4.5. Generel sikkerhed og beredskab Status for bygningsgennemgange Status for procedurer for clearinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.5. Generel sikkerhed og beredskab Status for bygningsgennemgange Status for procedurer for clearinger"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Præsentation af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Mission Vision Opgaver Hovedkonti SFI s omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Resultatdisponering Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed Tilskudsfinansieret aktivitet It-sikkerhed It-strategi It-sikkerhedspolitik Rigsrevisionens seneste besøg på SFI

3 4.5. Generel sikkerhed og beredskab Status for bygningsgennemgange Status for procedurer for clearinger Status for beredskabsplaner

4

5 2. Beretning 2.1. Præsentation af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (MBLIS). SFI er det største danske forskningsmiljø på sit felt og samarbejder tæt med stærke forskningsmiljøer såvel nationalt som internationalt Mission SFI s mission er at levere viden til velfærd. Det gør vi ved en kombination af: Forskning indtil højeste niveau med et anvendelsesorienteret sigte. Forskningsbaserede evaluerings- og udredningsopgaver, der belyser konkrete politikker og problemstillinger og løses på kontrakt. Rådgivning og formidling. SFI stiller sin viden til rådighed for forvaltning, beslutningstagere og den brede offentlighed. Dataindsamling til brug for forskere, offentlige myndigheder samt organisationer og virksomheder. Review, der omhandler forskning i effekter af sociale programmer Vision SFI s vision er, at vores arbejde er centralt for udviklingen af det danske velfærdssamfund. SFI ønsker at være kendt for faglighed, uafhængighed, troværdighed og anvendelighed Opgaver SFI arbejder med at realisere sin strategi ved en kombination af nedenstående opgavetyper: Anvendt samfundsforskning Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger Indsamling af data til forskning og analyse Systematiske forskningsoversigter Formidling og rådgivning Hovedkonti SFI er ansvarlig for en enkelt hovedkonto: Tabel 1: Virksomhedens hovedkonti Hovedkonto Navn Bevillingstype SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Driftsbevilling 4

6 2.2. SFI s omfang SFI s samlede økonomiske omfang i 2014 fremgår af tabel 2. Tabel 2: Virksomhedens omfang Drift Mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 141,6 148,1 Indtægter 96,9 106, Årets faglige resultater Det er SFI s overordnede vurdering, at der i 2014 er ydet et tilfredsstillende bidrag til realisering af SFI s strategi og en tilfredsstillende målopfyldelse. Målet for den samlede fremgang i forskningsproduktionen, der publiceres gennem højt rankede tidsskrifter og forlag, er nået. Det positive resultat skyldes bl.a. en øget produktion af videnskabelige antologi-bidrag og hele bøger på forlag med kvalificeret peer review-proces. Desuden nærmer forskningsproduktionen vedrørende effektmåling efter flere års målrettet indsats sig et tilfredsstillende niveau, hvilket også afspejles i resultaterne på området. SFI har opbygget kompetencer til effektmåling bredt i organisationen, og med ti igangværende forsøgsprojekter og ni systematiske forskningsoversigter (herunder Campbell-reviews) i 2014 er der også en fornuftig volumen i området. Forskningsområdet skole og uddannelse har over de seneste år vokset sig stort, både hvad angår efterspørgsel og forskningskompetencer på SFI. Desuden har området stor bevågenhed såvel socialpolitisk (bl.a. i de sociale 2020-mål) som i den brede offentlighed. For at sikre fokus på området har SFI i slutningen af 2014 oprettet en forskningsafdeling for Skole og Uddannelse. SFI arbejder hele tiden på at sikre gode relationer til kunderne. Det fastsatte mål for kundetilfredshed er ikke helt nået i 2014, men der er etableret faste procedurer for opfølgning hos kunder, hvorved der sikres meget nyttig viden, som kan bruges i videreudviklingen af opgaveløsningen på SFI. Formidlingsmæssigt har SFI i 2014 brugt mange kræfter på kursus- og konferencevirksomhed, hvilket også afspejles i det fine resultat for året med betalende deltagere. Konferencer, kurser og de gratis gå-hjem-møder er meget populære blandt fagfolk og vurderes at være en god måde at få forskning og praksis til at mødes. Ved udgangen af 2014 blev SFI Survey overført til Danmarks Statistik ved en virksomhedsoverdragelse. Den strategiske baggrund for at udskille SFI Survey fra SFI var et ønske om et stærkere fokus på SFI s kerneydelser: forskning og analyse. Den dataindsamling, som SFI Survey forestår, er helt afgørende for forskningen, men det er ikke afgørende, at SFI selv gennemfører dataindsamlingen. SFI har i 2014 igangsat et større udviklingsarbejde med henblik på at skabe en mere gennemsigtig og proaktiv økonomistyring. Dette arbejde fortsætter i de kommende år med fokus på bl.a. ledelsesinformation, periodisering af indtægter og udgifter samt tidsregistrering. 5

7 2.4. Årets økonomiske resultat SFI s økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af tabel 3. Tabel 3: Hoved- og nøgletal Hovedtotal Mio. kr Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 142,4 144,9 152,5 Heraf indtægtsført bevilling 47,7 41,6 47,0 Heraf eksterne indtægter 94,7 103,3 105,5 Ordinære driftsomkostninger 143,8 144,9 147,9 Heraf løn 88,8 90,6 96,6 Heraf afskrivninger 2,6 2,0 1,9 Heraf øvrige omkostninger 52,4 52,3 49,4 Resultat af ordinær drift -1,4 0,0 4,6 Resultat før finansielle poster -0,7 0,7 5,3 Årets resultat -0,8 0,5 5,2 Balance Anlægsaktiver 3,1 2,5 3,4 Omsætningsaktiver 48,3 34,5 42,0 Egenkapital -8,0-8,4-13,6 Langfristet gæld -3,5-2,8-2,2 Kortfristet gæld -71,3-78,0-71,8 Låneramme 7,4 7,4 7,4 Træk på lånerammen (FF4) 3,5 2,8 3,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 47 % 38 % 46 % Negativ udsvingsrate 54,9 % 64,1 % 164,5 % Overskudsgrad -0,6 % 0,3 % 3,4 % Bevillingsandel 33,5 % 28,7 % 30,8 % Personaleoplysninger Antal årsværk 197,9 182,5 192,8 Årsværkpris 0,45 0,50 0,5 Lønomkostningsandel 62 % 63 % 63 % Lønsumsloft 109,7 111,2 106,7 Lønforbrug under lønsumsloft 31,8 33,0 38,8 SFI s økonomiske resultat i 2014 er tilfredsstillende. Omsætningen er øget i forhold til de foregående år primært som følge af træk på reserveret bevilling (satspuljemidler afsat til bl.a. den fortsatte børneforløbsundersøgelse). SFI har endvidere opnået et overskud i året, som i en vis udstrækning og efter aftale med MBLIS forudsættes anvendt i Stigningen i den negative udsvingsrate skyldes, at SFI s akkumulerede overskud er vokset i

8 2.5. Opgaver og ressourcer SFI s opgaver og ressourceforbrug fremgår af tabel 4. Tabel 4: Sammenfatning af økonomi Opgave (mio. kr.) 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95) 2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90) 3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90) 4. Systematiske forskningsoversigter (underkonto 20) Øvrige indtægter Indtægtsført bevilling Omkostninger Andel af årets overskud 12,7 28,2 43,2-2,2 27,8 36,3 60,9 3,2 0,0 26,8 24,7 2,1 0,0 11,2 8,7 2,5 5,0 0,0 5,0 0,0 5. Formidling og rådgivning 1,5 3,7 5,6-0,4 I alt 47,0 106,2 148,1 5,2 Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt manuelt. Tabellen er baseret på det interne driftsregnskab og kan ikke afstemmes til øvrige tabeller. Opgave 1. Anvendt samfundsforskning bidrog i 2014 med 3,2 mio. kr. af årets overskud. Overskuddet skyldes i hovedsagen en korrektion af bogførte indtægter i tidligere år. Denne opgave finansieres dels ved eksterne forskningsmidler, dels ved medfinansiering fra SFI. Volumen er derfor relateret til bl.a. størrelsen af SFI s finanslovsbevilling og overskud genereret af andre opgaver i året. Opgave 2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger bidrog med 2,1 mio. kr. af årets overskud. Opgavens volumen er i 2014 noget højere end forventet, som skyldes en højere efterspørgsel i markedet efter denne type undersøgelser. Opgave 3. Indsamling af data til forskning og analyse omfatter dataindsamlinger foretaget i SFI Survey, rekvireret af eksterne kunder. Opgavens volumen er i 2014 noget højere end forventet. Det skyldes en forhøjet efterspørgsel i markedet efter dataindsamlinger og bidraget til årets overskud er 2,5 mio. kr. Opgave 4. Systematiske forskningsoversigter genererer ikke overskud. Opgaven finansieres med en permanent satspuljebevilling på 6,1 mio. kr. årligt, hvoraf en del (1,1 mio. kr. i 2014) bruges til opgave 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration hhv. opgave 5. Formidling og rådgivning. Opgave 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration og opgave 5. Formidling og rådgivning er finansieret af det overhead, som indtjenes under opgave 2-4 og er dermed indirekte finansieret af finanslovsbevilling og øvrige indtægter. For at understøtte SFI s formål bedst muligt er der stort fokus på udgifterne i fællesfunktionerne. Årets underskud under opgave 0 og 5 skyldes bl.a. udvidelser af personalet i SFI s administrative og formidlende funktioner begrundet i SFI s strategi, samt at et stort og nødvendigt arbejde med forbedring af økonomistyringen er igangsat. 7

9 2.6. Målrapportering SFI har indgået resultatkontrakt med MBLIS departement for perioden Under afsnit indgår en skematisk oversigt over de enkelte mål, herunder målopfyldelsesgraden. Under afsnit indgår en række uddybende kommentarer til de væsentligste mål og resultater Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Resultatkontrakten for 2014 er indgået på grundlag af SFI s strategi SFI s produkter bidrager i forskellige kombinationer til opnåelsen af målene. Den følgende gennemgang af mål og resultater er struktureret i forhold til de strategiske mål. Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Mål Delmål Resultatkrav Opnåede resultater Målopfyldelse Procent Point Hovedopgave 1: Anvendt samfundsforskning Strategisk mål 1: SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning og forskningsbaserede udredninger og evalueringer indtil højeste internationale niveau og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik (25) Mål 1: SFI leverer forskning af international kvalitet Det vægtede antal publicerede artikler (eksklusiv effektforskning) i internationale tidsskrifter/- forlag, der anvender uafhængig peer review i forhold til antallet af årsværk, er 0,88 i Resultat for 2014: 1,20 Hovedopgave 2: Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger 136 % 25,0 Strategisk mål 2: SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet (30) Mål 2.1: SFI opbygger forskningskompetencer i gennemførelse af kontrollerede forsøg Mål 2.2: SFI udfører systematiske forskningsoversigter over effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder Antal igangværende forsøgsprojekter skal være 10 i Der indsendes 7 systematiske forskningsoversigter, herunder Campbell review, til peer review i Hovedopgave 3: Indsamling af data til forskning og analyse 10 projekter med kontrollerede forsøg i gang i systematiske forskningsoversigter i % 15,0 129 % 15,0 Strategisk mål 3: SFI er Danmarks mest konkurrencedygtige organisation på sit felt (20) Mål 3: Tilfredsheden blandt SFl's kunder fastholdes på et højt niveau. Hovedopgave 4: Formidling og rådgivning Den gennemsnitlige kundetilfredshed skal være 5,0 i Resultat for 2014: 4,8 96 % 0 Strategisk mål 4: SFI har en central rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis på velfærdsområdet (25) Mål 4.1: Brugerne af SFl's viden finder i stigende grad SFl's viden anvendelig. Vurderingen af anvendeligheden af SFl's viden blandt brugere af SFI Update skal stige med 5 pct. i 2014 i forhold til baselineundersøgelsen. Resultat for 2014: 2,1 Resultatet af baselineundersøgelsen 2013 var 2,3, dvs. mål i 2014 var 2,4 88 % 0 Mål 4.2: Antallet af eksternt betalte deltagerdage i kurser og konferencer rettet mod praktikere vokser. Antallet af eksternt betalte deltagerdage i kurser, seminarer og konferencer rettet mod praksis skal i 2014 være Resultat 2014: deltagere 124 % 8,3 Mål 4.3: Formidlingen af SFl's forskningsresultater styrkes Antallet af formidlende artikler baseret på videnskabelige publiceringer skal i 2014 være 8. Resultat for 2014: 9 formidlede artikler på basis af videnskabelige publiceringer 113 % 8,3 8

10 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Af de fire opstillede mål for 2014 er de to opfyldte. Af de syv opstillede delmål er fem opnået, hvoraf nogle delmål er overopfyldte. Der er i alt opnået 71,6 point ud af 100 mulige i Det er vurderingen, at årets aktiviteter har givet et tilfredsstillende bidrag til realiseringen af SFI s strategi. Mål 1: SFI leverer forskning af international kvalitet Målet er opnået. SFI har som målsætning at øge forskningsproduktion af høj kvalitet ved i stigende omfang at opnå publicering af forskningsresultater i tidsskrifter og på forlag mv. med uafhængig videnskabelig bedømmelse (peer review). SFI har i 2014 opfyldt dette mål, idet det vægtede antal publicerede artikler mv. ift. antal forskningsårsværk er steget fra 0,97 i 2013 til 1,20 i Det positive resultat skyldes bl.a. en øget produktion af videnskabelige antologibidrag og hele bøger på forlag med kvalificeret peer review-proces. Mål 2.1: SFI opbygger forskningskompetencer i gennemførelse af kontrollerede forsøg Målet er opnået. I 2014 har der været aktivitet på ti projekter med kontrollerede forsøg. Det gode resultat afspejler bl.a., at SFI i de senere år har opbygget og forankret de nødvendige kompetencer bredt i organisationen. Mål 2.2: SFI udfører systematiske forskningsoversigter over effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder Målet er opnået. SFI har i 2014 udarbejdet ni systematiske forskningsoversigter. Heraf er to forskningsoversigter til publicering i internationale tidsskrifter, tre er Campbell reviews, to er SFI-rapporter og endelig er to reviews, der i første omgang er udkommet som SFI-notater. Mål 3: Tilfredsheden blandt SFl's kunder fastholdes på et højt niveau Målet er ikke opnået. Ud af atten kundebesvarelser har tretten givet SFI bedømmelsen 5 eller 6 point ud af 6 mulige i evalueringen. Tre opgaver har fået vurderingen 4, og to opgaver har fået vurderingen 3. Det vil sige, at nogle opgaver efter kundens opfattelse er blevet løst på en mindre tilfredsstillende måde i relation til enten opgaveløsningen, slutproduktet eller samarbejdet med SFI. Det trækker den samlede gennemsnitlige tilfredshed ned, således at SFI ikke nåede det aftalte mål i SFI har i 2014 arbejdet systematisk med at følge konkret op på den enkelte opgave efter dens afslutning med telefonisk kontakt til kunden, og det er vurderingen, at der opsamles meget nyttig viden herved, som kan bruges i videreudviklingen af opgaveløsningen på SFI. Mål 4.1: Brugerne af SFl's viden finder i stigende grad SFl's viden anvendelig Målet er ikke opnået. SFI indførte i 2013 måling af relevans hos læserne af SFI Update, hvor SFI formidler viden i journalistisk bearbejdet form med relevans for praksis mod tidligere en måling i en bredere gruppe. Forventningen var, at denne målgruppe dels ville være mere engagerede i forhold til at deltage i SFI s survey, dels at gruppens forudsætninger for at vurdere SFI s viden ville være fagligt bedre. Desværre har det vist sig ikke at føre til en højere deltagelse (kun 123 modtagne besvarelser ud af 500 adspurgte), og det indebærer en betydelig usikkerhed i resultatet. 9

11 Det kan konstateres, at der ikke er sket en væsentlig ændring i brugernes opfattelse af anvendeligheden af SFI s viden. For at få et mere entydigt resultat for dette mål vil SFI i 2015 fordoble antallet af adspurgte, således at der rettes henvendelse til i alt modtagere af SFI Update. SFI arbejder løbende på at gøre forskernes viden mere relevant for brugerne, både i udviklingen af forskningsspørgsmål og i formidlingen af forskningsresultater. Konkret sker dette i 2015 bl.a. ved oprettelsen af et metodecenter for brugerinddragelse i forskningen og ved øget udgivelse af Kort & Klart-hæfter, der giver et let tilgængeligt og praksisrelevant overblik over forskningsresultater. Mål 4.2: Antallet af eksternt betalte deltagerdage i kurser og konferencer rettet mod praktikere vokser Målet er opnået med i alt deltagere på SFI s konferencer og kurser i SFI har gjort en stor indsats for at gøre kurser og konferencer så relevante som muligt for deltagerne, og det har afspejlet sig i meget fine deltagertal. Ud af de i alt otte afholdte konferencer har fire haft knap 200 deltagere eller flere. De to mere kursusprægede temadage om effektmåling har også været meget efterspurgte, og der har været venteliste til begge. Mål 4.3: Formidlingen af SFl's forskningsresultater styrkes Målet er opnået med i alt ni formidlede artikler baseret på videnskabelige artikler. Formidlingen af videnskabelige artikler har i flere tilfælde givet større opmærksomhed i offentligheden, og på den måde er viden fra SFI s forskningspublicering i internationale tidsskrifter blevet bragt i spil i en dansk sammenhæng Redegørelse for reservation Af tabel 6 fremgår status på SFI s reserverede bevilling ultimo Tabel 6. Reservation, hovedkonto Reservation Opgave (mio. kr.) Reserveret primo Satspuljebevilling i 2012 til børneforløbsundersøgelse Satspuljebevilling i 2012 til opdatering af ældredatabasen Konkurrenceudsat bevilling: Family Background and Social Marginalization Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning ,6 7,6 0, ,1 0,1 0, ,3 1,8 1, I alt 10,9 9,4 1,5 På børneforløbsundersøgelsen er der i 2014 et forbrug på 7,6 mio. kr., som svarer til den reserverede bevilling. Undersøgelsen er afsluttet. Der er et forbrug på 0,1 mio. kr. i 2014 på opdatering af ældredatabasen. Projektet er afsluttet. På den konkurrenceudsatte bevilling er der i 2014 et forbrug på 1,8 mio. kr., og efter aftale med MBLIS forventes projektet afsluttet i 2015 med forbrug af den sidste del af den reserverede bevilling (1,5 mio. kr.). 10

12 2.8. Forventninger til det kommende år I 2015 vil der fortsat være fokus på at styrke fagligheden på SFI. Dette sker bl.a. ved oprettelsen af fire metodecentre i slutningen af 2014 for hhv. effektforskning og forskningsoversigter, samfundsøkonomiske analyser, komparative velfærdsanalyser samt brugerinddragelse i forskningsudvikling. Centrene skal på forskellig vis understøtte centrale strategiske mål. SFI skal fastholde det fokus på effekt, der gennem de seneste år har været et vigtigt område. Desuden skal der oparbejdes kompetencer, så SFI kan svare på den efterspørgsel efter samfundsøkonomiske analyser, der findes hos mange kunder. Internationalisering er også et vigtigt område, og her vil SFI bl.a. via komparative velfærdsanalyser bruge forskernes internationale udsyn til at bringe viden ind fra udlandet og sætte den danske velfærdsdebat i et internationalt perspektiv. Desuden vil SFI udvikle samarbejdet med SFI s Advisory Research Board, således at boardets internationale erfaringer og netværk kommer til at indgå såvel i idégenerering som til konkrete projekter. SFI vil også styrke fokus på samspillet med brugerne. Muligheder for brugerinddragelse i forskningsudvikling skal afsøges, og derudover skal der skabes en løbende, faglig dialog bl.a. gennem symposier med interessenter fra relevante organisationer. SFI s økonomistyring har i nogle år været drøftet både internt på SFI og mellem SFI og MBLIS. I forbindelse med direktørskiftet i 2013 har den nye direktør sat fokus på at sikre klarhed og gennemsigtighed i økonomistyringen og på at sikre, at SFI s økonomistyring lever op til krav og intentioner for god økonomistyring i staten. SFI og MBLIS har derfor aftalt en handleplan i 2014 med tiltag og indsatser i 2014 og 2015 ift. økonomistyringen, der herefter udvikles og forbedres målrettet med større sikkerhed i styringen og præcision i regnskabet til følge. Endelig vil SFI i 2015 arbejde endnu mere kundeorienteret. SFI har ultimo 2014 etableret et analyseteam, som bl.a. skal udvikle en række nye, målrettede produkter til bl.a. kommuner, herunder kurser og konsulentbistand. SFI oplever også stor efterspørgsel efter formidlende produkter som Kort & Klart og vil i 2015 udvikle flere typer formidlingsprodukter, der kan opfylde kundernes behov. 11

13 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis SFI følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen driftsbevilling. I 2014 har SFI i samråd med MBLIS aftalt et nyt og mere korrekt princip for periodisering af indtægter mellem regnskabsår. Som følge af det hidtidigt anvendte princip havde SFI akkumuleret indtægter i balancen fra tidligere år vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsaktivitet. Disse balanceposter er i 2014 indtægtsført (4,3 mio. kr.), og periodiseringen ved årsskiftet er sket i overensstemmelse med Budgetvejledning SFI har ikke i øvrigt ændret regnskabspraksis i fht. de foregående år Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Af tabel 7 fremgår SFI s resultatopgørelse for 2014 for hele det omkostningsbaserede område. 12

14 Tabel 7: Resultatopgørelse Note Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling - Bevilling -37,2-37,6-39,7 - Reserveret af indeværende års bevillinger 5, Anvendt af tidligere års bevillinger -9,7-9,4-1,5 Indtægtsført bevilling i alt -41,6-47,0-41,2 Salg af varer og tjenesteydelser -50,5-55,0-51,1 Tilskud til egen drift -52,8-50,4-47,8 Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt -144,9-152,5-140,1 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger - Husleje 8,5 8,1 8,4 Forbrugsomkostninger i alt 8,5 8,1 8,4 Personaleomkostninger - Løn 84,8 89,0 72,3 - Pension 11,3 11,2 9,1 - Lønrefusion -5,5-5,5-4,5 - Andre personaleomkostninger 0,0 1,9 1,5 Personaleomkostninger i alt 90,6 96,6 78,4 Af - og nedskrivninger 2,0 1,9 1,8 Andre ordinære driftsomkostninger 43,8 41,3 55,4 Ordinære driftsomkostninger i alt 144,9 147,9 144,0 Resultat af ordinær drift 0,0-4,6 3,9 Andre driftsposter - Andre driftsindtægter -0,7-0,7 - - Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster -0,7-5,3 3,9 Finansielle poster - Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0,2 0,2 0,1 Resultat før ekstraordinære omkostninger -0,5-5,2 4,0 Ekstraordinære poster - Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -0,5-5,2 4,0 De ordinære driftsindtægter er øget 7,6 mio. kr. fra 144,9 mio. kr. i 2013 til 152,5 mio. kr. i 2014, svarende til en stigning på 5,2 %. De ordinære driftsomkostninger er øget 3,0 mio. kr. fra 144,9 mio. kr. i 2013 til 147,9 mio. kr. i Dette skyldes højere lønomkostninger, der dels skyldes et højere antal årsværk i 2014 end i 2013, dels er påvirket af forhold af engangskarakter. For yderligere uddybning henvises til tabel 9 og tabel 13. Årets resultat udgør 5,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,7 mio. kr. ift

15 Resultatdisponering Af tabel 8 fremgår resultatdisponering 2014 for SFI. Tabel 8:Resultatdisponering Note Disponering (mio. kr.) Beløb Disponeret til bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud 5,2 Årets resultat overføres til det overførte overskud under egenkapitalen Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Af tabel 9 ses en oversigt over samtlige tilbageførte hensættelser samt de periodiseringsposter, hvor skønnet har ændret sig med mere end kr. over året. Tabel 9:Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Mio. kr. Primo 2014 Bevægelser 2014 Ultimo 2014 Hensættelser -3,4-1,7-5,1 Forpligtelser vedr. åremålsansættelser -2,0-0,8-2,8 Forpligtelser vedr. resultatløn -1,3-0,5-1,7 Øvrige hensættelser -0,1-0,4-0,5 Periodiseringsposter -10,9-2,4-13,3 Feriepenge -10,2-1,7-11,9 Skyldigt overarbejde -0,8-0,6-1,4 Hensættelserne er øget 1,7 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2014, mens periodiseringsposterne er øget 2,4 mio. kr. Stigningen i hensatte forpligtelser skyldes dels opdatering af forudsætningerne vedrørende de åremålsansattes ansættelsestid på SFI og et konkret skøn over resultatløn vedrørende 2014, dels en hensættelse til reetablering af lejemål. Periodiseringsposten feriepenge øges med 1,7 mio. kr. primært som følge af en mere præcis beregning end i tidligere år. Feriepengeforpligtelsen er i 2014 beregnet på baggrund af model 2 i Moderniseringsstyrelsens vejledning Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser (2012). 14

16 3.3. Balancen SFI s balance ultimo 2014 fremgår af tabel 10. Tabel 10: Balancen Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital -5,1-5,1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,4 0,2 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter mv. 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,2 Udbytte til staten 0,0 0,0 2 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -3,3-8,5 Grunde, arealer og bygninger 0,3 0,3 Egenkapital i alt -8,4-13,6 Infrastruktur 0,0 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser -3,4-5,1 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Inventar og it-udstyr 1,8 2,9 Gæld Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Langfristede gældsposter Materielle anlægsaktiver i alt 2,1 3,2 FF4 Langfristet gæld -2,8-2,2 Finansielle anlægsaktiver Donationer 0,0 0,0 Statsforskrivning 5,1 5,1 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 5,1 5,1 Langfristet gæld i alt -2,8-2,2 Anlægsaktiver i alt 7,7 8,5 Langfristet gæld i alt -2,8-2,2 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0,0 0,0 Tilgodehavender 34,5 41,0 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser -6,0-7,5 Periodeafgrænsningsposter 0,0 1,1 Anden kortfristet gæld -4,3-11,1 Værdipapirer 0,0 0,0 Skyldige feriepenge -10,2-11,9 Likvide beholdninger Reserveret bevilling -10,9-1,5 FF5 Uforrentet konto 25,1 46,8 FF7 Finansieringskonto 25,4-4,8 Igangværende arbejder for fremmed regning -46,5-39,9 Andre likvider 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt 50,5 42,1 Kortfristet gæld i alt -78,0-71,8 Omsætningsaktiver i alt 85,0 84,2 Gæld i alt -80,8-74,0 Aktiver i alt 92,7 92,7 Passiver i alt -92,7-92,7 Balancen er uforandret fra 2013 til 2014 på 92,7 mio. kr. På aktivsiden dækker reduktionen i omsætningsaktiver over et fald i likvide beholdninger på 8,4 mio. kr. og en stigning i tilgodehavender og periodeafgræsningsposter. Dermed er der næsten balance mellem tilgodehavender, 41,0 mio. kr., og igangværende arbejder for fremmed regning på 39,9 mio. kr. Periodeafgrænsninger stiger med 1,1 mio. kr. hovedsageligt på grund af forudbetalt softwarelicens. 15

17 Materielle anlægsaktiver stiger med 1,1 mio. kr. på grund af indkøbt it-udstyr. På passivsiden er egenkapitalen øget med årets resultat, 5,2 mio. kr., jf. tabel 8. Igangværende arbejder for fremmed regning, der udtrykker forudbetaling for endnu ikke leverede ydelser, er reduceret med 6,7 mio. kr. til 39,9 mio. kr. Øvrige forklaringer til balancen fremgår af noterne til regnskabet. SFI har ingen eventualforpligtelser uden for balancen Egenkapitalforklaring Af tabel 11 fremgår forklaring på SFI s egenkapital. Tabel 11: Egenkapitalforklaring Mio. kr Egenkapital primo 5,1 5,1 Startkapital primo 5,1 5,1 + Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 5,1 5,1 Overført overskud primo 2,8 3,3 + overført fra årets resultat 0,5 5,2 Overført overskud ultimo 3,3 8,5 Egenkapital ultimo 8,4 13,6 Årets overskud på 5,2 mio. kr. skyldes primært justeringer i fm. ændring af anvendt praksis for periodisering af indtægter mellem regnskabsår, jf. afsnit 3.1. Årets overskud overføres til SFI s egenkapital Likviditet og låneramme Af tabel 12 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen. Tabel 12: Udnyttelse af låneramme Mio. kr Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 3,4 Låneramme 7,4 Udnyttelsesgrad i pct. 45,9 % 3.6. Opfølgning på lønsumsloft Af tabel 13 fremgår en opgørelse af forbrug af lønsumsloft på hovedkonto SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Tabel 13: Opgørelse af lønsumsloft Hovedkonto (mio.kr.) Lønsumsloft FL ,5 Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker 28,5 Lønforbrug under lønsumsloft 38,8 Difference -10,3 Akk. opsparing ultimo ,2 Akk. opsparing ultimo ,9 16

18 Lønsumsloftet udtrykker den samlede lønsumsbevilling på hovedkonto bortset fra underkonto 90 og 95, henholdsvis indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Lønsumsbevillingen for 2014 var 28,5 mio. kr. Med et lønforbrug på 38,8 mio. kr. i året udgjorde den akkumulerede, opsparede lønsum 67,9 mio. kr. ved udgangen af Fordelingen af lønforbruget på delregnskaber er i 2014 påvirket af, at SFI fra 2014 foretager en mere præcis fordeling af lønomkostningerne på delregnskaber end tidligere. Derudover er lønforbruget under lønsumsloftet øget på grund af hensættelse til resultatløn og åremålsforpligtelse, udbetalt resultatløn samt ny beregningsmetode vedrørende hensættelse af feriepengeforpligtelsen. For yderligere uddybning henvises til afsnit Lønforbruget under lønsumsloftet er derefter øget 5,8 mio. kr. i 2014 ift Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet fremgår af tabel 14. Tabellen viser indtægter og udgifter på hovedkontoniveau som opgjort i SFI s bevillingsafregning. Tabel 14: Bevillingsregnskabet for Regnskab Mio. kr Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 Nettoudgiftsbevilling 37,2 37,6 37,6 39,7 Nettoforbrug af reservation 4,4 7,1 9,4 1,5 Indtægter 104,0 96,9 106,2 98,9 Udgifter 145,1 141,6 148,1 144,1 Årets resultat 0,5 0,0 5,2-4,0 SFI s nettoforbrug af reservation i 2014 overstiger efter intern koordination på ministerområdet det oprindeligt budgetterede. 17

19 4. Bilag 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance Noter til balancen SFI s noter til balancen fremgår af tabel 15 og 16. Tabel 15: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner m.v. I alt Kostpris, primo ,2 3,2 Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr ,2 3,2 Akkumulerede afskrivninger -2,8-2,8 Akkumulerede nedskrivninger -0,2-0,2 Akkumulerede af- og nedskrivninger -3,0-3,0 Regnskabsmæssig værdi pr ,2 0,2 Årets afskrivninger -0,2-0,2 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger -0,2-0,2 Tabel 16: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver Grunde, Transportmateriel og Inventar IT-udstyr Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.) arealer og I alt bygninger Kostpris 1,4 20,0 21,4 Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse Tilgang 0,1 2,6 2,7 Afgang Kostpris pr ,5 22,6 24,1 Akkumulerede afskrivninger -1,2-19,7-21,0 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger -1,2-19,7-21,0 Regnskabsmæssig værdi pr ,3 2,9 3,2 Årets afskrivninger -0,1-1,5-1,7 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger -0,1-1,5-1, Indtægtsdækket virksomhed Af tabel 17 fremgår en opgørelse over SFI s indtægtsdækkede virksomhed. Tabel 17: Indtægtsdækket virksomhed Mio. kr Indtægtsdækket virksomhed, resultat 3,4 0,1 7,8 7,7 Akkumuleret resultat for regnskabsåret og de tre foregående år 1,1 2,8 12,0 19,0 I 2014 havde SFI et overskud fra indtægtsdækket virksomhed på 7,7 mio. kr. En væsentlig del af dette overskud vedrører aktiviteterne i SFI Survey. 18

20 4.3. Tilskudsfinansieret aktivitet Af tabel 18 fremgår en oversigt over SFI s tilskudsfinansierede aktiviteter i Tabel 18: Tilskudsfinansieret aktivitet Mio. kr. Overført overskud Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Tilskudsfinansieret forskning 50,6 50,6 0,00 Overskud til videreførelse I alt 50,6 50,6 0,00 SFI s tilskudsfinansierede forskningsaktivitet får hovedsageligt tilskud fra statslige forskningsråd og ministerier, private fonde samt fra EU og øvrige udenlandske aktører. De modtagne tilskud til forskning i 2014 er reduceret med 2,2 mio. kr. i forhold til Der vil altid være udsving mellem årene som følge af prioritering af årets aktiviteter mellem delregnskaber samt varians i modtagne bevillinger It-sikkerhed It-strategi SFI s it-strategi understøtter SFI s overordnede strategi ved at sikre et godt og hurtigt netværk, mulighed for sikkert at arbejde med personfølsomme data og muligheder for internationalt samarbejde for forskerne m.fl. Det internationale samarbejde er et centralt satsningsområde på it-området i forhold til SFI s strategi. SFI deltager i det tværgående it-tekniske samarbejde i koncernen, hvor it-strategien koordineres på ministerområdet på overordnet niveau. SFI har ikke driftsmæssige problemer eller problemer med tilgængelighed af data, og SFI sørger for alle kritiske opdateringer af software, så SFI sikres mod virusangreb. SFI giver alle medarbejdere fri adgang til internettet, så enhver har mulighed for at søge information. SFI s it-strategi er revideret i It-sikkerhedspolitik SFI s bestyrelse har godkendt SFI s it-sikkerhedspolitik i december SFI laver risikovurdering på alle kritiske it-systemer årligt. Vurderingen forelægges direktionen. Seneste risikovurdering for 2013 gav ikke anledning til ændringer i it-anvendelsen. SFI s retningslinjer og procedurer er klart beskrevet i sikkerhedshåndbogen, som alle medarbejdere skal følge, og som er tilgængelig på SFI s intranet for alle medarbejdere. Derudover underskriver, der som led i ansættelsen på SFI kommer i kontakt med personfølsomme data, en erklæring om korrekt anvendelse og opbevaring af disse data. Endelig udsendes der informationer til medarbejderne to gange årligt om SFI s sikkerhedspolitik, som også præsenteres for nye medarbejdere på introduktionsforløb. Sikkerhedshåndbogen er senest revideret i januar

21 Statens institutioner har fra januar 2014 skullet følge ISO sikkerhedsstandarden i stedet for som hidtil DS484. SFI har derfor som led i det koncernfælles it-sikkerhedsarbejde sikret, at institutionen nu lever op til kravene i ISO standarden. Der vil fremadrettet være et fortsat stort fokus på itsikkerhed på SFI, og herunder specifikt på datasikkerhed Rigsrevisionens seneste besøg på SFI Rigsrevisionen undersøgte it-anvendelsen på SFI i efteråret Det var Rigsrevisionens vurdering, at den generelle it-sikkerhed samlet set var tilfredsstillende. Rigsrevisionens anbefalinger blev implementeret i januar Generel sikkerhed og beredskab Status for bygningsgennemgange Politiets Efterretningstjeneste har i februar 2015 foretaget intern bygningsgennemgang på SFI. Bygninger og adgange er sikret mod uønsket adgang med alarm og e- adgangskontrol Status for procedurer for clearinger Højeste klassifikationstrin for dokumenter og e- lagret information på SFI er TIL TJENESTEBRUG. Ved ansættelse i forskningsafdelingerne autoriseres medarbejderen af direktøren til at behandle klassificeret materiale. Medarbejderen cleares yderligere af afdelingschefen for at få adgang til klassificeret materiale på specifikke projekter, når det kræves for at pågældende medarbejder kan udføre sine arbejdsopgaver. Specifikke adgange kontrolleres og revideres årligt. SFI s it-medarbejdere cleares ved ansættelse af direktøren ved tildeling af generel autorisation til adgang til klassificeret materiale, når det er nødvendigt for it-drift og vedligehold. Brugeradgang til SFI s administrative systemer godkendes af økonomi- og administrationschefen Status for beredskabsplaner SFI s beredskabsplan for it er senest opdateret i januar Planen samt en oversigt over flugtveje er lagt på SFI s intranet, og de involverede medarbejdere er vidende om indholdet. Koncernens katastrofeplan er ligeledes opdateret. Der findes en beredskabsmappe på hver etage, og SFI s brandalarm bliver tjekket årligt. 20

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

L-* SFI- lg{fr?*i'1''"' " Al**-"*g; ÅnsnnpPoRT pårrenrnc

L-* SFI- lg{fr?*i'1'''  Al**-*g; ÅnsnnpPoRT pårrenrnc ÅnsnnpPoRT 2013 DIREKT!ONEN SFI- lg{fr?*i'1''"' 10. MARTS 2014 J.l{R.94r2 1. pårrenrnc Årsrapporten er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27" januar 2011. Årsrapporten

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

SFI s årsrapport for 2012 aflægges på grundlag af SFI s strategi fra 2010 samt resultatkontrakten for 2012.

SFI s årsrapport for 2012 aflægges på grundlag af SFI s strategi fra 2010 samt resultatkontrakten for 2012. ÅRSRAPPORT 2012 DIREKTIONEN SFI S ÅRSRAPPORT 2012 18. MARTS 2013 REF. HD ÅRSRAPPORT2012\ÅB FINAL J.NR. 9412 SFI s årsrapport for 2012 aflægges på grundlag af SFI s strategi fra 2010 samt resultatkontrakten

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

SFI s årsrapport for 2010 aflægges på grundlag af SFI s strategi fra 2007 samt resultatkontrakten for 2010.

SFI s årsrapport for 2010 aflægges på grundlag af SFI s strategi fra 2007 samt resultatkontrakten for 2010. ÅRSRAPPORT 2010 DIREKTIONEN SFI S ÅRSRAPPORT 2010 24. MARTS 2011 REF. HD ÅRSRAPPORT2010\ÅB FINAL J.NR. 9412 SFI s årsrapport for 2010 aflægges på grundlag af SFI s strategi fra 2007 samt resultatkontrakten

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2013 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2013 Marts 2014 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere