Indstilling. Parkeringspolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Parkeringspolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. november 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Med den aktuelle indstilling foreligger forslag til Parkeringspolitik Parkeringspolitikken er senest revideret af Byrådet i Parkeringspolitikken indeholder mål og strategier på området samt retningslinjer og vejledende normer for anlæg af parkeringspladser i forbindelse med nybyggeri m.m. Parkeringspolitikken er et middel i planlægningen af byens trafik og hensigten er i sammenhæng med en god trafikal infrastruktur - at sikre mulighed for parkering. På denne måde bidrages til en god tilgængelighed. I de centrale bydele udgør fysiske forhold begrænsninger for udbuddet, og der kan være behov for reguleringer af dette. Grøndalsvej Viby J Sagsnummer TOV/10/ Sagsbehandler Anton Iversen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Lixtal: 48 Parkeringspolitikken fra 2005 har i store træk fungeret hensigtsmæssig i forhold til trafikale mål og som administrationsgrundlag. Udbuddet af offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen og City er forøget lidt de seneste år, og vurderes den største del af tiden at være tilstrækkeligt. Der forventes de kommende år en forøgelse af parkeringen centralt i byen på ca. 575 offentlige tilgængelige pladser. Presset på parkeringen er dog fortsat eksisterende, og der er behov for løbende at vurdere muligheder for dels større og samlede parkeringsanlæg og dels optimering af gadeparkeringen. Det er i dele af Midtbyen vanskeligt at tilgodese både beboeres og pendleres parkeringsbehov.

2 Benyttelsen af parkeringsanlæg med betaling er visse steder fornuftig - i forhold til at sikre udskiftning og en god udnyttelse. Der er dog behov for at skærpe en sådan adfærdsregulering og en vis regulering af de gældende parkeringsafgifter, der senest er reguleret i Der anbefales en række ændringer og nye tiltag på parkeringsområdet vedrørende øget parkeringsafgift, betalingsparkering, strategi for større parkeringsanlæg, omfang af beboerparkering, m.m. Da parkeringspolitikken omhandler og skal prioritere mange forskelligartede interesser detailhandelens, borgernes, og ansattes behov har der været en høring blandt forskellige centrale interessenter. Resultatet heraf fremgår af indstillingen. Hvad angår økonomi omkring kommunale parkeringsanlæg, så har nettoindtægten på parkeringsområdet været stort set uændret i perioden omkring 25 mio. kr. årligt. Planlagte ændringer i parkeringsudbuddet samt den foreslåede parkeringspolitik vil samlet for perioden medføre en mindre kommunal indtægt på ca. 9,6 mio. kr. og mellem 6 og 7 mio. kr. årligt i årene herefter. En ny lov om nedsættelse af bloktilskud til kommuner ved forhøjelser af parkeringsindtægter forventes at medføre, at tilskuddet set over en årrække reduceres med ca. 5,3 mio. kr. i 2013 og ca. 0,1 mio. kr. i Dette vil yderligere reducere indtægten på parkeringsområdet. Ændringer i parkeringsindtægterne afholdes indenfor Trafik og Vejes økonomiske ramme. Dette vil få konsekvenser for især omfanget af vejvedligeholdelse, som er det primære område for anvendelse af parkeringsindtægterne. Med baggrund heri og under indtryk af den usikkerhed der ligger i at skønne den fremtidige parkeringsøkonomi vil Trafik og Veje i 2015 udarbejde en fornyet redegørelse vedrørende parkeringsbudgettet og forhold omkring driftsøkonomien. Side 2 af 21

3 2. Beslutningspunkter At 1) vedtages, som grundlag for de kommende års indsats på parkeringsområdet At 2) Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer vedtages som vejledende administrationsgrundlag ved fastsættelse af parkeringskrav At 3) parkeringsafgifterne fastholdes på 12 kr./time for 1. time og øges til 17 kr./time for 2. time og 22 kr./time for efterfølgende timer (pr. 1. januar 2013) - og at prisen for parkeringslicenser øges med 10 % At 4) betalingsparkering på Frederiksbjerg Torv nedlægges og erstattes af tidsbegrænset parkering At 5) Teknik og Miljø undersøger muligheder for lokalisering af større p-anlæg i tilknytning til Ringgaden samt i dialog med interessenter undersøger muligheder for privat anlæg og drift af større parkeringsanlæg At 6) Teknik og Miljø nærmere undersøger interessen for udvidet beboerparkering i Midtbyen, og - i fald der er flertal herfor i de enkelte områder - bemyndiges til at etablere sådanne ordninger At 7) ny Parkeringsbekendtgørelse for Aarhus Kommune godkendes, og Trafik og Veje bemyndiges til at sikre Politiets accept af denne At 8) høringsbidrag besvares som nærmere angivet i indstillingen At 9) skitseret budget vedrørende parkering for perioden tages til efterretning - herunder at nettoindtægter i tilknytning til parkering reduceres, med konsekvens for Trafik og Vejes driftsbudget. Side 3 af 21

4 3. Baggrund 3.1 Parkeringspolitik fra 2005 Byrådet har senest revideret parkeringspolitikken i Her besluttedes, at der skulle gennemføres en ny revision omkring 2009 eller når forhold omkring De Bynære Havnearealer er afklarede. Ved vedtagelsen i 2005 besluttedes at reducere parkeringskrav i de centrale bydele og at hæve parkeringsafgifterne samt at den daværende kommunale parkeringsfond skulle afvikles og at der skulle foretages reguleringer af parkeringen ved Den Gamle By. Hvad angår det sidste, så har Byrådet i januar 2011 vedtaget forbedringer, som er realiserede. Der er i 2012 endvidere foretaget visse ændringer i den administrative praksis omkring særlige parkeringsordninger for beboere og erhverv i Midtbyen samt indført en digital selvbetjeningsløsning vedrørende særlige parkeringskort. Desuden er et areal ved Kalkværksvej etableret med betalingsparkering. 3.2 Status - udbud og benyttelse af parkering i Midtbyen Samlet set vurderes parkeringsudbuddet i Midtbyen og i City i dag at være tilstrækkeligt - den største del af tiden. Det vil blandt andet sige, at visse større parkeringsanlæg er optaget i spidsbelastningsperioder. Presset på parkeringen er dog fortsat eksisterende, og der er behov for løbende at vurdere muligheder for dels større og samlede parkeringsanlæg og dels optimering af gadeparkeringen. Det er i dele af Midtbyen vanskeligt at tilgodese både beboeres og pendleres parkeringsbehov. Benyttelsen af parkeringsanlæg med betaling er visse steder fornuftig - i forhold til at sikre udskiftning og en god udnyttelse. Der er dog behov for at skærpe en sådan adfærdsregulering og en vis regulering af de gældende parkeringsafgifter, der senest er reguleret i Parkeringsudbud I 2012 er der i Midtbyen (indenfor Ringgaden) et samlet udbud af parkeringspladser i dagtimerne på ca pladser hvoraf ca pladser er offentlige tilgængelige. Side 4 af 21

5 Særskilt i indre by og havn dvs. City samt områder ved Banegården, Musikhuset, Rådhuset, Midtkraft, Skolebakken og Fiskeri- og Lystbådehavnen - er der i dag et samlet udbud på ca pladser, hvoraf ca pladser er offentlige tilgængelige. Midtbyen i alt Indre By og Havn Private Offentlige tilgængelige heraf kommunale I alt Parkeringsudbud i Midtbyen 2012 (antal pladser) For Midtbyen som helhed er udbuddet af offentlige tilgængelige pladser i dag lidt større end i En uddybende status herunder hvad udviklingen dækker over af ændringer - fremgår af bilag 1. Benyttelse af parkeringsanlæg På de større kommunale parkeringsanlæg varierer den gennemsnitlige belægning over ugen en del. Der er stort set fuld belægning på visse pladser centralt i byen, mens blandt andet anlæg på Nørreport er udnyttet under 40 % (bilag 1). For gadeparkering i beboelsesområder i Midtbyen er der i dagtimerne en del ledig kapacitet. I aftentimerne er der blandt andet en kraftig udnyttelse af pladser på dele af Trøjborg, dele af Øgadekvarteret og dele af Frederiksbjerg. De maksimale belægninger i store private parkeringshuse ses i parkeringshuset ved Salling og i Bruuns Galleri. 3.3 Planer for de kommende år De kommende år vil der ske markante ændringer i udbuddet af parkering omkring de centrale havnearealer. Der forventes samlet set i 2015 en forøgelse af offentlig tilgængelig parkering på disse centralt beliggende arealer på ca. 575 pladser i forhold til dagens situation. Side 5 af 21

6 I forøgelsen på de 575 pladser indgår, at der i perioden frem til 2015 etableres ca. 450 og ca. 750 nye offentlige tilgængelige parkeringspladser i tilknytning til henholdsvis Navitas (kommunalt ejet anlæg) og Multimediehuset (privat ejet anlæg med en samlet kapacitet på pladser). Samtidig nedlægges ca. 625 kommunale pladser på Skolebakken, Pier 1, Honnørkajen, Europaplads og Åboulevarden. I opgørelsen indgår, at nedlæggelse af i alt ca. 250 pladser på Bispetorvet og del af Skolebakken i 2008 og 2009 allerede er erstattet af midlertidigt anlæg af et tilsvarende antal pladser på Pier Den forventede effekt Den anbefalede revision af parkeringspolitikken er i overensstemmelse med gældende trafikale mål i bl.a. Trafikplan for Aarhus Midtby. Parkeringspolitikken bidrager dels til at sikre en under de givne omstændigheder - god trafikal tilgængelighed og dels til en regulering af biltrafikken i Midtbyen. Der forventes fremadrettet en god balance mellem parkeringsudbud, trafikal tilgængelighed og omfang af biltrafik. 5. De planlagte ydelser Parkeringspolitikken består af 2 dokumenter:. Aarhus Kommune (bilag 2) - samt Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune (bilag 3). Parkeringspolitikken fra 2005 har i store træk fungeret hensigtsmæssig i forhold til overordnede trafikale mål og som administrationsgrundlag (parkeringsnormer m.m.). Sammenholdt med begrænsede fysiske muligheder for udbygning af veje og parkeringsanlæg centralt i byen samt hensyn til miljø- og energimæssige mål bidrager en styring af parkeringsudbuddet både til at sikre en god trafikal tilgængelighed og til en vis regulering af biltrafikken. Biltrafikken til og fra Midtbyen har med mindre udsving - været stagnerende i perioden siden Udbuddet af offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen og City er forøget lidt de seneste år, og vurderes den største del af tiden at være tilstrækkeligt. Side 6 af 21

7 Presset på parkeringen er dog fortsat eksisterende, og der er behov for løbende at vurdere muligheder for dels større og samlede parkeringsanlæg og dels optimering af gadeparkeringen. Der er således behov for visse ændringer og nye tiltag på parkeringsområdet vedrørende især parkeringsafgifter, betalingsparkering, strategi for større parkeringsanlæg, omfang af beboerparkering, m.m. Nedenfor gennemgås anbefalinger omkring en ny parkeringspolitik. 5.1 Mål og overordnede strategier Det anbefales, at de hidtil gældende mål og overordnede strategier i store træk fastholdes. Se bilag 2:. Aarhus Kommune. Generelt er hensigten med parkeringspolitikken i sammenhæng med en god trafikal infrastruktur dels at sikre mulighed for parkering og dels at regulere udbuddet af parkering. På denne måde bidrages til på den ene side en god trafikal tilgængelighed og på den anden side en vis regulering af biltrafikken. I de centrale bydele udgør de fysiske forhold begrænsninger for omfanget af parkering (og biltrafik). Parkeringspolitikken er således et middel i planlægningen af byens trafik, og bør understøtte de generelle mål i den forbindelse. Det anbefales, at parkeringspolitikken rummer følgende overordnede strategier for offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen: minimum en fastholdelse af det samlede parkeringsudbud korttidsparkering frem for langtidsparkering store, samlede parkeringsanlæg frem for gadeparkering lavere krav til parkering i Midtbyen end i andre områder prioritering af parkering for besøgende og beboere frem for parkering for ansatte/pendlere bedre cykelparkering Der lægges i øvrigt op til, at Teknik og Miljø arbejder med muligheder for samarbejde med private om etablering af større samlede parkeringsanlæg i tilknytning til primært Ringgaden se afsnit 5.4. Side 7 af 21

8 5.2 Parkeringskrav/retningslinjer for anlæg af parkering De vejledende parkeringskrav i forbindelse med nybyggeri - se bilag 3 vedrørende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer - er fastlagt med baggrund i erfaringer for, hvad behovet er for forskellige bebyggelser og anvendelser. Kravene er forskellige, afhængig af om der er tale om byggeri i Midtbyen eller i resten af kommunen. Parkeringskravene er i de centrale bydele udtryk for en balance mellem et tilstrækkeligt antal p-pladser og de konkrete fysiske muligheder. Det anbefales, at de hidtidige, vejledende parkeringskrav i store træk fastholdes - men justeres på nogle få punkter. Således tilføjes enkelte forhold vedrørende indretning af cykelparkering i 5, stk. 5 i retningslinjerne. Desuden anbefales en nedjustering af vejledende krav vedrørende cykelparkering konkret i form af et lavere krav om pladser ved erhvervsbyggeri og institutioner. Disse ændringer er begrundet i nyere undersøgelser af parkeringsbehovet samt nyligt reviderede vejregler på området. Gældende normer for bilparkering vurderes fortsat at være relevante - bortset fra en mindre justering vedrørende kollegiebebyggelse og børneinstitutioner. 5.3 Omfang af betalingsparkering og parkeringsafgifter Udover de allerede fastlagte ændringer på De Bynære Havnearealer (jf. afsnit 3.3), anbefales der en enkelt ændring af betalingsparkeringens omfang. Nogle få betalingspladser (33 pladser) på Frederiksbjerg Torv relativt langt fra City - foreslås nedlagt, og erstattet af tidsbegrænset parkering. Der er her en meget lav belægning. For fremadrettet at sikre en passende adfærdsregulering en god udnyttelse og udskiftning på betalingspladser vil det være relevant at øge parkeringsafgifterne især for længerevarende parkering. De nuværende afgifter er ikke ændret siden Det anbefales at parkeringsafgifterne øges således, at prisen for brug af den kommunale betalingsparkering pr. 1. januar 2013 forhøjes til 17 kr./time for 2. time og 22 kr./time for efterfølgende timer. Side 8 af 21

9 Afgiften for 2. og 3. time er i dag henholdsvis 15 og 20 kr./time. Afgiften for 1. time på 12 kr./time fastholdes. Prisen på diverse særlige parkeringskort (beboerparkering m.m.) samt leje af p-pladser anbefales øget med 10 %. 5.4 Strategi for større parkeringsanlæg Den offentlige tilgængelige parkering øges som nævnt de kommende år i de centrale bydele. Med henblik på at håndtere presset på parkeringen i Midtbyen på længere sigt anbefales, at Teknik og Miljø nærmere undersøger mulighederne for lokalisering af større p-anlæg - især i nær tilknytning til Ringgaden og med korte afstande til mål i byen. Sådanne anlæg vil især kunne tilgodese besøgende og pendlere med arbejde i Midtbyen og vil også kunne erstatte parkering som af forskellige grunde nedlægges i offentlige gaderum. Af hensyn til afvikling af den tilhørende trafik, vil det være hensigtsmæssig at anlæggene relativt direkte kan betjenes fra Ringgaden. Under indtryk af forventet begrænsede kommunale anlægsmidler anbefales, at der i en dialog med interessenter endvidere undersøges muligheder for privat anlæg og drift af sådanne større parkeringsanlæg. Et offentlig-privat samarbejde vil indebære at der skal afklares en række vilkår for etablering af anlæg herunder vedrørende størrelse og lokalisering, evt. overdragelse af areal samt drift. Når der måtte foreligge en konkret interesse og et konkret projekt forelægges dette for Byrådet, sammen med et forslag til samlet strategi for større parkeringsanlæg i Midtbyen. Parkér og Rejs Udover ovennævnte strategi for større parkeringsanlæg, arbejdes allerede i sammenhæng med udbygning af den kollektive trafik (især letbanen) med Parkér og rejs anlæg. Der er i denne sammenhæng primært tale om anlæg til støtte for kombinationsrejser mellem bil og kollektiv trafik længere ude i byområderne end Midtbyen. Sådanne parkeringsanlæg fordrer, at der er mulighed for højklasset kollektive trafikforbindelser med høj frekvens. Aktuelt arbejdes med muligheder for et Parkér og rejs anlæg i det nye Lisbjerg. Side 9 af 21

10 Jævnfør budgetforliget fra 21. september 2012 ønsker forligspartierne, at der udarbejdes en handlingsplan for etablering af Parkér og Rejs anlæg og at der i denne sammenhæng blandt andet belyses muligheder for finansiering af sådanne ved eksempelvis betalingsparkering. Forligspartierne ønsker også, at en sådan mulighed for finansiering belyses i parkeringspolitikken. Vurderingen af de finansieringsmæssige muligheder skal ske med hensyn til reglerne om modregning i kommunens statstilskud. Disse er beskrevet i indstillingens afsluttende afsnit. Udover likviditetsmæssige begrænsninger vil mulighederne blandt andet afhænge af de konkrete anlægs udformning og tidsmæssige realisering eksempelvis i forhold til, om der kan etableres anlæg med gratis parkering, som finansieres af øgede parkeringsindtægter andre steder i kommunen. På den baggrund er det Teknik og Miljøs opfattelse, at finansieringsmuligheder bedst behandles i tilknytning til det særskilte arbejde med en handlingsplan. Det foreslås derfor at en nærmere vurdering afventer dette, idet der i forbindelse med handlingsplanen vil ske en nøjere afklaring af funktion og indhold i Parkér og Rejs anlæg, og dermed afklaring af, hvad der skal finansieres. 5.5 Beboerparkeringsordninger Der er af og til ønsker om beboerparkeringsordninger, som følge af øget pres på parkeringen i Midtbyen. En forøgelse af beboerparkeringsordninger vil i sig selv ikke løse problemer for beboere i Midtbyen, idet det flere steder ikke fysisk er muligt at etablere et antal pladser, som modsvarer behovene. Udvidede beboerparkeringsordninger vil dog kunne forbedre beboeres parkeringsmuligheder de steder, hvor pendlere optager pladser. Det gælder især områder i og tæt på City samt omkring Amtssygehuset, Universitetet, Kommunehospitalet og Ingeniørhøjskolen. På denne baggrund anbefales, at Teknik og Miljø undersøger interessen for etablering af nye beboerparkeringsordninger i den sydøstlige del af Frederiksbjerg, den sydlige del af Trøjborg, den nordlige del af Øgadekvarteret samt i området omkring Amtssygehuset se kort med beboerparkeringsområder i bilag 4. I fald der i de enkelte områder er et flertal for beboerparkering, bemyndiges Teknik og Miljø til at etablere sådanne ordninger. Side 10 af 21

11 Beboerparkeringsordninger favoriserer beboere, men garanterer ikke nogen plads. En konsekvens af ordningerne vil være en begrænsning af især parkeringsmuligheder for pendlere. Endvidere vil parkeringspresset kunne øges i naboområder uden beboerparkering. 5.6 Ny parkeringsbekendtgørelse lastbilparkering Udover den aktuelle parkeringspolitik, reguleres parkeringen i dag af: Politibekendtgørelse om parkering i Århus Kommune af 1/ Bekendtgørelsen om parkering indeholder bl.a. bestemmelser om tidsrestriktioner for parkering af tunge køretøjer i byområderne Aarhus, Lystrup, Elsted, Egå, Skæring, Brabrand og Tranbjerg undtaget særligt afmærkede lastbilparkeringspladser. Skønsmæssigt eksisterer der i dag ca. 150 sådanne særlige pladser. Der foreligger flere henvendelser fra bysamfund - som ikke er omfattet af bestemmelserne - med ønske om at blive omfattet af disse. Ønsket er typisk begrundet i at undgå trafikale, støjmæssige og visuelle gener af parkering af store køretøjer især i boligområder. På denne baggrund anbefales, at der vedtages en ny bekendtgørelse om standsning og parkering i Aarhus Kommune, hvor alle bysamfund i kommunen indenfor byzonetavlerne omfattes af parkeringsforbud for lastbiler m.m. Desuden anbefales enkelte præciseringer af den hidtidige bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse fremgår af bilag 5. Proceduren vil være, at kommunen tager stilling til en ny bekendtgørelse derefter sikrer sig Politiets samtykke. Det anbefales, at Trafik og Veje bemyndiges hertil. Såfremt det er muligt og at det skønnes nødvendigt vil der løbende blive arbejdet på at etablere yderligere afmærkede pladser for parkering af tunge køretøjer i de enkelte byområder. Side 11 af 21

12 5.7 Andre tiltag Udover ovennævnte arbejdes der allerede på parkeringsområdet med følgende: Etablering (i begrænset omfang) af reserverede pladser for opladning af elbiler i større parkeringsanlæg og i gaderum i tætte byområder Løbende optimering af parkering i offentlige gaderum Forbedring af cykelparkering i Midtbyen i henhold til Cykelhandlingsplanen Etablering af særlige lastepladser i tilknytning til vægtbegrænsningsordninger i gågader Udvikling og udvidelse af parkeringsinformationssystemet - i takt med etablering af nye parkeringsanlæg, bl.a. ved Navitas og Multimediehuset Mulighed for månedlig abonnement på parkering i visse kommunale betalingsanlæg uden garanti for en plads Målrettet kontrol af gældende parkeringsbestemmelser. 5.8 Høring omkring parkeringspolitik I tilknytning til udarbejdelse af parkeringspolitikken er der gennemført en høring blandt centrale interessenter. Repræsentanter for Aarhus Cityforening, Erhverv Aarhus, Aarhus Midtbys Beboerforening, Udlejerforeningen Aarhus, Dansk Byggeri Østjylland, VisitAarhus og Aarhus Håndværkerforening har været inviteret til et møde, hvor der blev orienteret om arbejdet og besvaret spørgsmål. Ovenstående blev også inviteret til efterfølgende skriftligt at kommentere udkast til parkeringspolitikken. Skriftlige høringssvar er vedlagt som bilag 6. I det følgende er høringsbidragene kort resumeret og kommenteret af Teknik og Miljø. Aarhus Midtbys Beboerforening opfordrer til at sammentænke parkering og det forhold, at mobilitet er afgørende for den moderne by. Det gælder om at tilgodese mennesker der arbejder i byen, indtænke kobling mellem parkeringspladser og kollektiv trafik samt udnyttelse af samkørsel. I øvrigt bemærkes, at der må være et potentiale i en bedre udnyttelse af ledig parkeringskapacitet. Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at parkeringspolitikken skal ses som et aktivt middel i by- og trafikplanlægningen og bidrage til en samlet god mobilitet. Side 12 af 21

13 Muligheder for kobling mellem kollektiv trafik og p-anlæg (Parkér og rejs anlæg) samt samkørsel er belyst og drøftes aktuelt i sammenhæng med et udredningsarbejde om langsigtede, trafikale udfordringer og muligheder (Trafik 2030). Afdelingen arbejder løbende med en bedre udnyttelse af parkeringskapaciteten. Udlejerforeningen Aarhus bemærker, at der er stort pres på parkeringen i beboelsesområder i Midtbyen og finder det relevant, at der er lagt op til at undersøge muligheder for større p-anlæg samt udvidelse af beboerparkering. I forhold til det sidste ønskes også belyst muligheder for fast leje af parkering i p-huse samt at der tages hensyn til brugere af Amtssygehuset ved en evt. beboerparkering her. Udlejerforeningen opfordrer i øvrigt til en større fleksibilitet i administration af parkeringsnormer ved nybyggeri, herunder i områder ved Ringgaden, hvor der er forskellige normer på den ene og den anden side samt at ordningen omkring håndværkerparkering bevares. Teknik og Miljø lægger i parkeringspolitikken op til at undersøge muligheder for større p-anlæg og udvidelser af beboerparkeringsordninger og vil her søge at tilgodese de nævnte ønsker til undersøgelserne. Hvad angår administration af parkeringsnormerne er det Afdelingens opfattelse, at der skal fastholdes 2 zoner med forskellige parkeringsnormer. Afdelingen foretager dog en konkret vurdering fra sag til sag, når der på baggrund af de vejledende normer fastlægges bindende parkeringskrav i bl.a. lokalplaner. Hvad angår håndværkerparkeringen (som nu benævnes erhvervslicens) så fastholdes denne i princippet. Af administrative og formelle grunde har det dog været nødvendigt med en opstramning af praksis. Ordningen er udvidet til at omfatte alle typer erhverv, gælder nu alene for biler på rent gule plader og gælder kun på hverdage mellem kl. 6 og 18 (se nærmere beskrivelse på kommunens hjemmeside). Aarhus Haandværkerforening finder det vigtigt af hensyn til detailhandelen at der sikres et godt udbud af korttidsparkering (30-60 min.) i gader og på torve, herunder i gågader med kørsel tilladt. Desuden ønskes betingelserne for håndværkerparkering fastholdt. Side 13 af 21

14 Teknik og Miljø lægger i parkeringspolitikken op til, at korttidsparkering prioriteres og at parkering i gaderum løbende optimeres. Det er dog også konstateret, at der er pres på anvendelse af offentlige gadearealer til andre formål, ligesom en meget spredt parkering medfører en del parkeringssøgende trafik. Hertil kommer generelt det forhold, at der i de centrale bydele er rent fysiske begrænsninger for omfanget af parkering. Der er således realistisk set grænser for udbuddet. Hvad angår håndværkerparkeringen (som nu benævnes erhvervslicens) så fastholdes denne i princippet. Af administrative og formelle grunde har det dog været nødvendigt med en opstramning af praksis. Ordningen er udvidet til at omfatte alle typer erhverv, gælder nu alene for biler på rent gule plader og gælder kun på hverdage mellem kl. 6 og 18 (se nærmere beskrivelse på kommunens hjemmeside). Erhverv Aarhus finder at byens forventede vækst og betydning som handelscenter godtgør at adgangen til byen og herunder parkeringsfaciliteter udbygges væsentligt. I stedet for som minimum at fastholde udbuddet af parkering, bør der arbejdes for en forøgelse på minimum parkeringspladser de kommende 10 år. Det anføres endvidere at korttidsparkering - herunder i gaderne - er afgørende for dynamik og udvikling. Den hidtidige udvikling i antallet af parkeringspladser anses for mere end beskeden. Der sættes spørgsmålstegn ved, om de foretagne opgørelser af udbud og analyser af belægninger er retvisende og fyldestgørende. Der påpeges også behov for parkering i Latiner-kvarteret og ved torvene samt gives udtryk for at nye parkeringsfaciliteter bør placeres i City frem for ved Ringgaden og at cykelparkeringen bør forbedres. Endelig findes der behov for at fastlægge terminer for opfølgning på parkeringspolitikken samt at en bredere kreds inddrages i en høringsfase. Teknik og Miljø er enig i, at en god adgang til byen også handler om et godt udbud af parkering. Derfor indgår det også som en del af strategien, at der skal arbejdes med muligheder for lokalisering og etablering af nye større parkeringsanlæg. I de centrale bydele er der dog i høj grad fysiske begrænsninger for større parkeringsanlæg og den tilhørende infrastruktur. Side 14 af 21

15 Det vil i et vist omfang være nødvendigt at overveje hvor mange biler der er plads til og at se på alternative muligheder for trafikbetjening i fremtiden eksempelvis vil letbanen medføre en betydelig forbedret adgang til centrale dele af byen. Derfor anses en strategi, der handler om minimum en fastholdelse af udbuddet af offentlige tilgængelige parkeringspladser med mulighed for tilvækst under forudsætning af økonomi og fysiske muligheder, for at være realisabel indenfor en overskuelig årrække. Den ønskede udbygning med 5000 parkeringspladser vurderes ikke at være en mulighed. Afdelingen lægger i parkeringspolitikken op til, at korttidsparkering prioriteres og at parkering i gaderum løbende optimeres. Det er dog også konstateret, at der er udbredt pres på anvendelse af offentlige gadearealer til andre formål, ligesom en meget spredt parkering medfører en del parkeringssøgende trafik. Opgørelser af udbud og belægningsprocenter vurderes at være tilstrækkelig, men Afdelingen har noteret synspunkterne og vil fremadrettet søge at forbedre datagrundlaget. Konkrete muligheder for yderligere offentlig tilgængelig parkering, herunder i Latiner-kvarteret, indgår løbende i overvejelserne. Umiddelbart er der ikke den store interesse for private investeringer i parkeringsvirksomhed og der er pt. ikke afsat kommunale midler til parkeringsanlæg udover anlægget ved Navitas. Når der er peget på undersøgelser af mulige nye parkeringsanlæg ved Ringgaden frem for mere centralt i byen, hænger det især sammen med mulighederne for en forsvarlig trafikal betjening. Cykelparkeringsmuligheder udbygges pt. i henhold til en vedtagen cykelhandlingsplan. Der lægges op til en revision af parkeringspolitikken med ca. 5 års mellemrum eller efter behov, hvilket anses for passende i forhold til en tilpasning til udviklingen. Inddragelse af parter i den aktuelle høring vurderes at være dækkende i forhold til relevante interesser. Aarhus City Forening vurderer at parkeringsbehovet vil stige kraftigt, og finder at der bør etableres minimum nye parkeringspladser i City de kommende 5 år. Der peges på etablering af et nyt parkeringshus ved Godsbanen og at der anlægges en ny vej hertil fra Aarhus Syd Motorvejen og gennem Banegraven. Side 15 af 21

16 Cityforeningen er af den opfattelse, at de 2 nye parkeringsanlæg ved de centrale havnearealer ikke tilgodeser behovet for parkering centralt i City i tilstrækkeligt omfang de ligger i for stor afstand. Endelig ønsker foreningen at der opretholdes overfladeparkering ved Skolebakken, at der etableres parkering på Bispetorvet året rundt og når der ikke er større events samt at der etableres yderligere parkering i Latiner-kvarteret. Teknik og Miljø skal bemærke, at det indgår som en del af strategien i parkeringspolitikken, at der skal arbejdes med muligheder for lokalisering og etablering af nye større parkeringsanlæg. I de centrale bydele er der dog i høj grad fysiske begrænsninger for større parkeringsanlæg og den tilhørende infrastruktur. Der henvises i øvrigt til Teknik og Miljøs bemærkninger til synspunkter fra Erhverv Aarhus, jf. ovenfor. Det vil i et vist omfang være nødvendigt at overveje hvor mange biler der er plads til og at se på alternative muligheder for trafikbetjening i fremtiden eksempelvis vil letbanen medføre en betydelig forbedret adgang til centrale dele af byen. Afdelingen vurderer, at den ønskede udbygning med parkering ikke er realistisk indenfor en 5-årig periode hvilket også gælder den nævnte nye adgangsvej til Godsbanen. Konkrete muligheder for yderligere offentlig tilgængelig parkering, herunder ved Godsbanen og i Latiner-kvarteret, indgår løbende i overvejelserne. Umiddelbart er der ikke den store interesse for private investeringer i parkeringsvirksomhed og der er pt. ikke afsat kommunale midler til parkeringsanlæg udover anlægget ved Navitas. Det er afdelingens opfattelse, at de 2 nye parkeringsanlæg ved Multimediehuset og Navitas vil være attraktive for brugere af City-området og at de i øvrigt bidrager til en forøgelse af udbuddet af parkering med knap 600 pladser de kommende få år. De vedtagne planer for omdannelse af de centrale havnearealer muliggør i øvrigt ikke, at den eksisterende parkering ved Skolebakken opretholdes. Hvad angår Bispetorvet har Byrådet den 31. oktober 2012 vedtaget indstilling fra Teknik og Miljø om etablering af betalingsparkering når der ikke er større event på torvet, i perioden frem til Side 16 af 21

17 6. Organisering af indsatsen Jf. ovenstående er der gennemført en høring blandt en række centrale interessenter. Forslag til og information om en revideret parkeringspolitik har været forelagt disse og synspunkter/ønsker er kommenteret af Teknik og Miljø. 7. Konsekvenser for ressourcer Vedtagelse af parkeringspolitikken nedlæggelse af kommunal betalingsparkering, øget parkeringsafgift, m.m. - har kommunaløkonomiske konsekvenser, idet indtægter og udgifter på parkeringsområdet indgår i Trafik og Vejes driftsbudget. I perioden har udgifterne til drift af parkeringsanlæg varieret mellem 4,6 og 7,2 mio. kr. Indtægterne har i samme periode varieret mellem 29,2 og 32,0 mio. kr. Nettoindtægten har i perioden ligget på ca. 25 mio. kr. årligt. Nettoindtægten indgår i Trafik og Veje s driftsbudget og anvendes til udvikling og især vedligeholdelse af trafikinfrastrukturen. Parkeringsbudget I efterfølgende tabel er opstillet et budget for parkeringsområdet for perioden vedrørende kommunale betalingspladser. Der er tale om et reguleret budget, hvor der indgår de beskrevne ændringer med hensyn til omfang af kommunale betalingspladser samt den anbefalede forhøjelse af parkeringsafgifter. Driftsøkonomiske ændringer, som følge af nyt anlæg ved Navitas, beskrives særskilt og efterfølgende. Det samme gælder opgørelse af forventede økonomiske konsekvenser, som følge af Folketingets vedtagelse (maj 2011) af Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner - ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter. Reduktionen i indtægter fra parkeringsafgifter som følge af færre betalingspladser kan opgøres til ca. 0,9 mio. kr. i 2012 stigende til ca. 9,2 mio. kr. i Der er her forudsat en belægning svarende til dagens situation. Dog er det forudsat, at reduktionen i indtægter - som følge af de nedlagte pladser - ikke slår helt igennem, idet en del af parkeringen forventes at flytte til andre kommunale betalingspladser i størst omfang i 2012 og 2013, og i mindre omfang fra 2014, hvor udbuddet øges. Side 17 af 21

18 Der indgår endvidere en vis reduktion af udgifterne, som følge af at færre pladser skal vedligeholdes kr. Regnskab Budget Budget Budget Budget (faste priser 2012 niveau) År UDEN ÆNDRINGER Udgifter Indtægter Nettoindtægter REGULERING UDGIFTER Reduceret drift ved færre pladser Reguleret udgift REGULERING INDTÆGTER Frederiksbjerg Torv 33 pladser nedlægges Europaplads, Åboulevarden og Pier 1 ca pladser nedlægges medio 2012 Pier 1 og Skolebakken ca. 460 pladser nedlægges medio 2014 Reguleret indtægt inkl. færre pladser Øget parkeringsafgift Reguleret indtægt - inkl. færre pladser og øget p-afgift Reguleret nettoindtægt i alt Ændring i nettoindtægt Akkumuleret ændring i nettoindtægt Forventet parkeringsbudget (ekskl. nyt anlæg ved Navitas og ekskl. konsekvenser af statslig reduktion af bloktilskud) Side 18 af 21

19 Den foreslåede forøgelse af betaling for parkering - forventes fra 2013 at medføre en årlig merindtægt på ca. 2,2 mio. kr. Totalt set medfører ændringerne i antal betalingspladser og øgede parkeringsafgifter, at den forventede årlige nettoindtægt vil stige fra ca. 26,3 mio. kr. i 2012 til ca. 27,6 mio. kr. i 2013 for herefter at falde frem til 2015, hvor den vil være på ca. 20,5 mio. kr. Udviklingen i nettoindtægterne vil medføre en mindre indtægt i forhold til Trafik og Vejes gældende driftsbudget. I perioden vil det akkumuleret dreje sig om ca. 9,6 mio. kr. og i årene herefter mellem 6 og 7 mio. kr. årligt. Hertil kommer en mulig reduktion i bloktilskud i 2013 på ca. 5,3 mio. kr. og i 2014 på ca. 0,1 mio. kr. som følge af lovgivning om regulering af kommunale parkeringsindtægter (se senere). Da ændringer i parkeringsindtægterne afholdes indenfor Trafik og Vejes økonomiske ramme, kan Trafik og Vejes driftsbudget således blive yderligere reduceret for perioden med i alt ca. 15 mio. kr. Dette vil få konsekvenser for især omfanget af vejvedligeholdelse, som er det primære område for anvendelse af parkeringsindtægterne. Med baggrund heri og under indtryk af den usikkerhed der ligger i at skønne den fremtidige parkeringsøkonomi anbefales, at Trafik og Veje i 2015 udarbejder en fornyet redegørelse vedrørende parkeringsbudgettet og forhold omkring driftsøkonomien. Dette med henblik på en eventuel kompensation. Nyt anlæg ved Navitas Driftsøkonomiske forhold omkring det planlagte nye kommunale parkeringsanlæg ved Navitas (ca. 450 pladser) er tidligere behandlet i tilknytning til Byrådets vedtagelse af anlægsbevilling til anlægget i juni Det er her vedtaget, at anlægget - og driften heraf - finansieres af parkeringsafgifter fra anlægget. Dermed påvirker det som udgangspunkt ikke den ændring i nettoindtægterne, som der er redegjort for i det foran beskrevne parkeringsbudget. Side 19 af 21

20 Det er for Navitas forudsat at udgifter og indtægter balancerer over en længere årrække, med underskud i de første år samt forudsat, at Trafik og Veje i perioden kan opbygge gæld til kommunekassen, uden at gælden påvirker sektorens øvrige serviceramme/budget. Hvis der ikke opnås balance, vil det påvirke Trafik og Vejes driftsøkonomi. Konsekvenser af ny Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner - ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter Folketinget har i maj 2011 vedtaget en lov, som nedsætter statstilskuddet til kommuner, hvis der sker forhøjelser af de kommunale parkeringsindtægter. Bestemmelserne gælder fra regnskabsåret For det nye anlæg ved Navitas gælder, at dette ikke i sig selv medfører reduktioner i statstilskuddet idet bruttodriftsindtægterne forventelig vil være mindre end fradrag for afskrivning og forrentning. Dette vil være tilfældet i en længere årrække. I forhold til parkeringsbudgettet i øvrigt (herunder forøgelse af p-afgifter), så forventes den nye lov at medføre visse konsekvenser for den kommunale økonomi det vil sige reduktioner i bloktilskuddet. Teknik og Miljø vurderer, at konsekvensen vil være, at bloktilskuddet reduceres med ca. 5,3 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i De øvrige år og flere år frem forventes ingen reduktion, idet udgifter til afskrivning og forrentning af Navitas anlægget og andre driftsudgifter - kan fradrages ved beregning af reduceret bloktilskud. Der knytter sig en vis usikkerhed til opgørelsen. Reduktionen vil i forhold til i forvejen reducerede parkeringsindtægter - yderligere kunne forværre konsekvenserne for Trafik og Vejes driftsbudget og omfanget af vejvedligeholdelse. Bünyamin Simsek / Michael Kirkfeldt Side 20 af 21

21 Bilag Bilag 1: Status - udbud og benyttelse af parkering i Midtbyen Bilag 2:. Aarhus Kommune Bilag 3: Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune 2012 Bilag 4: Beboerparkering Bilag 5: Ny parkeringsbekendtgørelse Bilag 6: Høringssvar Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 21. september 2005 Trafikplan for Århus Midtby, som indeholder initiativer vedrørende parkering. Byrådet vedtog den 14. december 2005 en revideret parkeringspolitik, herunder ændringer af retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer. Byrådet vedtog den 26. januar 2011 indstilling om forbedring af parkeringsforholdene omkring Den Gamle By. Byrådet vedtog den 22. juni 2011 indstilling om anlægsbevilling til etablering af kommunalt parkeringsanlæg ved Navitas. Byrådet vedtog den 28. marts 2012 indstilling om optagelse af areal ved Kalkværksvej som offentligt vejareal med henblik på etablering af betalingsparkering. Side 21 af 21

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten J.nr. 05.05.00P20/03/00394 Ref.: Tlf.nr. Niels

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus September 2012 Bilag 3. Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. 2012 (tekst til særskilt dokument/pjece) Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune 1. Formål

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6.

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. Notat Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. februar 2017 Den 17. januar 2017 Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby TEKNIK OG MILJØ Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport.

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27.

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Taxinævnet Teknik og Miljø Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation Forslag om forhøjelse af takster for

Læs mere

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25.

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Aarhus Letbane I/S har med brev af 20. marts 2013 (bilag 1) anmodet

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009.

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. maj 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet 1. Resume Byrådet har ønsket at Bispetorvet

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 23. februar 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere