Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software"

Transkript

1 Brugervejledning Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software Oplysningerne i dette dokument er med forbehold for ændringer uden varsel og indebærer ikke en forpligtelse for Creative Technology Ltd. Denne vejledning eller dele heraf må ikke gengives eller udsendes i nogen som helst form eller på nogen som helst måde elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopieres og optages, til noget som helst formål uden skriftlig tilladelse fra Creative Technology Ltd. Softwaren, som er beskrevet i dette dokument, leveres på basis af en licensaftale og må kun bruges eller kopieres i overensstemmelse med vilkårene i denne licensaftale. Det er i strid med loven at kopiere softwaren eller noget andet medium, bortset fra hvor dette er specifikt tilladt i henhold til licensaftalen. Licenstageren må kun oprette én kopi af softwaren som sikkerhedskopi. Copyright Creative Technology Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Version 2.1 juni 2002 Sound Blaster og Blaster er registrerede varemærker, og Sound Blaster Audigy-logoet, Sound Blaster PCI-logoet, EAX ADVANCED HD, Multi-Environment, Environment Panning, Environment Reflections, Environment Filtering, Environment Morphing, Creative Multi Speaker Surround, Inspire og Oozic er varemærker tilhørende Creative Technology Ltd. i USA og/eller andre lande. E-Mu og SoundFont er registrerede varemærker tilhørende E-mu Systems, Inc. SoundWorks er et registreret varemærke, og MicroWorks, PCWorks og FourPointSurround er varemærker tilhørende Cambridge SoundWorks, Inc. Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, AC-3, Pro Logic og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes. Alle øvrige produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Dette produkt er omfattet af et eller flere af følgende USA-patenter: 4,506,579; 4,699,038; 4,987,600; 5,013,105; 5,072,645; 5,111,727; 5,144,676; 5,170,369; 5,248,845; 5,298,671; 5,303,309; 5,317,104; 5,342,990; 5,430,244; 5,524,074; 5,698,803; 5,698,807; 5,748,747; 5,763,800; 5,790,837.

2 Creative Programlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.5.1, Maj 2002 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED AT VÆRE UNDERLAGT DENNE AFTALES VILKÅR. HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I AFTALEN, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN, MEN SKAL OMGÅENDE RETURNER STRAKS OG INDEN 15 DAGE SOFTWAREN, AL RELATERET DOKUMENTATION OG MEDFØLGENDE DELE TIL KØBSSTEDET FOR AT FÅ DEM REFUNDERET.. Dette er en juridisk bindende aftale mellem dig og Creative Technology Ltd. og alle underafdelinger ( Creative ). Denne aftale angiver alle de betingelser, under hvilke Creative tilbyder, at man på licens får adgang til softwaren, der leveres forseglet sammen med tilhørende dokumentation og vedlagte dele, herunder bla.a. programmer, drivere, biblioteker og datafiler til programmerne (samlet under betegnelsen Software ). LICENS 1. Licensoverdragelse Softwaren leveres på licens (den sælges ikke) til brugeren med henblik på brug ifølge denne aftale. Brugeren ejer den diskette eller det medie, softwaren leveres på, oprindeligt eller efterfølgende; men, som i forholdet mellem brugeren og Creative (og til en vis grad alle licensejere), Creative opretholder retten til og ejerskabet af softwaren og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt overdrages til brugeren. Licensen under dette Afsnit 1 er betinget af, at du overholder alle dine forpligtelser under nærværende aftale. Creative giver dig ret til at bruge alle eller dele af softwaren, forudsat at: (a) softwaren ikke distribueres mod betaling, (b) softwaren kun bruges sammen med Creatives andre produkter, (c) softwaren IKKE ændres, (d) alle erklæringer om ophavsret håndhæves for softwaren, og (e) licenstageren/slutbrugeren erklærer sig indforstået med at være bundet af vilkårene i nærværende aftale. 2. Brug på en enkelt computer Softwaren må til enhver tid kun bruges på en enkelt computer af en enkelt bruger. Den maskinlæselige del af softwaren kan kun overføres fra en computer til en anden, hvis (a) softwaren (inkl. alle dele eller kopier deraf) slettes fra den oprindelige computer, og (b) der er sikkerhed for, at softwaren aldrig bruges på mere end én computer ad gangen. 3. Enkeltstående basis Softwaren må kun bruges på enkeltstående basis, således at softwaren med tilhørende funktioner kun kan aktiveres af personer, der er fysisk til stede dér, hvor den computer, der indeholder denne software, er placeret. Hverken softwaren eller de tilhørende funktioner må aktiveres af en fjernbruger eller overføres helt eller delvist via et netværk eller en kommunikationslinje. 4. Copyright Softwaren ejes af Creative og er beskyttet i henhold til United States copyright-lovgivning og internationale copyrightregler. Du må ikke fjerne copyrightmærkaten fra kopier af softwaren eller af den trykte dokumentation, der følger med softwaren. 5. En arkivkopi Der må kun laves en (1) arkivkopi af den maskinlæsbare del af softwaren, der opbevares som sikkerhedskopi, med henblik på brug i en enkelt computer, såfremt at der ligeledes produceres en ekstra kopi af alle copyright- og andre regler, nøjagtig som i den originale softwarepakke. 6. Ingen sammenfletning eller integration Der må hverken sammenflettes eller integreres dele af softwaren i andre programmer, medmindre det er udtrykkeligt tilladt under de gældende lokale retsregler. Enhver del af softwaren, der integreres i et andet program, vil fortsat være underlagt alle betingelser i nærværende aftale, og alle copyright- og andre lignende regler, der følger med den originale softwarepakning, skal reproduceres og placeres på samtlige sammenflettede eller integrerede dele fra softwaren. 7. Netværksversion Hvis du har købt en netværksversion af softwaren, gælder samtlige betingelser i denne aftale installationen af softwaren på en enkelt filserver. Softwaren kan ikke kopieres til flere systemer. Ethvert knudepunkt, der tilsluttes filserveren, skal have sin egen licens til en knudepunktskopi af softwaren, som i givet fald kun er en licens for pågældende knudepunkt. 8. Overdragelse af licens Softwarelicensen kan kun overdrages, hvis (a) samtlige dele af softwaren eller kopier heraf overdrages, (b) du ikke bevarer en del af softwaren eller kopier heraf og, (c) at modtageren læser og er indforstået med samtlige betingelser i denne aftale. 9. Begrænsninger i brug, kopiering og tilpasning

3 af softwaren Udover betingelserne udtrykkeligt angivet i denne kontrakt eller af gældende love i den retskreds hvor du erhvervede programmet, må du ikke anvende, kopiere eller modificere det. Ej heller udlicensere nogen af dine rettigheder i denne kontrakt. Du må kun anvende programmet til dit eget personlige brug og ikke til offentlig visning eller til fremstilling af videobånd, der vises offentligt 10.Adskille, afmontere eller omvendt samling Du anerkender, at denne software indeholder handelshemmeligheder og andre oplysninger vedrørende Creative og øvrige licenshavere. Undtagen i de tilfælde, hvor det er udtrykkeligt tilladt ifølge denne kontrakt eller den gældnede lokale lovgivning, er det hverken tilladt at adskille, afmontere eller samle softwaren omvendt eller på anden måde deltage i aktiviteter, med henblik på at nå ind til underliggende oplysninger, der ikke er umiddelbart synlige for brugeren i forbindelse med almindelig brug af softwaren. Det er en betingelse, at du under ingen omstændigheder overfører softwaren eller fremviser softwarens objektkode på en computerskærm eller foretager hardcopyhukommelsesdump af softwarens objektkode. Skulle du få behov for oplysninger vedrørende softwarens funktioner i forbindelse med andre programmer, må du hverken adskille eller afmontere softwaren for at hente disse oplysninger, da sådanne oplysninger altid skal rekvireres hos Creative på en af de adresser, der er angivet herunder. Ved modtagelse af en sådan forespørgsel, foretager Creative en vurdering af, hvorvidt du som bruger har legale behov for sådanne oplysninger, og om Creative i givet fald kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. Under alle omstændigheder skal Creative informeres om oplysninger i forbindelse med omvendt samling eller andre lignende aktiviteter, og resultaterne heraf udgør fortrolige oplysninger tilhørende Creative, der udelukkende kan bruges i forbindelse med softwaren. 11. Til software med CDDB-funktioner. Denne pakke omfatter programmer, som kan indeholde software fra CDDB, Inc. of Berkeley California ( CDDB ). Software fra CDDB ( CDDB-klienten ) gør det muligt for programmet at foretage onlinediskidentifikation og hente musikrelaterede oplysninger, herunder navn, kunstner, spor og titeloplysninger ( CDDBdata ) fra onlineservere ( CDDB-servere ) samt udføre andre funktioner. De accepterer, at De kun må bruge CDDB-data, CDDB-klienten og CDDB- servere til Deres eget private, ikke-kommercielle brug, samt at De ikke tildeler, kopierer, overdrager eller sender CDDBklienten eller nogen CDDB-data til en tredjepart. DE ACCEPTERER, AT DE IKKE MÅ BRUGE ELLER BENYTTE CDDB-DATA, CDDB- KLIENTEN ELLER CDDB-SERVERE, MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI. De accepterer, at Deres ikke-eksklusive licens til at bruge CDDB-data, CDDB-klienten og CDDBservere ophører, hvis disse restriktioner overtrædes. Hvis licensen ophører, accepterer De at stoppe al brug af CDDB-data, CDDB-klienten og CDDB-servere. CDDB forbeholder sig alle rettigheder til CDDB-data, CDDB-klienten og CDDB-servere, herunder alle ejendomsrettigheder. De accepterer, at CDDB Inc. kan håndhæve rettighederne direkte mod Dem i henhold til denne aftale og i CDDB Inc.s eget navn. CDDB-klienten og alle CDDB-data er givet i licens til Dem SOM DE ER OG FOREFINDES. CDDB fremsætter ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, hvad angår nøjagtigheden i CDDB-data fra eller i CDDB-servere. CDDB forbeholder sig retten til at slette data fra CDDBservere og ændre datakategorier til ethvert formål, som CDDB skønner tilstrækkeligt. Der gives ingen garanti for, at CDDB-klienten eller CDDB-servere er fejlfrie eller at funktionen i CDDB-klienten eller CDDB-servere bliver afbrudt. CDDB er ikke forpligtet til at levere nye, forbedrede eller ekstra datatyper eller kategorier, som CDDB eventuelt vælger ikke at levere fremover. CDDB FRASIGER SIG ETHVERT ANSVAR DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER. CDDB indestår ikke for de resultater, som opnås gennem brug af CDDB-klienten eller en CDDB-server. CDDB KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER FOR ET EVENTUELT DRIFTSTAB ELLER MISTEDE INDTÆGTER. OPHØRE Den licens, der overdrages brugeren, er gældende, indtil den bringes til ophør. Licensen kan til enhver tid bringes til ophør ved at returnere softwaren (inkl.

4 alle dele eller kopier) til Creative. Licensen bringes til ophør ligeledes automatisk uden varsel fra Creative i tilfælde af misligholdelse af betingelserne i denne aftale. I tilfælde af at licensen briges til ophør erklærer du dig indforstået i at skulle aflevere softwaren (inkl. alle dele eller kopier deraf) til Creative. I tilfælde af afslutning kan Creative også gennemtvinge en given rettighed i henhold til lovgivningen. Betingelserne i denne aftale, der tjener til beskyttelse af Creatives rettigheder, er fortsat gældende efter en ophør. BEGRÆNSET GARANTI Creative garanterer, som den eneste garanti, at disketterne, hvorpå softwaren leveres, er fejlfri og opfylder betingelserne på garantibeviset eller i den trykte håndbog, der følger med softwaren. Ingen forhandler, distributør eller andet led eller person er autoriseret til at udvide eller foretage ændringer i denne garanti eller dele af denne aftale. Alle øvrige forhold, andre end de, der er angivet i garantibetingelserne i denne aftale, er ikke bindende for Creative. Creative garanterer ikke, at funktionerne i softwaren imødekommer alle dine krav, eller at brugen af softwaren vil forløbe uafbrudt, fejlfri eller fri for forkerte koder. En yderligere beskrivelse af begrebet forkerte koder gældende i dette afsnit alene, kan være en programkode, der har til formål at besmitte øvrige computerprogrammer eller computerdata, opbruge computerressourcer, ændre, ødelægge, registrere eller overføre data eller på anden måde lægge beslag på den normale betjening af computeren, computersystemet eller computernetværket, inkl. virus, trojanske heste, droppers, orme, logiske bomber og lign. ERSTATNING FRA DIG Hvis du distribuerer softwaren og dermed bryder denne aftale, skal du i henhold til aftalen yde erstatning til, forsvare og holde Creative skadesløs fra og mod eventuelle krav og retssager, herunder advokatsalærer og påløbne omkostninger, der er et resultat af eller er knyttet til brugen af eller distributionen af softwaren ved overtrædelse af nærværende aftale. MED UNDTAGELSE AF DE STEDER, DER ER ANGIVET TIDLIGERE I AFTALEN, LEVERES SOFTWAREN SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM, AT PRODUKTERNE ER KURANTE ELLER KAN ANVENDES TIL ET BESTEMT FORMÅL. CREATIVE TILBYDER HVERKEN OPDATERINGER, OPGRADERINGER ELLER TEKNISK SUPPORT TIL DENNE SOFTWARE. Herudover kan Creative ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden af oplysninger, der leveres af Creative eller tredjeparts teknisk servicepersonale, eller eventuelle skader (direkte og indirekte) som følge af en sådan vejledning fra teknisk support. Du påtager selv fuldt ansvar for valg af software til dit arbejde, samt for installation, brug og de resultater, du opnår ved brug af softwaren. Du påtager dig ligeledes hele den risiko, der er forbundet med kvalitet og funktioner i softwaren. Hvis der opstår fejl i softwaren, er du (og hverken Creative eller distributører eller forhandlere) ansvarlig for dækning af alle omkostninger i forbindelse med servicearbejde, reparation eller andet. Denne garanti giver dig specielle juridiske rettigheder og eventuelle andre rettigheder, afhængigt af landet/staten. I visse lande/stater er det ikke tilladt at gennemføre garantibegrænsning, og i de tilfælde gælder de undtagelser, der er angivet herover, ikke. Creative frasiger sig alle garantier af enhver slags, hvis softwaren er tilpasset, ompakket eller på nogen måde ændret af tredjepart, der ikke er Creative. BEGRÆNSNINGER I RETSMIDLER OG SKADER DET ENESTE RETSMIDDEL I TILFÆLDE AF BRUD PÅ GARANTIEN FREMGÅR AF GARANTBEVISET ELLER DEN TRYKTE VEJLEDNING, DER FØLGER MED SOFTWAREN. I INTET TILFÆLDE KAN CREATIVE ELLER DENNES LEVERANDØRER BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER HERUNDER DRIFTSTAB, MISTEDE OPSPARINGER, BRUGSTAB, MISTET INDTJENING ELLER DATATAB SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER NÆRVÆRENDE AFTALE, SELVOM CREATIVE ELLER DENNES LEVERANDØRER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.. CREATIVE KAN ALDRIG HOLDES ANSVARLIG FOR BELØB, DER OVERSTIGER DET BELØB, DER ER BETALT FOR BRUG AF SOFTWAREN, UANSET HVORLEDES ET SÅDANT KRAV FREMLIGGES. Visse lande/stater tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for hændelige eller følgeskader, og i disse tilfælde gælder ovennævnte begrænsning eller udelukkelse ikke. RETURFORSENDELSE Hvis det bliver nødvendigt at returnere softwaren til Creative eller en autoriseret Creative-forhandler, skal fragten betales ved afleveringen og softwaren skal enten forsikres eller brugeren skal påtage sig enhver risiko for tab eller skade under forsendelse.

5 BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DEN AMERIKANSKE STAT Al software og tilhørende dokumentation er underlagt begrænsede rettigheder. Brug, duplikering eller afsløring fra den amerikanske stat er underlagt betingelserne som beskrevet i subdivision (b)(3)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software Clause at I tilfælde af under-licens eller brug af softwaren uden for USA er pågældende lands lovgivning gældende, amerikansk eksportkontrollovgivning samt den engelske version af denne aftale. PRODUCENTEN Producenten af denne software er: Creative Technology Ltd 31, International Business Park Creative Resource Singapore GENERELT Denne aftale er bindende for dig, dine ansatte, ledere, producenter og agenter samt alle efterfølgere eller tilknyttede personer. Hverken softwaren eller eventuelle oplysninger fra samme må eksporteres undtagen i overensstemmelse med den amerikanske lovgivning eller anden gældende lovgivning. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Californien (undtagen i tilfælde, hvor den gældende lokale lovgivning har afvigende regler vedrørende copyright og registrerede varemærker). Denne aftale udgør hele aftalen mellem os og dig, og du erklærer dig indforstået med, at Creative ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle usande erklæringer eller fremstillinger fremsat af dem, deres agenter eller andre (hverken uskyldigt eller forsømmeligt), som du stolede på, da du indgik nærværende aftale, medmindre sådanne erklæringer eller fremstillinger er afgivet svigagtigt. Denne aftale afløser alle andre aftaler, herunder men ikke begrænset til, reklamer i forbindelse med softwaren. Hvis en del af denne aftale dømmes ugyldig eller uigennemførlig i et land eller af en regering, skal den pågældende del af aftalen tilpasses i fornødent omfang, så den bliver både gyldig og gældende, mens resten af aftalen forbliver gældende med fuld gyldighed. Spørgsmål vedrørende denne aftale bedes rettet til Creative på ovennævnte adresse. Spørgsmål vedrørende produktet eller tekniske spørgsmål bedes rettet til dit nærmeste Creative Teknisk supportcenter. TILLÆG TIL LICENSAFTALEN TIL MICROSOFT-SOFTWARE VIGTIGT: Ved at brug Microsofts softwarefiler ( Microsoft-softwaren ), som leveres med dette tillæg, accepterer De at være bundet af følgende betingelser. Hvis De ikke accepterer disse betingelser, må De ikke bruge Microsoft-softwaren. Microsoft-softwaren leveres med det ene formål at erstatte tilsvarende filer, der er leveret sammen med en tidligere licenseret kopi af Microsoftsoftwareproduktet ( OPRINDELIGT PRODUKT ).Ved installation bliver Microsoftsoftwarefilerne en del af det OPRINDELIGE PRODUKT og er underlagt de samme ansvars- og licensbestemmelser og betingelser, som det OPRINGDELIGE PRODUKT. Hvis De ikke har en gyldig licensaftale til at bruge det OPRINDELIGE PRODUKT, må De ikke bruge Microsoft-softwaren. Al anden brug af Microsoft-softwaren er forbudt. Intet i denne aftale skal kunne fortolkes, som at Creative advokerer for eller tillader overtrædelse af lokale og/eller internationale love, der gælder i din retskreds. SPECIELLE EU-REGLER HVIS DU HAR ANSKAFFET SOFTWAREN INDEN FOR EU, GÆLDER FØLGENDE REGLER OGSÅ FOR DIG. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM BETINGELSERNE I DENNE SOFTWAREAFTALE OG DE EFTERFØLGENDE REGLER, ER FØLGENDE REGLER GÆLDENDE. DEKOMPILERING Du er forpligtet til under ingen omstændigheder at overføre softwaren eller vise softwarens objektkode på andre computerskærme eller lave hardcopyhukommelsesdumps af softwarens objektkode. Hvis du får behov for oplysninger i forbindelse med softwarens evne til at fungere sammen med andre programmer, kan du hverken afkompilere eller adskille softwaren for at opnå sådanne oplysninger, og du er indforstået med til enhver tid at skulle anmode om sådanne oplysninger hos Creative på adressen, der er angivet tidligere. Ved modtagelse af en sådan forespørgsel, foretager Creative en vurdering af, hvorvidt du som bruger har legale behov for sådanne oplysninger, og om Creative i givet fald kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. BEGRÆNSET GARANTI MED UNDTAGELSE AF HVOR ANDET ER ANGIVET TIDLIGERE I NÆRVÆRENDE AFTALE, OG SOM ANGIVET UNDER OVERSKRIFTEN LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, LEVERES SOFTWAREN SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM, AT PRODUKTERNE ER KURANTE, ELLER KAN ANVENDES TIL ET BESTEMT FORMÅL.

6 BEGRÆNSNINGER I RETSMIDLER OG SKADER BEGRÆNSNINGERNE I RETSMIDLER OG SKADER I SOFTWARELICENS-AFTALEN OMFATTER IKKE PERSONSKADE (HERUNDER DØDSFALD) FORÅRSAGET AF CREATIVE S HANDLEMÅDE OG ER UNDERLAGT REGLERNE, DER ER ANGIVET I AFSNITTET MED OVERSKRIFTEN LOVBESTEMTE RELGER. LOVBESTEMTE REGLER I henhold til irsk lovgivning kan visse betingelser og garantier være implicitte i kontrakter i forbindelse med varesalg og i servicekontrakter. Sådanne betingelser og garantier er ikke gældende i samme omfang, som sådanne betingelser og garantier ville være gældende i forbindelse med denne aftale i henhold til irsk lovgivning. Omvendt vil sådanne betingelser og garantier være gældende, hvis du ikke lovligt kan afvises. Som følger heraf stiller intet i denne aftale brugere ringere end afsnit 12, 13, 14 eller 15 i den irske Sale of Goods Act 1893 (revideret version). GENERELT Denne aftale er underlagt den irske lovgivning. De forskellige versioner af denne aftale på de forskellige sprog skal gælde vedrørende software erhvervet inden for EU. Denne aftale er den komplette aftale mellem os, og du erklærer dig indforstået med, at Creative ikke kan holdes ansvarlig for forkerte udtalelser eller fremvisninger, foretaget af selve firmaet eller firmaets agenter eller andre (hverken uskyldigt eller forsømmeligt) som du har stillet til grund for din accept af denne aftale, medmindre sådanne udtalelser eller repræsentation er foretaget svigagtigt. Sikkerhedsoplysninger Følgende afsnit indeholder bemærkninger til forskellige lande: FORSIGTIG: Denne enhed er beregnet til installation foretaget af brugeren på en CSA/TUV/ UL-godkendt/-registreret IBM AT-pc eller - kompatible pc'er inden for det af fabrikanten definerede område, som brugeren har adgang til. Kontroller i betjenings- eller installationsvejledningen for udstyret og/eller hos forhandleren af udstyret, om dit udstyr er egnet til brugerinstallerede programkort. Bemærkning for USA FCC Kapitel 15: Dette udstyr er testet, og resultatet har vist, at det er i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til Kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udformet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i en privat beboelse. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvent energi, og, hvis det ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Denne bemærkning er dog ikke en garanti for, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, bør brugeren forsøge at tage en eller flere af følgende forholdsregler: Drej eller flyt modtageantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en anden kontakt end den, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/ TV-tekniker. FORSIGTIG: Hvis du skal overholde grænserne for digitalt udstyr i Klasse B i henhold til Kapitel 15 i FCC-reglerne, skal denne enhed installeres i computerudstyr, der er i overensstemmelse med grænserne for udstyr i Klasse B. Alle de kabler, der bruges til at tilslutte computeren og de ydre enheder, skal være afskærmede og jordede. Betjening af computer, der ikke er godkendt, eller kabler, der ikke er afskærmede, kan resultere i interferens i forbindelse med radio- eller TV-modtagelse. Ændringer Ændringer eller tilpasninger, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten af denne enhed, kan gøre brugerens tilladelse til at bruge enheden ugyldig. Bemærkning for Canada Dette udstyr er i overensstemmelse med grænserne for radiointerferens for udstyr i Klasse B i henhold til bestemmelserne i Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations. Cet appareil est conforme aux normes de CLASSE B d interférence radio tel que spécifié par le Ministère Canadien des Communications dans les règlements d interférence radio. Overensstemmelse Dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiv: Direktiv 89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD)(73/23/EEC), som ændret i direktiv 93/68/EEC. Bemærkning for Europa Kommunikationsprodukter for det europæiske marked er i overensstemmelse med direktiv R&TTE 1999/5/EC.

7 Oplysninger om ophavsret for brugere af Creatives produkter Visse Creative-produkter er designet med det formål at hjælpe dig med at reproducere materiale, som du har ophavsretten til eller har fået tilladelse til at kopiere fra ejeren af ophavsretten eller som en undtagelse fra gældende lov. Medmindre du ejer ophavsretten eller har en sådan tilladelse, overtræder du måske loven om ophavsret og kan blive tvunget til at betale erstatning eller anden form for godtgørelse. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, skal du kontakte din juridiske rådgiver. Det er dit ansvar, når du bruger et Creative-produkt, at sikre, at der ikke sker overtrædelse af loven om ophavsret, der siger, at kopiering af visse materialer eventuelt kræver samtykke fra ejerne af ophavsretten. Creative fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til ulovlig brug af Creative-produktet, og Creative kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig med hensyn til oprindelsen af data, der er lagret i en komprimeret lydfil. Du bekræfter og tilslutter dig, at brugen af MP3 Codecs i realtids udsendelse (på land, via satellit, kabel eller andre medier) eller udsendelse via Internet eller andre netværk, f.eks. men ikke begrænset til intranet, i pay-audio- eller pay-ondemand-programmer, ikke er tilladt og/eller licenseret (http://www.iis.fhg.de/amm/).

8 Erklæring om overensstemmelse I henhold til FCC og ET95-19, Producent /importørs navn: Creative Labs, Inc. Producent /importørs adresse: 1901 McCarthy Boulevard Milpitas, CA United States Tel: (408) erklæerer under eneansvat, at produket Varebetegnelse: Creative Labs Modelnumre: SB0092/SB0090 er testet i henhold til kravet i FCC / CISPR22/85 for udstyr i Klasse B og fundet at overholde følgende standarder: EMI/EMC: ANSI C , FCC Kapitel 15 Stykke B overholder standarderne i den canadiske ICES- 003 for udstyr i Klasse B. Denne enhed overholder standarderne Kapitel 15 i FCCreglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed forårsager måske ikke skadelig interferens, og 2. Denne enhed accepterer modtaget interferens, herunder interferens der kan medføre uønsket virkemåde. Ce matériel est conforme à la section 15 des régles FCC. Son Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Le matériel ne peut étre source D interférences et 2. Doit accepter toutes les interférences reques, Y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Compliance Manager Creative Labs, Inc. Juni 25, 2001 Erklæring om overensstemmelse I henhold til FCC og ET95-19, Producent /importørs navn: Creative Labs, Inc. Producent /importørs adresse: 1901 McCarthy Boulevard Milpitas, CA United States Tel: (408) erklæerer under eneansvat, at produket Varebetegnelse: Creative Labs Modelnumre: SB0162 er testet i henhold til kravet i FCC / CISPR22/85 for udstyr i Klasse B og fundet at overholde følgende standarder: EMI/EMC: ANSI C , FCC Kapitel 15 Stykke B overholder standarderne i den canadiske ICES- 003 for udstyr i Klasse B. Denne enhed overholder standarderne Kapitel 15 i FCCreglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed forårsager måske ikke skadelig interferens, og 2. Denne enhed accepterer modtaget interferens, herunder interferens der kan medføre uønsket virkemåde. Ce matériel est conforme à la section 15 des régles FCC. Son Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Le matériel ne peut étre source D interférences et 2. Doit accepter toutes les interférences reques, Y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Compliance Manager Creative Labs, Inc. september 5, 2001 Erklæring om overensstemmelse I henhold til FCC og ET95-19, Producent /importørs navn: Creative Labs, Inc. Producent /importørs adresse: 1901 McCarthy Boulevard Milpitas, CA United States Tel: (408) erklæerer under eneansvat, at produket Varebetegnelse: Creative Labs Modelnumre: SB0232/SB0230 er testet i henhold til kravet i FCC / CISPR22/85 for udstyr i Klasse B og fundet at overholde følgende standarder: EMI/EMC: ANSI C , FCC Kapitel 15 Stykke B overholder standarderne i den canadiske ICES- 003 for udstyr i Klasse B. Denne enhed overholder standarderne Kapitel 15 i FCCreglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed forårsager måske ikke skadelig interferens, og 2. Denne enhed accepterer modtaget interferens, herunder interferens der kan medføre uønsket virkemåde. Ce matériel est conforme à la section 15 des régles FCC. Son Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Le matériel ne peut étre source D interférences et 2. Doit accepter toutes les interférences reques, Y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Compliance Manager Creative Labs, Inc. Juni 20, 2002

9 Indhold Introduktion Digital lyd med stor skarphed... ii Hvad er EAX ADVANCED HD?... iii Pakkens indhold... iii Systemkrav... iv Sådan får du flere oplysninger... iv Mere Hjælp... v Dokumentkonventioner... v 1 Installation af hardware Hvad du skal bruge Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort Sound Blaster Audigy (ikke SB1394)-kort Joystick/MIDI-konsolplade (SB1394) Installations-procedure Trin 1: Klargør computeren Trin 2: Installer Sound Blaster Audigy-kortet Trin 3: Installer Joystick/MIDI-konsolpladen (valgfri) Trin 4: Tilslut til strømforsyning Tilslutning af tilhørende ydre enheder Tilslutning af højttaler-systemer Tilslutning af eksterne forbrugsenheder Placering af højttalerne

10 2 Installation af software Installation af drivere og programmer Afinstallation af programmerne og enhedsdriverne Geninstallation af enhedsdriverne Opdatering af Windows 2000 (Service Pack 2) Sound Blaster Audigy-programmer Creative Sound Blaster Audigy-programmer Creative Taskbar Creative Sound Blaster Audigy Online Quick Start (kun engelsk) EAX ADVANCED HD Gold Mine Experience Creative Diagnostics Creative Surround Mixer Creative AudioHQ SoundFont Control Device Controls Creative Keyboard EAX ADVANCED HD Control Creative WaveStudio Creative PlayCenter Creative Recorder Creative Restore Defaults

11 4 Brug af programmer Multimedie-afspilning Se DVD'er Afspilning af MP3- eller WMA-filer Afspilning af Wave- og cd-lydfiler Afspilning af MIDI-filer Digital underholdning Surround-film Kompilering af personlige albummer Oprettelse af indhold Brug af stemmeeffekter Optagelse af lyd og effekter Oprettelse af musik Optagelse af digital lyd Oprettelse af flere effekter SoundFonts Internetunder-holdning Oplevelse af musik med visuel underholdning Kodning af CD-sange til MP3-format Indlæsning og afspilning af MP3-melodier Afspilning af MP3-sange med EAX Advanced HD Spilreference Understøttelse af EAX Advanced HD Understøttelse af DirectSound3D Understøttelse af A3D Forvalg af lyd i spil Tilpasning af miljøer for spil, der ikke er 3D

12 A B Generelle Specifikationer Funktioner... A-2 Tilslutning... A-4 Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort... A-4 Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort... A-5 Fejlfinding Problemer ved installation af softwaren...b-2 Problemer med lyden...b-3 Utilstrækkelig SoundFont-cache...B-5 Problemer med joysticket...b-6 Problemer med flere lydenheder...b-7 Problemer med Sound Blaster Live!-, Series- eller Sound Blaster PCI512-kortet...B-8 Løsning af I/O-konflikter...B-8 Problemer med Encore DVD Player (medfølger ikke)...b-9 Problemer med Software DVD Player (medfølger ikke)...b-10 Problemer med DV-driver for Windows 98 SE/2000/Me...B-10

13 Introduktion

14 Introduktion Digital lyd med stor skarphed Tak fordi du købte Sound Blaster Audigy, der består af et Sound Blaster Audigy-kort og en Joystick/MIDIkonsolplade (kun SB1394). Det er den meste komplette løsning for digital lyd med stor skarphed, du nogensinde vil opleve. Med de indbyggede 24-bit Analog-to-Digital Convertor (ADC) og Digital-to-Analog Converter (DAC) vil du med Sound Blaster Audigy-afspilleren opleve en lyd med stor skarphed i en utrolig kvalitet med 96 khz SPDIF-understøttelse. Sound Blaster Audigy-kortet med Audigy-processor er fire gange stærkere end den nærmeste konkurrent. Der benyttes formidable EAX ADVANCED HD -teknologier til dine spil- og musikoplevelser. SB1394-porten gør det hurtigt og nemt at tilslutte til bærbare digitale lydafspillere, eksterne CD-RW-drev og andre IEEE 1394-kompatible enheder som digitale videokameraer, printere, scannere og digitale stillkameraer. Kombiner Sound Blaster Audigy med en omfattende samling af softwareprogrammer, og du får uendeligt mange sjove timer. På Sound Blaster Audigy Installation CD finder du spændende programmer, du kan bruge til at oprette EAX-udvidede MP3-sange, du kan dele med dine venner via Internettet. Introduktion ii

15 Hvad er EAX ADVANCED HD? Pakkens indhold EAX ADVANCED HD -teknologi føjer forbedrede lydfunktioner og en bedre ydeevne, flere smarte lydbehandlingsfunktioner, interaktiv lyd med stor skarphed til digital underholdning. EAX ADVANCED HD -teknologier er implementeret i en række lydhardwareløsninger, systemsoftware, programsoftware og API'er (Application Programming Interfaces) fra Creative. Med produkter, der understøtter EAX ADVANCED HD, kan du forme og tilpasse din lydoplevelse. EAX ADVANCED HD -teknologi giver også avancerede lydfunktioner til musikkomponering og lyddesign. EAX ADVANCED HD -teknologi omdefinerer lydoplevelsen. Sound Blaster Audigy drives af et nyt og forbedret program til behandling af digitale signaler, hvilket giver programmet en dobbelt så kraftig behandlingseffekt som Sound Blaster Live!, hvorved spil, musik og film bliver endnu mere realistiske. Sound Blaster Audigy giver en overlegen lydgengivelsesnøjagtighed og forfinede rumklangeffekter og dermed en uovertruffen digital underholdsningsoplevelse. Desuden giver nye avancerede algoritmer stærke 3D-lokaliseringseffekter for alle højttalerkonfigurationer. I spil kan du opleve mange lydeffekter, der alle er placeret i 3D. Glæd dig over Dolby Digital 5.1-lyd med dine film. Optag og nyd dine yndlings-mp3-melodier med lydeffekter, der leder tankerne hen på en "koncertsal", en "jazz-klub" eller andre steder. Jam med din guitar, tilføj EAX ADVANCED HD effekter som overdrive og forvrængning til lyden... eller tilslut en mikrofon og morf din stemme til noget helt vildt! Du vil blive forbavset over den forskel, EAX ADVANCED HD gør. EAX ADVANCED HD -teknologier føjer interaktiv lyd med stor skarphed og gengivelsesnøjagtighed til Sound Blaster Audigy. Med dobbelt EAX-lydbehandling, 3D-positionslydteknologi, lydmiljøeffekter, 5.1 analog og digital lyd og SoundFont-digitale instrumentbiblioteker opnår du akustisk overlegenhed i spil, musik og film. Pakken indeholder følgende dele: Sound Blaster Audigy-kort Joystick/MIDI-skinne til SoundBlaster Audigy (kun SB1394) Sound Blaster Audigy Installation CD Introduktion iii

16 Systemkrav Sound Blaster Audigykort SB1394-programmer, spil og DVD-visning Sådan får du flere oplysninger Genuine Intel Pentium II 350 MHz, AMD K6 450 MHz eller en hurtigere processortype Intel, AMD eller 100% Intel-kompatibelt chipsæt til bundkort Windows 98 Second Edition (SE)/Windows Millennium Edition (Me) - 64 MB RAM Windows XP eller Windows MB RAM 160 MB ledig plads på harddisken Tilgængelig PCI 2.1-kompatibel port til Sound Blaster Audigy-kortet Ledigt tilstødende slot til Joystick/MIDI-skinne til Sound Blaster Audigy (kun SB1394) Hovedtelefoner eller højttalere med forstærker (tilgængelige separat) Cd-rom-drev installeret Genuine Intel Pentium II 350 MHz, MMX eller AMD 450 MHz-processor/3Dnow! Windows 98 SE, Windows Me, Windows XP eller Windows D grafikaccelerator med mindst 8 MB tekstur-ram til spil 128 MB RAM anbefales til hentning og redigering af digitale videoer. Harddisk af typen ultra DMA (ATA-100, af typen rpm og anbefalet 6 GB+) med arbejdsområde på 1 GB+ til digitale videoprogrammer (1 GB+ ledig plads på harddisken til bundtet software) Mindst andengenerations-dvd-rom-drev med disse anbefalede soft-dvd-afspillere: InterVideo s Win DVD 2000 eller CyberLink s PowerDVD 3.0 og nyere Andre programmer kan have højere systemkrav eller kræve en mikrofon. I programmets online Hjælp finder du detaljer. I Sound Blaster Audigy Online Quick Start og de forskellige online Hjælp-filer finder du detaljerede oplysninger om Creative-programmer. Onlinedemoen Sound Blaster Audigy Experience giver en interaktiv introduktion til Sound Blaster Audigy og en demonstration af kortets funktioner. Introduktion iv

17 Mere Hjælp Dokumentkonventioner På Sound Blaster Audigy Installation CD finder du yderligere demoer, biblioteker og anden software. På stedet finder du de seneste Sound Blaster-nyheder og produkter. Stedet indeholder også oplysninger om indkøb, teknisk hjælp og CreativeWare-opdateringer. Følgende typografiske konventioner bruges i hele denne håndbog: Notesblok-ikonet angiver oplysninger, der er særlig vigtige, og som skal overvejes, før du fortsætter. Vækkeuret angiver en advarsel, der kan hjælpe med til at undgå risikable situationer. Advarselstegnet angiver, at der kan opstå personskade eller livstruende situationer, hvis disse retningslinjer ikke overholdes. Introduktion v

18 1Installation af hardware Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer Sound Blaster Audigy.

19 Installation af hardware Hvad du skal bruge Inden du begynder installationen, skal du sørge for at have følgende: Du skal desuden bruge en tilgængelig PCI-port og en anden tilstødende, ledig port på computeren. eller Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort Sound Blaster Audigy (ikke SB1394)-kort Skruetrækker til Philips-hoved (medfølger ikke) Digital CD-lydkabel (medfølger ikke) Joystick/MIDI-konsolplade (kun SB1394) Lydkabel til overførsel af analog lyd fra CD (medfølger ikke) Installation af hardware 1-2

20 Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort En bøsning er et tilslutningsinterface med et enkelt hul, mens et stik består af flere ben. I analog tilstand kan Line Out- og Rear Out-bøsningerne bruges samtidigt til 4.1-kanals højttalersystemer. Analog/Digital Out-bøsningen kan bruges til center- og subwooferkanaler (LFE) til 5.1-kanals højttalersystemer. På lydkortet (SB1394) findes følgende stik og bøsninger til tilslutning af andre enheder: Indgangsstik til cd-lyd (CD_IN) Tilslutter til Analog Audio-udgangen på et cdrom- eller DVD-rom-drev vha. et cd-lydkabel. Stik til telefonsvarer (TAD) Giver monoforbindelse fra et standardtalemodem og transmitterer mikrofonsignaler til modemet. Kun til Creatives eget brug Analog/Digital Out-bøsning 6-kanals- eller komprimeret AC-3 SPDIF-output til tilslutning til eksterne digitale enheder eller digitale højttalersystemer. Understøtter desuden analoge centerog subwoofer-kanaler til tilslutning til analoge 5.1-kanals højttalersystemer. Line In-bøsning (LIN_IN) Tilslutter til en ekstern enhed (f.eks. en kassettebåndoptager, en DAT- eller MiniDisc-afspiller). Indgangsbøsning til mikrofon (MIC_IN) Tilslutter en ekstern mikrofon til stemmeinput. Line Out-bøsning (LIN_OUT1) Tilslutter højttalere med indbygget forstærker eller en ekstern forstærker til lydoutput. Understøtter også hovedtelefoner Rear Out-bøsning (LIN_OUT2) Tilslutter højttalere med indbygget forstærker eller en ekstern forstærker til lydoutput. SB1394-port (SB1394) Tilslutter en IEEE 1394-kompatibel ekstern enhed (f.eks. digitalt videokamera, digitalt stillkamera, printer eller scanner). AUX-stik (AUX_IN) Tilslutter til interne lydkilder, f.eks. fjernsynstuner, MPEG eller lignende kort. Intern SB1394-port (valgfri) Tilslutter til J5 på Audigy Drive. CD SPDIF-stik (CD_SPDIF) Tilslutter til SPDIF-udgangen (Digital Audio), hvis muligt, på et cd-rom- eller DVD-rom-drev. Joystick/MIDI-stik (valgfrit) Tilslutter Joystick/MIDIkonsolpladen Lydudvidelsesstik (valgfrit) Tilslutter til Audigy Drive. Advarsel! Dette er ikke et IDE-interface. Tilslut ikke til IDE-enheder. Figur 1-1: Bøsninger, stik og port på Sound Blaster Audigy (SB1394)-kortet. Installation af hardware 1-3

21 Sound Blaster Audigy (ikke SB1394)-kort På lydkortet (ikke SB1394) findes følgende stik og bøsninger til tilslutning af andre enheder: Indgangsstik til cd-lyd (CD_IN) Tilslutter til Analog Audio-udgangen på et cdrom- eller DVD-rom-drev vha. et cd-lydkabel. Stik til telefonsvarer (TAD) Giver monoforbindelse fra et standardtalemodem og transmitterer mikrofonsignaler til modemet. AUX-stik (AUX_IN) Tilslutter til interne lydkilder, f.eks. fjernsynstuner, MPEG eller lignende kort. Analog/Digital Out-bøsning 6-kanals- eller komprimeret AC-3 SPDIF-output til tilslutning til eksterne digitale enheder eller digitale højttalersystemer. Understøtter desuden analoge centerog subwoofer-kanaler til tilslutning til analoge 5.1-kanals højttalersystemer. CD SPDIF-stik (CD_SPDIF) Tilslutter til SPDIF-udgangen (Digital Audio), hvis muligt, på et cd-rom- eller DVD-rom-drev. Line In-bøsning (LIN_IN) Tilslutter til en ekstern enhed (f.eks. en kassettebåndoptager, en DAT- eller MiniDisc-afspiller). Indgangsbøsning til mikrofon (MIC_IN) Tilslutter en ekstern mikrofon til stemmeinput. Line Out-bøsning (LIN_OUT1) Tilslutter højttalere med indbygget forstærker eller en ekstern forstærker til lydoutput. Understøtter også hovedtelefoner Rear Out-bøsning (LIN_OUT2) Tilslutter højttalere med indbygget forstærker eller en ekstern forstærker til lydoutput. Joystick/MIDI-bøsning Tilslutter til et joystick eller en MIDI-enhed. Du kan købe et valgfrit MIDI-sæt, der gør det muligt at tilslutte joystick og MIDI-enhed samtidig. Lydudvidelsesstik (valgfrit) Tilslutter til Audigy Drive. Advarsel! Dette er ikke et IDE-interface. Tilslut ikke til IDE-enheder. Figur 1-2: Bøsninger, stik og port på Sound Blaster Audigy (ikke SB1394)-kortet. Installation af hardware 1-4

22 Joystick/MIDIkonsolplade (SB1394) Joystick/MIDI-konsolpladen har et sådant stik, der kan tilslutte andre enheder: Joystick/MIDI-stik Tilslutter et joystick eller en MIDI-enhed. Du kan købe en valgfri MIDI-pakke, der gør det muligt at tilslutte et joystick og en MIDI-enhed samtidigt. Stikkonsolpladen set bagfra Figur 1-3: Stik på Joystick/MIDI-konsolpladen Installation af hardware 1-5

23 Installationsprocedure Trin 1: Klargør computeren Sluk for hovedstrømforsyningen, og tag computerens netledning ud. Systemer med en ATXstrømforsyningsenhed med automatisk afbrydelse af netspænding kan stadig føde PCI-porten. Dette kan ødelægge lydkortet, når det sættes i porten. 1. Sluk computeren og alle ydre enheder. 2. Rør ved en metalplade på computeren for at jordforbinde dig selv og fjerne eventuel statisk elektricitet. Tag derefter stikket ud af stikkontakten i væggen. 3. Afmonter computerdækslet. 4. Fjern metalkonsolpladerne fra to tilstødende, ubrugte PCI-porte som vist i Figur 1-4. Opbevar skruerne til senere brug. metalkonspladerne Fjern to tilstødende metalskinner metalkonsplader Fjern en metalskinne Sound Blaster Audigy (ikke SB1394) Sound Blaster Audigy (SB1394) PCI-porte PCI-porte Fjern alle eksisterende lydkort, eller deaktiver lydchipsættet på kortet. Yderligere oplysninger kan du finde i Problemer med flere lydenheder" på side B-7. ISA-porte ISA-porte Figur 1-4: Fjerne metalplader Installation af hardware 1-6

24 Trin 2: Installer Sound Blaster Audigy-kortet 1. Juster Sound Blaster Audigy-kortet med PCI-porten, og pres forsigtigt men fast kortet ind i porten som vist i Figur Fastgør kortet med en af de skruer, du har lagt til side tidligere. Ubrugte konsolplader Ubrugte konsolplader Tving ikke lydkortet på plads. Sørg for, at guldfinger-pcistikket på Sound Blaster Audigy-kortet er justeret efter PCI-busstikket på bundkortet, inden du sætter kortet i PCIudvidelsesporten. Hvis det ikke sidder korrekt, skal du forsigtigt tage det ud og forsøge igen. Joystick/MIDIkonsolplade Sound Blaster Audigy (SB1394) Sound Blaster Audigy (ikke SB1394) Figur 1-5: Fastgørelse af lydkortet til udvidelsesporten. Trin 3: Installer Joystick/MIDIkonsolpladen (valgfri) 1. Hvis du installerer et joystick eller en MIDI-enhed, skal du fastgøre Joystick/MIDI-konsolpladen til porten ved siden af Sound Blaster Audigy (SB1394)-kortet med den anden skrue. 2. Tilslut Joystick/MIDI-kablet til Joystick/MIDI-stikket på Sound Blaster Audigy-kortet som vist i Figur 1-7. Installation af hardware 1-7

25 Hvis Sound Blaster Audigykortet er tilsluttet til både CD SPDIF- og CD Audio-stikket på et cd-rom- og DVD-romdrev, må du ikke aktivere CD Audio- og CD Digitalfunktionerne samtidig i Surround Mixer. Ved analog cd-lydudgang: Tilslut lydkablet til analog cd (medfølger ikke) fra Analog Audiostikket på cd-rom/dvd-rom-drevet til CD_IN-stikket på Sound Blaster Audigy-kortet som vist i Figur 1-6. Til digital cd-lydudgang: Tilslut lydkablet til digital cd (medfølger ikke) fra stikket til digital lyd på cd-rom/dvd-rom-drevet til CD_SPDIF-stikket på Sound Blaster Audigy-kortet som vist i Figur 1-6. cd-rom/dvd-rom-drev ELL Figur 1-6: Tilslutning af drevene. Trin 4: Tilslut til strømforsyning 1. Monter computerdækslet igen. 2. Sæt stikket i stikkontakten i væggen igen, og tænd computeren. I Tilslutning af tilhørende ydre enheder" på side 1-9 kan du se, hvordan du tilslutter Sound Blaster Audigy-kortet til andre enheder. Se Installation af drivere og programmer" på side 2-2, hvis du skal installere drivere og software. Installation af hardware 1-8

26 Tilslutning af tilhørende ydre enheder Med Sound Blaster Audigy kommer du uden tvivl til at nyde uendeligt mange timers musik. I Figur 1-7 kan du se, hvordan du tilslutter tilhørende ydre enheder til Sound Blaster Audigy for at optimere nydelsen. Under emnet "Digital Output Only" i online Hjælp til Creative Surround Mixer kan du læse, hvordan du skifter mellem digital og analog tilstand. Analog/Digital Out-bøsning Analog tilstand (standard): Tilslutter til center- og subwoofer-kanaler. Digital tilstand: Tilslutter til digitale højttalere*, MiniDisc eller DAT via et minibøsning-til-dinkabel. MPC-til-MPClydkabel (4-ben) cd-rom/dvd-rom-drev MPC-til-MPClydkabel (2-ben) Kassettebåndopt ager, cd-afspiller, synthesizer osv. Microphone Line-out Line In Mic In Line Out Rear Out SB1394-port Tilslutter til forreste og bageste analoge indgange for 4-kanals højttalere** Tilslutter enheder, der er kompatible med Creative IEEE 1394, f.eks. IEEE 1394 Creative digital afspiller, digital videokameraer, WebCam og digitalt kamera. Game pad Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort Joystick/MIDI-konsolplade Tilslutter Audigy Drive (valgfri). * F.eks. Creative Inspire TM 5.1-kanals digitale højttalere ** F.eks. analoge 4-kanals Creative eller Cambridge SoundWorkshøjttalersystemer Figur 1-7: Tilslutning af andre enheder (SB1394) Installation af hardware 1-9

27 Under emnet "Digital Output Only" i online Hjælp til Creative Surround Mixer kan du læse, hvordan du skifter mellem digital og analog tilstand. Kassettebåndopt ager, cd-afspiller, synthesizer osv. Microphone Line-out Analog/Digital Out-bøsning Analog tilstand (standard): Tilslutter til center- og subwoofer-kanaler. Digital tilstand: Tilslutter til digitale højttalere*, MiniDisc eller DAT via et minibøsning-til-dinkabel. MPC-til-MPClydkabel (4-ben) cd-rom/dvd-rom-drev Line In Mic In Line Out Rear Out MPC-til-MPClydkabel (2-ben) Tilslutter til forreste og bageste analoge indgange for 4-kanals højttalere** Game pad Sound Blaster Audigy (ikke SB1394)-kort Figur 1-8: Tilslutning af andre enheder (ikke SB1394) Tilslutter Audigy Drive (valgfri). * F.eks. Creative Inspire TM 5.1-kanals digitale højttalere ** F.eks. analoge 4-kanals Creative eller Cambridge SoundWorkshøjttalersystemer Installation af hardware 1-10

28 Tilslutning af højttalersystemer Hvis du spiller spil i Windows 98 SE MS-DOS-tilstand (ren DOStilstand), skal du: Kontroller, at CD Audio-stikket på Sound Blaster Audigykortet og Analog Audio-stikket på cd-rom- eller DVD-romdrevet er tilsluttet. Desuden skal du ikke tilslutte CD SPDIF-stikket på Sound Blaster Audigy-kortet til cdrom- eller DVD-drevets digitale lydstik, hvis du får forvrængede lydsignaler. Under emnet "Digital Output Only" i online Hjælp til Creative Surround Mixer kan du læse, hvordan du skifter mellem digital og analog tilstand. Hvis du har et 5.1-kanals højttalersystem, kan du upmixe dine stereokilder, f.eks. CD Audio, MP3, WMA, MIDI og Wave, til 5.1-kanaler vha. CMSS-teknologien (Creative Multi Speaker Surround). CMSSfunktionen i PlayCenter (Afspillervisning) skal være aktiveret, hvis du vil upmixe. Se PlayCenter online Hjælp. Afspilning af spil, musik og film med et 4.1- eller 5.1-kanals digitalt højttalersystem fra Creative eller Cambridge SoundWorks. Analog Line- og Rear-indgang Digital DIN Afspilning af spil, musik og film med et 5.1-kanals analogt højttalersystem* Minibøsning-til- DIN-kabel Triple stereolydkabel Analog/Digital Out-bøsning Line Out Rear Out Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort Tilslutter Audigy Drive (valgfri). Analog Front-, Rear- og Center/Subindgang * F.eks. Creative Inspire 5.1- kanals analoge højttalere Figur 1-9: Tilslutning af Sound Blaster Audigy (SB1394)-kort til højttalersystemer. Installation af hardware 1-11

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. Creative Programlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.5.2a, Juli 2002 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET

Læs mere

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. Creative Prramlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.5.3, Oktober 2002 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET

Læs mere

C re a t i ve P ro g r a m l i c e n s ko n t r a k t t i l S l u t b r u g e re Ve r s i o n 2. 6, m a r t s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd

C re a t i ve P ro g r a m l i c e n s ko n t r a k t t i l S l u t b r u g e re Ve r s i o n 2. 6, m a r t s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd Creative Programlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.6, marts 2003 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED

Læs mere

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software Brugervejledning Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software Oplysningerne i dette dokument er med forbehold for ændringer uden varsel og indebærer ikke en forpligtelse for Creative Technology

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Dette produkt er beskyttet af et af nedenstående amerikanske patenter:

Dette produkt er beskyttet af et af nedenstående amerikanske patenter: 1 Brugervejledning Creative Sound Blaster Live! Creative Audio-software Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse fra Creative Technology Ltd. Denne håndbog eller

Læs mere

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy 2

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy 2 Brugervejledning Creative Sound Blaster Audigy 2 Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse fra Creative Technology Ltd. Denne vejledning eller dele heraf må ikke

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy 2

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Audigy 2 Brugervejledning Creative Sound Blaster Audigy 2 Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse fra Creative Technology Ltd. Denne vejledning eller dele heraf må ikke

Læs mere

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Live! Creative Audio Software

Brugervejledning. Creative Sound Blaster Live! Creative Audio Software User's Guide Brugervejledning Creative Sound Blaster Live! Creative Audio Software Indholdet af dette dokument kan ændres uden forudgående varsel og medfører ingen forpligtelse for Creative Technology

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang Produktoplysninger Interne indgange/udgange og jumper A1: Jumper-kontakt til: - Center / Subwoofer -> Skifter lyden mellem centerhøjttaler og subwoofer (5.1). Se påmindelsen bagest i brugervejledningen.

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

%UXJHUYHMOHGQLQJ. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

%UXJHUYHMOHGQLQJ. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software %UXJHUYHMOHGQLQJ Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software 2SO\VQLQJHUQHLGHWWHGRNXPHQWHUPHGIRUEHKROGIRU QGULQJHUXGHQYDUVHORJLQGHE UHULNNHHQIRUSOLJWHOVHIRU&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG'HQQHYHMOHGQLQJ

Læs mere

Værd at vide om Sound Blaster 16

Værd at vide om Sound Blaster 16 Værd at vide om Sound Blaster 16 Velkommen til den næste bølge multimedie computing! Da lydkortet er fuldt Sound Blaster-kompatibelt, understøtter det følgende funktioner: Plug and Play i overensstemmelse

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brugervejledning. Version 1.0

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brugervejledning. Version 1.0 Sound Expert 128 PCI Brugervejledning Version 1.0 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dette produkt er beskyttet af et af nedenstående amerikanske patenter:

Dette produkt er beskyttet af et af nedenstående amerikanske patenter: 1 Brugervejledning Creative Sound Blaster Live! Creative Audio-software Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse fra Creative Technology Ltd. Denne håndbog eller

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 Januar

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Qosmio: Hør forskellen

Qosmio: Hør forskellen Qosmio: Hør forskellen PERSONAL COMPUTER LCD TV WITH TM TRUBRITE DISPLAY HDD/DVD Qosmio forbedret lydoplevelse RECORDER VIRTUAL SURROUND Med lanceringen af Qosmio, et mobilt underholdnings- og informationssystem,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100

WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 3DLABS WILDCAT REALIZM Installationsguide WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 85-000057-001 (Rev B) Copyright 2005 af 3Dlabs Et Creative firma 3Dlabs og Wildcat

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Ekstern transportabel. HP SimpleSave. Transportabel harddisk Brugsanvisning. SimpleSave

Ekstern transportabel. HP SimpleSave. Transportabel harddisk Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Transportabel harddisk Brugsanvisning Ekstern transportabel SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende:

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere