Teknisk rapport Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations"

Transkript

1 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København side 1 af 51

2 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport Titel: Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland Undertitel: - with English translations Forfatter(e): John Cappelen Andre bidragsydere: Ansvarlig institution: Danmarks Meteorologiske Institut Sprog: Dansk Emneord: Danmarks klima 2006, Nuuk, Grønland, Tórshavn, Færøerne, landstal, er, temperatur, nedbør, sol, global temperatur Url: ISSN: Versions dato: Link til hjemmeside: Copyright: Danmarks Meteorologiske Institut. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra publikation med kildeangivelse. Forsidebillede: Skøjtebane på Kgs. Nytorv i flot klart frostvejr. Året 2006 begyndte vinterligt med tre forholdsvis kolde måneder og med en del frost og sne. Alt i alt en kold start på et år, der alligevel endte ud med flere varmerekorder end nogensinde. Foto: Claus Kern-Hansen. side 2 af 51

3 Indhold: Abstract...4 Resumé...4 Forord...5 Preface...5 Forklaringer til tabel og figurer...6 Datagrundlag...6 Forklaring til tabel, tekst og figurer...6 Året 2006 i tabel, tekst og figurer...9 Året der gik i Danmark Globale temperaturer i Året der gik i Danmark måned for måned...17 Udviklingen i temperatur, nedbør og soltimer i Danmark...31 Året der gik i Tórshavn, Færøerne Året der gik i Nuuk, Grønland Udviklingen i temperatur for stationer i Danmark, i Vestgrønland og på Færøerne...37 Udviklingen i temperatur for stationer i Danmark, i Østgrønland og på Færøerne...38 ENGLISH TRANSLATIONS...39 Explanations of table and figures...39 The Climate in Denmark Global temperatures during The Climate in Denmark 2006 month by month...44 Trends in temperature, precipitation and sunshine in Denmark...48 Tórshavn, The Faroe Islands Nuuk, Greenland Referencer...50 Tidligere rapporter side 3 af 51

4 Abstract In this report you can read about the weather and climate during 2006 in Denmark, in Tórshavn at the Faroe Islands and in Nuuk, Greenland. Time series of temperature, precipitation and sunshine are also included as well as the global temperature for Resumé Denne rapport beskriver vejret og klimaet igennem 2006 i Danmark, i Tórshavn på Færøerne og i Nuuk, Grønland. Tidsserier af temperatur, nedbør og sol er endvidere inkluderet ligesom der også kan læses om den globale temperatur for side 4 af 51

5 Forord 2006 blev rekordernes år vejrmæssigt i Danmark, især hvad angår varme i sidste halvdel af året, hvilket i sidste ende også gjorde året til det varmeste registreret. Endvidere blev året temmelig solrigt og med en del mere nedbør end t. I Tórshavn på Færøerne og i Nuuk i Grønland blev 2006 også et meget varmt år. I Tórshavn var der varmerekord i september samt solskinsrekord for året som helhed. I Danmarks Klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland kan der på månedsbasis læses meget mere om året 2006 der gik. Årsmiddeltemperaturen for forskellige lokaliteter er endvidere sat i relief til de sidste over 130 års udvikling ligesom årlige tal af temperatur, nedbør og sol for Danmark som helhed er vist som tidsserier så langt tilbage som muligt. Den globale temperatur for 2006 er også medtaget. Udviklingen i de forskellige vejrparametre døgn for døgn er ikke medtaget i denne årsrapport, men kan findes grafisk på DMI s Internetsider under Vejrarkiv for de forskellige dele af Rigsfællesskabet. Preface 2006 was a year of records in Denmark, especially when looking at the warm conditions in the last half of the year, ultimately giving the warmest year of record. Additionally the year was considerable sunny with a surplus of precipitation. In Tórshavn, The Faroe Islands and Nuuk, Greenland the weather in 2006 as a whole were warmer than, too. In Tórshavn September was record breaking warm and the year as a whole record breaking sunny. In The Climate of Denmark 2006 with Tórshavn, the Faroe Islands and Nuuk, Greenland as a supplement you can read more about the weather throughout 2006 on a monthly basis. Furthermore the annual mean temperature for a number of locations for the last more than 130 years is shown in graphs. Time series of annual mean temperature, accumulated precipitation and sunshine for Denmark as a whole are also included as well as the global temperature for The day to day figures for the different parts of the country are not a part of this report, but can be found in a graphical form on the DMI web pages, selecting the weather archive Vejrarkiv in the different sections dealing with Denmark, Greenland and the Faroe Islands, respectively. An English translation of the different sections in this report can be found on the pages side 5 af 51

6 Forklaringer til tabel og figurer Datagrundlag DMI er ansvarlig for administration, planlægning, udvikling, etablering, drift og vedligeholdelse af en række observationsnet i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Disse net omfatter manuelle og automatiske målinger, radar, lynpejling, satellit m.v. I årbogen benyttes data fra manuelle samt semi- og fuldautomatiske stationer, i alt ca. 600 stationer. Stationerne har forskellige måleprogrammer, fra målinger af nedbør en gang om dagen til automatiske målinger af stort antal parametre hver 10. minut døgnet rundt. Målingerne består i hovedtræk af: skydække, vindretning og -hastighed, lufttryk, lufttemperatur og - fugtighed, nedbør, solskinstimer samt vejrlig. Temperatur og fugtighed måles i ventilerede afskærmninger 2 meter over jordoverfladen, og vinden måles almindeligvis i en højde af 10 meter over terræn. Vindhastighed og vindretning er middelværdier over 10 minutter. Tryk er reduceret til havniveau. Skydækket skønnes efter en skala fra 0 til 8, hvor 0 er skyfrit og 8 er totalt overskyet, men i denne bog er skydækket omregnet til procent. Nedbør måles 1,5 meter over terræn og solskinstimer således, at horisonten er fri hele vejen rundt. Registreringen af solskinstimer foregår kun, når Solen er mindst 3 grader over horisonten. Vejrliget observeres efter bestemte retningslinier og omsættes til kodetal. Forklaring til tabel, tekst og figurer Tabel De i tabellen på siderne anførte middeltal er arealvægtede landsdækkende gennemsnit. Gennemsnittet for Jylland er vægtet med 7/10 og resten af Danmark med 3/10. Publicerede landstal af temperatur, nedbør og soltimer i perioden kan desuden ses i reference 1. For de fleste vejrelementers vedkommende begynder et meteorologisk døgn kl. 06 UTC om morgenen, svarende til dansk tid kl. 08 eller kl. 07 afhængigt af sommer- eller vintertid, og slutter kl. 06 UTC det følgende døgn. Det betyder, at i tabellen på siderne er datoen for de observerede ekstremværdier, fx højeste maksimumtemperatur, anført som datoen, hvor det pågældende meteorologiske døgn slutter. Derfor kan fx marts måneds absolut højeste maksimumtemperatur være anført den 1. april. Vær yderligere opmærksom på, at værdien for årets højeste temperatur og årets laveste temperatur vil være henholdsvis højere og lavere end de enkelte måneders er, idet årets beregnes over 30 x 365 dage, mod månedens er på kun 30 x 31 dage. Det ene år ligger fx årets højeste temperatur i maj, det andet år fx i august. Graddage (ukorrigerede) beregnes ud fra døgnmiddeltemperaturen for hver enkelt lokalitet. De beregnes efter formlen: 17 minus døgnmiddeltemperaturen og anføres som et helt tal. Hvis døgnmiddeltemperaturen er større end eller lig med 17 C, er graddagetallet pr. definition lig med 0. For sommermånedernes vedkommende er graddagetallet anført i parentes, idet der t ikke medregnes graddage for sommeren. Af samme årsag er der heller ikke beregnet er for sommermånederne. side 6 af 51

7 Hyppigste vindretning er anført som den retning vinden blæser fra samt dennes procentdel af samtlige retninger. V51 betyder således, at hyppigste vindretning er fra vest og at denne vindretning optræder i 51 % af samtlige tilfælde registreret i den pågældende måned. Da lufttrykket aftager med højden er de anførte trykværdier fremkommet ved omregning til højden 0 (havniveau). Ved et døgn med et bestemt vejrlig, fx sne, tåge eller torden, forstås, at fænomenet er registreret et eller andet sted i Danmark i løbet af det pågældende døgn, ikke nødvendigvis i hele døgnet eller i hele landet. Fænomenet registreres på et antal lokaliteter og de i tabellen anførte tal er derfor vægtede landsdækkende gennemsnit. Man kan med andre ord sige, at når der i tabellen siderne indgår døgn i tiendedele, er tallet fremkommet ved, at de enkelte lokaliteter har haft forskellige antal døgn med det pågældende vejrelement. Fx betyder 0,5 sommerdag, at der har været en sommerdag i halvdelen af landet. Stationsnettet i Danmark har igennem en årrække undergået en modernisering. Efterhånden består det hovedsagelig af ubemandede automatiske stationer samt bemandede nedbørstationer, hvoraf nogle måler sne. Der er faktisk kun ganske få bemandede stationer tilbage, der manuelt observerer vejrfænomener regelmæssigt henover døgnet. På de nye stationer findes der instrumenter til automatisk registrering af nogle typer vejrfænomener. Landstal for nogle af de traditionelle vejrfænomener målt på traditionel vis har derfor i en årrække haft et vigende stationsgrundlag og i 2006 er der således kun 7 stationer tilbage, der manuelt observerer vejrfænomener. Det har faktisk givet mange problemer med kontinuiteten af landstal for skydække samt antal døgn med sne, torden og tåge, og det gør det derfor vanskeligt at sammenligne landstallene i de senere år med en fra Normalen for disse parametre er derfor fra og med årbog 2004 beregnet på grundlag af de samme 7 stationer (i perioden ), som der er beregnet landstal for. Således er sammenlignings-grundlaget sikret, mens kontinuiteten af dataserierne i sagens natur må betegnes som problematisk. Der registreres i dag både vejrlig og skydække med automatiske instrumenter på mange flere end de 7 stationer, der har manuelle målinger, men disse registreringer er svært sammenlignelige med de manuelle observationer. DMI er i gang med en undersøgelse af, om og hvordan de nye registreringer kan anvendes i stedet for de manuelle, men at sikre kontinuiteten i landstalsserierne af vejrfænomener såsom vejrlig og skydække, når observationerne skifter fra manuel til automatisk (der giver sig udslag i både instrumentskift og skiftende/vigende stationsgrundlag), kan vise sig at være en meget vanskelig og måske umulig opgave. Alle er er fra den af World Meteorological Organization (WMO) anviste standardperiode og repræsenterer gennemsnit af klimaparametrene over perioden. Tekst og figurer Årets samt de enkelte måneders vejr er beskrevet i tekst og figurer på siderne Figurerne viser måned for måned temperatur, nedbør og sol i løbet af året. For Danmarks vedkommende er landet delt op i 8 regioner, der hver repræsenteres af et antal vejrstationer. Regionerne er de samme der udarbejdes vejrudsigter for og de kan tillige genfindes på DMI s Internetsider. Hovedstæderne Tórshavn på Færøerne og Nuuk i Grønland er beskrevet på tilsvarende måde på siderne Temperaturforløbet er repræsenteret af de enkelte måneders gennemsnitlige døgntemperatur samt minimum- og maksimumtemperatur. Nedbøren og solskinstimer er vist som den akkumulerede månedssum. I Nuuk registreres der ikke solskinstimer. Normalerne er fra perioden *). side 7 af 51

8 Udviklingen døgn for døgn i de enkelte regioner er vist grafisk på DMI s Internetsider under Vejrarkiv. Link til det danske vejrarkiv: Link til det færøske vejrarkiv: Link til det grønlandske vejrarkiv: Udover de månedlige tal vist i denne rapport kan man på disse Internetsider grafisk se temperaturforløbet gennem året døgn for døgn. Det drejer sig om udviklingen i døgnets absolutte minimumog maksimumtemperatur samt gennemsnittet for døgnmiddeltemperaturen for perioden *), også kaldet gennemsnittet. Minimum- og maksimumtemperaturen er aflæst kl. 06 UTC hver morgen, og minimum er i grafikken afsat på denne dag, mens maksimum er afsat på den foregående dag. Det afspejler, at maksimum i næsten alle tilfælde forekommer om eftermiddagen, mens minimumtemperaturen derimod oftest forekommer omkring solopgang. Nedbøren er vist som udviklingen i de enkelte døgns samlede nedbør. Nedbøren er aflæst kl. 08 hver morgen dansk tid, uafhængig af sommer- eller vintertid, og registreringerne er grafisk afsat den foregående dag, idet målingerne mere dækker det foregående døgn end det døgn målingen slutter i. På denne måde er det også gjort lettere at få et mere sandt billede af de enkelte dages temperatur-, nedbør- og solskinsforhold. Solskinstimer vises som det antal timer, Solen har skinnet den pågældende dag, og er grafisk afsat denne dag. Vindretning og - hastighed er vist hver 6. time og lufttryk som døgnmiddel. I afsnittet Året der gik i Danmark 2006 måned for måned side kan der ses et eksempel på de ovenfor beskrevne kurver. DMI har siden 2002 observeret antallet af solskinstimer ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf. Den nye metode er mere præcis, men betyder samtidig at nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes: De nye værdier er typisk lavere om sommeren og højere om vinteren end de gamle. Fra og med årbog 2002 er solskinstimetallet derfor angivet svarende til den nye metode. Forskellen i solskinstimer målt med gammel og ny metode er f.eks. beskrevet i: Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn. New Hours of Bright Sunshine Normals for Denmark, DMI Technical Report 02-25, Rapporten kan hentes på DMIs Internetside: (reference 2). Beskrivelserne af vejret i 2006 er på siderne suppleret med en oversigt over udviklingen i årsmiddeltemperatur tilbage fra 1873 for København, Tórshavn og en række grønlandske byer. Desuden er udviklingen i årsmiddeltemperatur, årsnedbør og -sol for Danmark som helhed vist på side *For Abed omfatter perioden side 8 af 51

9 Året 2006 i tabel, tekst og figurer side 9 af 51

10 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature dato date stationsnummer station number år year Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature dato date stationsnummer station number år year Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature Døgn med frost (minimum < 0 C) Frost days (minimum < 0 degrees C) Isdøgn (maksimum < 0 C) Ice days (maximum < 0 degrees C) Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) Tropenætter (minimum > 20 C) Tropical nights (minimum > 20 degrees C) Graddage Degree days 1 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm Døgn med nedbør 0,1 mm Days with precipitation 0,1 mm Døgn med nedbør 10,0 mm Days with precipitation 10,0 mm Største nedbør i 24 timer ved en station Largest 24 hour precipitation dato date stationsnummer station number år year Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation stationsnummer station number Døgn med sne 2 Days with snow 2 Døgn med snedække kl. 07/08 Days with snow cover at 07/08 o'clock Døgn med tåge 2 Days with fog 2 Døgn med torden 2 Days with thunder 2 1 er er beregnet på perioden landstal og er beregnet på grundlag af 7 stationer 1 calculated for the period contrywise values and adjoining calculated using 7 stations side 10 af 51

11 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året -0,9 0,5-0,2 6,1 11,4 15,0 19,8 17,1 16,2 12,2 8,1 7,0 9,4 0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6 7,7 7,7 8,6 14,9 20,1 25,5 30,1 33,5 28,8 26,5 20,5 16,6 14,2 33,5 12/ 1 8/ 2 28/ 3 27/ 4 11/ 5 14/ 6 21/ 7 6/ 8 23/ 9 2/10 26/11 6/12 21/ ,3 9,1 14,0 20,0 25,7 29,4 29,5 29,3 24,5 20,0 13,8 10,4 31,3 12,4 15,8 22,2 28,6 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,1 18,5 14,5 36, ,1 2,4 2,7 9,4 15,3 19,0 24,8 21,2 20,0 14,9 10,1 8,5 12,4 2,0 2,2 4,9 9,6 15,0 18,7 19,8 20,0 16,4 12,1 7,0 3,7 10,9-16,0-11,0-15,8-3,6-0,1 1,8 4,7 7,2 4,3-0,9-6,7-3,7-16,0 27/ 1 11/ 2 8/ 3 11/ 4 15/ 5 5/ 6 15/ 7 11/ 8 10/ 9 30/10 3/11 30/12 27/ ,3-15,8-12,3-7,1-3,6 0,0 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-14,7-20,6-31,2-29,0-27,0-19,0-8,0-3,5-0,9-2,0-5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,3-1,7-3,8 3,1 7,7 10,7 14,6 13,5 13,1 9,2 5,6 5,1 6,2-2,9-2,8-0,8 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3-0,7 4,3 26,2 19,1 24,3 1,7 * 0,0 0,0 0,0 0,0 * 2,6 1,5 75, ,6 0,7 * 0,0 0,0 0,2 1,8 7, ,4 1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 8,6 7,5 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 14,9 2,2 0,6 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 2,6 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 * ( 77) ( 5) ( 19) ,6 15,5 11,9 18,5 15,8 8,0 7,4 20,0 10,8 20,0 22,3 22,1 183, ,6 0,8 1,2 0,6 2,3 0,7 1,0 5,2 0,8 4,0 1,6 3,3 22,1 1,1 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,8 2,0 2,2 2,0 1, ,0 29,0 25,0 25,4 39,0 55,0 73,5 117,8 47,8 47,5 43,4 35,0 117,8 20/ 1 7/ 2 27/ 3 22/ 4 23/ 5 27/ 6 29/ 7 15/ 8 1/10 23/10 9/11 31/12 15/ ,0 61,8 54,8 66,5 77,3 153,1 168,9 151,2 132,7 100,8 62,3 62,0 168, ,4 74,0 65,7 95,5 118,5 76,1 97,8 299,8 94,4 239,7 172,5 228,1 299, ,4 8,7 5,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 0,0 21,1 7,6 6,4 5,3 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 5, ,1 13,3 17,3 0,2 0, ,0 * 0,2 0,0 54,2 12 9,3 4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 1,3 5, ,2 13,0 12,1 7,2 2,7 8,1 8,2 10,4 8,1 11,4 4,4 4,5 102,3 10 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2 4,3 7,0 5,7 7,0 74 0,1 0,0 0,1 0,6 2,4 1,2 2,4 8,6 1,3 2,6 0,3 0,5 20,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 2,0 2,3 2,2 1,3 0,6 0,3 0,1 11 * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1 * means that the number is larger than 0,0 but smaller than 0,1 side 11 af 51

12 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne 4 Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm 4 Soltimer, Bornholm 4 Hours of bright sunshine, Bornholm 4 Døgn med klart vejr (skydække < 20%) 2 Clear days (cloud cover < 20 %) 2 Døgn med skyet vejr (skydække > 80%) 2 Cloudy days (cloud cover > 80 %) 2 Middel skydække i % 2 Mean cloud cover % 2 VIND WIND Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec Hyppighed af hastighed 10,8 m/sek (6Bf) Frequency of speed 10,8 m/sec (6Bf) Hyppigste vindretning 3 Most frequent wind direction 3 FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 07 Relative humidity at 07 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13 Relative humidity at 13 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22 Relative humidity at 22 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup 2 landstal og er beregnet på grundlag af 7 stationer 3 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest 4 se side 8 2 contrywise values and adjoining calculated using 7 stations 3 N = north, Ø = east, S = south, V = west 4 see page 41 side 12 af 51

13 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året ,0 0,1 0,9 0,3 7,1 3,6 6,3 0,3 6,5 0,3 0,1 0,0 26,5 1,5 2,1 2,8 3,3 3,9 3,8 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, ,5 19,6 9,9 11,6 8,4 6,2 2,4 7,4 5,4 11,6 8,7 18,6 126, ,4 8,3 9,3 7,7 9, ,8 4,5 4,8 5,0 5,4 4,3 3,6 3,7 5,1 5,0 6,4 6,9 5,0 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5,0 5,8 6,0 6,5 6,5 5, SØ23 NØ17 SV18 V25 V24 V26 V23 V22 SØ24 SV24 S32 SV38 V21 V19 Ø18 V22 V20 V20 V29 V35 V28 V28 V22 V22 V23 V ,2-0,9-2,7 3,6 6,6 10,9 14,4 13,8 13,3 10,3 6,2 5,4 6,6 5,3 5,8 5,2 8,0 9,9 13,3 16,7 15,9 15,4 12,8 9,7 9,1 10,6 1025,9 1013,7 1010,8 1009,4 1012,9 1018,9 1019,1 1007,7 1013,4 1008,4 1007,6 1012,2 1013,3 1012,1 1014,3 1012,3 1013,0 1014,6 1013,4 1012,5 1012,8 1012,6 1012,9 1009,8 1010,3 1012,5 1027,2 1013,8 1011,0 1011,1 1013,7 1019,7 1019,7 1007,6 1014,9 1010,4 1010,6 1016,0 1014,6 1013,4 1014,8 1013,2 1013,2 1015,1 1014,0 1013,3 1013,8 1014,0 1014,5 1011,3 1011,6 1013,5 side 13 af 51

14 Året der gik i Danmark 2006 I Danmark blev 2006 et rekordvarmt, solrigt og temmelig vådt år. Trods en vinterlig start trak den ekstraordinære varme i sidste halvdel af året årsmiddeltemperaturen for Danmark som helhed op på rekordhøje 9,4 C. Det er 1,7 C varmere end gennemsnittet for og 0,1 C varmere end i 1990, der tilmed startede meget varmt i de første tre måneder med flere varmerekorder. Rækken af varme år fortsætter hermed i Danmark, da det er en kendsgerning at ud af de sidste nitten år i Danmark har sytten været varmere end t. Siden 1870 er temperaturen i Danmark steget med knapt 1,5 C. Årsnedbøren for landet som helhed endte på 823 mm, hvilket er 111 mm over en. I Danmark er årsnedbøren steget lidt under 100 mm siden Solen skinnede i timer, hvilket er 208 timer over en. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en markant stigende tendens i Danmark. Danmark blev i 2006 forskånet for stærk storm og orkan, men bød dog den 27. oktober og den 1. november på to mindre storme, hvoraf den sidste også gav omfattende højvande i Øresund, Bælterne og i øhavet syd for Sjælland og Østersøen. Flere varmerekorder end nogensinde I Danmark blev 2006 året med flere varmerekorder end nogensinde. Varmen startede med hedebølger i juli, som blev rekordvarm, og fortsatte efter en lun og våd august med varmt vejr i september og derefter masser af lune og fugtige vinde fra sydlige og vestlige retninger, så både september, oktober, november og december blev rekordvarme. Med disse fem rekordvarme måneder, varmeste år og varmeste efterår blev det til ikke mindre end syv regulære varmerekorder i Juli bød desuden på rekord med det højeste antal solskinstimer, der nogensinde er registreret. Oven i det kom temperaturen i september ikke på noget tidspunkt under 4,3 C, hvilket er højeste absolut laveste temperatur, der er målt for en september i Danmark. I december kom temperaturen tillige ikke på noget tidspunkt under -3,7 C, hvilket er højeste absolut laveste temperatur, der er målt for en december i Danmark. De første tre måneder af 2006 var faktisk vinterlige Det begyndte vinterligt med frost og sne med en januar, der i gennemsnit lå på ca. en frostgrad ( 0,0 C). Februar blev mere afvekslende med både milde og kolde perioder, og temperaturen lå fortsat i gennemsnit lige omkring frysepunktet ( 0,0 C). Martsvejret var særdeles vinterligt med en del sne og mange frostdøgn, også med et gennemsnit omkring frysepunktet ( 2,3 C). Alt i alt en kold start på året. Forårsvejret var ikke specielt på nogen måde Egentligt forårsvejr begyndte først sidst i marts. Det fortsatte i april og maj med gennemgående lidt højere temperaturer end det e, og der kom mere nedbør end t, især i maj. Aprilvejret var solfattigt. Rekordvarm og rekordsolrig juli Kalendersommeren 2006 var som helhed meget solrig, varmere end t og det regnede kun lidt mere end det plejer. Rigtigt sommervejr kom omkring den 12. juni og varede faktisk helt frem til starten af august. Juli måned blev helt ekstraordinær og rekordvarm med en middeltemperatur på 19,8 C, hvilket er 0,3 C over den tidligere rekord fra Antallet af sommerdage (maksimumtemperatur mere end 25 grader) blev optalt til knap 15 dage, hvilket er imponerende. side 14 af 51

15 Juli blev samtidig rekordsolrig med hele 321 timer, hvilket slog den tidligere rekord fra 1955 der blot bød på 291 timer. Det er en eklatant overskridelse og det er på landsplan mere end 10 timer i gennemsnit hver dag for hele måneden! Juli bød samtidig kun på det halve af nedbøren. Augustvejret var meget vådt Det lune vejr fortsatte ind i august trods rigtig meget regn og forholdsvis få soltimer. Landet som helhed fik hele 145 mm regn, mere end det dobbelte af det e, hvilket gør august 2006 til den tredje vådeste august siden de landsdækkende målinger startede i Rekordvarmt efterår Varmerekorderne stod i kø og i forfald i hele resten af året. De sidste fire måneder af året slog alle sammen de tidligere varmerekorder ved en næsten konstant tilførsel af varme til tider fugtige luftmasser fra syd og sydvest. September tangerede den tidligere rekord fra 1999 med 16,2 C. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 188 timer. Det er 48 % over det e. September blev endvidere tør med blot 36 mm i gennemsnit ud over landet. Oktober endte på 12,2 C, hvilket er 0,2 C over den tidligere rekord fra Den blev samtidig meget våd med 126 mm på landsplan. Det var især vådt i Vestjylland. November endte på 8,1 C trods en vinterlig start de første 2 dage med sne og nattefrost. Den tidligere rekord lød på 7,7 og stammer helt tilbage fra Det var fortsat meget vådt i Vestjylland. Kalender-efteråret som helhed blev således selvfølgelig også rekordvarmt, 12,2 C i gennemsnit. Det er 3,4 C over efterårets e temperatur (8,8 C) og hele 1,2 C mere end det hidtil varmeste efterår fra Vintervejret der blev væk December endte på en middeltemperatur så høj som 7,0 C, hvilket for det første er hele 1,9 grader over den tidligere rekord på 5,1 C fra 1934 og 5,4 C over en! Det kan også ses i forhold til, at temperaturen for en november i Danmark kun er 4,7 C og at temperaturen for en oktober og november i Danmark samlet set er på 6,9 C. Vinteren kom således overhovedet ikke til Danmark i denne første egentlige vintermåned. Det våde vejr helt fra de sidste dage af september fortsatte frem mod jul, og specielt Vestjylland fik meget store regnmængder med oversvømmelser til følge. side 15 af 51

16 Globale temperaturer i 2006 Jordens gennemsnitstemperatur i 2006 kom til at ligge på omkring 0,42 C over gennemsnitstemperaturen på omkring 14,0 C i perioden Dermed blev 2006 det sjette varmeste år, der er registreret på Jorden siden globale målinger begyndte for ca. 140 år siden. Det var varmest på den nordlige halvkugle er stadig det varmeste år med 0,55 C over gennemsnittet, mens 2005, 2002, 2003 og 2004 i nævnte rækkefølge indtager pladserne fra 2 til 5 i rækken af de varmeste år med henh. 0,48, 0,47, 0,46 og 0,45 C over gennemsnittet. Der har med år 2006 været 28 år i træk med temperaturer over gennemsnittet for De 14 varmeste år er optrådt efter Jordens gennemsnitstemperatur er nu oppe på omkring 14,4 C (gennemsnit for perioden ) mod 13,7 C i sidste halvdel af det 19. århundrede ( ). Med andre ord er den globale temperatur siden starten af det 20. århundrede steget ca. 0,7 C. Stigningen har været meget markant siden 1976, hele 0,18 C pr. tiår. Til sammenligning er temperaturen i Danmark siden 1870 steget med knapt 1,5 C. De ti varmeste år er spredt fra 30 erne til 90 erne, og næsten alle år siden 1988 har været varmere end t. side 16 af 51

17 Året der gik i Danmark måned for måned Januar blev forholdsvis kold, solrig og temmelig tør Januar blev noget koldere end t med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på minus 0,9 C. Det er 0,9 C under gennemsnittet for perioden Månedens højeste temperatur på 7,7 C blev målt ved Skagen den 11. Månedens laveste temperatur på -16,0 C, blev registreret ved Holbæk natten til den 23. og ved Værløse natten til den 27. Det blev vinterens og årets laveste temperatur. I gennemsnit ud over landet faldt der kun 32 mm nedbør mod t 57 mm. Det er 42 % under det e. Mest nedbør fik region Ringkøbing og Nordjylland med omkring 40 mm i gennemsnit, og mindst nedbør fik Bornholm med ca. 15 mm i gennemsnit. Solen skinnede i gennemsnit i landet i 64 timer. Det er 48 % mere end t. Solen skinnede mest i Thy, der nåede næsten 80 timers solskin, men København kun fik ca. 45 timers solskin. Den 20. januar ramte et voldsomt isslag det meste af landet. Flere steder afsatte isslaget mere end én centimeter tyk, blank is på træer og buske. Det så flot ud, men fik elledninger til at falde ned og træer til at kollapse på grund af den store vægt. Og Storebæltsbroen måtte lukke i lang tid på grund af nedfaldende is. Februar blev forholdsvis varm med mere nedbør end t og solunderskud Februar fik en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 0,5 C. Det er 0,5 C over gennemsnittet for perioden Månedens højeste temperatur på 8,6 forekom i Sydjylland ved Skrydstrup den 7., og den laveste temperatur på -11,0 C forekom den 4. ved Roskilde lufthavn og natten til den 11. i Himmerland. I gennemsnit ud over landet faldt der 51 mm nedbør. Det er 34 % over en på 38 mm. Nedbøren faldt mest som sne. Mest nedbør fik regionerne Ribe, Ringkøbing, Vejle og Viborg med ca. 55 mm i gennemsnit, mens Bornholm kun fik omkring 40 mm. Solen skinnede i gennemsnit i landet i 53 timer. Det er 23 % under det e gennemsnit. Der var mest sol i på Skagen med ca. 75 timer, mens der var mindst sol i Midt- og Sønderjylland, der måtte nøjes med ca. 45 timer. Marts blev meget kold og ret solrig Marts blev kold med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på -0,2 C. Det er 2,3 C under gennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur, 14,9 C blev registreret i Sønderborg den 27., mens månedens laveste temperatur, -15,8 C blev målt om morgenen den 7. i Værløse. Det var især koldt i månedens første halvdel, hvor gennemsnitstemperaturen i Østjylland var helt nede omkring -4 C. Først sidst på side 17 af 51

18 måneden blev vejret forårsagtigt. I gennemsnit ud over landet faldt der 40 mm nedbør, hvilket er 13 % under gennemsnittet på 46 mm. Mest nedbør fik regionerne Nordjylland og Ringkøbing samt Bornholm med lidt under 50 mm i gennemsnit (mest som sne), mens der blot faldt ca. 30 mm i gennemsnit over regionen Vestsjælland og i Nordøstsjælland. Solen skinnede i gennemsnit i landet i 139 timer. Det er 26 % mere end t. Mest sol fik Thy og Skagen med ca. 165 timer, mens Fyn og Sønderjylland måtte nøjes med omkring 125 timer. Den korde marts betød, at graddagetallet eller fyringsbehovet blev ca. 20 % over en for perioden April blev solfattig med overskud af nedbør April blev lidt varmere end t med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 6,1 C. Det er 0,4 C over gennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur, 20,1 C, blev registreret ved Odense den 26., mens månedens laveste temperatur, -3,6 C, blev målt i Kastrup natten til den 11. I gennemsnit ud over landet faldt der 55 mm nedbør. Det er 14 mm over det e. Regionen Ringkøbing fik mest nedbør lidt under 75 mm i gennemsnit (t 43), mens Bornholm fik mindst med lidt over 30 mm i gennemsnit (t ca. 37 mm). Solen skinnede i gennemsnit i landet i 123 timer. Det er 24 % under t. Mest sol fik Skagen med omkring 165 timer, mens der var mindst sol, ca. 100 timer i gennemsnit, ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland. Maj blev temmelig regnrig med overskud af varme og sol Majs gennemsnitstemperatur for landet som helhed blev 11,4 C, hvilket er 0,6 C over gennemsnittet for perioden Årets første sommerdag (dvs. over 25 C) og månedens højeste temperatur, 25,5 C, blev registreret i Sydjylland allerede den 10., mens månedens laveste temperatur, -0,1 C, blev målt i Billund Lufthavn om morgenen den 15. I gennemsnit ud over landet faldt der 77 mm nedbør. Det er hele 60 % over det e. Mest nedbør fik Jylland, hvor regionerne Vejle og Ribe lå højest med lidt over 90 mm i gennemsnit (t 53 mm), mens der kun faldt lidt under 50 mm i gennemsnit på Bornholm og i Nordøstsjælland. Solen skinnede i gennemsnit i landet i 229 timer. Det er 10 % mere end t. Solen skinnede mest på Bornholm og Skagen, den begge fik lidt over 280 timers sol i gennemsnit, mens de indre dele af Sydjylland måtte nøjes med ca. 200 timer. Juni blev tør, forholdsvis varm med overskud af sol Juni havde en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 15,0 C. Det er 0,7 C over gennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur på 30,1 C blev registreret i Ålborg den 13., mens månedens laveste temperatur på 1,8 C, blev registreret den 4. i Midtjylland. Sankthans bød på solrigt og varmt vejr med temperaturer om aftenen på C de fleste steder. I gennemsnit ud over landet faldt der kun 26 mm nedbør. Det er under det halve af de e 55 mm. Mest nedbør fik regionen Nordjylland med lidt under 45 mm i gennemsnit, og mindst nedbør fik regionen Sønderjylland med kun lidt over 15 mm i gennemsnit. På trods af det gennemsnitlige tørre vejr, druknede Næstved i et skybrud om morgen den 26., hvor der faldt over 50 mm regn på lidt over 6 timer. Solen skinnede i gennemsnit i landet i 241 timer. Det er 15 % mere end t. Mest sol fik Bornholm og Skagen med over 290 timer, mens der var mindst sol ved Borris i Vestjylland med omkring 210 timer. Juli blev rekordvarm, rekordsolrig og tør Juli var præget af flere hedebølger, og månedens gennemsnitstemperatur nåede 19,8 C. Det er 4,2 C over gennemsnittet for perioden og den varmeste juli, der er registreret i side 18 af 51

19 Danmark. Den tidligere varmeste juli var fra 1994 med 19,4 C i gennemsnit. Månedens og årets højeste temperatur på 33,5 C blev målt i Sydjylland den 20., og den laveste temperatur, 4,7 C, blev målt tidligt om morgenen den 15. i Midtjylland. I gennemsnit ud over landet faldt der kun 33 mm regn. Det er blot halvdelen af gennemsnittet. Region Ringkøbing fik mest nedbør med omkring 45 mm i gennemsnit (t 66 mm), mens Bornholm kun fik så lidt som lidt over 10 mm (t 55). Solen skinnede i gennemsnit i landet i ikke mindre end 321 timer. Det er rekord for juli måned og 64 % mere end t. Det er en markant forøgelse af den hidtidige rekord fra 1955 på 291 timers sol. Mest sol fik Bornholm med op mod 375 timer (i gennemsnit 12 timer sol hver dag!), mens der var mindst sol ved den dansktyske grænse med knap 295 timer. Badevandet nåede op over C mange steder, og allerede fra den 5-6. juli blev der registreret tropenætter i Danmark. Det er tropenat, når temperaturen ikke kommer under 20 C i løbet af natten. August blev meget våd, solfattig og lun August blev lun med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 17,1 C. Det er 1,4 C over en over perioden Månedens højeste temperatur, 28,8 C blev registreret i Sydjylland den 5., mens månedens laveste temperatur, 7,2 C, blev målt natten til den 12. i Midtjylland. Kun én gang før er der målt en højere absolut laveste temperatur for august. Det var i august 2002, vor temperaturen ikke kom under 7,9 C. Det regnede meget, og regnen faldt ofte i skybrud med torden, der nogle steder blev ledsaget af skypumper. I gennemsnit ud over landet faldt der 145 mm regn. Det er 116 % mere end t. Variationen ud over landet var stor, også på regionsbasis. Fra lidt over 120 mm i gennemsnit i region Vejle (t 69 mm) til ca. 225 mm i gennemsnit eller godt fire gange over det e på Bornholm (t 55 mm). Solen skinnede i gennemsnit i landet i 170 timer. Det er 9 % mindre end t. Skagen fik mest sol med knap 220 timer, mens der kun kom lidt over 145 timers sol i Borris i Vestjylland. side 19 af 51

20 September blev rekordvarm, tør og usædvanlig solrig September blev usædvanlig varm med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 16,2 C. Det er rekord sammen med 1999 og 3,5 C over en over perioden Månedens højeste temperatur, 26,5 C, blev målt i Sønderjylland ved den dansk-tyske grænse den 22., mens månedens laveste temperatur, 4,3 C, blev registreret natten til den 10. i Midtjylland. De 4,3 C er den højeste absolut laveste temperatur, der hidtil er målt i Danmark i september. I gennemsnit ud over landet faldt der kun 36 mm regn, hvilket er under halvdelen af det e. Langt det mest faldt i starten samt i den sidste uge, hvor efteråret sådan set startede. Mest regn fik Ringkøbing Amt og Nordjyllands Amt med godt 50 mm i gennemsnit, mens Århus Amt i gennemsnit kun fik omkring 15 mm mod 64 mm som det e. Solen skinnede i gennemsnit i landet i hele 188 timer. Det er 47 % mere end t. Variationen over landet var lille. Mest sol fik Bornholm med op mod 235 timer og mindst fik dele af Vestjylland med omkring 170 timer. Oktober blev rekordvarm og meget våd Oktober blev rekordvarm med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 12,2 C. Det er 3,1 C over en over perioden og 0,2 C over den hidtidige varmerekord fra Månedens højeste temperatur på 20,5 C blev registreret på Fyn den 1., mens der om morgenen den 30. blev registreret 0,9 C på Bornholm som månedens laveste temperatur. Det var samtidig efterårets første frost. Det er sent, og det er usædvanligt, at den første frost efter sommeren registreres på Bornholm, der er omgivet af et lunende hav. I gennemsnit ud over landet faldt der 126 mm nedbør. Det er 66 % over det e på landsbasis. side 20 af 51

21 Variationen ud over landet var stor, fra omkring 185 mm i gennemsnit i region Ringkøbing til ca. 50 mm i region Storstrøm. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 83 timer. Det er 4 timer eller 5 % under det e. Vendsyssel og Bornholm fik mest sol med timer, mens der i dele af det sydligste Sønderjylland var mindst sol med kun omkring 65 timer. November blev rekordvarm November blev rekordvarm med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 8,1 C. Det er 3,4 C over det e for perioden og 0,4 C over den hidtidige varmerekord fra 1938 for november. Månedens højeste temperatur blev 16,6 C målt i Sønderjylland så sent som den 25. om aftenen, mens den laveste temperatur på -6,7 C, blev målt så tidligt som den 2. om morgenen i Midtjylland. Måneden startede nemlig meget kold med kuling til storm fra nord, slud, sne og ret hård frost den Stormen pressede vandet ned gennem Sundet og Bælterne og ind i den vestlige Østersø, så der opstod et pludseligt højvande på op til 2 meter over dagligt vande med digebrud, oversvømmelser og betydelige ødelæggelser til følge. I gennemsnit ud over landet faldt der 84 mm nedbør. Det er 5 mm mere end gennemsnittet over perioden Mest nedbør fik region Ringkøbing med over 125 mm i gennemsnit, mens der i region Storstrøm kun faldt omkring 55 mm i gennemsnit. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 58 timer. Det er blot 4 timer over det e. Der var mest sol i Nordvestjylland med omkring 65 timer, mens den kun var under 50 timers sol i Sønderjylland ved den dansk-tyske grænse. December blev rekordvarm og våd December blev rekordvarm med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på ikke mindre end 7,0 C. Det er 5,4 C over gennemsnittet over perioden , og hele 1,9 C over den hidtidige rekord fra Det er en meget bemærkelsesværdig varmerekord. Månedens højeste temperatur blev 14,2 C, målt den 5. i Sydjylland, og månedens laveste temperatur, -3,7 C, blev registreret den 29. i Nordjylland. De -3,7 C er den højeste absolut laveste temperatur, der hidtil er målt i Danmark i december. Den forrige højeste absolut laveste temperatur for en december er tilbage fra 1936 og den lød på -6,0 C, altså også noget af et hop. I gennemsnit ud over landet faldt der 117 mm nedbør. Det er 51 mm eller hele 77 % mere end t for december. Mest nedbør fik region Ringkøbing med hele 190 mm i gennemsnit, mens der kun faldt lidt over 50 mm i gennemsnit i region Storstrøm. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 33 timer. Det er 23 % mindre end t. Mest sol fik Skagen med lige over 60 timer, mens Midtjylland fik mindst sol med lidt under 25 timer. side 21 af 51

22 Juleaftensdag var mild og overskyet i den meste af landet, men det klarede op fra sydvest i løbet af dagen. I Nordjylland var der solskin og op til 10 C midt på dagen. Nytårsaften var det fortsat meget mildt og overskyet med ret god sigtbarhed i den østlige del af landet, men i løbet af natten trak der et regnvejr ind over landet fra vest efterfulgt af kraftig blæst. Hvor blev vinteren og sneen af i slutningen af 2006? side 22 af 51

23 Nordjylland Aalborg Lufthavn (t) Veggerby (n) Tylstrup (s) Nørager (n) Skagen Fyr (n) Mørkeskov (n) Hirtshals (n) Havnø (n) Sæby (n) Hellum (n) Tylstrup (n) Springborg (n) Aggersund (n) t= temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 23 af 51

24 Midt- og Vestjylland Mejrup (s) Sevel (n) Flst. Karup (t) Nørre Felding (n) Hinding (n) Fruerhøj (n) Vestervig (n) Staby (n) Nykøbing Mors (n) Rødding (n) Øster Lyby (n) Bodholt (n) Karup (n) Videbæk (n) Grønbæk (n) Hanning (n) Tindbæk (n) Brande (n) Trans (n) Lyne (n) t = temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 24 af 51

25 Østjylland Tirstrup Lufthavn (t, n) Hårup (n) Bygholm (s) Sejet (n) Hald (n) Give (n) Sorvad (n) Børkop (n) Grenå Ådalen P40 (n) Brakker (n) Viby J. (n) Flensted (n) Skanderborg (n) Hov (n) t = temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 25 af 51

26 Syd- og Sønderjylland Flst. Skrydstrup (t, n) Christiansfeld (n) Store Jyndevad (s) Kongsmark (n) Grindsted (n) Toftlund (n) Ovtrup (n) Tønder (n) Nordby (n) Store Jyndevad (n) Rousthøje (n) Ny Skovbøl (n) Agerbæk (n) Frederiksgård (n) Fåborg (n) Brørup (n) Hviding (n) Rødding (n) t = temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 26 af 51

27 Fyn Odense Lufthavn (t, n) Øksendrup (n) Årslev (s) Marstal (n) Båring (n) Rudkøbing (n) Sønder Nærå (n) Flemløse (n) Ulbølle (n) t = temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 27 af 51

28 Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster Abed (t, s) Ørslev (n) Kollekolle (n) Store Damme (n) Holbæk (n) Tjennemarke (n) Selchausdal (n) Frederiksdal (n) Lille Svenstrup (n) Nykøbing F (n) Bildsø (n) Flakkebjerg (n) Tågerup (n) Karrebæksminde (n) t = temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 28 af 51

29 København og Nordsjælland Kastrup Lufthavn (t) København (n) Dageløkke (n) Roskilde (n) Græsted (n) Køge Havn (n) Frederikssund (n) København (s) t = temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 29 af 51

30 Bornholm Bornholms Lufthavn (t) Nexø (s) Rønne (n) Østerlars (n) Slamrehuse (n) t = temperaturstation, s = solstation, n = nedbørstation side 30 af 51

31 Udviklingen i temperatur, nedbør og soltimer i Danmark Årsmiddeltemperaturen for landet som helhed varierer fra år til år, fra under 6 grader til over 9 grader. Temperaturen er også forskellig fra sted til sted. Den varierer ca. 1 grad fra det midterste af Jylland til noget varmere tilstande ved kysterne set som en helhed. Det hidtil koldeste år var i 1879; det eneste under 6 grader og det hidtil varmeste år registreret er 2006 med hele 9,4 C. Faktisk har næsten alle år siden 1988 været varmere end t, og landstemperaturen har da også vist en kraftig stigende tendens siden starten af 90 erne. DMI s statistik viser, at middelværdien af temperaturen i gennemsnit siden 1990 er omkring 8,5 C. Siden 1870 er temperaturen i Danmark steget med knapt 1,5 C. De 10 varmeste år er spredt fra 30 erne til 90 erne, og næsten alle år siden 1988 har været varmere end t. Kurverne i dette afsnit samt på siderne 37 og 38 er også publiceret i reference 3. Den gennemsnitlige årlige landsnedbør varierer også meget fra år til år og fra sted til sted. Gennemsnitlig regner det mest i Midtjylland med over 900 mm og mindst i Kattegat regionen og ved Bornholm; ca. 500 mm. Den mindste årsnedbør for landet som helhed var 464 mm i 1947, og den højeste var 905 mm i Den årlige nedbør på landsplan i Danmark er siden 1990 i gennemsnit omkring 745 mm, og den er dermed steget lidt under 100 mm siden Det gennemsnitlige årlige soltimeantal for landet som helhed er timer, men det varierer ligesom nedbøren meget fra år til år. I Kattegat-regionen og ved Bornholm skinner Solen t mellem og timer på årsbasis, mens der kommer omkring timer i det indre af Jylland. På landsplan er det mest solrige år 1947 med timer og det mest solfattige 1987 med timer. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en markant tendens mod flere solskinstimer og samtidig er der registreret et mindre skydække. C 9.5 Danmarks årsmiddeltemperatur År side 31 af 51

32 mm Danmarks årsnedbør År timer Danmarks årlige soltimetal År side 32 af 51

33 Året der gik i Tórshavn, Færøerne 2006 I Tórshavn på Færøerne blev 2006 et rekordsolrigt og varmt år. Gennemsnitstemperaturen for året som helhed blev på 7,5 C, hvilket er 1 grad over en. Det gør 2006 (sammen med 1953, 1959 og 1991) til det tredje varmeste år, siden målinger startede i Den højeste årsmiddeltemperatur målt i Tórshavn er 7,7 C fra 2003, mens 1933 indtager 2. pladsen med 7,6 C. Ni af årets måneder var varmere end t og september blev rekordvarm med 11,5 C mod t 9,1 C. Den tidligere rekord var fra 2002 og lå på 11,1 C. Faktisk slog eller tangerede hver eneste af DMI's vejrstationer på øerne i Nordatlanten i denne lune september alle tidligere varmerekorder. Forklaringen er, at Færøerne i stort set hele måneden fik pumpet varm luft op sydfra, blandt andet af den tidligere tropiske orkan Gordon. Marts, april og maj blev koldere end t. Årets højeste temperatur 18,5 C blev målt den 11. juni om eftermiddagen, mens årets laveste temperatur på -6,2 C blev registreret natten til den 22. marts. Det var et forholdsvis t nedbørår med mm mod en på mm. Det var til gengæld meget vådt i november med 264 mm nedbør, hvilket er hele 108 % over en. Solen skinnede i omtrent timer ( 840 timer). Det er ny rekord siden Den tidligere rekord var på timer fra Det skal bemærkes, at solregistrering i Tórshavn foregår på en anden måde end i Danmark, og tallene derved ikke umiddelbart kan sammenlignes. side 33 af 51

34 side 34 af 51

35 Året der gik i Nuuk, Grønland 2006 I Nuuk i Grønland blev 2006 varmere end t. Årsmiddeltemperaturen blev på -0,2 C, hvilket er 1,2 grader varmere end t. Ti af årets måneder i Nuuk blev varmere end t. Kun januar og november blev koldere. Årets højeste temperatur 20,3 C blev målt den 15. august, mens årets laveste temperatur på -17,2 C blev registreret både den 18. januar og den 2. februar. Nedbørsmængden blev opgjort til 709 mm mod t 752 mm. Det var meget nedbørrigt i april med 160 mm. Overskuddet af varme i Nuuk var ikke enestående, idet vejret i 2006 som helhed var varmere end t overalt i Grønland, hvor DMI har målinger. I Danmarkshavn i Nordøstgrønland blev 2006 (sammen med 1990) det fjerde varmeste år siden målingerne startede i 1949 med -10,6 C for året som helhed. Året 2005 indtager her førstepladsen med -9,5 C, året 2002 er på 2. pladsen med -10,2 C, mens 2004 og 2003 er på henh. 5. pladsen og 7. pladsen - mange meget varme år på det sidste, må man sige. side 35 af 51

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 1-6 Danmarks klima 2 med tillæg om ærøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 21 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr06-01 side 1 af 48 Kolofon Serietitel: Teknisk

Læs mere

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2010 www.dmi.dk/dmi/tr10-01 side 1 af 66 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 10-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-14 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1970-1979 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-01 side 1 af 54 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 08-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-01 side 1 af 58 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-01 Titel:

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 2-1 Danmarks klima 21 med tillæg om Færøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 22 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-01 side 1 af 83 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-01 Titel: Danmarks

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 04-05 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2003 John Cappelen Copenhagen 2004 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-07 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2002 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Teknisk Rapport 12-23 Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk

Læs mere

Af Michael Stoltze & John Cappelen

Af Michael Stoltze & John Cappelen VEJRET 2007 Mange vil sikkert huske tilbage på 2007 som året med en rigtig elendig og regnvåd sommer der efterfulgte en grå og rekordvåd vinter hvor det bare ikke var til at planlægge ture ud i det grønne

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Danmarks klima 2012 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2013 www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 13-01 Titel: Danmarks klima 2012 Undertitel: - with

Læs mere

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Af John Cappelen, DMI I Danmark blev 2012 et lidt koldere år med overskud af nedbør og et lille underskud af sol set i forhold til perioden

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 5-1 The Climate of Denmark 2 with The Faroe Islands and Greenland - with Danish translations John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT -2 The Climate of Denmark 23 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 23 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 Månedens vejr Oktober 1998 juli 2003 John Cappelen Sektion for Vejr- og Klimainformation KØBENHAVN 2003 Teknisk Rapport 03-31 Page

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Maja Kjørup Nielsen December 2005 København 2005 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 05-18 Titel:

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 3-2 The Climate of Denmark 22 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 22 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

Vejret i vækståret september 2002 august 2003

Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Markbrug nr. 287 2003 Markbrug nr. 287 December 2003 Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Birgit Sørensen og Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-03 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014 Danmarks klima 2013 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2014 http://www.dmi.dk/fileadmin/rapporter/tr/tr14-01 side 1 af 79 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 14-01 Titel: Danmarks klima

Læs mere

Teknisk Rapport Vandstandsmåling i Danmark. Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for Lonny Hansen

Teknisk Rapport Vandstandsmåling i Danmark. Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for Lonny Hansen Teknisk Rapport 13-12 Vandstandsmåling i Danmark Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for 2012 Lonny Hansen København 2013 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-12 Titel: Vandstandsmåling

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-04 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001 Yearly Temperature, Precipitation, Hours

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

DMI rapport Danmarks klima with English Summary

DMI rapport Danmarks klima with English Summary DMI rapport 17-01 Danmarks klima 2016 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2017 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ side 1 af 89 Kolofon Serietitel: DMI rapport 17-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-01 side 1 af 72 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Danish Meteorological Institute Ministry of Transport

Danish Meteorological Institute Ministry of Transport Ministry of Transport DMI Annual Climate Data Collection 1873-2004, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with Graphics and Danish Abstracts John Cappelen Copenhagen 2005 www.dmi.dk/dmi/tr05-06 page

Læs mere

Teknisk rapport 12-06 Ekstremnedbør i Danmark 1872-2011 og 1961-2011 - Ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark

Teknisk rapport 12-06 Ekstremnedbør i Danmark 1872-2011 og 1961-2011 - Ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark Ekstremnedbør i Danmark 1872-2011 og 1961-2011 - Ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark 1872-2011 (5 stationer) 1961-2011 (33 stationer) John Cappelen og Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Aalborg Universitet 2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Publication date: 2013 Document Version Også

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

KLIMAVARIATIONER. - fl ere ekstremer i et varmere klima

KLIMAVARIATIONER. - fl ere ekstremer i et varmere klima KLIMAVARIATIONER - fl ere ekstremer i et varmere klima Giver den globale opvarmning sig udslag i mere ekstreme vejrforhold i Danmark målt som antallet af dage med såkaldte varme- og kuldeekstremer? Ja,

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier 2013-09-09 12:06 UTC AUTO Vejr- og klimadata Danmark Time - og døgnværdier Station: 0618800 18. juni 2013-19. juni 2013 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut, Lyngbyvej 100, DK-2100 København

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2002 Yearly Mean

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Klima- og Energiministeriet Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Data fra perioden 15. december 2009-15. oktober 2010 Peter Riddersholm Wang www.dmi.dk/dmi/tr10-16 København 2010

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget og Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 30.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima Geografi og klima 1 Geografi Den lange danske kystlinje Danmark er et lille land målt i forhold til sine nærmeste naboer. Sverige og Tyskland er hhv. ti og otte gange større end Danmark, der har et areal

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 Observed Air Temperature, Humidity, Pressure, Cloud Cover and Weather in Denmark - with Climatological Standard Normals, 1961-90

Læs mere

Teknisk rapport 05-14 Europæiske klimanormaler 1971-2000 Datasæt indsamlet under EUMETNET/ECSN Programmet "European Climate Atlas"

Teknisk rapport 05-14 Europæiske klimanormaler 1971-2000 Datasæt indsamlet under EUMETNET/ECSN Programmet European Climate Atlas Europæiske klimanormaler 1971-2000 Datasæt indsamlet under EUMETNET/ECSN Programmet "European Climate Atlas" John Cappelen og Claus Kern-Hansen København 2005 www.dmi.dk/dmi/tr05-14 side 1 af 12 Kolofon

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database)

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33 Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) Claus Kern-Hansen COPENHAGEN 2003 2 Index: Preface:...

Læs mere

Kommunernes generelle vejr og klima. Aarhus Mikael Scharling og John Cappelen

Kommunernes generelle vejr og klima. Aarhus Mikael Scharling og John Cappelen Temperatur ( C) Nedbør (mm) Solskin (timer) DMI rapport 16-19 ver. 2 (inkl. regneark) Klimadata Danmark Kommunale referenceværdier 2006-2015 Måneds- og årsværdier for temperatur, nedbør og solskin Kommunernes

Læs mere

Vækståret. september august Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 229 September 2000

Vækståret. september august Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 229 September 2000 Markbrug nr. 229 September 2000 Vækståret september 1999 - august 2000 Birgit Sørensen, Flemming Nielsen & Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugssystemer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks

Læs mere

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima Geografi og klima 1 Geografi Den lange danske kystlinje Danmark er et lille land målt i forhold til sine nærmeste naboer. Sverige og Tyskland er hhv. ti og otte gange større end Danmark, der har et areal

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Danmarks Meteorologiske Institut. Klimagrid Danmark. Teknisk Rapport 10-13. Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning

Danmarks Meteorologiske Institut. Klimagrid Danmark. Teknisk Rapport 10-13. Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning Klima- og Energiministeriet Klimagrid Danmark Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning Peter Riddersholm Wang og Mikael Scharling www.dmi.dk/dmi/tr10-13 København 2010 side 1

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 World Weather Records 1991-2000 - Denmark, The Faroe Islands and Greenland World Weather Records 1991-2000 - Danmark, Færøerne

Læs mere

Teknisk rapport 11-12 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2011

Teknisk rapport 11-12 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2011 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011 John Cappelen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-12 side 1 af 21 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-12 Titel: Storm og ekstrem

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-18 KLIMAGRID DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra den modificerede Penman formel med og uden en revideret

Læs mere

+ORRESPONDANCE )NDTRYK SEKRET REN!DRESSE NDRING 2EDAKTIONSSTOP &ORSIDE Ú$ANSK.EJ $ET MEN KORREKT FRA UDTRYK FJELDTOPPENE 3ELSKABETS ER 4RYK )33

+ORRESPONDANCE )NDTRYK SEKRET REN!DRESSE NDRING 2EDAKTIONSSTOP &ORSIDE Ú$ANSK.EJ $ET MEN KORREKT FRA UDTRYK FJELDTOPPENE 3ELSKABETS ER 4RYK )33 Fra redaktøren Sådan var vejret i 2004 i Danmark, Nuuk i Grønland og i Tórshavn på Færøerne Af John Cappelen, DMI I Danmark var 2004 både varmt, vådt og solrigt 36619 vejret indhold 1 15/02/05 8:22:56

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Teknisk rapport Ekstremnedbør i Danmark 1872-september 2014 og 1961-september Ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark

Teknisk rapport Ekstremnedbør i Danmark 1872-september 2014 og 1961-september Ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark Teknisk rapport 14-15 Ekstremnedbør i Danmark 1872-september 2014 og 1961-september 2014 - Ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark 1872-september 2014 (5 stationer) 1961-september 2014

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

vestenvindsbælte En kærkommen variation til det lavtrykpasserende vejr i Storbritannien

vestenvindsbælte En kærkommen variation til det lavtrykpasserende vejr i Storbritannien Vand, vestenvindsbælte og variation Af Bjarne Siewertsen Det sydlige Storbritannien er helt generelt varmere end landets nordlige dele, og de vestlige dele er generelt vådere end de østlige. Og så er de

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere