Evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus"

Transkript

1

2 Carsten Kjærgaard og Peter Rosendal Brunø Frederiksen Copyright 2012 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CABI. Forsidefoto, layout og omslag: CABI 1. udgave, september CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Aarhus C Telefon: Fax: CABI CABI er et selvejende videns- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet. Centrets formål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. CABI retter sin virksomhed primært mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes sam- arbejde med virksomhederne. CABI tilbyder bl.a. erfaringsformidling, analyse, evaluering, me- todeudvikling, netværk, hjemmeside, publikationer, konferencer, eksempelsamlinger, film og fortællinger.

3 Indhold 1 Sammenfatning Resumé Anbefalinger 4 2 Indledning Læsevejledning 6 3 Beskrivelse af kampagnen Baggrund Formål Aktører og aktiviteter 8 4 Evalueringens formål og dataindsamling Formål med evalueringen Dataindsamling 9 5 Analyse Opstartskonferencen VFSA og DH: Karrieredage Karrieredagskonceptet DH: Inspirationsmøderækker, medlemsmøder, skræddersyede inspirationsmøder og jobsøgningsworkshops Inspirationsmøderækker Skræddersyede inspirationsmøder Jobsøgningsworkshops Medlemsorganisationernes inspirationsarrangementer Rekrutteringen til arrangementerne Deltagere på møderne Indhold og metoder på møderne Har arrangementerne givet deltagerne et skub i retning af job? DH s hotline Beskrivelse af hotlinen Anvendelse af hotlinen Vinsa: Fyraftensmøder Deltagernes udbytte af fyraftensmøderne Vinsa: Netværksgrupper/erfa-grupper Vinsa og VFSA: Rollevirksomheder SJH: Besøg hos jobcentre Deltagernes udbytte af møderne i jobcentrene Hjemmesiden evnerifokus.dk og parternes øvrige sider Advice: Offentlighedskampagnen Beskrivelse af offentlighedskampagnen Samarbejdet mellem Advice og de øvrige aktører i kampagnen 44 6 Rekrutteringskanaler i kampagnen 48 7 Indfrielse af kampagnens mål og delmål 49 8 Samarbejdet mellem parterne i kampagnen 51

4 1 Sammenfatning CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har evalueret kampagnen Søg job evner i fokus, der er et partnerskab mellem Specialfunktionen Job & Handicap (SJH), Danske Handicaporganisationer (DH), Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (Vinsa) i samarbejde med opdragsgiveren Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), der i løbet af kampagnen overgav ansvaret til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Evalueringens formål er at beskrive og evaluere kampagnens aktiviteter med henblik på at undersøge omfanget af og eventuelle virkninger i form af deltagerudbytte, holdninger, motivation, tilfredshed m.v. hos målgrupperne. Evaluator har desuden evalueret, om kampagnens målsætninger er indfriet. Endelig indeholder evalueringen en række vurderinger af samarbejdet om og koordinering af kampagnens aktiviteter. Dataindsamlingen omfatter for det første en række kvalitative interview med personer med handicap, virksomheder, jobcentre, organisationer og kampagnens aktører. For det andet er der gennemført kvantitative spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med størstedelen af de gennemførte arrangementer. 1.1 Resumé Det oprindelige formål med kampagnen Søg job evner i fokus var at sikre, at personer med handicap, der enten er ledige eller i risiko for ledighed, skal i job eller fastholdes i job. Reelt har formålet været at motivere, holdningspåvirke, informere, inddrage og skabe netværk mellem personer med handicap, virksomheder og jobcentre frem for direkte jobskabelse. Evaluator vurderer i denne rapport, om dette formål er indfriet ved kampagnens afslutning. Det er lykkedes kampagnens parter at hjælpe personer med handicap til empowerment og tage ansvar for egen jobsøgning ved bl.a. at fokusere på kompetencer frem for handicap. De relativt få virksomheder, der har deltaget i kampagnens aktiviteter, giver i spørgeskemabesvarelserne udtryk for, at de gerne vil åbne dørene for personer med handicap og er blevet motiveret til at tilknytte dem i praktik eller job. De fleste af landets jobcentre er blevet mere bevidste om at anvende de forskellige redskaber og ordninger på området. Kampagnens aktiviteter henvendte sig til en eller flere af målgrupperne: Personer med handicap, virksomheder og jobcentre. Aktiviteterne var: Opstartskonference Karrieredage for personer med handicap, afholdt på ni virksomheder rundt om i landet Inspirationsmøderækker (1 og 2), skræddersyede inspirationsmøder, jobsøgningsworkshops og arrangementer for personer med handicap hos DH s medlemsorganisationer Hotline hos DH for personer med handicap. Derudover blev den anvendt af pårørende, virksomheder og jobcentre Fyraftensmøder for virksomheder, afholdt på seks virksomheder Netværksgruppe/erfa-gruppe med virksomheder Rollevirksomheder, stået til rådighed med viden og sparring til andre virksomheder Kampagnens besøg hos landets jobcentre Hjemmesiden evnerifokus.dk samt aktørernes egne kampagnehjemmesider Offentlighedskampagnen med kommunikation og markedsføring af kampagnen. Side 1

5 Overordnede resultater af kampagnen Søg job evner i fokus Antal deltagere 1, tilfredshed og udbytte Karrieredage for personer med handicap, varetaget af VFSA og DH: Ca. 300 personer med handicap har deltaget 82 % af deltagerne er meget tilfredse eller tilfredse 68 % er i høj eller meget høj grad blevet inspireret til job og jobsøgning 56 % er i høj eller meget høj grad blevet mere motiveret til job og jobsøgning 54 % har i høj eller meget høj grad har fået kontakter og ideer til virksomheder, de kan søge job hos 58 % forventer i høj eller meget høj grad at søge flere job de kommende tre måneder i forhold til de forgangne tre måneder. Inspirationsmøderækker for personer med handicap, varetaget af DH: 232 personer med handicap har deltaget Hhv. 59 % og 78 % af deltagerne i møde 1 og 2 er meget tilfredse eller tilfredse med møderne Hhv. 48 % og 58 % på møde 1 og 2 er i høj/meget høj grad blevet mere motiveret til job/jobsøgning Hhv. 37 % og 48 % på møde 1 og 2 forventer i høj eller meget høj grad at søge flere job de kommende tre måneder i forhold til de forgangne tre måneder. Jobsøgningsworkshops for personer med handicap, varetaget af DH: 161 personer med handicap har deltaget 76 % af deltagerne er meget tilfredse eller tilfredse med de tre workshops 58 % er i høj eller meget høj grad blevet inspireret til job og jobsøgning 56 % er i høj eller meget høj grad blevet mere motiveret til job og jobsøgning 51 % forventer i høj eller meget høj grad at søge flere job de kommende tre måneder i forhold til de forgangne tre måneder. Øvrige inspirationsaktiviteter for personer med handicap, varetaget af DH: 369 deltagere i 12 skræddersyede inspirationsmøder 553 deltagere i 20 inspirationsmøder i regi af DH s medlemsorganisationer 182 henvendelser er der kommet på mail og pr. telefon til DH s hotline Fyraftensmøder for virksomheder, varetaget af Vinsa: Ca. 200 deltagere i alt, men langt fra alle disse var virksomhedsrepræsentanter 89 % af deltagerne er meget tilfredse eller tilfredse med møderne 69 % har i høj eller meget høj grad fået øget kendskab til at ansætte personer med handicap 78 % er i høj eller meget høj grad blevet inspireret til at se på kompetencer i stedet for handicap 59 % overvejer i høj eller meget høj grad efter fyraftensmødet at tilknytte personer med handicap i praktik eller job i egen organisation. Besøg hos landets jobcentre, varetaget af Specialfunktionen Job & Handicap: 80 af landets 93 jobcentre havde besøg af kampagnen til halvanden times møde Ca personer deltog i møderne, ca. 20 i gennemsnit pr. møde 61 % af deltagerne har i høj eller meget høj grad via mødet fået øget bevidstheden om brugen af handicapkompenserende ordninger. 12 % anvender hyppigere disse ordninger qua mødet 37 % af deltagerne har i høj eller meget høj grad via mødet fået øget bevidstheden om brugen af virksomhedsrettede tilbud for målgruppen. 6 % anvender hyppigere disse ordninger qua mødet 50 % har i høj/meget høj grad øget bevidstheden om brug af nøglepersonen på handicapområdet. Hjemmesiden varetaget af CABI for kampagnen: Det gennemsnitlige antal unikke besøgende pr. måned er i den kortlagte periode Figur 1.1. Overordnede resultater af kampagnen Søg job evner i fokus 1 Flere har deltaget i mere end ét arrangement. Derfor dækker tallene over færre personer end deltagere Side 2

6 Som det fremgår af tabellen, er de overordnede resultater af kampagnen gode. Tilfredsheden blandt deltagerne er høj, og deltagerne vurderer selv, at deres udbytte af arrangementerne har været godt, ud fra de parametre, som de er blevet spurgt om. Evaluator vurderer, at kampagnen har indfriet dens fire delmål i varieret grad: 1. Personer med handicap er i meget høj grad hjulpet til empowerment og til at tage ansvar for egen jobsøgning ved bl.a. at fokusere mere på muligheder end barrierer. Mange personer med handicap har deltaget i kampagnens aktiviteter. 2. Virksomhederne har i nogen grad øget fokus på at åbne døren for personer med handicap. Desværre deltog der ikke så mange virksomheder i kampagnen. 3. Jobcentrene har i høj grad fået mere viden om anvendelse af de eksisterende redskaber og ordninger i lovgivningen på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til at få personer med handicap i job eller uddannelse eller fastholdt i job. 4. Civilsamfundet er i høj grad blevet inddraget i kraft af DH og medlemsorganisationerne. Samarbejdet mellem SHJ, DH, Vinsa, VFSA og AMS/SFR har fungeret tilfredsstillende. Intentionen var både, at parterne hver især skulle adressere deres målgruppe, og at der skulle være en tæt koordinering af aktiviteterne parterne imellem. Målgrupperne blev adresseret i overvejende positiv grad, som det fremgår af ovenstående vurdering af målindfrielsen. Der er flere eksempler på, at samarbejdet mellem parterne var med til at koble kampagnens tre målgrupper på en produktiv måde. Og der er sket en positiv udvikling undervejs i kampagnen i samarbejdet om kampagnens indsatser. Samtidig er der hos alle aktører en frustration over, at det i det konkrete samarbejde ikke altid lykkedes at koordinere aktiviteterne og udnytte hele det forventede spin-off, som den ene aktivitet skulle give den anden. I praksis var det bl.a. sværere end først antaget at få kalendersat alle arrangementer i så god tid, at man kunne udnytte det gensidige samarbejde til rekruttering. De enkelte organisationer stod i høj grad selv for rekrutteringen til deres arrangementer, hvilket også gik godt, hvad angår arrangementerne for personer med handicap og jobcentrene. Den overordnede koordinering af kampagnen var forankret hos SJH, og der blev nedsat en styregruppe med parterne. Viljen til at samarbejde har været stor hos parterne. Men der har været en række organisatoriske omstændigheder, der gjorde det vanskeligt især i den første del af kampagnen. For eksempel udfordringerne med at kalendersætte i god tid. Desuden har hver aktør været ansvarlig for sit projekt og haft en særskilt økonomi herfor. Det har gjort det svært at flytte tid og ressourcer fra et område til et andet. For eksempel til en øget indsats for at få virksomhederne med. Aktørerne er enige om, at ideen med samspillet mellem de tre målgrupper på tværs er godt tænkt og et vigtigt element i indsatsen for beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Dermed var sloganet Evner i fokus henvendt til alle tre målgrupper, også jobcentre og virksomheder. Side 3

7 1.2 Anbefalinger Evaluator har løbende i rapporten indarbejdet anbefalinger, som Beskæftigelsesministeriet, styrelserne og kampagnens aktører kan bruge som inspiration til kommende kampagner på området og til videreførelse af kampagnens aktiviteter. I overskriftsform er evaluators anbefalinger: 1. Opstartskonferencen bør placeres ved opstarten af kampagnen. 2. Karrieredagskonceptet skal så vidt muligt føres videre og evt. kombineres med jobsparring, evt. forankret hos nøglepersonen i jobcentret med én årlig karrieredag hos en lokal virksomhed i kommunen. 3. Erfaringerne fra inspirationsmøderækkerne forankres i fremtidige inspirationsmøder hos DH s medlemsorganisationer. Rekrutteringen foretages på arrangementer, hvor ledige med handicap alligevel mødes. 4. De skræddersyede inspirationsmøder profiterede af, at specifikke målgrupper i forvejen var samlet og deltog i forløb. Det bør udnyttes i fremtiden. 5. DH bør indgå løbende samarbejder med VFSA, Vinsa og jobcentrene om jobsøgningsworkshops for personer med handicap. Måske i kombination med egentlige jobmesser. 6. Positive erfaringer fra ni af DH s medlemsorganisationers inspirationsmøder bør udbredes til de øvrige 23 medlemsorganisationer. 7. Rekrutteringen til arrangementerne bør baseres på en grundig plan, forventningsafstemning og gensidig forpligtelse mellem parterne, så synergien mellem aktørerne udnyttes fuldt ud. 8. Udviklingsperspektivet bør fastholdes i fremtidige kampagner frem for at lægge sig alt for fast på indhold og form. 9. En kampagnes succeskriterier skal være realistiske og meldes klart ud, så indikatorerne kan være mere præcise, end tilfældet i denne kampagne. Der er forskellige indikatorer, afhængig af om målet er jobskabelse eller at få personer med handicap tættere på job. 10. Det skal overvejes grundigt, om en tidsbegrænset hotline skal indgå i en kampagne. Hotlinen skaber et behov og en efterspørgsel, som ikke kan tilgodeses på længere sigt. 11. Vinsa bør overveje grundigt, om man fremover vil indgå i kampagner, hvor man binder sig til at afholde et vist antal arrangementer for medlemsvirksomheder uden at kende efterspørgslen på disse. Samtidig er Vinsa en vigtig samarbejdspartner i en sådan kampagne grundet netværksforbindelserne til flere tusinde virksomheder. 12. Rollevirksomheder bør kun anvendes i forbindelse med synliggørelse af kampagnens budskaber og ikke som sparringspartner for andre virksomheder, hvis ikke et behov for dette er afdækket. 13. Regelmæssige møder med jobcentrene om handicapindsatsen bør så vidt muligt videreføres, så de altid er opdateret mht. viden og værktøjer og er opmærksomme på mulighederne i de forskellige ordninger. Alle relevante bør inviteres med, også ledere og andre aktører. 14. Der bør være en fælles kommunikations- og formidlingsstrategi for fremtidige kampagner á la Søg job evner i fokus. Den skal indeholde tanker om, hvordan aktørernes egne hjemmesider spiller sammen med den samlede kommunikation i kampagnen. 15. Kommunikationsbudskaber, medieplan og rekrutteringsstrategi bør samtænkes fra start i en kampagne som denne. Kommunikationsbureauet kan i den forbindelse med fordel være en del af kampagnens styregruppe. 16. Fremtidige kampagner, der baserer sig på forskellige aktørers bidrag, bør i højere grad tilrettelægges som ét projekt med mulighed for fleksibel koordinering. Side 4

8 2 Indledning Kampagnen Søg job evner i fokus blev lanceret af beskæftigelsesministeren i maj 2011 og er afsluttet i sommeren Kampagnen handlede om at få personer med handicap til at søge job, at give dem gode redskaber til jobsøgningsprocessen, at få virksomhederne til at åbne dørene og at motivere og inspirere jobcentrene til at hjælpe personer med handicap så effektivt som muligt med at finde job. CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har varetaget evalueringen af kampagnen. Kampagnen har tre målgrupper: Personer med handicap, virksomheder og jobcentre. Evalueringen fokuserer på aktiviteter målrettet alle tre områder og på de konkrete resultater, som aktiviteterne i kampagnen har affødt. Desuden handler evalueringen om samspillet mellem kampagnens aktører Specialfunktionen Job & Handicap (SJH), Danske Handicaporganisationer (DH), Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (Vinsa) samt i første omgang Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og senere Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). I juni 2012 bad SFR CABI om at supplere den allerede aftalte evaluering med en kort evaluering af Offentlighedskampagnen, som Advice A/S stod for, og som indeholdt en række kommunikations- og markedsføringstiltag med henblik på at understøtte de øvrige kampagneaktiviteter. Denne del af evalueringen indgår i nærværende rapport. Evalueringen omhandler ikke aktiviteter varetaget af CABI i begyndelsen af kampagnen, dvs. udviklingen af hjemmesiden og en tilhørende Facebook-kampagne. Det overordnede formål i kampagnen var, at flere personer med handicap kom i job eller blev fastholdt i job. Dette formål må imidlertid betegnes som en langsigtet effekt, som evalueringen ikke har mulighed for at svare på, og som heller ikke var en integreret del af kampagnens aktiviteter. Således forholder evalueringen sig, efter aftale med SFR, primært til kampagnens synlige resultater i form af gennemførte aktiviteter og i form af den holdningspåvirkning, som var et af kampagnens væsentligste konkrete mål. Desuden indeholder evalueringen vurderinger af samarbejdet mellem kampagnens aktører og de synergier, der potentielt ligge i at samarbejde på tværs om beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. I hele kampagneperioden har evaluator løbende gennemført kvantitative målinger af de enkelte aktiviteter i kampagnen. Således er der udleveret spørgeskemaer til deltagerne på næsten alle arrangementer, som er gennemført af kampagnens hovedaktører DH, SJH, VFSA og Vinsa. Kvalitative interview med kampagnens aktører og deltagere er gennemført i juni og august Evalueringen er skrevet i august og september Side 5

9 2.1 Læsevejledning Afsnit 1 indeholder et resumé af rapporten og evaluators anbefalinger. Anbefalingerne udspringer af erfaringerne i kampagnen og peger på, hvordan man kan gribe lignende aktiviteter an i fremtiden, og hvordan man kan videreføre og forankre gode erfaringer. Afsnit 2 består af denne indledning. Afsnit 3 indeholder en beskrivelse af kampagnens baggrund og formål samt et overblik over aktører og hovedaktiviteter. Afsnit 4 beskriver evalueringens formål og den dataindsamling, som ligger til grund for evalueringsrapporten. Afsnit 5 udgør rapportens hoveddel. Her beskrives og analyseres følgende aktiviteter i kampagnen: Opstartskonferencen, karrieredage, karrieredagskonceptet, inspirationsmøder, jobsøgningsworkshops, medlemsmøder, hotline, fyraftensmøder, netværksgrupper, rollevirksomheder, besøg hos jobcentrene, kampagnens hjemmeside og offentlighedskampagnen. Afsnit 6 er evaluators vurdering af, hvorvidt kampagnens mål og delmål er opfyldt. Afsnit 7 beskriver og vurderer samarbejdet mellem parterne i kampagnen, herunder styregruppens rolle og samspillet om aktiviteterne. Den særskilte bilagsrapport omfatter: 1. Oversigt over alle arrangementer i kampagnen 2. Oversigt over evaluators kvalitative interview og de kvantitative data 3. Oversigt over Advices annoncer 4. Medieomtale af kampagnen. Side 6

10 3 Beskrivelse af kampagnen 3.1 Baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 (AMS) udviklede i løbet af 2010 en kampagne med det langsigtede mål, at flere personer med handicap skal i job og skal fastholdes i job. Det skete bl.a. i samarbejde med SJH, DH, VFSA, Vinsa, Advice A/S og CABI. Kampagnen tog bl.a. udgangspunkt i to af konklusionerne fra Rambølls tidligere rapport om job- og handicapindsatsen i Danmark: Eget initiativ i forhold til jobsøgning er den væsentligste årsag til, at personer med handicap får job Ledige med handicap oplever deres funktionsnedsættelse som en barriere for at komme i beskæftigelse, hvorimod personer med handicap, der er i beskæftigelse, mener, at arbejdsmarkedet er rummeligt, og de oplever ingen væsentlige barrierer. Der er således potentiale for, at flere personer med handicap kan komme i job. Samtidig henviste AMS i sine indledende overvejelser om kampagnen til, at SFI s seneste undersøgelse om handicap og job generelt viser, at de fleste personer med handicap gerne vil arbejde, og at virksomhederne er villige til at ansætte personer med handicap. Derfor kan det synes som et paradoks, at beskæftigelsesandelen for personer med handicap er 46,6 procent, mens den er 77,3 procent for personer uden handicap. Kampagnen skulle være et skridt i retning af at ændre på denne forskel. Med dette udgangspunkt inviterede AMS til en kampagne med tre hovedelementer: 1. En indsats, der fokuserer på personer med handicap og deres muligheder for og redskaber til at søge job 2. En indsats, der fokuserer på virksomhederne og deres vilje til at åbne døren for personer med handicap 3. En indsats, der fokuserer på jobcentrene og deres indsats for at hjælpe personer med handicap ud på arbejdsmarkedet. 3.2 Formål Det overordnede formål med kampagnen blev beskrevet således af AMS: Formålet med kampagnen er at sikre, at personer med handicap, der enten er ledige eller i risiko for ledighed, skal i job eller i uddannelse eller fastholdes i job. AMS skrev videre, at dette formål skulle nås ved at: Hjælpe personen med handicap til empowerment og til at tage ansvar for egen jobsøgning ved bl.a. at fokusere mere på muligheder end på barrierer Hjælpe virksomhederne med at tage ansvar i forhold til at åbne døren for personer med handicap 2 I løbet af kampagnen blev Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse (SFR) etableret. SFR blev ansvarlige for kampagnen. Side 7

11 Give jobcentrene viden om, hvordan de kan bruge eksisterende redskaber (især virksomhedsrettede tilbud, men også handicapkompenserende ordninger) mere offensivt til at hjælpe personer med handicap i job og til at blive fastholdt på arbejdsmarkedet Inddrage civilsamfundet i form af handicaporganisationerne, således at deres viden kan bruges aktivt i kampagnen. I takt med den praktiske tilrettelæggelse blev det overordnede formål suppleret med en række andre formål og mål. Det blev hurtigt klart, at selv om det overordnede formål fortsat var at sikre jobskabelse og fastholdelse for personer med handicap, handlede de konkrete aktiviteter ikke så meget om jobskabelse som om holdninger, viden, redskaber, netværksskabelse m.v. Det er ikke muligt i evalueringsrapporten at undersøge endsige konkludere, hvorvidt kampagnen har resulteret i flere job til personer med handicap, eller at flere virksomheder åbner døren for personer med handicap. Kampagnens resultater er snarere at betragte som skridt på vejen end som opfyldelse af kampagnens overordnede formål. 3.3 Aktører og aktiviteter Søg job evner i fokus var på én gang en samlet kampagne og en række forskellige delprojekter, der var bundet sammen af en styregruppe og af kampagnens overordnede idégrundlag. Hovedaktørerne i kampagnen: Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) - projektkoordinator Danske Handicaporganisationer (DH) Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (Vinsa) Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) Advice A/S Desuden varetog CABI en række opgaver i den indledende fase af kampagnen. Hovedaktiviteterne i kampagnen (de enkelte aktiviteter beskrives i analyseafsnittet): Opstartskonference Karrieredage på virksomheder for personer med handicap. VFSA var overordnet ansvarlig for karrieredagene. DH var praktisk tovholder. Inspirationsmøderækker (1 og 2), skræddersyede inspirationsmøder, jobsøgningsworkshops og medlemsarrangementer for personer med handicap, gennemført af DH og ni af DH s medlemsorganisationer Hotline hos DH, primært for personer med handicap, men også for pårørende, virksomheder og jobcentre Fyraftensmøder for virksomheder. Vinsa var ansvarlig for møderne. Netværksgrupper/erfa-grupper med Vinsa-virksomheder om handicaptemaet Rollevirksomheder, rekrutteret af Vinsa og VFSA. Sparring med andre virksomheder Besøg hos jobcentrene. Et team fra SJH besøgte landets jobcentre og satte fokus på værktøjer til job og handicap. Hjemmesiden evnerifokus.dk Offentlighedskampagnen, som Advice A/S var ansvarlig for. Udvikling af koncept samt landsdækkende, regional og lokal markedsføringskampagne. I bilag 1 er en samlet oversigt over kampagnens arrangementer. Side 8

12 4 Evalueringens formål og dataindsamling Metodisk er denne evaluering en deskriptiv virkningsevaluering. CABI har aftalt med AMS/SFR, at en deskriptiv kvalitativ og kvantitativ forløbsevaluering vægter højere end omfattende, ressourcekrævende statistiske metoder til at påvise kampagnens effekter. Sidstnævnte metoder er svære at anvende i forbindelse med en evaluering af en kampagne som denne, der i højere grad skal oplyse og holdningspåvirke frem for at få et bestemt antal personer i beskæftigelse på kort sigt. 4.1 Formål med evalueringen Det overordnede formål med evalueringen er at beskrive og evaluere kampagnens aktiviteter med henblik på at undersøge omfanget og eventuelle virkninger (udbytte, holdninger, motivation, tilfredshed m.v.) af den hos målgrupperne. Delmålet med evalueringen er at vurdere, om kampagnen har indfriet målsætningerne dvs. især om de forskellige aktiviteter har bidraget positivt til, at deltagerne er kommet tættere på job eller uddannelse, og om henholdsvis jobcentre og virksomheder har fået redskaber til en bedre indsats for at hjælpe personer med handicap i job. Konkret har CABI bl.a. evalueret på: 1. Personer med handicap: Om de er blevet inspireret til muligheder for job og uddannelse og forventer at søge flere job den kommende tid. 2. Virksomheder: Om de har fået øget kendskab til mulighederne for at ansætte personer med handicap, er blevet inspireret til at fokusere på kompetencer og ikke handicap, om de har tilknyttet personer i praktik eller job, og om rollevirksomhederne er blevet kontaktet af andre virksomheder, der opsøger viden om at tilknytte personer med handicap. 3. Jobcentre: Om de har øget fokus på en aktiv, virksomhedsrettet indsats for personer med handicap, og om de oplever, at deltagelsen i kampagnens aktiviteter har øget andelen af virksomhedsrettede tilbud til personer med handicap. 4. Generelle målepunkter for kampagnens arrangementer, dvs. antal deltagere, tilfredshed, og hvor de har hørt om kampagnen. 5. Samspillet mellem kampagnens aktører. 4.2 Dataindsamling Der er foretaget følgende kvantitative og kvalitative dataindsamlinger (se også bilag 2): 1. Kvalitative interview: a. Ni virksomheder, der har været arrangør af karrieredagsmøder b. Tre virksomheder, der har været medarrangør på fyraftensmøder sammen med Vinsa c. Nøglepersoner på handicapområdet fra fire af de 80 jobcentre, der har deltaget i møde med kampagnens medarbejdere (SJH) d. Tre af medlemsorganisationerne under DH, som har afholdt inspirationsmøder i regi af kampagnen (Høreforeningen, ADHD-foreningen, Epilepsiforeningen) Side 9

13 e. Tre personer med handicap, der har deltaget i kampagnens arrangementer (karrieredage og inspirationsmøder) f. Advice A/S, der har været ansvarlig for offentlighedskampagnen g. Projektledere og medarbejdere hos de fem parter bag kampagnen: DH, SJH, Vinsa, VFSA og SFR h. Desuden er der sendt en mailforespørgsel til alle 17 rollevirksomheder. 2. Kvantitative målinger 3 a. VFSA og DH s karrieredage for personer med handicap b. DH s inspirationsmøderækker (1 og 2) for personer med handicap c. DH s jobsøgningsworkshops for personer med handicap d. DH s medlemsorganisationers inspirationsmøder for personer med handicap e. Vinsas fyraftensmøder for virksomheder f. Opstartskonferencen 15/ for organisationer, jobcentre og virksomheder g. Kampagnens besøg på landets jobcentre (SJH) h. Besøgsstatistik på hjemmesiden evnerifokus.dk i. Statistik for antal henvendelser til DH s videnshotline. 3. Evaluators deltagelse i flere af kampagnens arrangementer a. Opstartskonferencen 15/ b. Karrieredage c. DH s jobsøgningsworkshop. Endelig indgår diverse skriftlige materiale fra kampagnen i evalueringen. DH har udarbejdet en erfaringsrapport om alle DH s aktiviteter. Evalueringen har trukket på data fra rapporten. 3 En fejlkilde ifm. de kvantitative undersøgelser er, at nogle personer med handicap og virksomheder har deltaget i flere arrangementer og dermed svaret flere gange på skemaerne Side 10

14 5 Analyse Afsnittet indeholder en beskrivelse og analyse af de væsentligste aktiviteter i kampagnen Søg job evner i fokus samt evaluators anbefalinger til design af fremtidige kampagner. 5.1 Opstartskonferencen Den 15. september 2011 lød det officielle startskud til kampagnen Søg job evner i fokus med afholdelsen af opstartskonferencen. Deltagerne var virksomheder, jobcentre og organisationer, der var inviteret til Hotel Nyborg Strand til en dag om temaet job og handicap. I alt deltog 178 personer, hvoraf 23 enten var oplægsholdere eller kom fra parterne bag kampagnen og CABI. To tredjedele af deltagerne var fra en kommune eller andre aktører, mens knap en femtedel var fra virksomheder. Programmet indeholdt oplæg og paneldebat med bl.a. direktøren for Beskæftigelsesregion Syddanmark (stand-in for Beskæftigelsesministeren, der måtte melde afbud), virksomheder, jobcentre og formanden for DH, der drøftede beskæftigelsessituationen for personer med handicap og gav eksempler på praksis. CABI holdt et oplæg med udgangspunkt i en ny publikation med 10 cases om virksomhedspraktik som springbræt til job for personer med handicap. Desuden gav en speciallæge i psykiatri konferencedeltagerne ekspertviden om virksomheders og jobcentres håndtering af personer med psykiske lidelser. Konferencen blev afsluttet med en personlig beretning fra tidligere tv-vært Isabella Miehe-Renard om et arbejdsliv med depression. Rekrutteringen af deltagere til konferencen foregik gennem flere kanaler. De fleste deltagere havde hørt om konferencen fra en kollega, chef eller netværk. Derefter kom opslag på CABI s hjemmeside og på kampagnens hjemmeside samt direct mails fra kampagnen, CABI og SJH. Generelt vurderede deltagerne opstartskonferencen som et positivt afsæt for kampagnen. Især oplæggene fra Jesper Karle fra PPclinic, CABI og Isabella Miehe-Renard fik roser med på vejen. En stor del af deltagerne gav udtryk for, at de havde fået et godt udbytte ud af at deltage. Side 11

15 Dit udbytte af arrangementet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har deltagelsen i dette arrangement øget dit kendskab til mulighederne for at ansætte personer med handicap? 14% 25% 32% 18% 11% Har arrangementet inspireret dig til at fokusere på kompetencer i stedet for handicap? 27% 38% 21% 9% 6% Har arrangementet givet dig indblik i de barrierer, som personer med handicap oplever? 17% 38% 30% 9% 7% Har du fået professionelle tips og værktøjer til at hjælpe personer med psykiske lidelser? 11% 45% 28% 13% 4% 5 I meget høj grad Slet ikke Figur 5.1. Deltagernes tilknytning (n=116). CABI 2011 Samlet set sagde 70 procent af deltagerne, at de var tilfredse eller meget tilfredse med at deltage i opstartskonferencen, der bliver beskrevet som en meget relevant konference med gode oplæg. Kun 5 procent var utilfredse eller meget utilfredse med deltagelsen. Utilfredsheden hos de få skyldes fx, at de mener, der var for få virksomhedsrepræsentanter til stede, og at der manglede workshops og deltagerinvolvering. Evaluator vurderer, at konferencen fungerede som en god opstart på kampagnen. Der var stor interesse for at deltage, og de mange deltagere fik et godt program med oplæg og paneldebatter om job og handicap. Konferencen skulle have været afholdt tidligere, idet mange af kampagneaktiviteterne allerede var godt i gang på tidspunktet for afholdelsen. Evaluator anbefaler, at en opstartskonference indlægges helt fra kampagnens start både som en profileret markering af, at kampagnen nu er i gang, og som et vigtigt signal om, at der er tale om én kampagne med et fælles budskab og en række aktører, som arbejder i samme retning for at realisere kampagnens mål. Side 12

16 5.2 VFSA og DH: Karrieredage VFSA var overordnet ansvarlig for at afholde karrieredage, hvor virksomheder skulle lægge hus til et arrangement for personer med handicap. Efterfølgende skulle der udarbejdes et koncept for karrieredage, baseret på erfaringerne fra arrangementerne. Der var planlagt ti karrieredage, men der blev afholdt ni. Dette skyldes, at arrangementerne i Region Midtjylland og Midtvask blev slået sammen. I de ni karrieredage deltog i alt 484 perso- ner, hvoraf cirka 300 var personer med handicap. Karrieredagsvirksomhederne skulle rekrutteres blandt VFSA s virksomheder eller andre virksomheder i deres netværk. De ni virksomheder var: ISS, Lemvigh-Müller, Grundfos, Post Dantilknytning til karrieredagene samt udvikle mark, Region Midtjylland/Midtvask, Midtvask, Pressalit, Scandic, Siemens og Tryg. Fra starten købte VFSA DH til at varetage opgaver i en karrieredagsværktøjskasse, som ved projektets afslutning blev lagt på VFSA s hjemmeside. I forbindelse med de første karrieredage var der et tæt samarbejde mellem VFSA og DH om ar- rangementerne. Men efterhånden n samarbejdede DH direkte med den enkelte virksomhed om arrangementet og kun i begrænset omfang med VFSA s sekretariat. Karrieredagene var grundlæggende tænkt som en måde, hvorpå virksomheder (værten) og personer med handicap kunne mødes og lære hinanden at kende omkring den fælles overskrift fokus på ressourcer. Meningen var ikke, at karrieredagsvirksomhederne skulle tilbyde job til deltagerne i arrangementerne, men at personerne med handicap fik konkrete redskaber til at søge job og praktiske informationer ioner om, hvad den pågældende virksomhed fokuserer på, både når de ansætter medarbejdere med og uden handicap. En af virksomhederne udtrykte det således: Vi kan ikke love jer et job. Vores udgangspunkt er at fortælle om os som virksomhed, og hvordan vi rekrutterer. Men jeg kan love jer, at alle med de rette faglige og personli- ge kompetencer har en chance, når vi besætter ledige stillinger. Virksomhed, der har været vært ved karrieredag Karrieredagsvirksomhederne var selv ansvarlige for programmet, oplægsholdere (som for en stor dels vedkommende oftest var nøglemedarbejdere fra virksomheden og medarbejdere med handicap ansat i virksomheden) samt den praktiske afholdelse. DH s opgave var at være sparaf deltagere til arrangementerne. Det var lidt forskelligt fra arrangement til arrangement, hvilke opgaver virksomheden havde, ringspartner for virksomheden og at hjælpe med rekruttering og hvilke DH havde. I flere tilfælde var der et meget tæt samarbejde mellem DH og virksomheden om programplanlægning. En nødvendig forudsætning for at få nogle af virksomhederne med på ideen, var at DH s projektkonsulent gik meget aktivt ind og anviste, hvordan karriere- dagen kunne skrues sammen. I andre tilfælde med meget erfarne virksomheder var der ikke samme behov. Generelt beskriver både virksomhederne og DH samarbejdet som vellykket. Side 13

17 Spændvidden i karrieredagene var stor. Men grundmodellen kunne være: Præsentation af virksomheden og dens arbejde med og holdninger til socialt ansvar HR og rekruttering i virksomheden Virksomhedernes muligheder for og tilgang til at beskæftige personer med handicap Oplæg fra en person med handicap i virksomheden, i nogle tilfælde kaldet en barrierebryder eller rollemodel Workshops eller oplæg om arbejdsområder og jobfunktioner i virksomheden Diskussion Rundvisning. Det var som nævnt ikke et direkte succeskriterium, at karrieredagsvirksomhederne efterfølgende modtog ansøgninger fra personer med handicap. Men flere af virksomhederne fx Region Midtjylland, Grundfos og Tryg fik rent faktisk både CV er og ansøgninger i forbindelse med eller efter karrieredagene. Der er også en række eksempler på, at ansøgningerne førte til en ansættelse. Men der er ikke foretaget nogen systematisk opgørelse af antallet. Ved afslutningen af alle karrieredage har deltagerne udfyldt et spørgeskema om arrangementet, og karrieredagene får en positiv evaluering. 32% Har deltagelsen i dette arrangement givet dig inspiration til dine muligheder for job og jobsøgning? 36% 24% Har arrangementet givet dig kontakter og ideer til virksomheder, du kan søge job hos? 20% 34% 28% 5% 3% 11% 7% 5 I meget høj grad Slet ikke 5 I meget høj grad Slet ikke Figur 5.2. Deltagerne om karrieredagene (n=186 og n=184). CABI 2012 For langt størstedelen af deltagerne har karrieredagene givet dem inspiration til deres muligheder for job og jobsøgning, og mange har også fået direkte kontakter og ideer til virksomheder, de kan søge job hos. Meningen med dagene var som nævnt ikke, at de virksomheder, der afholdt arrangementerne, skulle stille arbejdspladser til rådighed, men at de skulle inspirere personerne med handicap til jobsøgning generelt. Har dette arrangement gjort dig mere motiveret for at søge job eller uddannelse? 27% 29% 33% 35% Forventer du at søge flere job i de kommende tre måneder i forhold til de forgangne tre måneder? 23% 25% 7% 4% 8% 9% 5 I meget høj grad Slet ikke 5 I meget høj grad Slet ikke Figur 5.3. Deltagerne om karrieredagene (n=184 og n=182). CABI 2012 Side 14

18 Karrieredagene har øget motivationen til jobsøgning hos ni ud af ti deltagere, og omkring otte ud af ti forventer, at de i månederne efter karrieredagen vil søge flere job. Det understøtter kampagnens mål. 78% Hvad synes du om ideen om, at virksomheder holder Karrieredage som den i dag? 43% Din samlede vurdering af arrangementet? 39% 16% 13% 8% 0% 1% 3% 0% 5 Meget godt Meget dårligt 5 Meget tilfreds Meget utilfreds Figur 5.4. Deltagerne om karrieredagene (n=195 og n=194). CABI 2012 Deltagerne synes i høj grad, at det er en god ide, at virksomheder holder karrieredagene, og den samlede vurdering af alle karrieredagene er yderst positiv. Evaluator lavede desuden telefoninterview med tovholderne fra alle ni virksomheder. Nedenstående otte punkter opsummerer tovholdernes hovedsynspunkter: 1. Generelt var arrangementerne meget vellykkede og deltagelsen stor personer med handicap deltog i arrangementerne. 2. De fleste mener, at karrieredagene fint understøttede kampagnens budskab om at søge job og fokusere på ressourcer. 3. Deltagerskaren på arrangementerne var sammensat. Der var en overvægt af personer med handicap på alle arrangementer, bortset fra et par stykker. Men der deltog også jobcentre, andre aktører, diverse professionelle, interesseorganisationer m.v. Det var forskelligt, om tovholderne syntes, at det var et problem eller ej. Det var primært personerne med handicap, som kom til orde. Flere fremhævede, at det var godt, at der også deltog jobcentre, så diskussionerne kunne bredes ud til alle tre målgrupper i kampagnen. 4. Nogle virksomheder mener, at det ikke fremgik tydeligt nok i markedsføringen af arrangementerne, at der ikke var konkrete job at søge i karrieredagsvirksomhederne. Der var således enkelte eksempler på misforståelser og skuffede forventninger. 5. Diskussionen om den rigtige balance mellem fokus på ressourcer og præsentationen af handicap og eventuelle hensyn fyldte en del på møderne og var et vigtigt tema. 6. Der burde generelt have været mere tid til diskussion og måske også til konkret, individuel sparring. 7. Vi lærte også meget af arrangementerne : Flere virksomheder fremhævede, at det var meget udbytterigt at møde personer med handicap og dermed få et nyt perspektiv på deres egne muligheder for at rumme personer med forskellige handicap. 8. Generelt var der et meget fint samspil med DH om arrangementerne. Ved det første arrangement hvor beskæftigelsesministeren også deltog var der, ud over DH, en del kokke og interessenter ind over arrangementet. Det var lidt forvirrende for virksomheden at håndtere. Men ellers var der stor tilfredshed med samarbejdet om arrangementerne. Evaluator lavede også interview med tre deltagere i karrieredagene. Alle tre har deltaget på flere karrieredage. En af dem vurderer, at deltagelse i arrangementerne gav ham et lille spark Side 15

19 til at komme videre i sin jobsøgning. Han kunne generelt godt lide ressource-fokusset i arrangementerne. En anden deltager fik konkret inspiration til, hvad hun nu skal i gang med. Den tredje deltager fik ikke noget ud af at deltage i tre karrieredage. Han troede, at det ville give ham mulighed for at søge konkrete jobs. Han afleverede et CV, men har ikke fået noget svar. DH har i sin formidling fra arrangementerne lavet en række cases og citater med deltagere, som har haft meget positive oplevelser, og som bl.a. fremhæver muligheden for direkte dialog med virksomhederne, netværk med ligesindede samt konkrete billeder på, hvordan de selv med deres handicap sagtens kan udfylde en jobfunktion i de pågældende virksomheder. Indtryk fra karrieredagene Per får førtidspension. Han har været i job i mange år som akademiker, men blev syg. Nu vil han gerne have en tilknytning til arbejdsmarkedet igen. Han har deltaget i flere karrieredage og en jobsøgningsworkshop og har fået flere gode tips, bl.a. til CV, udformning af ansøgninger, fokus på ressourcer osv. Men han mener ikke, at han er kommet tættere på job. Anna Grete deltog på tre karrieredage hos Tryg, ISS og Post Danmark. Hun sagde om sit eget udbytte af dagene: Jeg har haft meget stor glæde af de tre karrieredage. Det er gået op for mig, i hvor høj grad disse store virksomheder i praksis lever op til et socialt ansvar ved at inkludere medarbejdere med handicap. Jeg har fået et nyt netværk blandt deltagerne på møderne, og jeg har fået en stor tro på, at der også er plads til mig og mine særlige kompetencer på arbejdsmarkedet. Jeg har Aspergers syndrom og fik i 2010 førtidspension, men jeg ønsker brændende at give mit særlige bidrag til samfundet. Jeg sidder tilbage med den gode følelse, at der er plads til og brug for alle Figur 5.5. Deltagerne om karrieredagene. DH 2012 På grundlag af den samlede tilbagemelding om karrieredagene vurderer evaluator, at de har været en succes, og at de har bidraget med praktisk inspiration til at søge jobs. De har givet deltagerne blod på tanden. Samtidig har de formået at komme ned under overskriften evner i fokus og har givet konkrete billeder på, hvordan personer med handicap kan udfylde vigtige jobfunktioner i mange forskellige typer af virksomheder. Evaluator kan ikke vurdere eventuelle effekter i form af nye job for personer med handicap. Men det generelle billede er, at arrangementerne dels har bidraget med input til at kvalificere den enkeltes jobsøgning og dels har flyttet holdninger hos deltagerne Karrieredagskonceptet DH har opsamlet erfaringerne fra alle ni karrieredage i to drejebøger med en samling gode råd, der er målrettet henholdsvis jobcentre og virksomheder. Alt materialet er lagt på VFSA s hjemmeside med henblik på at videreføre karrieredagskonceptet. Materialet er bygget op med en jobcenterindgang og en virksomhedsindgang. Det er grundigt, og det giver en masse konkrete tips til, hvordan henholdsvis virksomheder og jobcentre kan gribe opgaven an, hvis de vil arrangere en karrieredag for personer med handicap i en virksomhed. Jobcenterindgangen er lavet, fordi det ikke er sandsynligt, at ret mange virksomheder selv tager initiativ til karrieredag for personer med handicap uden opfordring eller opbakning fra et jobcenter. Side 16

20 Det store spørgsmål er naturligvis, hvorvidt jobcentrene vil prioritere opgaven, og om man kan forestille sig karrieredagskonceptet lever videre, efter at kampagnen er slut. Det kan evaluator ikke vurdere. Men vores fornemmelse er, at det vil kræve en intensiv markedsføring og synliggørelse af konceptet, og at det vil kræve en meget aktiv indsats fra jobcentrenes side eller andre professionelle aktører for at leve videre. DH lavede en testkørsel af karrieredagskonceptet sammen med et jobcenter og tre virksomheder. Generelt var de positive over for materialet. Men jobcentret var samtidig skeptisk over for, om det havde ressourcer til at være initiativtager til karrieredage. Evaluator anbefaler at karrieredagskonceptet så vidt muligt føres videre og evt. kombineres med jobsparring, hvor er mulighed for individuelle møder mellem personer med handicap og medarbejdere fra virksomheden. Det er en god idé, at der nu er udviklet et karrieredagskoncept, som ligger på VFSA s hjemmeside. Men hvis konceptet skal leve videre, kræver det en stor salgsindsats. En naturlig forankring ville være hos jobcentrets nøgleperson, der kan være ansvarlig for en årlig karrieredag hos en stor, prominent lokal virksomhed. SJH kan have en vigtig rolle evt. sammen med DH s medlemsorganisationers medlemskonsulenter i at sælge konceptet til nøglepersonerne, så det bliver en integreret del af årshjulet på et jobcenter. 5.3 DH: Inspirationsmøderækker, medlemsmøder, skræddersyede inspirationsmøder og jobsøgningsworkshops DH og medlemsorganisationerne gennemførte i løbet af kampagnen en lang række arrangementer, som var målrettet jobsøgende med handicap. Ved nogle arrangementer var målgruppen også personer med handicap, som var i job. Det overordnede budskab var at sætte kompetencer og evner i fokus i jobsøgningen. Overskriften for arrangementerne var empowerment. Gennem viden, inspiration og motivation ville DH sætte fokus på, hvordan jobsøgende selv kan forbedre deres arbejdsmarkedssituation. Inspirationsarrangementerne blev fra starten anskuet som udviklingsproces. Det vil sige, at arrangementerne løbende blev tilpasset, således at erfaringer fra tidligere arrangementer blev brugt aktivt til at præge såvel indhold som organisering af kommende arrangementer. Eksempelvis valgte DH undervejs at holde et lidt mindre antal inspirationsmøderækker end først planlagt og i stedet bruge nogle af ressourcerne på at holde tre jobsøgningsworkshops for den brede målgruppe samt skræddersyede inspirationsmøder for afgrænsede målgrupper i samarbejde med forskellige parter. Med de skræddersyede arrangementer nåede man ud til målgrupper (fx udviklingshæmmede og personer med hjerneskade), som ikke tilmeldte sig de åbne inspirationsmøderækker eller jobsøgningsworkshops. Denne udviklingstænkning betød også, at DH undervejs justerede programindholdet, så deltagerne fik det bedst mulige udbytte. Mere herom i de følgende afsnit. Side 17

21 I alt afholdt DH og medlemsorganisationerne følgende inspirationsarrangementer: 15 x 2 inspirationsmøderækker (samme deltagerskare på inspirationsmøde 1 og 2) over hele landet. I alt 232 deltagere 3 jobsøgningsworkshops. I alt 161 deltagere 12 skræddersyede inspirationsmøder i samarbejde med institutioner, jobcentre og DHafdelinger, som i forvejen gennemfører beskæftigelsesinitiativer og forløb for afgrænsede målgrupper. I alt 369 deltagere 20 inspirationsmøder i regi af DH s medlemsorganisationer. I alt 553 deltagere. I alt: deltagere. Bemærk, flere har deltaget i mere end et arrangement, så der er ikke tale om personer. DH har selv lavet en erfaringsrapport til SFR og styregruppen for kampagnen. Den holder detaljeret information om alle DH s aktiviteter i forbindelse med kampagnen. Nærværende evaluering trækker på data fra erfaringsrapporten. Evaluator har fået indarbejdet egne spørgsmål i DH s evalueringer af arrangementerne Inspirationsmøderækker Inspirationsmøderækkerne bestod af to møder med tre-fem ugers mellemrum, hvor deltagere fik viden og input om jobsøgning, og hvor de mellem de to møder havde mulighed for selv at arbejde videre med mødernes temaer og med konkrete jobsøgningsstrategier. Der var således tale om møder, der skulle sætte en proces i gang. Oprindeligt forventede DH at afholde 20 inspirationsmøderækker, men endte på 15. Enkelte møder blev lagt sammen med andre, når der var færre end 8 tilmeldte. I alt var der 232 deltagere. Det var DH s intention, at de samme deltagere gik igen på møde 1 og møde 2. Det lykkedes ikke helt. Frafaldet varierede en del. I Rønne var der fx et fremmøde på 77 procent på møde 2 i forhold til deltagerne på møde 1. I Mariagerfjord var fremmødet 33 procent på møde 2. Frafaldet skyldes bl.a. sygdom, praktiske årsager, deltagelse i aktivering, skuffelse over møde 1 m.v. Det er vanskeligt at generalisere på frafaldet, og det er nok umuligt at undgå et frafald, når deltagelse er frivillig. Men DH konkluderede selv, at det er vigtigt at formidle den klare sammenhæng mellem de to møder, ikke bare indholdsmæssigt men også udbyttemæssigt. Oprindeligt var tanken, at alle møder skulle holdes på jobcentre. Men på grund af manglende interesse fra nogle jobcentre, samt at DH også ønskede at skabe et myndighedsfrit rum omkring arrangementerne, blev mange møder lagt på biblioteker, kulturhuse, frivilligcentre m.v. Nogle blev dog fortsat holdt på jobcentre. På grundlag af tilfredsheds- og udbyttemålingerne, som præsenteres nedenfor, er det også evaluators vurdering, at inspirationsmøderækkerne bidrog til en udvikling på en række forskellige parametre. Som det fremgår at nedenstående to figurer, er der sket en tydelig positiv udvikling hos deltagerne fra inspirationsmøde 1 til 2. Det ser ud til, at der er en progression i retning af øget motivation blandt deltagerne for at søge job og uddannelse. Side 18

22 Inspirationsmøde 1: Inspirationsmøde 2: Har inspirationsmødet gjort dig mere motiveret for at søge job eller uddannelse? Har inspirationsmødet gjort dig mere motiveret for at søge job eller uddannelse? 40% 20% 16% 32% 29% 11% 12% 40% 20% 30% 28% 23% 10% 10% 0% 5 I meget høj grad Slet ikke 0% 5 I meget høj grad Slet ikke Figur 5.6. Deltagerne om inspirationsmøderne (n=148 og n=83). CABI 2012 En tilsvarende andel føler sig bedre klædt på med viden og metoder til jobsøgning end før møderne. Mange siger desuden efter inspirationsmøderne, at de er mere afklaret i forhold til at håndtere deres funktionsnedsættelse i forbindelse med jobsøgning og arbejdsliv, end de var før møderne. Samlet resulterer dette i, at en stor del af deltagerne forventer, de vil søge flere job i den kommende tid, som det fremgår af figuren nedenfor. Inspirationsmøde 1: Inspirationsmøde 2: 40% 20% Forventer du at søge flere job i de kommende tre måneder i forhold til de forgangne tre måneder? 13% 24% 29% 12% 21% 40% 20% Forventer du at søge flere job i de kommende tre måneder i forhold til de forgangne tre måneder? 18% 30% 25% 12% 14% 0% 5 I meget høj grad Slet ikke 0% 5 I meget høj grad Slet ikke Figur 5.7. Deltagerne om inspirationsmøderne (n=146 og n=83). CABI 2012 Alt i alt får både inspirationsmøde 1 og 2 gode vurderinger fra deltagerne. Især på møde 2 er der en stor tilfredshed. Hele 78 procent er tilfredse eller meget tilfredse. Kun få personer har været utilfredse. Den høje tilfredshed bunder både i de to møders aktiviteter, men i høj grad også i processen mellem møderne, hvor deltagerne skulle arbejde med hjemmeopgaver og sende ansøgninger, hvis relevant. Side 19

Bilag til evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus

Bilag til evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus Carsten Kjærgaard og Peter Rosendal Brunø Frederiksen Copyright 2012 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Søg job - evner i fokus. Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap

Søg job - evner i fokus. Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap Søg job - evner i fokus Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse og fakta...2 Indledning...3 Det virker, når alle stiller skarpt på kompetencerne...4

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail:

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: ck@cabiweb.dk Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Side 1 RBR s handicapkonference på Comwell Kolding, den

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 4 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 31.10.2012 Side 1 Emner Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Det gør vi i CABI Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne Udfordringer

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

KLAP-job til førtidspensionister

KLAP-job til førtidspensionister EVALUERING SAMMENFATNING KLAP-job til førtidspensionister Evaluering af samarbejdet med jobcentre Juni 2017 Jesper Pedersen 2 Sammenfatning Dette er en sammenfatning af hovedrapporten, hvor jobcentrenes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt 2/8 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Kontrakten skal have samme betydning i dette bilag.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Det er dumt at lade være

Det er dumt at lade være Det er dumt at lade være Job med løntilskud er en god forretning for Peter, hans arbejdsgiver, kommunen og for det danske samfund. Det er dumt at lade være, når der i sandhed er tale om en win-win situation

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere