ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE"

Transkript

1 ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser Gradvis forringelse Naturforhold Egne forhold Andres forhold Andre årsager 4. Forsikringen dækker endvidere: 5. Forsikringsværdi 6. Skadetilfælde 7. Skadeopgørelse 7.1 Bygninger 7.2 Løsøre 8. Selvrisiko 9. Voldgift 10. Anden forsikring 11. Præmiens betaling 12. Indeksregulering 13. Ændring af præmie eller betingelser 14. Anmeldelsespligt 15. Forsikringssum efter skade 16. Forældelse 17. Fornyelse og opsigelse 18. Opsigelse efter skade

2 19. Tekstforklaring 19.1 Bygninger 19.2 Løsøre 19.3 Ambulant dækning 20. Oprydning, redning og bevaring 20.1 Bygninger 20.2 Løsøre 21. Genfremstilling 22. Lovliggørelse 22.1 Bygning 22.2 Løsøre 23. Restværdiforsikring 24. Huslejetab 25. Definitioner 26. Driftstab 26.1 Dækningsomfang 26.2 Dækningsperiode 26.3 Forsikringsinteressen 26.4 Skadetilfælde 26.5 Skadeopgørelse 26.6 Erstatningsberegning 26.7 Ophør af virksomheden UDVIDELSER TIL FORSIKRINGEN: 27. Jordskadeforsikring 28. Svampe- og insektskadeforsikring 29. Maskinkasko 30. EDB-forsikring 31. Husejeransvarsforsikring

3 1. ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Tekstforklaring og Definitioner er tillige gældende for forsikringen, jf. pkt. 19 og FORSIKRINGEN OMFATTER: 1.1 Bygninger, jf. pkt Løsøre tilhørende forsikringstageren, jf. pkt Løsøre tilhørende andre og som forsikringstageren ved aftaler har forpligtet sig til at erstatte eller bærer risikoen for. 1.3 Driftstab, jf. pkt HVILKE SKADER DÆKKER FORSIKRINGEN 2.1 Forsikringen dækker: Direkte fysiske tab af og skader på det forsikrede ved pludselige, uforudsete og utilsigtede begivenheder af en hvilken som helst art, sket i forsikringstiden, uanset om årsagen er pludselig eller ej, med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser. 3. UNDTAGELSER 3.1 Forsikringen dækker ikke tab eller skade forårsaget af eller ved: Gradvis forringelse: Slid, rustfarvning, belægning, tæring, korrosion eller anden gradvis forringelse Indskrumpning, fordampning, vægttab, svind, lyspåvirkning, fugtighed, væskers påvirkning, sammenblanding, ændring i struktur, farve, smag eller forurening Gradvis sætning af eller bevægelse i bygning eller fundament eller skade som følge heraf Naturforhold: Dyr, råd, svamp, mug, luftfugtighed og temperaturændring Ændring i grundvands- eller vandspejlsniveau Storm, skypumpe og snetryk på løsøregenstande under åben himmel, i skure, i containere, under halvtage, i drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, samt følgeskader heraf Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, vandløb eller vandreservoirs.

4 Frostsprængning af tagbeklædning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Nedbør og tøbrud, der trænger igennem utætheder og åbninger i bygninger, og som ikke er en umiddelbar følge af en af nærværende forsikring omfattet skade. Dog dækkes skader ved opstigning af grund- og/eller kloakvand, som under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb Direkte eller indirekte følge af jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer Egne forhold: Udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold, som forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere er uden skyld i Vandskade i forbindelse med optøning af frosne rørledninger, når optøningen ikke udføres af autoriserede fagfolk. Udgifterne til optøningen er ikke omfattet af forsikringen Fejl eller mangler, som var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt Forsæt, grov uagtsomhed, mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, alt for så vidt dette kan lægges forsikringstageren, dennes ansvarlige medarbejdere eller nogen, hvis tilknytning til sikrede gør det rimeligt at identificere pågældende med sikrede til last Konstruktionsfejl, fejlagtig udførelse, brug af mangelfulde materialer, fejl under arbejdets udførelse, skade på den del af den forsikrede genstand, der er under bearbejdelse, når årsagen til skaden direkte kan henføres hertil Andres forhold: Bedrageri og/eller underslæb samt enhver form for erstatningsansvar eller foranstaltninger til afværgelse heraf Fejl eller mangler, for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge garantiforpligtelse eller lov Nedrivning/nedbrydning/pilotering/spunsning eller grundvandssænkning i forbindelse med til- og ombygningsarbejder eller sprængningsarbejder på forsikringsstedet Sprængstoffer medført i nedstyrtet luftfartøj Andre årsager: Betjeningsfejl, behandlingsfejl, programmeringsfejl samt indtastningsfejl på genstande, der er under forarbejdning Data- eller EDB-misbrug ved programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til sikredes EDB-anlæg Mistede data på elektroniske databærende medier, medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade. 2.

5 Mistede oplysninger vedrørende fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb Tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri, ran eller røveri, jf. pkt og Tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, for såvidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Ran eller røveri, ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Hærværk på løsøregenstande under åben himmel eller beroende i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, samt skade på de nævnte konstruktioner eller genstande Hærværk på bygninger udvendigt, bortset fra rudeknusning Transport uden for de stedfaste forsikringssteder, der er nævnt i policen. Undtagelsen gælder ikke røveri Tyveri eller hærværk af løsøregenstande under transport eller fra transportmidler Genstandenes utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til transportmidlet Genstandenes egen beskaffenhed, uanset disses form eller ejerforhold Tørkogning af kedler, dog dækkes kedler til rumopvarmning Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten tabet eller skaden står i direkte eller indirekte forbindelse hermed, uanset om sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid, når anvendelse ikke er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller foranstaltninger til værn imod sådanne Beslaglæggelse, nationalisering, revolution eller krav om destruktion fra myndighedernes side, med mindre det drejer sig om krav om destruktion fremsat i forbindelse med en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. 3.2 Forsikringen dækker ikke skade på løsøre eller bygningsdele forårsaget ved eller er en følge af: Maskinelle funktionsfejl, overbelastning eller forstyrrelser Maskinhavari inkl. sønderrivning eller sprængning som følge af centrifugalkraften Montage, demontage, afprøvning og indkøring. Sådan skade dækkes dog, når skaden skyldes brand eller eksplosion Kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk vejr. Dog dækkes skader forvoldt direkte af lynnedslag i det forsikrede eller de bygninger, hvori de forsikrede genstande beror. 4.

6 3.3 Forsikringen dækker ikke: Skade på kraner og selvkørende entreprenørmaskiner samt trucks og stablere med en effekt over 14 kw (20 hk). Skade på sådanne genstande dækkes dog, når skaden er forårsaget af brand, eksplosion, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra. Sådanne genstande dækkes endvidere, når disse er beroende i bygning, og skaden er forårsaget ved indbrudstyveri eller hærværk i forbindelse hermed, storm og/eller vandskade Tab og/eller skade opstået ved bygge-, anlægs- og reparationsarbejder, herunder reparation af rør- og varmeanlæg. Skade ved reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg er dog dækket i det omfang sådan skade ikke kan erstattes hos andre Tab og/eller skade opstået under påfyldning eller aftapning fra tanke og/eller tankanlæg samt køle- og fryseanlæg. 3.4 Forsikringen dækker ikke: Udgifter til midlertidig reparation af de forsikrede genstande, udført uden selskabets samtykke, medmindre dette udføres for at afværge eller begrænse en dækningsberettiget driftstabsskade. 4. FORSIKRINGEN DÆKKER ENDVIDERE: 4.1 Oprydningsomkostninger/anvendelige rester/redning og bevaring, jf. pkt Genfremstilling, jf. pkt og Lovliggørelse, jf. pkt Restværdiforsikring, såfremt dette er anført i policen, jf. pkt Huslejetab, jf. pkt FORSIKRINGSVÆRDI/FORSIKRINGSSUM 5.1 Bygninger De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye - jf. dog pkt , og Løsøre I forsikringsværdien for løsøre medregnes værdien af samtlige løsøregenstande, der er forsikret under policen Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

7 Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som anført i pkt Værdien af andre genstande end de i pkt nævnte opgøres på grundlag af dagsværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb Kartoteker, originalmodeller og -tegninger, som må påregnes genfremstillet efter en forsikringsbegivenhed, medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt og anførte beløb Hvis forsikringsværdien udregnet efter de i pkt nævnte principper overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring SKADETILFÆLDE 6.1 I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 6.2 I skadetilfælde skal forsikringstageren uopholdeligt anmelde skaden til selskabet. 6.3 Ved tyveri-, hærværks- og røveriskade er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kendskab til skaden tillige anmelder denne til politiet. 6.4 Udbedring af skade eller fjernelse af beskadigede genstande, ud over hvad der er nødvendig for at afværge eller begrænse yderligere skade, må ikke finde sted uden selskabets tilladelse.

8 6. 7. SKADEOPGØRELSE 7.1 Bygninger Nyværdi Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skaden, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke dertil Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som uden unødig forsinkelse og efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de i de skaderamte bygninger anvendte og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse og kan ikke overstige det skaderamtes værdi umiddelbart før skaden Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande er ikke omfattet af forsikringen Selskabet har ret til at lade opgørelse foretage ved afholdelse af offentlig licitation i overenstemmelse med gældende bestemmelser herom Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed eller manglende vedligeholdelse Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter pkt Erstatningens udbetaling Erstatning til genoprettelse Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Hvis der i forbindelse med retableringen er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatning i overenstemmelse hermed, når det over for selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

9 Såfremt retablering finder sted uden for den beskadigede ejendoms matrikelnummer, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid, ælde og manglende vedligeholdelse også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Erstatning til fri rådighed Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages samme fradrag som ved erstatning opgjort efter pkt Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 7.2 Løsøre Forsikringstageren skal på selskabets forlangende levere en fortegnelse over skaderamte og ikke skaderamte genstande I overensstemmelse med de i pkt. 5.2 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden Ved skade på inventar, maskiner og øvrige driftsudstyr gælder dog: at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret), idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens nyværdi før skaden, ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden Forsikringen dækker ikke: Forceringsomkostninger såsom ekspresfragt, overtidsbetaling, luftfragt o.lign Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande. 7.

10 8. 8. SELVRISIKO 8.1 Ved enhver forsikringsbegivenhed, der vil medføre erstatningspligt for selskabet, fradrages selvrisikobeløbet, efter at erstatningsberegningen i øvrigt har fundet sted. 8.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen. 9. VOLDGIFT 9.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet vælger den anden. 9.2 Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 9.3 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Landsretten for den retskreds, hvori forsikringsstedet er beliggende. 9.4 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. 9.5 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften til opmand deles lige mellem parterne. 9.6 Vurderingsmændenes afgørelse er endelig og bindende for parterne. 10. ANDEN FORSIKRING 10.1 Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatning falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne Er en del af det ved denne police forsikrede løsøre tillige dækket ved anden police, skal nærværende polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af det løsøre, som den anden police ikke omfatter Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for alt løsøret Hvis det forsikringstageren tilhørende, på forsikringsstedet beroende løsøre er dækket ved flere policer, der uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i pkt. 21 og 24.2, reduceres de nævnte beløb forholdsmæssigt således, at der til sammen højst kan erstattes efter de der givne regler. 11. PRÆMIENS BETALING 11.1 Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie på de i policen anførte forfaldsdage.

11 11.2 Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for påkrav Betales præmien ikke efter det første påkrav, sender selskabet en skriftlig meddelelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkning ved undladelse af at betale præmien inden den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav Såfremt betaling ikke finder sted senest 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Selskabet er berettiget til udover præmien at opkræve ekspeditions- og incassogebyr Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger INDEKSREGULERING 12.1 Bygninger og løsøre Forsikringen indeksreguleres Reguleringsindeks og -tal fremgår af policespecifikationen Ophører udgivelsen af de anvendte reguleringsindeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik udarbejdet indeks. 13. ÆNDRING AF PRÆMIEN ELLER BETINGELSERNE 13.1 Hvis forsikringen er afsluttet for en flerårig periode, gælder følgende: Såfremt selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring gennemføres fra næste forsikringsårs begyndelse Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give selskabet underretning herom inden 14 dage efter, at han fra selskabet har modtaget underretningen om ændringen, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår, jf. dog betingelsernes pkt ANMELDELSESPLIGT 14.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet, når: den forsikrede virksomhed eller det forsikrede løsøre flyttes til andet sted end det i policen angivne,

12 der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, der tegnes forsikring andetsteds, den forsikrede virksomhed skifter ejer, herunder overgår til anden selskabsform, der foretages til- og ombygningsarbejder på forsikringsstedet, hvorefter selskabet træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsættes, betalingsadressen ændres, 14.2 Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsættes FORSIKRINGSSUMMER EFTER SKADE 15.1 Efter en løsøreskade forbliver policens forsikringssummer uforandrede Dog er forsikringstageren - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen for den skaderamte forsikring - forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 16. FORÆLDELSE 16.1 Såfremt forsikringstageren ikke har fremsat sit krav til selskabet inden 6 måneder efter skadens konstatering, fortaber han sin ret til erstatning Hvis forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at selskabet har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister han sin eventuelle ret til erstatning. 17. FORNYELSE OG OPSIGELSE 17.1 Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til et forsikringsårs udløb Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end 1 år, kan ved aftale mellem forsikringstageren og selskabet fornyes for et tilsvarende tidsrum Er aftale om fornyelse af tegningsperioden ikke truffet, fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede præmierabat bortfalder Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med et forud aftalt udløbstidspunkt, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdagen.

13 OPSIGELSE EFTER SKADE 18.1 Uanset bestemmelserne under pkt kan hver af parterne opsige forsikringen med 14 dages varsel efter en anmeldt skade Opsigelsen skal sendes skriftligt inden 14 dage efter, at skaden enten er blevet betalt eller afslået Pkt finder ikke anvendelse for forsikringer omfattet af pkt For så vidt angår bygningsbrandforsikringen, kan denne alene opsiges af selskabet, såfremt bygningen i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, 207, stk. 1 og 2 ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, eller er forladt. I forhold til de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel Forsikringstager kan alene opsige bygningsbrandforsikringen, såfremt der i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, 208, stk. 2, er opnået samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, eller ejendommen forsikres i et andet selskab, der er berettiget til at tegne bygningsbrandforsikring. 19. TEKSTFORKLARING 19.1 Bygninger Forsikringen omfatter de i policen nævnte på forsikringsstedet beliggende bygninger, inkl. fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv, medmindre andet er anført i policeteksten. Pilotering er medforsikret, hvis det er angivet i policespecifikationen Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende indbefattet under forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren: Faste el-installationer, herunder stikledninger, hovedtavler og fordelingstavler, el-installationer frem til styretavle, respektive motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer, lysreklamer og lysskilte, men ikke rør og pærer Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilations anlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeanlæg, vandbassiner og hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen og civilforsvarsmateriel Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssig brug, gårdbelægninger, grundvandspumper, hegn (ikke levende), tårn- og facadeure Vægmalerier, relieffer, skulpturer, udvendig udsmykning, vartegn og andre kunstværker på bygningen, dog kun for deres håndværksmæssige værdi og max kr. - der indeksreguleres - basis

14 Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, dog max kr., der indeksreguleres - basis Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter Udgifter til sådan retablering erstattes med max kr., der indeksreguleres - basis Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Løsøre Forsikringen omfatter det i policen anførte løsøre beroende på forsikringsstedet, jf. dog nedenfor under pkt og Ved løsøre forstås varer - herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber samt motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige. Forsikringen omfatter ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem Som løsøre betragtes endvidere bygningsforandringer, som forsikringstageren i sin egenskab af lejer har foretaget, dog kun i det omfang, disse ikke er omfattet af de for ejendommen tegnede bygningsforsikringer Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der beror på forsikringsstedet er medforsikret. Medmindre højere beløb fremgår af policespecifikationen, er erstatningspligten for disse genstande begrænset til: a kr. i almindeligt gemme. b kr. i aflåst egentligt pengeskab/boks. c. Ved ran og røveri dækkes dog med indtil 15% af forsikringssummen for løsøre, dog max kr Ambulant dækning Forsikringen omfatter - med det i policespecifikationen anførte beløb - også det forsikrede løsøre, når dette beror andetsteds i Danmark Forsikringen omfatter - med det i policespecifikationen anførte beløb - endvidere det forsikrede løsøre, når dette på grund af reparation, eftersyn eller vedligeholdelse beror andetsteds i Europa.

15 20. OPRYDNINGSOMKOSTNINGER, ANVENDELIGE RESTER, REDNING OG BEVARING 20.1 Bygninger Forsikringen dækker: Nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande Dækningen ydes på første risikobasis og er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi, dog mindst d.kr , maksimalt d.kr pr. begivenhed, indeksreguleret - basis Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed Anvendelige rester Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadestidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnåes, erstattes anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 pct. Det beløb, der kan inddrives ved salg af resterne til anden anvendelse, fradrages i erstatningen Redning og bevaring Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Skadebegrænsning Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Løsøre Inden for den angivne løsøreforsikringssum dækkes: Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Ud over den angivne løsøreforsikringssum for alle positioner dækkes: Rimelige udgifter til: Redning og bevaring af det forsikrede løsøre i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 13.

16 Nødvendige udgifter til: Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, inklusive hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden Dækningen ydes på første risikobasis og er begrænset til 20% af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, dog mindst d.kr , maksimalt d.kr pr. begivenhed, indeksreguleret - basis Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 21. GENFREMSTILLING 21.1 Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, bogholderi, manuskripter, recepter og dokumenter eller elektronisk lagrede data dækkes med indtil 15% af løsøreforsikringssummen, dog højst d.kr , medmindre højere beløb ifølge policen er aftalt Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter dog, at back-up kopiering sker i intervaller af maksimum 10 arbejdsdøgns varighed, og at back-up kopier opbevares i brandsikkert skab eller i anden brandsektion eller bygning end selve EDB-udstyret Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger dækkes med indtil 15% af løsøreforsikringssummen, dog højst d.kr , medmindre højere beløb ifølge policen er aftalt. 22. LOVLIGGØRELSE 22.1 Bygninger Forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art, der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted Det er en forudsætning, at: --- udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, --- dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, --- bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, --- istandsættelse eller genopførelse finder sted.

17 Dækningen omfatter ikke: --- udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, --- udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Erstatning for forøgede byggeudgifter er for hver bygning begrænset til 10% af dens nyværdi, dog maximalt kr., der indeksreguleres - basis Løsøre Herunder dækkes meromkostninger, som måtte medgå til foranstaltninger til opfyldelse af myndighedskrav, excl. miljømyndighedskrav, vedrørende produktionsudstyr i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Erstatning kan alene udbetales ved genanskaffelse af beskadiget produktionsudstyr og inventar m.v. og er begrænset til 5% af den samlede forsikringssum for produktionsudstyr og inventar, men er betinget af, at: --- produktionsudstyret er beskadiget mere end 50% af nyværdien, --- værdiforringelsen af produktionsudstyr som følge af alder og brug ikke overstiger 30% af nyværdien, --- meromkostningerne ikke overstiger 25% af produktionsudstyrets nyværdi. 23. RESTVÆRDIFORSIKRING 23.1 Er en bygning ved en forsikringsbegivenhed er skadet mindst 50%, kan forsikringstageren, hvis restværdiforsikring ifølge policen er indtegnet, vælge i stedet for reparation at få nedrevet og fjernet anvendelige rester og få opført en ny tilsvarende bygning. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, godskrives selskabet. 24. HUSLEJETAB 24.1 I det omfang forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes efter en skade, der er omfattet af forsikringen, dækkes dokumenteret tab af lejeindtægt og lejeværdien af lokaler, der benyttes af forsikringstageren til beboelse eller kontor Erstatning ydes med indtil d.kr pr. forsikringsbegivenhed, der indeksreguleres - basis Erstatning ydes for perioden, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden skikkelse, ydes erstatning kun for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedringen af skaden på grund af for hold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler Erstatning ydes ikke for mere end det faktisk lidte tab og kun i det omfang, dette ikke kan kræves dækket af anden forsikring.

18 DEFINITIONER 25.1 Brand/ildsvåde Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft kan brede sig Egentlig pengeskab eller boks Ved pengeskab forstås et stålskab, svejset i alle sammenføjninger, aflåst med dirke- og borefri lås og vejende mindst 250 kg Eksplosion Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Elskade/kortslutning Elskade foreligger ved beskadigelse af elektrisk og elektronisk driftsudstyr med tilhørende installation og isolationsmateriale, når der ikke opstår brand, og når årsagen er kortslutning eller andre elektriske fænomener, der ikke kan påvises at være en udefra kommende påvirkning i forhold til den enkelte maskinenhed/unit Førsterisikodækning Ved førsterisikodækning forstås, at der i skadetilfælde vil blive ydet erstatning fuldt ud op til forsikringssummen/de forsikrede beløb uden hensyn til, om de forsikrede genstandes totalværdi/forsikringsinteressen i skadesøjeblikket overstiger forsikringssummen Hærværksskader Begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse Indbrudstyveri 25.7 Indbrudstyveri foreligger, når tyven enten 25.8 Lynnedslag -- ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port eller lign.) eller bevisligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, lokaler, værelser, lofts- og kælderrum, eller er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller -- stjæler ting gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt, f.eks. ved at knuse vinduesruder) Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel og løsøre som en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord.

19 Manglende vedligeholdelse De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes. F.eks. skal en ejendom med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes Maskinhaveri Ved maskinhaveri forstås skader, der opstår i og er begrænset til maskiners mekaniske og elektriske dele, f. eks. motor, gearkasse, styring m.v Ran Ran er tyveri fra forsikringstageren eller dennes personale, sket åbenlyst og uden anvendelse af vold, og bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket Røveri Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer - ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Simpelt tyveri Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som indbrudstyveri, ran eller røveri Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, så som materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning Storm Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek Underforsikring Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen for de samme genstande, foreligger underforsikring. Underforsikring medfører, at en skade kun vil blive erstattet forholdsmæssigt. Eksempel: Forsikringssum kr. Nyværdi kr. Skade kr. Erstatning ( kr. x kr.) : kr. = kr. Derudover gøres fradrag for selvrisiko.

20 Voldsomt skybrud Ved voldsomt skybrud forstås usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på mindst 1 mm i minuttet eller mindst 100 mm pr. døgn, og når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb Voldsomt tøbrud Ved voldsomt tøbrud forstås store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af temperaturændringer på adskillige grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret, og når smeltevandsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb. 26. DRIFTSTABSFORSIKRING 26.1 Dækningsomfang Forsikringen dækker for den i policen anførte dækningsperiode (jf. pkt. 26.2) forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af, at forsikringstagerens virksomhed (bygninger eller løsøre) på det i policen anført forsikringssted rammes af en skade, der er omfattet af nærværende betingelsers pkt. 2, jf. pkt Uanset den i forsikringsbetingelsernes pkt anførte bestemmelse dækker forsikringen i maksimalt 3 måneder af den i policen anførte dækningsperiode det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade. Den i policen anførte dækningsperiode forlænges ikke som følge af denne bestemmelse Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende Indirekte tab, der ikke kan betegnes som driftstab, herunder kontraktsbøder, tab af good-will, licens og forsinkelse Dækningsperiode Dækningsperioden er det i policespecifikationen anførte tidsrum, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres Tab, der - helt eller delvis - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre)

Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) 100 Deltagere/sikrede 110 Deltagere i Folkekirkens selvforsikringsordning er Folkekirkens selvejende kirker, præsteembeder, provstiadministrationer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringstager / sikrede... 3 3. Forsikringssted... 3 4. Forsikringen dækker... 3 5. Undtagelser... 3 6. Bygning... 8 7. Løsøre... 11 8.

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser ALL RISK

Forsikringsbetingelser ALL RISK Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGSTAGER / SIKREDE... 3 3. FORSIKRINGSSTED... 3 4. FORSIKRINGEN DÆKKER... 3 5. UNDTAGELSER... 3 6. BYGNING... 8 7. LØSØRE... 11 8.

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for. Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring August I samarbejde med

Vilkår for. Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring August I samarbejde med Vilkår for Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring 8874-5 August 1990 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark 2 Indhold Se venligst

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere