Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 07. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Sukkerfabrikken, Kostervej 2B, 4780 Stege Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Ingen Mødet starter med rundvisning på Sukkerfabrikken

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 7. maj Orientering fra formanden - direktøren - 7. maj Kvartalsrapportering pr. 31. marts Erhvervsudvalget Orienteringssag - Økonomisk overblik budget 2015 og Budget Erhvervsudvalget Model for afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S Styrket samarbejde via Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen Analyse af økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af grundskyldspromillen Status på etablering af DMO Internationalt samarbejde Eventuelt - 7. maj Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden - 7. maj 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren - 7. maj 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Købstadspuljen Afrapportering på puljen og de ansøgninger, der har opnået tilskud indtil videre. Debatmøde om Havvindmøller Orientering om afviklingen af debatmøde om Havvindemølleparken ved Kriegers Flak den 27. april 2015 på Sukkerfabrikken i Stege Reg Lab Konference Orientering omårskonference i Reg Lab, hvor Vordingborg Kommune er medlem. Konferencen er målrettet diskussion og debat af regionale udviklingsinitiativer på erhvervsområdet. Afholdes torsdag den 28. maj 2015 kl i København. Vedlagt Projekt med Væksthuset om innovation i Folkeskolen På foranledning af formanden, har administrationen taget kontakt til Væksthuset for at unde3rsøge mulighederne for at involvere Væksthusets rullende innovationsværksted i opgaven med at undervise folkeskolens ældste klasser i iværksætteri og innovation. Servicekultur Orientering om initiativ fra administrationen på erhvervshandleplanens pkt. 3.1 og 3.7 om servicekultur overfor virksomhederne. Forslag om ekskursion til Stevns Det foreslås at Erhvervsudvalget tager til St. Heddinge, f.eks. før junimødet med afgang i bus fra Vordingborg kl , og at relevante interessenter inviteres med. Besøg i den gamle retsbygning på torvet i St. Heddinge. Samarbejdet mellem Stevns Kommune, SEAS-NVE og et privat firma, evt. v/vicekommunaldirektøren fra Stevns Kommune. Forventet hjemkomst ca. kl , hvorefter Erhvervsudvalget holder møde. Bilag: 1 Åben REGLAB Årskonference 2015.pdf 56138/15 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til orientering. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 for Erhvervsudvalget viser et samlet mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med ca. 0,1 mio. kr. på Driftstilskud/medlemsbidrag, som følger af nedlæggelse af Turismenetværket Sjælland Møn, hvorved medlemsbidraget på kr. spares. Udvalget kan vælge, at anvende den forventede besparelse på Driftstilskud/medlemsbidrag til andre formål og Administrationen omplacerer derfor det forventede mindreforbrug på kontoområdet til kontoen Særlige udviklingsinitiativer. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under Vordingborg Destinationsudvikling. Beløbet kommer primært fra puljen afsat til projekter i Vordingborg Destinationsudvikling. Som følge af etableringen af VisitSydsjælland-Møn A/S overgår varetagelsen af turismeopgaver til det nye fælleskommunale aktieselskab. Under området Puljer til fastlagte formål forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører projektet Iværksætteri og innovation i folkeskolen hvor der er afsat kr. til anvendelse ligeligt i årene Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapporteing pr. 31. marts /15 Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orienteringssag - Økonomisk overblik budget 2015 og 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Heidi Persson Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Til orientering fremsendes detaljeret overblik over Erhvervsudvalgets budget 2015 samt budgetramme for Det skal bemærkes, at budgetrammen for 2016 er foreløbig og vil ændre sig, som følge af kravet om reduktion på kr. (0,5 %) samt bidrag til omstillingspuljen på min kr. (1,5%), ligesom diverse omplaceringer, som følge af f.eks. opsigelse af Union of The Baltic Cities og nedlæggelse af Turismenetværk Sjælland Møn, endnu ikke er indarbejdet i budgetrammen. Bemærk, at budgetrammen for 2016 i denne oversigt er kr. større end udvalgets budgetramme udmeldt i budgetsagen. Differencen skyldes, at flerårige bevillinger finansieret af Udviklings- og Markedsføringspuljen og af de 2 puljer til henholdsvis erhverv- og turisme-udvikling endnu ikke indarbejdet i økonomisystemets budgetramme for 2016, og derfor ikke indgår i budgetsagen. For at give udvalget det fulde overblik over budget 2016, er posterne dog medtaget i denne oversigt, markeret med gult. Bilag: 1 Åben Detaljeret budget 2015 og budgetramme 2016 version 1.1.xlsx 57276/15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Budget Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014). b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min kr.) c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min kr.).) Reduktionsforslagene er uændrede fra aprilmødet. Der er ift. reduktionen på 0,5 procent forslag for samlet kr. Forslag til omstillingspulje er uændret fra aprilmødet. Der er ift. omstillingspuljen på 1,5 procent forslag for samlet 0 mio. kr. Udvalget skal dels igen forholde sig til forslagene som de ligger. Det forventes at holdninger og anbefalinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. april 2015 bliver inddraget i udvalgets behandling. Bilag: 1 Åben Forslag nr. 1 til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion - 0,5 procent 42779/15 2 Åben Reduktionsforslag nr. 2 til 1,5 procents puljen 42770/15 3 Åben Reduktionsforslag nr. 1 til 1,5 procents puljen 42760/15 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til reduktioner og omprioriteringer drøftes, Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Model for afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling I henhold til samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S for skal Vordingborg Erhverv give en afrapportering på det igangværende arbejde for Erhvervsudvalget i juni og i december måned. I samarbejdsaftalen skal Vordingborg Erhverv A/S arbejde med målsætninger inden for følgende indsatsområder: 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv På baggrund af samarbejdsaftalens indsatsområder anbefaler administrationen, at Vordingborg Erhvervs orientering til udvalget, som udgangspunkt sker efter nedenstående model. Modellen er blevet til i samarbejde med Vordingborg Erhverv A/S. 1. Opfølgning på igangværende projekter. 2. Samarbejder (COCAP, VSJ, Vækstfabrikken m.fl.). 3. Orientering om opgaver i forhold til samarbejdsaftalen (se ovenfor). 4. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Økonomien omkring Vordingborg Erhverv behandles af Vordingborg Erhvervs bestyrelse. Som medlem af selskabets bestyrelse giver Erhvervsudvalgets formand en orientering om økonomien i Vordingborg Erhverv til udvalgets medlemmer på baggrund af udleverede regnskaber og bilag. Indstilling Administrationen indstiller, at modellen for Vordingborg Erhvervs afrapportering i juni og december måned godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Styrket samarbejde via Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har via KKR indledt samarbejde med Greater Copenhagen, hvis mission det er at styrke Hovedstadesregionen som metropol, bl.a. i samarbejde med Malmø og Skåne samt de danske oplandskommuner til hovedstaden. Greater Copenhagen arbejder på at sikre vækst af to spor: At tiltrække udenlandske virksomheder, og at hjælpe eksisterende virksomheder bedst muligt. Den sidste del betyder at virksomhederne aldrig må efterlades uden svar. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om det igangværende arbejde på temamødet den 26. marts Kommunen er enig i den overordnede politiske tænkning om, at vi står stærkere sammen end hver for sig, når det gælder om at tiltrække internationale investeringer. Greater Copenhagen arbejder aktivt for, at alle kommuner byder ind med de emner, de ser som vigtige at få med i samarbejdet. Samarbejdet bliver kun en succes, hvis alle kan se, at der arbejdes på dagsordener, der kan gøre en forskel for den enkelte kommune. Vordingborg Kommune byder ind med følgende tre emner: Femern Bælt korridoren; Fødevarer og Turisme Samarbejdet med Greater Copenhagen er ved at blive omsat til egentlige handlinger, og Erhvervsudvalget skal på de kommende møder tage stilling til graden af involvering i de tiltag der allerede er ved at udmønte sig med Greater Copenhagen og Copenhagen Capacity. Disse er bl.a.: 1. Fælles modtagelse af udenlandske delegationer, hvor gæsterne får skræddersyet besøg efter behov. Gælder for gæster til Østdanmark og inden for cleantech-området, men det forventes at hele regionen kommer med. I projektsammenhæng betegnes dette tiltag som modtager apparatet, og det er Copenhagen Capacity, der er tovholder på projektet, som er i sin vorden, da man ikke endnu er på plads med, hvordan man laver screening af de enkelte kommuners styrkepositioner, samt hvordan kommunerne skal melde disse ind. Der forventes løbende nye oplysninger på dette område. 2. Investorportalen Greater Copenhagen Investments giver overblik over samtlige byggegrunde og prospekter af en vis størrelse i Greater Copenhagen. Projektet bygger på idégrundlaget fra det gamle Copenhagen-Malmö Prospect, som på en hjemmeside skal kunne præsentere lokalplaner, kommuneplaner og detailplaner der er blevet omsat til let forståelige kort, der viser, hvordan fremtidens nye bygninger, gader, stræder og grønne områder ser ud. Der kommer til at gælde en række kriterier for kommunerne i forhold til, hvad de kan byde ind med. Disse kriterier holdes hele tiden op mod det overordnede mål om at tiltrække udenlandske investeringer. Der arbejde bl.a. med minimumbyggegrunde på m 2. Områder der sigter mod større omdannelser, f.eks. i stil med Eco Valley i Faxe, og byggeprojekter på minimum 100 millioner kr. Projekt er imidlertid også nyt og under opstart, så de endelige kriterier er ikke endeligt fastlagt, og Copenhagen Capacity, der er tovholder på udførelsen er åbne for dialog. 3. Den internationale borgerservice International House styrker regionens modtagelse af udenlandsk arbejdskraft. International House består af flere underafdelinger, som hver især har ansvarsområder for lige fra visumansøgninger, arbejdstilladelser, cpr.numre og lignende, når det handler om varetagelse af myndighedsopgaver i forhold til international arbejdskraft. 4. Trafikcharteret (Bilag) er handler meget om at få skabt et samspil med Jylland/Fyn, Nordtyskland og Sydsverige kan skabe den store kritiske masse, som er afgørende for 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget konkurrencedygtigheden. Trafikcharteret blev besluttet og godkendt på KKRs møde i september 2014, og bygger på enighed med Region Hovedstaden. Udgangspunktet fra Region Sjælland bygger på de vigtigste prioriteringer fra det tidligere trafikudspil mellem Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster udarbejdede i fællesskab trafikudspillet Sjælland baner vejen frem i slutningen af Vordingborg Kommunes er således tilsluttet charteret og har nu i regi af Greater Copenhagen samarbejdet besluttet, at spille ind på det fokusområde, der handler om Femern Bælt korridoren, og den kommende forbindelse og de afledte muligheder, der følger i kølvandet, som bør være en absolut topprioritet for Greater Copenhagen. Transport-korridoren har potentialet til at skabe et nye trekantsområde på Sjælland og sikre at væksten sker bredt på Sjælland både nord, syd, øst og vest. Næste skridt er at udbygge det eksisterende charter med Malmø/Skåne, når Sydsverige kommer med i samarbejdet. Vordingborg Kommune betaler endnu ikke for at indgå i Greater Copenhagen samarbejdet, da dette p.t. varetages i KKR-regi. Administrationen arbejder for at få dette forhold yderligere afdækket. Bilag: 1 Åben Greater Copenhagen Trafikcharter.pdf 57241/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at orienteringen tages til efterretning Erhvervsudvalget pålægger administrationen at følge arbejdet med at udforme kriterier til punkterne 1, 2, 3 og 4 tæt, og udarbejder sager til beslutning når kriterierne forelægger. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Analyse af økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af grundskyldspromillen Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Heidi Persson Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Erhvervshandleplanen Sagsfremstilling Som beskrevet i Erhvervshandleplanen punkt 1.3 under fokusområdet Globalisering og Innovation, har administrationen udarbejdet analyse af de økonomiske konsekvenser ved sænkning af grundskyldspromillen. Vordingborg Kommune har siden 2011 haft en grundskyldspromille på 32,32. En nedsættelse af grundskylden vil komme alle borgere og virksomheder til gode, og er derfor ikke målrettet virksomhederne. Set isoleret på erhverv (defineret som erhverv, uden landbrug, skovbrug og gartneri), er ud af kommunens grunde kategoriseret som erhvervsgrunde, dette svarer til 4,84%. Opgøres erhvervslivets andel af de samlede grundværdier er tallet 7,18% og i gennemsnit koster en erhvervsgrund årligt kr. i grundskyld. Beregninger viser, at den kommunale indtægt reduceres med ca. 5 mio. kr. pr. promille grundskylden nedsættes. For en gennemsnitligt grund, svarer dette til kr. om året. Nedenfor er opstillet 3 promillesatser og deres indvirkning på henholdsvis den kommunale økonomi og på grundskyldsbeløbet for en gennemsnitlig erhvervsgrund. Grundskyld nedsættes med Årlig mindreindtægt for kommunen Scenarie 1 1 promille 5 mio. kr. (heraf kr. fra erhverv) Scenarie 2 2 promille 10 mio. kr. (heraf mio. kr. fra erhverv) Scenarie 3 5 promille 25 mio. kr. (heraf mio. kr. fra erhverv) Årlig mindreudgift på en gennemsnitligt erhvervsgrund 608, , ,15 Det vurderes ikke, at en trinvis sænkning af grundskyldspromillen vil påvirke beregningerne. Omkring byggesagsbehandlingstiden opgør Energistyrelsen årligt kommunernes sagsbehandlingstid. For sager modtaget i kommunerne fra marts 2009 og afsluttet mellem marts 2013 og marts 2014 er spændet fra 11 dage til 110 dage i gennemsnitlig sagsbehandlingstid i alle kommuner. Vordingborg Kommune har i denne periode en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 83 dage. I dag tager det i gennemsnit 30 dage. I forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse eller en anmeldelse kan kommunerne opkræve et byggesagsgebyr fra ansøgeren. Energistyrelsen offentliggør én gang om året kommunernes 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget byggesagsgebyrer. I 2014 spændte det mellem 305 kr. til 738 kr. Vordingborg var lavest med 305 kr. i To kommuner tager ikke gebyrer. Pr. 1. januar 2015 er gebyret i Vordingborg Kommune 460 kr. Energistyrelsen har ikke endnu offentliggjort kommunernes byggesagsgebyrer pr Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Status på etablering af DMO Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Martin Nilsson Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Ejerkommunernes beslutning om at etablere selskabet er truffet på grundlag af det fælles strategioplæg VisitSydsjælland-Møn - Strategiske pejlemærker for destinationsorganisationen VisitSydsjællan-Møn fra 2015 mod 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen i møde den 29. januar 2015, at selskabet etableres som et Aktieselskab A/S. Samtidig godkendtes ejeraftale og vedtægter for Selskabet. Stiftende generalforsamling blev afholdt den 30. marts De fire ejerkommuner har gensidigt forpligtet sig til at købe destinationsudviklingsydelser for et minimumsbeløb i årene De aftalte beløb kan dog fraviges ved enighed mellem ejerkommunerne. Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2014, at Vordingborg Kommune indgår aftale med VisitSydsjælland-Møn om opgaver vedrørende turistservice, destinationsudvikling, destinationsmarkedsføring m.v. inden for en årlig tilskudsramme på kr. pr. år (som udgangspunkt svarende til budgetforudsætningen i budget 2015). De eksisterende turismeorganisationer og foreninger i de fire kommuner har varetaget turistsæson 2015 frem til den 1. april Alle fire kommuner har nu forhandlet deres økonomi på plads og Kommunalbestyrelsen godkendte påmøde den 9. oktober 2014at Vordingborg Kommune i 2015 bidrager med kr. og i de tre efterfølgende år med kr. Ifølge ejeraftalen skal der hvert år indgås en samarbejdsaftale med Selskabet i overensstemmelse med den fælles strategiplan. Samarbejdsaftalen indgås på ensartede vilkår for samtlige kommuner. Samarbejdsaftalen regulerer den enkelte kommunes køb af ydelser fra Selskabet. Ejerkommunerne og Selskabet tilpasser samhandelsaftalerne efter budgettet. Samarbejdsaftale 2015 mellem Vordingborg Kommune og Visit Møn-Sydsjælland har til formål at sikre, at den planlagte turistsæson 2015 i Vordingborg Kommune gennemføres, som planlagt af bestyrelsen for Visit Møn-Sydsjælland Turisme A/S i overensstemmelse med den samarbejdsaftale for 2015, som er indgået mellem Visit Møn-Sydsjælland A/S og Vordingborg Kommune for Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den at udpege Teunis Vermeer, Birgitte Steen Jørgensen, Keld Møller Hansen samt Silje Brenna til Advisory board. Direktøren er tiltrådt og det nye selskab er godt i gang med at etablere sig og installere sig i Kornerups gamle rådhus. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Internationalt samarbejde Sagsnr.: 15/ Område: Erhvervsudvalget - Sagsbeh: Søren Per Sørensen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budget for 2015 Sagsfremstilling I budgetaftalen er der under overskriften International profil afsat kr. til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i nordtyskland. Formålet er at styrke Vordingborgs muligheder for at drage maksimal nytte af den kommende faste Femern Bælt forbindelse til Tyskland. Endvidere er det anført i aftalen at Kommunalbestyrelsen i den kommende periode vil arbejde aktivt for at fremme det internationale samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv og turisme. Fokus vil især være på nordtyskland, hvor der målrettet skal arbejdes for at fremme kystturismen og samarbejde omkring crossborder uddannelsestilbud. Som en afledt konsekvens ønsker Kommunalbestyrelsen, at der ligeledes sættes fokus på, at tyskkundskaberne opprioriteres i uddannelsestilbuddene og i forhold til de lokale aktører i turismeerhvervet. I forbindelse med udvalgets drøftelse om tættere samarbejde med nordtyskland, kan det overvejes om der skal foregå et tættere samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommune. Begge kommuner har allerede et etableret samarbejde med nordtyskland. Guldborgsund Kommune har venskabsbyaftaler med Hansestadt Rostock og Eutin i nordtyskland. Lolland Kommune har tætte kontakter og samarbejde med kommunerne på Femern. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter samarbejdsmulighederne med nordtyske kommuner Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Eventuelt - 7. maj 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Intet. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 2. Orientering fra formanden - direktøren - 7. maj REGLAB Årskonference 2015.pdf (56138/15) 3. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Erhvervsudvalget 1. Bilag til kvartalsrapporteing pr. 31. marts (54124/15) 4. Orienteringssag - Økonomisk overblik budget 2015 og Detaljeret budget 2015 og budgetramme 2016 version 1.1.xlsx (57276/15) 5. Budget Erhvervsudvalget 1. Forslag nr. 1 til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion - 0,5 procent (42779/15) 2. Reduktionsforslag nr. 2 til 1,5 procents puljen (42770/15) 3. Reduktionsforslag nr. 1 til 1,5 procents puljen (42760/15) 7. Styrket samarbejde via Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen 1. Greater Copenhagen Trafikcharter.pdf (57241/15) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Thorbjørn Kolbo Poul A. Larsen Kim Errebo Bent Maigaard 17

19 Bilag: 2.1. REGLAB Årskonference 2015.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56138/15

20 REG LAB 2015 ÅRSKONFERENCE SERVICE, SPEED DATING OG OPGØR MED ERHVERVS- POLITISKE DOGMER TID, STED OG TILMELDING HVORNÅR: TORSDAG D. 28. MAJ 2015 KL Detaljeret program kommer senere, men du kan allerede nu sikre din plads: HVOR: GAME KØBENHAVN ENGHAVEVEJ 82D KØBENHAVN SV Tilmelding på Deltagelse er gratis og forbeholdt medlemmer 1 af REG LAB. Ved udeblivelse uden afbud opkræves gebyr på 750 kr. plus moms.

21 REG LAB GOING STREET REG LABs årskonference afholdes i år hos GAME. GAME er en non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur. Med de unge som drivkraft afholder GAME åbne træninger på gadeplan i basket, dans, fodbold og parkour i udsatte boligområder rundt om i Danmark. Målet er at sænke tærsklen til idrætsdeltagelsen, så flere kan komme med i legen og fællesskabet på asfalten. GAME udgør en usædvanlig og inspirerende ramme for Årskonferencen. Vi får også en smagsprøve på de aktiviteter og kompetencer, som GAME har at byde på. Og måske er der inspiration til REG LABs medlemmer mindre kontor, mere street? 2

22 FREMTIDENS SERVICE- ERHVERV En dugfrisk REG LAB-analyse om fremtidens serviceerhverv bliver præsenteret, og en række af case-virksomhederne vil medvirke til at eksemplificere resultaterne. Servicesektorens betydning for dansk økonomi kan kun undervurderes. Målt på omsætning og beskæftigelse er servicesektoren størst - og det i alle dele af Danmark. Men Produktivitetskommissionen har sået tvivl om servicesektorens produktivitet. Ambitionen bag REG LAB-analysen er at kortlægge, hvad der driver succesfulde servicevirksomheder, hvilke forretningsmodeller de benytter og anvise, hvordan vores regionale innovations- og erhvervsfremmesystem bedst kan understøtte servicevirksomhedernes udvikling. RING FOR SERVICE 3

23 ERHVERVS- POLITISKE DOGMER Erhvervsinitiativer skal være selvkørende efter 3-4 år, Der skal være én indgang for erhvervslivet Disse og mange andre udsagn gentages igen og igen. Men hvor gode er vi til at efterleve dem? Og er de egentlig rigtige eller udtryk for erhvervspolitiske dogmer? Det undersøger vi frem til Årskonferencen, hvor resultaterne præsenteres og sættes til diskussion. Du kan medvirke til at afgøre, hvilke udsagn/handlinger der er dogmer, og hvad der ikke er dogmer i det erhvervspolitiske landskab. Vi er på GAME... så vi skal naturligvis også dyste og udpege: det mest meningsløse dogme. SYSTEMET ER EN JUNGLE PROJEKTER SKAL VÆRE SELVKØRENDE ÉN INDGANG 4

24 MØD DE ANDRE Gentagelser, nej, tak... Men: Speed dating på REG LABs Årskonference 2014 var en massiv succes og stærkt efterspurgt. Så værsgo: REG LABs medlemmer udgør krumtappen i den danske erhvervs- og innovationspolitik. Derfor vil vi igen i år gerne give medlemmerne endnu bedre muligheder for at mødes gennem systematisk speed dating. Du registrerer dig inden årskonferencen og kan derefter booke møder med de deltagere, som lige præcis matcher dine interesser. Der er afsat 15 minutter til hvert møde. Du kan booke op til fire møder. Det er en unik mulighed for at møde personer, som kunne være relevante for dit arbejde. Du laver en profil på dig selv, så andre kan booke dig og du kan vælge at booke dem, som du helst vil tale med om regional erhvervsudvikling, serviceerhverv, vidensamarbejde, klynger, oplevelsesøkonomi, vækstkultur eller noget helt syvende. 5

25 TRINE SICK SÆTTER FODEN NED OGSÅ PÅ DE ØMME TÆER Trine Sick er kendt og anerkendt som seriøs journalist. Hun har i en årrække været udenrigsreporter, studievært på TV Avisen samt redaktør og vært på forskellige TV-magasinprogrammer. Trine Sick har siden 2007 været selvstændig kommunikationsrådgiver og bestrider samtidig en række tillidsposter. På REG LABs Årskonference får hun måske særligt brug for sine erfaringer fra Bestyrelsen for Center for Konfliktløsing.? SAVNER DU ET PROGRAM? Som det fremgår, er flere af hovedelementerne på konferencen resultater af arbejde, som pågår netop nu. Derfor er navne og det præcise forløb af konferencen ikke fastlagt i detaljer. Har du brug for namedropping og sikkerhed, må du afvente det endelige program. Hvis du er frisk på vinkling og indhold, kan du allerede nu tilmelde dig på 6

26 Bilag: 3.1. Bilag til kvartalsrapporteing pr. 31. marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54124/15

27 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 Erhvervsudvalget Resultat på drift Erhvervsudvalg Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Erhverv og turisme % Vordingborg Erhverv % Driftstilskud/medlemsbidrag % Vordingborg Destinationsudvikling % Projekttilskud % Puljer til fastlagte formål % Mindreforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Ved kvartalsopfølgningen pr. 31. marts 2015 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget består af knap 0,1 mio. kr. på kontoområdet Driftstilskud/medlemsbidrag, beløbet opstår primært som følge af nedlæggelse af Turismenetværket Sjælland Møn, hvorved medlemsbidraget på kr. spares. Udvalget kan vælge, at anvende den forventede besparelse på Driftstilskud/medlemsbidrag til andre formål og Administrationen omplacerer derfor det forventede mindreforbrug på kontoområdet til kontoen Særlige udviklingsinitiativer. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under kontoområdet Vordingborg Destinationsudvikling. Beløbet kommer primært fra puljen afsat til projekter i Vordingborg Destinationsudvikling. Som følge af etableringen af VisitSydsjælland-Møn A/S overgår varetagelsen af turismeopgaver til det nye fælleskommunale aktieselskab. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at dette vil påvirke det forventede mindreforbrug. Under området Puljer til fastlagte formål er der til projektet Iværksætteri og innovation i folkeskolen afsat kr. som skal anvendes ligeligt i årene Derfor forventes et mindreforbug på kontoen på kr. som tænkes overført til 2016.

28 Bilag: 4.1. Detaljeret budget 2015 og budgetramme 2016 version 1.1.xlsx Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57276/15

29 2015 (2015-priser) 2016 (2016-priser) Udgiftsbaseret Korrigeret budget Udgiftsbaseret Korrigeret budget Profitcenter DKK DKK Erhvervsudvalgets ramme Vordingborg Erhverv - aftalesum Drift af Vordingborg Erhverv Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling Puljen + projekter finaniseret fra puljen Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling 2015-midler reserveret til projekt i 2016 og 2017 Puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Projekt "Indsat for Bygge- og Anlægsvirksomheder" i 2016 og i Markedsføring afkørsel 41 Projekt i regi af VE Markedsanalyse for opr. af hotel i V. Km Projekt i regi af VE Indsat for Bygge- og Anlægsvirksomheder Projekt i regi af VE Indsat over mikrovirksomheder Projekt i regi af VE Indsat på erhvervservice Projekt i regi af VE Markedsføring af Vordingborg Erhverv og erhvevslivet Nye ideer til udvikling af købstæderne Vordingborg Destinationsudvikling - aftalesum Projekt i regi af VE. Kommunal pulje. Puljen har til formål at støtte ideer og projekter, som er med til at styrke og udvikle attraktionsværdien i kommunens købstæder Drift af Vordingborg Destinationsudvikling Udviklingspuljen - Turismeudvikling Puljen + projekter finaniseret fra puljen Udviklingspuljen - Turismeudvikling Pujle afsat til fremme af turismeudvikling midler reserveret til projekt i bevlling til Sejl til Danmarks vildeste cykeldestination Klinteland biosfære Projekt i regi af VD. Forprojekt i forbindelse med etablering af biosfæreområde i Vordingborg Kommune. Sejl til Danmarks vildeste cykeldestinat Projekt i regi af VD. Projektet skal styrke de kvalitetsmæssige rammer for cykelturisme på Møn Undine Turism Innovation Management Fell like Projekt i regi af VD. Deltagelse i Interreg projekt hvis formål er, at beskrive og formidle Østersøens Natura 2000 områder. Projekt i regi af VD. Deltagelse i Interreg projekt hvis formål er, at udvikle et tværnationalt parterskab, som kan udvikle turismen mellem metropolerne Hamborg og København. Projekt i regi af VD. Udvikling af et elektronisk rådgivningssystem, der kan finde frem til de tilbud og ferieoplevelser, der passer til gæsternes personlige ønsker og behov. Fotobog om Møns Klint Projekt i regi af Geocenter Møns Klint. Køb af fotobøger Markedsføringsbidrag Visit Sydsjælland- Møn Markedsføringsindsats i regi af det nye fælleskommunale turismeselskab Visit Sydsjælland-Møn A/ S Driftstilskud/medlemsbidrag Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles Kommunalt bidrag "Væksthuse" Turismenetværk Sjælland Møn Union of The Baltic Cities, kontingent Fonden Femern Belt Development arbejder for at forene alle væsentlige interesser i forbindelse med Femern Bælt byggeriets realisering for derigennem at skabe vækst i erhvervsliv, turisme, uddannelse og samarbejde hen over grænsen. Bruxelleskontoret er et samarbejde mellem de sjællandske kommuner, Region Sjælland og Vækstforum Sjælland. Kontoret hjælper med: EU-fonde, Netværk i EU, Projektansøgninger, Partnerskabssøgninger og Strategisk rådgivning. Væksthus Sjælland er ejet og finansieret af kommunerne i Region Sjælland. Væksthuset er etableret for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe arbejdspladser, eksport og øget omsætning. Turismenetværket Sjælland/Møn er en forening bestående af kommuner, turistorganisationer og turisterhvervet. Foreningen har til formål, at udvikle og vedligeholde turismeprodukter, som øger områdets attraktionsværdi og kvaliteter som besøgsmål for turisterne. Netværket er nedlagt i april 2015, hvilket betyder, at der ikke skal betales for medlemskab i 2015 og fremadrettet. Union of The Baltic Cities er en forening bestående af danske og udenlandske kommuner i Østersø Regionen. Foreningen har til formål, at udvikle og styrke samarbejdet blandt områdets byer samt at skabe øget viden om medlemmerne, båden indenfor og udenfor foreningen. Som følge af EU' beslutning på møde den 5. februar 2015 er medlemsskabet opsagt med udgangen af Puljer til fastlagte formål Særlige udviklingsinitiativer Erhvervskontoen Samarbejde med nordtyske kommuner Iværksætteri og innovation i folkeskolen Benyttes til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen, f.eks. konsulentudgifter i forbindelse med ansættelse af direktør for Vordingborg Erhverv A/S. Årligt medlemskab af Reglab på kr årligt finaniseres af denne puljen. Medlemskabet giver fri adgang til REG LABs konferencer, seminarer, fokusnetværk og til de analyser, som gennemføres i REG LAB regi. Resterende midler benyttes til ad'hoc opgaver indenfor erhvervsudvikling, f.eks. Vordingborg Kommunes andel af Erhvervsprisen, udarbejdelse af hvidbøger, annoncer, rapporter mv. Pulje afsat til en mårettet indsat for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i nordtyskland. Formålet er, at styrke Vordingborg Kommunes mulighed for, at drage maksimal nytte af den kommende faste Femern Bælt forbindelse til Tyskland. Pulje afsat til at styrke båndene mellem skole og erhvervsliv og udbrede undervisningsforløb i innovation og iværksætteri til alle skoler i Vordingborg Kommune Projekttilskud Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvikl. af handelslivet i de 3 købsteder Markedsføring Møn - LAG Markedsføring Møn - ØDT Projekt Fælles Turismemarkedsføring Vækstfabrik 2.0 Projekt "mikrovirksomheder og vækst i yderområder" Projekt Kystdestination Møns Klint er en del af et større projekt, Oplevelsesbaseret Kystturisme, ledet af Videncenter for Kystturisme (CKT). Projekt Kystdestination Møns Klint arbejder målrettet på at udvikle Østmøn som en samlet feriedestination. Projekt Udvikling af de 3 købstæder har til formål at sikre etablering af en aktionsgruppe, der skal komme med konkrete løsninger og forslag til hvordan kommunen kan udvikle sit handelsliv i de 3 købstæder. Projekt Markedsføring Møn har til formål at øge de lokale turismevirksomheders konkurrenceevne og sikre at Østmøn og Møns Klint fremstår som én samlet feriedestination. Projektet er finaniseret af LAG-midler og regionale midler fra Sjællandsprogrammet (ØDT). Projekt markedsførings Møn har til formål at øge de lokale turismevirksomheders konkurrenceevne og sikre at Østmøn og Møns Klint fremstår som én samlet feriedestination. Projektet er finaniseret af LAG-midler og regionale midler fra Sjællandsprogrammet (ØDT). Projekt Fælles Turismemarkedsføring gennemføres i regi af ØstDansk Turisme. Projektet har to formål - at skabe en regional markedsføringskampagne over for indenlandske turister og udenlandske turister og at afprøve en mulig platform for et offentligt/ privat samarbejde mellem region, kommuner, nationale og lokale turismeaktører. I Vækstfabrik 2.0 deltager Vordingborg Kommune i et EU-strukturfondsprojekt der har til formål, at videreudvikle Vækstfabrikkerne, som tilbyder rådgivning og uddannelse til iværksættere med udviklingspotentiale. Projekt "mikrovirksomheder og vækst i yderområder"er afsluttet og afventer nu, at vi modtager ekstern finansiering. Indsat mobil og bredbåndsdækning Pilotprojekt omkring etablering af en fælles sammenhængende kommunal WIFI-løsning

30 Vordingborg bys 600års jubilæum Fejring af Vordingborg bys 600 års jubilæum

31 Bilag: 5.1. Forslag nr. 1 til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion - 0,5 procent Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42779/15

32 Erhvervsudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Særlige udviklingsinitiativer Skema UDM10 Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Forslaget bevirker, at udvalgets mulighed for at afsætte midler til særlige udviklingsinitiativer forringes. Efter reduktionen vil udvalget have cirka kr til disposition. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

33 Bilag: 5.2. Reduktionsforslag nr. 2 til 1,5 procents puljen Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42770/15

34 Erhvervsudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Udviklingspuljen - Turisme Skema RED Forslag nr. 2 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Forslaget reducerer udviklingspuljen for turisme med kr Forslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter, som støtter udviklingen af turismeerhvervet i kommunen. Efter reduktionen vil der være cirka kr til udvalgets disposition. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

35 Bilag: 5.3. Reduktionsforslag nr. 1 til 1,5 procents puljen Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42760/15

36 Erhvervsudvalget Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling Skema RED Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Forslaget går ud på at reducere puljen til erhvervsudvikling med kr Besparelsesforslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter med erhvervsfremme som formål. Efter reduktionen vil der være cirka 2,4 mio. kr. til udvalgets disposition til formålet. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

37 Bilag: 7.1. Greater Copenhagen Trafikcharter.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57241/15

38 TRAFIKCHARTER

39 GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under det fælles brand GREATER CoPENHAGEN arbejder for at øge væksten og beskæftigelsen i metropolregionen. Parterne bag Den Fokuserede Vækstdagsorden ønsker med dette Greater Copenhagen trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt at sætte fokus på nødvendigheden af og behovet for en velfungerende og robust infrastruktur i bestræbelserne på, at skabe mere vækst og velfærd, så vi kan blive en mere konkurrencedygtig metropolregion. Region Skåne og kommunerne i regionen indgår endnu ikke i trafikcharteret. Visionen er, at Fokuseret Vækstdagsorden i 2020 har skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen mindst er på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. For at være en ATTRAKTIV REGION er vi afhængige af et stort internationalt netværk, der tiltrækker viden, kompetencer, investeringer og udvikling. Derfor er TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET vigtige grundforudsætninger for at nå dette mål.

40 VORES FÆLLES UDFORDRINGER Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på bane er i dag et problem, der berører mange i Greater Copenhagen. Således spildes mere end timer om dagen, hvor bilister holder i kø, svarende til et årligt samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. Det berører mange menneskers hverdag og har negativ effekt på den økonomiske udvikling. Udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden, idet vi bliver flere mennesker i 2040 forventes Greater Copenhagen at være vokset med flere indbyggere. Det sætter infrastrukturen under et særligt og stigende pres. Velfungerende infrastruktur er grundforudsætningen for at sikre virksomheders tilgængelighed og arbejdskraftens mobilitet. Det gælder både internationalt såvel som internt i Greater Copenhagen. De 46 kommuner og de 2 regioner er på den baggrund gået sammen om dette trafikcharter, hvor der i fællesskab peges på en række trafikale udfordringer og på en række muligheder for at møde dem. NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Greater Copenhagen er et Nordeuropæisk trafikalt knudepunkt et cross-point mellem Nordtyskland og Skandinavien. Her mødes transportkorridorerne fra Nord, Syd, Øst og Vest. Københavns Lufthavn og den faste forbindelse over Øresund udgør vigtige elementer i dette trafikale knudepunkt. Når den faste forbindelse under Femern Bælt står klar i 2021, knyttes Greater Copenhagen yderligere op på de store europæiske transportkorridorer (TEN-T), som forbinder Oslo og Stockholm i nord med Hamborg og Centraleuropa i syd. Jobskabende vækst og udvikling kan kun ske, hvis vi kan tiltrække internationale investeringer og talenter. Det skal være nemt at komme til og fra samt rundt i hele metropolregionen. Det gælder for varer, tjenesteydelser og personer. Der skal fokuseres på: International tilgængelighed i forhold til resten af verden. Regionalt samspil med naboregionerne Jylland/Fyn, Sydsverige og Nordtyskland. Intern mobilitet i Greater Copenhagen.

41 INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED Det er vigtigt for internationale virksomheder at have nem adgang til internationale forbindelser. Det gælder for eksisterende virksomheder, og det gælder for de virksomheder, der overvejer at etablere sig i Greater Copenhagen. Mange virksomheder opererer i hele verden og ikke kun i det nære udland. Gode internationale flyforbindelser har derfor en afgørende rolle. Vi har to hovedprioriteter for statsligt engagement i at skabe og udbygge Greater Copenhagens position og rolle som Nordeuropas trafikale knudepunkt: Copenhagen Airport Højhastighedstog COPENHAGEN AIRPORT Copenhagen airport er et fælles trafikalt knudepunkt. Det er Skandinaviens største lufthavn og håndterer mere end 30 pct. af Sveriges internationale flyrejser. Lufthavnen har 151 internationale ruter heraf 27 interkontinentale og 109 europæiske og er et trafikalt hub. Parterne støtter lufthavnens vækstplan Expanding Copenhagen, som har som målsætning at fordoble passagertallet fra ca. 24 mio. passagerer i dag til 40 mio. om året i Væksten skal realiseres dels gennem udbygning af lufthavnens faciliteter, dels ved et større geografiske opland. Hele metropolregionen inklusiv Skåne har en fælles interesse i at understøtte en styrkelse af Copenhagen airport, da lufthavnen er en motor for udvikling og arbejdspladser på Østdanmark og Sydsverige. Der skal arbejdes på at styrke en hurtig fremkommelighed til lufthavnen fra Hovedstaden, Sjælland, Skåne samt resten af Danmark og den nordlige del af Tyskland. HØJHASTIGHEDSTOG Højhastighedstog mellem Skandinavien og Centraleuropa via Greater Copenhagen muliggøres gennem Øresundsbroen og den kommende Femern Bælt tunnel. Internationale togforbindelser med høj hastighed vil kunne supplere Copenhagen Airport og samtidigt medvirke til at forøge passagerpotentialet for lufthavnen. De vil samtidigt kunne understøtte en ny funktionel vækstkorridor fra Oslo/Stockholm til Hamborg. Derfor skal de internationale togforbindelser fortsat stoppe i lufthavnen. Med etableringen af Femern Bælt forbindelsen bliver vi koblet op på det europæiske højhastighedsnet via Hamborg. Visionen er, at det maksimalt må tage 2½ time at komme fra København til Hamborg på de hurtigste forbindelser. Hastigheden på den tyske del af strækningen udgør et problem, og der skal arbejdes på, at banestrækningerne i Tyskland etableres med tilstrækkelig høj hastighed. Nye forbindelser over Øresund vil skabe nødvendig kapacitet og udbygge og styrke et mere integreret arbejdsmarked. Både en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og mellem København og Malmø skal undersøges. En ny forbindelse over Øresund skal undersøges og placeres, hvor den giver størst mulig effekt. Men først og fremmest skal den eksisterende Øresundsforbindelse udnyttes bedre. Det betyder, at flaskehalsproblemer skal afhjælpes ved fx stationerne ved lufthavnen og Ørestad samt kapaciteten på Øresundsbanen. HØJHASTIGHEDSTOG mellem Skandinavien og Centraleuropa muliggøres gennem Øresundsbroen og den kommende Femern Bælt tunnel. Copenhagen Airport er en MOTOR FOR UDVIKLING OG ARBEJDSPLADSER i Østdanmark og Sydsverige.

42 REGIONALT SAMSPIL Greater Copenhagen har et godt samspil med Jylland/Fyn, Nordtyskland og Sydsverige. Sammen kan vi skabe den større kritiske masse, som er afgørende for konkurrencedygtigheden. Den kommende Femern Bælt forbindelse skal udnyttes optimalt med udbygning af godsknudepunkter, udvikling af strategisk beliggende erhvervsområder og udvikling af koncepter for grønne godstransporter. Samspillet mellem Greater Copenhagen og Jylland/Fyn rummer potentialer. Den grønne trafikaftale om timemodellen for togbetjeningen mellem de største danske byer København-Odense-(Esbjerg)-Århus Ålborg skal udnyttes og understøttes med kommunal og regional tilbringertrafik og knudepunkter. Ligeledes vurderer Transportministeriet pt. potentialerne ved en Kattegatforbindelse. Etablering af en Kattegatforbindelse vil forventeligt udgøre et vækst- og jobpotentiale for metropolregionen. INTERN MOBILITET Mobiliteten afhænger imidlertid også i høj grad af rejsehastigheder, som hæmmes af trængsel på veje og kapacitetsudfordringer på baner. Det er vigtigt for virksomhederne, at de kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Medarbejderne skal på en smidig måde kunne nå deres arbejdsplads inden for en rimelig tid. Greater Copenhagen er ét arbejdsmarked ét pendlingsområde og visionen er, at det maksimalt må tage 1 time at komme til København med toget som det primære transportmiddel. Der er ligeledes behov for øget anvendelse af mobility management. Det er vigtigt, at fokusere på den fysiske planlægning, som et redskab til at styrke mobilitet og tilgængelig, herunder ikke mindst muligheden for at benytte kollektiv trafik. Fingerplanen og stationsnærhedsprincipper er vigtige i Hovedstadsområdet. Tilsvarende findes Sjællandsprojektet i den resterende del af Østdanmark. Endvidere skal en sammenhængende kollektiv trafik i Greater Copenhagen fremmes fx med et takstområde og en organisering der understøtter sammenhængen, parker og rejs faciliteter og optimal udnyttelse af timemodellen lokalt og regionalt. Samspil med Jylland/Fyn, Nordtyskland og Sydsverige kan skabe den store kritiske masse, som er AFGØRENDE FOR KONKURRENCEDYGTIGHEDEN. Greater Copenhagen er ét arbejdsmarked ét pendlingsområde. Det er vigtigt, at VIRKSOMHEDERNE KAN TILTRÆKKE DEN NØDVENDIGE ARBEJDSKRAFT med de rigtige kompetencer.

43 Layout: BRUTTOLISTE OVER YDERLIGERE MULIGE INITIATIVER Trængslen i hovedstadsområdet medfører som nævnt mere end spildte timer dagligt svarende til et årligt tab på 8,5 mia. kr. Der er derfor stort behov for investeringer i kollektiv trafik og infrastruktur. Der skal arbejdes for et sammenhængende trafiksystem, så kapacitet og potentialer udnyttes bedst muligt. Parterne er enige om, at nedenstående initiativer ligeledes er vigtige. Det er parternes opfattelse, at de vil bidrage til at understøtte økonomisk udvikling og velfærd: En ny regionaltogsforbindelse Ring syd fra Roskilde via Ny Ellebjerg til lufthavnen Sammenhængende banebetjening i håndfladen dvs. nye metrolinjer og letbaner Kapacitetsudvidelse af Hovedbanegården Bedre togbetjening til Helsingør En Østlig ringforbindelse (havnetunnel) som kan bidrage til at øge mobiliteten og mindske trængsel i hovedstadsområdet samt styrke lufthavnens regionale opland På lang sigt kan det overvejes at undersøge behovet for en ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane (gods- og persontransport) og vej. En færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg som dels kan gavne mobiliteten men i særlig grad styrke tilgangen til den vigtige industri og havn i Kalundborg Den sjællandske tværforbindelse Kalundborg-Slagelse (Vestmotorvejen)-Næstved- Sydmotorvejen skal udbygges til gavn for virksomhederne og mobiliteten. Motorvejsforlængelser i Hillerød- og Frederikssundfingeren skal medvirke til at øge mobiliteten og understøtte ny byudvikling i Hillerød syd og Vinge Der er enighed om at arbejde for en trafikal ligestilling af Bornholm, således at transport af gods og personer over vand kommer til at koste det samme som over land En række yderligere MULIGE INITIATIVER vil bidrage til at understøtte økonomisk udviking og velfærd.

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-06-2014 15:00 MØDESTED Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej 96a MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Indhold Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser, 2016-2020... 4 Indledning... 4 Befolkningsudviklingen i Faxe Kommune... 5 Bosætning... 6 Beskæftigelse

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kantinen, Allingåbro Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dato: Mandag den 24. november 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen

Læs mere