INDHOLDET AF MØDET I DAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDET AF MØDET I DAG"

Transkript

1 VELKOMMEN

2 INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende spildevandsplan): Rammer og indhold Betydning for dig Hvor skal der graves, hvornår og hvordan Nedsivning af regnvand Spørgsmål NB. Præsentationen ligges på hjemmesiden Borgermøde Sunds 18. august

3 HERNING KOMMUNE - hvad er kommunens rolle? Herning Kommune er myndighed: Udarbejder en plan for håndtering af regn- og spildevand Udarbejder en plan for klimatilpasning Giver tilladelser til: udledning af regn- og spildevand tilslutning til kloaknettet gravearbejder i vejarealer m.m. grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand afkobling af regnvand Herning Kommune ejer Herning Vand A/S HK s tilladelser til HV sendes til høring hos staten Borgermøde Sunds 18. august

4 HVEM ER HERNING VAND A/S - hvad er vores rolle? Herning Vand A/S er en forsyningsvirksomhed der: Håndterer og renser spildevandet i Herning Kommune Leverer rent drikkevand til ca. 60 % af Herning Kommune Rammerne: Ejer-strategi, kommuneplan og vandplanerne Spildevandsplanen og tillæg hertil Klimatilpasningsplan Herning Vand er, som enhver anden virksomhed underlagt regulering: Kommune Stat Forsyningssekretariatet (gælder kun vand- og spildevandsforsyning) Borgermøde Sunds 18. august

5 STRATEGI FOR KLOAKFORNYELSE I HERNING KOMMUNE Det planmæssige grundlag: Tillæg 18 til gældende spildevandsplan Strategi og konsekvens: I Herning Kommune er det besluttet at separere kloaksystemet, med undtagelse af enkelte områder i Herning By (C), hvor der semisepareres Det betyder, at ca grundejere over en årrække skal separere Betydning for dig: Du skal separere afløbssystemet på din grund (5 års frist) Du skal selv betale for separeringen på din ejendom Borgermøde Sunds 18. august

6 STRATEGI FOR KLOAKFORNYELSE I HERNING Betydning af separeringen for dig: En ejendom med et opdateret /renoveret /separeret kloaksystem vil være sikret mod rotter og oversvømmelser (men ikke en ultimativ garanti) Du kan opnå synergi/besparelse, hvis du alligevel skal lave ny terrasse/indkørsel Har du en fejlkobling, kan du få den rettet Har du en evt. en utæt kloak, kan du få skaden udbedret Separering af kloaksystemet på din grund, samtidig med at vi separerer i vejen, kan give en mindre besparelse Borgermøde Sunds 18. august

7 STRATEGI FOR KLOAKFORNYELSE I HERNING Økonomi Gennemsnitspris på separering af kloaksystem på privat ejendom uden kælder i Sunds er ca kr. incl. moms Er der ulemper ved at lave arbejdet før 5 års fristen? Ja, udgiften kommer før den skal komme, men under visse omstændigheder bliver den mindre (se pjecen Skal du bygge om ) Borgermøde Sunds 18. august

8 STRATEGI FOR KLOAKSANERINGEN I HERNING - HVORFOR SEPARERING? To helt forskellige typer af spildevand ( kildesortering ) Renseanlægget fungerer bedre og meget billigere, når spildevandet ikke fortyndes med regnvand - pt. udgør regnvand 2/3 Det er dyrt at pumpe regnvand til renseanlæg Fjernes regnvandet fra spildevandet reduceres risikoen for spildevand til kældre, på terræn og vandløb Det forbereder os til en fremtid med mere regn dvs. det er en vigtig del af klimatilpasningen Grundlag for centralisering af behandling af spildevandet (de små renseanlæg nedlægges..det gælder også Sunds renseanlæg) Borgermøde Sunds 18. august

9 OVERSAT TIL PRAKSIS - eksempler på overløb Kælderoversvømmelse med beskidt vand. Kælderoversvømmelse med regnvand. Se folder: Vand i kælderen Borgermøde Sunds 18. august

10 PROBLEMER I SUNDS Hvert år indsiver m3 grundvand i gamle utætte kloakledninger Behandling af fællesvand (blandet regn -, og spildevand) har en udgift på 2 kr. pr. m3 dermed unødig udgift på 1,6 mio. kr. om året i Sunds Sunds renseanlæg er i dårlig stand og skal nedlægges. Alt spildevand pumpes i fremtiden til Herning renseanlæg Tværmosebækken efter stor regnbyge Nye vandplaner kræver bedre vandkvalitet i vandløb o.l. som f.eks. i Tværmosebækken Borgermøde Sunds 18. august

11 OVERLØBSBYGVÆRK - FÆLLESVAND Overløb fra fælleskloakken ledes til Tværmosebækken Borgermøde Sunds 18. august

12 OVERSVØMMELSE VED HOVEDKLOAK PÅ SKALMEJESKOLESTIEN Oversvømmelse ved Skalmejeskolestien når kapaciteten i ledningen er overfyldt Borgermøde Sunds 18. august

13 OVERSVØMMELSE VED TVÆRMOSBÆKKEN Tværmosebækken/ rørbassin efter stort regnskyl Borgermøde Sunds 18. august

14 Hvad er separering? Før separering Borgermøde Sunds 18. august

15 Hvad er separering? Efter separering Borgermøde Sunds 18. august

16 TIDLIGERE KLOAKSYSTEM Alt fælleskloaksystem igennem byen til Sunds renseanlæg - Hyppigere oversvømmelser - Meget store dimensioner på kloakrør Borgermøde Sunds 18. august

17 Arealer til nye bassiner Alle arealer tidligere til renseanlæg Borgermøde Sunds 18. august

18 Nye regnvandsbassiner i Sunds 440 private ejendomme skal separere på egen grund fra inden medio 2019 Nye regnvands bassiner har positiv effekt kvaliteten i vandløb Separering, spildevand forsinkelse og etablering af 4 nye bassiner, 3 ombyggede bassiner 18 I fremtiden vil Tværmosebæk ikke blive forurenet af BORGERMØDE SUNDS 18. AUGUST 2015 og nedlæggelse af 1 overløbsbygværk

19 REGNVANDSBASSINER I SUNDS Eksempel på regnvandsbassin Borgermøde Sunds 18. august

20 NIVEAUMÅLING AF GRUNDVAND På et år varierer grundvandsstanden ca. 70 cm (målt siden 2012) Grundvandet er meget afhængig af årstid og nedbør Herning Vand 3 grundvandspejlinger i Sunds, som har registreret data siden 2012 Målingerne er permanente og leverer løbende data til Herning Vand Desuden måles der niveau på vandstand på vandløb osv. Herning Vand har i alt 7 målinger på grundvand, vandløb og sø (heraf 3 på grundvand) Grundvandet kan som følge af kloakfornyelsen stige til det oprindelige niveau. Borgermøde Sunds 18. august

21 DET VIDERE FORLØB Orienteringsbrev nr. 1 fra HV: Fremsendt til alle i 2014 inkl. informationsmateriale (nedsivning m.m.) oplysning om 5 års fristen for separering på egen grund Orienteringsbrev nr. 2 fra HV: 2-6 måneder før opstart på de enkelte etaper, sender vi et supplerende orienteringsbrev Herning Vand igangsætter separeringerne i Grundejere kan igangsætte separering fra 2015 Herning Kommune meddeler påbud tidligst 2019 med varsling i 2018 Grundejere skal have afsluttet separeringen fra januar 2019 (fristen er afhængig af etaper) Borgermøde Sunds 18. august

22 LØBENDE ORIENTERING BEBOERE Information vedrørende tilkørselsforhold til de enkelte ejendomme som er berørt af kloakfornyelsen Omdeles i postkassen Borgermøde Sunds 18. august

23 Planer for byerne i Herning Kommune Info. vedrørende projektet på: da/privat/sunds Nyhedsmail info. omkring det konkrete projekt OBS Herning Vand har ikke planer over privat grund se i stedet: ing.dk Borgermøde Sunds 18. august

24 SUNDS ETAPE 1 OMRÅDE VEST Tidsplan 2015 (nævnte rækkefølge) Skalmejestien Rønne Alle Præstegårdvej Præstegårdvænget (2016) Der laves midlertidige adgangsveje Tidsplan revideres løbende på hjemmesiden Borgermøde Sunds 18. august

25 SUNDS ETAPE 1 OMRÅDE ØST Tidsplan 2016 (nævnte rækkefølge) Søgårdvej + grønt areal Søstien Åvej Der laves midlertidige adgangsveje Tidsplan revideres løbende på hjemmesiden Borgermøde Sunds 18. august

26 DET PRAKTISKE ARBEJDE - Tilkobling af stik fra fælles hovedledning til separat kloak Evt. skelbrønd placeres ca. 1 meter inde på privat grund (Herning Vand betaler skelbrønden) Spildevandsledning placeres tættest imod skel Regnvandsledning tilsluttes i et grenrør mellem evt. skelbrønd og vejareal. Samtykkeerklæring omkring ønske af en skelbrønd sendes til Herning Vand. (vedlagt orienteringsbrev 2 samt svarkuvert) Borgermøde Sunds 18. august

27 FÆRDIGMELDING/ANMELDELSE TIL HERNING KOMMUNE Byggesags nr. (ved byggesag) Renovering eller Separering. Adresse (hvor arbejdet er udført). Ejer samt ejers adresse. Fuldført dato. Kloakmesterens stempel samt underskrift. Sammen med færdigmeldingen leveres en tegning (som udført), påskrevet adresse og i en sådan kvalitet at det kan placeres i en sammenhæng samt forstås uden problemer. Stemplet og underskrevet af kloakmesteren. Tegninger skal udføres digitalt, eller med tusch eller mørk kuglepen og standardsignaturer ønskes anvendt. Sendes til Herning Kommune, Teknik og Miljø. Borgermøde Sunds 18. august

28 BOLIG-JOB-ORDNINGEN Borgermøde Sunds 18. august

29 FASKINER En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider Separering og nedsivning i HK kræver ikke byggetilladelse, men til- og frakobling i jord fra offentlig afløbsledning, skal udføres og anmeldes af autoriseret mester. Når arbejdet er udført, skal anmeldelse/færdigmelding og som udført tegning sendes til Herning Kommune, Teknik og Miljø. Faskiner skal udføres i henhold til DS 440 Mindre afløb med nedsivning Borgermøde Sunds 18. august

30 KRAV TIL FASKINER Afstandskrav: 25 m til vandindvindingsanlæg med drikkevandskvalitet, 25 m til vandløb, søer, havet, dræn, grøft, 2 m til skel/vej, 5 m til beboelse eller bygninger med kælder, 2 m til andre bygninger/udhuse, 2 m til anlæg for husspildevand Placeres over grundvandsspejl Inden afledning regn- og overfladevand afledes til faskine, skal dette passere en mindst 300 mm brønd med sandfang og vandlås. Borgermøde Sunds 18. august

31 REGNVANDSFASKINE Privatpersoner må gerne selv udføre faskiner på privat grund se nedenstående lovgivning. BEK nr. 546 af 30/05/ Følgende arbejde er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester: Faskiner 1) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager. Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Borgermøde Sunds 18. august

32 REGNVANDSFASKINER Borgermøde Sunds 18. august

33 LINKS Herning Kommune: Herning Vand: Statens Vandplaner: Lovgivningen: Skat: Faskiner: Tillæg til spildevandsplanen: Borgermøde Sunds 18. august

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere