MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Om dokumenter og mærkater Introduktion Symboler i dokumentet Symboler på mærkater Vigtig information/sikkerhedsforskrifter Generelle sikkerhedsforskrifter Kølemiddel Elektrisk tilslutning Vandkvalitet Transport, udpakning og opstilling Transport af varmepumpe Transport af varmepumpe Opstilling af varmepumpe Afmontering af frontpladen Varmepumpedata Komponenter Rørinstallation Sikkerhedsventiler Fremløbs- og returløbsrør til varmesystem Støjinformation Tilkobling af kuldebærer Elinstallation Elektriske komponenter Sikringsstørrelse Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Placer og tilslut udefølere Tilslutning af varmtvandsfølerbund Tilslutning af varmtvandsfølertop Tilslutning af systemfremløbsføler Tilslutning af systempumpe Tilslutning af varmgaspumpe med 230 V-forsyning Tilslutning af omskifterventil til varmt vand Tilslutning af kontrolsignal (start/stop) til tilskudsvarme Tilslutning af trykføler og/eller flowvagt Tilslutning til ekstern sum-alarm Omregningstabel for følere Installationsprotokol og kundeoplysninger Installationsprotokol Danfoss Heating Solutions VMJSB101 3

4 1 Om dokumenter og mærkater 1.1 Introduktion Der findes følgende dokumenter til dette produkt: Lynvejledning til installation er en illustreret trin-for-trin vejledning til, hvordan du installerer varmepumpen. Vedlægges varmepumpen ved levering. Installationsmanual. Supplerer Lynvejledning til installation, og giver udførlig information om, hvordan varmepumpen installeres. Kan downloades, se nedenfor. Ibrugtagningsvejledingen indeholder de nødvendige oplysninger til ibrugtagning af varmepumpen og indstilling af varmesystemet. Kan downloades, se nedenfor. Eldiagrammerne til varmepumpen er beregnet til fejlsøgning og service. Kan downloades, se nedenfor. Brugervejledningen er tiltænkt slutbrugeren og skal afleveres og gennemgås med slutbrugeren, når installation og ibrugtagning er afsluttet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Teknisk beskrivelse indeholder oplysninger om varmepumpens funktioner, fejlsøgning samt tekniske data. Kan downloades, se nedenfor. Der findes landsspecifikke vejledninger og blanketter, hvor det er påkrævet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Klistermærke med oversat tekst. Skal placeres på produktionsskiltet i forbindelse med installationen. Vedlægges varmepumpen ved levering. Dokumenter, der ikke leveres med varmepumpen, kan downloades her: 1.2 Symboler i dokumentet Vejledningen indeholder forskellige advarselssymboler, som sammen med teksten gør læseren opmærksom på, at de tiltag, der skal udføres, indebærer risici. Symbolerne vises til venstre for teksten, og der findes tre symboler, som benyttes ved forskellige grader af farer: Fare Gør opmærksom på en umiddelbar fare, som fører til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Advarsel Risiko for personskade! Gør opmærksom på en mulig fare, som kan føre til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Risiko for skade på udstyret. Informerer om en mulig fare, som kan føre til materielle skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Et fjerde symbol benyttes til at give praktiske oplysninger eller tip om, hvordan et specifikt tiltag skal udføres. 4 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

5 N Information om lettere håndtering af udstyret eller en mulig driftsteknisk ulempe. 1.3 Symboler på mærkater Følgende symboler kan forekomme på mærkater på varmepumpens forskellige dele. Hvilke symboler der benyttes, beror på varmepumpens model Generelt! Advarsel, fare!! Læs medfølgende dokumentation. Læs medfølgende dokumentation. Advarsel, varme overflader! Advarsel, bevægelige dele! Advarsel, klemrisiko! Advarsel, farlig elektrisk spænding! Elektriske komponenter Forklaring Komponent, almindelig leverance i henhold til foreslåede systemløsninger Komponenter, tilbehør i henhold til foreslåede systemløsninger Rørtilslutninger Brugsvand Varmesystem Kuldebærersystem Afrimningstank Ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil, kuldebærer Udluftning Sikkerhedsventil til temperatur og tryk Udedel Vandvarmer Danfoss Heating Solutions VMJSB101 5

6 2 Vigtig information/sikkerhedsforskrifter 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter Advarsel Advarsel Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår de farer, som brugen kan medføre. Børn må ikke rengøre eller udføre brugervedligeholdelse på apparatet, hvis de ikke er under opsyn af en voksen. Det er ikke tilladt for børn at lege med produktet. Advarsel Installationen må kun udføres af en autoriseret installationstekniker og skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser samt denne installationsvejledning. Varmepumpen skal placeres i et frostfrit miljø! Installation og forbindelse skal udføres i overensstemmelse med vejledningen for at undgå at udsætte beboerne for støjgener Varmeapparatet skal anbringes på en stabil overflade, der kan bære varmeapparatets totalvægt. Før varmepumpen tændes, skal det sikres, at varmesystemet og kølesystemet, herunder varmepumpen, er fuldt og udluftet. Ellers kan cirkulationspumperne tage skade. Hvis elektrikeren ønsker at teste de elektriske tilslutninger, før ovenstående udføres, må dette kun gøres efter, at det sikres, at væskepumpen til varmeoverførsel samt kølepumpen er afbrudt. 6 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

7 Ved påfyldning af kølesystemet skal kølepumpen være i drift. Det skal sikres, at kompressoren og varmeoverførselspumpen ikke kan starte. Dette apparat er beregnet til brug af eksperter eller øvede brugere i forretninger, inden for let industri og landbrug eller til kommerciel brug af ikke-fagpersoner. I overensstemmelse med EN er dette produkt klassificeret som "ikke tilgængeligt for offentligheden." Det betyder, at produktet er beregnet til håndtering af uddannet personale og til installation i et maskinrum eller lignende. Isoler strømforsyningen til varmepumpen, mens der udføres servicearbejde på apparatet, eller når der udskiftes dele. Der må kun anvendes reservedele, der er godkendt af Danfoss Värmepumpar, til dette apparat. N Under normal drift genererer varmepumpen støj og vibrationer. Apparatet skal konfigureres og tilsluttes i henhold til vejledningen for at undgå, at støj spredes til støjfølsomme områder. 2.2 Kølemiddel Kølemiddel Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret køletekniker. Selvom varmepumpens kølesystem (kølemiddelkredsen) er fyldt med et klorfrit og miljøvenligt kølemiddel, som ikke påvirker ozonlaget, må arbejde på systemet kun foretages af en autoriseret tekniker. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 7

8 2.2.2 Brandfare Kølemidlet er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selv om kølemidlets toksicitet er lav, er der imidlertid risiko for skader (eller endda dødsfald) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Advarsel Risiko for personskade! Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal udstyres med god ventilation. Kølemiddeldampene er tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der i tilfælde af lækage opstå store koncentrationer med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Advarsel Risiko for personskade! Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning Arbejde på kølemiddelkredsen Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke lukkes kølemiddel ud fra varmepumpen det skal håndteres på passende vis. Aftapning og påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (kølemiddeltype og påfyldningsmængde se typeskilt) via serviceventiler. Alle garantier bortfalder, hvis der anvendes andre kølemidler end dem, der er angivet af Danfoss, til påfyldning Skrotning Når varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale regler og forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. 8 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

9 2.3 Elektrisk tilslutning Advarsel Farlig elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan medføre dødsfald som følge af elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Elinstallationen skal udføres ved hjælp af permanent trukne kabler og skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale regler og bestemmelser. Elforsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. 2.4 Vandkvalitet Et almindeligt varmesystem indeholder altid en vis mængde korrosionspartikler (rust) og slamprodukter fra calciumoxid. Dette stammer fra syre, der forekommer naturligt i det ferskvand, som systemet fyldes med. Det er ikke god praksis at være nødt til at fylde varmesystemet regelmæssigt, og enhver lækage i varmesystemet bør derfor straks repareres. Almindelig påfyldning bør kun ske en eller to gange om året. Vandet i varmesystemet skal være så rent som muligt. Anbring altid snavsfiltret på returløbet fra varmesystemet til varmepumpen så tæt på varmepumpen som muligt. Hårdt vand: Normalt er det ikke noget problem at installere varmepumper i områder med hårdt vand, da normale driftstemperaturer for varmt vand ikke overstiger 60 C. I områder med særlige vandforhold kan der installeres et blødgørende filter, der blødgør vandet, fjerner urenheder og forhindrer ophobning af kalk. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 9

10 3 Transport, udpakning og opstilling 3.1 Transport af varmepumpe Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. Hvis varmepumpen anbringes på den forkerte side, kan den blive alvorligt beskadiget, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen og dermed forhindre normal drift Udpakning 1. Kontrollér, at der ikke er opstået transportskader. 2. Fjern emballagen Kontrol ved levering Kontrollér, at leverancen indeholder følgende: Betegnelse Antal Varmepumpe 1 Dokumentsæt 1 Lydpladesæt, 086L3375 Betegnelse Artikelnummer Antal Front- og bagplade 086L Venstre og højre sideplade 086L Følersæt, 086L3546 (i elkabinet) Betegnelse Artikelnummer Antal Udeføler 086U Systemfremløbsføler 086L VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

11 3.2 Transport af varmepumpe Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. Hvis varmepumpen anbringes på den forkerte side, kan den blive alvorligt beskadiget, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen og dermed forhindre normal drift Udpakning 1. Kontrollér, at der ikke er opstået transportskader. 2. Fjern emballagen Kontrol ved levering Kontrollér, at leverancen indeholder følgende: Betegnelse Antal Varmepumpe 1 Dokumentsæt 1 Lydpladesæt, 086L3375 Betegnelse Artikelnummer Antal Front- og bagplade 086L Venstre og højre sideplade 086L Følersæt, 086L3546 (i elkabinet) Betegnelse Artikelnummer Antal Udeføler 086U Systemfremløbsføler 086L Opstilling af varmepumpe Anbefalet placering Placering af varmepumpen Varmepumpen skal gerne placeres mod en udvendig mur (se afsnittet "Varmepumpedata") Anbring ikke varmepumpen op mod mure, der vender mod støjfølsomme områder. Undgå at anbringe varmepumpen i et hjørne i et rum. Hvis det er muligt, vælges en placering, hvor overfladerne tættest på varmepumpen er bløde. Undgå at anbringe varmepumpen tæt på store gips- eller flisebelagte områder. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 11

12 Varmepumpen er udstyret med intern vibrationsisolering. Den opnåede grad af vibrationsisolering afhænger dog af bærestyrken på den overflade, som varmepumpen står på. For at opnå korrekt vibrationsisolering skal varmepumpen anbringes på betongulv med en tykkelse på mindst 100 mm eller en anden overflade med tilsvarende karakteristika. For at mindske støjgenereringen fra varmepumpen, skal lydpladen (medfølger) monteres, når varmepumpen er sat på den rette placering. Varmepumpen skal stå i vater. 3.4 Afmontering af frontpladen Drej de to låse på toppladen. 2. Skub frontpladen ca. 25 cm ud. 3. Løft frontpladen opad, og løft den af. 12 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

13 4 Varmepumpedata For at lette installationen og senere kontrol- og vedligeholdsarbejde skal der være et tilstrækkeligt stort friareal omkring varmepumpen mm mm mm mm 400 mm 900 mm 849 mm 756 mm 500 mm , 0 mm 300 mm Danfoss Heating Solutions VMJSB101 13

14 5 Komponenter Pilene viser indgående og udgående flowretning. 1. Returløbsrør, varmesystem (ind i varmepumpen) 2. Fremløbsrør, varmesystem (ud af varmepumpen) 3. Varmgas til vandvarmer 4. Returnering af varmgas fra vandvarmer 5. Brine ud af varmepumpen 6. Brine ind i varmepumpen 7. Gennemføring til indgående forsyning 8. Gennemføringer til kommunikationskabel og føler 9. Kontrolpanel 10. Inverter 11. Gummikompensator 12. Varmgasveksler 13. Servicestuds, højtryk 14. Højtryktransmitter 15. Højtrykspressostat 16. Cirkulationspumpe varmesystem 17. Kondensator 18. Tørrefilter 19. Brinepumpe 20. Lavtryktransmitter 21. Servicestuds, lavtryk 22. Fordamper 23. Kompressor 24. Elektronisk ekspansionsventil Tilslutninger, rørdiameter i mm Brine Varmesystem Varmgasveksler VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

15 6 Rørinstallation For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsrørene Rørinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør Sørg for, at rørinstallationen udføres i overensstemmelse med mål- og tilslutningstegningerne Udluftningsventiler skal monteres, hvis det er nødvendigt 6.1 Sikkerhedsventiler Advarsel Advarsel Ved radiatorsystemer med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt manometer og sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen skal være til mindst DN 20 og have et maksimum åbningstryk på 6 bar eller i henhold til landsspecifikke krav. Overløbsrørene fra sikkerhedsventilen må ikke være afbrudt. Rørene skal løbe ud i et udløb i et frostfrit område. Advarsel Forbindelsesledningen mellem ekspansionsbeholderen og sikkerhedsventilen skal være uafbrudt stigende. Med uafbrudt stigende menes her, at rørledningen ikke på noget tidspunkt må vinkles nedad. Koldt- og varmtvandsledninger samt overløbsrør fra sikkerhedsventiler skal udføres i varme- og korrosionsbestandigt materiale, f.eks. kobber. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 15

16 6.2 Fremløbs- og returløbsrør til varmesystem Installer et filter (maks. nethulsstørrelse 0,7 mm) i varmesystemets returløbsrør for at beskytte enheden mod fremmedlegemer. Monter fremløbet med alle nødvendige komponenter. Kontrollér, at den korrekt dimensionerede systempumpe er forbundet til varmesystemets fremløb, og tilslut pumpens styrekabler til den rette tilslutningsklemme (se tilslutning af systempumpe). Monter returløbet med alle nødvendige komponenter. Isoler frem- og returløb. 6.3 Støjinformation For at undgå forstyrrende støj fra varmepumpen skal følgende anbefalinger følges: Varmepumpens rørforbindelser forårsager vibrationer. For at forhindre at disse vibrationer spredes til varmesystemet og rammen, skal rørene tilsluttes og lægges med nøje omhu. Kuldebærer og varmeoverførselsvæske skal normalt forbindes til varmepumpen ved hjælp af en fleksibel slange. Rørledningerne må ikke fastgøres til mure, der vender mod støjfølsomme områder. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at undgå at fastgøre rør til følsomme konstruktionselementer, skal der anvendes særlige elastiske rørfastgørelsesanordninger. 16 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

17 6.4 Tilkobling af kuldebærer Borehuller til kuldebærerledninger Sørg for at placere hullerne til indsatsrørene, så der er plads til de øvrige installationer. Kuldebærerledningerne skal have separate væggennemføringer. Hvis væggennemføringerne er under det højeste grundvandsniveau, skal der bruges vandtætte gennemføringer. Strækningen for kuldebærerledningerne skal isoleres hele vejen fra varmepumpen, gennem vægge og på ydersiden af huset helt frem til kollektoren for at undgå, at der opstår kondens, samt forhindre varmetab. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges over jorden, skal der bores huller i muren til kuldebærerledningerne. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges under jorden, se da vejledningen nedenfor Indsatsrør 2. Kuldebærerledning 3. Puds 4. Tætningsmasse Bor huller i muren til kuldebærerledningernes indsatsrør (1). Følg mål- og tilslutningstegningerne. Hvis der er risiko for infiltration af grundvand, skal der anvendes specielle vandtætte gennemføringer. 2. Placér indsatsrørene (1) i hullerne, og lad dem hælde nedad. Hældningen skal være mindst 1 cm pr. 30 cm. Skær dem af skråt indad (som vist på figuren), så der ikke kan trænge regnvand ind i rørene. 3. Før kuldebærerledningerne (2) gennem indsatsrørene ind i opstillingsrummet. 4. Luk muren omkring rørene med mørtel (3). 5. Sørg for, at kuldebærerledningerne (2) er centreret i indsatsrørene (1), så varmeisoleringen fordeles jævnt på alle sider. 6. Tætn indsatsrørene (1) med en velegnet tætningsmasse (skumplast) (4). Danfoss Heating Solutions VMJSB101 17

18 6.4.2 Tilslutning af brine Installer et filter (maks. maskestørrelse 0,7 mm) i den indgående brineledning for at beskytte enheden mod fremmedlegemer. Monter den indgående brineledning med alle nødvendige komponenter. Monter den udgående brineledning med alle nødvendige komponenter. Forsyn begge brineledninger med diffusionstæt kondensisolering. Ekspansionsbeholdere til brine skal dimensioneres i overensstemmelse med producentens instruktioner. Varmekildens maks. driftstryk: 6 bar. 18 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

19 7 Elinstallation Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Fare Advarsel Advarsel Elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan være meget farlige. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret tekniker og skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale regler og bestemmelser. Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer! Elinstallationen skal udføres ved hjælp af permanent trukne kabler og skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale regler og bestemmelser. Isoler strømforsyningen ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. 7.1 Elektriske komponenter Tilslutningsklemmerække X1 2. F1-sikring 3. F2-sikring 4. EMC-filter 5. Transformer 6. Tilslutningsklemmerække X2 7. I/O-kort 5 Danfoss Heating Solutions VMJSB101 19

20 7.2 Sikringsstørrelse M L XL 400V, 3N~ A Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Tilslut ekstern spændingsforsyning Fare Elektrisk spænding! Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer. 1. Afmontér varmepumpens frontplade. 2. Træk forsyningskablet gennem åbningen i varmepumpens topplade og hen til tilslutningsklemmerne. 3. Find tilslutningsklemmerække X1 4. Tilslut forsyningskablerne i henhold til nedenstående Tilslutning 400 V, 3 faser med et fremløb 7.4 Placer og tilslut udefølere Anbefalet placering --> Uegnet placering --> Udeføleren tilsluttes ved hjælp af et tolederkabel. En maksimal kabellængde på 50 m gælder for et tværsnit på 0,75 mm 2. For større længder anvendes et tværsnit på 1,5 mm 2, op til et maksimum på 120 m. 20 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

21 N N Hvis der er tale om højhuse, skal føleren placeres mellem anden og tredje etage. Stedet, hvor den monteres, må ikke ligge i læ, men må heller ikke være udsat for direkte træk. Udeføleren må ikke placeres på en reflekterende metalvæg. Føleren skal placeres mindst 1 m fra åbninger i husmuren, hvor der kan strømme varm luft ud. N Hvis følerkablet tilsluttes via et rør, skal røret tætnes, så føleren ikke påvirkes af evt. luft, der strømmer ud. N Udeføleren skal være af typen PT Udeføleren placeres på husets nordvendte eller nordvestvendte side. 2. Tilslut føleren til varmepumpens styresystem Tilslutning af varmtvandsfølerbund Tilslutning af varmtvandsfølertop Tilslutning af systemfremløbsføler Systemfremløbsføleren skal altid være monteret på systemets fremløb efter tilskudsvarmen. Føleren skal være anbragt, så det varme vand kan blandes korrekt. Danfoss Heating Solutions VMJSB101 21

22 7.8 Tilslutning af systempumpe N 230 VAC Start/stop af bygningens systempumpe 230 VAC. 7.9 Tilslutning af varmgaspumpe med 230 V-forsyning. 34 Tilslut jumper mellem tilslutningsklemme 48-50, tilslut pumpe til tilslutningsklemme 49, N og PE Tilslutning af omskifterventil til varmt vand 77 M 1 2 N N 230 VAC 7.11 Tilslutning af kontrolsignal (start/stop) til tilskudsvarme Potentialfri relæudgang. Tilslutning 0-10V V: Tilslut kontrolsignal til tilslutningsklemme 24 og GND til tilslutningsklemme 25. Strømforsyningen trækkes fra tilslutningsklemme 54-55, eller V: Strømforsyningen trækkes fra tilslutningsklemme 50 og N. 22 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

23 7.12 Tilslutning af trykføler og/eller flowvagt Tilslutning til ekstern sum-alarm Potentialfri relæudgang Omregningstabel for følere Ved modstandsmåling af følerne skal følerkablerne først kobles fra reguleringsudstyret. Mål først føler og kabel. Mål derefter kun føleren. C ohm Danfoss Heating Solutions VMJSB101 23

24 8 Installationsprotokol og kundeoplysninger Når installation og testkørsel er gennemført, skal kunden orienteres om det nye varmepumpeanlæg. I Brugervejledningen findes en tjekliste over, hvilke oplysninger installatøren skal give kunden. N Serienummeret skal altid oplyses af hensyn til garantispørgsmål. Noter altid serienummeret i installationsprotokollen i Brugervejledningen. 8.1 Installationsprotokol Udfyld installationsprotokollen i Brugervejledningen 24 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

25 Danfoss Heating Solutions VMJSB101 25

26 26 VMJSB101 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VMJSB101 27

28 Danfoss Heat Pumps Box 950 SE ARVIKA Phone Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VMJSB101 Produced by Danfoss Heating Solutions 2015

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08:937-1408 IBH DK 1435-2 331250 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe 161 503 35-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe Installations-

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere