Baunegårdsvej 73 Parkgade Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december Reklame for CopyGene udsendt på TV 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame StemCare ApS Baunegårdsvej 73 Parkgade Hellerup 6400 Sønderborg København den 22. december 2004 Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 StemCare har i brev af 2. september 2004 klaget til Radio- og tv-nævnet med henvisning til oplysninger i en artikel i Berlingske Nyhedsmagasin om, at virksomheden CopyGene på TV2 vil indlede en reklamekampagne for sin stamcellebiobank. StemCare vedlægger brev fra indenrigs- og sundhedsministeren af 4. maj 2004 vedrørende debatten om lovregulering af private stamcellebiobanker. I brevet tilkendegiver indenrigs- og sundhedsministeren, at markedsføring af stamcellebiobanker og andre biobanker er omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser. StemCare henviser til lov om markedsføring af sundhedsydelser 2, stk. 5, ifølge hvilken markedføring ikke må finde sted i fjernsyn, film, video eller lignende. StemCare påpeger, at en markedsføring af stamcellebiobanken alene ud fra et argument om, at denne del af virksomheden ikke har direkte patientkontakt og derfor ikke falder ind under lov om markedsføring af sundhedsydelser er problematisk. Markedsføringen på tv leder nemlig direkte hen til andre markedsføringsaktiviteter via en henvisning til CopyGenes hjemmeside. På hjemmesiden beskrives stamcellebiobanken såvel som indsamling af stamceller (som indebærer den direkte patientkontakt). Tillige gives der på hjemmesiden en lang række sundhedsfaglige argumenter for at købe produktet. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon: Direkte: Telefax: CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Efter StemCares opfattelse vil en afgørelse om, at CopyGene kan markedsføre sin stamcellebiobank udgøre en potentiel glidebane, idet man kan forestille sig adskillige produkter og serviceydelser, som hvis de splittes op i underkomponenter vil kunne markedsføres udenom lov om markedsføring af sundhedsydelser, herunder f.eks produkter, der udbydes af privathospitaler, fertilitetsklinikker, diagnostiske laboratorier, m.v. Radio- og tv-nævnet har sammen med TV 2 Reklames høringssvar modtaget en dvd med reklamen. Reklamen starter med, at der høres J.nr

2 2 barnegråd. Herefter vises CopyGene-processen, samtidig med at en mandsstemme oplæser en tekst: Vi har kun 15 minutter efter fødslen Et par behandskede hænder åbner en CopyGene-barselspakke, og en blodpose udtages. Teksten 15 minutter lægges ind over billedet. til at sikre stamceller fra navlestrenge En kanyle stikkes ind, blod siver ned i blodposen. Ordet stamceller vises. de bringes til vort laboratorium En CopyGene-bil kører, efter at døren er smækket i. hvor vi kan sikre et koncentrat af stamcellerne Der vises pipetter fra prøvetagning og blod i en vippebænk. Ordet koncentrat vises. herefter nedfryses de i vores computerstyrede bio-arkiv En robotarm lægger en beholder ned i en tank. Teksten nedfrysning lægges ind over billedet og herefter bio-arkiv så de er tilgængelige for dit barn i fremtiden. En tank ombølget af kuldedampe vises. Der udskrives et ark papir med en tabel. Teksten fremtiden vises. Samtidig med at man ser et lille barn, der siger glade babylyde, vises CopyGenes logo og websted Voiceover fortsætter: Tænk lidt over det du kan jo starte med at gå på copygene.dk TV 2 Reklame oplyser i høringssvar af 12. oktober 2004, at reklamen er blevet opfattet som en promovering af en ny serviceydelse, hvorved kommende forældre kan sikre et ekstrakt af deres barns stamceller i en såkaldt biobank. TV 2 Reklame har på den baggrund været opmærksom på, at ydelsen kunne være en sundhedsydelse og dermed omfattet af lov om reklamering for sundhedsydelser. Det har derfor været en forudsætning for godkendelse af reklamen, at Sundhedsstyrelsen forinden havde taget stilling til, hvorvidt CopyGene lovligt kunne reklamere for produktet på tv. CopyGene har på den foranledning fremsendt kopi af brev fra Sundhedsstyrelsen dateret 7. juni Det fremgår af Sundhedsstyrelsens brev, at:

3 3 Hverken indsamlingen, opbevaringen eller den potentielle udlevering af det biologiske materiale opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 2, stk. 1, hvorfor ydelsen ikke kan karakteriseres som sundhedsfaglig virksomhed i lovens forstand. Som udgangspunkt kan ydelsen som sådan derfor ikke anses for omfattet af lovens forbud mod TV-markedsføring af sundhedsydelser Det fremgår endvidere af brevet, at en tv-reklame for en biobank på ingen måde må omtale eller signalere de potentielle eller hypotetiske behandlings- eller forebyggelsesaspekter. I den forbindelse understreger TV 2 Reklame, at reklamen for CopyGene udelukkende omhandler udtagelse af blodprøve fra navlestrengen (indsamling), den efterfølgende nedfrysning (opbevaring) samt, at dette sker med henblik på senere udlevering (potentiel udlevering i fremtiden). TV 2 Reklame har på den baggrund vurderet, at reklamen for CopyGene på ingen måde omtaler eller signalerer potentielle behandlings- eller forebyggelsesaspekter og således ligger inden for de grænser, der er afstukket i Sundhedsstyrelsens brev af 7. juni TV 2 Reklame understreger, at et generelt forbud mod markedsføring på tv er en ganske voldsom indskrænkning af en virksomheds kommercielle ytringsfrihed. Det findes derfor korrekt ud fra en proportionalitetssynsvinkel, at forbudet alene begrænses til den del af en virksomheds ydelser, der må betegnes som sundhedsydelser. Endvidere påpeger TV 2 Reklame, at det er et klart udgangspunkt, at det kun er indholdet af en tv-reklame, som skal vurderes i forhold til reglerne for markedsføring på tv. Det ville være forbundet med ganske store praktiske og juridiske problemer, såfremt man vælger at lade indholdet af eventuelle websider få betydning for lovligheden af en given tv-reklame. Dette ville eksempelvis betyde, at tv-stationer fremover skulle forholde sig til såvel indholdet af tv-reklamer som til den markedsføring, der foretages på de websider, der henvises til. Internettet er i øvrigt et foranderligt medie, hvorfor websiderne vil kunne ændre indhold og udformning uden viden og mulighed for kontrol fra stationernes side. En sådan praksis ville åbne for betydelige fortolkningsvanskeligheder, der understreges af det konkrete tilfælde, hvor såvel tv-reklamen som markedsføringen på websiden i sig selv er lovlig, men hvor det er kombinationen, der fremstilles som værende problematisk.

4 4 Af brev af 7. juni 2004 fra Sundhedsstyrelsen til CopyGene fremgår det endvidere, at CopyGene har anmodet Styrelsen om at foretage en vurdering af, hvorvidt CopyGenes virksomhed er en sundhedsydelse omfattet af lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser. CopyGene har i den forbindelse oplyst, at: Blodet aftappes fra placenta Dette typisk foregår i hospitalernes skyllerum CopyGenes medarbejdere dermed ikke har patientkontakt under nogen form Denne virksomhed ikke kan sidestilles med sædvanlig blodprøvetagning CopyGenes ydelse består i indsamling, lagring og mulig oversendelse af den pågældende blodprøve til et hospital Der er tale om en serviceydelse på linie med de ydelser, der reklameres med fra Sygesikringen Danmark og Falcks redningstjeneste CopyGene ikke udfører eller deltager i behandling Ordregiver er moderen ikke den modtagende patient Sundhedsstyrelsen fremkommer med en række oplysninger om lovens anvendelsesområde og konkluderer, at spørgsmålet som udgangspunkt er, om den ydelse CopyGene påtænker at markedsføre med rette kan betegnes som en sundhedsfaglig virksomhed, som defineret i 2, stk. 1 3, i bekendtgørelse nr. 738 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen anfører, at det biologiske materiale i en fremtidig situation, som eksempelvis kunne ligge mange år ud i fremtiden, kan tænkes anvendt ved behandling eller forebyggelse. Selve indsamlingen, opbevaringen eller udleveringen til en mulig fremtidig anvendelse i et andet regi kan imidlertid efter Sundhedsstyrelsens vurdering ikke i sig selv karakteriseres som en sådan anvendelse. Det er derfor Styrelsens vurdering, at hverken indsamlingen, opbevaringen eller den potentielle udlevering af det biologiske materiale opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 2, stk. 1, hvorfor ydelsen ikke kan karakteriseres som sundhedsfaglig virksomhed i lovens forstand. Som udgangspunkt kan ydelsen som sådan derfor ikke anses for omfattet af lovens forbud mod tvmarkedsføring af sundhedsydelser. Styrelsen påpeger dog, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en ydelse i sig selv ikke behøver at

5 5 anses for en sundhedsydelse for at være omfattet af lovforslaget. Det afgørende er, om ydelsen markedsføres som et middel til at forbedre sundhedstilstanden eller på anden måde signalerer at have karakter af en sundhedsydelse. Efter Sundhedsstyrelsens opfattelse indebærer dette, at såfremt CopyGenes ydelse markedsføres på en sådan måde, at de potentielle eller hypotetiske behandlings- eller forebyggelsesaspekter omtales eller signaleres, og ydelsen således ikke alene fremstår som en indsamlings, opbevarings- og udleveringsordning ( banking ) vil markedsføringen alligevel være omfattet af loven, herunder lovens forbud mod markedsføring i tv m.v. CopyGene har i brev af 6. oktober 2004 meddelt, at lovligheden af det udarbejdede reklamespot er baseret på den i Sundhedsstyrelsen indhentede godkendelse. CopyGene oplyser, at virksomheden ikke producerer sundhedsydelser, da der ikke er tale om patientkontakt. Blod aftappes efter placentas fødsel, hvorfor den ydelse, der produceres er en serviceydelse, som rekvireres af forældrene til et nyfødt barn, og ikke af den, der har mulig anvendelse af den opsamlede prøve. CopyGene oplyser endvidere, at Told & Skat efter en konkret vurdering og behandling er kommet frem til samme slutning, hvorfor CopyGenes produkter er momsbelagte. Endelig anfører CopyGene, at en reklame, der har en virksomhed som afsender, som man kan søge information om, ikke har den konsekvens, at informationen der måtte være forskellig fra en given tv-reklame har en afsmittende virkning på vurderingen af tv-reklamen. Tv-reklamen skal alene være produceret inden for de retningslinier, der følger af lov om markedsføring af sundhedsydelser, hvorfor den ikke må indeholde referencer til formål, anvendelsesadgang og andre sundhedsfaglige informationer. Disse krav er overholdt af CopyGenes reklamespot. Sundhedsstyrelsen har i høringssvar af 24. november 2004 afvist, at Styrelsen har foretaget en forhåndsgodkendelse af reklamen for CopyGene, idet Styrelsen er en tilsynsmyndighed. Der er alene tale om, at Styrelsen har oplyst inden for hvilke rammer, CopyGenes virksomhed kan markedsføres på tv. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at en henvisning i en tv-reklame til en hjemmside, hvorpå ydelsen, i modsætning til tv-reklamen markedsføres

6 6 som en sundhedsydelse er i strid med forbudet mod markedsføring af sundhedsydelser i tv. Sundhedsstyrelsen påpeger, at der først efterfølgende er taget principiel stilling til dette spørgsmål. Det er herunder Sundhedsstyrelsens klare opfattelse, at CopyGene på hjemmesiden markedsfører den ydelse, der tilbydes, som et middel til at forbedre sundhedstilstanden, hvorfor ydelsen er omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Som følge heraf er det Styrelsens opfattelse, at henvisningen til CopyGenes hjemmeside i tv-reklamen, er i strid med lovens forbud mod markedsføring af sundhedsydelser i tv. Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 behandlet sagen på sit møde den 15. december 2004 og skal herefter udtale: Ifølge 14 i bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn kan reklamer for lægemidler og sundhedsydelser udsendes i henhold til regler fastsat herom i lov om lægemidler og lov om reklamering for sundhedsydelser (nu: lov om markedsføring af sundhedsydelser) eller regler fastsat i medfør heraf. Det fremgår af 2, stk. 5, i lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, at markedsføring af sundhedsydelser ikke må finde sted i fjernsyn, film, video eller lignende. Ifølge lovens 1, stk. 2, forstås der ved sundhedsydelser den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre. Ifølge 2,stk. 1, i bekendtgørelse nr. 738 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, forstås der ved sundhedsfaglig virksomhed undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje, sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient, m.v. Såfremt reklamen for CopyGene omhandler en sundhedsydelse, vil der således være tale om en overtrædelse af 2 stk. 5, i lov om markedsføring af sundhedsydelser og dermed af reklamebekendtgørelsens 14.

7 7 Ifølge reklamebekendtgørelsens 33, stk. 2, indhenter Radio- og tvnævnet i sager om overholdelse af lov om lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser forinden afgørelse træffes, en udtalelse hos Lægemiddelstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har i sit høringssvar til Radio- og tv-nævnet tilkendegivet, at en henvisning i en tv-reklame til en webside, hvorpå ydelsen, i modsætning til i tv-reklamen, markedsføres som en sundhedsydelse er i strid med forbudet mod markedsføring af sundhedsydelser i tv. Det afgørende for Sundhedsstyrelsen er således, at der i reklamen henvises til en webside, hvor den pågældende ydelse markedsføres som en sundhedsydelse, medens Styrelsen øjensynlig fortsat er af den opfattelse, som udtrykt i brev af 7. juni 2004 til CopyGene, at indsamlingen, opbevaringen og den potentielle udlevering af det biologiske materiale ikke opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 2, stk. 1, hvorfor ydelsen isoleret set ikke kan karakteriseres som sundhedsfaglig virksomhed i lovens forstand. Radio- og tv-nævnet træffer i henhold til radio- og fjernsynslovens 44, stk. 1, nr. 2, afgørelse om radio- og fjernsynsreklamers indhold. Det betyder bl.a. at Nævnet ikke tager stilling til anden markedsføring for det pågældende produkt. Som udgangspunkt inddrager Nævnet ej heller en websides indhold i sin afgørelse om, hvorvidt en tv-reklame er i overensstemmelse med radio- og fjernsynslovens og reklamebekendtgørelsens bestemmelser, uanset at der henvises til websiden i tv-reklamen. I den forbindelse ønsker Nævnet dog at understrege, at det ikke kan afvises, at en henvisning til en webside i en reklame vil kunne få betydning for Nævnets afgørelse i en konkret sag. Radio- og tv-nævnet har ved sin vurdering af reklamen overvejet, hvorvidt det er muligt at adskille indsamlingen, opbevaringen og den potentielle fremtidige udlevering af stamceller fra det øvrige formål som beskrevet på CopyGenes webside. Nævnet er af den opfattelse, at Sundhedsstyrelsens udtalelse, hvori der lægges afgørende vægt på henvisningen til websiden, indebærer, at Nævnet ikke på det foreliggende grundlag kan træffe afgørelse om, at der i tv-reklamen sker markedsføring af en sundhedsydelse. I den forbindelse lægger Radio- og tv-nævnet afgørende vægt på Sundhedsstyrelsens klare tilkendegivelse, at ydelsen på websiden markedsføres som en sundhedsydelse, i modsætning til i tv-reklamen.

8 8 På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet hermed følgende AFGØRELSE: Reklamen for CopyGene, der er sendt på TV 2, er ikke i strid med radio- og fjernsynslovens og reklamebekendtgørelsens bestemmelser. Christian Scherfig Formand /Jette Fievé nævnssekretær

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere