ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE"

Transkript

1 ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser Gradvis forringelse Naturforhold Egne forhold Andres forhold Andre årsager 4. Forsikringen dækker endvidere: 5. Forsikringsværdi 6. Skadetilfælde 7. Skadeopgørelse 7.1 Bygninger 7.2 Løsøre 8. Selvrisiko 9. Voldgift 10. Anden forsikring 11. Præmiens betaling 12. Indeksregulering 13. Ændring af præmie eller betingelser 14. Anmeldelsespligt 15. Forsikringssum efter skade 16. Forældelse 17. Fornyelse og opsigelse 18. Opsigelse efter skade

2 19. Tekstforklaring 19.1 Bygninger 19.2 Løsøre 19.3 Ambulant dækning 20. Oprydning, redning og bevaring 20.1 Bygninger 20.2 Løsøre 21. Genfremstilling 22. Lovliggørelse 22.1 Bygning 22.2 Løsøre 23. Restværdiforsikring 24. Huslejetab 25. Definitioner 26. Driftstab 26.1 Dækningsomfang 26.2 Dækningsperiode 26.3 Forsikringsinteressen 26.4 Skadetilfælde 26.5 Skadeopgørelse 26.6 Erstatningsberegning 26.7 Ophør af virksomheden UDVIDELSER TIL FORSIKRINGEN: 27. Jordskadeforsikring 28. Svampe- og insektskadeforsikring 29. Maskinkasko 30. EDB-forsikring 31. Husejeransvarsforsikring

3 1. ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Tekstforklaring og Definitioner er tillige gældende for forsikringen, jf. pkt. 19 og FORSIKRINGEN OMFATTER: 1.1 Bygninger, jf. pkt Løsøre tilhørende forsikringstageren, jf. pkt Løsøre tilhørende andre og som forsikringstageren ved aftaler har forpligtet sig til at erstatte eller bærer risikoen for. 1.3 Driftstab, jf. pkt HVILKE SKADER DÆKKER FORSIKRINGEN 2.1 Forsikringen dækker: Direkte fysiske tab af og skader på det forsikrede ved pludselige, uforudsete og utilsigtede begivenheder af en hvilken som helst art, sket i forsikringstiden, uanset om årsagen er pludselig eller ej, med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser. 3. UNDTAGELSER 3.1 Forsikringen dækker ikke tab eller skade forårsaget af eller ved: Gradvis forringelse: Slid, rustfarvning, belægning, tæring, korrosion eller anden gradvis forringelse Indskrumpning, fordampning, vægttab, svind, lyspåvirkning, fugtighed, væskers påvirkning, sammenblanding, ændring i struktur, farve, smag eller forurening Gradvis sætning af eller bevægelse i bygning eller fundament eller skade som følge heraf Naturforhold: Dyr, råd, svamp, mug, luftfugtighed og temperaturændring Ændring i grundvands- eller vandspejlsniveau Storm, skypumpe og snetryk på løsøregenstande under åben himmel, i skure, i containere, under halvtage, i drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, samt følgeskader heraf Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, vandløb eller vandreservoirs.

4 Frostsprængning af tagbeklædning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Nedbør og tøbrud, der trænger igennem utætheder og åbninger i bygninger, og som ikke er en umiddelbar følge af en af nærværende forsikring omfattet skade. Dog dækkes skader ved opstigning af grund- og/eller kloakvand, som under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb Direkte eller indirekte følge af jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer Egne forhold: Udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold, som forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere er uden skyld i Vandskade i forbindelse med optøning af frosne rørledninger, når optøningen ikke udføres af autoriserede fagfolk. Udgifterne til optøningen er ikke omfattet af forsikringen Fejl eller mangler, som var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt Forsæt, grov uagtsomhed, mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, alt for så vidt dette kan lægges forsikringstageren, dennes ansvarlige medarbejdere eller nogen, hvis tilknytning til sikrede gør det rimeligt at identificere pågældende med sikrede til last Konstruktionsfejl, fejlagtig udførelse, brug af mangelfulde materialer, fejl under arbejdets udførelse, skade på den del af den forsikrede genstand, der er under bearbejdelse, når årsagen til skaden direkte kan henføres hertil Andres forhold: Bedrageri og/eller underslæb samt enhver form for erstatningsansvar eller foranstaltninger til afværgelse heraf Fejl eller mangler, for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge garantiforpligtelse eller lov Nedrivning/nedbrydning/pilotering/spunsning eller grundvandssænkning i forbindelse med til- og ombygningsarbejder eller sprængningsarbejder på forsikringsstedet Sprængstoffer medført i nedstyrtet luftfartøj Andre årsager: Betjeningsfejl, behandlingsfejl, programmeringsfejl samt indtastningsfejl på genstande, der er under forarbejdning Data- eller EDB-misbrug ved programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til sikredes EDB-anlæg Mistede data på elektroniske databærende medier, medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade. 2.

5 Mistede oplysninger vedrørende fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb Tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri, ran eller røveri, jf. pkt og Tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, for såvidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Ran eller røveri, ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Hærværk på løsøregenstande under åben himmel eller beroende i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, samt skade på de nævnte konstruktioner eller genstande Hærværk på bygninger udvendigt, bortset fra rudeknusning Transport uden for de stedfaste forsikringssteder, der er nævnt i policen. Undtagelsen gælder ikke røveri Tyveri eller hærværk af løsøregenstande under transport eller fra transportmidler Genstandenes utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til transportmidlet Genstandenes egen beskaffenhed, uanset disses form eller ejerforhold Tørkogning af kedler, dog dækkes kedler til rumopvarmning Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten tabet eller skaden står i direkte eller indirekte forbindelse hermed, uanset om sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid, når anvendelse ikke er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller foranstaltninger til værn imod sådanne Beslaglæggelse, nationalisering, revolution eller krav om destruktion fra myndighedernes side, med mindre det drejer sig om krav om destruktion fremsat i forbindelse med en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. 3.2 Forsikringen dækker ikke skade på løsøre eller bygningsdele forårsaget ved eller er en følge af: Maskinelle funktionsfejl, overbelastning eller forstyrrelser Maskinhavari inkl. sønderrivning eller sprængning som følge af centrifugalkraften Montage, demontage, afprøvning og indkøring. Sådan skade dækkes dog, når skaden skyldes brand eller eksplosion Kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk vejr. Dog dækkes skader forvoldt direkte af lynnedslag i det forsikrede eller de bygninger, hvori de forsikrede genstande beror. 4.

6 3.3 Forsikringen dækker ikke: Skade på kraner og selvkørende entreprenørmaskiner samt trucks og stablere med en effekt over 14 kw (20 hk). Skade på sådanne genstande dækkes dog, når skaden er forårsaget af brand, eksplosion, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra. Sådanne genstande dækkes endvidere, når disse er beroende i bygning, og skaden er forårsaget ved indbrudstyveri eller hærværk i forbindelse hermed, storm og/eller vandskade Tab og/eller skade opstået ved bygge-, anlægs- og reparationsarbejder, herunder reparation af rør- og varmeanlæg. Skade ved reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg er dog dækket i det omfang sådan skade ikke kan erstattes hos andre Tab og/eller skade opstået under påfyldning eller aftapning fra tanke og/eller tankanlæg samt køle- og fryseanlæg. 3.4 Forsikringen dækker ikke: Udgifter til midlertidig reparation af de forsikrede genstande, udført uden selskabets samtykke, medmindre dette udføres for at afværge eller begrænse en dækningsberettiget driftstabsskade. 4. FORSIKRINGEN DÆKKER ENDVIDERE: 4.1 Oprydningsomkostninger/anvendelige rester/redning og bevaring, jf. pkt Genfremstilling, jf. pkt og Lovliggørelse, jf. pkt Restværdiforsikring, såfremt dette er anført i policen, jf. pkt Huslejetab, jf. pkt FORSIKRINGSVÆRDI/FORSIKRINGSSUM 5.1 Bygninger De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye - jf. dog pkt , og Løsøre I forsikringsværdien for løsøre medregnes værdien af samtlige løsøregenstande, der er forsikret under policen Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

7 Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som anført i pkt Værdien af andre genstande end de i pkt nævnte opgøres på grundlag af dagsværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb Kartoteker, originalmodeller og -tegninger, som må påregnes genfremstillet efter en forsikringsbegivenhed, medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt og anførte beløb Hvis forsikringsværdien udregnet efter de i pkt nævnte principper overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring SKADETILFÆLDE 6.1 I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 6.2 I skadetilfælde skal forsikringstageren uopholdeligt anmelde skaden til selskabet. 6.3 Ved tyveri-, hærværks- og røveriskade er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kendskab til skaden tillige anmelder denne til politiet. 6.4 Udbedring af skade eller fjernelse af beskadigede genstande, ud over hvad der er nødvendig for at afværge eller begrænse yderligere skade, må ikke finde sted uden selskabets tilladelse.

8 6. 7. SKADEOPGØRELSE 7.1 Bygninger Nyværdi Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skaden, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke dertil Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som uden unødig forsinkelse og efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de i de skaderamte bygninger anvendte og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse og kan ikke overstige det skaderamtes værdi umiddelbart før skaden Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande er ikke omfattet af forsikringen Selskabet har ret til at lade opgørelse foretage ved afholdelse af offentlig licitation i overenstemmelse med gældende bestemmelser herom Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed eller manglende vedligeholdelse Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter pkt Erstatningens udbetaling Erstatning til genoprettelse Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Hvis der i forbindelse med retableringen er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatning i overenstemmelse hermed, når det over for selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

9 Såfremt retablering finder sted uden for den beskadigede ejendoms matrikelnummer, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid, ælde og manglende vedligeholdelse også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Erstatning til fri rådighed Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages samme fradrag som ved erstatning opgjort efter pkt Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 7.2 Løsøre Forsikringstageren skal på selskabets forlangende levere en fortegnelse over skaderamte og ikke skaderamte genstande I overensstemmelse med de i pkt. 5.2 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden Ved skade på inventar, maskiner og øvrige driftsudstyr gælder dog: at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret), idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens nyværdi før skaden, ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden Forsikringen dækker ikke: Forceringsomkostninger såsom ekspresfragt, overtidsbetaling, luftfragt o.lign Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande. 7.

10 8. 8. SELVRISIKO 8.1 Ved enhver forsikringsbegivenhed, der vil medføre erstatningspligt for selskabet, fradrages selvrisikobeløbet, efter at erstatningsberegningen i øvrigt har fundet sted. 8.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen. 9. VOLDGIFT 9.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet vælger den anden. 9.2 Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 9.3 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Landsretten for den retskreds, hvori forsikringsstedet er beliggende. 9.4 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. 9.5 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften til opmand deles lige mellem parterne. 9.6 Vurderingsmændenes afgørelse er endelig og bindende for parterne. 10. ANDEN FORSIKRING 10.1 Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatning falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne Er en del af det ved denne police forsikrede løsøre tillige dækket ved anden police, skal nærværende polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af det løsøre, som den anden police ikke omfatter Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for alt løsøret Hvis det forsikringstageren tilhørende, på forsikringsstedet beroende løsøre er dækket ved flere policer, der uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i pkt. 21 og 24.2, reduceres de nævnte beløb forholdsmæssigt således, at der til sammen højst kan erstattes efter de der givne regler. 11. PRÆMIENS BETALING 11.1 Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie på de i policen anførte forfaldsdage.

11 11.2 Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for påkrav Betales præmien ikke efter det første påkrav, sender selskabet en skriftlig meddelelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkning ved undladelse af at betale præmien inden den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav Såfremt betaling ikke finder sted senest 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Selskabet er berettiget til udover præmien at opkræve ekspeditions- og incassogebyr Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger INDEKSREGULERING 12.1 Bygninger og løsøre Forsikringen indeksreguleres Reguleringsindeks og -tal fremgår af policespecifikationen Ophører udgivelsen af de anvendte reguleringsindeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik udarbejdet indeks. 13. ÆNDRING AF PRÆMIEN ELLER BETINGELSERNE 13.1 Hvis forsikringen er afsluttet for en flerårig periode, gælder følgende: Såfremt selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring gennemføres fra næste forsikringsårs begyndelse Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give selskabet underretning herom inden 14 dage efter, at han fra selskabet har modtaget underretningen om ændringen, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår, jf. dog betingelsernes pkt ANMELDELSESPLIGT 14.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet, når: den forsikrede virksomhed eller det forsikrede løsøre flyttes til andet sted end det i policen angivne,

12 der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, der tegnes forsikring andetsteds, den forsikrede virksomhed skifter ejer, herunder overgår til anden selskabsform, der foretages til- og ombygningsarbejder på forsikringsstedet, hvorefter selskabet træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsættes, betalingsadressen ændres, 14.2 Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsættes FORSIKRINGSSUMMER EFTER SKADE 15.1 Efter en løsøreskade forbliver policens forsikringssummer uforandrede Dog er forsikringstageren - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen for den skaderamte forsikring - forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 16. FORÆLDELSE 16.1 Såfremt forsikringstageren ikke har fremsat sit krav til selskabet inden 6 måneder efter skadens konstatering, fortaber han sin ret til erstatning Hvis forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at selskabet har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister han sin eventuelle ret til erstatning. 17. FORNYELSE OG OPSIGELSE 17.1 Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til et forsikringsårs udløb Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end 1 år, kan ved aftale mellem forsikringstageren og selskabet fornyes for et tilsvarende tidsrum Er aftale om fornyelse af tegningsperioden ikke truffet, fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede præmierabat bortfalder Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med et forud aftalt udløbstidspunkt, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdagen.

13 OPSIGELSE EFTER SKADE 18.1 Uanset bestemmelserne under pkt kan hver af parterne opsige forsikringen med 14 dages varsel efter en anmeldt skade Opsigelsen skal sendes skriftligt inden 14 dage efter, at skaden enten er blevet betalt eller afslået Pkt finder ikke anvendelse for forsikringer omfattet af pkt For så vidt angår bygningsbrandforsikringen, kan denne alene opsiges af selskabet, såfremt bygningen i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, 207, stk. 1 og 2 ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, eller er forladt. I forhold til de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel Forsikringstager kan alene opsige bygningsbrandforsikringen, såfremt der i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, 208, stk. 2, er opnået samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, eller ejendommen forsikres i et andet selskab, der er berettiget til at tegne bygningsbrandforsikring. 19. TEKSTFORKLARING 19.1 Bygninger Forsikringen omfatter de i policen nævnte på forsikringsstedet beliggende bygninger, inkl. fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv, medmindre andet er anført i policeteksten. Pilotering er medforsikret, hvis det er angivet i policespecifikationen Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende indbefattet under forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren: Faste el-installationer, herunder stikledninger, hovedtavler og fordelingstavler, el-installationer frem til styretavle, respektive motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer, lysreklamer og lysskilte, men ikke rør og pærer Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilations anlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeanlæg, vandbassiner og hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen og civilforsvarsmateriel Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssig brug, gårdbelægninger, grundvandspumper, hegn (ikke levende), tårn- og facadeure Vægmalerier, relieffer, skulpturer, udvendig udsmykning, vartegn og andre kunstværker på bygningen, dog kun for deres håndværksmæssige værdi og max kr. - der indeksreguleres - basis

14 Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, dog max kr., der indeksreguleres - basis Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter Udgifter til sådan retablering erstattes med max kr., der indeksreguleres - basis Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Løsøre Forsikringen omfatter det i policen anførte løsøre beroende på forsikringsstedet, jf. dog nedenfor under pkt og Ved løsøre forstås varer - herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber samt motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige. Forsikringen omfatter ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem Som løsøre betragtes endvidere bygningsforandringer, som forsikringstageren i sin egenskab af lejer har foretaget, dog kun i det omfang, disse ikke er omfattet af de for ejendommen tegnede bygningsforsikringer Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der beror på forsikringsstedet er medforsikret. Medmindre højere beløb fremgår af policespecifikationen, er erstatningspligten for disse genstande begrænset til: a kr. i almindeligt gemme. b kr. i aflåst egentligt pengeskab/boks. c. Ved ran og røveri dækkes dog med indtil 15% af forsikringssummen for løsøre, dog max kr Ambulant dækning Forsikringen omfatter - med det i policespecifikationen anførte beløb - også det forsikrede løsøre, når dette beror andetsteds i Danmark Forsikringen omfatter - med det i policespecifikationen anførte beløb - endvidere det forsikrede løsøre, når dette på grund af reparation, eftersyn eller vedligeholdelse beror andetsteds i Europa.

15 20. OPRYDNINGSOMKOSTNINGER, ANVENDELIGE RESTER, REDNING OG BEVARING 20.1 Bygninger Forsikringen dækker: Nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande Dækningen ydes på første risikobasis og er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi, dog mindst d.kr , maksimalt d.kr pr. begivenhed, indeksreguleret - basis Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed Anvendelige rester Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadestidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnåes, erstattes anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 pct. Det beløb, der kan inddrives ved salg af resterne til anden anvendelse, fradrages i erstatningen Redning og bevaring Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Skadebegrænsning Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Løsøre Inden for den angivne løsøreforsikringssum dækkes: Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Ud over den angivne løsøreforsikringssum for alle positioner dækkes: Rimelige udgifter til: Redning og bevaring af det forsikrede løsøre i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 13.

16 Nødvendige udgifter til: Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, inklusive hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden Dækningen ydes på første risikobasis og er begrænset til 20% af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, dog mindst d.kr , maksimalt d.kr pr. begivenhed, indeksreguleret - basis Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 21. GENFREMSTILLING 21.1 Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, bogholderi, manuskripter, recepter og dokumenter eller elektronisk lagrede data dækkes med indtil 15% af løsøreforsikringssummen, dog højst d.kr , medmindre højere beløb ifølge policen er aftalt Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter dog, at back-up kopiering sker i intervaller af maksimum 10 arbejdsdøgns varighed, og at back-up kopier opbevares i brandsikkert skab eller i anden brandsektion eller bygning end selve EDB-udstyret Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger dækkes med indtil 15% af løsøreforsikringssummen, dog højst d.kr , medmindre højere beløb ifølge policen er aftalt. 22. LOVLIGGØRELSE 22.1 Bygninger Forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art, der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted Det er en forudsætning, at: --- udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, --- dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, --- bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, --- istandsættelse eller genopførelse finder sted.

17 Dækningen omfatter ikke: --- udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, --- udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Erstatning for forøgede byggeudgifter er for hver bygning begrænset til 10% af dens nyværdi, dog maximalt kr., der indeksreguleres - basis Løsøre Herunder dækkes meromkostninger, som måtte medgå til foranstaltninger til opfyldelse af myndighedskrav, excl. miljømyndighedskrav, vedrørende produktionsudstyr i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Erstatning kan alene udbetales ved genanskaffelse af beskadiget produktionsudstyr og inventar m.v. og er begrænset til 5% af den samlede forsikringssum for produktionsudstyr og inventar, men er betinget af, at: --- produktionsudstyret er beskadiget mere end 50% af nyværdien, --- værdiforringelsen af produktionsudstyr som følge af alder og brug ikke overstiger 30% af nyværdien, --- meromkostningerne ikke overstiger 25% af produktionsudstyrets nyværdi. 23. RESTVÆRDIFORSIKRING 23.1 Er en bygning ved en forsikringsbegivenhed er skadet mindst 50%, kan forsikringstageren, hvis restværdiforsikring ifølge policen er indtegnet, vælge i stedet for reparation at få nedrevet og fjernet anvendelige rester og få opført en ny tilsvarende bygning. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, godskrives selskabet. 24. HUSLEJETAB 24.1 I det omfang forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes efter en skade, der er omfattet af forsikringen, dækkes dokumenteret tab af lejeindtægt og lejeværdien af lokaler, der benyttes af forsikringstageren til beboelse eller kontor Erstatning ydes med indtil d.kr pr. forsikringsbegivenhed, der indeksreguleres - basis Erstatning ydes for perioden, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden skikkelse, ydes erstatning kun for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedringen af skaden på grund af for hold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler Erstatning ydes ikke for mere end det faktisk lidte tab og kun i det omfang, dette ikke kan kræves dækket af anden forsikring.

18 DEFINITIONER 25.1 Brand/ildsvåde Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft kan brede sig Egentlig pengeskab eller boks Ved pengeskab forstås et stålskab, svejset i alle sammenføjninger, aflåst med dirke- og borefri lås og vejende mindst 250 kg Eksplosion Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Elskade/kortslutning Elskade foreligger ved beskadigelse af elektrisk og elektronisk driftsudstyr med tilhørende installation og isolationsmateriale, når der ikke opstår brand, og når årsagen er kortslutning eller andre elektriske fænomener, der ikke kan påvises at være en udefra kommende påvirkning i forhold til den enkelte maskinenhed/unit Førsterisikodækning Ved førsterisikodækning forstås, at der i skadetilfælde vil blive ydet erstatning fuldt ud op til forsikringssummen/de forsikrede beløb uden hensyn til, om de forsikrede genstandes totalværdi/forsikringsinteressen i skadesøjeblikket overstiger forsikringssummen Hærværksskader Begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse Indbrudstyveri 25.7 Indbrudstyveri foreligger, når tyven enten 25.8 Lynnedslag -- ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port eller lign.) eller bevisligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, lokaler, værelser, lofts- og kælderrum, eller er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller -- stjæler ting gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt, f.eks. ved at knuse vinduesruder) Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel og løsøre som en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord.

19 Manglende vedligeholdelse De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes. F.eks. skal en ejendom med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes Maskinhaveri Ved maskinhaveri forstås skader, der opstår i og er begrænset til maskiners mekaniske og elektriske dele, f. eks. motor, gearkasse, styring m.v Ran Ran er tyveri fra forsikringstageren eller dennes personale, sket åbenlyst og uden anvendelse af vold, og bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket Røveri Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer - ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Simpelt tyveri Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som indbrudstyveri, ran eller røveri Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, så som materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning Storm Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek Underforsikring Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen for de samme genstande, foreligger underforsikring. Underforsikring medfører, at en skade kun vil blive erstattet forholdsmæssigt. Eksempel: Forsikringssum kr. Nyværdi kr. Skade kr. Erstatning ( kr. x kr.) : kr. = kr. Derudover gøres fradrag for selvrisiko.

20 Voldsomt skybrud Ved voldsomt skybrud forstås usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på mindst 1 mm i minuttet eller mindst 100 mm pr. døgn, og når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb Voldsomt tøbrud Ved voldsomt tøbrud forstås store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af temperaturændringer på adskillige grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret, og når smeltevandsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb. 26. DRIFTSTABSFORSIKRING 26.1 Dækningsomfang Forsikringen dækker for den i policen anførte dækningsperiode (jf. pkt. 26.2) forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af, at forsikringstagerens virksomhed (bygninger eller løsøre) på det i policen anført forsikringssted rammes af en skade, der er omfattet af nærværende betingelsers pkt. 2, jf. pkt Uanset den i forsikringsbetingelsernes pkt anførte bestemmelse dækker forsikringen i maksimalt 3 måneder af den i policen anførte dækningsperiode det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade. Den i policen anførte dækningsperiode forlænges ikke som følge af denne bestemmelse Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende Indirekte tab, der ikke kan betegnes som driftstab, herunder kontraktsbøder, tab af good-will, licens og forsinkelse Dækningsperiode Dækningsperioden er det i policespecifikationen anførte tidsrum, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres Tab, der - helt eller delvis - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere