsel Risiko for personskade! Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning Arbejde på kølemiddelkredsen Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke lukkes kølemiddel ud fra varmepumpen det skal håndteres på passende vis. Aftapning og påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (kølemiddeltype og påfyldningsmængde se typeskilt) via serviceventiler. Alle garantier bortfalder, hvis der anvendes andre kølemidler end dem, der er angivet af Danfoss, til påfyldning Skrotning Når varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale regler og forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. 8 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

9 2.3 Elektrisk tilslutning Advarsel Farlig elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan medføre dødsfald som følge af elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Elinstallationen skal udføres ved hjælp af permanent trukne kabler og skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale regler og bestemmelser. Elforsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. 2.4 Vandkvalitet Et almindeligt varmesystem indeholder altid en vis mængde korrosionspartikler (rust) og slamprodukter fra calciumoxid. Dette stammer fra syre, der forekommer naturligt i det ferskvand, som systemet fyldes med. Det er ikke god praksis at være nødt til at fylde varmesystemet regelmæssigt, og enhver lækage i varmesystemet bør derfor straks repareres. Almindelig påfyldning bør kun ske en eller to gange om året. Vandet i varmesystemet skal være så rent som muligt. Anbring altid snavsfiltret på returløbet fra varmesystemet til varmepumpen så tæt på varmepumpen som muligt. Hårdt vand: Normalt er det ikke noget problem at installere varmepumper i områder med hårdt vand, da normale driftstemperaturer for varmt vand ikke overstiger 60 C. I områder med særlige vandforhold kan der installeres et blødgørende filter, der blødgør vandet, fjerner urenheder og forhindrer ophobning af kalk. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 9

10 3 Transport, udpakning og opstilling 3.1 Transport af varmepumpe Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. Hvis varmepumpen anbringes på den forkerte side, kan den blive alvorligt beskadiget, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen og dermed forhindre normal drift Udpakning 1. Kontrollér, at der ikke er opstået transportskader. 2. Fjern emballagen Kontrol ved levering Kontrollér, at leverancen indeholder følgende: Betegnelse Antal Varmepumpe 1 Dokumentsæt 1 Lydpladesæt, 086L3375 Betegnelse Artikelnummer Antal Front- og bagplade 086L Venstre og højre sideplade 086L Følersæt, 086L3546 (i elkabinet) Betegnelse Artikelnummer Antal Udeføler 086U Systemfremløbsføler 086L VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

11 3.2 Transport af varmepumpe Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. Hvis varmepumpen anbringes på den forkerte side, kan den blive alvorligt beskadiget, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen og dermed forhindre normal drift Udpakning 1. Kontrollér, at der ikke er opstået transportskader. 2. Fjern emballagen Kontrol ved levering Kontrollér, at leverancen indeholder følgende: Betegnelse Antal Varmepumpe 1 Dokumentsæt 1 Lydpladesæt, 086L3375 Betegnelse Artikelnummer Antal Front- og bagplade 086L Venstre og højre sideplade 086L Følersæt, 086L3546 (i elkabinet) Betegnelse Artikelnummer Antal Udeføler 086U Systemfremløbsføler 086L Opstilling af varmepumpe Anbefalet placering Placering af varmepumpen Varmepumpen skal gerne placeres mod en udvendig mur (se afsnittet "Varmepumpedata") Anbring ikke varmepumpen op mod mure, der vender mod støjfølsomme områder. Undgå at anbringe varmepumpen i et hjørne i et rum. Hvis det er muligt, vælges en placering, hvor overfladerne tættest på varmepumpen er bløde. Undgå at anbringe varmepumpen tæt på store gips- eller flisebelagte områder. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 11

12 Varmepumpen er udstyret med intern vibrationsisolering. Den opnåede grad af vibrationsisolering afhænger dog af bærestyrken på den overflade, som varmepumpen står på. For at opnå korrekt vibrationsisolering skal varmepumpen anbringes på betongulv med en tykkelse på mindst 100 mm eller en anden overflade med tilsvarende karakteristika. For at mindske støjgenereringen fra varmepumpen, skal lydpladen (medfølger) monteres, når varmepumpen er sat på den rette placering. Varmepumpen skal stå i vater. 3.4 Afmontering af frontpladen Drej de to låse på toppladen. 2. Skub frontpladen ca. 25 cm ud. 3. Løft frontpladen opad, og løft den af. 12 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

13 4 Varmepumpedata For at lette installationen og senere kontrol- og vedligeholdsarbejde skal der være et tilstrækkeligt stort friareal omkring varmepumpen mm mm mm mm 400 mm 900 mm 849 mm 756 mm 500 mm , 0 mm 300 mm Danfoss Heating Solutions VMJSB101 13

14 5 Komponenter Pilene viser indgående og udgående flowretning. 1. Returløbsrør, varmesystem (ind i varmepumpen) 2. Fremløbsrør, varmesystem (ud af varmepumpen) 3. Varmgas til vandvarmer 4. Returnering af varmgas fra vandvarmer 5. Brine ud af varmepumpen 6. Brine ind i varmepumpen 7. Gennemføring til indgående forsyning 8. Gennemføringer til kommunikationskabel og føler 9. Kontrolpanel 10. Inverter 11. Gummikompensator 12. Varmgasveksler 13. Servicestuds, højtryk 14. Højtryktransmitter 15. Højtrykspressostat 16. Cirkulationspumpe varmesystem 17. Kondensator 18. Tørrefilter 19. Brinepumpe 20. Lavtryktransmitter 21. Servicestuds, lavtryk 22. Fordamper 23. Kompressor 24. Elektronisk ekspansionsventil Tilslutninger, rørdiameter i mm Brine Varmesystem Varmgasveksler VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

15 6 Rørinstallation For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsrørene Rørinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør Sørg for, at rørinstallationen udføres i overensstemmelse med mål- og tilslutningstegningerne Udluftningsventiler skal monteres, hvis det er nødvendigt 6.1 Sikkerhedsventiler Advarsel Advarsel Ved radiatorsystemer med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt manometer og sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen skal være til mindst DN 20 og have et maksimum åbningstryk på 6 bar eller i henhold til landsspecifikke krav. Overløbsrørene fra sikkerhedsventilen må ikke være afbrudt. Rørene skal løbe ud i et udløb i et frostfrit område. Advarsel Forbindelsesledningen mellem ekspansionsbeholderen og sikkerhedsventilen skal være uafbrudt stigende. Med uafbrudt stigende menes her, at rørledningen ikke på noget tidspunkt må vinkles nedad. Koldt- og varmtvandsledninger samt overløbsrør fra sikkerhedsventiler skal udføres i varme- og korrosionsbestandigt materiale, f.eks. kobber. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 15

16 6.2 Fremløbs- og returløbsrør til varmesystem Installer et filter (maks. nethulsstørrelse 0,7 mm) i varmesystemets returløbsrør for at beskytte enheden mod fremmedlegemer. Monter fremløbet med alle nødvendige komponenter. Kontrollér, at den korrekt dimensionerede systempumpe er forbundet til varmesystemets fremløb, og tilslut pumpens styrekabler til den rette tilslutningsklemme (se tilslutning af systempumpe). Monter returløbet med alle nødvendige komponenter. Isoler frem- og returløb. 6.3 Støjinformation For at undgå forstyrrende støj fra varmepumpen skal følgende anbefalinger følges: Varmepumpens rørforbindelser forårsager vibrationer. For at forhindre at disse vibrationer spredes til varmesystemet og rammen, skal rørene tilsluttes og lægges med nøje omhu. Kuldebærer og varmeoverførselsvæske skal normalt forbindes til varmepumpen ved hjælp af en fleksibel slange. Rørledningerne må ikke fastgøres til mure, der vender mod støjfølsomme områder. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at undgå at fastgøre rør til følsomme konstruktionselementer, skal der anvendes særlige elastiske rørfastgørelsesanordninger. 16 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

17 6.4 Tilkobling af kuldebærer Borehuller til kuldebærerledninger Sørg for at placere hullerne til indsatsrørene, så der er plads til de øvrige installationer. Kuldebærerledningerne skal have separate væggennemføringer. Hvis væggennemføringerne er under det højeste grundvandsniveau, skal der bruges vandtætte gennemføringer. Strækningen for kuldebærerledningerne skal isoleres hele vejen fra varmepumpen, gennem vægge og på ydersiden af huset helt frem til kollektoren for at undgå, at der opstår kondens, samt forhindre varmetab. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges over jorden, skal der bores huller i muren til kuldebærerledningerne. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges under jorden, se da vejledningen nedenfor Indsatsrør 2. Kuldebærerledning 3. Puds 4. Tætningsmasse Bor huller i muren til kuldebærerledningernes indsatsrør (1). Følg mål- og tilslutningstegningerne. Hvis der er risiko for infiltration af grundvand, skal der anvendes specielle vandtætte gennemføringer. 2. Placér indsatsrørene (1) i hullerne, og lad dem hælde nedad. Hældningen skal være mindst 1 cm pr. 30 cm. Skær dem af skråt indad (som vist på figuren), så der ikke kan trænge regnvand ind i rørene. 3. Før kuldebærerledningerne (2) gennem indsatsrørene ind i opstillingsrummet. 4. Luk muren omkring rørene med mørtel (3). 5. Sørg for, at kuldebærerledningerne (2) er centreret i indsatsrørene (1), så varmeisoleringen fordeles jævnt på alle sider. 6. Tætn indsatsrørene (1) med en velegnet tætningsmasse (skumplast) (4). Danfoss Heating Solutions VMJSB101 17

18 6.4.2 Tilslutning af brine Installer et filter (maks. maskestørrelse 0,7 mm) i den indgående brineledning for at beskytte enheden mod fremmedlegemer. Monter den indgående brineledning med alle nødvendige komponenter. Monter den udgående brineledning med alle nødvendige komponenter. Forsyn begge brineledninger med diffusionstæt kondensisolering. Ekspansionsbeholdere til brine skal dimensioneres i overensstemmelse med producentens instruktioner. Varmekildens maks. driftstryk: 6 bar. 18 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

19 7 Elinstallation Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Fare Advarsel Advarsel Elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan være meget farlige. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret tekniker og skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale regler og bestemmelser. Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer! Elinstallationen skal udføres ved hjælp af permanent trukne kabler og skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale regler og bestemmelser. Isoler strømforsyningen ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. 7.1 Elektriske komponenter Tilslutningsklemmerække X1 2. F1-sikring 3. F2-sikring 4. EMC-filter 5. Transformer 6. Tilslutningsklemmerække X2 7. I/O-kort 5 Danfoss Heating Solutions VMJSB101 19

20 7.2 Sikringsstørrelse M L XL 400V, 3N~ A Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Tilslut ekstern spændingsforsyning Fare Elektrisk spænding! Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer. 1. Afmontér varmepumpens frontplade. 2. Træk forsyningskablet gennem åbningen i varmepumpens topplade og hen til tilslutningsklemmerne. 3. Find tilslutningsklemmerække X1 4. Tilslut forsyningskablerne i henhold til nedenstående Tilslutning 400 V, 3 faser med et fremløb 7.4 Placer og tilslut udefølere Anbefalet placering --> Uegnet placering --> Udeføleren tilsluttes ved hjælp af et tolederkabel. En maksimal kabellængde på 50 m gælder for et tværsnit på 0,75 mm 2. For større længder anvendes et tværsnit på 1,5 mm 2, op til et maksimum på 120 m. 20 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

21 N N Hvis der er tale om højhuse, skal føleren placeres mellem anden og tredje etage. Stedet, hvor den monteres, må ikke ligge i læ, men må heller ikke være udsat for direkte træk. Udeføleren må ikke placeres på en reflekterende metalvæg. Føleren skal placeres mindst 1 m fra åbninger i husmuren, hvor der kan strømme varm luft ud. N Hvis følerkablet tilsluttes via et rør, skal røret tætnes, så føleren ikke påvirkes af evt. luft, der strømmer ud. N Udeføleren skal være af typen PT Udeføleren placeres på husets nordvendte eller nordvestvendte side. 2. Tilslut føleren til varmepumpens styresystem Tilslutning af varmtvandsfølerbund Tilslutning af varmtvandsfølertop Tilslutning af systemfremløbsføler Systemfremløbsføleren skal altid være monteret på systemets fremløb efter tilskudsvarmen. Føleren skal være anbragt, så det varme vand kan blandes korrekt. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 21

22 7.8 Tilslutning af systempumpe N 230 VAC Start/stop af bygningens systempumpe 230 VAC. 7.9 Tilslutning af varmgaspumpe med 230 V-forsyning. 34 Tilslut jumper mellem tilslutningsklemme 48-50, tilslut pumpe til tilslutningsklemme 49, N og PE Tilslutning af omskifterventil til varmt vand 77 M 1 2 N N 230 VAC 7.11 Tilslutning af kontrolsignal (start/stop) til tilskudsvarme Potentialfri relæudgang. Tilslutning 0-10V V: Tilslut kontrolsignal til tilslutningsklemme 24 og GND til tilslutningsklemme 25. Strømforsyningen trækkes fra tilslutningsklemme 54-55, eller V: Strømforsyningen trækkes fra tilslutningsklemme 50 og N. 22 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

23 7.12 Tilslutning af trykføler og/eller flowvagt Tilslutning til ekstern sum-alarm Potentialfri relæudgang Omregningstabel for følere Ved modstandsmåling af følerne skal følerkablerne først kobles fra reguleringsudstyret. Mål først føler og kabel. Mål derefter kun føleren. C ohm Danfoss Heating Solutions VMJSB101 23

24 8 Installationsprotokol og kundeoplysninger Når installation og testkørsel er gennemført, skal kunden orienteres om det nye varmepumpeanlæg. I Brugervejledningen findes en tjekliste over, hvilke oplysninger installatøren skal give kunden. N Serienummeret skal altid oplyses af hensyn til garantispørgsmål. Noter altid serienummeret i installationsprotokollen i Brugervejledningen. 8.1 Installationsprotokol Udfyld installationsprotokollen i Brugervejledningen 24 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

25 Danfoss Heating Solutions VMJSB101 25

26 26 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VMJSB101 27

28 Danfoss Heat Pumps Box 950 SE ARVIKA Phone Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VMJSB101 Produced by Danfoss Heating Solutions 2015

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086L0305 Rev. 10

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atec 086L0124 Rev. 1 DA Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Thermia Värme AB forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning VMBMH201 Denne vejledning gælder for følgende varmepumpemodel fra Danfoss: DHP-AX Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere