Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011"

Transkript

1 Gældende fra 5. marts NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende formand. Stk. 3 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens love og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2, i DKK s love oprettede overenskomst. 2 ORGANISATION DANSK CHOW CHOW KLUB er opbygget med: a. Urafstemning b. Generalforsamling c. Bestyrelse d. Medlemmer a. Generalforsamlingen er i alle henseender DCCK s højeste myndighed. Dog med urafstemning i henhold til 18 b. Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem 3 KLUBBENS FORMÅL Dansk Chow Chow Klub har til formål at arbejde til fremme af kendskabet til chow chow en, samt arbejde for dens tarv. herunder sundhed og gennem rådgivning i hensigtsmæssig avl at bevare racens standard, eksteriør, temperament samt øvrige egenskaber og historie. Dette søges opnået ved afholdelse af udstillinger, mødevirksomhed, rådgivning, udgivelse af medlemsblad, information på websiden og/eller lign. Alt i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål, love og internationale forpligtelser. 4 AVLSARBEJDE DCCK er DKK s sagkyndige indenfor avlsarbejdet vedrørende chow chow racen og er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte regler for eget avlsarbejde, samt såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger efter godkendelse i DKK s sundhedsudvalg at indføre avlsforbud. Grundlaget for avlsarbejde og restriktioner er den af FCI for racen anerkendte standard. 5 MEDLEMSKAB Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for medlemsskab af DKK. Klubben har følgende former for medlemmer: a. Aktive medlemmer b. Familiemedlemmer c. Æresmedlemmer d. Kontingentfrie medlemmer a) Aktive medlemmer er efter seks måneders medlemskab stemmeberettiget og valgbare i alle klubbens anliggender, dog under hensyntagen til 7, 1 afsnit, når myndighedsalder er opnået, samt at der ikke foreligger kontingentrestance pr. 31. januar i generalforsamlingsåret. b) Familiemedlemmer forudsættes at have tilhørsforhold til en husstand, hvor mindst en person er aktivt medlem. Myndige medlemmer er efter seks måneders medlemskab stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender. Dog tillades kun et medlem fra hver husstand i klubbens bestyrelse. Plads i udvalg tillades. Foreligger der kontingentrestance pr. 31. januar i generalforsamlingsåret bortfalder stemmeberettigelse og valgbarhed. c) Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og deres rettigheder er de samme som for aktive medlemmer. 1

2 Gældende fra 5 marts 2011 d) Kontingentfrie medlemmer er DKK s formand og direktør. De har taleret men ikke stemmeret og kan ved klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder. Indmeldelse: medlemskab af klubben opnås ved indbetaling af kontingent. Umiddelbart efter indbetalingens registrering tilsendes det nye medlem klubbens velkomstpakke. For aktive medlemmer er abonnement på medlemsbladet CHOW CHOW indbefattet. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst en måneds varsel. Refusion af kontingent kan ikke finde sted. 6 KONTINGENT Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt i januar måned. Ved indmeldelse efter 1. juli indbetales halvt kontingent. 7 BESTYRELSEN DCCK s bestyrelse vælges for en treårig periode på klubbens generalforsamling med følgende valgturnus: første år vælges sekretær og et bestyrelsesmedlem. Andet år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem. Tredje år vælges formanden. Formand, kasserer og sekretær vælges ved direkte valg. Genvalg kan finde sted. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv - i samråd med formand og kasserer sekretær - med næstformand, og bestyrelsesmedlem For bestyrelsesmedlemmer kræves medlemskab af Dansk Kennel Klub. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen midt i en periode eller ved længere tids forfald, indkaldes suppleanten i afgående bestyrelsesmedlems turnus. Hvis formanden udtræder af bestyrelsen midt i en periode eller ved længere tids forfald træder næstformanden ind indtil efterfølgende generalforsamling. Hvis kassereren udtræder af bestyrelsen midt i en periode eller ved længere tids forfald varetages kassererposten af et bestyrelsesmedlem, hvis post varetages af indtrædende suppleant indtil efterfølgende generalforsamling hvorefter bestyrelsesmedlemmet varetager egen bestyrelsespost, i ordinær valgturnus Hvis sekretæren udtræder af bestyrelsen midt i en periode eller ved længere tids forfald, indkaldes suppleanten i dennes turnus. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg og /eller indkalde specialhjælp i den udstrækning det skønnes nødvendigt. Udvalgene kan ikke disponere hverken økonomisk eller aktivitetsmæssigt på klubbens vegne uden bestyrelsens godkendelse. 8 REGNSKAB Klubbens samt nedsatte udvalgs regnskaber følger kalenderåret og skal i revideret og underskrevet stand til stiles medlemmerne i forbindelse med indvarslingen til generalforsamlingen. Regnskaberne opdeles i klub-, udvalgs- og udstillingsregnskaber. 9 REVISION DCCK s regnskaber revideres mindst en gang årligt af klubbens revisorer. Disse vælges på klubbens ordinære generalforsamling for en toårig periode, således at en afgår hvert andet år. Der vælges en suppleant for et år af gangen Genvalg kan finde sted 10 - MEDLEMSBLADET OG WEBSIDEN DCCK udgiver medlemsbladet CHOW CHOW, samt administrerer websiden med formanden som ansvarshavende redaktør for begge. Herudover udpeger bestyrelsen en teknisk/faglig redaktion (bladudvalg) og en webmaster 2

3 Gældende fra 5. marts 2011 Redaktionens og webmasterens arbejdsgrundlag fastsættes efter aftale med bestyrelsen. 11 UDVALG Kontaktudvalg: Bestyrelsen udpeger en koordinator til hvert af disse udvalg pt 2 udvalg Et omfattende Bornholm, Sjælland og Lolland-Falster (kontaktudvalg Sjælland) Et omfattende Fyn, Jylland og omkringliggende øer ( kontaktudvalg Fyn/Jylland) Koordinatoren, der er ansvarlig overfor bestyrelsen, udvider selv sit udvalg med et passende antal medlemmer, der forinden tiltrædelse skal godkendes af klubbens bestyrelse. Udvalgene har til opgave at iværksætte medlemsaktiviteter så som ringtræning, skuer, foredrag, udflugter, mv. Herudover kan udvalgene være behjælpelige med løsning af opgaver i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af udstillinger og andre af bestyrelsen bestemte arrangementer i lokalområderne. Alle af udvalgene tilrettelagte arrangementer skal forelægges og godkendes af bestyrelsen. Udvalgene er regnskabspligtige overfor DCCK og dennes bestyrelse, der fastsætter udvalgenes økonomi. Antallet af sådanne udvalg kan administrativt ændres efter klubbens medlemstal og stedlige fordeling Ejerskifteudvalg: Bestyrelsen udpeger en koordinator til varetagelse af udvalgets opgaver, der består i at formidle nye hjem til chow chow er, der af en eller anden årsag ikke kan forblive i sit hjem Koordinatoren, der er ansvarlig overfor bestyrelsen, udvider selv sit udvalg med et passende antal medlemmer, der forinden tiltrædelse skal godkendes af klubbens bestyrelse. Udvalget refererer direkte til DCCK s bestyrelse og er regnskabsmæssig ansvarlig overfor denne, der efter forhandling med udvalget fastsætter udvalgets økonomi Hvalpe- og parringsliste: Begge lister føres af en af bestyrelsen udpeget person som sørger for at de bliver offentliggjort. Sundhedsudvalg: Bestyrelsen udpeger en koordinator der har til opgave at arbejde ud fra klubbens 3 og 4 jf 2. Til hjælp for udvalgets arbejde fører dette et register, kaldet Sundhedsregistret. I sundhedsregistret opføres data til brug i forbindelse med avl og arvelighed mm. Sundhedsudvalget er klubbens ekspertise indenfor forannævnte områder Koordinatoren, der er ansvarlig overfor bestyrelsen, udvider selv sit udvalg med et passende antal medlemmer, der forinden tiltrædelse skal godkendes af klubbens bestyrelse. Koordinatoren refererer direkte til DCCK s bestyrelse og er regnskabsmæssig ansvarlig overfor denne, der efter forhandling med koordinatoren fastsætter udvalgets økonomi Oplysningsregister: Registeret føres af en af bestyrelsen udpeget person. 12 GENERALFORSAMLINGEN Med undtagelse af den i 18 nævnte urafstemning er generalforsamlingen klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen indvarsles med mindst tre ugers varsel til afholdelse inden udgangen af uge 13. Mødestedet fastsættes af bestyrelsen. Den skal i ulige årstal afvikles øst for Storebælt og i lige årstal vest for Storebælt. Indvarslingen sker ved meddelelse i medlemsbladet CHOW CHOW eller ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne. Generalforsamlingen skal minimum omfatte følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. valg af referent 3. valg af mindst to stemmetællere 4. bestyrelsens beretning 5. forelæggelse af klubbens regnskaber til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed 6. fremlæggelse af budget for igangværende regnskabsår 7. fastsættelse af kontingent 3

4 Gældende fra 5 marts behandling af rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 9. valg af: a. bestyrelsesmedlemmer b. 2 bestyrelsessuppleanter c. revisor d. revisorsuppleant 10. eventuelt Forslag fra bestyrelsen og medlemmer skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være formanden i hænde senest den første hverdag efter den 14. januar. Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved forslag fra medlemmer af Dansk Chow Chow Klub. Bestyrelsen skal skriftligt indhente bekræftelse fra opstillede kandidater. Forslag og regnskaber tilstilles medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Kandidater til posterne som bestyrelsessuppleanter, revisor, og revisorsuppleanter indkaldes fra salen. Ikke tilstedeværende medlemmer kan bringes i forslag mod forevisning af skriftlig accept fra den pågældende For valg til formands- og kassererposten kræves mindst halvdelen afgivne stemmer. Er der opstillet mere end to kandidater og ingen i første valgrunde opfylder denne betingelse holdes der omvalg mellem de to kandidater der har opnået højeste stemmetal i første valgrunde Ved valg til øvrige bestyrelses- og suppleantposter er den/de, der har opnået højeste stemmetal, valgt. Øvrige afstemninger, dog undtaget afstemninger ifølge 17 og 18, afgøres ved almindeligt (simpelt) flertal. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt. Ved bestyrelsens unormale afgang på generalforsamlingen kan der opstilles og vælges kandidater fra salen 13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når bestyrelsen efter anvendelse af begge suppleanter ikke længere er fuldtallige. Endvidere kan klubbens stemmeberettigede medlemmer mindst 25 % af disse skriftligt fremsætte krav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Kravet skal mod kvittering tilstilles formanden samt i kopi til begge klubbens revisorer og skal indeholde oplysninger om hvilke forhold der ønskes behandlet. Yderligere punkter vil ikke kunne omfattes i den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 4(fire) uger efter at formanden har modtaget anmodningen, med mindst 3(tre) ugers varsel til afholdelse senest 6(seks) uger efter udsendelse af indkaldelsen. I øvrigt følges bestemmelserne for den ordinære generalforsamling. 14. DISCIPLINÆRSAGER Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. 15. DISCPILNÆRE FORANSTALTNINGER Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1) misbilligelse 2) eller advarsel. b) Frakendelse af kennelmærke. c) Frakendelse af tillidshverv. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. 4

5 Gældende fra 5. marts 2011 f) Eksklusion. g) Nedlæggelse af avlsforbud. Stk. 2. Chow Chow Klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK s love om disciplinære foranstaltninger. 16. MIDLERTIDIGE DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK s love 26. Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. 17 LOVÆNDRINGER Forslag til ændringer i nærværende love kan kun komme til behandling på klubbens generalforsamling såfremt de er fremsat i overensstemmelse med den i 12 fastsatte tidsfrist, og der kræves for vedtagelse et kvalificeret flertal på to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ikrafttræden af sådanne lovændringer kan tidligst finde sted efter godkendelse i DKK. DKK s eventuelle ændringer skal forelægges DCCK s førstkommende generalforsamling til endelig godkendelse. 18 KLUBBENS OPHÆVELSE Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun finde sted på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Vedtages forslaget skal dette bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen og den skal være til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 19 IKRAFTTRÆDEN Ovenstående vedtaget på DCCK s generalforsamling d.5 marts 2011, godkendt af Dansk Kennel Klub d. 1. juni Og træder i kraft efter bestemmelserne i 17. 5

6 Gældende fra 5 marts 2011 Tillæg 1. love for Dansk Chow Chow Klub. I henhold til DCCK s love 4 AVLSARBEJDE, fastsætter DCCK følgende regler for eget avlsarbejde. REGISTRERING AF PARRINGER OG HVALPEKULD: 1. Alle medlemmer af Dansk Chow Chow Klub har pligt til at give meddelelse til DCCK s sundhedsudvalg om foretagelse af parringer. Denne pligt påhviler tævens ejer. Parringen skal være bekræftet af hanhundens ejer. 2. Tævens ejer har pligt til at give sundhedsudvalget oplysning om fødsel, kuldets størrelse samt forekomst af fejl og defekter. 3. Meddelelsen skal gives på blanketter udgivet af DCCK. Blanketterne skal være underskrevet. Ved elektronisk indsendelse af oplysninger bekræftes på tro og love på blanketten. Registreringen har til formål at kortlægge og fremme kendskabet til faktiske forhold, herunder bl.a. arvegangen af positive og negative faktorer for Chow Chow racen. Registreringerne kan anvendes af medlemmerne og klubben i bestræbelserne på at fremkomme med det bedst mulige grundlag for avl. Såfremt et medlem undlader at afgive de krævede oplysninger og/eller afgiver urigtige oplysninger udelukkes vedkommende fra benyttelse af DCCK s hvalpe- og parringsliste (herunder hvalpelisten på websiden), indtil berigtigelse har fundet sted. I grove tilfælde eller i gentagelser kan bestyrelsen beslutte at udelukkelse fra hvalpe- og parringslisten skal ske for ikke under 2(to) år. Grove tilfælde eller gentagelses tilfælde vil blive anset for værende modarbejdelse af DCCK og dennes arbejde for bedre avl. Bestyrelsen er derfor bemyndiget til at indbringe forholdet for DKK s disciplinærnævn. Er et medlem udelukket fra at benytte DCCK s hvalpe- og parringsliste eller er der truffet disciplinære foranstaltninger mod vedkommende vil udelukkelsen eller foranstaltninger af DKK s disciplinærnævn tillige gælde alle medlemmer af den pågældende husstand. Foranstående regler kan kun ændres efter de for lovændringer i DCCK gældende regler jf. lovenes 17 6

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 Love og regler August 2015 Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 1. Navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Boxer-klubben, i forkortelse benævnt BK. 1.2. Klubbens hjemsted er den kommune, hvor sekretæren

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted 3 2. Kredsens formål 3 3. Medlemskab 3 4. Familiemedlemmer

Læs mere

Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK For kredse med 3 bestyrelsesmedlemmer

Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK For kredse med 3 bestyrelsesmedlemmer Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK For kredse med 3 bestyrelsesmedlemmer 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål...

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere