Regler for Opformering - Udland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Opformering - Udland"

Transkript

1 Regler for Opformering - Udland Gældende fra 1. april 2011

2 1

3 Regler for Opformering Udland 1 Baggrund 1.1 Regler for Opformering Udland er fastsat i henhold til Aftale om Opformering med Omsætter. 1.2 Regler for Opformering Udland udstikker de tekniske retningslinier for opformeringsarbejdets gennemførelse hos de Omsætter-Opformeringsbesætninger, der har indgået aftale om opformering med en Omsætter. 2 Ændringer af regler for opformering Regler for Opformering er fastsat af Videncenter for Svineproduktion (= VSP) og kan ændres som bestemt i Aftale om Opformering med Omsætter med 6 måneders varsel. 3 Opformeringsstatus 3.1 Omsætteren indgår aftale om opformering med sine udenlandske kunder efter de retningslinier og vilkår, der er fastsat i Aftale om Opformering med Omsætter, men i øvrigt på vilkår, som Omsætteren selv aftaler med sin udenlandske kunde. 3.2 De besætninger i udlandet, som Omsætteren har oprettet som opformeringsbesætninger i medfør af pkt. 3.1 (= Omsætter-Opformeringsbesætninger), vurderes løbende af Avl & Genetik, og såfremt Reglerne ikke overholdes, vil besætningens opformeringsstatus kunne opsiges af VSP. 3.3 Ved bedømmelsen af, om opformeringsstatus i forhold til en allerede oprettet Omsætter-Opformeringsbesætning kan opretholdes, indgår indeks- og driftsmæssige nøgletal fra Opformeringsrapporten (et avlsstyringsredskab, som VSP, Avl og Genetik løbende stiller til rådighed for opformeringsbesætningerne) samt datakvalitet og indberetningshyppighed. 2

4 4 Tilsyn og vejledning 4.1 Tilsyn foretages ved mindst et årligt besøg i besætningen af avlskonsulenten eller dennes stedfortræder. Yderligere besøg kan foretages efter behov, eventuelt uanmeldt. 4.2 Afstamningskontrol af avlsdyr og disses afkom kan foretages, hvor der er tvivl om validiteten i besætningens drift. Denne omkostning pålægges Omsætter. 4.3 Der skal være staldtavler eller et andet af avlskonsulenten godkendt tavlesystem over alle avlsdyr og ungdyr over 25 kg. Tavlerne skal ajourføres dagligt. 5 Avlsdyr 5.1 Følgende dyr vil ikke kunne omsættes som DanAvl-avlssvin eller godkendes som avlssvin i besætningen: a) avlsdyr, der er bærere af halothangenet, b) Landrace- og Yorkshireavlsdyr med farvede aftegn i hår eller hud, c) avlsdyr med melanomer, d) avlsdyr, der ryster, e) avlsdyr med unormale patter, f) avlsdyr med atypisk racepræg. 5.2 Alle aktive søer i en Omsætter-Opformeringsbesætning skal være oprettet i, og de kuld, de producerer, skal indberettes til Databank for Svineavl (= Databanken) under samme besætningsnummer, eventuelt på et besætningsnummer pr. race. Hvis der produceres flere racer eller krydsningskombinationer under et besætningsnummer, skal hver race eller krydsningskombination have hver sin løbenummerserie. Godkendte avlsdyr i Omsætter-Opformeringsbesætninger kan anvendes i henhold til appendiks 3. a) Søer til opformering kan rekrutteres i egen besætning i henhold til appendiks 3 eller indkøbes i en DanAvl-besætning eller fra en Omsætter-Opformeringsbesætning. Hundyr, der anvendes til opformering, skal mindst have hunindeks 60 på løbetidspunktet og have mindst 13 velfungerende patter. Orner, der anvendes til opformering, skal have mindst 14 velansatte patter. b) Ornemateriale til krydsningsopformering kan skaffes ad følgende kanaler: a) Egenproduktion 3

5 b) Kejsersnit fra DanAvl-besætninger c) KS-stationer med DanAvl-orner d) Indkøb fra avlsbesætning 5.3 Egenproducerede renracede- og krydsningsorner kan sælges, men kun til producenter (og ikke KS) på følgende vilkår: Ornernes indeks skal på salgstidspunktet være mindst 90 som gennemsnit af mors og fars indeks. 5.4 Ved tilmelding af egenproducerede orner betales en godkendelsesafgift. 5.5 Egenproducerede hundyr, der ikke anvendes i egen besætning, kan sælges, til producenter eller en anden opformeringsbesætning, se punkt I forbindelse med ethvert salg af avlsdyr skal de af VSP fastsatte betales. 6 Mærkning og registrering 6.1 Orner og hundyr skal ved første anvendelse/løbning mærkes med et navn i højre øre med et godkendt øremærke. Sonavn 100, 200, 300 osv. må ikke anvendes. Ornenavne må maksimalt bestå af seks karakterer, heraf mindst to bogstaver, der eventuelt kan suppleres med tal. Bogstaver i ornenavne skal være placeret som de første tegn i navnet. Der må kun anvendes tal og bogstaver i ornenavne. Øremærket kan suppleres med en elektronisk mærkning. 6.2 I det første levedøgn skal alle grise randklippes med de to sidste cifre i moderens navn. Randklip af ornegrise i krydsningskuld, hvorfra der kun sælges sopolte, kan undlades. Ligeledes kan randklip af sogrise i krydsningskuld, hvorfra der kun sælges ornegrise, udelades. Såfremt den nationale lovgivning forbyder randklip, så skal grisene i første levedøgn forsynes med et godkendt plastøremærke forsynet med grisens ID. Pattegrise kan flyttes til andre søer efter randklip. Avlskonsulenten eller dennes stedfortræder kan ændre skode til 300 for kuld, der ved kontrol ikke er randklippet rettidigt. 6.3 Alle grise, der er afkom af godkendte forældre, skal senest ved fravænning mærkes med besætningens nummer og et 4-cifret, individuelt løbenummer i venstre øre. Krydsningsgrise kan dog mærkes i højre øre. Landrace- og Yorkshiregrise mærkes med et godkendt plastøremærke. Alle krydsningsgrise mærkes med et godkendt plastøremærke. Tabes et plastøremærke, skal det hurtigst muligt erstattes med et nyt godkendt øremærke. 4

6 6.4 Indberetning til Databanken foretages ved indsendelse af følgende registreringer mindst en gang pr. måned: a) Tilgang og løbninger for avlsdyr tilgået i besætningen. Polte/gylte i opformeringsbesætninger kan kun løbes første gang i aldersintervallet dage. b) Liste over samtlige afgåede avlsdyr i besætningen. c) Faringsregistrering skal indsendes for samtlige kuld, født af renracede søer i besætningen, med oplysninger om antal fødte i kuldet samt fare- og løbedato for det pågældende kuld. Renracede kuld (skode 200) skal indberettes med angivelse af løbenummer for hver enkelt gris i kuldet. Krydsningskuld (skode 200), hvorfra der skal omsættes polte, skal indberettes med angivelse af løbenummer for hver enkelt gris af hunkøn i kuldet. Krydsningskuld (skode 200), hvorfra der skal omsættes ornegrise, skal indberettes med angivelse af løbenummer for hver enkelt gris af hankøn i kuldet. Faringsindberetningen skal være accepteret i Databanken senest 45 dage efter faring, ellers pålægges Omsætter en bod på 250 kr. pr. for sent indsendt registrering, eventuelt konverteres kuldene til skode 300. Boden kan maksimalt andrage kr. pr. måned. 6.5 I Omsætter-Opformeringsbesætningen skal forefindes et ajourført kartotek over samtlige godkendte avlsdyr og disses afkom, omfattende: a) Identifikation b) Afstamning c) Løbe- og faredatoer d) Kuldregistreringer. 7 Salg 7.1 Som Avlssvin må der fra Omsætter-Opformeringsbesætninger sælges krydsningshundyr, krydsningsorner samt renracede Duroc-orner og Landrace- og Yorkshire hundyr efter godkendte Avlssvin og kun med respekt af de af Omsætter- Opformeringsejeren underskrevne regler for videresalg. Følgende kategorier af dyr må ikke sælges: - Landrace-, Yorkshire- og LY-/YL-hundyr med farvede aftegn i hår og hud, - dyr med rystesyge, 5

7 - Duroc- og krydsningsorner med melanomer. - Renracede Landrace- og renracede Yorkshire-orner. Grise med skode 300 (se appendiks 2), må ikke sælges som godkendte avlsdyr, men polte fra sådanne kuld kan sælges som ikke-godkendte avlsdyr, hvis: - køber på forhånd har accepteret dette, - dyrene ved salg anføres på særskilte følgesedler med tydelig markering af, at der er tale om ikke-godkendte dyr. 7.2 Der kan sælges renracede Duroc- eller krydsningsorner. Sådanne orner skal på salgstidspunktet have et indeks på mindst 90. Der må ikke sælges orner til KS. 7.3 Omsætter-Opformeringsejeren skal føre salgsjournal eller opbevare følgesedler for samtlige svin solgt til leve, registrere antal og art af reklamationer og erstatninger samt registrere navn og adresse på køber. Salgsjournalen skal til enhver tid være ajourført og tilgængelig for avlskonsulenten. De nævnte oplysninger skal opbevares i mindst tre år fra salgstidspunktet for et givet dyr. Desuden er Omsætter forpligtet til kvartalsvist at indberette omsætningen af avlsdyr. Oplysningerne skal være VSP, Avl & Genetik i hænde senest 10 dage inde i det nye kvartal. Såfremt salgstal ikke er indberettet inden for tidsfristen, kan der indføres salgsstop for besætningen. 7.4 Med ethvert avlsdyr, der sælges til leve, skal der følge en godkendt og korrekt udfyldt følgeseddel (se appendiks 1). Ved salg af renracede avlsdyr skal køber have underskrevet Køber-Erklæring med Salgsvilkår, jf. Aftale om Omsætning, før dyret(ne) leveres. 7.5 Avlskonsulenten kan til enhver tid indføre salgsstop, når hensynet til køber betinger det, eller når avls-, salgs-, hygiejne- eller sundhedsmæssige forhold i øvrigt giver grundlag herfor. 7.6 Såfremt en kunde ønsker en lugteorne, skal denne enten være en LY- eller en YLorne. VSP skal informeres ved salg af lugteorner. 7.7 Det enkelte lands særlige regler for omsætning skal følges. 7.8 Ved salg af Avlssvin fra Omsætter-Opformeringsbesætningen skal alle omsætningsregler beskrevet i Aftale om Omsætning følges. 7.9 Den nationale veterinærlovgivning er gældende. 6

8 8 Brugerbetaling 8.1 Der opkræves følgende årlige gebyrer hos Omsætter-Opformeringsejeren: a) DKK for hvert besætningsnummer, der er oprettet i Databanken b) Tilsynsgebyr efter regning (jf. punkt 8.2.) 8.2 For assistenthjælp ved registrering m.v. opkræves 515 DKK pr. time. For konsulentbistand opkræves 773 DKK pr. time. Ved indførelse af salgsstop pga. forsinket indberetning, indbetaling m.v. opkræves et gebyr på 743 DKK. Rejseomkostninger betales efter regning. 8.3 Edb-taksterne er fastsat som følger: Edb-konsulent assistance (telefon/besøg): 206 DKK pr. påbegyndt kvarter. Andre programmer omsættes efter regning. 8.4 Ved krav fra Omsætter-Opformeringsejeren om udvidet karantænetid ved besætningsbesøg opkræves nedenstående beløb: Rød SPF Rød SPF + Myc Konv besøg 530 DKK 796 DKK DKK timer DKK DKK DKK timer DKK DKK DKK timer DKK DKK DKK 7

9 Appendiks 8

10 Appendiks 1 Regler for udfyldelse af følgesedler Med hvert Avlssvin skal der følge en korrekt udfyldt følgeseddel. Denne følgeseddel skal som minimum indeholde følgende: 1. Navn og CHR-nr. på køber og sælger. 2. Sælgerbesætningens CHR- eller besætningsnummer samt navn. 3. Dyrets øreklip (to sidste cifre i mornavn) og edb-nummer. 4. Dyrets fødselsdato og år. 5. Fars id, navn og indeks (ved salg af polte, dog ikke fars navn og indeks). 6. Mors id, navn og indeks (ved salg af polte, dog ikke mors navn og indeks). 7. Dyrets race og/eller krydsningskombination, herfra dog undtaget LY-/YL- og (DY)L- /L(DY)-/(YD)L-/L(YD)-hundyr, hvor racekombinationen fremgår af øremærket. 8. For Yorkshireorner skal det fremgå af følgesedlen, om ornen er solgt til produktion af slagtesvin eller til produktion af hundyr. Det relevante indeks (handyr- eller hundyrindeks) skal være anført på følgesedlen. 9. Leveringsdato. 10. Videresalgsklausul. 11. Henvisning til salgsbetingelser. 12. Hvis der er tale om videresalg af kejsersnitsdyr, skal det angives under bemærkninger. 13. Brugskode. 9

11 Appendiks 2 Brugskoder og symboler på avlsdyr Brugskoder på dyr fra kuld, registreret i Databanken 100: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper. 200: dyr, der kan anvendes af alle besætningstyper undtaget avl. 250: dyr, der kan anvendes af DanBred NA, men ikke andre besætningstyper. 300: ikke-godkendt dyr. 400: dyr, der kan anvendes i den kernestyringsbesætning, hvor det er født. 800: dyr, som ikke må sælges. 900: afviste dyr. 10

12 Appendiks 3 Anvendelse af avlsdyr i opformering Dyrkategori Kan i opformering producere Landracehundyr, eget tillæg LL-polte til eget LL-polte til salg LL-orner til eget mod betaling af godkendelsesafgift YL-avlsdyr til salg med 50 % Landrace til salg med betaling af Landracehundyr, indkøbt LL-polte til eget LL-polte til salg LL-orner til eget mod betaling af godkendelsesafgift YL-avlsdyr til salg med 50 % Landrace til salg med betaling af Landraceorne, indkøbt/- eget tillæg LL-polte til eget LL-polte til salg LL-orner til eget mod betaling af godkendelsesafgift LY-avlsdyr til salg med 50 % Landrace til salg med betaling af Yorkshirehundyr, eget tillæg YY-polte til eget YY-polte til salg YY-orner til eget mod betaling af godkendelsesafgift LY-avlsdyr til salg med 50 % Yorkshire til salg med betaling af Yorkshirehundyr, indkøbt YY-polte til eget YY-polte til salg YY-orner til eget mod betaling af godkendelsesafgift LY-avlsdyr til salg med 50 % Yorkshire til salg med betaling af Yorkshireorne, indkøbt/ eget tillæg YY-polte til eget YY-polte til salg YY-orner til eget mod betaling af godkendelsesafgift YD-polte til salg med 50 % Yorkshire til salg med betaling af Durochundyr, eget tillæg DD-polte til eget salg med betaling af Krydsningshundyr salg mod betaling af DD-orner til salg Durochundyr, indkøbt. DD-polte til eget salg med betaling af Krydsningshundyr salg mod betaling af DD-orner til salg Durocorne, indkøbt DD-sopolte til eget salg med betaling af Krydsningshundyr salg mod betaling af DD-orner til salg Durocorne, eget tillæg DD-sopolte til eget salg med betaling af Krydsningshundyr salg mod betaling af DD-orner til salg 11 KBHdokumenter: / 15. september 2010

Regler for. Opformering

Regler for. Opformering Regler for Opformering Gyldig fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Ændringer Regler for Opformering... 2 3 Opformeringsstatus... 3 4 Tilsyn og vejledning... 4 5 Avlsdyr... 5 6 Mærkning

Læs mere

Aftale om Opformering med Omsætter

Aftale om Opformering med Omsætter Mellem Videncenter for Svineproduktion Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og XXX (= Omsætteren) - under ét benævnt Parterne - er indgået følgende Aftale om Opformering med Omsætter 1.0 Baggrund

Læs mere

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2012 til 31. december 2012

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Regler for Avl og Opformering Gyldig fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse Regler for Avl...3 1 Baggrund...5 2 Ændringer regler for avl...5 3 Avlsstatus...6 4 Tilsyn og vejledning...8

Læs mere

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regler for Avl. Opformering. Gyldig fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regler for Avl og Opformering Gyldig fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Regler for Avl... 2 1 Baggrund... 3 2 Ændringer regler for avl... 3 3 Avlsstatus... 4 4 Tilsyn og vejledning...

Læs mere

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 1 1 Indhold 1 Baggrund, bedømmelse og priser... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Ændringer i Regler for Avl... 4 1.3 Optagelse af ny Avler... 5 1.4

Læs mere

Vejledning i KerneStyring

Vejledning i KerneStyring Vejledning i KerneStyring Gyldig fra 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Ændring af Vejledning i KerneStyring... 3 3 Rådgivning... 3 4 Besætnings- og dyroplysninger... 4 5 Mærkning... 7

Læs mere

Regler for. Opformering

Regler for. Opformering Regler for Opformering Gyldig fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Ændringer regler for opformering... 2 3 Opformeringsstatus... 3 4 Tilsyn og vejledning... 4 5 Avlsdyr... 5 6 Mærkning

Læs mere

Anvendelse. Version 2.0: 19-12-2011

Anvendelse. Version 2.0: 19-12-2011 1 Anvendelse Angiver hvad dyrene anvendes til. Ikke hvilken besætnings type de er solgt til. En Avls-eller Opformerings-besætning kan godt købe krydsnings dyr. Men de kan ikke anvendes til Avl eller Opformering.

Læs mere

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Ændringer af regler for avl... 2 3 Avlsstatus... 3 4 Tilsyn og vejledning... 5 5 Avlsdyr... 6 6 Mærkning

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Aftale om Avl. 1.0 Baggrund. Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr Axelborg Axeltorv København V (= VSP)

Aftale om Avl. 1.0 Baggrund. Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr Axelborg Axeltorv København V (= VSP) Mellem Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr. 25529529 Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og Ejer Besætning Adresse By (= Avleren) - under et benævnt Parterne - er indgået

Læs mere

Fremtidens Avl. DanBred

Fremtidens Avl. DanBred Fremtidens Avl DanBred Den danske fag viden Alle DanAvl-besætninger er underlagt verdens skrappeste regler for smittebeskyttelse og sundhedskontrol. Alle data og resultater registreres centralt. Sundhedsovervågning

Læs mere

Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S

Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S 1 Forretningsbetingelser for Porc-Ex Breeding A/S gældende for al samhandel med Porc-Ex Breeding A/S vedrørende avlssvin, transport m.v., med mindre andet er skriftligt aftalt før levering henholdsvis

Læs mere

(= VSP) Besætning Adresse By. (= Avleren) Aftale om Avl

(= VSP) Besætning Adresse By. (= Avleren) Aftale om Avl Mellem Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr. 25529529 Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og Ejer Besætning Adresse By (= Avleren) - under et benævnt Parterne - er indgået

Læs mere

Aftale om Opformering

Aftale om Opformering Mellem Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr. 25529529 Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og Ejer Besætning Adresse By (= Opformeringsejeren) - under ét benævnt Parterne

Læs mere

DanBred International A/S indkøbsbetingelser for avlssvin. Gyldige fra 1. januar 2015

DanBred International A/S indkøbsbetingelser for avlssvin. Gyldige fra 1. januar 2015 DanBred International A/S indkøbsbetingelser for avlssvin Gyldige fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 4 2.0 Ordrebekræftelse/ikrafttrædelse... 4 3.0 Ændring og annullering m.v....

Læs mere

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE 01 PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE Fremtidens smågriseproducenter vil basere produktionen på indkøb af LY-sopolte INDHOLD Avlsstrategi og produktionsøkonomi...04

Læs mere

tilvækst) Gennemslag i produktionen

tilvækst) Gennemslag i produktionen Avlsfremgang og omsætning SIDE 11 Tabel 1 - Avlsfremgangen de seneste fire år for hver egenskab og race samt gennemsnit for et D(LY)-slagtesvin. Race Tilvækst (0-30 kg), g/dag Tilvækst (30-100 kg), g/dag

Læs mere

Avl for moderegenskaber

Avl for moderegenskaber Avl for moderegenskaber - Avl for levende grise dag 5 - Pattegrisens vitalitet - Avlsgennemslag i produktionsbesætninger So-produktivitet Fra Warentest 2008 Levende født pr. kuld (Ø=12,05) 13,63 11,43

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

Aftale om Omsætning. 1.2 VSP har fastsat Antagelseskriterier for godkendelse som Omsætter, jf. pkt. 12.1 a).

Aftale om Omsætning. 1.2 VSP har fastsat Antagelseskriterier for godkendelse som Omsætter, jf. pkt. 12.1 a). Mellem Landbrug & Fødevarer/ Videncenter for Svineproduktion CVR-nr. 25529529 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og XXX (= Omsætteren) er indgået følgende Aftale om Omsætning 1.0 Baggrund 1.1

Læs mere

SPOR 2. Slagtesvin genetik, management og staldsystemer. -Udnyt potentialet fra DanAvl i din slagtesvinebesætning

SPOR 2. Slagtesvin genetik, management og staldsystemer. -Udnyt potentialet fra DanAvl i din slagtesvinebesætning SPOR 2 Slagtesvin genetik, management og staldsystemer Genetik -Udnyt potentialet fra DanAvl i din slagtesvinebesætning 26/2 2014 Årsmøde for svineproducenter, Gefion, Sorø Teamleder Søren Balder Bendtsen

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kom godt i gang med DLBR Minigrisen Udgivet Juni 2007 Redaktør Tryk Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, SvineIT Support Se

Læs mere

Klage over DanAvl systemet

Klage over DanAvl systemet Klage over DanAvl systemet Journal nr. 4/0106-0300-0050/FI//JF Rådsmøde den 20. december 2006 Resume 1. Denne sag er rejst ved klager fra to eksportører ( omsættere ) af avlssvin, som finder, at de vilkår,

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Årsberetning 2010. Avl & Genetik. Dato: Juni 2011. Videncenter for Svineproduktion

Årsberetning 2010. Avl & Genetik. Dato: Juni 2011. Videncenter for Svineproduktion Årsberetning 2010 Avl & Genetik Dato: Juni 2011 Videncenter for Svineproduktion Forord Det forløbne år har markeret fortsat fremdrift på eksportmarkederne for vort avlsmateriale. Duroc er efterspurgt som

Læs mere

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR DANAVL Salg af gener for 6 milliarder kr. i 2020 BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR 1 DANAVL: ET STÆRKT AVLSPROGRAM BASERET PÅ 3 RACER. Vidensdeling, analyser og stærk

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Sohold

Kom godt i gang med DLBR Sohold 1 Kom godt i gang med DLBR Sohold Udgivet December 2008 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, Web & IT, 8740 5000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. september 2011 Sag 197/2008 (2. afdeling) Breeders of Denmark A/S (advokat Joan Vollertsen) mod Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion (tidligere Dansk

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 7 KG NOTAT NR. 1414 DB-tjek sohold 7 kg er analyseret og en række væsentlige faktorer for dækningsbidraget er analyseret for perioden 2006-2013. Analysen omfatter effekten af

Læs mere

Klage over DanAvl systemet

Klage over DanAvl systemet Klage over DanAvl systemet Journal nr. 4/0106-0300-0050/FI//JF Rådsmøde den 20. december 2006 Resume 1. Denne sag er rejst ved klager fra to eksportører ( omsættere ) af avlssvin, som finder, at de vilkår,

Læs mere

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Optimal udnyttelse af kernestyring Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Mine besætninger i kernestyring Der er 47 renracet kernebesætninger (7 hos LN) Der er 309 zigzag besætninger

Læs mere

Porc-Ex A/S og Porc-Ex Breeding s salgs og leveringsbetingelser Af den 21.5.2007 (Senest ændret den 7. februar 2008)

Porc-Ex A/S og Porc-Ex Breeding s salgs og leveringsbetingelser Af den 21.5.2007 (Senest ændret den 7. februar 2008) Porc-Ex A/S og Porc-Ex Breeding s salgs og leveringsbetingelser Af den 21.5.2007 (Senest ændret den 7. februar 2008) 1. 1.1 Indledning Nærværende salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // oktober 2012 #

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // oktober 2012 # DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // oktober 2012 # 45 Mød DanAvl på EuroTier DanAvl samler i år DanAvl-aktørerne om en proaktiv og fælles indsats, når EuroTier løber af stabelen den

Læs mere

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Nr. 7 JULI 2012 Svineproducentens Fagmagasin REDUKTION AF DØDFØDTE LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23 ØKONOMI HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Satser på eksport af avlsdyr Per Kring, Rønshauge, eksporterer

Læs mere

AVLENS BETYDNING FOR LG5 I PRODUKTIONSBESÆTNINGER

AVLENS BETYDNING FOR LG5 I PRODUKTIONSBESÆTNINGER AVLENS BETYDNING FOR LG5 I PRODUKTIONSBESÆTNINGER MEDDELELSE NR. 921 Undersøgelsen viste, at effekten af avl for egenskaben LG5 kan genfindes i produktionen, og ligger mellem 0,58 og 1,16 gris mere i kuldet

Læs mere

Manual til Indberetning. Version: 1.45

Manual til Indberetning. Version: 1.45 Manual til Indberetning Version: 1.45 Forord Indberetning har til formål at samle indberetninger om salg af levende dyr, sæd og antal søer i hjemmeavlsaftale i ét system via logon.danavl.dk. Det er herfra

Læs mere

Årsberetning 2011 Avl & Genetik. c Videncenter for Svineproduktion VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Årsberetning 2011 Avl & Genetik. c Videncenter for Svineproduktion VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Årsberetning 2011 Avl & Genetik Juni 2012 - c Videncenter for Svineproduktion VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION Forord 2012 er godt begyndt, og det er tid at gøre status for 2011 også på den avlsmæssige

Læs mere

Hvad kan sobesætningerne på klippeøen?

Hvad kan sobesætningerne på klippeøen? Hvad kan sobesætningerne på klippeøen? Agronom Kirsten Vogt Kyndesen, Bornholms Landbrug kvk@bornholmslandbrug.dk Hvad kan besætningerne på klippeøen? Hvor høj er effektiviteten i de bornholmske sohold?

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Denne

Læs mere

Årsberetning 2000 Avl og Opformering DANSKE SLAGTERIER. PRIMÆRPRODUKTION - Forsøg og udvikling Veterinære Producentrelationer

Årsberetning 2000 Avl og Opformering DANSKE SLAGTERIER. PRIMÆRPRODUKTION - Forsøg og udvikling Veterinære Producentrelationer Årsberetning 2000 Avl og Opformering DANSKE SLAGTERIER PRIMÆRPRODUKTION - Forsøg og udvikling Veterinære Producentrelationer Forord Fremragende avlsresultater I år 2000 har avlsarbejdet været uforandret

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Denne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // oktober 2011

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // oktober 2011 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // oktober 2011 # 42 Tema: bevar forspringet Genomisk selektion turbo på avlsmålet Genomisk selektion er en ny avlsmetode, der betyder, at vi kan

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Porc-Ex s generelle indkøbsbetingelser Af den 9. maj 2007

Porc-Ex s generelle indkøbsbetingelser Af den 9. maj 2007 Porc-Ex s generelle indkøbsbetingelser Af den 9. maj 2007 1. 1.1 1.2 1.3 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Porc-Ex A/S (Porc-Ex) og

Læs mere

KONGRES 2015 Udnyt potentialet i din slagtesvineproduktion

KONGRES 2015 Udnyt potentialet i din slagtesvineproduktion KONGRES 2015 Udnyt potentialet i din slagtesvineproduktion Chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen, Centrovice jbo@centrovice.dk AGENDA Hvad er potentialet Udviklingen i produktivitet Avl Sundhed Produktionsform

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2011

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2011 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2011 # 41 Tema eksport: Optimering af økonomien i svineproduktionen I marts 2010 modtog Matthias Friess, Tyskland, de første DanAvl sopolte,

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10 MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER Nr. 20 FEBRUAR 2006 LÆS BLANDT ANDET... SNYD IKKE DIG SELV OMKRING PRRS Risikoen for sædsmitte ubetydelig. Sådan skaffer du højere avlsindeks. Sådan indsluser du nye

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

DanAvl Magasinet. DANAVL - VERDENS BEDSTE AVLSSYSTEM Har vi grund til at tro på den påstand? Læs mere på siderne 2 og 6

DanAvl Magasinet. DANAVL - VERDENS BEDSTE AVLSSYSTEM Har vi grund til at tro på den påstand? Læs mere på siderne 2 og 6 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter FEBRUAR 2005 LÆS BLANDT ANDET... DANAVL - VERDENS BEDSTE AVLSSYSTEM Har vi grund til at tro på den påstand? Læs mere på siderne 2 og

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics DK-UK We supply the world with pure DanAvl genetics Per Kring - Mads Kring - Birgitte Kring Vision Vision: Gennem udnyttelse af den innovative avlsforskning i regi af Videncenter for Svineproduktion samt

Læs mere

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Nye mål for økologisk svineproduktion v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Velfærdsseminar Svineproducenternes målsætninger: 1. Indsamling af produktionsdata

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics DK-UK We supply the world with pure DanAvl genetics Ejerne / Owners Per Kring - Mads Kring - Birgitte Kring Vision Vision: Gennem udnyttelse af den innovative avlsforskning i regi af Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

MAGASINET juli 2007 #26

MAGASINET juli 2007 #26 DanAvl MAGASINET juli 2007 #26 producenterne går glip af 60 mio. om året Forkert, at avlerne tjener mere på sundhed end på genetik Kan skuldersår og halebid fjernes via avl? magasinet for danske svineproducenter

Læs mere

Brunststyring af polte herunder opvækstens betydning for poltens liv som so

Brunststyring af polte herunder opvækstens betydning for poltens liv som so Brunststyring af polte herunder opvækstens betydning for poltens liv som so Fagligt Nyt Indlæg nr., Onsdag den. september Ved Projektchef Gunner Sørensen, VSP Indhold Resultater fra afprøvningen Betydningen

Læs mere

DANAVL, ET AVLSPROGRAM I FORTSAT

DANAVL, ET AVLSPROGRAM I FORTSAT ÅRSBERETNING 2015 DANAVL, ET AVLSPROGRAM I FORTSAT VÆKST DanAvl fortsætter fremgangen. Baseret på vores unikke genetik har 2015 - på trods af en række udfordringer for svineindustrien - været et år præget

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Svineavlssystemet DanAvl

Svineavlssystemet DanAvl 1 af 15 Svineavlssystemet DanAvl j.nr. 2:8032-53+58+63/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Landsudvalget for svin har ansøgt om individuelle fritagelser i medfør af konkurrencelovens 8 for to sæt

Læs mere

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Avlsmål og racekombinationer Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Hvad kendetegner frilandsproduktion? Søerne farer ude! Hytter, ingen fixering Mikroklima

Læs mere

Årsberetning Avl og Opformering. Dato: Marts Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier

Årsberetning Avl og Opformering. Dato: Marts Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier Årsberetning 2002 Avl og Opformering Dato: Marts 2003 Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier Forord Landsudvalget for Svin Avlsarbejdet styres af svineproducenterne. I DanAvl sker denne styring gennem

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

HAMPSHIRE UD AF DANAVL Hvorfor stopper H-avlen i Danmark? Læs mere side 2

HAMPSHIRE UD AF DANAVL Hvorfor stopper H-avlen i Danmark? Læs mere side 2 MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER Nr. 24 JANUAR 2007 LÆS BLANDT ANDET... HAMPSHIRE UD AF DANAVL Hvorfor stopper H-avlen i Danmark? Læs mere side 2 HVORFOR VÆLGER FLERE SVINEPRODUCENTER INDKØB AF LY-SOPOLTE

Læs mere

Årsberetning 2003. Avl og Opformering. Dato: Marts 2004. Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier

Årsberetning 2003. Avl og Opformering. Dato: Marts 2004. Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier Årsberetning 2003 Avl og Opformering Dato: Marts 2004 Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier Forord Generelt 2003 var et godt år for avlsarbejdet. Der blev skabt fornuftige avlsfremgange, og vi fik

Læs mere

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder Programmet Status på avlsarbejdet Avl mod ornelugt Avl for moderegenskaber Programmet Status

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK AARHUS UNIVERSITET NOTAT

INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK AARHUS UNIVERSITET NOTAT MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK NOTAT Vedr.: Metoder til reduktion af pattegrisedødelighed i økologisk og konventionel svineproduktion på friland. Del 2. Notat 2. Mulige strategier for og udfordringer ved

Læs mere

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DM I SVINEPRODUKTION - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DELTAGERE Landbrugsskolen Sjælland Mads Boman Jensen Simone Mikkelsen Gråsten Landbrugsskole Nicki Kristensen

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

Årsberetning Genetisk Forskning og Udvikling. Dato: Maj Dansk Svineproduktion

Årsberetning Genetisk Forskning og Udvikling. Dato: Maj Dansk Svineproduktion Årsberetning 2008 Genetisk Forskning og Udvikling Dato: Maj 2009 Dansk Svineproduktion Dansk Svineproduktion 2009 Tilrettelæggelse og redigering: Johannes Gulmann Madsen Fotograf og sats: Jan Rajchmann

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Hvad ved og mener producenterne om DanAvl og DanAvl Magasinet? Læs mere i Lederen på side 2

Hvad ved og mener producenterne om DanAvl og DanAvl Magasinet? Læs mere i Lederen på side 2 MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER Nr. 25 MAJ 2007 LÆS BLANDT ANDET... DanAvl står stærkt Hvad ved og mener producenterne om DanAvl og DanAvl Magasinet? Læs mere i Lederen på side 2 Hvordan drives effektiv

Læs mere

Styr på poltene gi r styr på soholdet!

Styr på poltene gi r styr på soholdet! Styr på poltene gi r styr på soholdet! LVK Klientmøde Agerskov Kro, Tirsdag den. oktober Ved Projektchef Gunner Sørensen, VSP Mål Pulje af løbeklare polte i den rette alder Optimering af udsætterstrategi

Læs mere

Avlscenter Eskegaard. Sikkerhed for sundhed og høj værdi

Avlscenter Eskegaard. Sikkerhed for sundhed og høj værdi Avlscenter Eskegaard Sikkerhed for sundhed og høj værdi Avlscenter Eskegaard har en besætning på: Eskegaard - 920 søer heraf 200 i avl 720 i opformering 30 grise/årsso 560 hektar Kobbelskov Fuldoptimeret

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2 Forhåndsregistrering i forbindelse med valg af x avlerkandidater til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) FRIST 3. aug. 2015 Navn: Adresse: Postnummer

Læs mere

DanAvl Magasinet. FOKUS PÅ AVLSVÆRDIEN HOS SMÅGRISE Ved stigende smågriseoverskud bliver avlsværdien en afgørende faktor. Læs mere side 2, 3 og 11

DanAvl Magasinet. FOKUS PÅ AVLSVÆRDIEN HOS SMÅGRISE Ved stigende smågriseoverskud bliver avlsværdien en afgørende faktor. Læs mere side 2, 3 og 11 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter NOVEMBER 2004 LÆS BLANDT ANDET... FOKUS PÅ AVLSVÆRDIEN HOS SMÅGRISE Ved stigende smågriseoverskud bliver avlsværdien en afgørende faktor.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 23. november 2012 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

Målet er højere overlevelse. Rikke Ingeman Svarrer, projektleder, VSP, L&F Elisabeth Okholm Nielsen, projektchef, VSP, L&F

Målet er højere overlevelse. Rikke Ingeman Svarrer, projektleder, VSP, L&F Elisabeth Okholm Nielsen, projektchef, VSP, L&F Målet er højere overlevelse Rikke Ingeman Svarrer, projektleder, VSP, L&F Elisabeth Okholm Nielsen, projektchef, VSP, L&F Fravænnede pr. årsso 35 30 25 Overlevende til slagtning 80% 75% 70% Dødeligheden

Læs mere

MAGASINET. DanAvl. Bestilling af sæd til hjemmeavl. maj 2008 #29. Lavkonjunkturen gør sanering billigere

MAGASINET. DanAvl. Bestilling af sæd til hjemmeavl. maj 2008 #29. Lavkonjunkturen gør sanering billigere returneres ved varig adresseændring Afsender: DanAvl Magasinet, DanAvl, Billundvej 3, 6500 Vojens, Tlf. 75 72 41 55, Fax 75 72 46 32 ISSN: 1601-8400 Magasinpost B ID-nr. 46327 DanAvl MAGASINET maj 2008

Læs mere

SPF-Danmarks Forretningsbetingelser for Smågrise

SPF-Danmarks Forretningsbetingelser for Smågrise SPF-Danmarks Forretningsbetingelser for Smågrise - generelle vilkår for køb, salg og transport i Danmark og ved eksport Gældende fra 28. april 2016 Om forretningsbetingelsernes indhold og opstilling 4

Læs mere

DanAvl Magasinet. FREMGANG I DANAVL Uddrag af Årsberetning 2004 Avl og Opformering Læs mere på siderne 3, 11, 13 og 20

DanAvl Magasinet. FREMGANG I DANAVL Uddrag af Årsberetning 2004 Avl og Opformering Læs mere på siderne 3, 11, 13 og 20 DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter MAJ 2005 LÆS BLANDT ANDET... FREMGANG I DANAVL Uddrag af Årsberetning 2004 Avl og Opformering Læs mere på siderne 3, 11, 13 og 20 DE KAN DERES HÅNDVÆRK

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Statusseddel side 1 Statusseddel Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Status pr. 30.06.2011 Denne statusseddel kan ikke indberettes via internet. For

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE

BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE MEDDELELSE NR. 969 Når sæddosen indeholder sæd fra flere orner, er kuldstørrelsen 0,3 gris højere, end hvis sæddosen indeholder sæd fra én orne.

Læs mere

DanAvl Magasinet. ER SÆDPRISEN DEN RIGTIGE? Sådan er prisen på en sæddose sammensat Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. ER SÆDPRISEN DEN RIGTIGE? Sådan er prisen på en sæddose sammensat Læs mere side 3 DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter NOVEMBER 2005 LÆS BLANDT ANDET... ER SÆDPRISEN DEN RIGTIGE? Sådan er prisen på en sæddose sammensat Læs mere side 3 HJEMMEAVL ER EN MULIGHED Kernestyring

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) I medfør af 24, stk. 2-4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere