Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014"

Transkript

1 Procedure Støtte til administration og økonomi Center for Social og Sundhed Januar 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Procedure, hjælp til økonomi mm... 4 Fuldmagter... 5 Betaling af regninger... 7 Hjælp til at hæve penge i banken... 7 Opbevaring af penge... 9 Frivillig aftale om administration af pension NEMID, digital selvbetjening mm Papirblanketter folkeregister, lægeskift mm Flytning til anden bolig, Værgemål Samarbejde med værge Bilag 1: Engangsfuldmagt Bilag 2: Administrationsaftale - økonomi Bilag 3. Fuldmagt til at kommunen må tilmelde til PBS Bilag 4: Retningslinjer ved håndtering af beboers penge - Plejebolig Bilag 5: Digitalisering, hjælp til NEMID Bilag 6: Vitterlighedsvidner Litteratur... 21

3 Indledning Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har i lighed med andre ret til at råde over deres økonomi og indgå forpligtende aftaler. Retten til at bestemme over egen økonomi er således en rettighed som alle borgere har. Det er ikke noget, som den enkelte skal kvalificere sig til. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der administrerer og træffer beslutninger om egne økonomiske midler og værdier. Den enkelte borger bør om nødvendigt støttes i selv at administrere og selvstændigt træffe beslutninger, så borgeren bliver i stand til så selvstændigt som muligt at varetage sin økonomi. Er den pågældende på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke i stand til at administrere sine økonomiske midler og værdier, skal opgaven varetages af andre, eksempelvis pårørende eller personale. Borgere der modtager hjælp fra f.eks. hjemmepleje, hjemmevejleder, bor i botilbud eller plejecenter kan have brug for personalets hjælp omkring økonomi. Et personale fra hjemmeplejen kan opdage, at der ligger uåbnede kuverter eller borgeren kan bede om hjælp til at få betalt regning, og på botilbud skal der laves aftaler om betaling af mad, faste udgifter osv. Alle er eksempler på, at borgeren har brug for hjælp af forskellig art omkring økonomien. Materialet er procedurer for personale ansat i Center for Social og Sundhed, når de skal hjælpe borgere. Det kræver konstant opmærksomhed på, at borgeren har sin selvbestemmelsesret, og vi skal som personale udvise rettidig omhu Borgerne er forskellig og har behov for forskellig hjælp.

4 Procedure, hjælp til økonomi mm Det personale, der observerer behov for hjælp, skal dokumentere dette i CARE og der skal oprettes indsatsområde i CARE. (f.eks. ubetalte regninger, officielle breve der ikke åbnes). Sagsbehandlere og visitatorer dokumenterer i CARE journal Personale skal sammen med den, der har behov for hjælp, undersøge om der er pårørende eller andre, der kan hjælpe, og evt. hjælpe med at skabe kontakt. Hvis personale skal hjælpe yderligere, skal personen underskrive fuldmagt. Hvis dette ikke er muligt, skal der tages stilling til behov for værge. Personale skal underrette daglig leder om behov for hjælp og daglig leder skal medvirke til beslutning om, hvordan og hvilken hjælp, der ydes. Når hjælp ydes af hjemmepleje uanset leverandør og Hjemmevejledere, skal hjælpen visiteres jf. kvalitetsstandard. kontakt visitationen eller Voksenhandicap med beskrivelse af behov for hjælp samt behov for at få visiteret ydelse. Når hjælp involverer, at hæve penge fra borgerens bankkonti, skal daglig leder ALTID involveres. Personale aftaler sammen med borgeren præcist, hvad personale skal hjælpe med. Aftale skal skrives i indsatsområde i CARE. Aftaler skrives på blanketten Administrationsaftale (bilag 2) denne skal underskrives af borger og personale. Personale skal dokumentere i CARE, når hjælp ydes. Aftale om hjælp til økonomi, skal evalueres minimum hvert ½ år af de, der hjælper borgeren (udfører). Der skal foreligge aftale om, hvem der er ansvarlig for evaluering. Aftale om hjælp og fuldmagter er kun gældende for et år og SKAL fornyes (af de, der hjælper borger, udfører). Hjælp ydes efter Serviceloven og kommunens serviceniveau/kvalitetsstandard.

5 Fuldmagter Det kræves, at borgeren kan give fuldmagt, når personale skal hjælpe omkring økonomi. Personen, der skal have hjælp skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Hvis, der er tvivl om personens evne til at afgive fuldmagter, skal det overvejes, hvorvidt personen evt. har behov for værge. Evne til at handle fornuftsmæssigt. At være i stand til at handle fornuftsmæssigt vil sige, at man er i stand til at varetage egne anliggender på en fornuftsmæssig måde og med den fornødne dømmekraft i en given situation. Man skal således kunne overskue situationen og vurdere eventuelle valgmuligheder og deres konsekvenser. (Socialstyrelsen) Engangsfuldmagt Anvendes når personen har behov for hjælp til f.eks. at hæve penge i banken. Furesø kommunes blanketservice har engangsfuldmagter, der kan anvendes i forhold til den konkrete situation. Bilag 1 Skal engangsfuldmagten anvendes til at hæve penge i bank, skal der laves aftale mellem den enkelte person og dennes bank, da bankerne kan kræve, at der indgås særlige aftaler. Løbende tidsbegrænset fuldmagt Hvis en medarbejder skal udføre samme funktion / hjælpe med de samme ting flere gange, kan der laves en løbende tidsbegrænset fuldmagt. Dette kan være aktuelt, når et personale skal hjælpe med kontakt til banken, udbetaling Danmark, tilmelding af regninger til PBS mm. Fuldmagten må Maks gælde for et år. Hvis aftalen vedrører hævning i banken, skal der indgås særlig aftale med banken og anvendelse af bankens blanketter. Personale skal drøfte behov for løbende tidsbegrænset fuldmagt med daglig leder inden denne udarbejdes. Personen, kan altid trække sin fuldmagt tilbage. Hvis personen giver udtryk for alligevel ikke at ville have den aftalte hjælp, er fuldmagten ikke gældende. Administrationsaftaler Personer kan have behov for støtte og vejledning omkring sin økonomi. F.eks. har en person Hjemmevejleder der skal hjælpe med at støtte og lære personen at administrere egen økonomi. I disse situationer, skal der udarbejdes en Administrationsaftale, hvor personen sammen med hjemmevejleder/andet personale skrives, hvilke aftaler om hjælp, der er indgået. Bilag 2 Administrationsaftalen er en Løbende tidsubegrænset fuldmagt. Personen, kan altid trække sin fuldmagt tilbage. Hvis personen giver udtryk for alligevel ikke at ville have den aftalte hjælp, er fuldmagten ikke gældende.

6 Pårørende og Generelfuldmagt fremtidsfuldmagt omsorgsfuldmagt. Personale må ikke have generelfuldmagt, der giver generel beføjelse til at disponere på borgerens vegne i alle forhold. Borgeren kan give generelfuldmagt til pårørende. Den pårørende skal aflevere kopi af fuldmagt til daglig leder, hvis den indeholder områder, der påvirker den omsorg, støtte og pleje personalet leverer. Som udgangspunkt må personale ikke underskrive som vitterlighedsvidner på generelfuldmagter. Se bilag 6 om vitterlighedsvidner.

7 Hvordan personale kan hjælpe Betaling af regninger Hvis der er behov for hjælp til betaling af regninger: Borgeren skal hjælpes med: Alle udgifter tilmeldes betaling via PBS personale hjælper med at udfylde girokort med kontonummer, borger underskriver girokort. Girokort sendes i banken. Hjælp til betaling af kommunale ydelse f.eks. tøjvask, madlevering mm. Visitationen har blanket: Fuldmagt til at kommunen må tilmelde til PBS. bilag 3. Personale hjælper med at udfylde Hjælp til betaling af ydelser på plejecenter mad mm. Plejecentret har blanket Fuldmagt til at kommunen må tilmelde til PBS. Personale hjælper med at udfylde. Hvis der ikke er PBS. Girokort afleveres i banken til betaling. Borger betaler selv det beløb, banken evt. kræver for betaling af girokort. Hjælpen skal visiteres og indgår som opgave i kvalitetsstandard. For borgere i plejebolig indgår hjælpen som del af de samlede ydelser til borgeren Hjælp til at hæve penge i banken Personer kan have brug for forskellige former for hjælp til at hæve penge i banken. For borgere, der får hjemmepleje, skal hjælp visiteres og leveres af Hjemmeplejeleverandør. For borgere, der har hjemmevejleder eller støttekontaktperson, skal hjælpen visiteres og indgår hjælp som del af ydelse: Støtte til økonomi For borgere i plejebolig, botilbud mm ydes hjælp af personale tilknyttet plejebolig/botilbud og indgår hjælp som en del af ydelse. Inden aftale om hjælp til at hæve kontanter, skal personale overveje evt. behov for økonomisk værge. se beskrivelse af værge side 11 Borgeren skal så vidt det er muligt, selv medvirke til at hæve penge. Hvilken hjælp og hvordan, er afhængig af borgerens nedsatte funktionsniveau og aktuelle situation. Aftaler SKAL skrives i CARE og der SKAL laves administrationsaftale (bilag 2)

8 Borgere, der kan medvirke til at hæve penge fra kontantautomat: Borger skal være til stede ved hævning Personale skal vejlede og undervise den enkelte borger i brug af kontantautomat Borger skal selv opbevare kort og pinkode. personale må IKKE kende eller opbevare pinkode eller dankort/hævekort. Borger skal selv evt. med guidning indtaste pinkode. Borger, der kan medvirke til at hæve penge ved kontantkasse i banken: Personale kan kun hjælpe med at hæve penge ved kontantkasse i banker med filial og udbetalingskasse i Furesø kommune jvf. kvalitetsstandard. Borger skal være til stede ved hævning Borger skal selv opbevare hævekort. Hvis der ikke er mulighed for at hæve penge ved kassen, i den bankfilial borgeren har, er der følgende muligheder: Borgeren må benytte hævekort i kontantautomat. Borgeren må skifte bank, evt. oprette konto i bank i Furesø, der har udbetalingskasse. Personale skal hjælpe borger med at oprette konto hos bank med udbetalingskasse i Furesø. evt. kun som konto, hvor der hver måned fast overføres et beløb. Borgeren skal selv betale evt. udgifter i forbindelse med skift af bank, oprettelse af konto, gebyrer mm. banker med udbetalingskasse i Furesø kommune pr. 1/ Nordea, Værløse Jyske Bank, Farum Handelsbanken, Farum Borger, der ikke kan medvirke til at hæve penge hvor personalet hæver penge. Daglig leder SKAL ALTID involveres ved beslutning om, at personale ansat i Center for Social og Sundhed skal hæve penge for en borger, uden borgeren er til stede. Hvis der ikke er mulighed for at hæve penge ved kassen, i den bankfilial borgeren har: Der oprettes fuldmagtskort i banken, hvor navngivet personale kan hæve i kontantautomat Borgeren må evt. skifte bank, evt. oprette konto i bank i Furesø, der har udbetalingskasse. Personale skal hjælpe borger med at oprette konto hos bank med udbetalingskasse i Furesø. evt. kun som konto, hvor der hver måned fast overføres et beløb. Borgeren skal selv betale evt. udgifter i forbindelse med skift af bank, oprettelse af konto, gebyrer

9 mm. banker med udbetalingskasse i Furesø kommune pr. 1/ Nordea, Værløse Jyske Bank, Farum Handelsbanken, Farum Der skal laves aftale mellem borger, bank og personale, hvordan penge kan udbetales. Banken kan kræve, at der afholdes et møde i banken med borger og personale, hvor borger underskriver fuldmagt i banken. Hvis borgeren har værge, er det værge der skal lave disse aftaler med bank. Banken kan evt. udstede et fuldmagts-hævekort hvor det enkelte personale kan hæve fra. Ved stor formue skal borgeren oprette en bankkonto til formuen, som holdes adskilt fra konto, hvor personale kan hæve. Personale MÅ IKKE have adgang til konto med formue. Når personale skal hæve kontanter: Hjælpen ydes i forhold til, de aftaler, der er indgået, og som er skrevet i administrationsaftale (bilag 2) Borger skal underskrive en engangsfuldmagt med beløb, der skal hæves (bilag 1) Borgeren kan max. få hjælp til at hæve 1000 kr. to gange om måneden. Når pengene afleveres til borger, skal borger skrive under på fuldmagtsblanketten, at de har modtaget pengene. Se evt. afsnit om hjælp til opbevaring af kontanter. Opbevaring af penge Borgere, der bor i plejebolig eller botilbud, kan have behov for hjælp til opbevaring af kontanter. Der skal foreligge en skriftlig administrationsaftale (bilag 3)mellem borger og botilbud Daglig leder skal involveres. Der må max. opbevares 1000 kr. Beløbet skal låses inde Der skal regnskabsark med underskrift, når der låses penge ind og ud. Borger og personale skal begge underskrive regnskabsark Hvis borger ikke kan underskrive skal to personaler underskrive regnskabsark Der skal føres regnskab hvis personale hjælper med at handle mm. For plejebolig. Se bilag 4

10 Frivillig aftale om administration af pension. Borgeren kan lave aftaler med Ydelses-kontoret i Furesø Kommune om administration af de penge, der udbetales i pension. Dette skal primært sikre, at udgifter til f.eks. husleje betales, ligesom restbeløbet kan udbetales fordelt over måneden. Når personale oplever, at der er kaos og regninger ikke betales, skal personale konferere med ydelse, om der evt. er mulighed for at oprette en administrationsaftale. Ydelse kan kontaktes på mail eller samt eventuelt pr. telefon på Personale skal hjælpe borger med kontakt til ydelses-afdelingen og evt. følge borgeren til dette. For borgere, der ikke fysisk kan komme til Ydelse, er det muligt at Ydelse klargør papirer til f.eks. underskrift og personale sikrer at borger underskriver disse og returnerer til ydelse. Borgeren skal være i stand til at forstå, hvad administrationsaftalen går ud på. Personale skal fortsat hjælpe med evt. tilmelding af regninger til PBS. Borgeren skal herefter som udgangspunkt, kunne administrere sin økonomi selv. NEMID, digital selvbetjening mm NEMID er personligt, og tilhører den enkelte borger. Borger skal selv kunne medvirke ved brug af NEMID og digital selvbetjening. Borger skal selv opbevare koder og nøglekort. Personale MÅ IKKE anvende borgers NEMID uden tilstedeværelse og deltagelse af borger. Der er ikke krav om, at alle borgere skal have og anvende NEMID papirbreve er fortsat muligt både til bank, offentlige myndigheder mm. Krav om anvendelse af digital post og selvbetjening træder først i kræft 1/ Det er muligt at blive fritaget, hvis man ikke kan anvende. Regler og procedurer er ikke udarbejdet, men se nærmere beskrivelse i bilag 5 Personalets opgaver: Oprette NEMID: Personale må kun hjælpe, hvis borgeren er i stand til at medvirke ved fremtidig brug af NEMID. Hvis borger har værge, skal værge varetage dette.

11 Brug af NEMID. Borgere, der modtager hjælp fra hjemmevejleder, støttekontaktperson mm. I den konkrete situation skal personale undervise/guide den enkelte borger i brug af NEMID, med henblik på at borger bliver selvhjulpen. Borger skal selv indtaste kode. Personale må IKKE kende kode. Hvis borger taster forkert, NEMID spærres, skal personale hjælpe med bestilling af ny kode. Hvis borger har værge, er dette værgens opgave. Papirblanketter folkeregister, lægeskift mm Hvis en borger ikke har NEMID og har behov for hjælp til dette. Blanketter findes via en af kommunens pc, der er tilknyttet netværk via ikon på det digitale skrivebord Blanketsystem, kommuneinform. menupunktet: søg (øverste venstre hjørne) Flytning til anden bolig, Ved flytning kræves underskrift på huslejekontrakter, serviceaftaler, pakker mm. Samtidig skal tidligere bolig opsiges og fraflyttes. Visitator / sagsbehandler skal senest ved indstilling til anden bolig vurdere om borger selv evt. ved hjælp af støttekontaktperson, kan varetage dette. Hvis Visitator/sagsbehandler vurderer borger har brug for hjælp, er det denne, der sammen med borger skal undersøge om der er pårørende, der kan hjælpe. Hvis borger har behov for hjælp, og der ikke er pårørende, der kan hjælpe, skal der tages stilling til, om der er behov for ansøgning om værge. Visitator / sagsbehandler er ansvarlig for, at der startes værgemålsansøgning og indsamle de nødvendige oplysninger mm. se afsnit om værge. Evt. ansøgning skal starte tidligst muligt pga. sagsbehandlingstid. Værgemål Hvis borgeren ikke kan varetage egen situation, og træffe de nødvendige beslutninger om økonomi eller deres personlige forhold, pga. nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau, kan der være behov for, at borgeren får en værge. Find oplysning om værgemål, værgens pligter og ansøgningsskemaer Denne side kan med fordel anvendes af personale, pårørende og andre der har spørgsmål om værgemål

12 Eksempler for behov for værge: få styr på økonomien hvis der pga. økonomisk kaos/ubetalte regninger/massivt overforbrug, flytning til anden bolig. Borgeren kan ikke handle fornuftsmæssigt og er ikke i stand til at lave fuldmagter mm, der kræves for at kunne hjælpe. Borgeren selv, pårørende og Furesø kommune kan ansøge om, at en borger får en værge. Ansøgning behandles af Statsforvaltningen eller Retten. Ved behov for værge: Personale skal altid drøfte behov for værge med daglig leder. Daglig leder er ansvarlig for det videre forløb. Sagsbehandlere og Visitatorer skal orientere daglig leder, men er selvstændig ansvarlig for det videre forløb. Alle afdelinger og personaler har, når de vurderer, at der er behov for værge, ansvaret for at starte og medvirke til ansøgning. Observationer der ligger til grund for vurdering af, at der er behov for værge, skal dokumenteres i CARE, og der SKAL oprettes indsatsområde. Sagsbehandlere og visitatorer dokumenterer i CARE journal. Hvis der er tvivl om behov for værge, eller brug for vejledning kontakt Demens- og Udviklingskonsulent. Personale skal i samråd med borger undersøge om der er pårørende og informere pårørende om behov for hjælp/værgemål. Hvis borgeren har underskrevet en generelfuldmagt/omsorgsfuldmagt skal denne fremvises af de, der har fået fuldmagt. Fuldmagt skal scannes og gemmes i CARE under dokumenter Hvis fuldmagt dækker forhold, hvor borgeren har behov for hjælp, er det den, der har fuldmagt, der skal hjælpe borgeren. Hvis kommunen skal ansøge om værge: Daglig leder skal sammen med personale: Den afdeling/personaler der vurderer behov skal: (det personale/afdeling, der har størst kendskab til borgeren) informere borger om behov for værge Indsamle oplysninger: Borgerens navn, cpr og opholdsadresse. Har borgeren været indlagt på sygehus indenfor det sidste ½ år hvis ja afd. kontaktinfo mm

13 Hvad er borgerens holdning til ansøgning om værge: indforstået / protesterer / kan ikke udtale sig? Er der pårørende, der ønsker at blive værge navn og kontaktinfo på nærmeste pårørende Beskrive begrundelse for behov for værgemål: Beskriv personens sygdom hvordan viser det sig i dagligdagen, at personen har nedsat funktionsniveau. gerne eksempler Beskrive, hvorfor der er behov for en værge (ud over personens sygdom) hvilke opgaver skal borgeren have hjælp til at varetage, hvilke beslutninger skal værge involveres i. Oplysninger i rammen, skrives i Word-dokument og mailes til Demens- og Udviklingskonsulent. (der arbejdes på at yderligere to kan varetage dette) Demens- og Udviklingskonsulent ansøger om værgemål. Stillingtagen til omfang af værgemål. Tvivlspørgsmål drøftes med personale Stillingtagen til hvor vidt ansøgning skal sendes til Statsforvaltning eller Retten Ansøger om værgemål Ansøgning om værge dokumenteres i CARE Hvis der i sagsbehandling udbedes yderligere oplysning fra Statsforvaltning/Retten, skal den afdeling/de personaler der har størst kendskab til borger, give disse oplysninger. Dette er en prioriteret opgave. Værges navn og kontaktinfo skal dokumenteres i CARE under kontaktinfo. Der skrives i bemærkninger hvilken type værge: Økonomisk /personlig / fratagelse af handleevne. Personale der har startet sagen skal straks kontakte værge for samarbejde, aftaler mm. Se samarbejde med værge. Samarbejde med værge Værge skal i samarbejde med borger varetage dennes interesser. Personale skal samarbejde med værge. Værge skal aflevere kopi af værgebeskikkelse, hvis den involvere forhold, der involverer ydelser fra Center for Social og Sundhed. værgebeskikkelse skal scannes og gemmes i CARE under dokumenter. Personale, der først har kontakt med værge, skriver værges navn og kontaktinfo i CARE under kontaktinfo. Der skrives i bemærkninger hvilken type værge: Økonomisk /personlig / fratagelse af handleevne.

14 Det personale, der skal samarbejde med værge opretter indsatsområde i CARE Samarbejde med værge. Sagsbehandlere og visitatorer dokumenter i CARE journal. Værge skal kun varetage de forhold, der står i værgebeskikkelse. Disse skrives i indsatsområde. Der laves aftaler mellem personale og værge om, hvordan der samarbejdes. Hvis værgemålet omfatter personlige forhold, skal værge ALTID involveres ved stillingtagen til ydelser, evt. behandling mm. Ved behov for hjælp til økonomi fra personale, SKAL der udarbejdes administrationsaftale (bilag 3) med underskrift af værge. Vær opmærksom på, at borger, der har fået værge eller personale, IKKE kan fravælge at værge involveres i forhold, der dækkes af værgemålet. Er der tvivl i forbindelse med værgemål, er det muligt at få råd og vejledning fra Demens- og Udviklingskonsulent. Værgens opgaver slutter, når borger dør. Værge skal informeres om dødsfald, men ikke varetage opgaver i forbindelse med bisættelse, skifteretten mm.

15 Bilag 1: Engangsfuldmagt Kan findes via Blanketsystem: HS-105_000-fuldmagt(11/2011)

16

17 Bilag 2: Administrationsaftale - økonomi Aftale om hjælp omkring økonomi Blanket findes på (R:) drevet: Procedure Støtte til administration og økonomi Økonomisk tilkendegivelse: Navn: Adresse: cpr: har følgende ønsker til hjælp, støtte og vejledning i forhold til min økonomi: (Sæt kryds)jeg ønsker selv at administrere mine penge. (Sæt kryds)jeg ønsker støtte til at administrere min økonomi. Aftaler om, hvilken hjælp og hvordan hjælp skal ydes af personale:

18 Furesø den / 201 Underskrift borger Underskrift personale Bilag 3. Fuldmagt til at kommunen må tilmelde til PBS Navn Adresse Cpr.nr. Telefon Giver hermed fuldmagt til, at Furesø Kommune må tilmelde mig Betalingsservice (PBS) vedrørende en eller flere af nedenstående serviceydelser: (sæt kryds) Indkøbsordning

19 Tøjvask Kommunal madservice Madservice fra Din Private Kok Kørsel til Aktivitetscentret Skovgården Omsorgstandpleje Snerydning Bankoplysninger: Bank Registreringsnummer Kontonummer Dato: Underskrift: Fuldmagt gives i henhold til aftalelovens regler. Fuldmagten gælder kun de forhold, der er anført. Såfremt du ikke længere ønsker at betale via PBS, kan du meddele det til Furesø Kommune og banken. Bilag 4: Retningslinjer ved håndtering af beboers penge - Plejebolig Plejecentre i Furesø Kommune. Generelt for alle plejecentre opfordrer vi vores beboere til ikke at opbevare for mange penge i deres aflåste skab/pengepung, da vi som plejecenter ikke tager ansvaret for evt. tyverier. Opfordringen står også i vores velkomstfoldere / pjecer som beboerne får udleveret ved indflytning på plejecentret. Opbevaring af penge: Som udgangspunkt opbevarer plejecentret ikke beboernes pengesager. Mern der kan være særlige vilkår som gør at vi er nødsaget til at være behjælpelig med opbevaring.

20 Der kan evt. være beboere som har deres pårørende langt væk, eller ingen pårørende har. I disse tilfælde vil det være muligt at få aflåst et mindre beløb ca kr., som låses inde i medicinskabet eller pengeboks på afdelingen. Ved denne foranstaltning vil der altid være to personaler som låser penge ud eller ind, der vil altid foreligge regnskab eller kvittering for evt. indkøbte vare. Der er altid 2 medarbejdere der både underskriver og er til stede, når penge tages ud (f.eks. ved betaling af frisør) eller lægges ind (f.eks. efter der er hævet penge i bank eller modtaget penge af pårørende). Hvis en beboer ikke selv er i stand til at handle/hæve penge, skal der altid foreligge en fuldmagt. Hvis beboeren har en værge, kan der af advokaten/værgen, gives en almindelig fuldmagt, til en på forhånd godkendt ansat. Denne kan så hæve penge jvf. skriftlig aftale. Man må ikke, uden der foreligger en fuldmagt eller skriftlig aftale, opbevare beboers penge. Ingen medarbejdere er involveret i eller har beboers hævekort / pin kode eller Nem-ID kode. Ved særlige behov skal daglig leder inddrages og det er daglig leder, som træffer beslutning om der skal laves en individuel aftale, og med hvem og hvordan. Alt er nedskrevet og aftalt med beboer eller værge og der foreligger en fuldmagt herpå. Berit Evald Revideret 2012 Bilag 5: Digitalisering, hjælp til NEMID Du kan altid finde oplysninger på Furesø kommunes hjemmeside: Digitalisering i Furesø Kommune De seneste års lovgivning om digitalisering har skabt mange myter, om at man nu skal alle investere i en computer og internetforbindelse til sit hjem, for at kommunikere med det offentlige, sådan er det ikke. I Furesø Kommune er vores indgang til digitalisering. Kan man, så skal man. Kan man ikke, så hjælper vi gerne.

21 Vi opfordrer selvfølgelig alle, som har lyst til at prøve kræfter med fx. Obligatorisk digital selvbetjening til at gøre det, og så hjælpes vi ad, via medbetjening. På bibliotekerne kan man endvidere booke en bibliotekar til en IT-introduktion. Det gøres ved at ringe, skrive eller henvende sig på biblioteket. Lovgivning om Digital Post. Loven om Digital Post har også skabt megen utryghed, da det her står, at det bliver lovpligtigt for alle borgere at have en digital postkasse til 1. november I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at der er defineret nogle meget lempelige fritagelseskriterier. En fritagelse betyder at borgeren fortsat vil kunne modtage sin post fra fx Furesø Kommune via almindelig papirpost. En borger kan fx bliver fritaget, hvis man ikke har adgang til computer i eget hjem. Vi tvinger altså ikke borgeren ned på biblioteket for at læse egen post. En fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt, giver også fritagelse. Det kan fx være lettere demente eller udviklingshæmmede borgere.. Fritagelse vil først kunne søges fra 1. september Processen for hvordan man søger fritagelse er endnu ikke beskrevet af Digitaliseringsstyrelsen, men de har allerede nu udmeldt, at det vil ske via personlig fremmøde i Borgerservice. Ditte Leighton Udviklings- og digitaliseringskonsulent November 2013

22 Bilag 6: Vitterlighedsvidner Som udgangspunkt, bør personale ikke være vitterlighedsvidner i forbindelse med oprettelse af generelfuldmagter, pårørendefuldmagt mm. Orientering om vitterlighedsvidners opgave: Vitterlighedsvidner må ikke være nærtbeslægtede med nogen af underskriverne af dokumentet, skal være 18 år samt forstå hvad opgaven består i. Vitterlighedsvidnernes opgave er alene at bevidne og attestere at underskriftsdatoen er korrekt og den samme dato som er anført i dokumentet, at identiteten på underskriverne af dokumentet er de samme som de personer, som har underskrevet dokumentet og endelig, at disse underskrivere er myndige på underskriftstidspunktet. Vitterlighedsvidnerne behøver ikke at kende indholdet af det dokument, der underskrives og har ikke noget krav herpå. For at sikre, at det er de rigtige underskrivere, der har underskrevet dokumentet er det vitterlighedsvidnernes pligt at sikre sig bevis for underskrivernes identitet, for eksempel ved forevisning af legitimation med cpr-nummer og foto, hvis ikke vitterlighedsvidnerne i forvejen kender underskriverne. Der skal altid vitterlighedspåtegnes af 2 vitterlighedsvidner eller af 1 advokat. Den korrekte underskriftsprocedure er, at underskriverne af dokumentet herefter - i vitterlighedsvidnernes overværelse - med blæk eller kuglepen daterer dokumentet korrekt og underskriver dokumentet på underskriftssiden Umiddelbart herefter underskriver vitterlighedsvidnerne med blæk eller kuglepen dokumentet med vitterlighedsvidnernes sædvanlige underskrift. Nedenunder underskrifterne fra vitterlighedsvidnerne skriver hvert af vitterlighedsvidnerne med blæk eller kuglepen sit fulde navn, sin privatadresse og sin stillingsbetegnelse enten med tydelig og læselig håndskrift, gerne blokbogstaver, eller anvender maskinskrift, eller stempel hertil. Vitterlighedsvidnernes opgave er derefter afsluttet

23 Litteratur Rapport om etisk håndtering af beboermidler. Social- og integrationsministeriet november 2012 Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialstyrelsen 201

Håndtering af økonomi Information til pårørende

Håndtering af økonomi Information til pårørende Håndtering af økonomi Information til pårørende Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne råder selv over deres økonomi. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der

Læs mere

Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed

Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsnr.: 27.69.00-A26-1-15 Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed (voksne) 22. juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV.

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42

Læs mere

Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV.

Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV. Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV. Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Etisk håndtering af. beboermidler

Etisk håndtering af. beboermidler Etisk håndtering af beboermidler Anne Skov Indhold Beboernes selvbestemmelse i praksis fra teori til praksis - holdning og handlinger Ledelsens og personalet opgaver og dilemmaer Støttet beslutningstagen

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

For botilbudet: Dato:

For botilbudet: Dato: ØKONOMI-AFTALE Denne aftale er indgået mellem: Beboer: Frederiksberg Kommunes botilbud Evt. værge: Aftalens formål: Formålet med denne aftale er at fremme den enkelte brugers mulighed for valgfrihed, gennemsigtighed

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

VED HANDLEEVNE FORSTÅS EVENEN TIL AT VARETAGE EGNE ANLIGGENDER PÅ EN FORNUFTIG MÅDE OG MED DEN FORNØDNE DØMMEKRAFT I SITUATIONEN.

VED HANDLEEVNE FORSTÅS EVENEN TIL AT VARETAGE EGNE ANLIGGENDER PÅ EN FORNUFTIG MÅDE OG MED DEN FORNØDNE DØMMEKRAFT I SITUATIONEN. Demens & Jura Selvbestemmelse Mennesker med en demenssygdom har, som borgere i et demokratisk samfund, ret til selvbestemmelse. Dette betyder, at de har ret til at varetage egne økonomiske og personlige

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over de fuldmagter, der ønskes knyttet til aftale om Serviceløsning under Business Onlineaftalenr.

Nedenfor er en oversigt over de fuldmagter, der ønskes knyttet til aftale om Serviceløsning under Business Onlineaftalenr. Bilag 2 Nedenfor er en oversigt over de fuldmagter, der ønskes knyttet til aftale om Serviceløsning under Business Onlineaftalenr. CVR-nr. Navn Adresse Herefter kaldet kunden. I skema 1 står de opsamlingskonti,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig

Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig Navn Adresse Postnr./By Mail Opholdssted ved ansøgning Søger ægtefælle/samlever ældre- handicapvenlig bolig Søges der om ægteparbolig Ægtefælle/samlevers navn I

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF. BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet

AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF. BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet Mellem Langeland Kommune (LK) og fornavn/efternavn (BB) Cpr.nr. xxxxxx-xxxx samt pårørende/værge fornavn/efternavn (PÅ)/(VÆ) er

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes Vers. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med eksempler

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere