Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009)"

Transkript

1 Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009) Brugeren (for en definition heraf se artikel 1.5 af denne overenskomst) af denne webside forklarer udtrykkelig at acceptere de betingelser og fremtidige ændringer af disse betingelser og at overholde disse med undtagelse af artiklerne 9 til og med 13. TMA netværksmedlemmet (for en definition heraf se artikel 1.6 af denne overenskomst) accepterer udtrykkelig alle betingelser, som de er omtalt i denne overenskomst og forklarer desuden at den organisation, på hvis vegne hun arbejder, accepterer og respekterer disse betingelser og fremtidige ændringer af disse betingelser. Brugere og medlemmer bedes om regelmæssigt at kontrollere på websiden om disse betingelser er blevet ændret. Skulle der være ændringer, så se efter instruktionerne herom i artikel 14. Artikel 1 Generelt 1.1 Den webside, som disse betingelser er udgivet på er den webside, som disse betingelser gælder for og brugeren bør overholde dem, når han gør brug af denne webside. Herefter omtalt som: webside. 1.2 EHRM Vision med sæde i Utrecht i Nederlandene under handelskammernummer er ejer og/eller licensindehaver af disse betingelser, websiden og indholdet publiceret på websiden. Herefter omtalt som: EHRM. 1.3 Indhold er alt materiale, i en hvilken som helst form, som f. eks., men ikke begrænset til: billeder, fotografier, tegninger, film, lydoptagelser, artikler, vejledninger, dokumenter, tekster, kommentarer, formater, layout formater, (funktions-)modeller, resultatområder, resultatkriterier, kompetencer, beskrivelser af kompetencer, de (psykologiske) tests og dertil hørende normer, ideal profiler og benchmarks, de genererede reportager, adfærdsforbillederne, interviewspørgsmålene, udviklingsaktiviteter, råd om coaching og spørgsmålene, som hører til de respektive kompetencer, (psykologiske) tests, scans og virkningsanalyser, listerne med spørgsmål, som er del af et eller flere moduler på denne webside for at teste, udvikle og evaluere brugerne, arbejdsgange, metoder, udlægninger, arbejdsbøger og vejledninger publiceret på denne webside. Herefter omtalt som: indhold. 1.4 Tests er (psykologiske) måleinstrumenter, som f. eks. scans, analyser og virkningsanalyser i ordets videste forstand, hvormed bl. a. kandidatens og/eller subjekters (kognitive) kapaciteter, adfærd, talenter, kompetencer og personlige kendetegn kan kortlægges. Herefter omtalt som: test eller tests. 1.5 Brugere er naturlige personer eller juridiske personer, som gør brug af denne webside eller besøger den. Herefter omtalt som: bruger eller brugere. 1.6 Medlemmer er brugere, som har registreret sig selv på denne webside med en fungerende adresse, og som udtrykkeligt har accepteret betingelserne for brugen af denne webside og TMA netværket, ved under registreringen på websiden aktivt at sætte kryds ved at de accepterer betingelserne. Efter at gøre dette anses medlemmer for at være blevet medlem af TMA netværket. Herefter omtalt som: medlem eller medlemmer. 1.7 Kandidater er brugere eller subjekter, som evalueres på grundlag af en test til klarlægning af deres kapaciteter, deres adfærd og/eller personlighed. Herefter omtalt som: kandidat eller kandidater. Artikel 2 Relevans 2.1 Disse betingelser er relevante for alle handlinger, som udføres i forhold til brugen af websiden. 2.2 Disse betingelser for brugen af denne webside har forrang frem for alle andre betingelser fra andre parter, herunder, men ikke begrænset til, de betingelser for organisationer, hvor medlemmer, kandidater og/eller brugere arbejder. Alle disse andre betingelser afvises udtrykkeligt af EHRM. 2.3 Brugeren af denne webside forklarer udtrykkeligt at acceptere disse betingelser og at overholde dem med undtagelse af artiklerne 9 til og med Medlemmet af denne webside og TMA netværket forklarer eftertrykkeligt at acceptere alle i denne aftale stillede betingelser og at rette sig efter dem. Artikel 3 Brugeres adfærd Websidens bruger accepterer at handle ansvarlig, når han bruger websiden og accepterer at holde sig til Netetiketten (de alment vedtagne adfærdsregler for internettet, som er fastlagt i RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt)) og alle fremtidige justeringer heraf. F. eks., men ikke begrænset heraf, accepterer brugeren ved brugen af websiden eller dens service ikke at: (a) overtræde gældende love eller regler, (b) overtræde andres rettigheder, heriblandt, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom, privatlivets fred, offentlige eller kontraktmæssige rettigheder, (c) bruge de informationer, som er til rådighed via websiden uautoriseret, (d) forstyrre eller beskadige websiden og dennes service, inklusiv, men ikke begrænset til, ved hjælp af computervirusser, cancel bots, trojanske heste, skadelige (programerings) koder, flood pings, ved at nægte service angreb, bomber, pakket eller IP spoofing eller gennem lignende metoder og/eller teknikker, (e) bruge websidens service til at sende, anbringe, poste og/eller distribuere informationer om andre personers og enheders identitet og personlige informationer, heriblandt, men ikke begrænset til, personlige informationer, adresse,

2 kontakt information, login- og passwordinformationer, kreditkortinformationer, betalingskortinformationer, telefonkortinformationer og /eller bankkontoinformationer, (f) at bruge websidens service til distribution af uønskede kommerciele s ( spam ) eller reklamer, (g) forfølge eller forulempe andre brugere, (h) insamle og gemme information om andre brugere i et større omfang end det er tilladt under brugen af websiden, (i) assistere tredje med det forud omtalte. 3.2 Brugeren er i fuld udstrækning selv ansvarlig for sin interaktion med andre brugere af websiden. EHRM er ikke ansvarlig for skade, der måtte opstå som følge af interaktion mellem brugeren og andre af websidens brugere. EHRM forbeholder sig ret til, men overtager ikke pligt til at overvåge interaktionerne mellem brugeren og websidens andre brugere. 3.3 Brugeren er i fuld udstrækning selv ansvarlig for sin brug af websidens service. Desuden er brugeren udtrykkelig selv ansvarlig for adgangskoderne (bl. a. password), som brugeren har til sin konto på websiden. Brugeren skal selv sørge for at hans /hendes adgangskoder ikke kommer i hænderne på tredje, så hans/hendes konto ikke kan bruges uautoriseret af andre. Artikel 4 Privatlivets fred og bearbejdning af personlige informationer 4.1 I fald brugeren via websiden eller på anden måde giver EHRM personlige informationer, eller hvis der på brugerens vegne gives personlige informationer til EHRM, så står brugeren inde for at disse må bearbejdes af EHRM. 4.2 Brugeren fritager EHRM, dennes medarbejdere, management, direktører og samarbejdspartnere/samarbejdende virksomheder fra tiltale fra tredje med hensyn til bearbejdningen af de af brugeren eller på brugerens vegne givne informationer. 4.3 EHRM er ikke ansvarlig, uanset årsagen hertil, for tab, tyveri og/eller uautoriseret brug af de til EHRM givne personlige informationer, indhold eller andre af brugerens informationer. 4.4 EHRM har lov til at indsamle og bearbejde brugerens personlige informationer, som er indtastet på websiden. I de fleste tilfælde bliver (personlige) informationer ikke givet videre til tredje parter, som ikke samarbejder med EHRM, uden brugerens accept heraf. EHRM forbeholder sig dog retten til at videregive indhold og (personlig) information uden brugerens accept heraf, hvis dette er nødvendigt for at forebygge en nødsituation, for at beskytte EHRM s rettigheder, for at beskytte tredjes rettigheder, på baggrund af en dommerkendelse, på baggrund af en retslig indkaldelse, på baggrund af en hvilken som helst anden lovlig forpligtelse eller erklæring. Desuden må EHRM også videregive dette indhold og (personlig) information til parter, som samarbejder med EHRM for at holde websiden operationel og som leverer informationer, service eller produkter og/eller tjenester til brugeren. 4.5 EHRM har til en hver tid ret til at benytte brugerens informationer i anonymiseret form til brug for psykologiske videnskabelige undersøgelser. Artikel 5 Ansvar 5.1 EHRM er på ingen måde ansvarlig for skade, uanset hvem der har forårsaget den, hvad den hidrører af, i forbindelse med brugen af websiden og/eller de af EHRM (eller af EHRM indkaldte tredje) leverede produkter og/eller tjenester. 5.2 Brugeren er forpligtet til at fritage EHRM, dennes medarbejdere, management, direktører og samarbejdspartnere/samarbejdende virksomheder for det i artikel 5.1 nævnte og fritager herved EHRM for tiltale fra tredje, uanset hvad slags og af hvilken grund, som resultat af brugen af websiden og/eller tjenester, som er efterspurgt og/eller modtaget via websiden. Artikel 6 Suspension, afslutning, ændring og fritagelse 6.1 EHRM er til enhver tid berettiget til at suspendere sine produkter og/eller tjenester, at afslutte brugen af websiden permanent eller midlertidig, enten helt eller delvis eller at ændre den uden at informere brugeren herom og af en hvilken som helst grund. Brugeren har intet krav på (skades) erstatning, som er højere end det beløb, som brugeren har betalt EHRM for det vedkommende produkt og/eller tjeneste når produkter og/eller tjenester er suspenderet, afsluttet og/eller er ændret til brugerens ulempe. 6.2 EHRM forbeholder sig retten til af en hvilken som helst grund og efter eget forgodtbefindende at nægte en bruger adgang til websiden og/eller at slette brugerens konto uden at brugeren har krav på (skades)erstatning, som er højere end det beløb, som brugeren har betalt EHRM for vedkommende konto og brugen af et produkt og/eller tjeneste på websiden. 6.3 I tilfælde af at brugeren ikke overholder disse betingelser, kan EHRM til hver en tid slette brugerens konto og nægte brugeren adgang til websiden uden at brugeren har krav på (skades)erstatning. Artikel 7 Intellektuel ejendom 7.1 Denne webside tilhører EHRM. 7.2 Websiden, alt indhold, som EHRM selv har udgivet på websiden, computerprogrammet og kildekoder (software), som websiden består af, logoerne og (registrerede) mærkenavne, som står på websiden, er og forbliver EHRM s ejendom eller indirekte licensgiverens. Brugeren har intet krav på ejendomsretten, forfatterrettigheder og/eller andre industrielle/intellektuelle ejendomsrettigheder til denne webside og til det af EHRM udviklede indhold og software og/eller til EHRM licenseret indhold og software. Herunder falder også specifikke justeringer (foretaget mod betaling eller ej) af indhold og/eller software fra EHRM, til brug af eller på vegne af brugeren, med mindre andet er skriftligt aftalt.

3 7.3 Bruger forpligter sig overfor EHRM til i videste forstand at respektere alle forfatterrettigheder, licensrettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller dermed beslægtede rettigheder, som tilkommer EHRM eller dennes leverandører eller tredje. 7.4 Intet af websiden og dens indhold, som udgives på websiden, må kopieres eller mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse hertil fra EHRM. Alle rettigheder forbeholdes EHRM. Artikel 8 Force majeure 8.1 I tilfælde af at EHRM ikke er i stand til at efterkomme sine forpligtelser pga. ikke forudsigelige hændelser (force majeure), opsættes udførelsen af forpligtigelsen så længe hindringen består. 8.2 I tilfælde af force majeure har brugeren intet krav på (skades)erstatning, heller ikke, såfremt EHRM som følge af force majeure måtte opnå en fordel. Artikel 9 At blive medlem af TMA netværket 9.1 Den naturlige person eller juridiske person, som vil være medlem af websiden og ligeledes af TMA netværket for på den måde at benytte websiden og det derpå udgivne indhold under betingelserne, som er beskrevet i disse betingelser, skal acceptere disse betingelser ved registreringen og skal være myndig (personer på 18 år eller ældre), en umyndig person (personer yngre end 18 år gamle) skal have tilladelse fra en forælder eller fra en lovlig indsat formynder for at acceptere disse betingelser og til at bruge websiden. Såfremt brugeren er umyndig, bliver der gået ud fra at brugeren har fået tilladelse dertil af en forælder eller af en lovlig indsat formynder til at acceptere betingelserne og til at benytte websiden. 9.2 Medlemmet må alene bruge websiden, hvis vedkommende har registreret sig med en gyldig forretnings adresse fra den organisation, hvor vedkommende arbejder eller læser. Et medlem må registrere sig som medlem med højst en forretnings- adresse. Såfremt medlemmet arbejder for flere organisationer og ønsker at oprette flere konti for de forskellige organisationer, bør vedkommende tage kontakt til EHRM via for her at lave en aftale om brugen af flere konti på websiden. 9.3 Såfremt et medlem ikke længere råder over en gyldig forretnings- adresse og medlemmet stadig ønsker at bruge websiden, bør medlemmet tage kontakt til EHRM via for at lave en aftale om brugen af websiden. 9.4 Såfremt en naturlig eller juridisk person vil gøre brug af websiden og denne person ikke råder over en forretnings- adresse, bør personen tage kontakt til EHRM via for at lave en aftale om brugen af websiden. 9.5 Medlemmet forklarer sit udtrykkelige ønske om at modtage s fra EHRM, både efterspurgte og ikke efterspurgte og med et hvilket som helst indhold. Artikel 10 Licens TMA funktions- og kompetencemodel 10.1 Medlemmer har ret til at benytte TMA funktions- og kompetencemodellen, sådan som denne er udgivet på websiden, på vegne af den organisation, som vedkommende arbejder for, for på den måde at definere funktioner og lave kompetenceprofiler til brug ved udvælgelse, udvikling og evaluering af ansøgninger og medarbejdere i den organisation, hvor medlemmet arbejder Medlemmer har aldrig lov til at tage indhold, her iblandt TMA funktions- og kompetenceprofilen, fra denne webside og overføre eller kopiere det til et automatiseret computerprogram, som tilhører andre end EHRM, med mindre EHRM skriftligt har givet tilladelse hertil Medlemmer har aldrig lov til med kommercielt mål for øje at sælge eller gengive indhold fra websiden, herunder TMA funktions- og kompetencemodellen, eller brugen af indholdet, til andre EHRM forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til websidens indhold. Intet heraf må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres, uanset måden, uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra EHRM. Artikel 11 Medlemmers anbringelse af indhold på websiden 11.1 Såfremt der på websiden består mulighed for at placere indhold (oplade det) på et dertil beregnet sted, er det alene tilladt at anbringe indhold, som ikke overtræder nederlandsk lov eller som overtræder tredjes ret og/eller intellektuelle ejendomsret. Medlemmet er selv ansvarligt for indholdet, som medlemmet anbringer, poster, offentliggør eller sender via websiden Følgende indhold, men ikke begrænset hertil, er det på grundlag af artikel 11.1 i ethvert tilfælde forbudt at anbringe på websiden: - ethvert indhold, som opfordrer til had, vold, diskriminering og/eller racisme af noget, nogen og/eller en gruppe af personer, og/eller indhold, som i sig selv er racistisk eller diskriminerende. - ethvert indhold, som ikke tilhører medlemmet, som overskrider tredjes rettigheder og/eller som medlemmet ikke har tilladelse og/eller licens til at offentliggøre fra indholdets skaber EHRM er ikke ansvarlig for indhold, som er synligt/står til rådighed på websiden og er i strid med artikel Såfremt et medlem ser indhold, som vedkommende mener, er i strid med artikel 11.1, kan medlemmet meddele dette via EHRM kan efterfølgende kontrollere meddelelsen og det anmeldte indhold.

4 11.4 Såfremt indhold er i strid med artikel 11.1, kan EHRM fjerne indholdet/afskære tilgangen til det, og EHRM har ret, men ikke pligt, til at træffe eventuelle passende (juridiske) forholdsregler mod det medlem, som har placeret det forbudte indhold Når medlemmet anbringer indhold på websiden, giver medlemmet EHRM en uendelig, universal, ikke-eksklusiv, royalty-fri ret og licens til at bruge indholdet, til at sælge brugen heraf, til at reproducere, gengive, opføre, tilpasse, ændre, distribuere, promovere indholdet i en hvilken som helst form, i alle medier som er kendt i dag eller opfindes senere, overalt i verden, og til et hvilket som helst formål EHRM forbeholder sig retten til at foretage enhver aktion, uanset årsag dertil og efter eget forgodtbefindende for at nægte adgang eller rådighed til og over et hvilket som helst indhold, som placeres på websiden, uden at medlemmet har nogen ret til (skades)erstatning EHRM er ikke ansvarlig, uanset årsag, for tab, tyveri og/eller uautoriseret brug af indhold, som placeres på websiden af et medlem. Artikel 12 Priser og betalingsbetingelser 12.1 Alle medlemmer af TMA netværket har ret til at bestille produkter og tjenester, her iblandt, men ikke begrænset til, bøger, tests og abonnementer på tests, via websiden Alle oplyste priser er eksklusiv moms og andre afgifter, som lægges til prisen på øvrighedens vegne For produkter og/eller tjenester, som medlemmet eller den organisation, som medlemmet arbejder for, betaler periodisk forefaldende beløb for, gælder, at EHRM har ret til ved hjælp af skriftlig bekendtgørelse, herunder via , med mindst en måneds varsel at justere gældende priser. Såfremt brugeren ikke ønsker at acceptere en af EHRM bekendtgjort justering af priser og tarifer, er brugeren indenfor 14 dage berettiget til at opsige brugen af omtalte produkt og/eller tjeneste skriftlig pr. eller brev Alle fakturaer skal betales indenfor 14 dage efter faktureringsdato af medlemmet eller af den organisation, hvor medlemmet arbejder Såfremt medlemmet eller den organisation, som medlemmet arbejder for, efter skriftlig påmindelse stadig undlader at betale fakturaen, kan EHRM lægge alle ekstra omkostninger som følge af forsøg på inddrivelse på fakturaen og desuden beregne den gældende rente Tilbagebetaling Det er ikke muligt at betale allerede betalte ydelser tilbage. Blandt andet i de følgende tilfælde kan betalinger ikke forlanges tilbagebetalt: når brugeren opsiger sin konto på websiden, når brugeren ikke benytter købte produkter eller tjenester, når websiden ikke er helt eller delvis til rådighed, når EHRM afslutter medlemskabet fordi brugeren ikke retter sig efter betingelserne. Artikel 13 Betingelser for forespørgsel og brug af tests og testreportager gennem medlemmet til måling af kandidater 13.1 Medlemmet må via websiden bede om tests til naturlige personer (kandidater) som derefter inviteres til at udføre tests. Når medlemmet beder om en test til en kandidat, antages det, at medlemmet kender og efterfølger betingelserne og adfærdsreglerne og accepterer dem, som specifikt beskrevet i denne artikel Medlemmet erkender at testene og instrumenterne, som tilbudt på websiden, kan bruges til vurdering af en kandidat og til generering af point. Når testene bruges til at tage beslutninger vedrørende en kandidat, skal medlemmet evaluere processen, pointene og rapporten for at se om de rigtige beslutninger bliver taget. Medlemmet er ansvarligt for brugen af testene inklusiv kontrollen af evalueringsmaterialet, processen, pointene, rapporten, eventuelle beslutninger, som tages på basis af resultaterne, og kandidatens forsyning med information. Testenes point og testrapporterne tjener alene som råd og understøttelse ved en evaluering eller vurdering af kandidater. EHRM er ikke ansvarlig for rigtigheden af de genererede points fra testene, testrapporterne, råd og interpretationer gennem TMA portalen og eventuelle beslutninger, som medlemmet tager på basis deraf. EHRM er ikke ansvarlig for testenes brug. Medlemmet fritager EHRM fra alle krav som følge af medlemmets brug af testene. Die data, som lagres i websidens database som følge af udførelsen af testene af kandidater på websiden og de point og rapporter, som genereres, kan være fortrolige. EHRM er ikke ansvarlig for tab eller uautoriseret brug af data, som stammer fra websidens database og følger deraf Medlemmet sørger for at kandidaten, som han/hun har bedt om en test til, er vel vidende om at medlemmet har bedt om en test til ham eller hende og at kandidaten kan regne med en invitations fra websiden med login-informationer, så han/hun kan tage en eller flere tests på websiden Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, er vel vidende om at medlemmet kan se og distribuere alle tests, som kandidaten har taget Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, ved, til hvilket formål testene og testrapporterne skal bruges og i givet fald, til hvem medlemmet skal distribuere testrapporterne og resultaterne. Hvis medlemmet ønsker at distribuere testrapporterne til tredje, skal medlemmet sørge for at have kandidatens accept heraf inden medlemmet distribuerer testrapporterne til tredje Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, får en tilbagemeldingssamtale over testrapporterne. Medlemmet behøver ikke at opfylde dette punkt, hvis det forud for processen eksplicit er aftalt med kandidaten at tilbagemeldingssamtalen ikke skal finde sted.

5 13.7 Medlemmet sørger for at kandidaten, for hvem der er bedt om en test, modtager et eksemplar af de bestemte testrapporter. Medlemmet behøver ikke at opfylde dette punkt, hvis det forud for processen eksplicit er aftalt med kandidaten at der ikke bør sendes testrapporter til kandidaten EHRM har ret, men ikke pligt, til at oplyse disse betingelser til kandidaten, for hvem medlemmet har bedt om en test, på et hvilket som helst tidspunkt. Dette kan EHRM gøre inden kandidaten har taget testene, mens vedkommende tager testene og efter testenes afslutning. Hvis kandidaten spørger efter betingelserne og adfærdsreglerne vedrørende testene og testrapporterne, skal EHRM i princippet gøre kandidaten bekendt med disse betingelser og derefter henvise kandidaten til medlemmet, som har bedt om testene til omtalte kandidat. Artikel 14 Ændringer af betingelserne 14.1 Disse betingelser kan altid og uden forudgående tilladelse fra bruger eller medlem og uden forudgående information af bruger eller medlem ændres af EHRM. Når betingelserne er ændret bliver der gået ud fra at bruger eller medlem accepterer dette, såfremt bruger eller medlem forsætter med at bruge websiden. Bruger eller medlem rådes til med regelmæssige mellemrum at studere betingelserne på websiden, for at se om de er blevet ændret. Såfremt bruger eller medlem ikke accepterer ændrede betingelser, må bruger eller medlem ikke længere benytte websiden og skal bruger eller medlem opsige sin konto på websiden som beskrevet i artikel 18 af denne overenskomst Ændrede betingelser gælder fra det øjeblik de offentliggøres på websiden. Artikel 15 Stridigheder og gældende ret 15.1 For disse betingelser og alle aftaler, som resulterer deraf er nederlandsk ret gældende Alle stridigheder, uanset hvad slags, med EHRM eller som følge af disse betingelser eller brugen af websiden eller brugen af produkter og/eller tjenester, efterspurgt og/eller modtaget via websiden, skal, efter konsultation mellem bruger og EHRM, udelukkende forelægges domstolen i Utrecht i Nederlandene Såfremt der er en forskel i udlægningen af betingelserne på hollandsk og det sprog, som disse betingelser er blevet oversat til, gælder de nederlandske betingelser Såfremt en eller flere artikler i disse betingelser er ugyldig eller erklæres ugyldig af den beføjede domstol, forbliver alle andre artikler uændret gældende. Artikel 16 Klager vedrørende privatlivets fred og forfatterrettigheder 16.1 Såfremt du er af den mening at dine rettigheder er blevet krænket eller såfremt du mener ad indhold på websiden krænker dine rettigheder eller dine forfatterrettigheder, kan du tage kontakt til EHRM via og indgive en klage. For at muliggøre det for EHRM at behandle sådanne klager beder EHRM dig om følgende: oplys dit fulde navn, oplys personlige informationer og identificer indholdet, meddel de informationer og omstændigheder vedrørende krænkelsen af dine rettigheder, som du kender dem, giv en forklaring på, hvorfor du mener at dine rettigheder bliver krænket, lever så meget bevismateriale som muligt, hvoraf krænkelsen af dine rettigheder fremgår og muligheder, hvorpå det er muligt at komme i kontakt med dig. EHRM vil gøre alt i sin magt for at undersøge din klage og give dig et svar eller for at fjerne materialet og/eller brugeren. Informationer, som du under denne proces giver til EHRM, må af EHRM videregives til den bruger, som du mistænker for at have overtrådt dine rettigheder og/eller dine forfatterrettigheder. Desuden må disse informationer deles og bruges under juridiske procedurer. Artikel 17 Diverse 17.1 Brugeren bør ikke uden videre gå ud fra at alle informationer på websiden er korrekt. Indholdet, som kan ses på websiden, repræsenterer ikke nødvendigvis og må ikke anskues som EHRM s eller websidens mening Bestemte henvisninger på siden kan føre til informationskilder, andre websider, som tilbydes og underholdes af tredje og som EHRM ikke er ansvarlig for eller har kontrol med, og EHRM er ikke ansvarlig derfor på nogen måde Hvis EHRM overtages, fusioneres eller på anden måde går over til en anden juridisk person, så går alle rettigheder og pligter, som består mellem brugeren og EHRM over til denne anden juridiske person Hvis EHRM overdrager denne webside med publiceret indhold til en anden juridisk person, uanset på hvilken måde, så går alle rettigheder og pligter, som består mellem brugeren og EHRM over til denne anden juridiske person. Artikel 18 Opsigelse af konti på websiden og/eller medlemskab af websiden og TMA netværket 18.1 Hvis en bruger, som ikke er medlem, ønsker at opsige sin konto eller skal afslutte kontoen på grund af disse betingelser, skal brugeren pr. sende EHRM en ansøgning om ophævelse af kontoen til Herefter vil EHRM indenfor 2 uger sende brugeren en bekræftelse af at brugerens konto på websiden er fjernet. Den tidligere bruger må da ikke længere bruge websiden og dens indhold. Den tidligere bruger skal da også selv tilintetgøre eventuelt indhold fra websiden, uanset på hvilken måde

6 vedkommende har modtaget det og som stadig er i vedkommendes eje og i en hvilken som helst form (både fysisk og digital). Også efter kontraktens ophør bliver artiklerne 7, 7.1 og 7.2 i denne aftale altid gældende mellem den tidligere bruger og EHRM Hvis et medlem, som dermed også er bruger, ønsker at afslutte sit medlemskab af websiden, eller skal afslutte kontoen på grund af disse betingelser, skal brugeren pr. sende EHRM en ansøgning om ophævelse af kontoen til Herefter vil EHRM indenfor 2 uger sende medlemmet en bekræftelse af at medlemskabet er endt. Det tidligere medlem må da ikke længere bruge websiden og dens indhold. Den tidligere bruger skal da også selv tilintetgøre eventuelt indhold fra websiden, uanset på hvilken måde vedkommende har modtaget det og som stadig er i vedkommendes eje og i hvilken som helst form (både fysisk og digital). Også efter kontraktens ophør bliver artiklerne 7, 7.1, 7.2 og 11.5 i denne aftale altid gældende mellem det tidligere medlem og EHRM. Artiklerne 13.2 og 13.8 i denne overenskomst bliver ligeledes gældende mellem det tidligere medlem og EHRM, hvis medlemmet på basis af artikel 13.1 i medlemskabets løb har bedt om en eller flere tests til en eller flere kandidater. Når et medlems medlemskab er afsluttet, er det tidligere medlem automatisk heller ikke bruger længere.

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment

Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Indledning LÆS DISSE TJENESTEVILKÅR, INDEN DU BRUGER VORES TJENESTER. Disse tjenestevilkår ( vilkårene ) regulerer brugen af applikationerne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere