RØDE KORS FRIVILLIGHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDE KORS FRIVILLIGHUS"

Transkript

1 RØDE KORS FRIVILLIGHUS rapport 2012

2 Projektmedarbejdere Janne Bech Projektchef Arkitekt Laura Boysen Projektleder Arkitekt & Kulturproducent Rasmus Beier Danielsen Arkitekt & Grafisk Designer Anna Huss Arkitekt Lars Kring Studentermedhjælper Bach. Arch. Stine Reenberg Rådgiver Emil Blaabæk, Sune Crammond og Mark Deloughy De tre musketerer studentermedhjælpere En særlig tak til Lise Vejse Klint Facilitator & Moderator Arkitekt & Grafisk Designer Forsidegrafik Rasmus Beier Danielsen Frivilliggruppens idéer og visioner ved workshop d. 17. november 2012 RØDE KORS FRIVILLIGHUS

3 Indhold Røde Kors Frivillighus 2 Formål 4 Arbejdsgruppen 5 Introduktion til rapport 6 Udviklingsproces 8 Best Practice-analyse 9 Studietur Humanity House 22 Humanity House 28 Workshop med ledelsesgruppen på Røde Kors landskontor 32 Workshop med de regionale konsulenter 36 Hjemmeside Frivilligportalen 42 Brugerinddragelse 44 Feltarbejde 45 Roadshow 60 Frivilliggruppen 64 Første workshop med Frivilliggruppen 66 Arkitektfaglig proces 76 Placering 77 Rumlige studier af byggeområde 78 Studietur 80 Proces for valg af rådgiver 88 Efterord 90 RAPPORT

4 Røde Kors Frivillighus Huset skal samle frivillige fra hele landet til at inspirere hinanden og udvikle nye initiativer 2 RØDE KORS FRIVILLIGHUS

5 Røde Kors Frivillighus Landskontoret på Blegdamsvej, København Røde Kors Frivillighus Et hus for alle Røde Kors frivillige i Danmark Røde Kors modtog i november mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at bygge et Røde Kors-hus til udvikling af frivilligt socialt arbejde. Af ansøg ningen fremgår det, at målet er at bygge et Røde Kors Frivillighus til udvikling af det frivillige sociale ar bejde til gavn for udsatte i Danmark. Huset skal samle frivillige fra hele landet til at inspirere hinanden og udvikle nye initiativer. Huset skal være et laboratorium, hvor frivillige lærer af hinanden, inspirerer hinanden, undervises og får input fra forskere og kollegaer i andre organisationer. Huset skal inspi rere til kreativitet, udvikling og skabe plads til nye idéer, samarbejder og projekter. Det skal indsamle og rumme viden om frivilligt socialt arbejde, være et metoderedskabsrum og generere inspirationsmuligheder. Huset skal ledes og drives af frivillige i overensstemmelse med frivillig-hjælper-frivillig, som er kernen i Røde Kors i forandring. Med Røde Kors Frivillighuset er målet at tiltrække nye frivillige, sikre vores frivil lige et løft og øge den frivillige sociale indsats i Danmark. Vi ved, at det er afgørende for frivilliges motivation og engagement, at frivillige får aner kendelse og stor indflydelse på egne aktiviteter. Vi ved også, at frivillige lærer og udvikler sig bedst af og med hinanden. Røde Kors Frivillighusets eksi stens og aktiviteter vil være en kolossal anerkendelse af de frivilliges betydning for det danske samfund og for Røde Kors. Vi vil invitere verden indenfor og skabe en platform for udviklingen af eksisterende og nye typer af fri vil lig hed, fri vil ligt socialt arbejde og fri villige aktiviteter i Danmark. Huset skal opføres ved Røde Kors' landskontor på Blegdamsvej 27 i København og forventes at stå færdigt i september Formanden for styregruppen, Susanne Larsen, og formanden for Frivilliggruppen, Thorkild Sloth Pedersen, vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der har deltaget i processen. En særlig tak skal rettes til medlemmerne i frivilliggruppen, som på forbilledlig vis har engageret sig i projektet med deres viden, ønsker og visioner, og som vil fortsætte den kvalificerende og udviklende proces fremadrettet i Den opfindsomme, varme og energiske deltagelse viser os, at Røde Kors Frivillighus har potentiale for hele organisationen til at styrke Røde Kors samt at åbne op for nye frivillige. Susanne Larsen præsident for Røde Kors Thorkild Sloth Pedersen medlem af styrelsen og formand for Frivilliggruppen RAPPORT

6 Formål Målet er at bygge et røde kors frivillighus til udvikling af det frivillige sociale arbejde til gavn for udsatte i danmark* * Jf. styrelsens møde d. 28. januar RØDE KORS FRIVILLIGHUS

7 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen bag Røde Kors Frivilliggruppe Arbejdsgruppen bag Røde Kors Frivilliggruppe består af en tværfaglig gruppe med kompetencer inden for arkitektur, procesudvikling og -ledelse, grafisk formgivning, kulturproduktion, brugerinddragelse og antropologisk research. Gruppens diversitet giver udviklingsprocessen mange facetter og tilfører projektet mere end blot den arkitektfaglige rådgivning. Arbejdsgruppen har i 2012 varetaget en omfattende brugerinddragelsesproces med interviews og felt arbej de ude i landet hos de fri vil lige i Røde Kors samt workshops og roadshow hos Røde Kors. Arbejdsgruppen har undervejs i processen udviklet redskaber til at understøtte arbejdet med brugerinddragelse. Redskaberne har faciliteret en dialog ude i felten og under workshops hos Røde Kors og har vist sig uundværlige til at systematisere viden og indsigter. Arbejdsgruppen har endvidere varetaget udvikling en af en inter view proces for rådgiverudvælgelse med parallel teamudvikling. Det samlede arbejdes resultater skal ligge til grund for de kommende rådgiverydelser. Arbejdsgruppen er en skalerbar størrelse, som undervejs i projektet vil udvide sig og indskrænke sig, som processen skrider fremad. Udvikling af projektet vil ændre karakter undervejs i det over tre år lange forløb, hvor der vil være brug for alsidige kræfter og ekspertiser igennem hele processen med at skabe Røde Kors Frivillighus. Kræfter og kompeten cer rekrutteres både gennem eksterne fagpersoner og internt engagerede fri vil lige i hele Røde Kors. Arbejdet udføres on location på projektområdet. RAPPORT

8 Introduktion til rapport STYRELSEN STYREGRUPPEN FRIVILLIGGRUPPEN ARBEJDSGRUPPEN TEKNIKGRUPPEN PROJEKTORGANISERING Organisering Byggeriets øverste ledelse er styregruppen, og denne er suppleret med to ad hoc-grupper; en fri vil lig gruppe og en byggeteknisk gruppe. Det daglige arbejde varetages af en arbejdsgruppe placeret på Røde Kors landskontor og er ledet af projektchef Janne Bech. Styrelsen har det overordnede øko nomiske ansvar, og styregruppen holder styrelsen løbende orienteret om projektet. Det daglige arbej de organiseres og aftales mellem generalsekretær Anders Ladekarl og projektchef Janne Bech. Janne Bech orienterer styregruppen løbende ved væsent lige ændringer i processen samt aftaler milepæle for byggeriet med styregruppen. Udvikling og brugerinddragelse Siden april 2012 har arbejdsgruppen drevet ud vikling s- og brugerinddragelsesprocessen af Røde Kors Frivillighus (herefter RKF). Udviklingsprocessen har bestået i at afdække markedet for projekter af til svarende fysisk og social karakter samt at blive inspireret af nye metoder og tilgange inden for fri vil lige projekter. Røde Kors er Danmarks største fri vil lige organisation med godt frivillige, og arbejdsgruppen ser et helt unikt potentiale for at styrke og understøtte Røde Kors rolle inden for det frivillige sociale arbejde i Danmark, da der ikke findes projekter, der er sammenlignelige med RKF. Brugerinddragelsesprocessens første faser har haft til formål at udbrede kendskabet til RKF til hele organisa tion en og via en demokratisk proces at invitere alle frivillige i Røde Kors til at deltage i RKF s til blivelsesproces. Arbejdsgruppen har været i dialog med foreningen på en række landsdækkende roadshows, på feltbesøg hos et dækkende udsnit af aktiviteter og gennem RKF s hjemmeside på frivilligportalen. drk.dk. Projektet fik i oktober 2012 tilknyttet en fri villig grup pe, som består af 37 frivillige fra Røde Kors afdelinger over hele landet. Gruppens sam men sætning er et repræsentativt udsnit fordelt på geografi, aktivitet, køn og alder. Frivilliggruppens fornemmeste opgave er at følge projektet, at bibringe projektet idéer, visioner og viden fra det frivillige arbejde ude i landet og at klæde arkitekterne på til at skabe de mest optimale rammer for udvikling af aktiviteter og samvær blandt de frivillige kræfter i Røde Kors. 6 RØDE KORS FRIVILLIGHUS

9 Introduktion til rapport RKFPROCES Ansøgning og tilsagn Brugerinddragelse 1 Brugerinddragelse 2 Åbning Foranalyse Vi har fået en særlig gave Arkitektrådgivning og skitseprojekt Projektering og udbud Anlæg Inddragelsen af de frivillige understøtter Røde Kors i forandring og sikrer, at byggeriet tager afsæt i brugernes behov. For at kortlægge og systematisere de frivilliges ønsker og behov har arbejdsgruppen udviklet spil og metoderedskaber, som er blevet brugt ved interviews på feltarbejdet og ved workshops. Metoderedskaberne har en generisk opbygning og kan derfor tilpasses den givende kontekst, der skal undersøges, og kan med fordel benyttes på flere områder i Røde Kors. Rådgiverproces Denne rapport indeholder vidensopsamling og et koncentrat af analyser og undersøgelser, som arbejdsgruppen har udarbejdet igennem andet halvår af Arbejdsgruppen har arbejdet parallelt med udviklingsproces, brugerinddragelsesproces samt den arkitektfaglige del af processen, og resultater og viden fra de to førstnævnte processer danner grundlaget for udarbejdelsen af et råprogram til arkitektrådgiverne. Sideløbende med udvikling og brugerinddragelse er formen for interviewproces for rådgiverudvælgelse blevet udviklet og tilrettelagt. Rapporten er opbygget af tre grupper af mate rialer. 1: Materiale, der har været med til at inspirere, afklare og udvikle projektet og dets retning. 2: Materiale, der omhandler. bru ger ind dragelsesprocessen 3: Forundersøgelser af byggegrunden, arkitektfaglig studietur, screening af arkitektrådgivere samt udvælgelses- og interviewproces for arkitektrådgivere. Formål med rapportering Rapporten har til formål at lave vidensopsamling på projektets første og anden fase ud af i alt fire faser, omhandlende brugerinddragelse, samt at afrunde og konkludere på disse. Rapporten har endvidere til formål at opsummere på projektet og den viden, der er kort lagt vedrørende rådgiverproces og byggeanalyser. God læselyst Projektchef for Røde Kors Frivillighus Janne Bech RAPPORT

10 Udviklingsproces Best practice- Analysen dokumenterer, at der ikke findes sammenlignelige projekter i Danmark med samme målsætninger og fokus inden for frivilligt socialt arbejde 8 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

11 Best Practice-analyse Røde Kors Frivillighus tre målsætninger 1 øge den frivillige sociale indsats i Danmark * Jf. styrelsens møde d. 28. januar Tiltrække nye frivillige 3 udvikle * eksisterende og nye typer af frivilligt socialt arbejde Introduktion til best practice-analysen Arbejdsgruppen har udarbejdet en best practice-analyse for Røde Kors Frivillighus. Best practice-analysen har haft til formål at afdække eksisterende sammenlignelige projekter som Røde Kors Frivillighus samt at afdække best practice inden for komplementære frivillige projekter, -fagligheder og -faciliteter, hvor særligt oplevelse, læring, netværk og viden bringes i spil. Analysen dokumenterer, at der ikke findes sammenlignelige projekter i Danmark med samme målsætninger og fokus inden for frivilligt arbejde. Bedste direk te sammenlignede case findes i Humanity House i Den Haag i Holland.* Arbejdsgruppen har indledt et samarbejde med Humanity House om videns- og erfaringsdeling. 20 komplementære projekter har deltaget i analysen, hvoraf der er udvalgt nogle eksempler til denne rapport.** For katastrofeberedskab Frivillig-hjælper-frivillig VIDENS- NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS For RK oplysning Laboratorie for nye initiativer Diagram for de fire funktionalitetstypologier: oplevelse, læring, netværk og viden. * Best practice-analysen kan rekvireres i sin fulde længde. ** Humanity House beskrives nærmere på side 22. Udviklingsproces RAPPORT

12 Best Practice-analyse Potentiale for flere frivillige i Danmark Millioner mennesker %: Meget sandsynligt eller sandsynligt 25 %: Usandsynligt eller meget usandsynligt 7 %: Hverken eller 68 % af de i dag ikke-frivillige, svarende til danskere, vil meget sandsynligt eller sandsynligt gerne udføre frivilligt arbejde.* Personer i Danmark Frivillige i dag Ikke-frivillige i dag Potentielle frivillige i fremtiden Potentiale for frivillighed I forbindelse med best practice-analysen har arbejdsgruppen kortlagt de nyeste data for grundlaget for at tiltrække nye frivillige og dermed øge den frivillige indsats i Danmark. Interessen er til stede En undersøgelse fra Socialministeriet 2011* viser, at der er et potentiale på flere frivillige i Danmark. Fire grunde til at blive frivillig i dag De fire vigtigste grunde til at blive frivillig er i dag: Blive opfordret personligt Forbindelse mellem sagen og ens egen eller en pårørendes situation At indgå i fællesskabet Tid tilovers Aktivering af nye frivillige i fremtiden Undersøgelsens tese er, at de danskere, som potentielt gerne vil være frivillige, mangler et tilbud og en måde at være frivillig på, som matcher dem. Mest signifikant udtaler de potentielt frivillige, at de konkret mangler at blive spurgt altså blive opfordret til at indgå som frivillig. Det er disse tilbud og opfordringer, som huset bl.a. har mulighed for at danne en ramme for at kunne udvikle og tilbyde. Hvis de potentielle frivillige bliver aktive frivillige, vil det svare til en stigning på 87,5 % i antallet af frivillige i Danmark. * Den Frivillige Sociale Indsats, Socialministeriet, årsrapport, maj RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

13 Best Practice-analyse Projektet har potentiale til at indtage en unik Fyrtårnsposition i markedet for socialt frivilligt arbejde, nationalt og internationalt Marked Den første screening af best practice inden for frivil lig huse indikerer, at der er et potentiale for både en national og international positionering, da der ikke eksisterer sammenlignelige frivillighuse i dag undtaget er Humanity House i Den Haag, der vil blive beskrevet senere i rapporten. Der findes mange aktører i markedet for frivillighed, men der mangler en tværgående indsigt og systematisk opsamling af erfaringer og viden inden for området, og der findes ingen systematisk udvikling af nye metoder til det frivillige arbejde. Faciliteten, der har til formål at fremme demo krati, dannelse og et levende lokalsamfund inden for frivil ligt arbejde, har et unikt potentiale i mar kedet. Kun 6 % af de eksisterende aktører i markedet ser det at være en platform for dannelse, demokrati og et levende lokalsamfund som deres hovedsigte.* Foreningers hovedsigte* At være serviceydere (f.eks. at levere socialt hjælpearbejde, sundhedsydelser, rådgivning) 22 % At være fortalere (f.eks. at gøre opmærksom på og varetage bestemte gruppers interesser) 33 % At organisere aktiviteter for egne medlemmer/brugere 25 % At være en platform for dannelse, demokrati og et levende lokalsamfund 6 % Andet 14 % Total 100 % *Den Frivillige Sociale Indsats, Socialministeriet, årsrapport, maj Potentialer for positionering Projektet har potentiale til at indtage en unik fyrtårnsposition i markedet for frivilligt socialt arbejde, nationalt og internationalt. Projektet har potentiale til at gøre frivilligt socialt arbejde vedkommende, aktiverende og nærværende i et demokratisk velfærdssamfund. Projektet har potentiale til at blive toneangivende og træde frem som platformen, hvor viden og erfaringer inden for frivilligt socialt arbejde samles op på tværs af foreninger, projekter og borgere nationalt og internationalt Projektet har potentiale til at være platformen, hvor man kan udvikle nye metoder ved at skabe en facilitet, hvor folk kan mødes med det formål at gøre afstanden kortest mulig mellem idé, test og resultat, da der eksisterer et stort opland, som kan teste nye metoder af. Projektet har potentialet til at udvikle nye metodikker og tilbud, der kan være med til aktivere de potentielle nye frivillige i Danmark og dermed øge den samlede frivillige indsats i Danmark. Vi kan på baggrund af resultaterne fra best practice-analysen og kortlægning af potentialet for det frivillige sociale arbejde i Danmark konkludere, at projektet har potentiale til at indtage en fyrtårnsposition globalt set inden for viden i akti vering af det frivillige potentiale. Udviklingsproces RAPPORT

14 Best Practice-analyse Udvalgte Best Practice-cases fordelt efter målsætning Udvikle nye metoder til frivillighed TED Talk Summer school Odense Universitetshospital Øge interessen for frivillighed Hejmdal Redningshold for en dag Eksperimantarium INDEX Award Humanity House ECO House Aktivere potentialet for flere frivillige Facebook Street Projects Café Mellemrummet Fryshuset 12 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

15 Primært eksempelprojekt Humanity House Røde Kors Frivillighus i Den Haag Best Practice-analyse NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- Case-essens Frivillighuset i Haag er en vægtig inspiration til, hvordan RKF kan øge interessen for frivilligt socialt arbejde, aktivere flere frivillige og udvikle aktiviteter gennem udstillinger, uddannelse, events, coach house og ved at være et mødested. Humanity House er det bedst kendte eksempel på et hus, som indeholder tilsvarende funktionsfaciliteter, som RKF har beskrevet som dele af sin målsætning. Humanity House består af Museum med skiftende udstillinger Uddannelsesprogram fra folkeskole til universitet Mødested for professionelle, coach house og konferencer Humanity Café Event Space såsom musikfestival og filmfremvisninger Målgruppe Alle, både frivillige og ikke-frivillige Staging Har partnere og sponsorer, bl.a. UNICEF Ansatte og frivillige Output Øget interesse for frivilligt socialt arbejde Udvikling af det frivillige sociale arbejde og katastrofehåndtering Kulturelle oplevelser Socialt samvær og erfaringsudveksling Uddannelse Læring Profilering Forretningsplan Fleksible udstillingsaktiviteter Frivillighuset i Haag er en vægtig inspiration til, hvordan RKF kan øge interessen for frivilligt socialt arbejde, aktivere flere frivillige og udvikle aktiviteter gennem udstillinger, uddannelse, events, coach house og ved at være et mødested Udviklingsproces RAPPORT

16 Best Practice-analyse Sekundære eksempelprojekter ECO House En arbejdsoplevelse på en økologisk gård RØDE KORS FRIVILLIGHUS Case-essens Inspiration til, hvordan projektet kan aktivere flere fri vil lige ved at invitere dem indenfor for at arbejde, mod at de til gengæld lærer og får en social op levelse. Samtidig inspiration til, hvordan projektet kan blive rammen for, at forskellige mennesker kan mødes og udvikle nye metoder og vidensdele i praksis. ECO House er et meget nutidigt eksempel på, hvordan unge gerne vil arbejde for en oplevelse og socialt samvær, samtidig med at deres formål er at lære om økologisk landbrug i praksis, et område, hvor Danmark er blandt verdens bedste. Målgruppe Især unge fra udlandet, der vil lære om økologi Andre, som vil have en pause fra hverdagen og møde nye mennesker Staging Ingen løn, men en oplevelse for livet Fri kost, som man selv tilbereder, og overnatning i telt Der kommunikeres via hjemmeside Hejmdal Kræftpatienters hus Output En arbejdsoplevelse for de unge Bondegården får hjælp til drift Socialt samvær Erfaringsudveksling og læring Læring Man kan tilbyde faciliteter til arbejdsoplevelser i Røde Kors Frivillighus Hvis man tager lead på frivilligt socialt arbejde, vil folk gerne komme og lære, hvordan man gør Ny viden kan opstå, når forskellige mennesker fra hele verden mødes og arbejder sammen NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- VIDENS- NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- Case-essens Hejmdal er inspiration til, hvordan projektet ved hjælp af en smuk og åben arkitektur og inkluderende fysiske rammer kan skabe øget fokus, opmærksomhed og favne mennesker. Kræftpatienternes hus er et eksempel på, at argumentet for at bygge et smukt, imødekommende og inkluderende hus er, at det kan have helbredende effekt. Tesen er, at en bestemt bruger- og målrettet arkitektur kan inspirere folk. Huset åbner op indefra og skaber base for, at patienter frit kan tale om svære emner. Huset skaber således opmærksomhed ved sin subtile åbenhed, så kræftpatienter ved, hvor de kan søge hjælp. Hejmdal er huset, hvor pårørende og kræftpatienter kan mødes. Der er ingen læger tilknyttet. Huset er åbnet i 2009 og er tegnet af Frank Gehry. Huset drives både af ansatte og frivillige. Målgruppe Kræftpatienter Pårørende Staging Kræftens Bekæmpelse Frivillige har værtsfunktion og byder husets gæster indenfor Output Rum, der kan favne det menneskelige møde Læring Hvis smukke huse kan helbrede folk, kan de måske også gøre dem frivillige God arkitektur kan skabe opmærksomhed 14 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

17 Tertiære eksempelprojekter Redningshold for en dag Tryg Fonden og Experimentarium Best Practice-analyse RØDE KORS FRIVILLIGHUS Case-essens Inspiration til, hvordan projektet kan øge interessen for frivilligt socialt arbejde ved at give folk en kropsnær oplevelse, hvor man bliver sat på prøve og skal handle aktivt i en virkelighedstro simulation af en katastrofe. Redningshold for en dag er et eksempel på en mobil simulation af en katastrofe, som giver en live-lektion i førstehjælp. Her iscenesat som et totalteater, der indbefatter et katastrofeområde, en redningsstation og et nødhospital. Indrettet i en lastbilanhænger, som kører rundt til landets folkeskoler. Målgruppe Børn og unge i hele Danmark Alle besøgende på Experimentarium Staging Live-simulation af katastrofe Indrettet i lastbilanhænger Afvikles af redningsarbejdere og piloter fra Experimentarium Output Live-lektioner i førstehjælp og redningsarbejde Øget interesse for katastrofearbejde Læring Simulationer i form af totalteater, hvor man selv spiller en rolle og skal handle, giver både oplevelse og læring Lastbilen kører ud til landets skoler Eksperimentarium Et lege-lære-land NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- VIDENS- NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- Case-essens Inspiration til, hvordan projektet gennem lege-lære-faciliteter kan ændre frivilligt socialt arbejde fra noget støvet og gammelt til at være spændende, udfordrende og vedkommende Experimentarium har flyt tet natur videnskab fra kikset til sejt. Eksperimentarium er et eksempel på lege-lære-land, som har skabt lærende oplevelser, hvor man kan smage, røre, prøve, lugte og bygge. Experimentariums formål er at fremme interessen for naturvidenskab på en sjov og legende måde. Startet i Målgruppe Alle, især børn, unge og barnlige sjæle Erhverv, møder og konferencer Staging En selvejende institution Udstillinger Demonstrationer, f.eks. hjertedissektion Konference- og mødelokaler Værksteder for skoleklasser Undervisningsmateriale Output Læring om naturvidenskab Øget interesse for naturvidenskab Naturvidenskab bliver sejt Læring Samspil mellem oplevelse og læring Tilbud om oplevelser trækker nye til, som normalt ikke er interesserede i naturvidenskab Udviklingsproces RAPPORT

18 Best Practice-analyse INDEX AWARD Uddeling af verdens største designpriser NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- LÆRINGS- Case-essens Inspiration til, hvordan projektet ved at opsamle viden, danne nye netværk, uddele priser og lave udstillinger kan sætte en international dagsorden og indtage positionen som den toneangivende inden for frivilligt socialt arbejde. Index Award er et eksempel på en forretningsmodel, hvor man har formået at blive toneangivende inden for sit område Design to improve life ved at indsamle viden, uddele priser og lave udstillinger, som skaber et bredt kendskab til design, der forbedrer livet inden for kategorier, som body, home, play, work og community. Målgruppe Alle Staging Uddeling af priser Videns- og netværksdeling Udstillingsaktiviteter i ind- og udland Undervisningsplatform Output Indsamler ny viden gennem indsendte nominerede konkurrenceforslag Skaber generel opmærksomhed og presseomtale ved at udnævne en vinder og udvikle udstillingsformater og undervisning Læring En forretningsmodel med at indsamle viden og uddele priser skaber en position som toneangivende inden for sit område Uddeling af priser og udstillinger kan bruges til at skabe opmærksomhed og kendskab bredt i samfundet Internationalt format giver førerposition Fryshuset Sverige NETVÆRKS- OPLEVELSES- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- Case-essens Inspiration til, hvordan projektet kan aktivere flere frivil lige ved at formidle det eksisterende store udvalg af frivilligt arbejde og ved at have overblikket til at kunne matche en frivilligs ønske med en kon kret opgave. Desuden inspiration til tæt samarbejde mellem frivillige og ansatte. Fryshuset er et eksempel på, hvordan et ungdomscenter drives af både frivillige og af ansatte. Fryshuset i Stockholm er verdens største ungdomscenter og er i kontakt med unge brugere. Målgruppe Børn og unge fra 7 til 25 år Staging Fryshuset er centrum for alle aktiviteter Både ansatte og frivillige Output Et fælles hus, hvor frivillige, ansatte og unge kan mødes på tværs af projekter Læring Drives af både frivillige og ansatte, da et større hus kræver en eller anden form for professionelt personale 16 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

19 Best Practice-analyse Café Mellemrummet Mellemfolkeligt Samvirke NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- Case-essens Inspiration til, hvordan en café drevet af frivillige kan være en ramme for, at ikke-frivillige kan møde frivillige og dermed blive personligt opfordret til frivilligt socialt arbejde. Desuden inspiration til, hvordan projektet kan skabe en social ramme, som danner rum for at udveksle erfaringer og dermed udvikle nye metoder. Café Mellemrummet er et eksempel på en netværksfacilitet, hvor frivillige kan hjælpe ikke-frivillige til frivilligt arbejde. Café Mellemrummet drives af frivil lige og er åben for alle. Desuden skaber de sociale rammer også mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling. Der afholdes events såsom koncerter, fotoudstillinger og debatter. Målgruppe Unge i København Staging Koncerter, debatter og events Overskud gives til Mellemfolkeligt Samvirke Drives af 100 frivillige Output Frivillige og ikke-frivillige mødes Udveksling af erfaringer og viden til debatter Læring En café er et afslappet mødested, som danner grundlag for, at mennesker mødes, udveksler erfaring og viden En café skaber et godt socialt netværk, hvor fri vil lige kan møde ikke-frivillige Øl, hygge og kaffe tiltrækker de ikke-frivillige Street Projects En hjemmeside NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- Case-essens Inspiration til, hvordan frivillige i projektet kan hjælpe andre til frivilligt socialt arbejde ved at drive en hjemmeside og formidle konkrete tidsbegrænsede frivillige opgaver til travle personer, som også gerne vil være frivillige, men har mindre tid. Street Projects er et eksempel på et projekt, som er drevet af frivillige til at hjælpe andre frivillige. Hjemmesiden formidler frivillige opgaver, og deres mål er to connect busy New Yorkers to volunteer opportunities and to each other. En nonprofitorganisation i New York. Startet i Målgruppe Travle frivillige i New York Staging Gøre frivillige opgaver synlige på internettet Drives af frivillige Modtager erhvervsdonationer Output Viden og oversigt over, hvilke opgaver man kan vælge som frivillig Læring Frivillige bruger tid på at hjælpe andre til frivilligt socialt arbejde ved at lave hjemmesiden Måske opdatering af hjemmesiden kan drives af frivillige med de særlige kompetencer Udviklingsproces RAPPORT

20 Best Practice-analyse Facebook Internettet, socialt medie NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- LÆRINGS- Case-essens Inspiration til, hvordan projektet ved at benytte Facebook eller skabe en lignende mekanisme i projektet kan drage nytte af de mekanismer, der gør, at folk opfordrer deres sociale netværk til også at blive fri vil lige, samtidig med at de selv kan blære sig med at være frivillig. Facebook er et eksempel på en netværksfacilitet, hvor frivillige kan hjælpe ikke-frivillige til frivilligt arbejde, mod at de selv kan blære sig med deres eget frivillige sociale arbejde. Socialt netværk. Mange frivillige aktiviteter og initiativer foregår i dag på Facebook. Målgruppe Alle over 13 år Staging Events formidles på Facebook 2,8 mio. danskere er på Facebook (2012) Output Flere frivillige Opfordring til at deltage fra nogle, man kender Man kan blære sig med sit frivillige arbejde Læring Frivillige opfordrer andre i deres sociale netværk til at blive frivillige og kan så selv samtidig fortælle, at de selv er frivillige Facebook og opfordring til at besøge huset eller opfordring til at blive frivillig tænkes ind i projektet. Eventuelt ved, at man kan få taget et billede, som er værd at dele på Facebook Odense Universitetshospital Behandling, forskning og uddannelse NETVÆRKS- OPLEVELSES- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- Case-essens Inspiration til, hvordan projektet kan skabe grobund for udvikling af nye metoder ved at være en platform for samarbejde mellem de kloge hoveder og de varme hænder. Altså kobling af teori og praktisk erfaring, som vil skabe en proces mellem nytænkning, test og resultater. Odense Universitetshospital er et eksempel på, hvordan samspillet mellem de kloge hoveder i form af forskning og de varme hænder såsom sygeplejersker med behandling af patienter skaber udvikling. Odense Universitetshospital består både af en patient-behandlende funktion og en forskningsfunktion, som fysisk er placeret samme sted. Der bliver kort vej mellem udvikling, test og erfaring. Målgruppe Forskning Behandling af patienter Staging Forskningsenheder er en integreret del af hospitalet Output Nyeste forskning tæt på behandling Erfaringer fra behandling tæt på forskning Læring Integration mellem nytænkning, udvikling og praktiske erfaringer Integration mellem de kloge hoveder og de varme hænder 18 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

21 Best Practice-analyse TED Talks Konference og videoer på internettet NETVÆRKS- OPLEVELSES- LÆRINGS- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- LÆRINGS- Case-essens Inspiration til, hvordan projektet kan indsamle og generere ny viden ved at afholde konferencer og der efter gøre denne viden tilgængelig for alle ved at lægge optagelser fra konferencen på internettet. TED Talks er et eksempel på en videns delings facilitet, som både er fysisk på en konference og digital som videoer på YouTube. TED Talks er et eksempel på, at folk gerne vil dele deres viden med andre. Målgruppe Alle med interesse for teknologi, underholdning og design Staging Målet er to spread ideas Foredrag på konferencen optages og lægges online Nonprofitorganisation Samarbejde med Gucci, IBM, Sony osv. Summer School Grontmij, rådgivende ingeniører To årlige konferencer i USA Uddeling af priser Output Vidensdeling Mere end 700 foredrag på internettet Followers verden over Læring Folk vil gerne dele deres viden Foredrag fra konferencer optages, og videoer lægges på internettet Folk på internettet kan blive inspireret via videoerne og begynde at interessere sig mere for et emne, f.eks. frivilligt socialt arbejde NETVÆRKS- OPLEVELSES- RØDE KORS FRIVILLIGHUS VIDENS- Case-essens Inspiration til, hvordan projektet kan blive en platform for nye vilde idéer ved at invitere studerende indenfor til en uges summer school, hvor de skal løse en konkret problemstilling. Summer school er et eksempel på, hvordan en virksomhed kan invitere studerende indenfor i en uge for i fællesskab at løse en spændende opgave. Dette skaber både læring for de studerende og udvikling for virksomheden, da de unge ofte har nye måder at løse en opgave på. Målgruppe Universitetsstuderende Virksomheder, som gerne vil tænke nyt Staging Virksomheder inviterer studerende indenfor til en uges summer school De studerende løser sammen med virksomheden en spændende opgave, f.eks. fremtidens besøgsven Output De studerende bliver inviteret indenfor og lærer af virksomheder, mens de løser en spænd ende opgave i en uge Virksomheden får nye vilde idéer Udviklingsproces RAPPORT

22 Best Practice-analyse RKF kan være en platform for både de varme hænder og de kloge hoveder, hvor man udveksler erfaringer og opsamler viden til udvikling af nye metoder inden for FRIVILLIGt socialt arbejde, så der bliver kort mellem idé, test og viden 20 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

23 Best Practice-analyse KONKLUSION Opsamling af læringspunkter fra best practice-analysen 1. Målsætning: Øge den frivillige sociale indsats i Danmark. Følgende er en opsamling af læringer om, hvordan andre har kunnet indtage en lignende fyrtårnsposition inden for deres felt. Forretningsmodel En forretningsmodel som Index Award med at udskrive konkurrencer, opsamle viden og uddele priser kan positionere projektet nationalt og internationalt inden for frivilligt socialt arbejde ved at skabe øget interesse. Oplevelser Tilbyd aktive, kropsnære oplevelser såsom rollespil, 1:1-demonstrationer eller simulationer af katastrofer, hvor man selv deltager. Tag rundt i landet med en mobil enhed for at skabe bred interesse som eksempelvis Film-Y. Prestige Interessen øges ved at ændre det frivillige image fra noget støvet til at være spændende og vedkommende gennem lege-lære-oplevelser som eksempelvis Experimentarium, der har formået at ændre naturviden skab fra kikset til sejt. Ved at tilføje frivilligt arbej de i al almindelighed mere prestige, ved at have et arkitektonisk spændende hus, som eksempelvis Kræftpatienternes hus Hejmdal har gjort det, øges interessen. Ved at hylde de eksisterende frivillige og deres indsats skabes mere prestige om fri vil ligt arbejde, og interessen øges. Hvis de frivillige hylder andre fri vil lige ved at formidle de spændende historier gennem levende billeder, bliver det ægte og autentisk. Brug evt. en konkurrence som ramme. 2. Målsætning: Tiltrække nye frivillige Følgende er en opsamling af læringer om, hvordan andre har kunnet indtage en lignende fyrtårnsposition inden for deres felt. Frivillige og ikke-frivillige skal mødes Tilbyd kulturelle oplevelser såsom koncerter eller sociale aktiviteter, der kan aktivere flere frivillige til huset og samtidig tiltrække ikke-frivillige, nye frivillige og eksisterende frivillige. Skab en social ramme, hvor ikke-frivillige kan møde frivillige og blive opfordret til frivilligt arbejde som eksempelvis en café eller kulturelle events. Udnyt Facebooks potentialer ved, at folk gerne vil opfordre andre til frivilligt socialt arbejde og samtidig selv reklamere for deres eget frivillige initiativ. Synliggør muligheder for at blive aktiv Inspirér og aktivér de potentielle nye frivillige ved at synliggøre de eksisterende muligheder for at være frivillig. Vær formidler af kontakt mellem nye frivillige og det frivillige arbejde. Inviter inden for til arbejdsoplevelser Inviter folk indenfor til at arbejde på forskellige projekter, mod at de lærer om frivilligt socialt arbejde og får en oplevelse. 3. Målsætning: Udvikle eksisterende og nye typer af frivilligt socialt arbejde. Følgende er en opsamling af læringer om, hvordan andre har kunnet indtage en lignende fyrtårnsposition inden for deres felt. Ny viden opstår, når forskellige mennesker mødes RKF kan være en platform for både de varme hænder og de kloge hoveder, hvor man udveksler erfaringer og opsamler viden til udvikling af nye metoder inden for fri vil lig t socialt arbejde, så der bliver kort vej mellem idé, test og viden. Find inspiration i de økologiske gårde, hvor man inviterer folk indenfor til at arbejde, mod at de lærer og får en social oplevelse til gengæld. Open source-tilgang til viden Projektet bør udnytte både fysiske faciliteter som eksempelvis konferencer og digitale platforme såsom YouTube til vidensdeling med en open source-tilgang, hvor al viden er tilgængelig for alle. Udviklingsproces RAPPORT

24 Studietur Humanity House AMSTERDAM HUMANITY HOUSE DEN HAAG På baggrund af best practice-analysens resultat tog arbejdsgruppen i august 2012 til Den Haag for at besøge Humanity House. Humanity House er på mange områder sammenligne ligt med formål og visioner for Røde Kors Frivillighus, og arbejdsgruppen ønskede et nærmere kendskab til den bagvedliggende proces for at udvikle og skabe Humanity House. Vi var endvidere interesserede i at høre, hvordan huset praktisk er organiseret, samt at få mulighed for at benytte os af Humanity Houses erfaringer og viden. Direktøren for Humanity House, Lisette Mattaar, stillede sig velvilligt til rådighed for arbejdsgruppen 22 RØDE KORS FRIVILLIGHUS en hel dag og gav en grundig indføring i husets organisatoriske opbygning, deres forretningsplan samt strategier og visioner for Humanity Houses fremtidige udvikling. Studieturen gav et fantastisk afsæt for en dialog om Røde Kors Frivillighus i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen erfarede på studieturen, at Humanity House er en kollaboration mellem Røde Kors og kommunen i Den Haag, og at den givne økonomiske præmis er ander ledes end for Røde Kors Frivillighus, hvor drift en beror på frivillige kræfter. Afsnittet om Humanity House omhandler husets faciliteter samt et opsamlingsnotat på studieturen. Udviklingsproces

25 Studietur Humanity House Husets faciliteter Humanity House er ikke kun et museum, men også en platform, som regelmæssigt afholder forelæsninger, debatter, workshops, udstillinger og filmaftener. Humanity House tilbyder skoler et undervisningsprogram, hvori eleverne fra 10 år og opefter konfronteres med livet i en flygtningelejr. Hos Humanity House kan du opleve, hvordan det føles at leve i et område, der er ramt af konflikt eller katastrofe. En spektakulær oplevelsesrejse gør det uvirkelige virkeligt. Oversigt over husets funktioner 1 Museum 2 Uddannelse til folkeskoleelever, gymnasie-elever og universitetsstuderende 3 Platform et mødested, hvor man bl.a. kan diskutere nødhjælp og humanitær folkeret 4 Agenda et kulturelt tilbud med bl.a. foto ud stilling er, open air-biograf, museumsnat, foredrag og rollespil 5 Stories historier og artikler på hjemmesiden om humanitært arbejde 6 Event Space med et multifunktionelt teater, museumscafé og coach house ORGANISATIONEN I HUMANITY HOUSE Grundlæggere Hollandsk Røde Kors City of the Hague European Regional Development Fund Partnere STICHTING VLUCHTELING giro 999 COMITE INTERNATIONALE GENEVE ICRC Global Village Media Cordaid Euronews European Parliament Information Office Den Haag PSO UNHCR UNICEF VluchtelingenWerk Nederland SPONSORS Aon Netherlands Cisco Systems, Inc. Fonds 1818 Ministry of Foreign Affairs Ansatte Managing Director Management assistant Education Events Head Internal Organisation & Events Marketing & Communication Facility Management + 9 andre ansatte I alt 16 ansatte Board Mr. P.T.H. (Paul) Smeulders, chairman Mrs. S.I. (Inez) van Oord, vice-chairman and secretary Mr. J. (Jeroen) den Tex, treasurer Mrs. D.M. (Désirée) van Gorp, boardmember Udviklingsproces RAPPORT

26 Studietur Humanity House Besøgende hører, ser og oplever de sande historier fra ofre for katastrofer og konflikter fra hele verden 24 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

27 Studietur Humanity House Museum Humanity House, Den Haag Turen gennem museet gør det uvirkelige virkeligt. Besøgende hører, ser og oplever de sande historier fra ofre for katastrofer og konflikter fra hele verden. Humanity House fortæller mere end blot historien om katastrofehjælp og internationale humanitære lovgivninger. Humanity House tager dig på en rejse, hvor du vil se, føle, høre og opleve, hvordan det føles at overleve en kata strofe og blive afhængig af katastrofe hjælp. Du vil opleve, hvordan det må være at miste alting. Når du er nødt til at forlade dit hjem øjeblik keligt. Eller at skulle finde din familie og venner, uden adres ser eller mobiltelefon. Uddannelse [1] Skolebørn fra 10 år og opefter Et besøg i Humanity House fokuserer på den personlige oplevelse. Besøg museet, hvor børn ser, hører og føler, hvordan det føles, når alt afhænger af nødhjælp. Informationerne former oplevelsen og er nyttige i the Humanity Game. I dette interaktive spil oplever børnene at stå ansigt-til-ansigt med en katastrofe. Hvilket nødhjælps område skal der prioriteres? Rent drikkevand eller medicin? Eller er materialer til at bygge et ly mere nødvendige? De skal beslutte sig. Gruppen, der træffer de rigtige beslutninger, vinder spillet. Uddannelse [2] klasse og gymnasium Et besøg hos Humanity House begynder med en oplevelse. Den studerende oplever individuelt museet, hvor de ser, hører og føler, hvordan det føles, når alt afhænger af nødhjælp. Børnene vil lære om de forskellige procedurer for nødhjælp og internationale humanitære rettigheder. Alle informationer er introduceret interaktivt. Efter at have oplevet museet skal de studerende spille the Humanity Game ; et interaktivt og livsnært spil, hvor spillerne er hjælpere i en nødsituation. Hvad skal de gøre? Sikre sig, at der er rent drikkevand? Eller skaffe medicin? De skal beslutte sig. Gruppen, der træffer de rigtige beslutninger, vinder spillet. Spillet kan spilles på forskellige niveauer og kan tilpasses både skoleelever og gymnasieelever. Udviklingsproces RAPPORT

28 Studietur Humanity House Uddannelse [3] Bachelor- og kandidatstuderende Selv krige har grænser. Dets primære principper har en enorm betydning for de to millioner mennesker, der er i væbnet konflikt. Internationale krigskonventioner sørger for at beskytte mennesker, der ikke er en aktiv del af urolighederne. International humanitær ret består af to grundregler. Regel nummer 1) skån civile, sårede og syge soldater, krigsfanger og medicinsk personel. Regel nummer 2) benyt ikke våben, der ikke skelner mellem civile og soldater, eller som kan medføre unødvendig ødelæggelse og smerte. Røde Kors mission er at monitorere og promovere disse love. Du kan finde de vigtigste love i Geneve-konventionen og de tilføjede protokoller. Foruden oplevelsesmuseet har Humanity House et partnerskab med Røde Kors, hvor de tilbyder studerende et kursus i inter national humanitær folkeret. Platform Et mødested til at mødes om en diskussion Humanity House er et mødested for professionelle og almindelige mennesker, der er interesserede i emner omhandlende nødhjælp og international humanitær ret. Humanity House arbejder tæt sammen med Røde Kors i Holland, grundlæggeren af Humanity House samt andre or ganisation er og professionelle instanser, der beskæftiger sig med den humanitære sektor. Kalender Events og kulturelle aktiviteter Eksempler på kommende arrangementer 3. juli Fotoudstilling Transit 9. august Udendørs filmvisning 1. september Museumsaften i Haag 14. september En aften om diktatur. Denne mørke aften vil belyse censur, revolution og undertrykkelse. Besøgende vil opleve alle facetter af diktatur igennem debat, film og interviews. Humanity House deltager i En aften om diktatur sammen med Meseon, The Prison Gate Museum og ProDemos, og alle er åbne indtil midnat. Historier Formidling af nødhjælpsarbejde Artikler og historier om nødhjælpsarbejde, som kan ses på hjemmesiden. 26 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

29 Studietur Humanity House Eventområde [1] Multifunktionelt teater med foyer Samlingspunkt for events, møder og kulturelle tilbud. Målgruppe Faciliteter Pris Kapacitet Grupper, virksomheder, elever Forelæsninger, debatforum, workshops, præsentationer, konferencer, seminarer eller filmvisninger 650 pr. dag og 400 for en halv dag Op til 100 personer Arrangementer Fremtrædende fagfolk og akademikere holder oplæg, som de deltagende har mulighed for at debattere i løbet af en aften. F.eks. blev der i foråret 2012 afholdt konferencen The Politics of Genocide, hvor bl.a. journalist og folkedrabsefterforsker Keith Harmon Snow deltog. Eventområde [2] Coach house Coach House er placeret bag ved Humanity House og bruges til møder og oplæg. Målgruppe Faciliteter Mulighed Kapacitet Pris Grupper og virksomheder Konferencerum med mødebord For bestilling af mad og for at låne teknisk udstyr såsom projektor Op til 16 personer 250 pr. dag og 150 for en halv dag Eventområde [3] Museumscafé Caféen har et program med skiftende udstillinger omhandlende temaer om nødhjælp og humanitær folkeret. Udviklingsproces RAPPORT

30 Humanity House Humanity House i Haag er startet som et samarbejde mellem Røde Kors i Holland og byen Den Haag Humanity House har udviklet sig til en åben platform, hvor mange organisationer arbejder sammen om humanitært arbejde og formidling 28 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

31 Humanity House Studietur til Humanity House, Den Haag, Holland 17. august 2012 Humanity House Humanity House i Haag er startet som et sam ar bejde mellem Røde Kors i Holland og byen Den Haag. Røde Kors ønskede at skabe interesse og mobil isere den yngre generation inden for frivilligt socialt arbejde samt at øge fokus på deres internationale indsats. Byen Den Haag ønskede at brande sig som fredens by. Resultatet blev oplevelsesmuseet Humanity House, hvor man som gæst oplever på egen krop, hvordan det er at være flygtning. Humanity House består af et oplevelsesmuseum, en skoletjeneste, en café, mødelokaler, en platform til debat, udstillinger og et multifunktionelt teater med et interaktivt spil om nødhjælpsdilemmaer. Humanity House har udviklet sig til en åben platform, hvor mange organisationer arbejder sammen om humanitært arbejde og formidling. Humanity Houses forretningsmodel bygger på samarbejde mellem de humanitære organisationer og samarbejdspartnere inden for erhvervslivet, der bidrager til at skabe liv, læring og erfaringsudveksling i huset. Læring 1/En åben og neutral platform I Malmø i Sverige har svensk Røde Kors haft et Humanitetens Hus, som desværre måtte lukke, da det manglede finansiering til drift. Humanity House har, med afsæt i erfaringerne fra Sverige, udviklet sig fra at skulle blive et Røde Kors Hus til at blive Humanity House en åben neutral platform. Med denne identitet har de skabt et solidt grund lag for følgende seks strategiske fordele: 1) at få samarbejdspartnere, 2) udvikle en bæredygtig forretningsmodel, 3) være en uafhængig platform for debat, 4) skabe deres egen identitet, 5) minimere risikoen for rygter om, at Røde Kors betaler til et tomt hus og 6) opnå respekt, idet Røde Kors har været med til at grundlægge Humanity House. Fordele Fordel 1.1/Samarbejdspartnere Med en åben og inviterende identitet har Humanity House et grundlag for at finde samarbejdspartnere og sponsorer, som kan være med til at betale for driften af huset. Udviklingsproces RAPPORT

32 Humanity House Det har skabt respekt for og anerkendelse af Røde Kors i HolLand, fordi de som first movers har været med til at udvikle projektet og grundlægge Humanity House Fordel 1.2/En bæredygtig forretningsmodel, som skaber liv Humanity House har valgt en strategi for de første fem år, hvor samarbejdspartnerne ikke skal betale noget. Samarbejdspartnere skal derimod to gange om året sætte en udstilling eller et event op, som de skal betale for bliver udviklet og afviklet. På den måde sikrer Humanity House, at der er liv, mennesker og arrangementer året rundt uden ekstra omkostninger. Fordel 1.3/Uafhængighed og fri debat Humanity House er en uafhængig platform, og herigennem skaber de et åbent og uafhængigt rum for debat, hvor der ikke er nogen organisation eller anden aktør, der påvirker debatten. Humanity House ønsker ikke at være eksperter eller førende inden for frivilligt arbejde, men vil gerne være dem, som kan henvise til eksperter. Fordel 1.4/Minimere risikoen for rygter om at Røde Kors i Holland betaler til et tomt hus Selvom Røde Kors i Holland ikke hæfter for uforudsete udgifter til drift, er risikoen for rygter om, at Røde Kors i Holland betaler til et tomt hus, til stede. Det undgår de ved, at Humanity House har fået sin egen identitet og sit eget liv. Fordel 1.5/Respekt for Røde Kors i Holland Det har skabt respekt for og anerkendelse af Røde Kors i Holland, fordi de har været med til at udvikle projektet og grundlægge Humanity House. Læring 2/Donation kan være med til at puste liv i huset De første fem år er Humanity Houses drift dækket af donationen, hvorefter indtægter fra sponsorer, samarbejdspartnere, udlejning af mødelokale, entré til oplevelsesmuseum samt tilskud fra det offentlige fremover skal dække udgifterne. Læring 3/Røde Kors som first movers Røde Kors i Holland har fået respekt og anerkendelse for at være first movers som grundlægger af Humanity House. Læring 4/The Book Proof of Future Humanity House i Holland har undervejs i udviklingsprocessen produceret en lille bog med billeder og citater fra det kommende hus, som om det allerede eksisterede. Denne bog har spillet en afgørende rolle for deres videre udviklingsarbejde, da både interne og eksterne interessenter fik et billede af, hvad man kan komme til at opleve i det nye Humanity House. Bogen hjalp dem også med at skaffe de første partnerskaber. 30 RØDE KORS FRIVILLIGHUS Udviklingsproces

33 Humanity House KONKLUSION Humanity House i Den Haag har gjort sig mange erfaringer, som de gavmildt delte med arbejdsgruppen for Røde Kors Frivillighus på vores studietur. De grundlæggende præmisser for Humanity House og Røde Kors Frivillighus er i udgangspunktet forskellige. Humanity House har fokus på den internationale operation, hvor Røde Kors Frivillighus primære fokus er det sociale frivillige arbejde i Danmark. Humanity House er drevet af en lønnet stab, mens ønsket er, at Røde Kors Frivillighus primært skal drives af organisation ens frivillige kræfter. Endelig ad skil ler de to huse sig ved, at hvor Humanity House har valgt at blive en institution med en meget lille tilknytning til Røde Kors i Holland, så ønsker Røde Kors i Danmark, at Røde Kors Frivillighus er en del af Røde Kors platform, som inviterer omverdenen indenfor og herigennem kan skabe nye fællesskaber. Humanity House har, på trods af at præmissen for de to huse er forskellig i udgangspunktet, en stor erfaring at bidrage med til Røde Kors Frivillighus. Arbejdsgruppen har noteret sig, at Humanity House har en stærk profil, og det samme gælder deres forretningsplan. Disse to ting er medvirkende til, at Humanity House i dag har mange samarbejdspartnere, og at det kan drive sig selv, uden øvrige midler fra Røde Kors i Holland, efter den første femårige opstartsperiode. Samarbejdspartnerne bidrager ikke kun økonomisk til huset, men også i form af aktiviteter, viden og netværk. En lignende model for Røde Kors Frivillighus kan overvejes, dog med organisationens frivillige som omdrejningspunkt og ressource. Humanity House tilbyder en kropsnær oplevelse i forbindelse med læring om humanitært arbejde. Viden og læring er henvendt til mange aldersgrupper og gør nye ge ne ration er interesserede i frivilligt og humanitært arbejde i Holland. Dog er selve udstillingen i Humanity House permanent og meget lidt fleksibel, hvilket har vist sig at have en del begrænsninger, ifølge husets direktør. Røde Kors Frivillighus har mulighed for at tage Humanity Houses erfaringer om udstilling, læring og formidling til sig og kan igennem nye måder at formidle viden og historier fra det sociale frivillige arbejde i Danmark gøre frivilligt arbejde aktuelt og nær værende for kommende frivillige og nye generationer. Udviklingsproces RAPPORT

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Ansøgningsskema til fonde og legater

Ansøgningsskema til fonde og legater Ansøgningsskema til fonde og legater 0898dde5-6cd7-4fa8-8e73-bae4238c8e7f Vedhæftede bilag Fil: Default_Signature.xml MD5 Checksum: 86bf249540481433ea92831a12f619cd Fil: Default_Signtext.txt MD5 Checksum:

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere