KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013"

Transkript

1 Sagsbehandler: Sia Kristina Andersen Telefon: Mobil: KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013 Kultur- og Integrationsudvalgsmøde Maj 2013 Baggrund Med virkning fra. 1. januar 2012 og gældende for perioden er der indgået en regional kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet, benævnt KulturMetropolØresund (KMØ). Ishøj er en af disse kommuner. Kulturaftalen indeholder seks indsatsområder, der hver i sær indeholder et eller flere konkrete projekter. Ishøj Kommune deltager i tresådanne projekter. KMØ indsatsområde navn overordnede indhold overordnede formål Institutioner på tværs Sæt Kulturen i Spil (SKIS) At udvikle vedkommende og udfordrende kunst- og kulturtilbud til brugere og borgere, der i dag ikke selv opsøger kulturinstitutionerne. For at udfordre kunst- og kulturinstitutionerne til at eksperimentere med nye henvendelses-, formidlings- og projektformater gennemfører institutionerne derfor kunst- og kulturprojekter i boligsociale områder, i samarbejde med de lokale beboere. Formålet med projektet Sæt kulturen i spil er, at kunst- og kulturinstitutionerne drager fordel af hinandens faglige og institutionelle tilgange og kompetencer, så de enkelte institutioners bruger- og publikumsfokus udvides, og der udvikles metoder og platforme, der sikrer at kunst-, kultur- og kulturarv spiller en væsentlig rolle for alle borgere i kulturregionen. At skabe kulturtilbud til borgere der, af forskellige årsager, i dag ikke benytter eller oplever kunst- og kulturinstitutionernes tilbud og rammer som vedkommende, så skel båret af alder, bosted og kulturelle identiteter blandt kulturbrugere udlignes. Primær målgruppe: Børn og unge. 1

2 Deltagere i lokal projektgruppe Sia Andersen, projektleder Wenche Andreassen Gitte Sørensen Gunnar Munksgaard Sofie Sjøblom Charlotte Thers Larsen Lasse Matthiessen Rasmus A Blichfeldt Tim Bo Jacobsen Kulturudviklingskonsulent, Kultur og Fritidscentret Børnebibliotekar, Biblioteket Kommunikationsmedarbejder, Biblioteket Undervisning, ARKEN Projektmedarbejder, Undervisning, ARKEN Implementeringskonsulent, Familiecentret Projektleder, Glashuset Afdelingsleder, Ishøj Ungdomsskole Eventkoordinatorelev, Kultur og Fritidscenter Status På lokalt plan er visionen med pilotprojektet at opbygge varige relationer og viden, til gavn for alle involverede parter. Det gør vi indledningsvist ved at udvikle et aktivt forløb, hvor kulturinstitutionerne gennem involvering af en lille gruppe børn, opbygger relationer med en gruppe ikkebrugere, og derigennem lærer noget om deres behov og interesser. Samtidig lærer målgruppen om eksistensen af kulturinstitutionerne og deres tilbud, gennem et forløb som kan have stor betydning for deres videre udvikling. Relationer etableres også mellem institutionerne via deltagerne i projektgruppen, til gavn for fremtidige samarbejder. SKIS er et publikumsudviklingsprojekt, som også skal bruges internt i kulturinstitutionerne til at skabe opmærksomhed om effekten og vigtigheden af dette fokus (in-reach). Aktiviteter Pilotprojekt: Kreativt og inddragende forløb over 8 tirsdage, med det overordnet tema Steder i Ishøj / steder i mig, for ca.15 udvalgte årige fra Vejleåparken/Strandgårdsskolen, som har brug for positive læringsmæssige og sociale oplevelser. Børnene deltager aktivt og bliver undervist i forskellige udtryksformer. Der er udviklet og tilrettelagt et kreativ og inddragende forløb hvor børnene deltager aktivt og bliver undervist i forskellige kulturelle udtryksformer. Indholdet er primært tilrettelagt af Ishøj Bibliotek og ARKEN, i samarbejde med projektgruppen. Første aktivitet med børnene forgår i Vejleåparken for herigennem at give dem mulighed for at vise deres hjemmebane frem. I løbet af afviklingsperioden kommer gruppen rundt i lokalmiljøet, og på besøg hos de involverede Kulturinstitutioner. Forløbet dokumenteres af en fotograf. Afsluttes med fernisering på ARKEN. En nærmere beskrivelse af forløbene kan ses i BILAG 1. Forløbet skulle være startet op 16. april, men er pga. af folkeskolens lock-out blevet udskudt til efter sommerferien. Det videre forløb Efter erfaringsopsamling og evaluering af pilotprojektet tages der stilling til det videre forløb. SKIS er ligeledes blevet indskrevet i den kommende projektbeskrivelse for helhedsplanen for Vejleåparken, hvorved vi i endnu højere grad kan styrke relationerne aktørerne imellem, samt interaktionen med beboerne. Da SKIS er et udviklingsprojekt med fokus på inddragelse af beboerne, vil indholdet derfor udvikle sig i takt med at relationerne til beboerne opbygges. 2

3 KMØ indsatsområde navn overordnede indhold overordnede formål Festivaler og Events Festival+ At skabe en platform, der hjælper festivaler i kulturregionen med at opbygge volumen og tilstrækkelig tyngde til at udvikle sig regionalt og på sigt række ud over regionens grænser. Den første festival der udvikles gennem Festival+ er den historiske festival Golden Days. Formålet med projektet Festival+ er at skabe en samarbejdsplatform, der er til gavn for både den udvalgte festival og de kommuner der er med i projektet. Fordelen ved at tage udgangspunkt i eksisterende festivaler er, at de allerede har en profil og et brand, som sikrer sammenhæng i aktiviteterne på tværs af kulturregionen, og at aktiviteterne er på et højt kvalitativt niveau. Formålet ved at styrke disse festivaler yderligere er, at de, i kraft af deres volumen og faglighed, ved at dække hele kulturregionen, kan bidrage til øget fællesskabsfølelse i kulturregionen, og tiltrække opmærksomhed fra national og international hold. Formålet med at udvikle Golden Days under Festival+ er at skabe en sammenhæng mellem de forskellige samarbejdsrelationer og aktiviteter i kommunerne i relation til formidling og aktivering af vores fælles kulturarv, samt understøtte videreudviklingen af Golden Days som festival, herunder med et muligt Øresundsperspektiv. Deltagere i lokal projektgruppe Sia Andersen, projektleder Wenche Andreassen Gitte Sørensen Peter Aage Jensen Christina Papsø Weber Kulturudviklingskonsulent, Kultur og Fritidscentret Børnebibliotekar, Biblioteket Kommunikationsmedarbejder, Biblioteket Leder, Ishøj Kultur Café Leder, ARKEN Undervisning Status Golden Days Festival løber fra september I Ishøj koncentrerer vi vores indsats om perioden september (uge 37), hvor Vestegnens Kulturuge afvikles. I anledning af 200-året for Søren Kirkegaards fødsel vil festivalen vise, at filosofi hverken er uhåndgribeligt eller elitært, men noget der er allestedsnærværende i alle valg, overvejelser og følelser, det moderne menneske måtte have. Der derfor er fastlagt 5 festivalspor, som kobler filosofien sammen med hverdags-begreber: POLITIK OG FILOSOFI // VIDENSKAB OG FILOSOFI // KUNST OG FILOSOFI // ØKONOMI OG FILOSOFI // MENNESKET OG FILOSOFI Projektgruppen har valgt at følge sporet Mennesket og Filosofi under det overordnede Tema Kærlighed Ambitionen er at lave 1-2 arrangementer med høj profil, og som kan trække publikum til ud over kommunens grænser, og som dermed har potentiale til at indgå i det officielle Golden Days program. Herunder kan flere, mindre arrangementer målrettet et mere lokalt publikum støtte op om festivalen. Aktiviteter Projektgruppen er ved at lægge sidste hånd på planlægningen af arrangementerne, og 3

4 det foreløbige program kan ses i BILAG 2. Det videre forløb Færdiggørelse af program og planlægning af markedsføringsaktiviteter, i samarbejde med Golden Days sekretariat. I slutningen af året vil planlægning af festivalen for 2014 starte op. Arbejdstitlen fra Golden Dys sekretariatet er pt og porten til det moderne Europa. KMØ indsatsområde navn overordnede indhold overordnede formål Børn og Kultur Kreative Børn At styrke og udvikle børns kreative, innovative og sociale kompetencer og skabe et integreret videns- og kompetenceløft for de faggrupper, der har betydning for udviklingen og forståelsen af børns kreative kompetencer. Med udgangspunkt i ny forskning, der peger på, at børns møde med kunst og kultur kan fremme læring og identitets- og demokratisk dannelse, er det formålet med projektet Kreative Børn, at etablere et kontinuerligt samarbejde omkring udviklingen af kreative arbejdsprocesser og læringsrum på tværs af kultur-, skole- og daginstitutionsområdet, og at regionens kulturtilbud synliggøres på tværs af institutioner og kommunegrænser. På den måde er det et mål for projektet, at aftalekommunerne bliver forgangseksempel på børnekulturområdet gennem implementering af en innovativ kunstpædagogisk praksis som målbart kvalificerer den æstetiske og pædagogiske praksis, og derigennem giver alle børn bedre rammebetingelser for en stimulering af deres kreative og innovative kompetencer. Deltagere i lokal projektgruppe Sia Andersen, projektleder E. Tommy Johansen Rikke Blach Myhlendorph Poul Rosenbaum Jane Bendix Kulturudviklingskonsulent, Kultur og Fritidscentret Pædagogisk konsulent, Børn og Unge Pædagogisk konsulent, Ishøj Bibliotek Ishøj Kulturskole Undervisning, ARKEN Status En kortlægning af de kulturforløb som Ishøj Kommune på nuværende tidspunkt tilbyder til skoler og dagtilbud (og som mange benytter sig af), viser at de overvejende henvender sig til børn som tilskuere. Visionen med projektet er alle børn i Ishøj Kommune sikres gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser, i rammer og former der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer. Projektet vil arbejde for at gøre kulturaktiviteter, kreativ tankegang, samt evnen og lysten til at udfordre sig selv og den virkelighed de lever i, til en naturlig ting i alle børnenes liv og hverdag. På kort sigt vil det være med til at skabe et godt børneliv, og på længere sigt udvikle kompetente og engagerede medborgere. Målet for projektet er udarbejdelsen af en Handleplan for Børnekulturområdet, men henblik på indarbejdelse i den kommende kulturpolitik. Handleplanen vil bl.a. indeholde en Kulturpakke-ordning som er et tiltag for 4

5 dagtilbud og skoler. Kulturpakken vil blive udformet som et alders-/klassetrinsopdelt program med aktiviteter inden for en række forskellige kunst- og kulturområder. Aktiviteterne har både form af oplevelser og skabende processer og alle aktiviteter skal henvise til relevante pædagogiske læreplaner, fagrækker og trinmål. Aktiviteterne afvikles inden for normal skole- og åbningstid. En del af aktiviteterne vil være obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. Til alle forløb for børn vil der ligeledes være tilknyttet et obligatorisk forberedende kursus, hvor minimum én deltagende lærer/pædagog skal deltage i 2-3 times workshop. Formålet er at give læren/pædagogen redskaber til både at forberede børnene på forløbet, men også at gøre dem opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. Dette for at lægge vægt på lærernes og pædagogernes aktive involvering, som udover den implicitte læring og inspiration de tilegner sig ved at deltage sammen med børnene, derfor også vil være et kompetenceløft. Kulturpakke-ordning skal både samle og styrke de tiltage der allerede eksisterer og derudover skabe grobund for videreudvikling og nye samarbejder - og helt enkelt gøre det nemmere for alle involverede parter at skabe sig et overblik tilbuddene og mulighederne. Der oprettes derudover en kulturambassadørordning som består af udvalgte kontaktlærere og pædagoger fra kommunens folkeskoler og dagtilbud. Denne gruppe skal involveres i planlægningen og udviklingen af Kulturpakke indholdet, for at sikre medejerskab og forankring på skoler og i dagtilbud. Aktiviteter Der tilrettelægges et Kulturpakke pilot-projekt for skoleåret 2013/14. Indholdet i programmet er baseret på allerede eksisterende tilbud fra Ishøj Kulturskole, ARKEN samt Dansehallerne og Busters Medieakademi de to sidstnævnte har udviklet workshops som tilbydes gennem det overordnede KMØ-projekt. FOLKESKOLEN Alle klasser vil på 4 klassetrin på alle folkeskoler får tildelt en workshop: (det er op til de enkelte skoler hvilke klassetrin de udvælger) 1. eller 2. klasse: ARKEN Samtidskunst Fællesskab og identitet 3. eller 4. klasse: Dansehallerne Er jeg den eneste der har det sådan 5. eller 6. klasse: Busters Medieakademi: Motion Comic 7. eller 8. klasse: Busters Medieakademi. Dokumentarfilm fra de unges eget liv Alle forløb er incl. forberedende lærerkurser. I alt 42 klasser. Derudover er der allokeret 9 workshops med Dansehallerne til Specialklasser/gruppeordninger og specialskole. DAGTILBUD 85% af alle børn i vuggestuer får tildelt en workshop: Ishøj Kulturskole Musik, rytmik og dans 77% af alle børn i børnehaver får tildelt en workshop: ARKEN Oplev med hele kroppen Alle forløb er incl. forberedende pædagogkurser. (workshops fordeles ligeligt mellem daginstitutionerne efter antal af børn) 5

6 Samlet budget for alle workshops Ansvaret for planlægning, udvikling og udarbejdelse af materiale mv. ligger i pilotfasen hos kulturudviklingskonsulenten. Praktisk administration vedr. tilmeldinger mm. varetages i samarbejde med Ishøj Kulturskole. Kulturskolens hjemmeside udvikles til at rumme projektet og håndtere tilmeldingerne. Det videre forløb På sigt ønskes ordningen udvidet med flere aktiviteter, således at et kulturforløb bliver årligt tilbagevendende både i dagtilbuddene og på alle klassetrin i folkeskolen, og muligheden for længerevarende fx ugeforløb indarbejdes. Derudover skal programmet indeholde valgmuligheder inden for hvert alderstrin, hvoraf det er obligatorisk at vælge minimum ét om året, og yderligere aktiviteter er tilbud som kan benyttes, mod medfinansiering. På sigt ønskes det ligeledes at der etableres samarbejder på tværs af kulturambassadører, kunstnere og kulturinstitutioner, som i fællesskab kan udvikle og tilrettelægge målrette aktiviteter til de kommende programmer. Sammensætningen af kommende programmer vil på basis af inputs fra førnævnte varetages af Ishøj Kulturskole og kulturkonsulenten. Efter pilotprojektet vil projektet blive administrativt forankret hos Ishøj Kulturskole. Projektledelsen og udviklingen vil som minimum forblive hos kulturudviklingskonsulenten indtil udgangen af 2015, hvor KMØs projektperiode udløber. 30. april 2013 Sia Kristina Andersen Kulturudviklingskonsulent BILAG 1: SÆT KULTUREN I SPIL - FORLØBSBESKRIVELSE BILAG 2: GOLDEN DAYS FORELØBIGT PROGRAM BILAG 3: EKSEMPEL PÅ KULTURPAKKE FORLØB 6

7 BILAG 1 SÆT KULTUREN I SPIL - FORLØBSBESKRIVELSE 1/ Et sted tæt på Børn og medarbejdere fra kulturinstitutioner møder og præsenterer sig for hinanden. Børnene viser de voksne rundt i Vejleåparken i små grupper. De låner et digitalt kamera og tager billeder af hinanden, deres hoveddør og i det hele taget steder af særlig betydning for dem. 5/ Et sted langt væk Alle mødes ved kiosken i Ishøj Havn. Der købes en is. På Vandkulturbåden venter 2 unge forfattere, som i en halv time vil fortælle om hvad der gjorde dem til forfattere og de vil lave en skriveworkshop med børnene. Hvordan skriver man et brev til en man kender eller et brev til en flaskepost til en man ikke kender? Brevene puttes i flasker og udstilles på Arken til afslutningen. 2/ Et sted i hverdagen Alle mødes på biblioteket. Medarbejdere introducerer biblioteket og viser rundt. Børnene får udleveret skitsebøger hvor de skal sætte foto fra første gang ind. Herefter viser børnene rundt i bycentret; hvor kan de lide at komme og hvor kan de ikke lide at komme. Efterfølgende laver de tegneserier af deres drømmescenarier i centret på I-pads. 6/ Et sted i fantasien Alle mødes på ARKEN og går på opdagelse i Carl- Henning Pedersens magiske billedunivers. Efter inspiration af hans fantastiske og farverige billeder skal børn og voksne selv, med oliekridt og pensel slippe fantasien løs og se hvad der dukker frem på papiret. Undervejs leges der med, hvordan forskellige benspænd kan ændre et billedes udtryk. 3/ Et sted hos mig og et sted hos bibliotekaren Alle besøger bibliotekaren og introduceres til hendes hjem. Hun fortæller historier knyttet til hendes sted. Der grilles og hygges og de øvrige voksne fortæller om deres steder. Børnene har medbragt en ting af særlig betydning for dem. De fortæller om den; hvad minder tingen dem om, hvor kommer den fra, hvad minder den dem om? Alle børn fotograferes med deres ting. Alle reflekterer sammen over hvad der kendetegner deres gode steder. 7/ Et sted i kroppen Vi mødes på ARKEN, hvor Marianne Lyngbirk holder en workshop, der kobler kunstens og teatrets univers sammen. Udstillingens drømmende univers bruges som inspiration og baggrund. Vi skal denne gang fokusere på tanker som Hvad drømmer du om? og Hvad kan kunsten fortælle mig? 4/ Et sted på engen Alle mødes på Strandengen, hvor naturskolen holder workshop om fugle, fisk og andre spændende skabninger på engen og i vandet. Der skal tegnes med blæksprutte-blæk og samles blomster til vores eget herbarium. Der skal tales om naturens farver, og hvad der gør landskabet smukt. Vi skal finde gode steder og gemme ting til senere. Det handler om at udforske Strandparken og der er rig mulighed for at finde ting til skitsebogen. 8/ Et sted på stranden Alle mødes i Strandparken og skal sammen finde et godt sted, som vi med garnnøgler i forskellige flotte farver kan sno om træer, bænke og grene. På den måde kan vi skabe eget kunst udenfor kunstmuseet. Vi sætter streger i kunsten/naturen/gør os selv synlige. Efter garnkunstværket slutter vi med et bål i grill. Der hygges, kigges ind i ilden og ud over vandet. Der samles vraggods til ferniseringen snak om de fælles oplevelser mens der grilles marshmallows og drikkes kakao. 7

8 BILAG 2 GOLDEN DAYS FORELØBIGT PROGRAM Tirsdag d. 10. september kl / Vejleå kirke? Overskrift: Elsk din næste Arrangement: Paneloplæg/debat om fx næstekærlighed med filosof, præst og fx Master Fatman Fredag d. 13. september kl / CPH WEST, Kultur Café eller? Overskrift: Filosofisk Fredagsbar Arrangement: Klog underholdning for eleverne, hvor der blev sat nogle filosofiske tanker i gang om en masse hverdags-emner (som fx følelseskultur, utroskab, netdating, iscenesættelse, digital kærlighed og moderne kønsroller) Fredag d. 13. september kl / Et tomt butikslokale i Ishøj ByCenter Overskrift: Love will tear us apart en udstilling af ARKENs talentskole, BGK. Arrangement: ARKENs talentskole udstiller i et butikslokale i Ishøj Bycenter. udgangspunkt i Ian Curtis tekst, Love will tear us appart fra Med udgangspunkt i den mytologiske fortælling om Ian og Deborah Curtis forhold, om konflikten mellem kærligheden og kunsten, skaber de unge BGKer værker, der går i dialog med både sangen og Ian Curtis. Ophængningen af udstillingen kan følges fra fredag d. 13 kl. 15, og der vil være fernisering fra kl hvor kunstnerne vil være til stede. Fredag d. 13. september kl / : Ishøj Kultur Café Overskrift: "Trang til kærlighed" foredrag af Lilian Munk Roesing Arrangement: Vidensforedrag om kærlighed, relation, lyst og pligt. Efterfølgende serveres der brændende kærlighed, til underlægningsmusik af kærlighedssange/sonater/pianist Fredag d. 13. september kl / : Ishøj Bibliotek Overskrift: Kærlighed til bogen Speeddating med bog Arrangement: Spring ud i speeddating og ind i kærligheden. Mødet med et andet menneske eller en bog kan ramme os dybt og langvarigt. Find en af de bøger frem, som har gjort særligt indtryk på dig og fortæl din date hvorfor. Michael Linde Larsen, litteraturkonsulent på Odense Centralbibliotek og red. for læseklubben på Litteratursiden.dk faciliterer. Lørdag d. 14. september kl / Ishøj Bibliotek Overskrift: Kærlighed og Venskab filosofisk dialog med børn Arrangement: Arrangement for 6-9årige og deres forældre, ved Filosofipatruljen. Hvad er en ven?? Hvordan får man en uven? Hvad er forskellen på venskab og kærlighed? Kan man hade sin mor? Disse og flere vigtige spørgsmål vil der blive lagt op til en filosofisk samtale om børnene imellem. Samtalen vil blive ledet af Dorete Kallesøe, lærer og filosof. Søndag d. 15. september kl / Ishøj Kultur Café Overskrift: Teater Dyrelab præsenterer: Når døden banker på 8

9 Arrangement: En forestilling for 6-10 årige børn og deres voksne. Med levende musik, animationer og performancepoesi bevæger forestillingen sig rundt om et forunderligt venskab og de spørgsmål vi alle tumler med om livet og om døden. Som optakt til stykket anvendes uddrag af Skoletjenestens oplæg Hvad sker der når man dør i dialog med børnene. Efter forestillingen kan børn og voksne sammen fordøje oplevelsen i en kreativ workshop ledet af ARKENS personale. Her bliver temaer fra stykket omsat til små opgaver. Hvilken farve har smerte? Er døden sort? Vær med til at udforske temaer, som nogle gange kan være svære at tale om. Søndag d. 15. september kl / ARKEN Overskrift: Familiesøndag dyppet i kærlighed Arrangement: Hvad er kærlighed for en størrelse? På ARKENs Familiesøndage skal vi finde kærligheden i kunsten. Vi holder åbent værksted, hvor børn med deres voksne bliver sendt ud på opgaver i udstillingerne. Her skal de samle inspiration til den praktiske opgave, som løses med kærlighed i værkstedet KREATIV. Hele ugen Overskrift: Kærlighed på Arken Arrangement Tag din kæreste eller en du holder af under armen. I anledningen af festivalen tilbyder ARKEN en særlig kærlighedspakke for 2 personer. Pakken giver gratis adgang til museet samt en romantisk to retters menu med et glas vin. Efter middagen har I mulighed for at deltage i temarundvisningen om kærlighed. BILAG 3 EKSEMPEL PÅ KULTURPAKKE FORLØB [BILLEDE] Designer for en dag - designprocessen fra idé til produkt Eleverne arbejder som designere og får indblik i en designers arbejdsproces. Hvordan kan et blad og en møtrik blive forvandlet til mønstre på en tallerken? Som designer beskæftiger man sig med formgivning. Med afsæt i naturen skaber eleverne deres helt egne, nye og spændende former! Med trykteknik overfører vi dem til trætallerkner, så eleven kommer hjem med sit helt eget gennemdesignede produkt. Klassetrin klasse Hvor Kulturskolen Varighed 1 dag, kl Periode Efterår 2013 Pris Gratis / Gennemførsel obligatorisk Forberedelse Eleverne medbringer naturmaterialer, blomster, blade, grene, agern, kogler, småsten mv. Inspiration kan hentes i Thorvald Bindesbølls keramiske arbejder fra 1880 erne. Han er stadig en ad Danmarks mest markante designere på ornamentikkens 9

10 Forløbet Formål Fag Trinmål Lærerkursus Links til mere Arrangør Underviser område med unik evne til at udfylde en flade dekorativt. Inspiration / Naturens og industriens former. Eleverne tegner forskellige naturgenstande; blade, agern, grene osv. samt geometriske former som møtrikker, skruer, mønter osv. Derigennem udforskes forskellige formsprog fra det organiske til det geometriske Idéudvikling / Én organisk og én geometrisk form udvælges, som eleven synes kunne være interessant at arbejde videre med Med udgangspunkt i disse to former eksperimenteres der med at tegne forskellige stiliserede former. Udførelse / Formerne skæres ud i skumpap og de sammensættes til forskellige mønstre og farvesammensætninger. Færdiggørelse / Ét af mønstrene udvælges og overføres til en rund trætallerken. At give eleverne en praktisk forståelse af designprocessens forskellige faser frea inspiration til idéudvikling over udførelse og færdiggørelse Billedkunst, håndarbejde, design Design og produkt Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration, ideer, planlægning, udførelse og evaluering Formgive med personligt præg Bruge omverdenen som inspirationskilde Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel Sætte ord på designprocessen Udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder Medtænke miljø, ressourceudvikling og bæredygtighed i arbejdsprocessen Give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 2,5 times forberedende kursus. Her vil elev-forløbet blive gennemgået. Formålet er at give læren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. Her indsættes links til yderligere opgaver, undervisningsmateriale, hjemmesider mv. Ishøj Kulturskole Billedkunstner og designer Annika Oyrabø (annikaoyrabo.dk) 10

Vejleåparkens boligsociale helhedsplan

Vejleåparkens boligsociale helhedsplan Vejleåparkens boligsociale helhedsplan 2013-2017 Forord Denne helhedsplan er blevet til i tæt samarbejde mellem AAB afdeling 55, Stenbjerggård Boligselskab, Søvejhuse og Ishøj Kommune. Gennem mere end

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 SKOLER Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Det sker derude - samarbejde i praksis

Det sker derude - samarbejde i praksis 7 Foto: Eva Kylland Det sker derude samarbejde i praksis 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE BØRN

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

KulturMetropolØresund

KulturMetropolØresund KulturMetropolØresund Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion Foto 06 Golden Days: Imagebureauet 08 Decimeterhalvmaraton: Projektfoto 10 Sæt Kulturen I Spil: Malene

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KULTURPAKKER SKOLER 2015-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2015-2016 1

KULTURPAKKER SKOLER 2015-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2015-2016 1 KULTURPAKKER SKOLER GENTOFTE KOMMUNE 2015-2016 Kulturpakker 2015-2016 1 Kulturpakker 2015-2016 SKOLER KUNSTART KLASSE PRIS KALENDEROVERSIGT STED SIDE Afsæt Animationsworkshop med ipad Arkitektur og installation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele.

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele. Sundby Asyl INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001 Sundby-asyl@mail.tele.dk Læreplan 2013-2014 1 Forord Kære forældre og læsere. Læreplanerne var engang en del af

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere