KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013"

Transkript

1 Sagsbehandler: Sia Kristina Andersen Telefon: Mobil: KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013 Kultur- og Integrationsudvalgsmøde Maj 2013 Baggrund Med virkning fra. 1. januar 2012 og gældende for perioden er der indgået en regional kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet, benævnt KulturMetropolØresund (KMØ). Ishøj er en af disse kommuner. Kulturaftalen indeholder seks indsatsområder, der hver i sær indeholder et eller flere konkrete projekter. Ishøj Kommune deltager i tresådanne projekter. KMØ indsatsområde navn overordnede indhold overordnede formål Institutioner på tværs Sæt Kulturen i Spil (SKIS) At udvikle vedkommende og udfordrende kunst- og kulturtilbud til brugere og borgere, der i dag ikke selv opsøger kulturinstitutionerne. For at udfordre kunst- og kulturinstitutionerne til at eksperimentere med nye henvendelses-, formidlings- og projektformater gennemfører institutionerne derfor kunst- og kulturprojekter i boligsociale områder, i samarbejde med de lokale beboere. Formålet med projektet Sæt kulturen i spil er, at kunst- og kulturinstitutionerne drager fordel af hinandens faglige og institutionelle tilgange og kompetencer, så de enkelte institutioners bruger- og publikumsfokus udvides, og der udvikles metoder og platforme, der sikrer at kunst-, kultur- og kulturarv spiller en væsentlig rolle for alle borgere i kulturregionen. At skabe kulturtilbud til borgere der, af forskellige årsager, i dag ikke benytter eller oplever kunst- og kulturinstitutionernes tilbud og rammer som vedkommende, så skel båret af alder, bosted og kulturelle identiteter blandt kulturbrugere udlignes. Primær målgruppe: Børn og unge. 1

2 Deltagere i lokal projektgruppe Sia Andersen, projektleder Wenche Andreassen Gitte Sørensen Gunnar Munksgaard Sofie Sjøblom Charlotte Thers Larsen Lasse Matthiessen Rasmus A Blichfeldt Tim Bo Jacobsen Kulturudviklingskonsulent, Kultur og Fritidscentret Børnebibliotekar, Biblioteket Kommunikationsmedarbejder, Biblioteket Undervisning, ARKEN Projektmedarbejder, Undervisning, ARKEN Implementeringskonsulent, Familiecentret Projektleder, Glashuset Afdelingsleder, Ishøj Ungdomsskole Eventkoordinatorelev, Kultur og Fritidscenter Status På lokalt plan er visionen med pilotprojektet at opbygge varige relationer og viden, til gavn for alle involverede parter. Det gør vi indledningsvist ved at udvikle et aktivt forløb, hvor kulturinstitutionerne gennem involvering af en lille gruppe børn, opbygger relationer med en gruppe ikkebrugere, og derigennem lærer noget om deres behov og interesser. Samtidig lærer målgruppen om eksistensen af kulturinstitutionerne og deres tilbud, gennem et forløb som kan have stor betydning for deres videre udvikling. Relationer etableres også mellem institutionerne via deltagerne i projektgruppen, til gavn for fremtidige samarbejder. SKIS er et publikumsudviklingsprojekt, som også skal bruges internt i kulturinstitutionerne til at skabe opmærksomhed om effekten og vigtigheden af dette fokus (in-reach). Aktiviteter Pilotprojekt: Kreativt og inddragende forløb over 8 tirsdage, med det overordnet tema Steder i Ishøj / steder i mig, for ca.15 udvalgte årige fra Vejleåparken/Strandgårdsskolen, som har brug for positive læringsmæssige og sociale oplevelser. Børnene deltager aktivt og bliver undervist i forskellige udtryksformer. Der er udviklet og tilrettelagt et kreativ og inddragende forløb hvor børnene deltager aktivt og bliver undervist i forskellige kulturelle udtryksformer. Indholdet er primært tilrettelagt af Ishøj Bibliotek og ARKEN, i samarbejde med projektgruppen. Første aktivitet med børnene forgår i Vejleåparken for herigennem at give dem mulighed for at vise deres hjemmebane frem. I løbet af afviklingsperioden kommer gruppen rundt i lokalmiljøet, og på besøg hos de involverede Kulturinstitutioner. Forløbet dokumenteres af en fotograf. Afsluttes med fernisering på ARKEN. En nærmere beskrivelse af forløbene kan ses i BILAG 1. Forløbet skulle være startet op 16. april, men er pga. af folkeskolens lock-out blevet udskudt til efter sommerferien. Det videre forløb Efter erfaringsopsamling og evaluering af pilotprojektet tages der stilling til det videre forløb. SKIS er ligeledes blevet indskrevet i den kommende projektbeskrivelse for helhedsplanen for Vejleåparken, hvorved vi i endnu højere grad kan styrke relationerne aktørerne imellem, samt interaktionen med beboerne. Da SKIS er et udviklingsprojekt med fokus på inddragelse af beboerne, vil indholdet derfor udvikle sig i takt med at relationerne til beboerne opbygges. 2

3 KMØ indsatsområde navn overordnede indhold overordnede formål Festivaler og Events Festival+ At skabe en platform, der hjælper festivaler i kulturregionen med at opbygge volumen og tilstrækkelig tyngde til at udvikle sig regionalt og på sigt række ud over regionens grænser. Den første festival der udvikles gennem Festival+ er den historiske festival Golden Days. Formålet med projektet Festival+ er at skabe en samarbejdsplatform, der er til gavn for både den udvalgte festival og de kommuner der er med i projektet. Fordelen ved at tage udgangspunkt i eksisterende festivaler er, at de allerede har en profil og et brand, som sikrer sammenhæng i aktiviteterne på tværs af kulturregionen, og at aktiviteterne er på et højt kvalitativt niveau. Formålet ved at styrke disse festivaler yderligere er, at de, i kraft af deres volumen og faglighed, ved at dække hele kulturregionen, kan bidrage til øget fællesskabsfølelse i kulturregionen, og tiltrække opmærksomhed fra national og international hold. Formålet med at udvikle Golden Days under Festival+ er at skabe en sammenhæng mellem de forskellige samarbejdsrelationer og aktiviteter i kommunerne i relation til formidling og aktivering af vores fælles kulturarv, samt understøtte videreudviklingen af Golden Days som festival, herunder med et muligt Øresundsperspektiv. Deltagere i lokal projektgruppe Sia Andersen, projektleder Wenche Andreassen Gitte Sørensen Peter Aage Jensen Christina Papsø Weber Kulturudviklingskonsulent, Kultur og Fritidscentret Børnebibliotekar, Biblioteket Kommunikationsmedarbejder, Biblioteket Leder, Ishøj Kultur Café Leder, ARKEN Undervisning Status Golden Days Festival løber fra september I Ishøj koncentrerer vi vores indsats om perioden september (uge 37), hvor Vestegnens Kulturuge afvikles. I anledning af 200-året for Søren Kirkegaards fødsel vil festivalen vise, at filosofi hverken er uhåndgribeligt eller elitært, men noget der er allestedsnærværende i alle valg, overvejelser og følelser, det moderne menneske måtte have. Der derfor er fastlagt 5 festivalspor, som kobler filosofien sammen med hverdags-begreber: POLITIK OG FILOSOFI // VIDENSKAB OG FILOSOFI // KUNST OG FILOSOFI // ØKONOMI OG FILOSOFI // MENNESKET OG FILOSOFI Projektgruppen har valgt at følge sporet Mennesket og Filosofi under det overordnede Tema Kærlighed Ambitionen er at lave 1-2 arrangementer med høj profil, og som kan trække publikum til ud over kommunens grænser, og som dermed har potentiale til at indgå i det officielle Golden Days program. Herunder kan flere, mindre arrangementer målrettet et mere lokalt publikum støtte op om festivalen. Aktiviteter Projektgruppen er ved at lægge sidste hånd på planlægningen af arrangementerne, og 3

4 det foreløbige program kan ses i BILAG 2. Det videre forløb Færdiggørelse af program og planlægning af markedsføringsaktiviteter, i samarbejde med Golden Days sekretariat. I slutningen af året vil planlægning af festivalen for 2014 starte op. Arbejdstitlen fra Golden Dys sekretariatet er pt og porten til det moderne Europa. KMØ indsatsområde navn overordnede indhold overordnede formål Børn og Kultur Kreative Børn At styrke og udvikle børns kreative, innovative og sociale kompetencer og skabe et integreret videns- og kompetenceløft for de faggrupper, der har betydning for udviklingen og forståelsen af børns kreative kompetencer. Med udgangspunkt i ny forskning, der peger på, at børns møde med kunst og kultur kan fremme læring og identitets- og demokratisk dannelse, er det formålet med projektet Kreative Børn, at etablere et kontinuerligt samarbejde omkring udviklingen af kreative arbejdsprocesser og læringsrum på tværs af kultur-, skole- og daginstitutionsområdet, og at regionens kulturtilbud synliggøres på tværs af institutioner og kommunegrænser. På den måde er det et mål for projektet, at aftalekommunerne bliver forgangseksempel på børnekulturområdet gennem implementering af en innovativ kunstpædagogisk praksis som målbart kvalificerer den æstetiske og pædagogiske praksis, og derigennem giver alle børn bedre rammebetingelser for en stimulering af deres kreative og innovative kompetencer. Deltagere i lokal projektgruppe Sia Andersen, projektleder E. Tommy Johansen Rikke Blach Myhlendorph Poul Rosenbaum Jane Bendix Kulturudviklingskonsulent, Kultur og Fritidscentret Pædagogisk konsulent, Børn og Unge Pædagogisk konsulent, Ishøj Bibliotek Ishøj Kulturskole Undervisning, ARKEN Status En kortlægning af de kulturforløb som Ishøj Kommune på nuværende tidspunkt tilbyder til skoler og dagtilbud (og som mange benytter sig af), viser at de overvejende henvender sig til børn som tilskuere. Visionen med projektet er alle børn i Ishøj Kommune sikres gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser, i rammer og former der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer. Projektet vil arbejde for at gøre kulturaktiviteter, kreativ tankegang, samt evnen og lysten til at udfordre sig selv og den virkelighed de lever i, til en naturlig ting i alle børnenes liv og hverdag. På kort sigt vil det være med til at skabe et godt børneliv, og på længere sigt udvikle kompetente og engagerede medborgere. Målet for projektet er udarbejdelsen af en Handleplan for Børnekulturområdet, men henblik på indarbejdelse i den kommende kulturpolitik. Handleplanen vil bl.a. indeholde en Kulturpakke-ordning som er et tiltag for 4

5 dagtilbud og skoler. Kulturpakken vil blive udformet som et alders-/klassetrinsopdelt program med aktiviteter inden for en række forskellige kunst- og kulturområder. Aktiviteterne har både form af oplevelser og skabende processer og alle aktiviteter skal henvise til relevante pædagogiske læreplaner, fagrækker og trinmål. Aktiviteterne afvikles inden for normal skole- og åbningstid. En del af aktiviteterne vil være obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. Til alle forløb for børn vil der ligeledes være tilknyttet et obligatorisk forberedende kursus, hvor minimum én deltagende lærer/pædagog skal deltage i 2-3 times workshop. Formålet er at give læren/pædagogen redskaber til både at forberede børnene på forløbet, men også at gøre dem opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. Dette for at lægge vægt på lærernes og pædagogernes aktive involvering, som udover den implicitte læring og inspiration de tilegner sig ved at deltage sammen med børnene, derfor også vil være et kompetenceløft. Kulturpakke-ordning skal både samle og styrke de tiltage der allerede eksisterer og derudover skabe grobund for videreudvikling og nye samarbejder - og helt enkelt gøre det nemmere for alle involverede parter at skabe sig et overblik tilbuddene og mulighederne. Der oprettes derudover en kulturambassadørordning som består af udvalgte kontaktlærere og pædagoger fra kommunens folkeskoler og dagtilbud. Denne gruppe skal involveres i planlægningen og udviklingen af Kulturpakke indholdet, for at sikre medejerskab og forankring på skoler og i dagtilbud. Aktiviteter Der tilrettelægges et Kulturpakke pilot-projekt for skoleåret 2013/14. Indholdet i programmet er baseret på allerede eksisterende tilbud fra Ishøj Kulturskole, ARKEN samt Dansehallerne og Busters Medieakademi de to sidstnævnte har udviklet workshops som tilbydes gennem det overordnede KMØ-projekt. FOLKESKOLEN Alle klasser vil på 4 klassetrin på alle folkeskoler får tildelt en workshop: (det er op til de enkelte skoler hvilke klassetrin de udvælger) 1. eller 2. klasse: ARKEN Samtidskunst Fællesskab og identitet 3. eller 4. klasse: Dansehallerne Er jeg den eneste der har det sådan 5. eller 6. klasse: Busters Medieakademi: Motion Comic 7. eller 8. klasse: Busters Medieakademi. Dokumentarfilm fra de unges eget liv Alle forløb er incl. forberedende lærerkurser. I alt 42 klasser. Derudover er der allokeret 9 workshops med Dansehallerne til Specialklasser/gruppeordninger og specialskole. DAGTILBUD 85% af alle børn i vuggestuer får tildelt en workshop: Ishøj Kulturskole Musik, rytmik og dans 77% af alle børn i børnehaver får tildelt en workshop: ARKEN Oplev med hele kroppen Alle forløb er incl. forberedende pædagogkurser. (workshops fordeles ligeligt mellem daginstitutionerne efter antal af børn) 5

6 Samlet budget for alle workshops Ansvaret for planlægning, udvikling og udarbejdelse af materiale mv. ligger i pilotfasen hos kulturudviklingskonsulenten. Praktisk administration vedr. tilmeldinger mm. varetages i samarbejde med Ishøj Kulturskole. Kulturskolens hjemmeside udvikles til at rumme projektet og håndtere tilmeldingerne. Det videre forløb På sigt ønskes ordningen udvidet med flere aktiviteter, således at et kulturforløb bliver årligt tilbagevendende både i dagtilbuddene og på alle klassetrin i folkeskolen, og muligheden for længerevarende fx ugeforløb indarbejdes. Derudover skal programmet indeholde valgmuligheder inden for hvert alderstrin, hvoraf det er obligatorisk at vælge minimum ét om året, og yderligere aktiviteter er tilbud som kan benyttes, mod medfinansiering. På sigt ønskes det ligeledes at der etableres samarbejder på tværs af kulturambassadører, kunstnere og kulturinstitutioner, som i fællesskab kan udvikle og tilrettelægge målrette aktiviteter til de kommende programmer. Sammensætningen af kommende programmer vil på basis af inputs fra førnævnte varetages af Ishøj Kulturskole og kulturkonsulenten. Efter pilotprojektet vil projektet blive administrativt forankret hos Ishøj Kulturskole. Projektledelsen og udviklingen vil som minimum forblive hos kulturudviklingskonsulenten indtil udgangen af 2015, hvor KMØs projektperiode udløber. 30. april 2013 Sia Kristina Andersen Kulturudviklingskonsulent BILAG 1: SÆT KULTUREN I SPIL - FORLØBSBESKRIVELSE BILAG 2: GOLDEN DAYS FORELØBIGT PROGRAM BILAG 3: EKSEMPEL PÅ KULTURPAKKE FORLØB 6

7 BILAG 1 SÆT KULTUREN I SPIL - FORLØBSBESKRIVELSE 1/ Et sted tæt på Børn og medarbejdere fra kulturinstitutioner møder og præsenterer sig for hinanden. Børnene viser de voksne rundt i Vejleåparken i små grupper. De låner et digitalt kamera og tager billeder af hinanden, deres hoveddør og i det hele taget steder af særlig betydning for dem. 5/ Et sted langt væk Alle mødes ved kiosken i Ishøj Havn. Der købes en is. På Vandkulturbåden venter 2 unge forfattere, som i en halv time vil fortælle om hvad der gjorde dem til forfattere og de vil lave en skriveworkshop med børnene. Hvordan skriver man et brev til en man kender eller et brev til en flaskepost til en man ikke kender? Brevene puttes i flasker og udstilles på Arken til afslutningen. 2/ Et sted i hverdagen Alle mødes på biblioteket. Medarbejdere introducerer biblioteket og viser rundt. Børnene får udleveret skitsebøger hvor de skal sætte foto fra første gang ind. Herefter viser børnene rundt i bycentret; hvor kan de lide at komme og hvor kan de ikke lide at komme. Efterfølgende laver de tegneserier af deres drømmescenarier i centret på I-pads. 6/ Et sted i fantasien Alle mødes på ARKEN og går på opdagelse i Carl- Henning Pedersens magiske billedunivers. Efter inspiration af hans fantastiske og farverige billeder skal børn og voksne selv, med oliekridt og pensel slippe fantasien løs og se hvad der dukker frem på papiret. Undervejs leges der med, hvordan forskellige benspænd kan ændre et billedes udtryk. 3/ Et sted hos mig og et sted hos bibliotekaren Alle besøger bibliotekaren og introduceres til hendes hjem. Hun fortæller historier knyttet til hendes sted. Der grilles og hygges og de øvrige voksne fortæller om deres steder. Børnene har medbragt en ting af særlig betydning for dem. De fortæller om den; hvad minder tingen dem om, hvor kommer den fra, hvad minder den dem om? Alle børn fotograferes med deres ting. Alle reflekterer sammen over hvad der kendetegner deres gode steder. 7/ Et sted i kroppen Vi mødes på ARKEN, hvor Marianne Lyngbirk holder en workshop, der kobler kunstens og teatrets univers sammen. Udstillingens drømmende univers bruges som inspiration og baggrund. Vi skal denne gang fokusere på tanker som Hvad drømmer du om? og Hvad kan kunsten fortælle mig? 4/ Et sted på engen Alle mødes på Strandengen, hvor naturskolen holder workshop om fugle, fisk og andre spændende skabninger på engen og i vandet. Der skal tegnes med blæksprutte-blæk og samles blomster til vores eget herbarium. Der skal tales om naturens farver, og hvad der gør landskabet smukt. Vi skal finde gode steder og gemme ting til senere. Det handler om at udforske Strandparken og der er rig mulighed for at finde ting til skitsebogen. 8/ Et sted på stranden Alle mødes i Strandparken og skal sammen finde et godt sted, som vi med garnnøgler i forskellige flotte farver kan sno om træer, bænke og grene. På den måde kan vi skabe eget kunst udenfor kunstmuseet. Vi sætter streger i kunsten/naturen/gør os selv synlige. Efter garnkunstværket slutter vi med et bål i grill. Der hygges, kigges ind i ilden og ud over vandet. Der samles vraggods til ferniseringen snak om de fælles oplevelser mens der grilles marshmallows og drikkes kakao. 7

8 BILAG 2 GOLDEN DAYS FORELØBIGT PROGRAM Tirsdag d. 10. september kl / Vejleå kirke? Overskrift: Elsk din næste Arrangement: Paneloplæg/debat om fx næstekærlighed med filosof, præst og fx Master Fatman Fredag d. 13. september kl / CPH WEST, Kultur Café eller? Overskrift: Filosofisk Fredagsbar Arrangement: Klog underholdning for eleverne, hvor der blev sat nogle filosofiske tanker i gang om en masse hverdags-emner (som fx følelseskultur, utroskab, netdating, iscenesættelse, digital kærlighed og moderne kønsroller) Fredag d. 13. september kl / Et tomt butikslokale i Ishøj ByCenter Overskrift: Love will tear us apart en udstilling af ARKENs talentskole, BGK. Arrangement: ARKENs talentskole udstiller i et butikslokale i Ishøj Bycenter. udgangspunkt i Ian Curtis tekst, Love will tear us appart fra Med udgangspunkt i den mytologiske fortælling om Ian og Deborah Curtis forhold, om konflikten mellem kærligheden og kunsten, skaber de unge BGKer værker, der går i dialog med både sangen og Ian Curtis. Ophængningen af udstillingen kan følges fra fredag d. 13 kl. 15, og der vil være fernisering fra kl hvor kunstnerne vil være til stede. Fredag d. 13. september kl / : Ishøj Kultur Café Overskrift: "Trang til kærlighed" foredrag af Lilian Munk Roesing Arrangement: Vidensforedrag om kærlighed, relation, lyst og pligt. Efterfølgende serveres der brændende kærlighed, til underlægningsmusik af kærlighedssange/sonater/pianist Fredag d. 13. september kl / : Ishøj Bibliotek Overskrift: Kærlighed til bogen Speeddating med bog Arrangement: Spring ud i speeddating og ind i kærligheden. Mødet med et andet menneske eller en bog kan ramme os dybt og langvarigt. Find en af de bøger frem, som har gjort særligt indtryk på dig og fortæl din date hvorfor. Michael Linde Larsen, litteraturkonsulent på Odense Centralbibliotek og red. for læseklubben på Litteratursiden.dk faciliterer. Lørdag d. 14. september kl / Ishøj Bibliotek Overskrift: Kærlighed og Venskab filosofisk dialog med børn Arrangement: Arrangement for 6-9årige og deres forældre, ved Filosofipatruljen. Hvad er en ven?? Hvordan får man en uven? Hvad er forskellen på venskab og kærlighed? Kan man hade sin mor? Disse og flere vigtige spørgsmål vil der blive lagt op til en filosofisk samtale om børnene imellem. Samtalen vil blive ledet af Dorete Kallesøe, lærer og filosof. Søndag d. 15. september kl / Ishøj Kultur Café Overskrift: Teater Dyrelab præsenterer: Når døden banker på 8

9 Arrangement: En forestilling for 6-10 årige børn og deres voksne. Med levende musik, animationer og performancepoesi bevæger forestillingen sig rundt om et forunderligt venskab og de spørgsmål vi alle tumler med om livet og om døden. Som optakt til stykket anvendes uddrag af Skoletjenestens oplæg Hvad sker der når man dør i dialog med børnene. Efter forestillingen kan børn og voksne sammen fordøje oplevelsen i en kreativ workshop ledet af ARKENS personale. Her bliver temaer fra stykket omsat til små opgaver. Hvilken farve har smerte? Er døden sort? Vær med til at udforske temaer, som nogle gange kan være svære at tale om. Søndag d. 15. september kl / ARKEN Overskrift: Familiesøndag dyppet i kærlighed Arrangement: Hvad er kærlighed for en størrelse? På ARKENs Familiesøndage skal vi finde kærligheden i kunsten. Vi holder åbent værksted, hvor børn med deres voksne bliver sendt ud på opgaver i udstillingerne. Her skal de samle inspiration til den praktiske opgave, som løses med kærlighed i værkstedet KREATIV. Hele ugen Overskrift: Kærlighed på Arken Arrangement Tag din kæreste eller en du holder af under armen. I anledningen af festivalen tilbyder ARKEN en særlig kærlighedspakke for 2 personer. Pakken giver gratis adgang til museet samt en romantisk to retters menu med et glas vin. Efter middagen har I mulighed for at deltage i temarundvisningen om kærlighed. BILAG 3 EKSEMPEL PÅ KULTURPAKKE FORLØB [BILLEDE] Designer for en dag - designprocessen fra idé til produkt Eleverne arbejder som designere og får indblik i en designers arbejdsproces. Hvordan kan et blad og en møtrik blive forvandlet til mønstre på en tallerken? Som designer beskæftiger man sig med formgivning. Med afsæt i naturen skaber eleverne deres helt egne, nye og spændende former! Med trykteknik overfører vi dem til trætallerkner, så eleven kommer hjem med sit helt eget gennemdesignede produkt. Klassetrin klasse Hvor Kulturskolen Varighed 1 dag, kl Periode Efterår 2013 Pris Gratis / Gennemførsel obligatorisk Forberedelse Eleverne medbringer naturmaterialer, blomster, blade, grene, agern, kogler, småsten mv. Inspiration kan hentes i Thorvald Bindesbølls keramiske arbejder fra 1880 erne. Han er stadig en ad Danmarks mest markante designere på ornamentikkens 9

10 Forløbet Formål Fag Trinmål Lærerkursus Links til mere Arrangør Underviser område med unik evne til at udfylde en flade dekorativt. Inspiration / Naturens og industriens former. Eleverne tegner forskellige naturgenstande; blade, agern, grene osv. samt geometriske former som møtrikker, skruer, mønter osv. Derigennem udforskes forskellige formsprog fra det organiske til det geometriske Idéudvikling / Én organisk og én geometrisk form udvælges, som eleven synes kunne være interessant at arbejde videre med Med udgangspunkt i disse to former eksperimenteres der med at tegne forskellige stiliserede former. Udførelse / Formerne skæres ud i skumpap og de sammensættes til forskellige mønstre og farvesammensætninger. Færdiggørelse / Ét af mønstrene udvælges og overføres til en rund trætallerken. At give eleverne en praktisk forståelse af designprocessens forskellige faser frea inspiration til idéudvikling over udførelse og færdiggørelse Billedkunst, håndarbejde, design Design og produkt Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration, ideer, planlægning, udførelse og evaluering Formgive med personligt præg Bruge omverdenen som inspirationskilde Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel Sætte ord på designprocessen Udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder Medtænke miljø, ressourceudvikling og bæredygtighed i arbejdsprocessen Give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i 2,5 times forberedende kursus. Her vil elev-forløbet blive gennemgået. Formålet er at give læren redskaber til både at forberede eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af forløbet som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre sammenhænge. Her indsættes links til yderligere opgaver, undervisningsmateriale, hjemmesider mv. Ishøj Kulturskole Billedkunstner og designer Annika Oyrabø (annikaoyrabo.dk) 10

Projektbeskrivelse Kreative Børn

Projektbeskrivelse Kreative Børn Projektbeskrivelse Kreative Børn Baggrund Sagsbehandler: Sia Kristina Andersen Telefon: 4357 7120 Mobil: 2475 1793 E-mail: 36819@ishoj.dk Med virkning fra. 1. januar 2012 og gældende for perioden 2012-15

Læs mere

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering.

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. ISHØJ KULTURPAKKE RAMMEBESKRIVELSE FOR AKTØRER Ishøj Kulturpakke en kulturgaranti for børn Ishøj Kulturpakke er resultatet af projektet Kreative Børn* Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Sæt kulturen i spil Status 2013

Sæt kulturen i spil Status 2013 Sæt kulturen i spil Status 2013 KMØ Sæt kulturen i spil er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve år

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 DAGTILBUD Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve

Læs mere

Jagten gennem historien Status 2013

Jagten gennem historien Status 2013 Jagten gennem historien Status 2013 Indhold KMØ Indsatsområder og målsætning Nyt format Forandringsteori Forandringsmodel Årets aktiviteter Årets resultater Presseomtale Brugerrettede effekter Utilsigtede

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Kursus for de 11 kommuner i Kulturaftale Nordjylland Program:

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen I Kultur har vi et ønske om, at børn får smag for kunst og kultur i deres hverdag. Smag på kulturen er tænkt som en appetitvækker til

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser - Et GRATIS forløb for, af og med førskolebørn i Lolland og Guldborgsund kommuner. - Et Lolland Billedskole-projekt ved billedkunstner Mini Blume med

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Præsentation af Dorthe Filtenborg Sørensen

Præsentation af Dorthe Filtenborg Sørensen Præsentation af Dorthe Filtenborg Sørensen Dorthe Filtenborg Sørensen, f. 1968, uddannet pædagog. Har igennem en lang årrække arbejdet med Norditaliensk pædagogik overført til dansk pædagogisk praksis,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage s med billedkunstner Jane Klostergaard Sculpture by the Sea 2009 Aarhus - Denmark Foto: Niels Toftegaard Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage Sculpture

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for slutmål

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere