Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område"

Transkript

1 Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse i sager inden for det sociale og det beskæftigelsesmæssige område, jf. 3, stk. 2, i lov om restsikkerhed og administration på det sociale område. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Holbæk Kommune modtager en ansøgning på de nævnte områder, skal borgeren som hovedregel have en kvittering inden for 5 arbejdsdage, med mindre der forinden er truffet en afgørelse. Det skal af kvitteringen fremgå, hvornår det kan forventes, at der træffes en afgørelse, og hvilken afdeling og medarbejder der behandler sagen. De fastsatte sagsbehandlingsfrister er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være situationer, hvor en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan for eksempel være i særligt komplekse sager og i sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder. Hvis det sker, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, får ansøgeren et brev med besked om grunden til forsinkelsen og oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge et svar. Det forudsættes, at borgeren medvirker til sagsbehandlingen efter nærmere aftale. Listen over sagsbehandlingsfrister vil blive revideret og forelagt til politisk behandling en gang årligt. Sagsbehandlingsfrister Ansøgning/sag om i loven Frist for afgørelse Afdeling Lov om social pension Almindelig og udvidet helbredstillæg (briller, medicin, fysioterapi, tænder m.v.) samt personlige tillæg i tilknytning hertil 14, stk. 1, og 14 a, stk. 1 og 4 3 uger Borgerservice Personligt tillæg på øvrige områder Realitetsbehandling af pensionsansøgning (rejsning af sag om førtidspension) Realitetsbehandling af pensionsansøgning (rejsning af sag om førtidspension) Førtidspensionsansøgning (tilkendelse af eller afslag på førtidspension) 14, stk. 1 3 uger Borgerservice 17 4 uger Ydelsescentret 18 2 uger Ydelsescentret 20 3 mdr. Ydelsescentret

2 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension uger Ydelsescentret Særlig tillæg (bistandsplejetillæg) 16 8 uger Ydelsescentret Almindelig og udvidet helbredstillæg (briller, medicin, fysioterapi, tænder m.v.) samt personlige tillæg i tilknytning hertil 17, stk. 2, og 18, stk. 1 og 4 3 uger Borgerservice Personligt tillæg på øvrige områder 17, stk. 2 3 uger Borgerservice Invaliditetsydelse 21 8 uger Ydelsescentret Lov om delpension Delpension 5 4 uger Borgerservice Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån (ikke pensionister) uger Borgerservice Lov om sygedagpenge Dagpenge ved sygdom 6 3 uger Ydelsescentret Aftale om kronisk sygdom 56 og 58a 4 uger Jobcentret Lov om aktiv socialpolitik Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet Tilmelding i Jobcenter, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp 5 2 uger Ydelsescentret 8 a 1 dag Jobcentret 13 3 uger Jobcentret Kontanthjælp 11 4 uger Ydelsescentret Engangshjælp 25 a 2 uger Ydelsescentret Særlig støtte til personer med 34 4 uger Ydelsescentret

3 høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp 36, 37, 38, 41 og uger Ydelsescentret Revalidering = ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne Udarbejdelse af jobplan i forbindelse med revalidering Forlængelse af revalideringsperioden Vurdering vedr. om revalidend kan arbejde under revalideringsforløb Særlig støtte til revalidender jf. kap. 14. i LAB Særlig boligstøtte til revalidender Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af, hvorvidt borgeren står til rådighed for et fleksjob uger Jobcentret 50 2 uger Jobcentret 56 8 uger Jobcentret 57 2 uger Jobcentret 63 2 uger Jobcentret 64 a 4 uger Jobcentret uger Jobcentret 74 2 uger Jobcentret 74 c 26 uger Jobcentret Enkeltudgifter 81 2 uger Ydelsescentret Sygebehandling, medicin 82 4 uger Ydelsescentret Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 4 uger Ydelsescentret Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 4 uger Ydelsescentret Hjælp til flytning 85 4 uger Ydelsescentret

4 Efterlevelseshjælp 85 a 4 uger Ydelsescentret Tilbagebetaling i forskellige situationer uger Ydelsescentret Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse 21 b 4 uger Jobcentret Udarbejdelse af jobplan ved kontaktforløb 27 4 uger Jobcentret Vejledning/opkvalificeringsforløb uger Jobcentret Virksomhedspraktik uger Jobcentret Løntilskud til ikke-pensionister, der optrænes i en jobfunktion 51 4 uger Jobcentret Løntilskud unge under 18 år 51 4 uger Jobcentret Løntilskud til førtidspensionister 51 4 uger Jobcentret Fleksjob til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne Selvvalgt uddannelse til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på et fleksjob Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) uger Jobcentret 73 b 4 uger Jobcentret 73 c 4 uger Jobcentret 74 4 uger Jobcentret 75 4 uger Jobcentret Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a 4 uger Jobcentret Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats uger Jobcentret

5 Mentorordning uger Jobcentret Køb af uddannelse til medarbejdere/mentorer under tilbud iht. kap il LAB Befordringsgodtgørelse til borgere i tilbud kap (undtaget kontanthjælpsmodtagere) Godtgørelse til udgifter ifm. aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere Opkvalificering ved ansættelse i job Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse eller fastholdelse af ordinært job uger Jobcentret 82 4 uger Jobcentret 83 2 uger Jobcentret 99 4 uger Jobcentret uger Jobcentret Lov om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. Kompensation til handicappede 4 og 14 4 uger Jobcentret Lov om fleksydelse Fleksydelse 2 4 uger Ydelsescentret Lov om integration af udlændinge i Danmark Introduktionsprogram - sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 16 4 uger Jobcentret Godkendelse af ansvaret for introduktionsprogram for tilflyttere omfattet af loven 18 4 uger Jobcentret Integrationskontrakt 19 4 uger Jobcentret Danskuddannelse uger Jobcentret Tilbudsmuligheder (aktivering) 23 a - c 4 uger Jobcentret Mentor ved arbejde eller uddannelse 23 d 4 uger Jobcentret

6 Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse Særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år 24 a 4 uger Jobcentret 24 b 4 uger Jobcentret Enkeltudgifter 35 4 uger Socialcentret Sygebehandling 36 4 uger Socialcentret Særlig hjælp vedr. børn 37 3 uger Socialcentret Flytning 39 3 uger Socialcentret Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 34 2 uger Jobcentret Lov om repatriering Lov om repatriering 7 13 uger Ydelsescentret Hjælp til betaling af boligudgifter 8 13 uger Ydelsescentret Reintegrationsbistand uger Ydelsescentret Lov om social service Særlig familievejlederordning for familier med børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappede børn Ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene grundet betydelig og varigt nedsat funktionsevne Beslutning om iværksættelse af en undersøgelse med samtykke af et barns eller en ungs forhold 11, stk. 3 8 uger Familiecentret 41 8 uger Familiecentret 42 8 uger Familiecentret 45 8 uger Familiecentret 50 2 uger Familiecentret

7 Udarbejdelse af en undersøgelse med samtykke af et barns eller en ungs forhold uger Familiecentret Foranstaltninger med samtykke af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, herunder ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende hjemme-hos bistand familiebehandling i dagtilbud familiebehandling i døgntilbud aflastningsordning fast kontaktperson anbringelse uden for hjemmet praktiktilbud anden rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet uger Familiecentret 52 a 8 uger Familiecentret Forældrepålæg 57 a 6 uger Familiecentret Ungepålæg 57 b 6 uger Familiecentret Handleplan for børn og unge, der har begået kriminalitet 57 c 7 dage Familiecentret Hjemgivelse 68 7 dage Familiecentret Samvær og kontakt 71 7 dage Familiecentret Efterværnsforanstaltninger til 76 4 uger Socialcentret

8 unge i alderen år Personlig hjælp og pleje 83, stk. 1, nr. 1 3 uger Visitationen Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 83, stk. 1, nr. 2 3 uger Visitationen 84 3 uger Visitationen 85 6 uger Socialcentret 86, stk. 1 3 uger Visitationen 86, stk. 2 3 uger Visitationen 95 3 uger Visitationen Borgerstyret personlig assistance uger Socialcentret Ledsagerordning - mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 5 uger Socialcentret Kontaktperson til døvblinde 98 5 uger Socialcentret Støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, personer med misbrugsproblemer og husvilde Dækning af nødvendige merudgifter direkte afledt af et varigt handicap Dagbehandling af stofmisbrugere dage Center for Socialpsykiatri uger Socialcentret uger Center for Misbrug og forsorg

9 Døgnbehandling af stofmisbrugere uger men ambulant behandling inden 2 uger* Socialcentret Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter uger Socialcentret Beskyttet beskæftigelse uger Socialcentret Aktivitets- og samværstilbud uger Socialcentret Midlertidigt botilbud uger Socialcentret Længerevarende botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp uger Socialcentret Hjælpemidler, udlånshjælpemidler og støtte til forbrugsgoder uge på ansøgninger, der betragtes som akutsag 3 uger på ansøgninger, der betragtes som hastesager 12 uger på ansøgninger, der ikke betragtes som hastesager Socialcentret Kropsbårne hjælpemidler uger Borgerservice Arm- og benproteser samt særlige synshjælpemidler uger Borgerservice Støtte til bil uger Socialcentret Støtte til boligindretning/boligskift uge på ansøgninger, der betragtes som akutsag 3 uger på ansøgninger, der betragtes som hastesager 12 uger på ansøgninger, der ikke betragtes som hastesager 26 uger på komplekse sager Socialcentret Støtte til individuel befordring uger Socialcentret Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom uger Visitationen

10 Pasning af døende i eget hjem plejeorlov Sygeplejeartikler og lignende til døende - bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. Handleplan inden iværksættelse af foranstaltninger efter 52, 58 og 76 Handleplan for unge under 18 år med et behandlingskrævende misbrug uger Visitationen dage Visitationen 140, stk uger Familiecentret 140, stk uger Familiecentret Handleplan for unge, der er idømt en sanktion iht. straffelovens 74 a 140, stk. 5 7 dage Familiecentret Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne 141 Mindre sager 4 uger Komplekse sager 16 uger Socialcentret Tilbagemelding på en underretning hverdage Familiecentret Lov om boliger for ældre og personer med handicap Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 4 uger Visitationen Sundhedsloven Alkohol- og misbrugsbehandling 141 og uger Center for Misbrug og forsorg Begravelseshjælp uger Borgerservice Lov om specialundervisning for voksne Voksenspecialundervisning og specialpædagogisk bistand til 1 2 uger Center for Specialundervisning unge og voksne Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 2 6 uger Socialcentret Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge Optagelse på venteliste til dagtilbud for børn 23 3 uger Borgerservice

11 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 3 uger Borgerservice Tilskud til privat pasning 80 3 uger Borgerservice

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere