Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE"

Transkript

1 Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende i frbindelse med udbetaling af ydelser g igangsættelse af mange tiltag i kmmunen. Sm følge af udviklingen på mrådet, freslås det at udvikle en ny Flkeregisteradministratin, sm giver større styringsmuligheder i frhld til tilflyttende brgere. Prblemstillingen vedrører en væsentlig tilflytning af persner på ffentlig frsørgelse, sm f.eks ikke mdtager hjælp i den nuværende kmmune. Dette har bligmråde-mæssigt g øknmisk set str betydning, g med frslaget m ny administratin kan det bedre sikres, at Ballerup varetager de frpligtende pgaver fr Ballerups egne brgere, g ikke vertager andre kmmuners prblemer. Udfrdringen er således, at tilflytning af brgere på ffentlige ydelser i flere tilfælde sker på baggrund af mangel på hjælp i fraflytter kmmune. Frslaget er mfattende g hvis det skal gennemføres vil det kræve tilførsel af ressurcer, jf. business casen afslutningsvist i ntatet. Brgerservice har i frvejen væsentlige prblemer ift. sammenhæng mellem pgaver g persnaleressurcer, g derfr kan denne nye pgave ikke kan tages ind, uden tilførsel af ressurcer. Der lægges p til, at både mdel g ressurcespørgsmålet evalueres. Baggrund Der er væsentlig vækst i f.eks antal kntanthjælpssager i Ballerup, hvr stigningen i høj grad skyldes tilflytning. Ud ver den generelle prblemstilling m at kntanthjælpsmdtagere flytter til Ballerup ifm tildeling af en lejlighed via bligselskaberne, så viser analyser g knkret sagsbehandling på enkeltsagsniveau andre årsager:

2 Tilflytninger til CO-adresser, med efterfølgende ønsker m egen blig mv. Frskellige fremleje prblemstillinger Ulvlig tilflytning i klnihaver g smmerhuse i kmmunen Fraflytterkmmunerne er i ngle tilfælde bevidste m brgernes fraflytning g har assisteret med, at flytningen sker. I ngle tilfælde er der ydet øknmisk støtte til flytningen. Det er kendetegnende, at der er en række persnsager, hvr svage persner ikke mdtager en sammenhængende, kvalificeret hjælp i nuværende kmmune, herunder tilbud m blig. C-BB har været nede i en række sager af denne karakter, g er gået i knstruktiv dialg med de pågældende kmmuner m de knkrete sager. Det kan i en række sager knstateres, at den nye mere direkte måde at håndtere udfrdringerne på i Ballerup har betydet, at disse brgere nu får en bedre samlet hjælp i hjemkmmunen, frdi udfrdringerne tages p. Dette er psitivt, gså fr de knkrete persner. De analyser er sagsbehandlinger der er gennemført har betydet en yderligere knkret indsigt på dette kmpleks mråde. Derfr ønsker vi at gå videre mhp. en generel ny g frstærket Flkeregisteradministratin, der kan frhindre utilsigtede tilflytninger af denne karakter, g samtidig afklare de frviklinger, sm brgere på vej ind i Ballerup kan have i frhld til hjem-kmmunen. Der ønskes derfr etableret et styrket Flkeregister, der kan udvikle arbejdet med tilflytninger til kmmunen generelt, ligesm der ønskes mere fkus på brgere uden fast bpæl, samt brgere der ønsker CO-adresser. Det er grundlæggende fr frslaget, at Ballerup selvfølgelig frtsat skal verhlde lvgivning mv. på Flkeregistermrådet, g at vi sm Kmmune er imødekmmende ver fr almindelig flyttembilitet, g dermed gså almindelig tilflytning til kmmunen. Sagsfremstilling Sm led i de afklarende analyser i frbindelse med temaet beflkning g bliger har der været fkus på kntanthjælpsmrådet, hvr der er en betydelig vækst i nye sager. Der er gennemført et fr-arbejde til en ny Flkeregisteradministratin, g det er målet at gennemføre en udviklingspgave, der betyder langt flere sagsskridt gså tværgående fr at gøre den samlede drift i stand til at undgå utilsigtede tilflytninger, eller reducere mfanget. Opgaven vil bl.a. mfatte følgende udviklingspgaver: En bredere, løbende g dyberegående sagsbehandling i Flkeregisteret. Herunder: Nye arbejdsmetder der sikrer løbende vervågning af samtlige tilflytninger til kmmunen. Samarbejde med hjem-kmmune eller fraflytter-kmmune m sammenhængende scial indsats g løsning af brgerens bligsituatin. Systematisk pfølgning på alle advis er, fulgt p af straks handlinger fra Flkeregisteret. Der udvikles IT-muligheder til vervågning/kntrl af advis er. Der skal arbejdes yderligere med udtræk g statistikker, der kan afsløre eksempelvis fædre hteller, adresser med gennemtræk g lign. i samarbejde med Kntrlgruppen. Side 2

3 Der skal udvikles nye filtre i et IT-system til løbende vervågning af tilflytningen til kmmunen. Det betyder, at samtlige tilflytninger skal vurderes manuelt. En arbejdsgang i frhld til brgere der ønsker at tilmelde sig uden fast bpæl, der er grundigere end i dag, sm gør det mindre attraktivt ikke at have fast bpæl. Tættere generel dialg g erfaringsudveksling med leverandør af ITsystemet, herunder nye muligheder, ændringsønsker g mulighed fr rå-data mhp kube e.a. Udvikling af en egentlig serviceprfil fr Flkeregisteret, således at brgerne får en rdentlig service i prcessen. Der skal arbejdes med en ny arbejdsfrm i rganisatinen mkring hvrnår man går i gang med at sagsbehandle tilflyttere, således at det først sker når Flkeregisteret har givet grønt lys på tilflytningen. Der skal i den frbindelse kunne hldes infrmatins- g samarbejdsmøder rundt i hele Ballerup Kmmunes rganisatin afhængig af den knkrete sag. Sammenhængende sagsbehandling, herunder: På tværs i C-BB med ugentlige tværgående sagsvurderingsmøder, hvr Flkeregister, Bliganvisning, Ydelser er faste deltagere g Kntrlgruppen g Jbcenter er ad hc medlemmer. Her gennemgås de mange bs-sager g indstilles til beslutning i den enkelte sag. Der skal være mulighed fr at afhlde møder med brgere i frbindelse med udredning af sager mkring flkeregistrering. Sikring af, at der ikke påbegyndes sagsbehandling nget sted i kmmunen, før brgeren reelt er gdkendt i Flkeregisteret, således at der ikke skabes håb m nget der ikke skal ske, hvis flytteanmdningen afvises af Flkeregisteret. Opbygning af et tættere samarbejde med bligselskaberne i kmmunen med henblik på tæt dialg m sager, hvr en tilflytter ønsker at flytte ind i en lejlighed CO. Det er ønsket, at sager kmmunen ønsker afvist på et sagligt grundlag gså afvises af bligselskaberne ud fra dialgen med Flkeregisteret. Ulvlig bsætning i kmmunens klnihaver g smmerhuse, herunder: Langt bedre værn md flytninger fra andre kmmuner fr brgere, der ikke får rdentlig hjælp i hjem-kmmune, dels fr at fasthlde mråderne med rekreativt frmål. Med ulvlig bsætning menes både de der ønsker tilmelding i Flkeregisteret, men gså de der blt er flyttet ind i egen eller lånt klnihave. Frstærket samarbejde mkring klnihaver g smmerhuse i samarbejde med Miljø & Teknik med fx mere frmelle arbejdsgange. Straks-handlinger g en beskreven service-prfil på mrådet skal udarbejdes. Ny service/samarbejde med bestyrelserne i klnihaverne. De har en central g vanskelig pgave i frhld til at stppe g mdvirke ulvlig bsætning. Det nye Flkeregister tilbyder derfr administrativ g praktisk hjælp til bestyrelserne i frbindelse med bsætning, herunder til besøg af de bebere sm har taget permanent phld i deres klnihave. Disse punkter vil hver især grundlæggende betyde, at der vil blive tale m langt flere sagsskridt g prcedurer i den ny administratin. Opgaverne vil være udver de pgaver, der er i frvejen i Flkeregisteret. Side 3

4 Frslag m at investere i ny g frstærket Flkeregister administratin Det freslås at tilføre mrådet ressurcer mhp at mdvirke utilsigtede tilflytninger. Der vil være tale m en større udviklingspgave, samtidig med at pgaverne skal fungere i drift. Frslaget hænger sammen med vergangen til digital selvbetjening i Det kan knstateres, at selvbetjening har ngle uhensigtsmæssige knsekvenser. Det kan ikke afskaffes, men det er årsag til en række afledte prblemer. De frslag, der beskrives verrdnet her svarer til at sple tilbage på ngle mråder, g at vi laver manuel, mere knkret sagsbehandling med vervågning af indflytninger g FR-registreringer, g med tværgående sagsbehandlings-skridt på sager, der giver anledning hertil. Når digitaliseringsprgrammet har ført til besparelse på medarbejderressurcer i Flkeregisteret i Brgerservice, så svarer frslaget gså til at sple tilbage på dette. Der er tale m en pgave, sm kræver udvikling på mange tværgående mråder, g i frhld til de andre kmmuner vedr. de enkelte sager. Det er en præmis fr frslaget, at der er tale m et 3-årigt udviklingsprgram, g sm evalueres i frhld til direktinen i fråret 2016, samt endeligt i fråret Ved evalueringerne skal vurderes resultater, bemanding, samt fremtiden. Med frslaget m flere ressurcer, vil der dermed være tale m et 3-årigt udviklingsprgram, sm evalueres i frhld til sin endelige bemanding g i frhld til resultater g business case. Fr at understøtte den daglige drift samt evalueringen, skal der udarbejdes et registrerings-/evalueringsværktøj, der kan pfange viden m sagsbehandlingens effekter. Business case g investering Med erfaring i de enkeltsagsbehandlinger, der allerede er gennemført er det frsigtigt vurderingen, at der sm minimum kan frhindres 20 utilsigtede tilflytninger årligt, der skyldes mangel på tilstrækkelig hjælp i hjem-kmmune. Med afledte udgifter til scialpsykiatrisk eller sundhedsmæssige tilbud, vurderes en besparelse i alt på ca. 4 mi. kr. årligt, hvis der ud ver frsørgelsesudgifterne tillægges udgifter på 30 pct. til andre mråder. Med den kmmende refusinsrdning på de statslige tilskud, vil der være yderligere frdele fr kmmunerne ved at persner på kntanthjælp eller FØP mv. flytter til andre kmmuner. Dvs. at trafikken ud ver de eksempler vi ser i dag, kun kan frventes at blive større. Der er tale m en udviklings- g driftpgave, sm vurderes at mdsvare 3 årsværk. Det er ikke sikkert, at mrådet efter 3 år behøver 3 årsværk, hvrfr 1 årsværk vil være midlertidigt. I den pressede situatin Brgerservice er i frvejen er det ikke muligt at pnå effektiviseringer g pgavemlægninger, så pgaven kan gennemføres inden fr eksisterende ressurcer, eller uden en ressurcetilførsel på det skønnede niveau. Dvs, hvis satsningen skal ske, så vil det kræve ressurcer på det anførte niveau. Det freslås derfr at tilføre den ny Flkeregisteradministratin lønsum svarende til årligt kr. til 2 faste stillinger g 1 stilling sm udviklingsstilling. Side 4

5 Estimat Estimat Beskrivelse Tilførsel Opgaver der ikke kan nås i nuværende nrmering på 1,6 Advis følges ikke p. Ukendt adresse henstår. Ønskelig pfølgning sker ikke. Sagsbehandlingstiderne på 14 dage kan i mange tilfælde ikke verhldes. 0,5 Straksafklaring ved tilflytning til kmmunen indenfr 24 timer. Ændring af kultur i rganisatinen Støtte til bestyrelser i klnihaverne Skrankeekspeditin g møder med brgere Tættere samarbejde med bligselskaberne Tværgående samarbejde i CBB Udvikling af arbejdsgange g IT-systemer Hele rganisatinen skal fremadrettet afvente grønt lys fra FR inden tiltag påbegyndes fr tilflyttere. Det kræver straksafklaring Der skal pågå inf. g frmidlingsarbejde mkring den nye arbejdsmetde Straksafklaring i FR. Tænkes at ske ved persnalemøder, samt temamøder. Ved ulvlig permanent indflytning g frebyggelse af samme tilbydes støtte, ligesm der skal ske en løbende inf af bestyrelserne i sager i deres frening gså inden det bliver en rigtig sag fr dem. Overtage skrankeekspeditin, når brgere møder mkring prblematiske flytninger, eller møder med brgere i frbindelse med udredning af sager. Fr at sikre at der arbejdes i samme retning, skal der specifikt samarbejdes på en ny måde, når nuværende lejere ønsker at blive lgivært Der etableres et tværgående frum Mercedes der mødes ugentlig g afklare sager på tværs af Flkeregister, Ydelser, Bliganvisning, samt ad hc Jbcenter g Kntrlgruppe Der skal udarbejdes g udvikles nye metder g systemer til brug i det daglige fr at ptimere pgaven, samt sm dkumentatin g ledelsesinfrmatin I alt 3,0 1,2 0,3 0,3 0,1 Indstilling Sagen frelægges fr Øknmiudvalget med indstilling m at der iværksættes en ny g frstærket Flkeregisteradministratin med henblik på at få mindsket de utilsigtede tilflytning fra andre kmmuner, samt at udvikle g ptimere mrådet. Det indstilles gså, at Flkeregisteret i udviklings- g implementeringsperiden pnrmeres med 3 årsværk, g at der udarbejdes evalueringer af prjektet, sm frelægges i første halvdel af 2016 g afsluttende i fråret Endelig indstilles det, at finansieringen revurderes/evalueres henhldsvis efter 2 g 3 år m.h.p. evaluering af den samlede business-case. Side 5

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere