Organisatorisk beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk beretning"

Transkript

1 Organisatorisk beretning Oktober 2012 oktober 2014

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Politiske fokusområder Menneskerettigheder Fred og konfliktløsning Bæredygtig udvikling Reform af FN 5 3. Organisatoriske fokusområder Kommunikation Oplysning og medlemshvervning Projekter 8 4. Kredse, interessegrupper og skoletjenesten Københavnskredsen Nordjyllandskredsen Netværket i Aarhus Skoletjenesten Folketingsgruppen FN-forbundets venner DanMUN UNYA Samarbejde med andre organisationer Nationalt Internationalt Styrende organer og sekretariatet De styrende organer Bestyrelsesudvalg Sekretariatet 14 Udgiver: FN-forbundet Store Kongensgade 36, 4.th 1264 København K Tlf

3 1. Indledning Ved starten af landsmødeperioden sås en klar tendens hen i mod at opprioritere Danmarks multilaterale arbejde, særligt ved øgning af andelen af den multilaterale del af dansk bistand. Dette dels ved udmeldinger fra den daværende udviklingsminister, Christian Friis Bach, dels i forbindelse med fremlæggelsen af Finansloven for Ved udgangen af landsmødeperioden er billedet desværre ikke ligeså klart, da Finanslovsforslaget for 2015 medfører yderligere skævvridning af den multilaterale bistand til fordel for bilateral bistand. FN-forbundet aktiviteter og repræsentation samt oversigt over pressedækning og politiske udtalelser ultimo oktober 2012 oktober Denne vil foreligge på landsmødet. Til gengæld har udenrigsminister Martin Lidegaard sammen med udviklings- og handelsminister Mogens Jensen i efteråret 2014 igangsat en debat under overskriften Mere Danmark i Verden, herunder et indlæg under FN s generalforsamling: FN er unik men udfordret. Desværre har det ikke medført, at det igen er muligt for FN-forbundet at følge FN s generalforsamling kontinuerligt, som vi ellers kunne frem til På udviklingsområdet fortsætter forhandlingerne om nye bæredygtighedsmål til afløsning af FN s 2015 Mål, på freds- og konfliktløsningsområdet indsætter Danmark militære styrker i Irak i kampen mod IS uden klare løsninger i FN-regi, herunder FN s Responsibility to Protect -princip, og på menneskerettighedsområdet samles fokus om Danmarks konventionsoverholdelse og på opfølgningen af Danmarks eksamination i FN s Menneskerettighedsråd. På det organisatoriske plan påbegyndte FN-forbundet i 2013 en strategiproces, der skal afdække nuværende arbejdsgange, søge at prioritere og fokusere vores indsats for at skabe en mere klar profil, stræbe mod en bedre geografisk fordeling af aktiviteterne og udnytte de begrænsede ressourcer bedre. Denne proces er igangsat på baggrund af medlems- og målgruppeundersøgelserne blandt nuværende og potentielle medlemmer, gennemført i 2011 og 2012, der begge viste, at der er en generel interesse for FN-forbundets arbejdsområde, men ikke alle kan se en rød tråd for FN-forbundets arbejde. Det foreløbige arbejde vil blive videregivet til den kommende bestyrelse til færdiggørelse i perioden Ikke alle FN-forbundets aktiviteter er beskrevet i nærværende beretning. For en detaljeret gennemgang i kronologisk rækkefølge henvises til aktivitetsoversigten: 3

4 2. Politiske fokusområder 2.1 Menneskerettigheder Menneskerettigheder i Danmark Arbejdet på dette felt har især haft den såkaldte UPR-proces (som gennemgår f.eks. Danmarks overholdelse af menneskerettigheder) som omdrejningspunkt, hvor FN-forbundet har bidraget til ngo-rapporter og også søgt at øge kendskabet til denne FN-proces gennem udarbejdelse af folder og diverse indlæg. FN-forbundet har ligeledes fulgt omlægningen af lovgrundlaget for Institut for Menneskerettigheders (IMR) arbejde, herunder især for det tilknyttede Råd. Omlægningen synes umiddelbart at have betydet en svækkelse af danske ngo ers indflydelse gennem Rådet på IMR s arbejde, hvilket kan få negative følger for det folkelige engagement. Et særligt emne på den danske bane har været Danmarks langvarige tilsidesættelse af nye statsløse borgeres særlige ret til at få tildelt statsborgerskab, ligesom regeringens arbejde med inkorporering (eller ej) af konventioner er blevet fulgt. Ytringsfrihed Inden for dette emne har der bl.a. været fokus på, om anti-terror-lovgivning kan/bør føre til generelle begrænsninger i ytrings- og mediefrihed, og sagen i Danmark mod ROJ-TV er blevet fulgt nøje. Inden for en tilsvarende problemstilling har udvalget bidraget med høringssvar omkring ny lov om efterretningstjenesterne i Danmark med budskab om, at sikkerhedshensyn ikke generelt kan overtrumfe eksempelvis retten til privatliv og retssikkerhed. Et andet emne indenfor overskriften er, hvordan menneskerettigheder skal varetages på de digitale platforme. FN-forbundet deltager i arbejdet omkring Dansk Internet Governance Forum og har også arrangeret selvstændige aktiviteter. Et emne som generel overvågning af den digitale kommunikation har også haft bevågenhed, idet heller ikke verdenssamfundet bør være et overvågningssamfund. Sociale rettigheder Den største aktivitet inden for dette felt har været vilkårene for afviste asylsøgere i Danmark. Disse synes at lande i et menneskeretsligt ingenmandsland med store menneskelige konsekvenser til følge. En konference samlede 150 interesserede, og forbundet har bidraget med forslag til, hvordan regeringen kan forbedre sin indsats. På flygtningeområdet har der også været fokus på Danmarks politik over for flygtninge fra Syrien, som ikke umiddelbart opfylder konventionen, men som heller ikke har udsigt til at kunne vende hjem på kort sigt. FN s flygtningedag er blevet markeret med aktiviteter i Aarhus og København. Emnet trafficking er også blevet belyst og diskuteret, og det står klart, at det kræver en flerstrenget og mellemstatslig indsats at hjælpe de ramte ud fra den vanskelige situation, de er kommet i. FN-forbundet har været medarrangør på aktiviteter om den globale udvikling af kvinders rettigheder. Internationale domstole Under dette emne har vi gennemført en studietur til Haag, afholdt en konference om internationale straffedomstole og udarbejdet et politikpapir. Projektet har været understøttet af midler fra Hermod Lannungs Fond. Konklusionerne på arbejdet er, at der er behov for mere international lovgivning som bidrag til at sikre både staters og borgeres legitime interesser. I politikpapiret er der bl.a. lagt op til, at Den Internationale Domstol bør bruges mere aktivt, og at der er behov for retlige mekanismer til at afgøre tvister mellem stater og økonomiske aktiviteter. Øvrige emner Foruden ovenstående emner har vi bl.a. arbejdet med rettigheder for oprindelige folk og med udviklingen i arbejdet mod tortur, ligesom Israel-Palæstina spørgsmål har indgået i arbejdet ud fra forskellige vinkler. Markering og aktivitet på FN-dage har haft særligt fokus. 2.2 Fred og konfliktløsning Dansk deltagelse i FN s fredsoperationer Vi har søgt at skabe debat om, hvorfor Danmark i meget begrænset omfang deltager i FN s fredsoperationer (af Danmarks ca udsendte soldater er kun omkring 40 udsendt gennem FN), bl.a. via kronik i Politiken om behovet for en permanent FN-styrke og ved at medvirke i TV2 s dækning af Danmarks beskedne støtte til FN s fredsbevarende indsatser. Global våbenhandelstraktat FN s generalforsamling vedtog i perioden våbenhandelstraktaten, der træder i kraft 24. december For at støtte vedtagelsen har FN-forbundet udsendt en udtalelse om traktaten, medvirket i P1 Orientering derom, samt af- 4

5 holdt seminar om våbenhandelskontrol. FN-forbundet har desuden tilsluttet sig den internationale koalition Control Arms, der samler organisationer der arbejder med våbenhandelstraktaten. Responsibility to Protect (R2P) Vi har søgt at skabe debat om R2P og international konfliktløsning herunder arbejdet med skrøbelige stater, konflikt forebyggelse og postkonflikt håndtering samt FN s rolle. FN-forbundet er tilsluttet International Coalition for the Responsibility To Protect (ICRtoP). Kaukasus For at oplyse om udviklingen i området, har FN-forbundet afholdt både filmaften og møde om Georgien (hvor Georgiens ambassadør og MF Rasmus Helveg (R) deltog), møde om Ukraine (med oplæg af Sofie Marseen, SILBA) samt vedtaget udtalelse om Ukraine-konflikten. Konflikten i Vestsahara I samarbejde med Professionshøjskolen Metropol blev gennemført en konference om Vestsahara-konflikten, hvor repræsentanter fra begge sider i konflikten samt internationale eksperter deltog, ligesom der har været skrevet artikler og gennemført bilaterale møder med hhv. Polisario og Dansk Marokkansk Forening. Mellemøsten I FN-forbundets arbejde for en fredelig udvikling i Mellemøsten, har vi bl.a. arrangeret møde med den palæstinensiske ambassadør Amro Alhourani, med den israelske ambassadør, samt møde om Kurdistan (med oplæg af udvalgsmedlem Miriam Moazzeni). Øvrige emner Der har været afholdt møder om droner med eksperter, samt møde om Sri Lanka (med oplæg af antropolog Birgitte Refslund Sørensen). 2.3 Bæredygtig udvikling FN s 2015 Mål Som del af arbejdet med at sikre opfyldelsen af målene, afholdt FN-forbundet konference på Christiansborg om Global, bæredygtig udvikling og FN s 2015 Mål, ligesom vi har deltaget i den årlige kampagnedag Verdens Bedste Nyheder (i 2014 både i Aalborg og flere steder i København). 92-gruppen, og er herigennem aktiv deltager i 92-gruppens arbejdsgruppe om Post 2015-forhandlingerne. Her har vi bidraget med input og kommentarer til positionspapir og til udenrigsministeriet i forbindelse med væsentlige forhandlinger, herunder OWG s (Open Working Group) afsluttende forhandlinger om anbefalinger til kommende bæredygtighedsmål. FN-forbundet har på 92-gruppens vegne deltaget i møde i UNECE (FN s regionale organisation for Europa) om monitorering og ansvarlighed i relation til post 2015-processen. Civilsamfundets betydning i post 2015-processen og for bæredygtig udvikling i almindelighed har været er vigtigt fokuspunkt, og der er derfor udarbejdet et arbejdspapir/ politikpapir om dette tema, ligesom der er udarbejdet forskelligt informationsmateriale om post 2015-processen. Undervejs i perioden er oplevet et stigende behov for oplysning om post 2015-processen til en bredere befolkningsgruppe og for aktiv inddragelse af relevante målgrupper i processen. Derfor har vi taget initiativ til et kampagnearbejde med det formål at afholde inddragende aktiviteter. Foreløbig er der aftaler med Globale Gymnasier om en essaykonkurrence, med Københavns Kommune om undervisningsforløb, med Københavns Universitet om en studiegruppe og med en række pubber om quizaftener. Disse aktiviteter vil blive afviklet i næste landsmødeperiode. 2.4 Reform af FN Foruden bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og fred og konfliktløsning vedtog FN-forbundet på landsmødet 2012 at fokusere på reformer af FN og FN s arbejdsgange. Denne beslutning er blevet fulgt i forhold til arbejdet indenfor de enkelte politikområder, hvor der ikke kun er fokuseret på en gennemgribende reform af FN-pagten og FN s Sikkerhedsråd, men også på reformer, der allerede gennemføres indenfor rammerne af den eksisterende pagt: Peer-review-mekanismen Universal Periodic Review i fht. menneskerettighedsarbejdet, Responsibility to Protect indenfor fred- og konfliktløsningsområdet, og efterlevelsen af en integreret tilgang til udvikling under princippet om bæredygtig udvikling, samt betydningen af at involvere civilsamfundet. Disse synspunkter blev bl.a. fremført ved debatprogram i Radio24/7. Post 2015-processen FN-forbundet er medlem af bl.a. Globalt Fokus og 5

6 3. Organisatoriske fokusområder 3.1 Kommunikation I den forgangne landsmødeperiode har vi på kommunikationssiden udvidet vores aktiviteter væsentligt. Således tilbyder vi nu vores medlemmer flere indgangskanaler for information om vores arbejde: Medlemsbladet Global; Månedlige medlemsmails med aktivitetskalender; FN-forbundets hjemmeside; Hjemmesiden Globalis.dk; Facebook- og Twitter-konti for både FN-forbundet og Globalis. Medlemsbladet Global I løbet af 2013 udgav vi seks numre af Global, som dækkede temaerne internationale domstole, ligestilling, flygtninge, udviklingsbistand, global governance og menneskerettigheder. I 2014 har vi igennem foreløbigt fire numre af Global sat fokus på Rusland-Ukraine konflikten, oprindelige folks rettigheder, konfliktforebyggelse og FN s generalforsamling. Facebook FN-forbundets Facebook-konto bliver opdateret hyppigt, og er nu blevet suppleret med en selvstændig Facebook-konto til Globalis. For begge gælder det, at de hjælper os med at nå ud til en bredere kreds af potentielle medlemmer inden for flere alders- og interessegrupper. Man kan for eksempel se en tydelig øgning af trafikken til Globalis.dk, efter den også fik en platform på Facebook. Via Facebook giver vi interesserede adgang til nyheder om FN, artikler på vores hjemmeside, nyheder om vores arrangementer, jobs i FN og muligheder for at være frivillig i FN-forbundet. I al vores Facebook-kommunikation sørger vi for at holde en positiv tone med en skarp kant. Som det ses af nedenstående statistik har vi øget vores fanskare på Facebook betragteligt inden for de seneste to år. Det skyldes dels et øget aktivitetsniveau på siden, øget inddragelse af Facebook i vores aktiviteter, samt enkelte sponsorerede aktiviteter på siden. Det er desværre ikke muligt at trække en fuldstændig statistik, for så vidt angår antal læsere, men fra udgivelsesplatformen Issuu ligger tallet gennemsnitligt på 110 læsere. I samarbejde med FN-forbundets politiske udvalg, Folketingsgruppen, kredse m.fl. forsøger vi løbende at udvikle medlemsbladet og øge vores faste læserskare. Hjemmeside Vores hjemmeside er stadig en af vores vigtigste informationskilder. Det er her vores medlemmer og andre interesserede kan læse nyheder fra Forbundet, FN eller andre relevante organisationer og finde uddybende information om relevante emner. Antal besøgende svinger mellem per måned, heraf mellem unikke, med de mest populære sider værende hovednyhederne fra forsiden, efterfulgt af de mere tematiske og foreningsorienterede sider (Om os, Politiske fokusområder o.lign.). Vores Globalis-hjemmeside er ligesom de foregående år meget anvendt. Antal besøgende svinger mellem , heraf mellem unikke. Vores Facebook-konto for Globalis blev oprettet i marts Siden da har vi opnået 350 faste støtter, og nye kommer til hver uge. På facebook.com/globalis.dk deler vi statistik og sjove fakta fra vores Globalis-hjemmeside, samt relevante nyheder fra FN og andre aktører. Vores målgruppe for vores Globalis-konto er primært skoleelever, lærere, studerende og andre med interesse for statistisk data om international udvikling. Twitter Udover vores Facebook-konti oprettede vi i marts 2014 Twitter-konti for både FN-forbundet og Globalis, og senest er vores kreds i Nordjylland (FN-forbundet Nord) også kommet til. Disse bruges primært til at blande os i samtalen om dansk (udviklings)politik, i forbindelse med kampagner (f.eks. Verdens Bedste Nyheder) og inter- 6

7 nationale møder, og til at skabe kontakt til politikere, meningsdannere, journalister og andre FN-interesserede gennem såkaldte hashtags. Vi bruger flere hashtags til at nå vores målgrupper, heriblandt #DKiVerden, #DKaid, #DKpol og vores eget #globaltansvar. Vores følgerskare på FN-forbundets twitterkonto er steget støt fra ca. 100 i april 2014 til godt 300 i oktober 2014, heriblandt politiske partier, FN-organisationer, Udenrigsministeren, Clement Kjersgaard, Verdens Bedste Nyheder, U-landsnyt. dk og en række danske ngo er. Vores Globalis-konto har indtil videre en mere beskeden fanskare på omkring 40, men heriblandt er vigtige følgere som Nordisk Ministerråds informationstjeneste, Globale Gymnasier, UNRIC, Udenrigspolitisk selskab, Altinget, IT i gymnasiet, Rektorforeningen og flere lærere og skoler/gymnasier. Vores twitter-konto for Nordjyllandskredsen vedligeholdes lokalt af kredsens medlemmer, med det formål at udbrede information om FN i Nordjylland. På få måneder har de fået en foreløbig følgerskare på ca. 30, heriblandt Ræson, UNRIC, U-landsnyt.dk, WFP og Copenhagen Institute on Risk and Sustainability. 3.2 Oplysning og medlemshvervning Oplysning Folkemødet har været et af FN-forbundets hovedaktiviteter på oplysningsfronten de sidste tre år. Efter vores beskedne deltagelse i 2012 har vi løbende udviklet vores aktiviteter på Folkemødet. I år kunne vi således tilbyde flere oplysningsaktiviteter end nogensinde før: mini-model UN om Syrien for ungdomspolitikere, speeddating for frivillige unge, oplysning om mødredødelighed, tale på Speaker s Corner og debat med bl.a. den amerikanske ambassadør. om både generelle og mere specifikke problemstillinger inden for international politik og udvikling samt inddrage medlemmer både eksisterende og nye i FN-forbundets arbejde. Det er vores erfaring, at studieture skaber grobund for en aktiv og engageret medlemsskare, og der er derfor allerede planer om to studieture i næste landsmødeperiode: til FN i Genève og til de internationale domstole i Haag. Medlemshvervning Pr. 12. oktober 2014 har FN-forbundet 269 individuelle medlemmer og 32 kollektive medlemsorganisationer, der har betalt kontingent, mens 6 kollektive medlemsorganisationer står i restance. Som nedenstående graf viser, er der dermed sket en lille fremgang i medlemstallet siden sidste landsmøde. Der er dog stadig rigelig plads til forbedring, hvorfor vi vil søge at prioritere medlemshvervning højt i perioden Medlemsdatabasen har fortsat voldt en del problemer. Det er nemt via vores nye system at melde sig ind som nyt medlem, men det er sværere for en del af vores eksisterende medlemmer at forny medlemskabet via hjemmesiden, ligesom det nye system ikke har indfriet forventningerne på kommunikationssiden. Der søges fortsat efter alternative løsninger. En anden gentagende oplysningssucces er Verdens Bedste Nyheder. FN-forbundet var i år med til den femte kampagne af denne art, og kunne i år også byde vores ungdomsnetværk UNYA-DK velkommen sammen med skoletjenesten og DanMUN. Kulturnatten i København har de seneste år haft FN-forbundet på programmet primært med aktiviteter arrangeret af vores københavnskreds. I år udvidede vi vores aktiviteter, i det vores skoletjeneste sammen med Dan- MUN var med til at sprede budskabet om globalt ansvar i FN Byen, som holdt åbent hus hele Kulturnatten. Som nævnt ovenfor har vi i perioden siden sidste landsmøde afholdt tre studieture til Vestsahara, Haag og New York. De har alle været med til at udbrede information Medlemsstatistik siden 2008 opgjort pr. oktober i forbindelse med landsmøder En gennemgående hverveaktivitet de seneste år har været besøg på universiteter i forbindelse med studiestart. Dette giver altid nye medlemmer og hjælper samtidig med at udbrede kendskabet til FN, FN-forbundet og vores politiske prioriteter. Vores indsats på området har primært været fokuseret på provinsen, især Aalborg og Aarhus, da der her synes at være et større behov for muligheder for at engagere sig frivilligt. Udover denne hverveaktivitet sørger vi for at indtænke medlemshvervning i Forbundets aktiviteter, herunder sær- 7

8 ligt vores konferencer, studieture og kurser. Deltagelse på sidstnævnte kræver medlemskab, mens der for studieture gælder lavere priser for medlemmer end ikke-medlemmer. Ved alle vores konferencer sørger vi desuden for at fremhæve, at alle deltagere har mulighed for at blive medlem af FN-forbundet og dermed støtte op om globalt ansvar og en god sag. Vores seneste medlemsundersøgelse viser, at det netop er ovennævnte aktiviteter, der skaber kendskab til FN-forbundet og giver anledning til at melde sig ind og forblive medlem og i mange tilfælde engagere sig aktivt i vores arbejde. Det er positivt og giver naturligvis anledning til at fortsætte disse aktiviteter blandt vores målgrupper. Medlemsundersøgelsen viser dog også, at vores medlemmer efterspørger en stærkere profil for FN-forbundet der mangler sammenhæng i vores arbejde, gennemslagskraft i forhold til medier, og synlighed over for unge, mener flere. FN-forbundets igangværende strategiproces adresserer netop disse problematikker og søger at skabe en rød tråd i vores arbejde og en klar profil for vores organisation. 3.3 Projekter Som det fremgår af gældende strategi og handlingsplan er ønsket at gøre FN-forbundet til en projektbærende organisation. Dette må siges at være opfyldt, idet aktiviteten i 2012 lå inden for en økonomisk ramme på ca kr., medens der i 2013 var tale om en stigning til over 1 million kr. Antallet af projekter havde en tilsvarende stigning. Der har været tale om mindre projekter som konferencer og delegationsrejser, og mellemstore aktiviteter som kurser, hvor unge fra EU-lande kan trænes i projektledelse og formidling af globale problemstillinger. Vi har endvidere ansøgt om større og længerevarende projekter, der sigter mod kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer, dog uden at vi har opnået bevillinger i beretningsperioden. den for den overordnede ramme. Det første møde fandt sted i Danmark, hvor en projektgruppe i Nordjylland fremviste eksempler på bæredygtig energi. Et andet af studiebesøgene fandt sted på Svalbard og handlede om klimaændringer i Arktis. Studieture til FN-institutioner har været et højt prioriteret område, hvor projektudvalget selv har arrangeret ture og ydermere har støttet initiativer fra FN- forbundets politiske udvalg. Siden sidste landsmøde har vi således gennemført studieture til FN i New York, til Vestsahara og til Haag med besøg på de internationale domstole. Omkring studierejserne har der været såvel forberedende møde for deltagerne og efterfølgende aktiviteter rettet mod en bredere kreds af interesserede. Sidst men ikke mindst har vi i denne periode omdelt brætspillet Verden på Spil til 150 folke- og efterskoler, sprogskoler og alle landets centre for undervisningsmidler. Projekterne har både været med til at profilere FN-forbundet udadtil og til en dygtiggørelse af tillidsfolk og frivillige. I 2012 og 2013 har FN-forbundet gennemført kurser for unge europæere - i Danmark to kurser om hhv. menneskerettigheder og kultur og sproglæring, og i Moldova om hhv. FNs 2015 mål og demokrati og deltagelse i lokale ungdomsngo ere. Vi har deltaget i et globalt projekt i Filippinerne om Local Youth Employment, hvor unge fra europæiske og asiatiske lande udviklede ideer, og senere drøftede dem med beslutningstagere fra de samme lande. I har vi stået for et EU læringsprojekt om bæredygtighed med titlen The State of Europe. Hvert af de deltagende lande har fået tildelt et tema in- 8

9 4 Kredse, interessegrupper og skoletjenesten 4.1 Københavnskredsen Københavnskredsen har i perioden fortsat fokuseret på arrangementer rettet imod bredere målgruppe end den kernegruppe, som almindeligvis er interesseret i de emner, der relaterer sig til FN-forbundets arbejde. Derudover har kredsen engageret sig i et projekt om oplysning om de mål, der fra 2015 skal erstatte 2015-målene. Kredsens vigtigste aktiviteter har været: Åbent hus på Kulturnatten i København: Københavnskredsen har gjort det til en tradition at stå for FN-forbundets aktiviteter på kulturnatten. I 2012 var temaet Afrika med flere oplægsholdere i løbet af aftenen. Der var et pænt fremmøde, om end oplæggene kom til at fylde mere end planlagt, idet der ikke var plads/tid til besøgende, der blot ville høre om forbundets arbejde. I 2013 forsimplede vi derfor konceptet, så der var god tid til at snakke med repræsentanter for de forskellige udvalg. Det blev suppleret med et FN-spil udviklet af kredsen. Der var et flot fremmøde (ca. 70 personer i løbet af aftenen) og stor interesse for både samtale og spil. Dette koncept dannede også baggrund for vores aktiviteter på Kulturnatten i Post-2015-projekt: Kredsen har etableret en arbejdsgruppe sammen med bæredygtighedsudvalget om et oplysningsprojekt om post Arbejdsgruppen består af københavnskredsen samt flere fra bæredygtighedsudvalget. Projektet har flere underprojekter rettet mod skolebørn, gymnasier, universiteter samt voksne. Der blev i foråret 2014 søgt penge til projektet fra udenrigsministeriet, hvilket i første omgang gav afslag med en opfordring til, at Forbundet fik lavet flere samarbejdsaftaler og derefter sendte ansøgningen igen. Der blev siden etableret samarbejde med blandt andet Københavns Kommune, Politiken, Københavns Universitet m.fl., ligesom der har vist sig stor interesse for at sidde i dommerpanelet i den essaykonkurrence, der er del af projektet. Der er sendt en revideret ansøgning til udenrigsministeriet, men i skrivende stund er der ikke kommet svar. Derudover var kredsen på gaden for at markere menneskerettighedsdagen i Nordjyllandskredsen FN-forbundet Nordjylland blev formelt oprettet ved den stiftende generalforsamling d. 30. januar 2013 og eksi- sterer som en lokal kreds under FN-forbundet Danmark. Vedtægterne er skrevet i samarbejde med sekretariatet med det formål, at FN-forbundet Nordjylland kan være en del af det nationale samarbejde og den nationale koordinering, men samtidigt operere selvstændigt for at udnytte styrkerne ved ligeledes at være et lokalt forbund. FN-forbundet Nordjyllands arbejde udføres af en gruppe bestående af ca. 15 aktive medlemmer af FN-forbundet. I foråret 2014 arrangerede FN-forbundet Nordjylland en stort anlagt foredrags- og debataften om FN, udvikling og fredsbevarende missioner, som blev besøgt af ca. 90 studerende og afsluttet med en god debat. Dette var forbundets første offentlige arrangement og ledte til en evalueringsmæssig konklusion om, at der eksisterer en stor gruppe studerende med interesse i FN-relaterede emner. Efterfølgende har forbundet holdt foredrag, også med debat/q&a, hvor deltagelsen har været af et mindre omfang. I takt med at forbundets målsætning er at nå et bredere publikum end universitetsstuderende, og samtidig skabe debat og opmærksomhed om FN, udvikling og Danmarks rolle i forhold til FN, er det med stor forventning, vi ser frem til efteråret Der er planlagt to arrangementer i samarbejde med Aalborg universitet, hvor det forventes, at både studerende og andre vil deltage. Især ser vi frem til arrangementet d. 20. november, som er en politisk debat om Danmark og FN med deltagelse af bl.a. Marianne Jelved. I FN-forbundet Nordjylland arbejdes der også på at etablere en skoletjeneste, hvilket forhåbentligt er tæt på at være en realitet, når landsmødet afholdes. Forbundet er på Facebook og Twitter, hvilket er et fokusområde, der løbende optimeres via feedback fra deltagere ved arrangementerne og igennem diskussioner til kredsmøderne. Det forventes, at antallet af følgere/likes vil blive forøget væsentligt i forbindelse med de planlagte arrangementer i efteråret Netværket i Aarhus 14. november 2013 afholdt vi i samarbejde med Folkeuniversitetet et debatmøde med titlen FN og den nye verdensorden med undertitlen samarbejde eller kaos? Jørgen Estrup deltog som den ene indleder og Christian Juhl fra Enhedslisten som den anden. Tonny Brems Knudsen, lektor fra Statskundskab og medlem af FN-forbundets venner var ordstyrer. Derudover har vi afholdt møder i netværket i juni og november 2013, hvor vi lagde planer for flere åbne arrangementer. 1. oktober 2014 arrangerede vi et debatmøde 9

10 med titlen Dansk Udviklingsbistand i praksis, atter med Folkeuniversitetet som samarbejdspartner. Anne Mette Kjær, lektor fra Statskundskab, Finn Tobiesen fra Vedvarende Energi og Thure Hastrup fra Consulthuria indledte. Tonny Brems Knudsen var atter ordstyrer. 4.4 Skoletjenesten København Skoletjenesten i København har haft et fantastisk forår 2014 med skole- og gymnasiebesøg og en masse nye frivillige. FN-forbundets praktikanter tog initiativ til en introduktionsaften, hvor interesserede mødte op for at høre mere om Skoletjenesten og FN-forbundets arbejde. Mere end 20 nye frivillige deltog derefter i gruppesamtaler, før de blev optaget i Skoletjenesten. De nye frivillige kræfter har arbejdet på en opdatering af KlimaMUN for gymnasier, som i starten af august blev afprøvet med stor succes på Nørre Gymnasium og Faaborg Gymnasium. Derudover blev der i august afholdt en ringedag, hvor Skoletjenesten tog kontakt til gymnasier på Sjælland for at informere dem om Skoletjenestens tilbud. Det førte til en masse nye kontakter, som forhåbentligt kan føre til flere skolebesøg. Aalborg Derudover bidrog foråret 2014 til en forberedelse af opstart af Skoletjenesten i Aalborg. FN Forbundets frivillige fra Aalborg var med Skoletjenesten fra København på besøg i FN Byen, der førte til sparring med FN Byens praktikanter samt Skoletjenesten fra Københavns frivillige om undervisning i FN-relaterede emner til gymnasie- og folkeskoleelever. Det har givet FN-forbundets frivillige i Aalborg en god ballast til at starte Skoletjenesten op i Aalborg i slutningen af Aarhus Fokus for skoletjenesten i Aarhus har i den pågældende periode i særdeleshed været at promovere Aarhus-afdelingen på forskellig vis, og gøre flere skoler, gymnasier og studerende bekendte med vores eksistens. I august 2013 afholdte vi opstartsmøder for nye interesserede medlemmer. Her blev der oprettet dels et skoletjenesteudvalg til varetagelse af alle skolebesøg, og et foredragsudvalg til planlægning og gennemførelse af foredrag og diverse andre events. Facebookgrupper for begge udvalg blev desuden oprettet for at sikre de aktive et fælles kommunikationsforum og bedre intern koordination og struktur. Ved samme møder rekrutterede vi desuden ca. 10 nye frivillige, men mange faldt desværre fra igen efter kort tid. Skoletjenesten har i perioden været engageret til diverse aktiviteter, herunder foredraget FN og den nye verdensorden samarbejde eller kaos? i november 2013, samt Skoletjenestens besøg på henholdsvis Risskov Efterskole, Haderslev Handelsskole, Mulernes Legatskole og Rosborg Gymnasium (oktober-december 2013). Skoletjenestens tidligere fastsatte mål om flere besøg på gymnasier blev herved nået i perioden. Tilbagemeldingerne fra de forskellige skoler har generelt været meget positive, og blandt andet besøget på Risskov Efterskole er nu blevet en tilbagevendende begivenhed. Siden begyndelsen af indeværende år er aktivitetsniveauet for skoletjenesten desværre dalet gradvist. Dette skyldes i høj grad manglende tid og ressourcer hos skoletjenestekoordinatorerne, som i august 2014 begge er trådt ud af skoletjenesten grundet flytning. Det har desværre ikke været muligt at finde afløsere. Vurderingen er, at der for nuværende ikke synes at være opbakning til at føre afdelingen videre i dens nuværende form. Med hjælp fra skoletjenesterne i Aalborg og København arbejdes der på en revitalisering af den aarhusianske skoletjeneste i næste landsmødeperiode. 4.5 Folketingsgruppen FN-forbundets folketingsgruppe består af Jakob Ellemann-Jensen (Venstre), Mette Gjerskov/John Dyrby Paulsen (Socialdemokratiet), Per Stig Møller (Det Konservative Folkeparti), Lone Loklindt (Radikale Venstre), Hans Kristian Skibby (Dansk Folkeparti), Mette Bock (Liberal Alliance), Trine Pertou Mach (Socialistisk Folkeparti) og Christian Juhl (Enhedslisten). I løbet af perioden har gruppen været samlet enkelte gange, og medlemmerne har bidraget ved at skrive til medlemsbladet GLOBAL eller ved at medvirke i FN-forbundets arrangementer. Folketingsgruppen var medarrangør af konferencen Global, bæredygtig udvikling og FN s 2015 Mål, afholdt på Christiansborg september Kontakten til medlemmerne og deres partier er søgt vedligeholdt i forbindelse med Folkemødet på Bornholm 2013 og 2014, hvor først og fremmest ungdomspolitikere er blevet inddraget, og i forbindelse med partiernes landsmøder, hvor vi mest markant har deltaget i SF s landsmøder, mens vores tilstedeværelse på Socialdemokratiets og Radikale Venstres kongresser hhv. landsmøder er varetaget via deltagelsen af medlemmer valgt til FN-forbundets bestyrelse. Trine Pertou Mach (SF) og Stine 10

11 Brix (Enhedslisten) var med i FN-forbundets uddeling på Kongens Nytorv, i forbindelse med Verdens Bedste Nyheders kampagnedag FN-forbundets venner FN-forbundets formand Jørgen Estrup tog i efteråret 2008 initiativ til at etablere en selvstyrende gruppe af erfarne FN-folk og andre med stor indsigt i FN-spørgsmål med det formål at styrke FN-idéen og dens realisering. Dels ved at løfte niveauet for den politiske diskussion via den ekspertise gruppen ville besidde, dels ved at højne FN-forbundets status og gennemslagskraft i offentligheden, herunder i forbindelse med kontakten til Folketingets FN-gruppe. Gruppen skulle således først og fremmest ses som et forsøg på at modvirke den almindelige tendens i den offentlige debat til nedprioritering af multilaterale idéer og løsninger. Siden starten i foråret 2009 har gruppen omfattet ca. 20 medlemmer, som jævnligt har holdt møder om presserende problemer inden for det multilaterale område og iværksat initiativer til støtte for FN-forbundets arbejde. Kredsen fungerer som FN-forbundets venner. I perioden har FN-forbundets venner afholdt i alt 11 møder, som har fundet sted hos FN-forbundet, på Christiansborg eller i Udenrigsministeriet. På dagsordenen har bl.a. været: Konflikten i Syrien; FN s udviklingsdagsorden post 2015; Ukraine og sikkerhed og samarbejde i Europa; FN s post-conflict indsats og nødvendighed af statebuilding ; CSO-indsatsen internationalt under pres; international retsforfølgning af krigsforbrydelser; humanitær bistand; FN-reformer. Om sidstnævnte emne har kredsen haft et fællesmøde med bestyrelsen for FN-forbundets Folketingsgruppe. Desuden har kredsen været inviteret til dialogmøder med udenrigsminister Martin Lidegaard, udviklingsminister Christian Friis Bach, udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Flere af kredsens medlemmer har løbende haft debatartikler i dagspressen og medvirket i diverse arrangementer, herunder i forbindelse med studiestarten på landets universiteter og højere læreanstalter og i orientering om karrieremuligheder inden for FN. Medlemmer af kredsen har ligeledes bidraget til arbejdet med at starte FN-forbundets nye lokalkreds i Aalborg. 4.7 DanMUN DanMUN har i perioden gennemgået en større omstrukturering. Dette har indbefattet en nyori- entering af organisationen, fra udelukkende at fokusere på den årlige Model United Nations konference i uge 42 til også at indbefatte en MUN club (DanMUN Society som afholder et mini-mun cirka hver anden måned), et kommende nationalt MUN-samarbejde og på sigt et nordisk samarbejde. Desuden har der været en støt stigning af eksterne arrangementer, mens DanMUN deltog i kulturnatten i hhv. 12 og 13 ved FN Forbundet så er DanMUN i år arrangør af sin egen aktivitet i FN Byen. Samtidig har YATA (Youth Atlantic Treaty Association) og DanMUN sammen arrangeret paneldebatter kredsende om Kinas maritime ambitioner og dertilhørende territoriale disputer. Selv samme emne er det scenarie, som årets DanMUN-konference har beskæftiget sig med. Et massivt indsatsområde siden 2012 har været kommunikation og marketing. Vi har nu ramt 1000 likes på Facebook og har igen i år investeret tid og kræfter i en ny hjemmeside. At DanMUN efterhånden er sat på landkortet, kunne ses, da vi i 2013 indførte en åbningsceremoni under konferencen og fik Mogens Lykketoft til at komme som taler. Vi har som udgangspunkt ingen problemer med at tiltrække både prominente og ekstremt vidende talere, men med henblik på udbredelse af MUN i Danmark er vi begyndt at være opmærksomme på at udnytte den førstnævnte kvalitet og ikke kun den sidste. Hvad angår økonomi, er foreningen til stadighed afhængighed af Lannung fondens trofaste støtte men i år har vi også modtaget støtte fra DJØF og fortsætter vores samarbejde med Hærens Officersskole, som lader os benytte Frederiksberg Slot til konferencen. Det er fortsat vores hensigt at holde deltagerbetaling til aktiviteter (herunder især konferencen) til et minimum, således at potentielle deltagere ikke begrænses af indkomst. 4.8 UNYA I foråret 2014 blev foreningen UNYA (United Nations Youth Association Denmark) etableret. UNYA har til formål at samle ungdomsorganisationer, der arbejder med FN s virke og værdier, samt fungere som en platform for ungdomsaktiviteter relateret til FN s virke og værdier. UNYA er en selvstændig ungdomsorganisation med stærke bånd til FN-forbundet og FN-forbundets skoletjeneste. UNYA består af selve UNYA s sekretariat, hvor aktiviteter direkte relateret til UNYA planlægges, samt partnerorganisationer, inklusiv DanMUN, DanMUN Society og Think Rights. Opstartsmødet blev afholdt i FN Byen med over 100 unge deltagere. Her blev UNYA s mission og vision, opbygning og partnerorganisationer præsenteret. En 11

12 måned senere blev UNYA s sekretariat etableret med forskellige arbejdsgrupper, inklusiv Fred og konflikt, UN Case Competition, Migration og advocacy for en genopstart af Youth Delegate programmet. 5. Samarbejde med andre organisationer 5.1 Nationalt Det er vigtigt for FN-forbundet at indgå i netværk og tæt samarbejde med andre organisationer, og vi har i perioden søgt at fastholde og udvide vores kontaktflader. Vores kontakt med FN-organisationerne har dels været med UNRIC (FN s vesteuropæiske informationskontor i Bruxelles), hvor vi på baggrund af UNRIC s kampagne mod vold mod kvinder i 2011 fortsat har kunnet benytte de bedste plakater til udstillinger, og dels med de nordiske FN-repræsentationer i København, først og fremmest UNDP, UNFPA og WFP. Vores tidligere samarbejde med WFP omkring det årlige Walk the World er ophørt, men FN-forbundet administrerer fortsat Stop Sult Fonden og er repræsenteret i Fondens bestyrelse ved næstformand Trine Marqvard Jensen. FN-forbundet er medlem af 92-gruppen, Forum for Bæredygtig Udvikling, repræsenteret ved Andreas Hansen, som er det policy-forum, hvor vi arbejder tættest sammen med miljø- og udviklingsngo er omkring Danmarks internationale forpligtelser på miljø- og udviklingsområdet. Det er særligt i regi af 92-gruppen, vi er involveret i post-2015-aktiviteter. FN-forbundet er, repræsenteret ved Jørgen Estrup, medlem af Globalt Fokus, som er resultatet af sammenlægningen af NGO Forum og Concord Danmark, der fortsat udvikler sig fra at være et kontaktudvalg mellem bistandsngo er og tidligere udviklingsministre, over at være et forum for diskussion og påvirkning af dansk bistandspolitik, til også at være involveret i FN s 2015 Mål og post-2015-processen. I samarbejde med Danida og UNDP står Globalt Fokus bag kampagnen Verdens Bedste Nyheder, som FN-forbundet også indgår aktivt i. FN-forbundet er fortsat kontaktpunkt i det brede netværk af ngo er, der arbejder med menneskerettigheder, og Jørgen Estrup repræsenterer FN-forbundet i Rådet for Institut for Menneskerettigheder, støttet af Ole Olsen. FN-forbundet medvirker fortsat i den årlige Ruslandskonference, hvor Dansk-Russisk Forening er primus motor; Jørgen Estrup er medlem af Foreningens partnerskabskreds. 12

13 Flemming Thøgersen repræsenterer FN-forbundet i CISU (tidl. Projektrådgivningen), Dansk Folkeoplysnings Samråd, Netværket for oprindelige Folk og Esperantoforeningen; og Torben Jacobsen og Jens Vexø repræsenterer FN-forbundet i UNICEF Danmark; Jens Vexø er medlem af Østersø NGO Netværket; Lave Broch repræsenterer FN-forbundet i DanWatch og Danmarks Fredsråd; Anne Berit Larsen sidder i RIKO s Råd; og i Dansk Flygtningehjælp sidder Jørgen Estrup, Bente Rich og Ole Olsen i repræsentantskabet og Bente Rich i deres Asyludvalg. Flemming Thøgersen og Torleif Jonasson sidder i bestyrelsen for Fonden for Fred og Internationalt Samarbejde. 5.2 Internationalt FN Siden Udenrigsministeriet fjernede tilskuddet til at deltage i parlamentarikerdelegationen til FN s generalforsamling, har FN-forbundet ikke haft ressourcer til at varetage repræsentationen kontinuerligt. Det lykkedes dog i 2013, delvist med finansiering fra 92-gruppen, hvor landsformand Jørgen Estrup varetog både FN-forbundets og 92-gruppens interesser. Dertil lykkedes det efter en flere år lang ansøgningsproces endelig i 2013 at opnå konsultativ status til FN s Økonomiske og Sociale Råd, ECOSOC, som supplerer vores akkreditering til FN s Informationsafdeling, DPI. I praksis vil det gøre det nemmere at tilmelde deltagere til møder, der afholdes i regi af ECOSOC. WFUNA Verdensforbundet af FN-forbund (WFUNA), som FN-forbundet er medlem af, holdt i perioden plenary i Rio de Janeiro, hvor FN-forbundet var repræsenteret ved landsformand Jørgen Estrup. I forhold til WFUNA s eksekutivkomite ønsker FN-forbundet ikke at stille op, da vi ikke har ressourcerne til at varetage medlemskabet, hvorfor vi fortsat står over i forhold til det tidligere etablerede, nordiske rotationsprincip. På europæisk niveau mødes vi med de andre FN-forbund én til to gange årligt, i hhv. Bruxelles (med særligt fokus på relationen mellem EU og FN, og hvor man kan mødes med FN s regionale informationskontor), og i Genève (traditionelt i forbindelse med samling i FN s Menneskerettighedsråd). WFM FN-forbundet har i den forløbne periode deltaget i ar- bejdet i World Federalist Movement (WFM), hvor Jørgen Estrup og Bente Nielsen er medlemmer af Council, som mødes én gang årligt. Siden 2012 har Bente Nielsen været kasserer for WFM. Nordisk samarbejde De nordiske FN-forbund samarbejder fortsat omkring online undervisningsplatformen Globalis, og generalsekretærer og de fleste formænd mødes én til to gange årligt til overordnet, fællesnordisk møde. Det ene møde foregår traditionelt i København med deltagelse af repræsentanter for FN s organisationers nordiske kontorer. I kredsen er en interesse i at gennemføre fælles aktiviteter i forbindelse med FN s jubilæum i Styrende organer og sekretariatet 6.1 De styrende organer Bestyrelsen har i perioden afholdt 15 møder og forretningsudvalget 16 møder. FN-forbundets repræsentantskab har afholdt to møder i 2013 samt ét møde i foråret Udover repræsentantskabets faste punkter var der til hvert møde et særligt tema: Statebuilding-bistand til konfliktramte stater Regnefejl og facitlister i FN s fredskalkyle v/jørgen Lissner; Et revitaliseret FN? -- på baggrund af årets generalforsamling v/jørgen Estrup og Helle Munk Ravnborg (Mellemfolkeligt Samvirke); samt orientering og diskussion af FN-forbundets igangværende strategiproces. Som opfølgning på vedtagelsen af strategi- og handlingsplan for perioden , nedsatte bestyrelsen en række udvalg: tre i fht. de politiske prioriteter (menneskerettigheder, bæredygtig udvikling samt fred og konfliktløsning) og to i fht. de organisatoriske fokusområder (projektudvalg samt medlems- og oplysningsudvalg). Udvalgene har haft mandat til at forbehandle emner og foretage indstillinger til bestyrelsen mhp. bestyrelsesbeslutninger. De organisatoriske udvalg har været lukkede udvalg, hvor primært kun bestyrelsesmedlemmer har deltaget, mens de politiske udvalg har været åbne for interesserede medlemmer (efter godkendelse i bestyrelsen). 6.2 Bestyrelsesudvalg Menneskerettighedsudvalget Blandt FN-forbundets medlemmer har der været en betydelig interesse for arbejdet med menneskerettigheder. Op mod 40 personer har været på en dedikeret mailingliste over de 2 år, og antallet som har deltaget i møder i bestyrelsens menneskerettighedsudvalg er ca. 20, nogle 13

14 få dog kun enkelte gange. Der har været afholdt 14 udvalgsmøder. Arbejdet har fulgt den landsmødevedtagne strategi- og handlingsplan, men også med plads til aktuelle tiltag og anvendelse af udvalgsmedlemmers særlige kompetencer. Flere aktiviteter er gennemført sammen med andre organisationer. Fred og konfliktløsningsudvalget FN-forbundets bestyrelsesudvalg vedr. fred og konfliktløsning har i løbet af de to seneste år fået mange nye medlemmer og har nu i alt 35 medlemmer. Udvalget har været meget aktivt, og har fulgt den landsmødevedtagne strategi og handlingsplan, samtidig med at det har været muligt at inddrage andre aktuelle emner i løbet af perioden. Bestyrelsesudvalget har i perioden holdt udvalgsmøde ca. en gang i måneden. Derudover har udvalget forskellige arbejdsgrupper (Kaukasus, Vestsahara og Våbenhandelskontrol). Udvalgsmøderne afholdes på landssekretariatet i København, men har også deltagere over Skype. Dermed kan medlemmer også være aktive, selv om de ikke bor i København. Udvalget har oprettet en gruppe- således, at det er nemmere for medlemmerne at komme i kontakt med hinanden. Bæredygtighedsudvalget FN-forbundets bæredygtighedsudvalg har i perioden bestået af ca. 10 medlemmer. Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt i vedtagne strategi og handlingsplan, hvor arbejdet relateret til den igangværende forhandlingsproces vedr. globale bæredygtighedsmål (Post 2015-processen) er blevet prioriteret højest. Projektudvalget Bestyrelsens projektudvalg har dels selv udarbejdet projektidéer inden for Forbundets prioriterede arbejdsområder, som konfliktløsning, menneskerettigheder og bæredygtighed, dels har udvalget understøttet initiativer taget i forbundets politiske udvalg, herunder ikke mindst ved at pege på finansieringsmuligheder og medvirke ved ansøgninger. det, Verdens Bedste Nyheder, politiske landsmøder og studieture. Hvad angår medlemsaktiviteter, har de været fokuseret omkring hvervning af nye medlemmer i forbindelse med studiestartsarrangementer, kurser og generelle aktiviteter i FN-forbundet. 6.3 Sekretariatet Sekretariatet har oktober 2014 tre fastansatte medarbejdere og en praktikant, og har i foråret 2014 haft to praktikanter yderligere. I 2013 havde sekretariatet tre fastansatte medarbejdere, samt seks ansatte i kortere tid som praktikanter eller med løntilskud. I alt var ni personer tilknyttet sekretariatet i 2012, de fleste i deltids, midlertidige eller tidsbegrænsede stillinger; i 2011 var tallet i alt 12. Dertil har i alt 32 personer været honorarlønnede i perioden , dels til i regi af Skoletjenesten at gennemføre skolebesøg, dels til at yde IT-support samt bidrag til GLOBAL. Sommeren 2012 sagde FN-forbundets bogholder op, hvorefter regnskabet har været varetaget af generalsekretæren og ved ekstern bogføring frem til sommeren Foråret 2014 sagde FN-forbundets mangeårige sekretær op, og da der ikke er ressourcer til at ansatte ny sekretær, søges opgaverne løst af resten af sekretariatet. Udover kerneopgaverne har sekretariatet støttet projektgennemførelser, afholdelse af arrangementer, og assistance til lokalernes mange brugere. Udover vores egne interne møder (hvoraf der har været omkring 150 i perioden), så holdes åbne møder og arrangementer, hvor der i landsmødeperioden har været knap 20 offentlige arrangementer på sekretariatet. Vi tager imod skoler og andre grupper, og FN-forbundets venner, Skoletjenesten, DanMUN, UNYA-Danmark, RIKO og andre benytter sekretariatet til møder og arbejde; i perioden er det blevet til over 100 møder og arrangementer. Medlems- og oplysningsudvalget En stor del af FN-forbundets arbejde omhandler oplysning og medlemspleje. Når det kommer til oplysningsaktiviteter, har bestyrelsens medlems- og oplysningsudvalg siden sidste landsmøde primært fokuseret på Folkemø- 14

15 Bilag 1: Opfølgning på succeskriterier og mål for FN-forbundets udvalgsarbejde Medlems- og oplysningsudvalget Succeskriterie/mål Defineret marts 2013 Afholde årlige hvervearrangementer i forbindelse med studiestart Arrangere besøg i FN Byen for interesserede medlemmer fra hele landet Deltage i politiske kongresser/landsmøder hvert år Afholde mini-mun for politiske ungdomsorganisationer Status Oktober 2014 Hvervemøder på studier afholdt i 2012 i Aalborg, Aarhus og Odense, møde for nye frivillige i Aarhus og opstartsmøde for interesserede i Aalborg, september 2013 Besøg i FN-byen arrangeret for studerende på Fyn og i København i marts 2013 og for københavnske medlemmer i april 2014 Deltog i SF s landsmøde i maj 2013 og marts 2014 Afholdt under Folkemøderne i 2013 og % stigning i antallet af medlemmer Delvist opfyldt med en stigning på godt 7% i antal individuelle medlemmer og knap 12% i antal kollektive medlemmer Udarbejde kalender til brug for bestyrelsesudvalg og arbejdsgrupper mhp. koordinering af Ej opfyldt afventer ny hjemmeside arrangementer for hele Forbundet Deltage i Folkemødet på Bornholm FN-forbundet har deltaget i Folkemødet begge år i år med udvidede aktiviteter og mere synlighed Deltage i Roskilde Festival Ej opfyldt Udarbejde tilbud til virksomheder, som støtter Ej opfyldt FN-forbundet. Tilbud kan være kurser eller mini-model UN for virksomhedens ansatte Arbejde hen mod etablering af FN-gymnasier el.lign. med det formål at skabe mere fokus på FN i undervisningssektoren Projektudvalget Succeskriterie/mål Defineret marts 2013 Tilsikre at kommunikation om igangværende projekter når forbundets medlemmer via minimum et indlæg pr aktivitet i Global, på hjemmeside og/eller Facebook Tilsikre at medlemshvervningsaktiviteter er en del af projekter, særligt når projektet afholdes i Danmark Udarbejde minimum 4 fondsansøgninger årligt til mindre projekter, samt minimum 1 ansøgning til større projekt Menneskerettighedsudvalget Succeskriterie/mål Defineret marts 2013 Producere minimum 15 indlæg til nyhedsmedier som del af den løbende debat Producere mindst 2 politikpapirer (Internationale domstole samt flygtningepolitik) Projektansøgning om FN-skoler indsendt til EU-kommissionen, desværre med afslag Status Oktober 2014 Det er i næsten alle tilfælde opfyldt Det er opfyldt i forhold til deltagerne, som er blevet hvervet som medlemmer, men opfølgning har ikke fundet sted Er opfyldt. Der er indsendt et højere antal mindre ansøgninger Status Oktober 2014 Mål vurderes opfyldt, om end der ikke har været fintælling. Kun få udvalgsmedlemmer har bidraget til denne aktivitet. En radiooptræden indgår i optællingen ellers avisindlæg. Der er produceret et politikpapir om internationale domstole. Færdigt foråret

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Politiske fokusområder 4 2.1 Reform af FN 4 2.2. Menneskerettigheder 4 2.3 Fred og konfliktløsning 5 2.4 Bæredygtig global udvikling 6 3.

Læs mere

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning.

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning. FN-FORBUNDETS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016 2018 Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder Bæredygtig udvikling SIDE 3 SIDE 3 SIDE 4 Menneskerettigheder Fred og konfliktløsning

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Christian

Læs mere

Ikke tilstede: Jens Vexø, Line Drewes, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen

Ikke tilstede: Jens Vexø, Line Drewes, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, onsdag den 13. april 2016 Udkast pr. 3. maj, rev. John Kierulf 6. maj (punkt 1) Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave

Læs mere

FN-forbundets strategi og handlingsplan ) Indledning. Vedtaget af FN-forbundets landsmøde 2012,afholdt

FN-forbundets strategi og handlingsplan ) Indledning. Vedtaget af FN-forbundets landsmøde 2012,afholdt FN-forbundets strategi og handlingsplan 2013-2014 Vedtaget af FN-forbundets landsmøde 2012,afholdt 27-28. oktober 2012 1) Indledning FN-pagten indledes med ordene: Vi de Forenede Nationers Folk besluttede

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FN-forbundets strategi- og handlingsplan

FN-forbundets strategi- og handlingsplan FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2009 2010 Indledning FN-forbundet har en særlig karakter i forhold til de fleste andre internationalt orienterede danske NGO er, hvoraf størstedelen er specialist-organisationer,

Læs mere

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012 Til punkt 3 Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012 1. Indledning Starten af den forgangne landsmødeperiode var præget af en dansk udenrigspolitik, der ikke

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Arbejdsplan 2009 forår Arbejdsplanen er et vigtigt redskab for SR, idet den tydeliggør, hvad organisationen arbejder med. Frem for, som før set, at lave en detaljeret plan, der beskæftiger sig med alt

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

Indledning Politik. Kommunikation. Organisation

Indledning Politik. Kommunikation. Organisation Til punkt 3 Indledning Politik SIDE 3 SIDE 4 Kommunikation Organisation SIDE 7 SIDE 9 2 INDLEDNING FN-forbundet i Danmark er en lille organisation, men vi er en del af en den store familie af FN-forbund

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Multilateral Folkeoplysning og FNforbundets. medlemmerne og målgruppen? FN-forbundet

Multilateral Folkeoplysning og FNforbundets. medlemmerne og målgruppen? FN-forbundet Multilateral Folkeoplysning og FNforbundets rolle: hvad ønsker medlemmerne og målgruppen? FN-forbundet August 2011 1 Indhold 1) Indledning... 3 2) Individuelle medlemmer... 5 Hvem melder sig ind i FN-forbundet?...

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem

SAMARBEJDSAFTALE. mellem SAMARBEJDSAFTALE mellem SIUMUT & SOCIALDEMOKRATIET SAMARBEJDSAFTALE Mellem på den ene side: SOCIALDEMOKRATIET Danasvej 7 1910 Frederiksberg C Danmark Og på den anden side: SIUMUT Imaneq 29 Postboks 357

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet Til punkt 5 Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 FN blev ikke skabt for at føre menneskeheden i himmelen, men

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde d. 21. januar 2016 således, at Kirstine Fabricius blev nyvalgt formand, Henning

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark

Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark FN- forbundet finder, at ytringsfrihed er en menneskeret som skal beskyttes, og som kun i helt særlige tilfælde bør begrænses. FN- forbundet

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Moderne visioner for fremtidens forsvar. 2. april 2013

Moderne visioner for fremtidens forsvar. 2. april 2013 2. april 2013 Folkeskolereformen er et af forårets mest omdiskuterede emner. Bølgerne er gået højt i debatten, og lockout, helhedsskole, forberedelsestid og lærernes frihed er blot nogle af de emner, som

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsen indstiller til IBIS generalforsamling 2015, at IBIS søger medlemskab af Oxfam. Styrelsen vurderer, at IBIS gennem et medlemskab af Oxfam får

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014-2015

Bestyrelsens beretning 2014-2015 CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Bestyrelsens beretning 2014-2015 Introduktion

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj Betænkning.

2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj Betænkning. 2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Institut for

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere