Organisatorisk beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk beretning"

Transkript

1 Organisatorisk beretning Oktober 2012 oktober 2014

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Politiske fokusområder Menneskerettigheder Fred og konfliktløsning Bæredygtig udvikling Reform af FN 5 3. Organisatoriske fokusområder Kommunikation Oplysning og medlemshvervning Projekter 8 4. Kredse, interessegrupper og skoletjenesten Københavnskredsen Nordjyllandskredsen Netværket i Aarhus Skoletjenesten Folketingsgruppen FN-forbundets venner DanMUN UNYA Samarbejde med andre organisationer Nationalt Internationalt Styrende organer og sekretariatet De styrende organer Bestyrelsesudvalg Sekretariatet 14 Udgiver: FN-forbundet Store Kongensgade 36, 4.th 1264 København K Tlf

3 1. Indledning Ved starten af landsmødeperioden sås en klar tendens hen i mod at opprioritere Danmarks multilaterale arbejde, særligt ved øgning af andelen af den multilaterale del af dansk bistand. Dette dels ved udmeldinger fra den daværende udviklingsminister, Christian Friis Bach, dels i forbindelse med fremlæggelsen af Finansloven for Ved udgangen af landsmødeperioden er billedet desværre ikke ligeså klart, da Finanslovsforslaget for 2015 medfører yderligere skævvridning af den multilaterale bistand til fordel for bilateral bistand. FN-forbundet aktiviteter og repræsentation samt oversigt over pressedækning og politiske udtalelser ultimo oktober 2012 oktober Denne vil foreligge på landsmødet. Til gengæld har udenrigsminister Martin Lidegaard sammen med udviklings- og handelsminister Mogens Jensen i efteråret 2014 igangsat en debat under overskriften Mere Danmark i Verden, herunder et indlæg under FN s generalforsamling: FN er unik men udfordret. Desværre har det ikke medført, at det igen er muligt for FN-forbundet at følge FN s generalforsamling kontinuerligt, som vi ellers kunne frem til På udviklingsområdet fortsætter forhandlingerne om nye bæredygtighedsmål til afløsning af FN s 2015 Mål, på freds- og konfliktløsningsområdet indsætter Danmark militære styrker i Irak i kampen mod IS uden klare løsninger i FN-regi, herunder FN s Responsibility to Protect -princip, og på menneskerettighedsområdet samles fokus om Danmarks konventionsoverholdelse og på opfølgningen af Danmarks eksamination i FN s Menneskerettighedsråd. På det organisatoriske plan påbegyndte FN-forbundet i 2013 en strategiproces, der skal afdække nuværende arbejdsgange, søge at prioritere og fokusere vores indsats for at skabe en mere klar profil, stræbe mod en bedre geografisk fordeling af aktiviteterne og udnytte de begrænsede ressourcer bedre. Denne proces er igangsat på baggrund af medlems- og målgruppeundersøgelserne blandt nuværende og potentielle medlemmer, gennemført i 2011 og 2012, der begge viste, at der er en generel interesse for FN-forbundets arbejdsområde, men ikke alle kan se en rød tråd for FN-forbundets arbejde. Det foreløbige arbejde vil blive videregivet til den kommende bestyrelse til færdiggørelse i perioden Ikke alle FN-forbundets aktiviteter er beskrevet i nærværende beretning. For en detaljeret gennemgang i kronologisk rækkefølge henvises til aktivitetsoversigten: 3

4 2. Politiske fokusområder 2.1 Menneskerettigheder Menneskerettigheder i Danmark Arbejdet på dette felt har især haft den såkaldte UPR-proces (som gennemgår f.eks. Danmarks overholdelse af menneskerettigheder) som omdrejningspunkt, hvor FN-forbundet har bidraget til ngo-rapporter og også søgt at øge kendskabet til denne FN-proces gennem udarbejdelse af folder og diverse indlæg. FN-forbundet har ligeledes fulgt omlægningen af lovgrundlaget for Institut for Menneskerettigheders (IMR) arbejde, herunder især for det tilknyttede Råd. Omlægningen synes umiddelbart at have betydet en svækkelse af danske ngo ers indflydelse gennem Rådet på IMR s arbejde, hvilket kan få negative følger for det folkelige engagement. Et særligt emne på den danske bane har været Danmarks langvarige tilsidesættelse af nye statsløse borgeres særlige ret til at få tildelt statsborgerskab, ligesom regeringens arbejde med inkorporering (eller ej) af konventioner er blevet fulgt. Ytringsfrihed Inden for dette emne har der bl.a. været fokus på, om anti-terror-lovgivning kan/bør føre til generelle begrænsninger i ytrings- og mediefrihed, og sagen i Danmark mod ROJ-TV er blevet fulgt nøje. Inden for en tilsvarende problemstilling har udvalget bidraget med høringssvar omkring ny lov om efterretningstjenesterne i Danmark med budskab om, at sikkerhedshensyn ikke generelt kan overtrumfe eksempelvis retten til privatliv og retssikkerhed. Et andet emne indenfor overskriften er, hvordan menneskerettigheder skal varetages på de digitale platforme. FN-forbundet deltager i arbejdet omkring Dansk Internet Governance Forum og har også arrangeret selvstændige aktiviteter. Et emne som generel overvågning af den digitale kommunikation har også haft bevågenhed, idet heller ikke verdenssamfundet bør være et overvågningssamfund. Sociale rettigheder Den største aktivitet inden for dette felt har været vilkårene for afviste asylsøgere i Danmark. Disse synes at lande i et menneskeretsligt ingenmandsland med store menneskelige konsekvenser til følge. En konference samlede 150 interesserede, og forbundet har bidraget med forslag til, hvordan regeringen kan forbedre sin indsats. På flygtningeområdet har der også været fokus på Danmarks politik over for flygtninge fra Syrien, som ikke umiddelbart opfylder konventionen, men som heller ikke har udsigt til at kunne vende hjem på kort sigt. FN s flygtningedag er blevet markeret med aktiviteter i Aarhus og København. Emnet trafficking er også blevet belyst og diskuteret, og det står klart, at det kræver en flerstrenget og mellemstatslig indsats at hjælpe de ramte ud fra den vanskelige situation, de er kommet i. FN-forbundet har været medarrangør på aktiviteter om den globale udvikling af kvinders rettigheder. Internationale domstole Under dette emne har vi gennemført en studietur til Haag, afholdt en konference om internationale straffedomstole og udarbejdet et politikpapir. Projektet har været understøttet af midler fra Hermod Lannungs Fond. Konklusionerne på arbejdet er, at der er behov for mere international lovgivning som bidrag til at sikre både staters og borgeres legitime interesser. I politikpapiret er der bl.a. lagt op til, at Den Internationale Domstol bør bruges mere aktivt, og at der er behov for retlige mekanismer til at afgøre tvister mellem stater og økonomiske aktiviteter. Øvrige emner Foruden ovenstående emner har vi bl.a. arbejdet med rettigheder for oprindelige folk og med udviklingen i arbejdet mod tortur, ligesom Israel-Palæstina spørgsmål har indgået i arbejdet ud fra forskellige vinkler. Markering og aktivitet på FN-dage har haft særligt fokus. 2.2 Fred og konfliktløsning Dansk deltagelse i FN s fredsoperationer Vi har søgt at skabe debat om, hvorfor Danmark i meget begrænset omfang deltager i FN s fredsoperationer (af Danmarks ca udsendte soldater er kun omkring 40 udsendt gennem FN), bl.a. via kronik i Politiken om behovet for en permanent FN-styrke og ved at medvirke i TV2 s dækning af Danmarks beskedne støtte til FN s fredsbevarende indsatser. Global våbenhandelstraktat FN s generalforsamling vedtog i perioden våbenhandelstraktaten, der træder i kraft 24. december For at støtte vedtagelsen har FN-forbundet udsendt en udtalelse om traktaten, medvirket i P1 Orientering derom, samt af- 4

5 holdt seminar om våbenhandelskontrol. FN-forbundet har desuden tilsluttet sig den internationale koalition Control Arms, der samler organisationer der arbejder med våbenhandelstraktaten. Responsibility to Protect (R2P) Vi har søgt at skabe debat om R2P og international konfliktløsning herunder arbejdet med skrøbelige stater, konflikt forebyggelse og postkonflikt håndtering samt FN s rolle. FN-forbundet er tilsluttet International Coalition for the Responsibility To Protect (ICRtoP). Kaukasus For at oplyse om udviklingen i området, har FN-forbundet afholdt både filmaften og møde om Georgien (hvor Georgiens ambassadør og MF Rasmus Helveg (R) deltog), møde om Ukraine (med oplæg af Sofie Marseen, SILBA) samt vedtaget udtalelse om Ukraine-konflikten. Konflikten i Vestsahara I samarbejde med Professionshøjskolen Metropol blev gennemført en konference om Vestsahara-konflikten, hvor repræsentanter fra begge sider i konflikten samt internationale eksperter deltog, ligesom der har været skrevet artikler og gennemført bilaterale møder med hhv. Polisario og Dansk Marokkansk Forening. Mellemøsten I FN-forbundets arbejde for en fredelig udvikling i Mellemøsten, har vi bl.a. arrangeret møde med den palæstinensiske ambassadør Amro Alhourani, med den israelske ambassadør, samt møde om Kurdistan (med oplæg af udvalgsmedlem Miriam Moazzeni). Øvrige emner Der har været afholdt møder om droner med eksperter, samt møde om Sri Lanka (med oplæg af antropolog Birgitte Refslund Sørensen). 2.3 Bæredygtig udvikling FN s 2015 Mål Som del af arbejdet med at sikre opfyldelsen af målene, afholdt FN-forbundet konference på Christiansborg om Global, bæredygtig udvikling og FN s 2015 Mål, ligesom vi har deltaget i den årlige kampagnedag Verdens Bedste Nyheder (i 2014 både i Aalborg og flere steder i København). 92-gruppen, og er herigennem aktiv deltager i 92-gruppens arbejdsgruppe om Post 2015-forhandlingerne. Her har vi bidraget med input og kommentarer til positionspapir og til udenrigsministeriet i forbindelse med væsentlige forhandlinger, herunder OWG s (Open Working Group) afsluttende forhandlinger om anbefalinger til kommende bæredygtighedsmål. FN-forbundet har på 92-gruppens vegne deltaget i møde i UNECE (FN s regionale organisation for Europa) om monitorering og ansvarlighed i relation til post 2015-processen. Civilsamfundets betydning i post 2015-processen og for bæredygtig udvikling i almindelighed har været er vigtigt fokuspunkt, og der er derfor udarbejdet et arbejdspapir/ politikpapir om dette tema, ligesom der er udarbejdet forskelligt informationsmateriale om post 2015-processen. Undervejs i perioden er oplevet et stigende behov for oplysning om post 2015-processen til en bredere befolkningsgruppe og for aktiv inddragelse af relevante målgrupper i processen. Derfor har vi taget initiativ til et kampagnearbejde med det formål at afholde inddragende aktiviteter. Foreløbig er der aftaler med Globale Gymnasier om en essaykonkurrence, med Københavns Kommune om undervisningsforløb, med Københavns Universitet om en studiegruppe og med en række pubber om quizaftener. Disse aktiviteter vil blive afviklet i næste landsmødeperiode. 2.4 Reform af FN Foruden bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og fred og konfliktløsning vedtog FN-forbundet på landsmødet 2012 at fokusere på reformer af FN og FN s arbejdsgange. Denne beslutning er blevet fulgt i forhold til arbejdet indenfor de enkelte politikområder, hvor der ikke kun er fokuseret på en gennemgribende reform af FN-pagten og FN s Sikkerhedsråd, men også på reformer, der allerede gennemføres indenfor rammerne af den eksisterende pagt: Peer-review-mekanismen Universal Periodic Review i fht. menneskerettighedsarbejdet, Responsibility to Protect indenfor fred- og konfliktløsningsområdet, og efterlevelsen af en integreret tilgang til udvikling under princippet om bæredygtig udvikling, samt betydningen af at involvere civilsamfundet. Disse synspunkter blev bl.a. fremført ved debatprogram i Radio24/7. Post 2015-processen FN-forbundet er medlem af bl.a. Globalt Fokus og 5

6 3. Organisatoriske fokusområder 3.1 Kommunikation I den forgangne landsmødeperiode har vi på kommunikationssiden udvidet vores aktiviteter væsentligt. Således tilbyder vi nu vores medlemmer flere indgangskanaler for information om vores arbejde: Medlemsbladet Global; Månedlige medlemsmails med aktivitetskalender; FN-forbundets hjemmeside; Hjemmesiden Globalis.dk; Facebook- og Twitter-konti for både FN-forbundet og Globalis. Medlemsbladet Global I løbet af 2013 udgav vi seks numre af Global, som dækkede temaerne internationale domstole, ligestilling, flygtninge, udviklingsbistand, global governance og menneskerettigheder. I 2014 har vi igennem foreløbigt fire numre af Global sat fokus på Rusland-Ukraine konflikten, oprindelige folks rettigheder, konfliktforebyggelse og FN s generalforsamling. Facebook FN-forbundets Facebook-konto bliver opdateret hyppigt, og er nu blevet suppleret med en selvstændig Facebook-konto til Globalis. For begge gælder det, at de hjælper os med at nå ud til en bredere kreds af potentielle medlemmer inden for flere alders- og interessegrupper. Man kan for eksempel se en tydelig øgning af trafikken til Globalis.dk, efter den også fik en platform på Facebook. Via Facebook giver vi interesserede adgang til nyheder om FN, artikler på vores hjemmeside, nyheder om vores arrangementer, jobs i FN og muligheder for at være frivillig i FN-forbundet. I al vores Facebook-kommunikation sørger vi for at holde en positiv tone med en skarp kant. Som det ses af nedenstående statistik har vi øget vores fanskare på Facebook betragteligt inden for de seneste to år. Det skyldes dels et øget aktivitetsniveau på siden, øget inddragelse af Facebook i vores aktiviteter, samt enkelte sponsorerede aktiviteter på siden. Det er desværre ikke muligt at trække en fuldstændig statistik, for så vidt angår antal læsere, men fra udgivelsesplatformen Issuu ligger tallet gennemsnitligt på 110 læsere. I samarbejde med FN-forbundets politiske udvalg, Folketingsgruppen, kredse m.fl. forsøger vi løbende at udvikle medlemsbladet og øge vores faste læserskare. Hjemmeside Vores hjemmeside er stadig en af vores vigtigste informationskilder. Det er her vores medlemmer og andre interesserede kan læse nyheder fra Forbundet, FN eller andre relevante organisationer og finde uddybende information om relevante emner. Antal besøgende svinger mellem per måned, heraf mellem unikke, med de mest populære sider værende hovednyhederne fra forsiden, efterfulgt af de mere tematiske og foreningsorienterede sider (Om os, Politiske fokusområder o.lign.). Vores Globalis-hjemmeside er ligesom de foregående år meget anvendt. Antal besøgende svinger mellem , heraf mellem unikke. Vores Facebook-konto for Globalis blev oprettet i marts Siden da har vi opnået 350 faste støtter, og nye kommer til hver uge. På facebook.com/globalis.dk deler vi statistik og sjove fakta fra vores Globalis-hjemmeside, samt relevante nyheder fra FN og andre aktører. Vores målgruppe for vores Globalis-konto er primært skoleelever, lærere, studerende og andre med interesse for statistisk data om international udvikling. Twitter Udover vores Facebook-konti oprettede vi i marts 2014 Twitter-konti for både FN-forbundet og Globalis, og senest er vores kreds i Nordjylland (FN-forbundet Nord) også kommet til. Disse bruges primært til at blande os i samtalen om dansk (udviklings)politik, i forbindelse med kampagner (f.eks. Verdens Bedste Nyheder) og inter- 6

7 nationale møder, og til at skabe kontakt til politikere, meningsdannere, journalister og andre FN-interesserede gennem såkaldte hashtags. Vi bruger flere hashtags til at nå vores målgrupper, heriblandt #DKiVerden, #DKaid, #DKpol og vores eget #globaltansvar. Vores følgerskare på FN-forbundets twitterkonto er steget støt fra ca. 100 i april 2014 til godt 300 i oktober 2014, heriblandt politiske partier, FN-organisationer, Udenrigsministeren, Clement Kjersgaard, Verdens Bedste Nyheder, U-landsnyt. dk og en række danske ngo er. Vores Globalis-konto har indtil videre en mere beskeden fanskare på omkring 40, men heriblandt er vigtige følgere som Nordisk Ministerråds informationstjeneste, Globale Gymnasier, UNRIC, Udenrigspolitisk selskab, Altinget, IT i gymnasiet, Rektorforeningen og flere lærere og skoler/gymnasier. Vores twitter-konto for Nordjyllandskredsen vedligeholdes lokalt af kredsens medlemmer, med det formål at udbrede information om FN i Nordjylland. På få måneder har de fået en foreløbig følgerskare på ca. 30, heriblandt Ræson, UNRIC, U-landsnyt.dk, WFP og Copenhagen Institute on Risk and Sustainability. 3.2 Oplysning og medlemshvervning Oplysning Folkemødet har været et af FN-forbundets hovedaktiviteter på oplysningsfronten de sidste tre år. Efter vores beskedne deltagelse i 2012 har vi løbende udviklet vores aktiviteter på Folkemødet. I år kunne vi således tilbyde flere oplysningsaktiviteter end nogensinde før: mini-model UN om Syrien for ungdomspolitikere, speeddating for frivillige unge, oplysning om mødredødelighed, tale på Speaker s Corner og debat med bl.a. den amerikanske ambassadør. om både generelle og mere specifikke problemstillinger inden for international politik og udvikling samt inddrage medlemmer både eksisterende og nye i FN-forbundets arbejde. Det er vores erfaring, at studieture skaber grobund for en aktiv og engageret medlemsskare, og der er derfor allerede planer om to studieture i næste landsmødeperiode: til FN i Genève og til de internationale domstole i Haag. Medlemshvervning Pr. 12. oktober 2014 har FN-forbundet 269 individuelle medlemmer og 32 kollektive medlemsorganisationer, der har betalt kontingent, mens 6 kollektive medlemsorganisationer står i restance. Som nedenstående graf viser, er der dermed sket en lille fremgang i medlemstallet siden sidste landsmøde. Der er dog stadig rigelig plads til forbedring, hvorfor vi vil søge at prioritere medlemshvervning højt i perioden Medlemsdatabasen har fortsat voldt en del problemer. Det er nemt via vores nye system at melde sig ind som nyt medlem, men det er sværere for en del af vores eksisterende medlemmer at forny medlemskabet via hjemmesiden, ligesom det nye system ikke har indfriet forventningerne på kommunikationssiden. Der søges fortsat efter alternative løsninger. En anden gentagende oplysningssucces er Verdens Bedste Nyheder. FN-forbundet var i år med til den femte kampagne af denne art, og kunne i år også byde vores ungdomsnetværk UNYA-DK velkommen sammen med skoletjenesten og DanMUN. Kulturnatten i København har de seneste år haft FN-forbundet på programmet primært med aktiviteter arrangeret af vores københavnskreds. I år udvidede vi vores aktiviteter, i det vores skoletjeneste sammen med Dan- MUN var med til at sprede budskabet om globalt ansvar i FN Byen, som holdt åbent hus hele Kulturnatten. Som nævnt ovenfor har vi i perioden siden sidste landsmøde afholdt tre studieture til Vestsahara, Haag og New York. De har alle været med til at udbrede information Medlemsstatistik siden 2008 opgjort pr. oktober i forbindelse med landsmøder En gennemgående hverveaktivitet de seneste år har været besøg på universiteter i forbindelse med studiestart. Dette giver altid nye medlemmer og hjælper samtidig med at udbrede kendskabet til FN, FN-forbundet og vores politiske prioriteter. Vores indsats på området har primært været fokuseret på provinsen, især Aalborg og Aarhus, da der her synes at være et større behov for muligheder for at engagere sig frivilligt. Udover denne hverveaktivitet sørger vi for at indtænke medlemshvervning i Forbundets aktiviteter, herunder sær- 7

8 ligt vores konferencer, studieture og kurser. Deltagelse på sidstnævnte kræver medlemskab, mens der for studieture gælder lavere priser for medlemmer end ikke-medlemmer. Ved alle vores konferencer sørger vi desuden for at fremhæve, at alle deltagere har mulighed for at blive medlem af FN-forbundet og dermed støtte op om globalt ansvar og en god sag. Vores seneste medlemsundersøgelse viser, at det netop er ovennævnte aktiviteter, der skaber kendskab til FN-forbundet og giver anledning til at melde sig ind og forblive medlem og i mange tilfælde engagere sig aktivt i vores arbejde. Det er positivt og giver naturligvis anledning til at fortsætte disse aktiviteter blandt vores målgrupper. Medlemsundersøgelsen viser dog også, at vores medlemmer efterspørger en stærkere profil for FN-forbundet der mangler sammenhæng i vores arbejde, gennemslagskraft i forhold til medier, og synlighed over for unge, mener flere. FN-forbundets igangværende strategiproces adresserer netop disse problematikker og søger at skabe en rød tråd i vores arbejde og en klar profil for vores organisation. 3.3 Projekter Som det fremgår af gældende strategi og handlingsplan er ønsket at gøre FN-forbundet til en projektbærende organisation. Dette må siges at være opfyldt, idet aktiviteten i 2012 lå inden for en økonomisk ramme på ca kr., medens der i 2013 var tale om en stigning til over 1 million kr. Antallet af projekter havde en tilsvarende stigning. Der har været tale om mindre projekter som konferencer og delegationsrejser, og mellemstore aktiviteter som kurser, hvor unge fra EU-lande kan trænes i projektledelse og formidling af globale problemstillinger. Vi har endvidere ansøgt om større og længerevarende projekter, der sigter mod kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer, dog uden at vi har opnået bevillinger i beretningsperioden. den for den overordnede ramme. Det første møde fandt sted i Danmark, hvor en projektgruppe i Nordjylland fremviste eksempler på bæredygtig energi. Et andet af studiebesøgene fandt sted på Svalbard og handlede om klimaændringer i Arktis. Studieture til FN-institutioner har været et højt prioriteret område, hvor projektudvalget selv har arrangeret ture og ydermere har støttet initiativer fra FN- forbundets politiske udvalg. Siden sidste landsmøde har vi således gennemført studieture til FN i New York, til Vestsahara og til Haag med besøg på de internationale domstole. Omkring studierejserne har der været såvel forberedende møde for deltagerne og efterfølgende aktiviteter rettet mod en bredere kreds af interesserede. Sidst men ikke mindst har vi i denne periode omdelt brætspillet Verden på Spil til 150 folke- og efterskoler, sprogskoler og alle landets centre for undervisningsmidler. Projekterne har både været med til at profilere FN-forbundet udadtil og til en dygtiggørelse af tillidsfolk og frivillige. I 2012 og 2013 har FN-forbundet gennemført kurser for unge europæere - i Danmark to kurser om hhv. menneskerettigheder og kultur og sproglæring, og i Moldova om hhv. FNs 2015 mål og demokrati og deltagelse i lokale ungdomsngo ere. Vi har deltaget i et globalt projekt i Filippinerne om Local Youth Employment, hvor unge fra europæiske og asiatiske lande udviklede ideer, og senere drøftede dem med beslutningstagere fra de samme lande. I har vi stået for et EU læringsprojekt om bæredygtighed med titlen The State of Europe. Hvert af de deltagende lande har fået tildelt et tema in- 8

9 4 Kredse, interessegrupper og skoletjenesten 4.1 Københavnskredsen Københavnskredsen har i perioden fortsat fokuseret på arrangementer rettet imod bredere målgruppe end den kernegruppe, som almindeligvis er interesseret i de emner, der relaterer sig til FN-forbundets arbejde. Derudover har kredsen engageret sig i et projekt om oplysning om de mål, der fra 2015 skal erstatte 2015-målene. Kredsens vigtigste aktiviteter har været: Åbent hus på Kulturnatten i København: Københavnskredsen har gjort det til en tradition at stå for FN-forbundets aktiviteter på kulturnatten. I 2012 var temaet Afrika med flere oplægsholdere i løbet af aftenen. Der var et pænt fremmøde, om end oplæggene kom til at fylde mere end planlagt, idet der ikke var plads/tid til besøgende, der blot ville høre om forbundets arbejde. I 2013 forsimplede vi derfor konceptet, så der var god tid til at snakke med repræsentanter for de forskellige udvalg. Det blev suppleret med et FN-spil udviklet af kredsen. Der var et flot fremmøde (ca. 70 personer i løbet af aftenen) og stor interesse for både samtale og spil. Dette koncept dannede også baggrund for vores aktiviteter på Kulturnatten i Post-2015-projekt: Kredsen har etableret en arbejdsgruppe sammen med bæredygtighedsudvalget om et oplysningsprojekt om post Arbejdsgruppen består af københavnskredsen samt flere fra bæredygtighedsudvalget. Projektet har flere underprojekter rettet mod skolebørn, gymnasier, universiteter samt voksne. Der blev i foråret 2014 søgt penge til projektet fra udenrigsministeriet, hvilket i første omgang gav afslag med en opfordring til, at Forbundet fik lavet flere samarbejdsaftaler og derefter sendte ansøgningen igen. Der blev siden etableret samarbejde med blandt andet Københavns Kommune, Politiken, Københavns Universitet m.fl., ligesom der har vist sig stor interesse for at sidde i dommerpanelet i den essaykonkurrence, der er del af projektet. Der er sendt en revideret ansøgning til udenrigsministeriet, men i skrivende stund er der ikke kommet svar. Derudover var kredsen på gaden for at markere menneskerettighedsdagen i Nordjyllandskredsen FN-forbundet Nordjylland blev formelt oprettet ved den stiftende generalforsamling d. 30. januar 2013 og eksi- sterer som en lokal kreds under FN-forbundet Danmark. Vedtægterne er skrevet i samarbejde med sekretariatet med det formål, at FN-forbundet Nordjylland kan være en del af det nationale samarbejde og den nationale koordinering, men samtidigt operere selvstændigt for at udnytte styrkerne ved ligeledes at være et lokalt forbund. FN-forbundet Nordjyllands arbejde udføres af en gruppe bestående af ca. 15 aktive medlemmer af FN-forbundet. I foråret 2014 arrangerede FN-forbundet Nordjylland en stort anlagt foredrags- og debataften om FN, udvikling og fredsbevarende missioner, som blev besøgt af ca. 90 studerende og afsluttet med en god debat. Dette var forbundets første offentlige arrangement og ledte til en evalueringsmæssig konklusion om, at der eksisterer en stor gruppe studerende med interesse i FN-relaterede emner. Efterfølgende har forbundet holdt foredrag, også med debat/q&a, hvor deltagelsen har været af et mindre omfang. I takt med at forbundets målsætning er at nå et bredere publikum end universitetsstuderende, og samtidig skabe debat og opmærksomhed om FN, udvikling og Danmarks rolle i forhold til FN, er det med stor forventning, vi ser frem til efteråret Der er planlagt to arrangementer i samarbejde med Aalborg universitet, hvor det forventes, at både studerende og andre vil deltage. Især ser vi frem til arrangementet d. 20. november, som er en politisk debat om Danmark og FN med deltagelse af bl.a. Marianne Jelved. I FN-forbundet Nordjylland arbejdes der også på at etablere en skoletjeneste, hvilket forhåbentligt er tæt på at være en realitet, når landsmødet afholdes. Forbundet er på Facebook og Twitter, hvilket er et fokusområde, der løbende optimeres via feedback fra deltagere ved arrangementerne og igennem diskussioner til kredsmøderne. Det forventes, at antallet af følgere/likes vil blive forøget væsentligt i forbindelse med de planlagte arrangementer i efteråret Netværket i Aarhus 14. november 2013 afholdt vi i samarbejde med Folkeuniversitetet et debatmøde med titlen FN og den nye verdensorden med undertitlen samarbejde eller kaos? Jørgen Estrup deltog som den ene indleder og Christian Juhl fra Enhedslisten som den anden. Tonny Brems Knudsen, lektor fra Statskundskab og medlem af FN-forbundets venner var ordstyrer. Derudover har vi afholdt møder i netværket i juni og november 2013, hvor vi lagde planer for flere åbne arrangementer. 1. oktober 2014 arrangerede vi et debatmøde 9

10 med titlen Dansk Udviklingsbistand i praksis, atter med Folkeuniversitetet som samarbejdspartner. Anne Mette Kjær, lektor fra Statskundskab, Finn Tobiesen fra Vedvarende Energi og Thure Hastrup fra Consulthuria indledte. Tonny Brems Knudsen var atter ordstyrer. 4.4 Skoletjenesten København Skoletjenesten i København har haft et fantastisk forår 2014 med skole- og gymnasiebesøg og en masse nye frivillige. FN-forbundets praktikanter tog initiativ til en introduktionsaften, hvor interesserede mødte op for at høre mere om Skoletjenesten og FN-forbundets arbejde. Mere end 20 nye frivillige deltog derefter i gruppesamtaler, før de blev optaget i Skoletjenesten. De nye frivillige kræfter har arbejdet på en opdatering af KlimaMUN for gymnasier, som i starten af august blev afprøvet med stor succes på Nørre Gymnasium og Faaborg Gymnasium. Derudover blev der i august afholdt en ringedag, hvor Skoletjenesten tog kontakt til gymnasier på Sjælland for at informere dem om Skoletjenestens tilbud. Det førte til en masse nye kontakter, som forhåbentligt kan føre til flere skolebesøg. Aalborg Derudover bidrog foråret 2014 til en forberedelse af opstart af Skoletjenesten i Aalborg. FN Forbundets frivillige fra Aalborg var med Skoletjenesten fra København på besøg i FN Byen, der førte til sparring med FN Byens praktikanter samt Skoletjenesten fra Københavns frivillige om undervisning i FN-relaterede emner til gymnasie- og folkeskoleelever. Det har givet FN-forbundets frivillige i Aalborg en god ballast til at starte Skoletjenesten op i Aalborg i slutningen af Aarhus Fokus for skoletjenesten i Aarhus har i den pågældende periode i særdeleshed været at promovere Aarhus-afdelingen på forskellig vis, og gøre flere skoler, gymnasier og studerende bekendte med vores eksistens. I august 2013 afholdte vi opstartsmøder for nye interesserede medlemmer. Her blev der oprettet dels et skoletjenesteudvalg til varetagelse af alle skolebesøg, og et foredragsudvalg til planlægning og gennemførelse af foredrag og diverse andre events. Facebookgrupper for begge udvalg blev desuden oprettet for at sikre de aktive et fælles kommunikationsforum og bedre intern koordination og struktur. Ved samme møder rekrutterede vi desuden ca. 10 nye frivillige, men mange faldt desværre fra igen efter kort tid. Skoletjenesten har i perioden været engageret til diverse aktiviteter, herunder foredraget FN og den nye verdensorden samarbejde eller kaos? i november 2013, samt Skoletjenestens besøg på henholdsvis Risskov Efterskole, Haderslev Handelsskole, Mulernes Legatskole og Rosborg Gymnasium (oktober-december 2013). Skoletjenestens tidligere fastsatte mål om flere besøg på gymnasier blev herved nået i perioden. Tilbagemeldingerne fra de forskellige skoler har generelt været meget positive, og blandt andet besøget på Risskov Efterskole er nu blevet en tilbagevendende begivenhed. Siden begyndelsen af indeværende år er aktivitetsniveauet for skoletjenesten desværre dalet gradvist. Dette skyldes i høj grad manglende tid og ressourcer hos skoletjenestekoordinatorerne, som i august 2014 begge er trådt ud af skoletjenesten grundet flytning. Det har desværre ikke været muligt at finde afløsere. Vurderingen er, at der for nuværende ikke synes at være opbakning til at føre afdelingen videre i dens nuværende form. Med hjælp fra skoletjenesterne i Aalborg og København arbejdes der på en revitalisering af den aarhusianske skoletjeneste i næste landsmødeperiode. 4.5 Folketingsgruppen FN-forbundets folketingsgruppe består af Jakob Ellemann-Jensen (Venstre), Mette Gjerskov/John Dyrby Paulsen (Socialdemokratiet), Per Stig Møller (Det Konservative Folkeparti), Lone Loklindt (Radikale Venstre), Hans Kristian Skibby (Dansk Folkeparti), Mette Bock (Liberal Alliance), Trine Pertou Mach (Socialistisk Folkeparti) og Christian Juhl (Enhedslisten). I løbet af perioden har gruppen været samlet enkelte gange, og medlemmerne har bidraget ved at skrive til medlemsbladet GLOBAL eller ved at medvirke i FN-forbundets arrangementer. Folketingsgruppen var medarrangør af konferencen Global, bæredygtig udvikling og FN s 2015 Mål, afholdt på Christiansborg september Kontakten til medlemmerne og deres partier er søgt vedligeholdt i forbindelse med Folkemødet på Bornholm 2013 og 2014, hvor først og fremmest ungdomspolitikere er blevet inddraget, og i forbindelse med partiernes landsmøder, hvor vi mest markant har deltaget i SF s landsmøder, mens vores tilstedeværelse på Socialdemokratiets og Radikale Venstres kongresser hhv. landsmøder er varetaget via deltagelsen af medlemmer valgt til FN-forbundets bestyrelse. Trine Pertou Mach (SF) og Stine 10

11 Brix (Enhedslisten) var med i FN-forbundets uddeling på Kongens Nytorv, i forbindelse med Verdens Bedste Nyheders kampagnedag FN-forbundets venner FN-forbundets formand Jørgen Estrup tog i efteråret 2008 initiativ til at etablere en selvstyrende gruppe af erfarne FN-folk og andre med stor indsigt i FN-spørgsmål med det formål at styrke FN-idéen og dens realisering. Dels ved at løfte niveauet for den politiske diskussion via den ekspertise gruppen ville besidde, dels ved at højne FN-forbundets status og gennemslagskraft i offentligheden, herunder i forbindelse med kontakten til Folketingets FN-gruppe. Gruppen skulle således først og fremmest ses som et forsøg på at modvirke den almindelige tendens i den offentlige debat til nedprioritering af multilaterale idéer og løsninger. Siden starten i foråret 2009 har gruppen omfattet ca. 20 medlemmer, som jævnligt har holdt møder om presserende problemer inden for det multilaterale område og iværksat initiativer til støtte for FN-forbundets arbejde. Kredsen fungerer som FN-forbundets venner. I perioden har FN-forbundets venner afholdt i alt 11 møder, som har fundet sted hos FN-forbundet, på Christiansborg eller i Udenrigsministeriet. På dagsordenen har bl.a. været: Konflikten i Syrien; FN s udviklingsdagsorden post 2015; Ukraine og sikkerhed og samarbejde i Europa; FN s post-conflict indsats og nødvendighed af statebuilding ; CSO-indsatsen internationalt under pres; international retsforfølgning af krigsforbrydelser; humanitær bistand; FN-reformer. Om sidstnævnte emne har kredsen haft et fællesmøde med bestyrelsen for FN-forbundets Folketingsgruppe. Desuden har kredsen været inviteret til dialogmøder med udenrigsminister Martin Lidegaard, udviklingsminister Christian Friis Bach, udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Flere af kredsens medlemmer har løbende haft debatartikler i dagspressen og medvirket i diverse arrangementer, herunder i forbindelse med studiestarten på landets universiteter og højere læreanstalter og i orientering om karrieremuligheder inden for FN. Medlemmer af kredsen har ligeledes bidraget til arbejdet med at starte FN-forbundets nye lokalkreds i Aalborg. 4.7 DanMUN DanMUN har i perioden gennemgået en større omstrukturering. Dette har indbefattet en nyori- entering af organisationen, fra udelukkende at fokusere på den årlige Model United Nations konference i uge 42 til også at indbefatte en MUN club (DanMUN Society som afholder et mini-mun cirka hver anden måned), et kommende nationalt MUN-samarbejde og på sigt et nordisk samarbejde. Desuden har der været en støt stigning af eksterne arrangementer, mens DanMUN deltog i kulturnatten i hhv. 12 og 13 ved FN Forbundet så er DanMUN i år arrangør af sin egen aktivitet i FN Byen. Samtidig har YATA (Youth Atlantic Treaty Association) og DanMUN sammen arrangeret paneldebatter kredsende om Kinas maritime ambitioner og dertilhørende territoriale disputer. Selv samme emne er det scenarie, som årets DanMUN-konference har beskæftiget sig med. Et massivt indsatsområde siden 2012 har været kommunikation og marketing. Vi har nu ramt 1000 likes på Facebook og har igen i år investeret tid og kræfter i en ny hjemmeside. At DanMUN efterhånden er sat på landkortet, kunne ses, da vi i 2013 indførte en åbningsceremoni under konferencen og fik Mogens Lykketoft til at komme som taler. Vi har som udgangspunkt ingen problemer med at tiltrække både prominente og ekstremt vidende talere, men med henblik på udbredelse af MUN i Danmark er vi begyndt at være opmærksomme på at udnytte den førstnævnte kvalitet og ikke kun den sidste. Hvad angår økonomi, er foreningen til stadighed afhængighed af Lannung fondens trofaste støtte men i år har vi også modtaget støtte fra DJØF og fortsætter vores samarbejde med Hærens Officersskole, som lader os benytte Frederiksberg Slot til konferencen. Det er fortsat vores hensigt at holde deltagerbetaling til aktiviteter (herunder især konferencen) til et minimum, således at potentielle deltagere ikke begrænses af indkomst. 4.8 UNYA I foråret 2014 blev foreningen UNYA (United Nations Youth Association Denmark) etableret. UNYA har til formål at samle ungdomsorganisationer, der arbejder med FN s virke og værdier, samt fungere som en platform for ungdomsaktiviteter relateret til FN s virke og værdier. UNYA er en selvstændig ungdomsorganisation med stærke bånd til FN-forbundet og FN-forbundets skoletjeneste. UNYA består af selve UNYA s sekretariat, hvor aktiviteter direkte relateret til UNYA planlægges, samt partnerorganisationer, inklusiv DanMUN, DanMUN Society og Think Rights. Opstartsmødet blev afholdt i FN Byen med over 100 unge deltagere. Her blev UNYA s mission og vision, opbygning og partnerorganisationer præsenteret. En 11

12 måned senere blev UNYA s sekretariat etableret med forskellige arbejdsgrupper, inklusiv Fred og konflikt, UN Case Competition, Migration og advocacy for en genopstart af Youth Delegate programmet. 5. Samarbejde med andre organisationer 5.1 Nationalt Det er vigtigt for FN-forbundet at indgå i netværk og tæt samarbejde med andre organisationer, og vi har i perioden søgt at fastholde og udvide vores kontaktflader. Vores kontakt med FN-organisationerne har dels været med UNRIC (FN s vesteuropæiske informationskontor i Bruxelles), hvor vi på baggrund af UNRIC s kampagne mod vold mod kvinder i 2011 fortsat har kunnet benytte de bedste plakater til udstillinger, og dels med de nordiske FN-repræsentationer i København, først og fremmest UNDP, UNFPA og WFP. Vores tidligere samarbejde med WFP omkring det årlige Walk the World er ophørt, men FN-forbundet administrerer fortsat Stop Sult Fonden og er repræsenteret i Fondens bestyrelse ved næstformand Trine Marqvard Jensen. FN-forbundet er medlem af 92-gruppen, Forum for Bæredygtig Udvikling, repræsenteret ved Andreas Hansen, som er det policy-forum, hvor vi arbejder tættest sammen med miljø- og udviklingsngo er omkring Danmarks internationale forpligtelser på miljø- og udviklingsområdet. Det er særligt i regi af 92-gruppen, vi er involveret i post-2015-aktiviteter. FN-forbundet er, repræsenteret ved Jørgen Estrup, medlem af Globalt Fokus, som er resultatet af sammenlægningen af NGO Forum og Concord Danmark, der fortsat udvikler sig fra at være et kontaktudvalg mellem bistandsngo er og tidligere udviklingsministre, over at være et forum for diskussion og påvirkning af dansk bistandspolitik, til også at være involveret i FN s 2015 Mål og post-2015-processen. I samarbejde med Danida og UNDP står Globalt Fokus bag kampagnen Verdens Bedste Nyheder, som FN-forbundet også indgår aktivt i. FN-forbundet er fortsat kontaktpunkt i det brede netværk af ngo er, der arbejder med menneskerettigheder, og Jørgen Estrup repræsenterer FN-forbundet i Rådet for Institut for Menneskerettigheder, støttet af Ole Olsen. FN-forbundet medvirker fortsat i den årlige Ruslandskonference, hvor Dansk-Russisk Forening er primus motor; Jørgen Estrup er medlem af Foreningens partnerskabskreds. 12

13 Flemming Thøgersen repræsenterer FN-forbundet i CISU (tidl. Projektrådgivningen), Dansk Folkeoplysnings Samråd, Netværket for oprindelige Folk og Esperantoforeningen; og Torben Jacobsen og Jens Vexø repræsenterer FN-forbundet i UNICEF Danmark; Jens Vexø er medlem af Østersø NGO Netværket; Lave Broch repræsenterer FN-forbundet i DanWatch og Danmarks Fredsråd; Anne Berit Larsen sidder i RIKO s Råd; og i Dansk Flygtningehjælp sidder Jørgen Estrup, Bente Rich og Ole Olsen i repræsentantskabet og Bente Rich i deres Asyludvalg. Flemming Thøgersen og Torleif Jonasson sidder i bestyrelsen for Fonden for Fred og Internationalt Samarbejde. 5.2 Internationalt FN Siden Udenrigsministeriet fjernede tilskuddet til at deltage i parlamentarikerdelegationen til FN s generalforsamling, har FN-forbundet ikke haft ressourcer til at varetage repræsentationen kontinuerligt. Det lykkedes dog i 2013, delvist med finansiering fra 92-gruppen, hvor landsformand Jørgen Estrup varetog både FN-forbundets og 92-gruppens interesser. Dertil lykkedes det efter en flere år lang ansøgningsproces endelig i 2013 at opnå konsultativ status til FN s Økonomiske og Sociale Råd, ECOSOC, som supplerer vores akkreditering til FN s Informationsafdeling, DPI. I praksis vil det gøre det nemmere at tilmelde deltagere til møder, der afholdes i regi af ECOSOC. WFUNA Verdensforbundet af FN-forbund (WFUNA), som FN-forbundet er medlem af, holdt i perioden plenary i Rio de Janeiro, hvor FN-forbundet var repræsenteret ved landsformand Jørgen Estrup. I forhold til WFUNA s eksekutivkomite ønsker FN-forbundet ikke at stille op, da vi ikke har ressourcerne til at varetage medlemskabet, hvorfor vi fortsat står over i forhold til det tidligere etablerede, nordiske rotationsprincip. På europæisk niveau mødes vi med de andre FN-forbund én til to gange årligt, i hhv. Bruxelles (med særligt fokus på relationen mellem EU og FN, og hvor man kan mødes med FN s regionale informationskontor), og i Genève (traditionelt i forbindelse med samling i FN s Menneskerettighedsråd). WFM FN-forbundet har i den forløbne periode deltaget i ar- bejdet i World Federalist Movement (WFM), hvor Jørgen Estrup og Bente Nielsen er medlemmer af Council, som mødes én gang årligt. Siden 2012 har Bente Nielsen været kasserer for WFM. Nordisk samarbejde De nordiske FN-forbund samarbejder fortsat omkring online undervisningsplatformen Globalis, og generalsekretærer og de fleste formænd mødes én til to gange årligt til overordnet, fællesnordisk møde. Det ene møde foregår traditionelt i København med deltagelse af repræsentanter for FN s organisationers nordiske kontorer. I kredsen er en interesse i at gennemføre fælles aktiviteter i forbindelse med FN s jubilæum i Styrende organer og sekretariatet 6.1 De styrende organer Bestyrelsen har i perioden afholdt 15 møder og forretningsudvalget 16 møder. FN-forbundets repræsentantskab har afholdt to møder i 2013 samt ét møde i foråret Udover repræsentantskabets faste punkter var der til hvert møde et særligt tema: Statebuilding-bistand til konfliktramte stater Regnefejl og facitlister i FN s fredskalkyle v/jørgen Lissner; Et revitaliseret FN? -- på baggrund af årets generalforsamling v/jørgen Estrup og Helle Munk Ravnborg (Mellemfolkeligt Samvirke); samt orientering og diskussion af FN-forbundets igangværende strategiproces. Som opfølgning på vedtagelsen af strategi- og handlingsplan for perioden , nedsatte bestyrelsen en række udvalg: tre i fht. de politiske prioriteter (menneskerettigheder, bæredygtig udvikling samt fred og konfliktløsning) og to i fht. de organisatoriske fokusområder (projektudvalg samt medlems- og oplysningsudvalg). Udvalgene har haft mandat til at forbehandle emner og foretage indstillinger til bestyrelsen mhp. bestyrelsesbeslutninger. De organisatoriske udvalg har været lukkede udvalg, hvor primært kun bestyrelsesmedlemmer har deltaget, mens de politiske udvalg har været åbne for interesserede medlemmer (efter godkendelse i bestyrelsen). 6.2 Bestyrelsesudvalg Menneskerettighedsudvalget Blandt FN-forbundets medlemmer har der været en betydelig interesse for arbejdet med menneskerettigheder. Op mod 40 personer har været på en dedikeret mailingliste over de 2 år, og antallet som har deltaget i møder i bestyrelsens menneskerettighedsudvalg er ca. 20, nogle 13

14 få dog kun enkelte gange. Der har været afholdt 14 udvalgsmøder. Arbejdet har fulgt den landsmødevedtagne strategi- og handlingsplan, men også med plads til aktuelle tiltag og anvendelse af udvalgsmedlemmers særlige kompetencer. Flere aktiviteter er gennemført sammen med andre organisationer. Fred og konfliktløsningsudvalget FN-forbundets bestyrelsesudvalg vedr. fred og konfliktløsning har i løbet af de to seneste år fået mange nye medlemmer og har nu i alt 35 medlemmer. Udvalget har været meget aktivt, og har fulgt den landsmødevedtagne strategi og handlingsplan, samtidig med at det har været muligt at inddrage andre aktuelle emner i løbet af perioden. Bestyrelsesudvalget har i perioden holdt udvalgsmøde ca. en gang i måneden. Derudover har udvalget forskellige arbejdsgrupper (Kaukasus, Vestsahara og Våbenhandelskontrol). Udvalgsmøderne afholdes på landssekretariatet i København, men har også deltagere over Skype. Dermed kan medlemmer også være aktive, selv om de ikke bor i København. Udvalget har oprettet en gruppe- således, at det er nemmere for medlemmerne at komme i kontakt med hinanden. Bæredygtighedsudvalget FN-forbundets bæredygtighedsudvalg har i perioden bestået af ca. 10 medlemmer. Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt i vedtagne strategi og handlingsplan, hvor arbejdet relateret til den igangværende forhandlingsproces vedr. globale bæredygtighedsmål (Post 2015-processen) er blevet prioriteret højest. Projektudvalget Bestyrelsens projektudvalg har dels selv udarbejdet projektidéer inden for Forbundets prioriterede arbejdsområder, som konfliktløsning, menneskerettigheder og bæredygtighed, dels har udvalget understøttet initiativer taget i forbundets politiske udvalg, herunder ikke mindst ved at pege på finansieringsmuligheder og medvirke ved ansøgninger. det, Verdens Bedste Nyheder, politiske landsmøder og studieture. Hvad angår medlemsaktiviteter, har de været fokuseret omkring hvervning af nye medlemmer i forbindelse med studiestartsarrangementer, kurser og generelle aktiviteter i FN-forbundet. 6.3 Sekretariatet Sekretariatet har oktober 2014 tre fastansatte medarbejdere og en praktikant, og har i foråret 2014 haft to praktikanter yderligere. I 2013 havde sekretariatet tre fastansatte medarbejdere, samt seks ansatte i kortere tid som praktikanter eller med løntilskud. I alt var ni personer tilknyttet sekretariatet i 2012, de fleste i deltids, midlertidige eller tidsbegrænsede stillinger; i 2011 var tallet i alt 12. Dertil har i alt 32 personer været honorarlønnede i perioden , dels til i regi af Skoletjenesten at gennemføre skolebesøg, dels til at yde IT-support samt bidrag til GLOBAL. Sommeren 2012 sagde FN-forbundets bogholder op, hvorefter regnskabet har været varetaget af generalsekretæren og ved ekstern bogføring frem til sommeren Foråret 2014 sagde FN-forbundets mangeårige sekretær op, og da der ikke er ressourcer til at ansatte ny sekretær, søges opgaverne løst af resten af sekretariatet. Udover kerneopgaverne har sekretariatet støttet projektgennemførelser, afholdelse af arrangementer, og assistance til lokalernes mange brugere. Udover vores egne interne møder (hvoraf der har været omkring 150 i perioden), så holdes åbne møder og arrangementer, hvor der i landsmødeperioden har været knap 20 offentlige arrangementer på sekretariatet. Vi tager imod skoler og andre grupper, og FN-forbundets venner, Skoletjenesten, DanMUN, UNYA-Danmark, RIKO og andre benytter sekretariatet til møder og arbejde; i perioden er det blevet til over 100 møder og arrangementer. Medlems- og oplysningsudvalget En stor del af FN-forbundets arbejde omhandler oplysning og medlemspleje. Når det kommer til oplysningsaktiviteter, har bestyrelsens medlems- og oplysningsudvalg siden sidste landsmøde primært fokuseret på Folkemø- 14

15 Bilag 1: Opfølgning på succeskriterier og mål for FN-forbundets udvalgsarbejde Medlems- og oplysningsudvalget Succeskriterie/mål Defineret marts 2013 Afholde årlige hvervearrangementer i forbindelse med studiestart Arrangere besøg i FN Byen for interesserede medlemmer fra hele landet Deltage i politiske kongresser/landsmøder hvert år Afholde mini-mun for politiske ungdomsorganisationer Status Oktober 2014 Hvervemøder på studier afholdt i 2012 i Aalborg, Aarhus og Odense, møde for nye frivillige i Aarhus og opstartsmøde for interesserede i Aalborg, september 2013 Besøg i FN-byen arrangeret for studerende på Fyn og i København i marts 2013 og for københavnske medlemmer i april 2014 Deltog i SF s landsmøde i maj 2013 og marts 2014 Afholdt under Folkemøderne i 2013 og % stigning i antallet af medlemmer Delvist opfyldt med en stigning på godt 7% i antal individuelle medlemmer og knap 12% i antal kollektive medlemmer Udarbejde kalender til brug for bestyrelsesudvalg og arbejdsgrupper mhp. koordinering af Ej opfyldt afventer ny hjemmeside arrangementer for hele Forbundet Deltage i Folkemødet på Bornholm FN-forbundet har deltaget i Folkemødet begge år i år med udvidede aktiviteter og mere synlighed Deltage i Roskilde Festival Ej opfyldt Udarbejde tilbud til virksomheder, som støtter Ej opfyldt FN-forbundet. Tilbud kan være kurser eller mini-model UN for virksomhedens ansatte Arbejde hen mod etablering af FN-gymnasier el.lign. med det formål at skabe mere fokus på FN i undervisningssektoren Projektudvalget Succeskriterie/mål Defineret marts 2013 Tilsikre at kommunikation om igangværende projekter når forbundets medlemmer via minimum et indlæg pr aktivitet i Global, på hjemmeside og/eller Facebook Tilsikre at medlemshvervningsaktiviteter er en del af projekter, særligt når projektet afholdes i Danmark Udarbejde minimum 4 fondsansøgninger årligt til mindre projekter, samt minimum 1 ansøgning til større projekt Menneskerettighedsudvalget Succeskriterie/mål Defineret marts 2013 Producere minimum 15 indlæg til nyhedsmedier som del af den løbende debat Producere mindst 2 politikpapirer (Internationale domstole samt flygtningepolitik) Projektansøgning om FN-skoler indsendt til EU-kommissionen, desværre med afslag Status Oktober 2014 Det er i næsten alle tilfælde opfyldt Det er opfyldt i forhold til deltagerne, som er blevet hvervet som medlemmer, men opfølgning har ikke fundet sted Er opfyldt. Der er indsendt et højere antal mindre ansøgninger Status Oktober 2014 Mål vurderes opfyldt, om end der ikke har været fintælling. Kun få udvalgsmedlemmer har bidraget til denne aktivitet. En radiooptræden indgår i optællingen ellers avisindlæg. Der er produceret et politikpapir om internationale domstole. Færdigt foråret

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012 Til punkt 3 Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012 1. Indledning Starten af den forgangne landsmødeperiode var præget af en dansk udenrigspolitik, der ikke

Læs mere

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012...

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... Til punkt 3 FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014 Indhold Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... 6 Aktiviteter 2013... 7 Presse- og medieomtale 2013...

Læs mere

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 1) Indledning FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for: Styrkelse af interessen for De Forenede Nationer; Forståelse

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv., 1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

GLOBAL FN-forbundets medlemsblad NR. 2 JUNI 2015

GLOBAL FN-forbundets medlemsblad NR. 2 JUNI 2015 GLOBAL FN-forbundets medlemsblad NR. 2 JUNI 2015 1 REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen, Trine Marqvard Nymann Jensen og Jørgen Estrup (ansvarshavende) FORSIDE: UN Photo/

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

bistandskronen 2010, mio. kr. *

bistandskronen 2010, mio. kr. * danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2010 bistandskronen 2010, mio. kr. * BISTAND I ALT: 16.124 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 71 % 11.413 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 29 % 4.711

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

GLOBAL. Om At sidde med ved forhandlingsbordet i FN & Global Governance. + interview med Eigil Andersen. FN-forbundets medlemsblad NR.

GLOBAL. Om At sidde med ved forhandlingsbordet i FN & Global Governance. + interview med Eigil Andersen. FN-forbundets medlemsblad NR. GLOBAL FN-forbundets medlemsblad NR. 5 OKTOBER 2013 Om At sidde med ved forhandlingsbordet i FN & Global Governance + interview med Eigil Andersen 1 REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FO-byen i Aarhus. FO-Aarhus er på 40 år vokset fra gælds- og lukningstrusler til en hel folkeoplysningens by.

FO-byen i Aarhus. FO-Aarhus er på 40 år vokset fra gælds- og lukningstrusler til en hel folkeoplysningens by. ... et netværk af aftenskoler og folkeoplysende foreninger NYTº01marts 2013 ÅRGANG 10 FO-byen i Aarhus FO-Aarhus er på 40 år vokset fra gælds- og lukningstrusler til en hel folkeoplysningens by. tema:

Læs mere

Udenrigspolitisk Redegørelse 2014

Udenrigspolitisk Redegørelse 2014 Udenrigspolitisk Redegørelse 2014 EM 2014 / 14 Sagsnr.: 2014 101631 Dok.nr.: 1660492 Forsidebillede: International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) IBCAO projektet startede i 1997, med nedsættelsen

Læs mere