Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Tangkærcentret Sygehusvej 50, Ørsted Dato: Onsdag den 18. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:25 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Besøg på virksomhedscenter Tangkærcentret Status på forsikrede ledige Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo august Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Budgetbemærkninger til budget 2014 og overslagsårene Godkendelse af Beskæftigelsesplan Forslag til erhvervspolitik Forslag til vision, målgruppe og hovedstrategier for den reviderede integrationspolitik Aktuelle nøgletal Nyt fra LBR Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen...26 Bilagsoversigt...27 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Besøg på virksomhedscenter Tangkærcentret G01 13/17127 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget skal besøge virksomhedscenter Tangkærcentret i Ørsted. Der vil være en rundvisning på centret og oplæg ved mentorerne Allan Pedersen og Conny V. Blenker. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at oplægget tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog oplægget til efterretning. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Status på forsikrede ledige G01 13/17114 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Seniorleder Alice Krog fra Jobcenter Norddjurs vil give en orientering om mål og indsatser på området for forsikrede ledige. Der vil blive orienteret om: Akutpakken Uddannelsesydelse Langtidsledighed Indsatsen for forsikrede ledige Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser er medtaget i budget. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo august S00 13/650 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo august viser, at der forventes et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. ekskl. overførte midler. Det overførte merforbrug fra 2012 på 0,2 mio. kr. forventes finansieret af et mindreforbrug på andre områder i Årsager: Drift Det forventede mindreforbrug på driften ekskl. overførte midler skyldes primært, at: o o o reform af førtidspension og fleksjob har virkning i 2013, hvilket skønnes at give mindreudgifter. Endvidere medfører overdragelse af førtidspensionsområdet til Udbetaling Danmark en ekstraordinær mindreudgift i Derudover forventes afledte merudgifter til ressourceforløb, fleksjob samt til kontanthjælp og sygedagpenge. I andet halvår 2013 har førtidspensionister mulighed for at skifte fra gammel til ny ordning, hvilket skønnes at give merudgifter for 3,1 mio. kr. halveringen af dagpengeperioden betyder færre på ledige på dagpenge, men flere på kontanthjælp og uddannelsesydelse. der forventes en nedgang i antallet af sygedagpengesager. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget o der forventes en stor nettotilgang til seniorjobordningen på 45 personer. Den samlede bestand i 2013 vil udgøre 23 helårspersoner mere end oprindeligt budgetteret. Opmærksomhedspunkter Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob, løntilskud til ledige samt lønudgifter til ansatte i seniorjob. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. Afhængigt af konjunkturudviklingen kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2013 ændres i de kommende opfølgninger. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 515,0 504,8-10,3 Overførte driftsmidler -0,2-0,2 0,0 Drift i alt 514,9 504,6-10,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben AU bilag til budgetopfølgning aug /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget G01 13/1401 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budget 2013 indgår en række politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer på arbejdsmarkedsudvalgets område. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte punkter samt opfølgning herpå. Større andel sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde (O202) Beskrivelse: Styrket indsats for at få sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde. Formålet er at fremme arbejdsfastholdelsen for sygemeldte samt opnå en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Andelen af delvist sygemeldte øges med 4 pct. til en andel på 16 pct. Dette svarer til at ca. 24 sygedagpenge forløb ændres fra sygemelding på fuldtid til deltid. Indsats: Fastholdelsesindsatsen både i forhold til offentlige og private virksomheder er optimeret ved, at der er afsat ressourcer til fastholdelseskonsulent, som har fokus på dette område. Indsatsen skal medvirke til, at flere sygemeldte har en tilknytning til deres arbejdsplads i sygdomsperioden. Status: Der anvendes nøgletal fra jobindsats, som opgøres månedlig dog med nogen forsinkelse. Opgørelse for 2012 viser en gennemsnitlig andel af delvist raskmeldte på 11,6 pct. Fra januar til juli 2013 har andelen været 11,1 pct., svarende til gennemsnitligt 118 delvise raskmeldinger pr. måned. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats styrkes gennem etablering af jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Jobrotation indebærer at ansatte sendes på efteruddannelse og erstattes af ledige vikarer i uddannelsesperioden. Indsatsen indebærer etablering af 20 fuldtidsvikarstillinger med jobrotationsydelse årligt svarende til en beregnet afledt besparelse på forsørgelsesudgifterne (a-dagpenge) på 2,8 mio. kr. årligt. En yderligere satsning på jobrotation skal ses i sammenhæng med en styrkelse af jobrotationsordningen i forbindelse med akutpakken samt aftale om finanslov for Det betyder, at hvis den afledte besparelse til forsørgelse skal opnås, så skal indsatsen ligge udover det antal jobrotationspladser, som en gennemsnitlig kommune forventes at iværksætte. På baggrund af finanslov 2013 kan der ud fra Norddjurs Kommunes befolkningsandel beregnes et forventet antal på 8,9 fuldtidsvikarstillinger i Den samlede indsats i 2013 forventes dermed at udgøre i alt 28,9 stillinger. Indsats: Iværksættelsen af jobrotationsforløb fordrer et tæt samarbejde med arbejdsgiverne i både de offentlige og private virksomheder. På den baggrund er alle chefer i Norddjurs Kommunes lederforum blevet orienteret om mulighederne ved jobrotation. Beskæftigelsesregion Midtjylland stod for orienteringen. Dette er sket for at skærpe fokus i hele organisationen. Alle både offentlige og private virksomheder i Norddjurs Kommune har mulighed for at hente bistand til planlægning og iværksættelse af jobrotation fra Jobrotationskontoret i Randers, som LBR har bevilliget 0,1 mio. kr. Endvidere har der været dialog med de faglige organisationer og en række virksomheder om muligheden for at gøre brug af jobrotationsordningen. Der vil løbende blive fulgt op jobrotationsforløb og udvalget vil blive orienteret. Status: Tabellen nedenfor viser en opgørelse pr. medio august af antal fuldtidsvikarstillinger, som enten er iværksat eller planlagt i Norddjurs Kommune. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Jobrotation med jobrotationsydelse i Norddjurs Kommune Status medio aug Antal helårspersoner 2013 Iværksat (bevilget): Kommunale projekter 0,0 Enkeltpladsrotation 21,1 = I alt iværksat 21,1 Planlagte: Kommunale projekter 17,4 Enkeltpladsrotation 0,4 = I alt planlagt 17,8 = I alt iværksat + planlagt 38,9 I 2013 er der pr. medio august bevilget jobrotation med jobrotationsydelse svarende til 21,1 helårspersoner. Disse 21 rotationsforløb er etableret hos private arbejdsgivere, mens 17 forløb er etableret i en offentlig institution primært i Norddjurs Kommune. Derudover er der planlagt forløb svarende til 17,8 helårspersoner hvoraf hovedparten omfatter kommunale jobrotationsprojekter, som forventes iværksat i efteråret Disse projekter er flerårige og forventes at løbe ind i 2014 og Mentorkorps til unge (P206) Beskrivelse: Der oprettes et mentorkorps til fastholdelse af (udsatte) unge i uddannelse eller arbejde. Indsatsen målrettes primært kontanthjælpsmodtagere i match 2. Det er forudsat, at der anvendes mentorstøtte svarende til et årsværk og at ordningen vil være udgiftsneutral såfremt 4 af 35 kontanthjælpsmodtagere fastholdes i ordinær uddannelse pr. år. Indsats: Sammen med UU Djursland, Ungdomsskolen og erhvervsskolerne og Jobcentret er det besluttet at videreføre pilotprojektet vedr. anvendelse af mentorer. Det betyder, at den organisation, hvor det vil give bedst mening at stille en mentor til rådighed for den unge, således at frafald kan undgås. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Status: I efteråret 2012 har mentorstøtteordningen medført, at 9 unge er blevet fastholdt i uddannelse. I første kvartal 2013 er der ydet mentorstøtte til 3 unge under uddannelse, hvoraf alle fortsat er i uddannelse. Der er pt. ingen igangværende forløb. Øget indsats overfor ledige, der risikerer at miste dagpengeretten (hensigtserklæring) Beskrivelse: En række ledige risikerer at miste dagpengeretten fra årsskiftet 2013 og fremefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra regeringens AKUTpakke til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation og på arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til betaling for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige, der har stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SU-berettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Indsats: Dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengene i første halvår af 2013, er omfattet af akutpakken. Det indebærer: Jobhjælp hos et særligt jobberedskab i a-kasserne og jobcentrene Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler Ret til opkvalificeringsjob Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen Mulighed for at søge akutjob. Endvidere har dagpengemodtagere, der har opbrugt deres ret til dagpenge og som er overgået til at være selvforsørgende en række rettigheder og muligheder for indsats efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret har iværksat en række initiativer i forbindelse med akutpakken. Der er et tæt samarbejde med a-kasserne omkring de ledige udfaldstruede både i forhold til en virksomhedsrettet indsats, uddannelse, coaching og jobformidler. Endvidere skal indsatsen ses i sammenhæng med flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205). Status: Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne følger løbende op på indsatsen som følge af akutpakken samt aftalen om akutjob. Statusopgørelse pr. uge 26 fra Beskæftigelsesregion Midtjylland viser, at: 375 udfaldstruede dagpengemodtagere har modtaget et akutbrev 13 personer fortsat i målgruppen 89 personer er eller har været på uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og som modtager den særlige uddannelsesydelse Der er opslået 217 akutjobs i Norddjurs Kommune, heraf udgør akutjobs i den private sektor 33,2 pct. Der er i perioden januar til juli anvendt 4,1 mio. kr. brutto til uddannelsesydelse samt køb af uddannelsestilbud til ledige, der har mistet dagpengene. Opgørelsen vedr. AKUT-pakken ophører pr. 1. juli Kommunale løntilskudsstillinger (hensigtserklæring) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Løntilskudsjobs skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering. Indsats: Løntilskudsstillinger kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Derudover indeholder den virksomhedsrettede indsats muligheden for virksomhedspraktik. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Der udmeldes en kvote for ansættelse med løntilskud pr. kommune. I 2013 er kvoten for Norddjurs Kommune 136 helårspersoner, som kan ansættes i kommunalt løntilskud. Status: Jobindsats giver mulighed for at følge op på den virksomhedsrettede indsats i Norddjurs Kommune. I perioden januar til juli 2013 har antallet af forsikrede ledige i virksomhedsrettet aktivering udgjort 172 fuldtidspersoner svarende til en andel på 65 pct. af alle aktiverede. For kontanthjælpsmodtagere har 103 fuldtidspersoner været i virksomhedsrettet aktivering med en andel på 62 pct. For forsikrede ledige har der primært været tale om ansættelse med løntilskud svarende til 134 fuldtidspersoner, mens kontanthjælpsmodtagere primært har været aktiveret i virksomhedspraktik svarende til 93 fuldtidspersoner. Seniorjob (hensigtserklæring) Beskrivelse: Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed, der sikrer ledige med mindre end 5 år til efterlønsalderen et godt job. Samtidig kan ansatte i seniorjob bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Indsats: Med baggrund i akutpakken har regeringen givet mulighed for at flere ledige, som er født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1957 kan være opfattet af seniorordningen. Jobcentret samarbejder med kommunens HR-afdelingen om at finde arbejdspladser til seniorjobberne. Status: Opgørelse pr. primo september viser en større tilgang til seniorjobordningen i Norddjurs Kommune i 2013 end budgetteret. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Tilgangen skyldes en kombination af afkortning af dagpengeperioden samt ny lovgivning. Fra og med 2013 er dagpengeperioden blevet halveret til 2 år, hvilket betyder at forholdsvis flere end hidtil er berettiget til et seniorjob. Overgangsordningen indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og hvis dagpengeperiode er udløbet eller vil udløbe i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 30. juni Disse personer ville under de hidtidige regler ikke være berettigede til seniorjob, da tilbagetrækningsreformen gradvist øger efterløns- og pensionsalderen. De nævnte ordninger medfører en større tilgang til ordningen primo Ved årsskiftet var der 7 personer ansat i seniorjob i Norddjurs Kommune. Opgørelse fra primo september viser, at der fra januar til juni er ansat yderligere 43 nye i seniorjob, mens 10 personer er ophørt. Der er pr. primo september i alt 40 personer ansat i seniorjob. Derudover har 12 personer med ret til seniorjob ansøgt. Antal person i seniorjob skøn for hele Bestand primo (pers) 7 Tilgang 60 Afgang -15 Netto til-/afgang 45 Bestand ultimo (pers) 52 Helårspersoner 36 Det skønnes, at den samlede tilgang i 2013 vil udgøre 60 personer. Samtidig forventes en afgang på 15 personer. Nettotilgangen i 2013 skønnes dermed at udgøre 45 personer. Den samlede bestand i 2013 vurderes at udgøre 36 helårspersoner. Udvikling af landsbyer, turisme: destination Djursland og kontanthjælpsmodtagere (2012 hensigtserklæring) 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Beskrivelse: For at understøtte turisme og turistattraktionerne har der siden januar 2013 været et samarbejde mellem udviklingsafdelingen og Jobcentret, således at der har været flere personer i virksomhedspraktik og løntilskud på Gl. Estrup, Fjordcentret og Stenvad Mosebrug. Status: Fjordcentret, Gl. Estrup og Stenvad Mosebrug har i foråret løbende haft tilknyttet ledige. De ledige har enten været i praktik (ca. 2-3 personer hvert sted) eller løntilskud (ca. 1-2 personer hvert sted). Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2013 indregnet en besparelse på forsørgelsesudgifterne. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014 og overslagsårene S00 13/641 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. august 2013 behandlede udvalget 1. udkast til arbejdsmarkedsudvalgets budgetbemærkninger for det tekniske budget Administrationen har arbejdet videre med en nærmere beskrivelse af budgetforudsætningerne, således at det samlede forslag til budgetbemærkninger på arbejdsmarkedsudvalgets område nu kan drøftes. Budgetbemærkningerne vil blive eftersendt. De endelige budgetbemærkninger udarbejdes i overensstemmelse med det vedtagne budget. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er beskrevet i det tekniske budget. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at budgetbemærkninger på arbejdsmarkedsudvalgets område drøftes. Bilag: 1 Åben AU budgetbemærkninger.pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget drøftede budgetbemærkningerne. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Beskæftigelsesplan G01 13/7563 Åben sag Sagsgang: AU, KB Sagsfremstilling Beskæftigelsesplan 2014 har været i høring i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra LO/FTF og har på den baggrund indarbejdet følgende: Under Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse er det tilføjet, at der er opmærksomhed på at anvende forberedende voksenundervisning (FVU) for at unge kan påbegynde en uddannelse, lige som det er tilføjet, at i 2014 tilstræbes at udvide antallet af partnerskabsaftaler, så flere unge får en praktikplads og kan færdiggøre deres uddannelse. Under Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er tilføjet, at LBR og Norddjurs Kommune i samarbejde med Djurslands Erhvervsråd vil arbejde for, at virksomhedsindsatsen udvides, så flere unge får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette forventes på sigt at kunne give flere kompetencer og jobmuligheder for den enkelte unge. Under afsnit 5.2 Det lokale beskæftigelsesråd, LBR er tilføjet, at Jobcenter Norddjurs vil i samarbejde med LBR løbende drøfte indsatser og mål med henblik på optimering af indsatsen. LBR har godkendt vedlagte Beskæftigelsesplan 2014, hvor ovennævnte ændringer er indarbejdet. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Midtjylland samt Danske Handicaporganisationer (DH), Norddjurs har ikke givet anledning til ændringer i Beskæftigelsesplan 2014 Arbejdsmarkedsudvalget drøfter Beskæftigelsesplan 2014 med henblik på godkendelse. Beskæftigelsesplan 2014 videresendes til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2014, som godkendes i kommunalbestyrelsen den 9. oktober Budget i Beskæftigelsesplan 2014 svarer til budgetforslaget til 1. behandlingen af budget Eventuelle ændringer i forbindelse med 2. behandling af budgettet vil efterfølgende blive indarbejdet i Beskæftigelsesplan Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan godkendt af LBR.pdf /13 2 Åben Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014 fra Beskæftigelsesregion /13 Midtjylland.pdf 3 Åben LO-FTF høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014.pdf /13 4 Åben Kommentarer fra DH-Norddjurs vedr. Beskæftigelsesplan 2014.pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2014 og videresender til endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til erhvervspolitik P22 13/8051 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har medio 2012 igangsat en proces i forbindelse med revidering af erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune. I processen har Norddjurs Erhvervspanel drøftet revisionen af erhvervspolitikken og give konkrete forslag til denne og LB-Analyse har bidraget med fakta og baggrundsmateriale. Formålet med erhvervspolitikken er at sætte rammerne for den erhvervspolitiske indsats i de kommende år og bygger på tre sæt kilder: Analyse af data, fakta og oplysninger fra eksisterende rapporter og materialer. Workshop og dialog med erhvervslivets parter, dels i regi af Norddjurs Erhvervspanel og dels på åben workshop. Rådgivning: Faglig vurdering af de muligheder, forslag og handlingsalternativer fremkommet i processen. Erhvervspolitikkens målsætninger tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi, hvor hovedsporerne for den erhvervspolitiske indsats er lagt. Erhvervspolitikken præciserer hovedsporerne og skal følges op af en treårige handlingsplan med konkrete mål. Erhvervspolitikken er opdelt i en række afsnit: Erhvervsstrukturen i Norddjurs Kommune Det erhvervsmæssige udgangspunkt rummer både udfordringer og muligheder for den fortsatte udvikling i Norddjurs kommune. Det Østjyske bybånd giver adgang til højtuddannet arbejdskraft, uddannelsesmuligheder og muligheder for synergi med virksomheder i vækst samtidig med en fortsat fokusering på lokale virksomheders vilkår og muligheder. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Specialisering indenfor en række brancher giver fremtidsmuligheder, såfremt denne udvikling kan fastholdes. Erhvervsmæssige fokusområde Fokusområderne tager udgangspunkt i de styrker og muligheder, der findes i Norddjurs Kommune. Fokusområderne er erhvervsområder, hvor Norddjurs har en stærk position. Det er også erhvervsmæssige styrker, hvor der er en positiv udvikling i gang, der rummer muligheder for fremtiden. Det gælder indenfor energi og miljø, turisme, transport og fødevarer. De erhvervspolitiske fyrtårne Et afgørende element i erhvervspolitikken er at sikre, at alle virksomheder i Norddjurs Kommune har gode vilkår for at udvikle sig. Det kan gøres ved at have tilstrækkelige og rigtigt beliggende erhvervsarealer i forhold til udviklingsmuligheder, en god og sammenhængende infrastruktur, sammenhængende og fleksibel erhvervsservice, veluddannet arbejdskraft og adgang til basal og specialiseret vejledning af høj kvalitet. Derudover har erhvervspolitikken særlig fokus på at understøtte den positive udvikling på Grenaa Havn, omkring Havets Hus samt at landdistrikternes erhvervsudviklingspotentiale bliver realiseret. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling til kultur- og udviklingsudvalget den Udviklingsdirektøren indstiller, at erhvervspolitikken sendes i høring hos de stående udvalg og i erhvervs- og arbejdsmarkedets organisationer på Djursland. Beslutning i kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes med de faldne bemærkninger. 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at 1. forslaget til erhvervspolitik drøftes 2. det besluttes, om arbejdsmarkedsudvalget ønsker at udarbejde et høringssvar Bilag: 1 Åben 6. udkast til forslag til erhvervspolitik.pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der tilføjes afsnit og tekst i erhvervspolitikken om arbejdskraften, herunder infrastruktur og uddannelse samt samarbejdet med Jobcenteret om understøttelse af de særlige erhvervsmæssige fokusområder. Arbejdsmarkedsudvalget beder forvaltningen om at udarbejde et forslag til høring, hvori ovenstående indgår. Forslaget godkendes af arbejdsmarkedsudvalget, så det kan fremsendes inden høringsfristens deadline. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til vision, målgruppe og hovedstrategier for den reviderede integrationspolitik P22 13/1711 Åben sag Sagsgang: AU/BUU/VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. maj 2013 kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik. Det fremgår af kommissoriet, at arbejdsmarkedsudvalget, voksenog plejeudvalget samt børne- og ungdomsudvalget skal behandle forslag til vision og strategier for den nye integrationspolitik samt forslag til målgruppeafgrænsning, inden det endelige forslag til en integrationspolitik udarbejdes. Den 10. juni 2013 blev der afholdt et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter drøftede vision, hovedstrategier og målgruppe for en integrationspolitik. På baggrund af dialogmødet har en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra integrationsrådet, borgerservice og arbejdsmarkedsafdelingen, socialområdet, skole- og dagtilbudsområdet og myndighedsafdelingen udarbejdet forslag til en overordnet vision. Desuden er der foretaget en målgruppeafgrænsning, og der er fastlagt fire hovedstrategier. De enkelte strategier vil efterfølgende blive beskrevet og uddybet yderligere, ligesom der vil blive udarbejdet særlige indsatsområder, der skal sættes fokus på i integrationsarbejdet. I forslaget lægges der op til, at Norddjurs Kommunes overordnede vision på integrationsområdet bliver: At flygtninge og indvandrere hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Forslag til vision, målgruppe og hovedstrategier er vedlagt som bilag. I henhold til det vedtagne kommissorium skal forslag til integrationspolitik forelægges for kommunalbestyrelsen i maj

22 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at forslag til vision, målgruppe og hovedstrategier godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til vision, målgruppe og hovedstrategier efter styregruppemøde /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget til vision, målgruppe og hovedstrategier. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Aktuelle nøgletal G01 13/1207 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben AU nøgletal september /13 2 Åben Ledighedstal juli 2013 fra Region Midtjylland.pdf /13 3 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. Norddjurs juli /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Nyt fra LBR G01 13/1208 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering fra LBR. Arbejdsmarkedsstyrelsen har pr. brev af den 28. august 2013 meddelt, at der gives en supplerende bevilling på 0,1 mio. kr. i 2013 til LBR i Norddjurs Kommune til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Det betyder, at det samlede budget for 2013 er på 0,5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Den supplerende bevilling betyder, at der kan igangsættes flere initiativer i Alternativt kan der overføres budgetmidler til 2014, hvor den ordinære bevilling er bortfaldet. Der er i 2013 ekstraordinært givet mulighed for at overføre et større beløb end 25 % af årets bevilling til Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Supplerende udmelding af bevilling til lokale beskæftigelsesråd 2013.pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 13/1209 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog gennemgangen til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 13/1210 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil forvaltningen orientere om følgende: Evaluering af dialogmøder KL`s jobcamp 13 Invitation til temadag på kanten af arbejdsmarkedet 20. september 2013 Handicapkonference 4. oktober 2013 Regnskab for tur til København Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Program JobCAMP13.pdf /13 2 Åben Handicapkonference 4. oktober /13 3 Åben Invitation til temadag om indsatsen for borgere på kanten af /13 arbejdsmarkedet Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen G01 13/1356 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget gives en orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 3. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo august AU bilag til budgetopfølgning aug (120298/13) 5. Budgetbemærkninger til budget 2014 og overslagsårene AU budgetbemærkninger.pdf (122739/13) 6. Godkendelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan godkendt af LBR.pdf (120608/13) 2. Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014 fra Beskæftigelsesregion Midtjylland.pdf (114379/13) 3. LO-FTF høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014.pdf (117038/13) 4. Kommentarer fra DH-Norddjurs vedr. Beskæftigelsesplan 2014.pdf (120430/13) 7. Forslag til erhvervspolitik udkast til forslag til erhvervspolitik.pdf (118793/13) 8. Forslag til vision, målgruppe og hovedstrategier for den reviderede integrationspolitik 1. Forslag til vision, målgruppe og hovedstrategier efter styregruppemøde (110815/13) 9. Aktuelle nøgletal 1. AU nøgletal september 2013 (119937/13) 2. Ledighedstal juli 2013 fra Region Midtjylland.pdf (116492/13) 3. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. Norddjurs juli 2013 (120324/13) 10. Nyt fra LBR 1. Supplerende udmelding af bevilling til lokale beskæftigelsesråd 2013.pdf (119041/13) 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 (119616/13) 12. Gensidig orientering 1. Program JobCAMP13.pdf (118901/13) 2. Handicapkonference 4. oktober 2013 (118894/13) 3. Invitation til temadag om indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet (118888/13) 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) 28

31 Bilag: 3.1. AU bilag til budgetopfølgning aug Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 18. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

32 Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo august 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 515,0 504,8-10,3 Overførte driftsmidler -0,2-0,2 0,0 Drift i alt 514,9 504,6-10,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 514,1 1,0 515,0 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (Mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift -0,2-0,2 0,0 Drift Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt løntilskud til ledige. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Derudover kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige).

33 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo aug Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 503,6 291,5 489,6-14,0 HR-området - seniorjob 2,0 3,9 5,7 3,7 Socialchefområdet - montagen 1,3 1,8 1,3 0,0 Sundhed og Omsorg - hjælpemiddeld 2,2 1,5 2,2 0,0 UU-Djursland 5,1 3,0 5,1 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,2 0,9 0,0 I alt 515,0 301,9 504,8-10,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Socialchefområdet - montagen I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb -0,6-0,6 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0-0,2-0,2 0,0

34 Jobcenter området Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb -14,5 0,0 Forsikrede ledige -7,2 0,0 Kontanthjælp 7,0 0,0 Uddannelsesordning 5,4 0,0 Sygedagpenge -2,8 0,0 Bemærkning Aktivering -1,8 0,0 Servicejob 0,4 der er udarbejdet teknisk 0,4 korrektion for B Kommunalt løntilskud 0,3 der er udarbejdet teknisk 0,4 korrektion for B Øvrige områder under jobcenter -0,8 0,0 Jobcenter området i alt -14,0 0,8 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb: Det forventede mindreforbrug på 14,5 mio. kr. vedr. førtidspension, fleksjob og ressourceforløb skyldes følgende: For det første har reform af førtidspension og fleksjob har virkning fra 1. januar Reformen betyder, at færre tilkendes førtidspension mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. Endvidere betyder reformen, at sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension nu skal behandles af et særligt tværfagligt rehabiliteringsteam. Dette medfører, at flere personer i en overgangsperiode f.eks. vil modtage kontanthjælp og sygedagpenge før rehabiliteringsteamet behandler og afklarer sagen. For det andet er førtidspensionsområdet i marts 2013 blevet overdraget til Udbetaling Danmark, hvilket giver en ekstraordinær mindreudgift i regnskabsåret 2013 på grund af forskydning i bogføringen. Udbetaling Danmark foretager hver måned en automatisk afregning af de kommunale udgifter til førtidspension. Overdragelsen betyder, at den bagudbetalte førtidspension fremover bliver opkrævet primo efterfølgende måned. Der vil i regnskabsåret 2013 derfor kun blive afholdt udgifter for 11 måneder for de bagudrettede førtidspensionister. Derudover forventes for det tredje en merudgifter i forbindelse med skift fra gammel til ny førtidspensionsordning. I andet halvår 2013 har førtidspensionister, der har ret til førtidspension efter de

35 gamle regler, mulighed for at overgå til førtidspension efter de nye regler. Det skønnes, at de kommunaløkonomiske konsekvenser på landsplan vil være 464,0 mio. kr. i Omregnet på baggrund af befolkningsnøglen vil det betyde merudgifter for 3,1 mio. kr. Kommunerne er blevet kompenseret ved en forhøjelse af budgetgarantien for merudgiften. Endelig forventes merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 0,5 mio. kr. Forsikrede ledige For de forsikrede ledige har afkortningen af dagpengeperiode effekt i Det betyder, at ledige der har opbrugt retten til dagpenge overgår til kontanthjælp eller den nye uddannelsesydelse. På baggrund af ledighedstal for perioden januar til juni forventes færre forsikrede ledige i 2013 end forudsat i budgettet. Det forventes på nuværende tidspunkt, at bruttoledigheden for de forsikrede ledige i 2013 vil udgøre 900 helårspersoner. Dette er 45 helårspersoner færre end forudsat i det nuværende budget og 83 helårspersoner færre end i Faldet i forventet ledighed skønnes at give mindreudgifter til dagpenge og til beskæftigelsesindsatsen på i alt 7,2 mio. kr. Kontanthjælp Der har i første halvår være en større stigning i udgifterne til kontanthjælp end forventet. Stigningen skyldes dels halveringen af dagpengeperioden fra 2013 til 2 år, som betyder en tilgang til kontanthjælp samt reform af førtidspension, som bevirker at flere i en overgangsperiode vil modtage kontanthjælp. I alt forventes en merudgift til kontanthjælp på 7,0 mio. kr. Uddannelsesordning: Med finansloven 2013 blev der midlertidigt indført en særlig uddannelsesordning, hvor ledige, der havde opbrugt dagpengeretten har ret til uddannelse og en særlig uddannelsesydelse. Regeringen og Enhedslisten indgik i maj en aftale om at forlænge ordningen med yderligere et halvt år. Det skønnes, at udgiften til den særlige uddannelsesydelse samt driftsudgifter vil udgøre 5,4 mio. kr. i 2013.

36 Sygedagpenge: Der forventes et mindreforbrug på sygedagpenge i forhold til budgettet på 2,8 mio. kr., idet tilgangen af sygmeldte har været mindre end forventet. Aktivering: Det forventes, at et færre antal forsikrede ledige vil betyde en mindreudgift til aktivering på 1,8 mio. kr. Servicejob: Kommunen modtager et statstilskud til ansættelse af personer i servicejob på kr. pr. helårsperson. I 2013 forventes en mindreindtægt til servicejob på 0,384 mio. kr. Mindreindtægten er begrundet med, at indtægtsbudgettet ikke i alle tilfælde er blevet reduceret ved fratrædelse af personer i servicejob. Derudover er der i årenes løb er sket en årlig prisfremskrivning af det budgetterede statstilskud til servicejob, mens det faktiske årlige tilskud har været uforandret kr. pr. helårsperson i samme periode. Samlet betyder dette, at indtægtsbudgettet er 0,384 mio. kr. større end det maksimale tilskud. For 2013 er der derudover overført en mindreindtægt fra 2012 på 0,355 mio. kr. Den samlede mindre i 2013 udgør dermed i alt 0,739 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget foreslog på mødet den 24. april 2013, at mindreindtægten kunne finansieres af eventuelle mindreudgifter på andre områder i løbet af året. I 2014 og overslagsårene udgør afvigelsen 0,408 mio. kr. grundet prisfremskrivning fra 2013 til 2014 pris. Der er udarbejdet en teknisk korrektion for budget

37 Kommunalt løntilskud: Det skønnes, at kommunale løntilskudspladser vil blive brugt som virksomhedsrettet aktivering i næsten samme omfang, som i I 2012 udgjorde den kommunale nettoudgift til løntilskud 3,0 mio. kr. og i 2013 forventes udgifter for 2,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsel er der dermed tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Endvidere er der overført et merforbrug fra 2012 på 0,3 mio. kr. således at den samlede afgivelse i 2013 forventes at udgøre 0,6 mio. kr. Øvrige områder Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til revalidering og integration samt øvrig områder under Jobcentret. Opmærksomhedspunkter Til grund for denne opfølgning er lagt dels forbruget januar til august dels skøn for udviklingen i målgrupperne for 2. halvår. Afhængigt af konjunkturudviklingen kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2013 ændres i de kommende opfølgninger. HR-området Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler 2013 Effekt på 2014 Bemærkning (Mio. kr.) og overslagsår Seniorjob der er udarbejdet teknisk 3,7 5,9 korrektion for B HR-området i alt 3,7 5,9 Seniorjob: I 2013 har der været en stor tilgang til seniorjobordningen. Ved årsskiftet var der 7 personer ansat i seniorjob i Norddjurs Kommune. Opgørelse fra primo september viser, at der fra januar til august er ansat yderligere 43 nye i seniorjob, mens 10 personer er ophørt. Der er primo september i alt 40 personer ansat i seniorjob. Derudover har 12 personer med ret til seniorjob ansøgt. Det skønnes, at den samlede tilgang i 2013 vil udgøre 60 personer. Samtidig forventes en afgang på 15 personer. Nettotilgangen i 2013 skønnes dermed at udgøre 45 personer. Den samlede bestand i 2013 vurderes at udgøre 52 personer, svarende til 36 helårspersoner.

38 I 2013 er der budgetteret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 1,987 mio. kr. Det nye skøn giver en forventet kommunal nettoudgift på 5,690 mio. kr. og dermed merudgifter for 3,703 mio. kr. Kommunerne bliver kompenseret via lov og cirkulære programmet for merudgifter som følge af lovændringer. I 2013 er kommunerne under ét blevet DUT-kompenseret med 293 mio. kr. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel knap 2 mio. kr. Derudover indgår merudgifter som følge af øget tilgang til ordningen, som en del af KLs aftale med Regeringen om kompensation for "øvrige overførselsudgifter". Merudgifter ift. budget er medtaget som teknisk korrektion og som lov og cirkulære korrektion. Endelig er skønnet for blevet revurderet på baggrund af seneste opgørelse fra september. Det nye skøn giver anledning til nedenstående korrektion (mindreforbrug), som medtages som administrativt ændringsforslag. Administrativt ændringsforslag til korrektion af teknisk budget (mindreforbrug) ,195-1,841-3,139-3,932

39 Bilag: 5.1. AU budgetbemærkninger.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 18. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

40 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 8,1 8,1 8,1 8,0 Jobcenter Norddjurs 3,2 3,2 3,2 3,2 UU-Djursland 5,0 5,0 4,9 4,8 Udenfor serviceramme: 508,9 516,3 521,5 522,0 Jobcenter Norddjurs 495,6 501,7 506,4 506,4 Socialchefområde - montagen 1,3 1,3 1,3 1,3 Sundhed og omsorg hjælpemiddeldepot 2,2 2,2 2,2 2,2 EGU 0,9 0,9 0,9 0,9 HR-område - seniorjob 8,8 10,1 10,6 11,1 Arbejdsmarkedsområdet i alt 517,0 524,4 529,6 529,9 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2014 og overslagsårene forventes følgende anvendt: Budget 2013 Regnskab 2012 Regeringen og KL s økonomiaftale for 2014 Regulering af budgetgarantien for 2014 Beskæftigelsestilskuddet for 2014 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2013 KMD s budgetstøtteliste KL s budgetvejledning 1

41 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Beskrivelse af området Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Opgaverne omfatter: Jobcenter Norddjurs Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Djursland) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Beskæftigelsesplan og resultatrevision Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcenter Norddjurs primære opgaver er: Kontanthjælp Forsikrede ledige Førtidspension Sygedagpenge Revalidering Integration Fleks- og skånejob Vejledning og opkvalificering Aktivering Virksomhedspraktik Løntilskud UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. Beskæftigelsesplan og resultatrevision Norddjurs Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan skal indeholde målsætningerne for jobcentret og den lokale beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i en årlig udmelding fra beskæftigelsesministeren om ministermål for indsatsen. Ministermålene udgør 4 indsatsområder, som der skal sættes konkrete måltal for i beskæftigelsesplanen. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. 2

42 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Udover beskæftigelsesplanen skal der hvert år gennemføres en resultatrevision på beskæftigelsesområdet for forrige års indsats. Formålet med resultatrevisionen er at sætte fokus på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. I resultatrevisionen indgår resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for beskæftigelsesministerens mål. Det enkelte jobcenters indsats vurderes endvidere i forhold til den gennemsnitlige indsats i en række sammenlignelige jobcentre. Arbejdsmarkedsområdets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget 2014: Kontanthjælp mv. 18% UU og EGU 1% Aktivering og ressourceforløb 5% Førtidspension 30% Forsikrede ledige 19% Sygedagpenge 14% Øvrige 2% Fleksjob og ledighedsydelse 11% Forudsætninger og strategi Ved budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet indgår en række faktorer, som har indvirkning på udgifterne til forsørgelse, indsats og tilbud. De væsentligste er: 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Lovgivning og lovændringer 3. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Udviklingen på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er et konjunkturfølsomt område, da virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er afhængig af samfundsøkonomien. Konjunktursituationen har de seneste år betydet et pres på beskæftigelsesindsatsen i form af et relativt højt ledighedsniveau blandt både forsikrede og ikke-forsikrede ledige, samt fleksjobvisiterede. Udviklingen i Norddjurs Kommune både på efterspørgsels- og på udbudssiden giver Jobcenter Norddjurs en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. Efter en periode fra 2008 til 2011 med stigende ledighed er situationen i løbet af 2012 forbedret på arbejdsmarkedet i Norddjurs. Ifølge Kommunebeskrivelse 2013 for Norddjurs Kommune så forventer Beskæftigelsesregion Midtjylland, at beskæftigelsen i Midtjylland vil stabiliseres frem til 2014 for herefter at stige svagt. Hvis beskæftigelsen i Norddjurs følger samme udvikling som i Midtjylland, så vil antallet af personer i beskæftigelse stabiliseres i de kommende år. 3

43 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Lovgivning og lovændringer Grundlaget for Jobcenter Norddjurs opgaveløsning er Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Loven beskriver styringen og organiseringen af indsatsen og tilbudsmulighederne til de ledige. Lovgivningen tilpasses løbende de politiske reformer og initiativer. Med virkning fra 2013 kan følgende nævnes: Reform af førtidspension og fleksjob Indsats for de udfaldstruede forsikrede ledige (akutpakker) Uddannelsesordning for forsikrede ledige Udvidelse af seniorjobordningen En særlig ungeindsats Mere jobrotation i den private sektor Initiativer til at fremme oprettelse af fleksjob Endvidere forventes en række reformer på beskæftigelsesområdet i 2014 og fremover: Kontanthjælpsreform Sygedagpengereform Reform af den aktive beskæftigelsespolitik (nyt refusionssystem) Derudover sker der en statslig styring af kommunernes beskæftigelsesindsats via finansieringsordninger. Staten godtgør kommunerne for en del af udgifterne til forsørgelse via statslig refusion. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. For 2014 er der udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser. Målene suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune beslutter i beskæftigelsesplanen. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at fastholde en aktiv og målrettet linje i beskæftigelsesindsatsen, således at ledighedsforløbet kan blive så kort som muligt for den enkelte modtager af offentlig forsørgelse. Derudover skal virksomhedskontakten yderligere udbygges med henblik på at optimere mulighederne for at få ledige i arbejde. Målsætninger Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune indeholder de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål, en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer samt mål og strategi for den samlede beskæftigelsesindsats i Norddjurs Kommune. Beskæftigelsesministerens mål i 2014 Beskæftigelsesministeren har for 2014 fastsat 4 mål, som retter sig mod unge, ledige på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledigheden og en styrket virksomhedskontakt. På baggrund af ministermålene fastlægges måltallene for Norddjurs Kommune. Dette sker i en dialog med beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesministerens mål samt måltal indgår derefter i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for det kommende år. Nedenfor beskrives ministermålene samt beskæftigelsesregionen og Norddjurs Kommunes tilhørende måltal. 4

44 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Målet for uddannelsesgraden for unge er ved udgangen af 2014 at den er 7,1 procentpoint højere end ved udgangen af Det vil sige en stigning i uddannelsesgraden fra 18,2 pct. i 2012 til 25,3 pct. i MÅL 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Målet er at forebygge, at der sker en tilgang til førtidspension. Jobcenter Norddjurs vil tilstræbe at opfylde kvoten fra beskæftigelsesministeriet på i alt 57 førtidspensioner. Det betyder, at der fra udgangen af 2012 til udgangen af 2014 vil være et fald på 41 pct., svarende til et fald fra 96 førtidspensioner til 57 førtidspensioner i perioden. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 271 personer i december 2014 svarende til et fald på 19 % fra december 2012 til december Ved udgangen af december 2012 var der 335 langtidsledige. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 være på 25 pct., svarende til en stigning på 3 procentpoint fra december 2012 til december Målet på de 25 % vil være et gennemsnitligt mål for perioden. Udover de fastlagt beskæftigelsesmål har Norddjurs Kommune fastlagt nedenstående 2 mål for Mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger - Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal i december 2014 være på 85 sager, svarende til et fald på 20 sygedagpengeforløb. Ved udgangen af december 2012 var antallet af sager på 105. Mål 6: Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder - Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Antallet af jobrotationsforløb i private virksomheder skal øges til 12 forløb ved udgangen af 2014, svarende til en stigning på 7 forløb fra december Politiske hensigtserklæringer I forslaget til 1. behandling af budgettet er indarbejdet følgende besparelser på arbejdsmarkedsudvalgets område: Yderligere satsning på jobrotationsordninger med afledt besparelse på dagpenge på 1,7 mio. kr. i

45 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Optimering af resultater i Jobcenter Norddjurs ved en investering med afledt besparelse på sygedagpenge på 3,1 mio. kr. årligt i 2014 og Helhedsorienterede indsats med afledt besparelse på forsørgelsesydelser på 1,0 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Den samlede besparelse udgør dermed 5,7 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 samt 1,0 mio. kr. i 2016 og Den styrkede indsats i Jobcenter Norddjurs vil samtidig medføre administrative merudgifter. Under økonomiudvalgets område giver forslaget anledning til en samlet udvidelse på 1,4 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015 samt 0,5 mio. kr. i 2016 og Budgettal Nettodrift (i mio. kr.) Kontanthjælp, revalidering og integration 95,7 95,7 95,7 95,7 Forsikrede ledige og komm. løntilskud 98,0 101,6 101,6 101,6 Sygedagpenge 66,2 66,2 70,3 70,3 Fleksjob og ledighedsydelse 58,7 58,3 55,6 55,6 Førtidspension 155,3 158,3 162,2 162,2 Ressourceforløb 7,6 7,6 7,2 7,2 Driftsudgifter til aktivering 20,6 20,6 20,5 20,5 UU-Djursland 5,0 5,0 4,9 4,8 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 0,9 0,9 0,9 0,9 Produktionsskoler 0,5 0,5 0,5 0,5 Seniorjob 8,8 10,1 10,6 11,1 Servicejob -0,4-0,4-0,4-0,4 Arbejdsmarkedsområdet i alt 517,0 524,4 529,6 529,9 Budgetforudsætninger Kontanthjælp Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Kontanthjælp, passiv 54,9 67,7 62,7 62,7 62,7 62,7 Kontanthjælp, aktiv 21,8 17,8 19,4 19,4 19,4 19,4 Overførselsudgifter i alt 76,6 85,5 82,1 82,1 82,1 82,1 Øvrige udgifter 0,7-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter i alt 77,3 85,2 82,0 82,0 82,0 82,0 Aktivitet (helårspers.) Kontanthjælpsmodtagere, passiv Kontanthjælpsmodtagere, aktiv Helårspersoner i alt I forhold til 2013 forventes et fald i antallet af personer på kontanthjælp i Det skyldes, at reform af førtidspension giver mulighed for at kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 kan 6

46 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget overgå til ressourceforløb. Endvidere er der indlagt en besparelse på kontanthjælp på 0,950 mio. kr. årligt i 2014 og frem, som følge af en forstærket helhedsorienteret indsats. Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar I budgettet for 2014 og overslagsårene er der ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser heraf. Dette skyldes, at reformen ikke er en del af økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen og at kommunernes bloktilskud fra staten følgeligt ikke er justeret herfor. Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere 2012 og 2013 samt forudsatte udvikling for 2014: Helårspersoner Kontanthjælpsmodtagere (helårspers.) JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Revalidering og forrevalidering Revalidering og forrevalidering Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Revalideringsydelse og kontanthjælp under forrevalidering 5,2 5,7 6,6 6,6 6,6 6,6 Øvrige udgifter 2,6 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 Udgifter i alt 7,8 8,5 9,6 9,6 9,6 9,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Den forventede stigning i antallet af personer i forrevalidering og revalidering fra 2012 til 2013 forventes at fortsætte ind i Dette skyldes implementering af førtidspensionsreformen, hvor der skal ske en fuld afklaring af den enkelte borger inden tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 7

47 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Udvikling i antal personer i forrevalidering og revalidering 2012 og 2013 samt forudsatte udvikling for 2014: 110 Revalidender og forrevalidering (helårspers.) Helårspersoner JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Integration Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 3,1 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0 Øvrige udgifter (integrationsprogram og introduktionsforløb mv.) 0,1-0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 Udgifter i alt 3,1 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Udgifterne på integrationsområdet forventes at stige som følge af øgede udgifter til bl.a. kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Kommunerne får årligt udmeldt en kvote på udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige 93,9 86,9 77,6 81,1 81,1 81,1 Offentlig og privat løntilskud 16,6 14,4 14,9 14,9 14,9 14,9 Udgifter til medfinansiering i alt 110,5 101,2 92,5 96,0 96,0 96,0 Øvrige udgifter 2,4 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 Udgifter i alt 112,9 102,3 95,0 98,5 98,5 98,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Heraf løntilskudspersoner Kilde helårspersoner: Dagpengemodtagere KMD aktiv, løntilskudspersoner jobindsats. På området for de forsikrede ledige budgetteres der på baggrund af Norddjurs Kommunes foreløbige beskæftigelsestilskud for 2014 på 99,5 mio. kr. korrigeret for nedenstående politiske ændringer. 8

48 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsestilskuddet er baseret på regeringens forventninger til ledighedsudviklingen på landsplan, hvor der forventes et fald fra 2013 til Norddjurs Kommune lægger sig opad regeringens vurderinger og forventer derfor også et fald i ledigheden i Dertil kommer, at der i forhold til det foreløbige beskæftigelsestilskud budgetteres med besparelser på 4,5 mio. kr. I budget 2013 blev det vedtaget at styrke den virksomhedsrettede indsats i Norddjurs Kommune gennem etablering af jobrotationsprojekter i kommunen. I budget 2013 og overslagsårene er der indarbejdet et forventet brug af jobrotationsprojekter i et omfang af 20 fuldtidsvikarstillinger. Dette svarer til en afledt besparelse på forsørgelsesudgifterne (dagpenge) på 2,8 mio. kr. årligt (2013 pl). I forslag til 1. behandling er der tilsvarende indarbejdet en besparelse på 1,7 mio. kr. (2014 pl) til dagpenge svarende til yderligere 12 fuldtidsvikarstillinger. Udvikling i antal forsikrede ledige 2012 og 2013 samt forudsatte udvikling for 2014: Forsikrede ledige (helårspers.) Helårspersoner JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Nettolønudgift til forsikrede ledige i kommunalt løntilskud Aktivitet (helårspladser) 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 Antal helårspladser Kommunen som arbejdsgiver afholder selv den del af lønudgifterne til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen, som ikke dækkes af løntilskuddet. Kommunerne har pligt til at stille et vist antal pladser til rådighed for at sikre, at jobcentrene råder over det nødvendige antal pladser i aktiveringsindsatsen. Pladserne er beregnet til at ledige kan få et virksomhedsrettet tilbud. Det forventes, at løntilskudspladser i Norddjurs Kommune vil være på niveau med tidligere år og vil udgøre 121 helårspladser. Den kommunale nettolønudgift forventes at udgøre knap kr. pr. helårsplads. Udgiften er indenfor servicerammen. 9

49 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Sygedagpenge i 5-52 uge 57,1 49,2 51,6 51,6 51,6 51,6 Sygedagpenge 52+ uger 18,4 22,9 16,1 16,1 20,1 20,1 Overførselsudgifter i alt 75,5 72,1 67,7 67,7 71,8 71,8 Øvrige udgifter -1,7-0,7-1,5-1,5-1,5-1,5 Udgifter i alt 73,8 71,4 66,2 66,2 70,3 70,3 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-52 uge Sygedagpengemodtagere 52+ uger Helårspersoner i alt Sygedagpengesager på mellem 5-52 uger forventes at være 460 helårspersoner i I 2014 og 2015 forventes en reduktion i antallet af sygedagpengesager over 52 uger på 20 helårspersoner. Den forventede reduktion skyldes, at der i en 2-årig forsøgsperiode ansættes en medarbejder i sygedagpengeafdelingen. Udvikling i antal sygedagpengemodtagere 2012 og 2013 samt forudsatte udvikling for 2014: Helårspersoner Sygedagpengemodtagere efter 4. uge (helårspers.) JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Førtidspension Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Tilkendt efter gl. lovgiving 61,1 53,5 46,5 42,8 40,0 40,0 Tilkendt efter ny lovgiving 99,7 101,4 123,0 130,0 137,3 137,3 Udgifter til medfinansiering i alt 160,8 154,9 169,5 172,9 177,3 177,3 Mellemkommunal afregning -14,2-15,6-14,1-14,5-15,1-15,1 Udgifter i alt 146,6 139,3 155,3 158,3 162,2 162,2 Aktivitet (helårspers.) Tilkendt efter gl. lovgiving Tilkendt efter ny lovgiving Personer i alt Omregnet til helårspers Kilde: Personer opgjort pba. KMD pensionsystem, helårspersoner opgjort pba. KMD Aktivsystem 10

50 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget I budgettering af førtidspension skelnes mellem sager rejst før 1. januar 2003 (gammel lovgivning) eller efter (ny lovgivning). Det forudsættes, at bestanden tilkendt efter gammel lovgivning vil falde gradvist, mens udviklingen i bestanden på ny lovgivning vil afhænge af dels bortfald dels af nytilkendelser. I andet halvår 2013 har førtidspensionister, der har ret til førtidspension efter de gamle regler, ekstraordinært haft mulighed for at overgå til førtidspension efter de nye regler. Det forudsættes, at ca. 120 pensionister vil skifte til den nye ordning heraf vil ca. 97 være omfattet af kommunal medfinansiering. Endvidere forudsættes en opbremsning i antallet af nytilkendelser af førtidspension på baggrund af reform af førtidspension og fleksjob. Disse personer forudsættes i stedet visiteret til enten ressourceforløb eller fleksjob. Udvikling i antal førtidspensionister 2012 samt forudsatte udvikling for 2014: Helårspersoner Førtidspensionister (helårspers.) JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Anm.: KMD data for 2013 udeladt grundet usikkert datagrundlag, som følge af overgang til Udbetaling Danmark.. Fleksjob og ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Løntilskud til fleksjob 23,7 26,1 26,6 26,3 24,0 24,0 Ledighedsydelse 30,8 30,1 32,0 32,0 31,6 31,6 Overførselsudgifter i alt 54,5 56,2 58,6 58,3 55,5 55,5 Øvrige udgifter 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgifter i alt 55,4 56,3 58,7 58,3 55,6 55,6 Aktivitet (helårspers.) Fleksjob personer Ledighedsydelsesmodtagere Helårspersoner i alt Med reform af førtidspension og fleksjob er der indført en ny model for fleksjob. Den nye model indebærer, at arbejdsgiver kun aflønner den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats, mens den ansattes løn suppleres med et fleksløntilskud. I den tidligere model betalte arbejdsgiveren fuld løn til den fleksansatte mod til gengæld at modtage et løntilskud. Den nye model giver samtidig mulighed for, at personer med relativt lille arbejdsevne vil kunne opnå et fleksløntilskudsjob. 11

51 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget På baggrund af en forventet mertilgang til fleksjob i 2013 forudsættes at mellem 470 og 476 helårspersoner vil være i fleksjob i 2014 og Tilgangen forstærkes endvidere af, at færre forventes tilkendt en førtidspension. Udvikling i antal personer i fleksjob 2012 og 2013 samt forudsatte udvikling for 2014: 520 Personer i fleksjob (helårspers.) Helårspersoner JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I 2013 er flere ledighedsmodtagere blevet ansat i fleksjob, hvilket har medført et fald i antallet af ledighedsmodtagere og en tilsvarende stigning i tilgangen til fleksjob. For 2014 og 2015 forventes bl.a. en stigning på ledighedsydelse affødt af den forstærkede indsats på sygedagpengeområdet, som flytter borgere fra sygedagpenge til ledighedsydelse indtil der findes et fleksjob, som matcher borgerens kompetencer. Udvikling i antal ledighedsydelsesmodtagere 2012 og 2013 samt forudsatte udvikling for 2014: Helårspersoner Ledighedsmodtagere (helårspers.) JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Ressourceforløb Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Ressourceforløbsydelse 2,1 6,4 6,4 6,0 6,0 Øvrige udgifter 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 Udgifter i alt 2,5 7,6 7,6 7,2 7,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner Reform af førtidspension og fleksjob har betydet, at der som udgangspunkt ikke længere tilkendes førtidspension førend personer fx har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. I 2014 og 2015 budgetteres med 82 helårspersoner i ressourceforløb og en enhedsudgift på kr. netto. Heraf forudsættes en forøgelse på 5 helårspersoner som følge af en forstærket indsats på 12

52 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget sygedagpenge området (P204 optimering af resultater hos Jobcenter Norddjurs ved en investering). Aktivering Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Beskæftigelsesindsats 19,1 18,8 19,9 19,9 19,8 19,8 Beskæftigelsesordninger 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Aktivering i alt 19,8 19,8 20,6 20,6 20,5 20,5 Udgiften til aktivering omfatter køb af uddannelse samt vejledning og opkvalificering. Der forventes samme udgifter i 2014 som i de foregående år. UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget UU Djursland vejledning og adm. 5,3 5,4 5,0 5,0 4,9 4,8 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 UU Djursland i alt 6,2 6,2 5,9 5,9 5,8 5,7 Aktivitet (helårspersoner) Helårspersoner på EGU UU-Djurslands budgetramme til uddannelsesvejledning mængdereguleres årligt pba. Norddjurs Kommunes befolkningsprognosen for årige. Befolkningsprognose: Antal personer i aldersgruppen årige Prognose årige I 2012 og 2013 har UU-Djurslands budgetramme været forhøjet med 0,250 mio. kr. i forbindelse med Ungepakke II. Regeringen har ikke taget politisk stilling til en forlængelse af Ungepakken i Udgiften til UU-Djursland er indenfor servicerammen. Udgiften til erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter skoleydelse og undervisningsudgifter i skoleperioden. Der er i budget forudsat 25 EGU-helårselever svarende til en nettoudgift pr. plads på ca kr. De kommunale nettoudgifter til EGU er dækket af budgetgarantien. Seniorjob Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Nettolønudgift til seniorjob 0,7 6,8 8,8 10,1 10,6 11,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner

53 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Der har været en stor tilgang til seniorjobordningen i løbet af Det skønnes, at det samlede antal i 2013 vil udgøre 37 helårspersoner, som kan forblive på ordningen i op til 5 år. Ekstraordinært for 2013 vil enkelte kunne være i seniorjob i op til 7 år. Fra og med 2014 er der forudsat en opbremsning i tilgangen til ordningen som følge af den nye arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen betyder, at personer, der mister dagpengeretten, først kan få seniorjob, når de har været på offentlig forsørgelse i sammenlagt 4 år. På baggrund af nyt skøn primo september 2013, som medtager virkningen af arbejdsmarkedsydelsen, arbejdes der på et administrativt ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Servicejob Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Servicejob - statstilskud -0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner Statens tilskud til servicejob udgør kr. pr. helårsperson. Der er 3 tilbageværende servicejobpersoner på ordningen i Norddjurs Kommune. Den nuværende budgetramme for udgør 0,4 mio. kr. svarende til 4 servicejobpersoner. Da en servicejob person er ophørt fremsættes administrativt ændringsforslag til 2. behandling på 0,1 mio. kr. Udgiften til servicejob er indenfor servicerammen. Produktionsskoler Nettodrift (mio.kr., 2014 pl) regnskab forventet budget Produktionsskoler 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Grundtilskud til Grenaa Produktionsskole afholdes under arbejdsmarkedsudvalget, mens tilskud pr. elev afholdes under børne- og ungdomsudvalget. Tilskuddet fastsættes årligt på finansloven. Økonomistyringsmæssige udfordringer Beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering er dels i form af direkte refusion af udgifter og dels i form af bloktilskud og budgetgarantier (herunder beskæftigelsestilskuddet), hvor kommunerne under ét kompenseres for udgifter til forsørgelse og indsats. Med refusionsomlægningen fra 2011 er en større del af finansieringen flyttet fra direkte refusion til bloktilskud. Dette har bidraget til, at beskæftigelsesområdet repræsenterer en betydelig usikkerhed for den kommunale økonomi. Økonomien på arbejdsmarkedsområdet er i høj grad præget af konjunkturforholdene. Forudsætningerne og konjunkturændringerne kan således ændre sig fra det tidspunkt, hvor budgettet blev lagt. Dette afspejles i, at økonomien på beskæftigelsesområdet er underlagt forskellige efterreguleringsmekanismer fra statens side via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Dette resulterer i, at indtægtssiden først endeligt kan gøres op i det efterfølgende år. 14

54 Bilag: 6.1. Beskæftigelsesplan godkendt af LBR.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 18. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

55 Jobcenter Norddjurs BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Grenaa havn Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

56 Beskæftigelsesplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Beskæftigelsespolitiske udfordringer i MÅL OG INDSATSOMRÅDER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen Norddjurs Kommunes mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen Norddjurs Kommunes beskæftigelsesmål for MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGER- OG VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5. Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder SAMARBEJDE Samarbejde internt og eksternt Det lokale beskæftigelsesråd, LBR BUDGET BILAG... 28

57 Beskæftigelsesplan Indledning Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Formålet med planen er at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal jf. bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12 som minimum indeholde følgende: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for 2014, som Beskæftigelsesregion Midtjylland har omsat til kommunale mål for Norddjurs Kommune. Arbejdsmarkedsområdet har endvidere fastsat 2 lokale mål, som også indgår i Beskæftigelsesplan Derudover er politisk vedtaget, at aktiveringsindsatserne skal tage udgangspunkt i en tidlig indsats for alle målgrupper samt en målrettet uddannelses- og virksomhedsrettet indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer Med baggrund i Beskæftigelsesregions Midtjyllands beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune, kommunens egne nøgletal og materiale fra jobindsats.dk gives en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune samt de lokale udfordringer. 2.1 Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune er i løbet af det seneste år stabiliseret. Både beskæftigelsen og ledigheden er således stort set uændret i løbet af I løbet af 2012 er situationen på arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune næsten uændret. Udviklingen i beskæftigelsen har stort set været konstant efter kraftige fald i perioden fra 2008 til Ledigheden er på næsten samme niveau som i Imidlertid rammer ledigheden aktuelt andre grupper end tidligere. 1

58 Beskæftigelsesplan 2014 I december 2012 var der lønmodtagere i Norddjurs Kommune. Antallet har på det nærmeste været konstant i 2012, hvilket kan tages som udtryk for, at Norddjurs Kommune fra slutningen af 2011 har fået del i den stabilisering af beskæftigelsen, som allerede fra starten af 2010 har kendetegnet det midtjyske arbejdsmarked. Figur 1: Udviklingen i antallet af lønmodtagere i Norddjurs og Midtjylland fra Første fase Anden fase jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov Norddjurs (venstre akse) Midtjylland (Højre akse) Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Opgjort som fuldtidslønmodtagere mellem år efter bopæl. Tallene er sæsonkorrigerede. Set over perioden fra starten af 2008 til starten af 2010 er beskæftigelsen i Norddjurs Kommune faldet med ca. 12 %. Beskæftigelsesudviklingen har været mere negativ her end i Midtjylland generelt. Beskæftigelsen er i 2012 faldet kraftigt på dele af det private arbejdsmarked samtidig med, at beskæftigelsen også er faldet i mindre omfang inden for det offentlige. Faldet i beskæftigelsen er især foregået inden for byggeriet og i mindre grad inden for handel/transport og landbrug. I den private servicesektor ses stigninger i beskæftigelsen. Inden for industrien er udviklingen i beskæftigelsen uændret. I 2011 faldt antallet af arbejdspladser mere end antallet af beskæftigede. Beskæftigelsen faldt med 1,7 % i løbet af 2011, mens de lokale virksomheder i samme periode mistede 3,3 % af deres arbejdspladser, svarende til 532 stillinger. Dette skyldes hovedsagligt, at store årgange forlader arbejdsmarkedet, og at lokale virksomheder er lukket ned. Fremadrettet forventes beskæftigelsen i Midtjylland at stabiliseres frem til 2014 og herefter at stige svagt. Hvis beskæftigelsen i Norddjurs Kommune følger samme udvikling som i Midtjylland, vil antallet af beskæftigede stabiliseres i de kommende år. 2

59 Beskæftigelsesplan 2014 Dette udfordres af den forventede demografiske udvikling i Norddjurs Kommune. På 10 års sigt kan der forventes følgende befolkningsudvikling: flere i pensionsalderen, 130 færre årige, færre årige og 901 færre børn og unge. Udviklingen betyder, at arbejdsstyrken forventes fortsat at falde i Norddjurs Kommune. Denne udvikling kan inden for få år begrænse vækstmulighederne i kommunen, fordi virksomhederne kan få vanskeligt ved at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, såfremt der ikke gøres en indsats. I 2012 var der i Norddjurs Kommune personer, der pendlede til arbejde i andre kommuner. Det svarer til, at 31 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen arbejder i en anden kommune. Antallet af personer, der pendler ud af kommunen er steget med 1 % siden I 2012 havde af de beskæftigede i Norddjurs bopæl i andre kommuner. Det svarer til en indpendlingsgrad til kommunen på 22 %. Endvidere pendler borgere i Norddjurs Kommune kortere (21,6 km) end gennemsnittet i klyngen (24,8 km). Med baggrund i jobåbninger i andre kommuner ( jobåbninger) kan der derfor være muligheder for de ledige, såfremt pendlingsafstanden blev udvidet. Figur 2: Antal jobåbninger i de midtjyske kommuner Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Antallet af jobåbninger er opgjort for Ledigheden i Norddjurs Kommune er i løbet af 2012 faldet med 0,7 % til i alt ledige. Ledighedsprocenten er på 6,3 %, hvilket er højere end den gennemsnitlige ledighed i Midtjylland (5,2 %). Hvis ledigheden i Norddjurs Kommune følger udviklingen i Midtjylland vil antallet af ledige falde til i 4. kvartal 2013 og 988 i 4. kvartal

60 Beskæftigelsesplan 2014 Ledigheden varierer i mellem de enkelte grupper på arbejdsmarkedet: Ledigheden stiger for ufaglærte og faglærte kvinder og ufaglærte unge Ledigheden falder for uddannede unge, voksne med videregående uddannelse samt for ufaglærte og faglærte mænd Ledigheden er højst blandt ufaglærte kvinder efterfulgt af ufaglærte mænd, uddannede unge og faglærte kvinder De ufaglærte og faglærte kvinder har en højere ledighed end gennemsnittet, samtidighed at ledigheden er stigende De uddannede unge og ufaglærte mænd har en højere ledigheden end gennemsnittet men til gengæld er antallet af ledige faldende for disse grupper. Antallet af ufaglærte beskæftigede i Norddjurs Kommune er i løbet af de seneste 10 år faldet med 24 %, mens antallet af beskæftigede med videregående uddannelse er steget med 12 %. Denne udvikling betyder, at der fremover forventes et overskud af ufaglærte på arbejdsmarkedet og et underskud af faglærte og uddannet arbejdskraft. En del af de ufaglærte har derfor behov for et kompetenceløft for at øge deres jobchancer. De øgede kompetencekrav i sammenhæng med den faldende arbejdsstyrke i Norddjurs Kommune kan betyde, at rekrutteringen af uddannet arbejdskraft bliver en udfordring. De ledige i Norddjurs Kommune, herunder især de unge, vil derfor have behov for kvalifikationer, som gør dem i stand til at erstatte de mange uddannede ældre, der forlader arbejdsmarkedet i de kommende år. Antallet af offentlig forsørgede stiger svagt i Norddjurs Kommune. I december 2012 var der offentlig forsørgede. Den største gruppe er førtidspensionister på derudover er de største ydelsesgrupper dagpengemodtagere, 921 kontanthjælpsmodtagere og 712 sygedagpengemodtagere. Andelen af befolkningen, der modtager offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune er på 21,9 %. I klyngen er den på 24,1 %. Den lavere andel offentligt forsørgede i Norddjurs Kommune afspejler, at forholdsvis færre modtager førtidspension og kontanthjælp end i klyngen. Der er dog samtidig forholdsmæssigt flere modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. I løbet af 2012 er antallet af offentligt forsørgede i Norddjurs Kommune steget med 1 %, hvilket er en større stigning end i klyngen og i Midtjylland. I Norddjurs Kommune har personer i 2012 modtaget offentlig forsørgelse i under ½ år personer har været på offentlig forsørgelse i mere end 1 år. Størstedelen af de personer, som har været på offentlig forsørgelse i lang tid er kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Det 4

61 Beskæftigelsesplan 2014 er en tendens til, at jo længere tid en person har modtaget offentlig forsørgelse, jo færre finder job eller kommer i uddannelse efterfølgende. Figur 3: Andelen af jobcentrets målgrupper i Norddjurs i december 2011, der er i job eller uddannelse i december 2012, fordelt efter varighed på offentlig forsørgelse i december % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% ½ år 29% 29% 29% 43 ½-1 år år 30 Over 2 år 43% 25 0-½ år 64% 9 ½-1 år 50% år 22% 2 Over 2 år 49% % 28 10% 11% % 47 19% 12% 10% A-dagpenge Kontanthjælp, match 1 Sygedagpengemodtagere Øvrige 0-½ år ½-1 år 1-2 år Over 2 år 0-½ år 23 ½-1 år år 51 Over 2 år Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Antallet af personer, der går i job eller uddannelse er angivet inde i søjlerne. Job er beskæftigelse som lønmodtagere (inkl. fleksjob), hvor der ikke samtidig modtages offentlig forsørgelse. Øvrige inkluderer kontanthjælp match 2 og 3, ledighedsydelse og revalidering/forrevalidering. Opgørelsen af målgruppen viser desuden, at personer ramt af lange sygdomsforløb og personer, der modtager ydelser (ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelse og revalidering) har sværest ved at komme i job eller uddannelse. Det betyder, at der skal sættes tidligt ind med en indsats for at modvirke langvarig offentlig forsørgelse. 2.2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014 Udviklingen i Norddjurs Kommune både på efterspørgsels- og udbudssiden giver jobcentret en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. Faldet i arbejdsstyrken og hele den demografiske udvikling med stadig flere ældre og stadig færre unge forventes at medføre et yderligere fald. Hertil kommer en stor aldersbetinget afgang fra både den offentlige og den privat sektor i de kommende år. Det lavere uddannelsesniveau og dermed en kvalificeret arbejdskraft i Norddjurs Kommune set i forhold til resten af Beskæftigelsesregionen kan endvidere vanskeliggøre fastholdelsen af arbejdspladser i kommunen. På den baggrund vurderer jobcentret, at der skal iværksættes indsatser, som kan medvirke til at udvide antallet af personer i arbejdsstyrken, samtidig med at der arbejdes på at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse. Jobcentrets strategi vil være, at indsatserne skal rette sig mod unge, sygemeldte, forsikrede og ikke-forsikrede ledige, herunder målgrupper med 5

62 Beskæftigelsesplan 2014 ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatser der samlet set skal medvirke til at færrest mulige komme på offentlig forsørgelse. Arbejdsstyrken kan øges og ledigheden reduceres ved bl.a. at have fokus på indsatser som kan bidrage til at: Begrænse tilgangen til offentlig forsørgelse gennem en tidlig indsats Begrænse antallet af langtidsledige borgere Anvende virksomhedsrettede tilbud, herunder virksomhedscentre til aktivering Udvikle arbejdskraftreserven til et kommende arbejdsmarked Motivere seniorer til at udsætte deres afgang fra arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse og arbejdstidsaftaler Sygefraværet hos alle målgrupper nedsættes gennem bl.a. deltidssygemeldinger og fastholdelse Fastholde ledige, der kommer i arbejde efter lang ledighed Formidle flere job til målgruppen af flygtninge og indvandrer Unge uden uddannelse motiveres til at gå i gang med uddannelse tværsektorielt samarbejde omkring vejledning styrkes og nytænkes, så gruppen mindskes Stigningen af i de svagere ledige mindskes gennem vejledning, motivation, opkvalificering, formidling af job og jobskabelse i virksomhederne Redskaberne personlig assistance og hjælpemidler anvendes til at fastholde alle såvel beskæftigede som ledige med varige fysiske eller psykiske begrænsninger på arbejdsmarkedet Alle virksomheder tilskyndes til at udvise større rummelighed I den kommende periode vil det blive en vigtig udfordring at sikre, at arbejdsstyrken har de faglige og personlige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger eller vil efterspørge. Derudover prioriteres et samarbejde med virksomhederne om initiativer, som på sigt kan øge jobmulighederne for arbejdskraftreserven og de langtidsledige. En del af udfordringen er også at understøtte en fortsat geografisk mobilitet f.eks. til vækstområdet Aarhus. En bred og alsidig opkvalificering af hele arbejdsstyrken er en stor fælles opfordring for jobcentret, virksomhederne, a-kasserne, faglige organisationer andre aktører m.fl. 6

63 Beskæftigelsesplan 2014 Den høje andel af faglærte skal fastholdes og øges. Samtidig skal andelen med længerevarende uddannelse skal øges. De væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer på det lokale arbejdsmarked i 2014 er derfor: Færre unge flere ældre Fald i arbejdsstyrken Lavt uddannelsesniveau Langtidsledighed, herunder ledige på kanten af arbejdsmarkedet og som er udfaldstruet Fald i antallet af arbejdspladser Indsatsen over for unge, herunder uddannelse og fastholdelse i uddannelse Indsatsen overfor ufaglærte samt personer med forældede uddannelser, der har behov for et kompetenceløft Indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Arbejdsfastholdelse - reduktion af sygefravær Øge mobiliteten Rummeligt arbejdsmarked skabelse/fastholdelse af fleksjob samt integration Understøtte samspillet mellem beskæftigelses erhvervs- og uddannelsesområdet 3. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen For 2014 har beskæftigelsesministeren udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser. Målene er en delvis forlængelse af ministermålene for Disse suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har besluttet. Målene er sat i relation til, at der ikke forventes et større fald i ledigheden i Beskæftigelsesregion Midtjylland forventer, at det nuværende ledighedsniveau vil reduceres i mindre omfang i 2014 og at arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune har stabiliseret sig. 3.1 Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014: 1. Mål: Flere unge skal have uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 7

64 Beskæftigelsesplan 2014 Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats. 2. Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2012 og den nye fleksjob- og førtidspensionsreform udvides indsatsen. 3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. 4. Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markedsandelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Oversigt over måltallene indgår i bilag 1 8

65 Beskæftigelsesplan Norddjurs Kommunes mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen Norddjurs Kommune ønsker fortsat at fastholde en aktiv og målrettet linje i beskæftigelsesindsatsen, således at ledighedsforløbet kan blive så kort som muligt for den enkelte modtager af offentlig forsørgelse. Derudover skal virksomhedskontakten yderligere udbygges med henblik på at optimere mulighederne for at få ledige i arbejde. Norddjurs Kommune har analyseret de indsatser og redskaber, som kommunen har haft i anvendelse de seneste år, og som har medvirket til, at borgerne hurtigt bliver selvforsørgende, eller er så kort tid som muligt på offentlig forsørgelse. Analysen bygger på talmateriale fra Jobindsats.dk, analyser fra Beskæftigelsesregion Midtjylland og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) samt løbende evalueringer af indsatsen i Jobcenter Norddjurs. På den baggrund vil Norddjurs Kommune i 2014 videreføre nogle af de indsatser og redskaber, som virker, og som overordnet vil være gældende for alle målgrupper på offentlig forsørgelse. Derudover tages udgangspunkt i de opnåede resultater i Resultatrevision 2012 og de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer med justeringer af den forkortede dagpengeperiode, førtidspensionsog fleksjobreformen samt kontanthjælpsreformen. Norddjurs Kommunes har udpeget følgende indsatsområder til at understøtte beskæftigelsesmålene for 2014 samt reformerne på området: Udvikle og implementere en ny tidlig indsats for alle målgrupper Målrette og udvikle den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper Målrette uddannelse af unge under 30 år i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Udvikle redskaber og metoder til at nytænke beskæftigelsesindsatsen, så langtidsledigheden mindskes Udvikle og organisere det tværkommunale samarbejde og dermed forebygge at ledige kommer i permanent forsørgelse Udvikle sammenhænge i beskæftigelsesindsatsen med a-kasser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner 9

66 Beskæftigelsesplan 2014 Målgrupper I Beskæftigelsesplan 2014 er der særlig opmærksomhed på følgende målgrupper: Unge under 30 år uanset forsørgelsesgrundlag Ledige omfattet af langtidsledighed Arbejdskraftreserven, herunder kontanthjælpsmodtagere i match 2, der er indsatsparate Borgere på ledighedsydelse Sygedagpengemodtagere Borgere på fleksjob og førtidspension Ledige på kanten af arbejdsmarkedet, herunder borgere med handicap Der sættes derfor fokus på tiltag, der kan medvirke til at mindske antallet af borgere på offentlig forsørgelse, og som kan medvirke til både at mindske stigning i antallet af ledige og nedbringe ledighedsperioden. 3.3 Norddjurs Kommunes beskæftigelsesmål for 2014 Norddjurs Kommune har udpeget yderlige to lokale beskæftigelsesmål for at styrke beskæftigelsesindsatsen, således at flere kan få afkortet den offentlige forsørgelsesperiode. Mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Mål 6: Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. 10

67 Beskæftigelsesplan Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 være på 25,3 procent, svarende til en stigning på 7,1 procentpoint fra december 2012 til december Niveaumål: Status 2012: 18,2 % Mål 2014: 25,3 % Stigning 7,1 % -point Målgruppen: Målgruppen er alle unge i Norddjurs Kommune under 30 år på offentlig forsørgelse: dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge ledighedsydelse og fleksjob. Antallet af offentlig forsørgede unge har været nogenlunde stabilt siden 2010, og andelen af unge på offentlig forsørgelse er blandt de laveste i klyngen. I december 2012 var der i alt 749 offentligt forsørgede unge, svarende til 15,7 % af alle unge mellem 18 og 29 år. Blandt de offentligt forsørgede unge er der 348 ufaglærte unge på kontanthjælp eller dagpenge. Disse ufaglærte unge udgør 7,3 % af alle unge i Norddjurs Kommune. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er lavere i Norddjurs end i klyngen, og der er forholdsvis færre ufaglærte unge på dagpenge eller kontanthjælp end i klyngen. Lokal udfordring: Udfordringen for ungeindsatsen i Norddjurs Kommune er, at de unge på dagpenge og kontanthjælp er en sammensat gruppe. Dette kendetegnes ved, at de unge har forskellige ressourcer, barrierer og udfordringer i forhold til at komme i uddannelse eller job. Det er derfor nødvendigt med en differentieret indsats, som må rette sig mod de specifikke behov, de forskellige målgrupper har. 11

68 Beskæftigelsesplan 2014 De unge på kontanthjælp og dagpenge kan inddeles i fem grupper bestående af: 209 uddannede unge 60 unge under 25 år i match unge under 25 år i match 2 og 3 43 unge årige i match unge årige i match 2-3 En af de centrale udfordringer for ungeindsatsen er at sikre, at flere af de ufaglærte unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, således at de kan sikres en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. I Norddjurs Kommune påbegynder kun 17 % af de ufaglærte unge på dagpenge og kontanthjælp en uddannelse i løbet af et år. I Midtjylland er andelen på 18 %. I Norddjurs Kommune opnås de bedste uddannelsesresultater for de ufaglærte unge i match 1 under 25 år, hvor 34 % starter uddannelse i løbet af et år. Andelen, der starter uddannelse er ligeledes høj for unge over 25 år i match 1. De ufaglærte i match 2 og 3 over 25 år har den laveste uddannelsesgrad, idet kun 6 % af denne gruppe kommer i gang med en uddannelse. Mangel på praktikpladser udgør en udfordring i forhold til at få unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Både antallet af indgåede praktikaftaler og antallet af unge, der mangler en praktikplads, har været svingende i Norddjurs de seneste år. Der er i december 2012 indgået 67 praktikaftaler, men der er stadig 64 unge i Norddjurs Kommune, der mangler en praktikplads. Mange unge frafalder deres uddannelse. Blandt 62 unge i Norddjurs Kommune, der påbegyndte uddannelse efter et forløb på dagpenge eller kontanthjælp, er 26 unge frafaldet deres uddannelse inden et år, svarende til 42 %. For unge der starter i ordinær uddannelse er frafaldet på 23 %. Strategi og indsats: Alle unge skal så vidt muligt have en uddannelse i Norddjurs Kommune. Det betyder, at alle unge skal have en uddannelse, der som udgangspunkt svarer til deres evner og muligheder. Uddannelse af unge er højt prioriteret i Norddjurs Kommune. På den baggrund har jobcentret, uddannelsesinstitutioner og UU-Djursland etableret en samarbejdsmodel Uddannelseshjulet i den hensigt at samle unge op og fastholde dem i uddannelse. Dette har bidraget til, at der i Norddjurs Kommune er en højere uddannelsesgrad end i klyngen. Jobcenteret ønsker sammen med vores 12

69 Beskæftigelsesplan 2014 samarbejdspartnere at opprioritere og videreudvikle Uddannelseshjulet, således at flere unge kan gennemføre en uddannelse. Med den nye kontanthjælpsreform er sigtet, at alle unge som udgangspunkt skal i uddannelse. Dette vil i høj grad kunne understøtte de initiativer og ønsker, som uddannelsesinstitutionerne og jobcentret har til, at flere unge får en uddannelse. Den nye reform skal iværksættes fra 1. januar 2014, og jobcentret skal dermed have implementeret reformen. Det forventes, at reformen vil medvirke til at højne uddannelsesgraden i Norddjurs Kommune. Derudover indgår Jobcenter Norddjurs, UU-Djursland samt erhvervsskolerne i Grenaa og Randers i et fælles brobygningsprojekt Brobygning Kronjylland. Formålet med Brobygning Kronjylland er at udvikle brobygningsforløb, der understøtter, at flere unge ydelsesmodtagere bliver i stand til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Brobygning Kronjylland er en del af et udviklingsprojekt under Arbejdsmarkedsstyrelsen og finder sted i perioden august 2013 til slut Norddjurs Kommune skal have 150 unge (match 1 og 2) i forløbet. Det forventes, at omkring 75 af de unge vil blive fastholdt i uddannelse. For at fastholde de unge i uddannelse tilbydes de muligheden for at få tilknyttet en mentor. Derudover er der opmærksomhed på at anvende forberedende voksenundervisning (FVU) for at unge kan påbegynde en uddannelse. Norddjurs Kommune har stor opmærksomhed på, at der mangler praktikpladser til unge for at de kan gennemføre en uddannelse. På den baggrund har kommunen indgået partnerskabsaftale med Dansk Byggeri om at få etableret flere praktikpladser. I 2014 tilstræbes at udvide antallet af partnerskabsaftaler så flere unge får en praktikplads og kan færdiggøre deres uddannelse. Figur 2: Forsørgelsesstatus i december 2012 for unge 23- og 24-årige der hhv. modtog eller ikke modtog kontanthjælp som 18-årige (i løbet af deres 19. leveår) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 21% 49% Tidlig kth-debut Norddjurs 45% 39% 16% Ej-tidlig debut 24% 21% 55% Tidlig kth-debut Midtjylland 37% 46% 17% Ej-tidlig debut Job/ selvforsørgelse Uddannelse Offentlig forsørgelse Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Uddannelse er SU/SVU og voksenlærlinge. Unge med løn under lærlingeforløb er placeret under job/selvforsørgelse. Bopæl er de unges bopæl som 18-årige. 13

70 Beskæftigelsesplan 2014 Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 57 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 41 procent fra december 2012 til december Niveaumål: Tilgang 2012: 96 Mål 2014: 57 Fald 41 % Målgruppen: Målgruppen er personer med risiko for at overgå til permanent offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune. Nye førtidspensionister kommer som oftest fra en anden offentlig forsørgelse. I 2012 kom 32 % af de nye førtidspensionister således fra ledighedsydelse eller fleksjob. Derudover kom 30 % fra sygedagpenge og yderligere 30 % fra kontanthjælp, mens 6 % ikke modtog offentlig forsørgelse i perioden umiddelbart før overgangen til førtidspension. I Norddjurs Kommune har en person på ledighedsydelse størst risiko for at tilgå førtidspension, idet der i løbet af et år tildeles 15 % af gruppen førtidspension. Derudover er risikoen for førtidspension ligeledes høj blandt personer med lange sygedagpengeforløb (9 %) og blandt kontanthjælpsmodtagere i match 3 (6 %). For de udsatte kontanthjælpsmodtagere i match 3 viser indsatsen i Brug for alle, at det er muligt at motivere disse personer til fortsat at have et mål om at få et job. I Norddjurs Kommune har 21 % af deltagerne således deltaget i et beskæftigelsesrettet tilbud. 14

71 Beskæftigelsesplan 2014 Figur 5: Den årlige tilgang til førtidspension fra jobcentrenes målgrupper i Norddjurs og Midtjylland 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4% 1% 2% 0% 0% 0% 2 6 6% 21 14% 1% 2% 6 9% 24 12% 3% 1% 1 15% 14% 30 4% 3% 91 Dagpenge Kontanthjælp match 1 Kontanthjælp match 2 Kontanthjælp match 3 Norddjurs Sygedagpenge under 26 uger Sygedagpenge over 26 uger Revalidering Midtjylland Ledighedsydelse Off.forsørgede i alt Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Opgørelse af andelen af pågældende persongruppe som i løbet af et år er tilgået førtidspension. Målt for personer der var i jobcentrenes målgrupper i uge Varigheden af sygedagpenge er talt tilbage fra uge til første uge uden sygedagpenge. Offentlig forsørgede i alt er andelen af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse, der i løbet af et år er tilgået førtidspension Lokal udfordring: Mange i målgruppen til førtidspension har fysiske eller psykiske sygdomme, som er stationære og derfor ikke muligt inden for en kortere tidshorisont at kunne forbedres. Dertil kommer, at i 2014 vil implementeringen af fleksjob- og førtidspensionsreformen fortsat give organisatoriske udfordringer. Endvidere skal der etableres nye ressourceforløb, der er velegnede til borgere under og over 40 år med henblik på udvikling af deres ressourcer. Mange borgere under 40 år må forventes kontinuerligt at ville være i ressourceforløb. Der skal findes nye typer af indsatser til målgruppen og sikring af en tidlig tværfaglig indsats til borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. Strategi og indsats: Den nye reform på fleksjob- og førtidspensionsområdet vil i sig selv medvirke til at begrænse antallet af personer særligt unge, der overgår til førtidspension. Med baggrund i reformen vil Jobcenter Norddjurs derudover have fokus på, at der på tværs af forvaltninger, herunder også den regionale sundhedssektor, arbejdes med løsningsmuligheder for, at borgeren bliver en del af det ordinære arbejdsmarked inden overgang til førtidspension. Der er iværksat initiativer i det tværfaglige samarbejde, således at der kan skabes rammer for en forebyggende indsats. 15

72 Beskæftigelsesplan 2014 Begrænsningen af tilgangen til førtidspension skal medvirke til, at alle menneskelige og samfundsmæssige ressourcer udnyttes bedst muligt. Samtidigt skal arbejdsmarkedet gøres så rummeligt som muligt for også ad den vej at sikre, at virksomhederne i fremtiden kan få den arbejdskraft, de har behov for. I forbindelse med fleksjob- og førtidspensionsreformen har regeringen iværksat en række lovgivningsmæssige ændringer, som den enkelte kommune skal gennemføre forud for bevilling af en førtidspension. Disse ændringer har bevirket, at der i Norddjurs Kommune er foregået en justering af organisationen og samarbejdsrelationen på tværs af de kommunale forvaltninger og den regionale sundhedssektor. I samarbejdet er der et klart formål om, at borgeren skal have en tværkommunal sagsbehandling, som kan indgå i den aktive beskæftigelsesindsats og dermed befordre, at sagsbehandlingstiden kan nedbringes. Der vil i 2014 fortsat blive arbejdet på at implementere reformen, som af regeringen forventes endelig implementeret i Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 271 (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 19 % fra december 2012 til december Niveaumål: Status 2012: 335 Mål 2014: 271 Fald 19 % Målgruppen: Målgruppen er alle langtidsledige samt ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er langtidsledigheden i det seneste år steget med 24 % til i alt 335 langtidsledige i december 2012 langtidsledigheden er steget mere blandt kvinder end blandt mænd. I det seneste år er langtidsledigheden steget med 9 % for mænd og med 44 % for kvinder. Den store stigning i langtidsledigheden blandt kvinder afspejler bl.a. besparelser i den offentlige sektor. 16

73 Beskæftigelsesplan 2014 Langtidsledigheden er således stigendende inden for en række a-kasser rettet mod det offentlige, hvor mange kvinder er beskæftiget. I Norddjurs Kommune er ledigheden stigende for medlemmer af FOA, HK og FTF. Når langtidsledigheden blandt mænd er steget mindre viser det, at de genfinder job inden for industri, byggeri og den private servicesektor. I Norddjurs Kommune udgør langtidsledige 2 % af arbejdsstyrken, hvilket er en højere andel end i hele Midtjylland (1,6 %) Lokal udfordring: I Norddjurs Kommune har 445 af dagpengemodtagerne samlet set modtaget dagpenge i over 1 år. Det svarer til 38 % af alle dagpengemodtagere. Kriteriet for at være langtidsledig er, at man har været ledig i minimum 80 % af tiden inden for det seneste år. En person kan derfor godt have brugt mere end et år af sin dagpengeperiode uden at være langtidsledig, hvis vedkommende f.eks. har været beskæftiget i 3 måneder i løbet af et ledighedsforløb. De 445 dagpengemodtagere er derfor ikke nødvendigvis langtidsledige, da mange kan have kortere eller længere jobperioder i løbet af deres dagpengeforløb. Blandt de 335 borgere i Norddjurs Kommune, som aktuelt er langtidsledige, er der et stort antal seniorer over 54 år og ufaglærte kvinder. Langtidsledigheden er højest blandt ufaglærte kvinder (4,0 %), ufaglærte mænd (2,9 %), faglærte kvinder (2,4 %) og seniorer (2,4 %). De mest udsatte grupper er de voksne ufaglærte mænd og kvinder og de voksne faglærte kvinder, som både har en højere risiko for ledighed og langtidsledighed end gennemsnittet. De ufaglærte unge og de uddannede unge har en relativ høj risiko for ledighed, men til gengæld er risikoen for efterfølgende langtidsledighed lavere end gennemsnittet. 17

74 Beskæftigelsesplan 2014 Figur 6: Risiko for ledighed og risiko for efterfølgende langtidsledighed blandt grupper i Norddjurs Nyledige i pct. af arbejdsstyrken 16% 14% 12% 10% Højere ledighedsrisiko Lavere langtidsledighedsrisiko Uddannede unge Ufaglærte unge Gns. Norddjurs Faglærte mænd Højere ledighedsrisiko Højere langtidsledighedsrisiko Ufaglærte kvinder Ufaglærte mænd Faglærte kvinder 8% Seniorer 6% Voksne VU Lavere ledighedsrisiko Lavere ledighedsrisiko Lavere langtidsledighedsrisiko Højere langtidsledighedsrisiko 4% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% Andel af nyledige, der blev langtidsledige i løbet af et år Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Y-aksen viser andelen af arbejdsstyrken ramt af nyledighed i perioden 1kv2012 til 4kv2012. En nyledig er en person, som påbegynder dagpenge eller kontanthjælp i match 1 efter en periode på mindst 13 uger uden ledighed. Arbejdsstyrken er opgjort for årige i 2012 (RASU33). X-aksen viser andelen af nyledige i 2011, som i løbet af det efterfølgende år er blevet langtidsledige. Unge er år, voksne kvinder/mænd er år. Seniorer er over 54 år. VU er videregående uddannelser. Strategi og indsats: Med afkortning af dagpengeperioden skærpes kravene til beskæftigelsesindsatsen, da der er kortere tid til at gennemføre indsatsen. Det er derfor afgørende, at der sættes ind tidligere i ledighedsforløbet med en målrettet indsats, så flest muligt kommer hurtigt i job eller uddannelse. For at reducere langtidsledigheden vil Jobcenter Norddjurs i 2014 fortsætte og nytænke den tidlige indsats over for målgruppen af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. På den baggrund tilstræbes, at ledige indkaldes til samtale tidligere end de lovbundne krav og inden for de første 14 dages ledighed, således at der hurtigt kan tilrettelægges en indsats sammen med borgeren. I forbindelse med den tidligere indsats vil der blive arbejdet på en model for at screening de ledige, som kan være i risiko for at blive langtidsledige. Indsatsen tilrettelægges således, at den ledige får mulighed for at afprøve motivation, mobilitet og kvalifikationer. Ved alle indkaldte samtaler vil der for alle arbejdsmarkedsparate ledige blive taget udgangspunkt i præsentation af relevante job. Ved hver samtale kan den ledige efter nærmere aftale blive pålagt at søge mindst to konkrete jobs såvel på det lokale som det regionale arbejdsmarked. 18

75 Beskæftigelsesplan 2014 Udover præsentation af konkret job vil der ved hver samtale være fokus på, at ledige kender og aktivt anvender de øvrige jobrettede muligheder. Som supplement til viften af aktiveringstilbud vil de virksomhedsrettede indsatser blive prioriteret, idet de giver effekt f.eks. virksomhedspraktik, voksenlærlinge og ansættelse med løntilskud i offentlige og private virksomheder. Aktuelt aktiveres de langtidsledige i Norddjurs Kommune i 54 % af tiden, og samtaleintensiteten er ca. 1,3 samtaler i kvartalet. Indsatsen skal nytænkes i forhold til sammensætningen af samtaler og aktiveringen med henblik på, at der kan opnås en højere effekt af indsatsen. Indsatsen vil i 2014 blive understøttet af en udvidelse af jobrotationsforløb på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Med baggrund i den store andel af ufaglærte langtidsledige kvinder, vil indsatsen have fokus på områder, hvor der kan være jobåbninger og muligheder for brancheskift. Sammen med a-kasserne og Beskæftigelsesregion Midt planlægges yderligere tiltag, som kan medvirke til at nedbringe langtidsledigheden, herunder anvendelsen af ny metoder i indsatsen. Udviklingen af indsatsen vil pågå i efteråret 2013 med henblik på gennemførelse i 2013 og Udover prioriteringen af de ovennævnte indsatser skal alle opkvalificeringstilbud medvirke til at finde den korteste vej til job for den enkelte samt højne kvalifikationsniveauet generelt. På den baggrund har Jobcenter Norddjurs følgende prioriteringer vedrørende opkvalificering af ledige: Viften af aktiverings-, opkvalificerings- og uddannelsestilbud er målrettet jobåbninger i hele ledighedsperioden og kombineres med virksomhedspraktik. Udover de uddannelsesmæssige tilbud kan der kombineres med ordblindekurser, danskundervisning i forbindelse med FVU, danskundervisning af ledige med anden etnisk baggrund, jobsøgningskurser, kompetencevurdering, arbejdsmarkedsuddannelser, erhvervsuddannelser m.v. Ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse vil blive opfordret til at anvende retten til målrettet opkvalificering. Jobcenter Norddjurs kan understøtte kompetenceudviklingen yderligere ud over de 6 uger. Endvidere prioriteres, at ledige med færrest kvalifikationer får adgang til målrettet opkvalificering. Med baggrund i jobmulighederne vil voksenerhvervsuddannelser være et prioriteret redskab. 19

76 Beskæftigelsesplan 2014 Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 25 procent, svarende til en stigning på 3 procentpoint fra december 2012 til december Niveaumål: Status 2012: 22 % Mål 2014: 25 % Stigning 3 %-point Målgruppen: Målgruppen er alle virksomheder i Norddjurs Kommune. Der vil dog i særlig grad være fokus på mindre virksomheder, idet det fremgår af Beskæftigelsesregion Midts analyse, at der her er mulighed for at udvide virksomhedskontakten og dermed mulighed for jobåbninger for de ledige. Lokal udfordring: Da det vurderes, at der fortsat er potentiale for at øge samarbejdet med virksomhederne i Norddjurs Kommune, kan samarbejdet øges ved, at flere små og mellemstore virksomheder deltager i aktiveringen af ledige. Aktuelt medvirker 74 % af virksomhederne med over 50 ansatte til aktivering, mens kun 22 % af virksomhederne med 2-9 ansatte medvirker i aktiveringsindsatsen. Endvidere vurderes, at der er mulighed for at øge samarbejdet i alle brancher. Det gælder især de private brancher, hvor en mindre andel af virksomhederne deltager i aktiveringen af ledige end i de offentlige brancher. 20

77 Beskæftigelsesplan 2014 Figur 7: Andelen af arbejdssteder i Norddjurs der har et samarbejde med jobcentret om virksomhedsrettede pladser til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 69% 54% 43% 22% 18% 61% 51% 40% 37% 33% 30% 25% 21% 23% 21% 15% 11% 33% 29% 2-9 ansatte ansatte Over 50 ansatte Landbrug mv. Industri Norddjurs Byggeri Handel/transport Midtjylland Privat service Offentlig service I alt Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Kun arbejdssteder med minimum 2 ansatte indgår. Strategi og indsats: En styrket virksomhedskontakt vil medvirke til, at ledige kommer i arbejde hurtigst muligt. Resultaterne fra Beskæftigelsesregion Midt og KORA viser, at effekten af en virksomhedsrettet aktivering er positiv. Betingelsen for en god virksomhedsrettet aktivering er, at jobcentret har et godt kendskab og en tæt kontakt til de lokale virksomheder. Med baggrund heri vil Jobcenter Norddjurs udarbejde en virksomhedsstrategi, som skal understøtte dialogen med virksomhederne. Dermed kan virksomhederne på den ene side sikres kvalificeret arbejdskraft, og på den anden side kan de ledige gennem aktivering få muligheder for job ved jobåbninger. Derudover er det vigtig for de ledige og for personer med langvarig ledighed, at jobbene er synlige. Ligesom der skal være rummelighed til både at fastholde ansatte og tage imod personer med funktionsnedsættelse f.eks. i fleksjob. For at sikre virksomhederne medarbejdere med relevante og nødvendige kvalifikationer, vil jobcentret tilbyde målrettede uddannelsesforløb for ledige, som kan medvirke til at sikre jobmuligheder. Jobcenter Norddjurs vil udbygges samarbejdet med virksomhederne med udgangspunkt i virksomhedscentrene og de faste aftaler med den enkelte virksomhed. LBR og Norddjurs Kommune vil i samarbejde med Djurslands Erhvervsråd arbejde for, at virksomhedsindsatsen udvides, så 21

78 Beskæftigelsesplan 2014 flere unge får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette forventes på sigt at kunne give flere kompetencer og jobmuligheder for den enkelte unge. Mål 5. Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger, skal i december 2014 være maksimalt 85, svarende til et fald på 20 sygedagpengeforløb fra december 2012 til december Niveaumål: Status 2012: 105 forløb Mål 2014: 85 forløb Fald: 20 forløb Målgruppen: Modtagere af sygedagpenge over 52 uger samt sygedagpengemodtager over 26 uger, som er i fare for at blive langtidssygemeldte. Lokal udfordring: Nedbringelse af antallet af sygemeldte over 52 uger er en udfordring, idet jobcentret kan være afhængig af sundhedssektorens undersøgelser og afklaringer for at kunne afgøre om en sygemeldt kan forlænges ud over 52 uger eller ej. Strategi og indsats: I forbindelse med at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal strategien være tosidig. På den ene side skal antallet af sager over 52 uger nedbringes, og på den anden side skal der iværksættes indsatser, således at en sygedagpengesag ikke får et langvarigt forløb. Det overordnede mål for indsatsen er at integrere og fastholde så mange sygemeldte borgere som muligt på arbejdsmarkedet. I forbindelse hermed har jobcentret afsat ressourcer til en fastholdelseskonsulent, som skal medvirke til at sygemeldte kan være på arbejdsmarkedet f.eks. med en delvis raskmelding. 22

79 Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Norddjurs vil i 2014 have følgende indsatser for sygemeldte: Fremskudt indsats: Formålet med indsatsen er at hjælpe den sygemeldte borger tilbage på arbejdsmarkedet via en hurtig opfølgning og vurdering af sagen og screening af risikogrupper. Færre sager over 26 uger: Fokus på sager med 26 ugers varighed med henblik på, at sagerne ikke bliver langvarige. Der samarbejdes med læger, a-kasser og virksomheder omkring borgeren. Flere opfølgninger af sagen. Færre sager over 52 uger: Sager over 52 uger kan lovgivningsmæssigt forlænges yderligere, hvis den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling. For at sikre, at færrest mulige sager forlænges, er der etableret et særligt forlængelsesmøde, hvor alle forlængelsessager fremlægges og vurderes. Specialindsats vedrørende sygemeldte fra A-kasser og selvstændige: I jobcentret sættes særlig fokus på sygemeldte, som raskmeldes til a-kasserne. Da disse udgør en arbejdskraftreserve, vil samarbejdet med a-kasserne blive intensiveret, så overgangen og længden mellem sygedagpenge og dagpenge afkortes. For sygemeldte selvstændige ydes en særlig indsats omkring mulighederne for personlig assistance, hjælpemidler m.v., så varigheden af sygemeldingen nedbringes. Fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet: Der iværksættes nye initiativer med private og offentlige virksomheder i hele Norddjurs Kommune med henblik på at nedbringe sygeperioden og fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdsmarkedet. F.eks. ved ændringer af arbejdsopgaver. Den specialiserede revalideringsindsats: Den virksomhedsrettede revalidering udvides så sygemeldte kan revalideres til andre arbejdsfunktioner. Virksomhedscentrene anvendes til afklarings- og afprøvning af arbejdsfunktioner og arbejdstid. Derudover anvendes særlig revalideringsbistand fra CBR, Randers. Aktiveringsforløb Forskellige aktiveringsforløb bl.a. med erhvervspsykolog og krisepsykolog skal afklare den sygemeldte yderligere, således at vedkommende kan komme videre på arbejdsmarkedet. 23

80 Beskæftigelsesplan 2014 Det forventes, at der i 2014 vil komme en ny sygedagpengereform. På baggrund heraf kan de enkelte elementer i indsatsen blive justeret. Mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Antallet af jobrotationsforløb i private virksomheder skal øges til 12 forløb i december 2014, svarende til en stigning på 10 forløb fra december Niveaumål: Status 2012: 5 forløb Mål 2014: 12 forløb Stigning: 7 forløb Målgruppen: Målgruppen vil være primært ufaglærte kvinder og faglærte kvinder og mænd især unge. Lokal udfordring: Etablering af rotationsforløb i større virksomhed kan organisatorisk og planlægningsmæssig foregå forholdsvis nemt. Det kræver en større og målrettet indsats, såfremt mindre virksomheder skal kunne medvirke til jobrotation. På den baggrund har der i private virksomheder indtil nu været arbejdet med hovedsagelig enkeltmandsrotationsforløb. Disse skal fremover udvides bl.a. i et samarbejde mellem virksomheder f.eks. indenfor samme brancheområde, de lokale tillidsrepræsentanter og jobcentret. Strategi og indsats: I Norddjurs Kommune er der en klar politisk beslutning om, at antallet af jobrotationsforløb skal øges. Jobrotation er et godt redskab til på den ene side at opkvalificere ansatte og på den anden side at uddanne og ansætte vikarer, som er ledige. Inden for det offentlige arbejdsmarkedet er der således vedtaget, at der på helårsbasis skal gennemføres 28 jobrotationsforløb. En række af disse forløb vil foregå inden for pleje- og omsorgsområdet, skoleområdet og psykiatrien. Disse forløb forventes også at give gode ansættelsesmu- 24

81 Beskæftigelsesplan 2014 ligheder for de ufaglærte kvinder, som p.t. er langtidsledige. I samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening, Beskæftigelsesregion Midt, de faglige organisationer, LBR og jobcentret vil der foregå seminar og oplysningskampgane for at motivere og inspirere virksomhederne til at komme i gang med jobrotationsforløb. Det opstillede mål er i den forbindelse ambitiøst, men med de foreløbige meldinger fra virksomhederne ser det positivt ud. Der sigtes især på brancher, hvor der kan være jobåbninger: køkken, rengøring, jern og metal, detail og bygge og anlæg. 5. Samarbejde 5.1 Samarbejde internt og eksternt Jobcenter Norddjurs kan ikke løse de mange beskæftigelsespolitiske opgaver og udfordringer alene. Jobcentret vil derfor også i 2014 gennemgå og justere alle samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt med henblik på styrelse af de særlige indsatser områder. Ressourcerne prioriteres, således at der er fokus på samarbejdet med borgeren og virksomhederne. Samarbejdet i lokalområdet med virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, UU-Djursland, LBR, andre fagudvalg m.v. skal løbende vedligeholdes og styrkes i det kommende år for at optimere opgaveløsningen i jobcentret. Fra 2013 er der især opmærksomhed omkring implementeringen af fleksjob-og førtidspensionsreformen. Reformen har betydet, at det tværkommunale samarbejde med børn- og ungeområdet samt voksen- og handicapområdet er blevet styrket og udviklet, således at sagsarbejdet fremover vil foregå tværfagligt med hengik på at give borgeren en forebyggende og helhedsorienteret indsats. Der er udarbejdet et fælles tilbudskatalog til brug for ressourceforløb. Det velfungerende samarbejde i et fælles udvalg bestående af jobcentrene i Syddjurs og Norddjurs Kommuner og alle lokale a-kasser vil fortsat blive udbygget på indsatsområdet i Fokus på job og arbejdsfastholdelse vil være centrale samarbejdsområder i det kommende år. Udover samarbejdet med Syddjurs Kommune har Norddjurs Kommune også samarbejde med Favrskov og Randers Kommune om forskellige indsatser for ledige og sygemeldte, således at muligheder på arbejdsmarkedet udvides for den enkelte ledige eller sygemeldte. 25

82 Beskæftigelsesplan 2014 Stigende ledighed inden for bestemte brancher og fortsat efterspørgsel inden for andre brancher forudsætter et endnu tættere og meget smidigt samarbejde med lokale og regionale uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal sikre, at såvel virksomhedernes som jobcentrets behov for målrettede uddannelsesforløb af høj kvalitet kan imødekommes. Samarbejdet med alle faglige organisationer, erhvervsråd m.v. vil blive fortsat i Det lokale beskæftigelsesråd, LBR Det lokale beskæftigelsesråd modtager en årlig bevilling til at understøtte indsatsen og formidlingsaktiviteter overfor de udsatte gruppe på arbejdsmarkedet for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at finde vej til beskæftigelse. Jobcenter Norddjurs vil i samarbejde med LBR løbende drøfte indsatser og mål med henblik på optimering af indsatsen. Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune vil prioritere midlernes anvendelse i 2014, således at de kan understøtte og supplere jobcentrets opgaveløsning. LBR s midler skal anvendes til ekstraordinære aktiviteter inden for såvel den borgerrettede som den virksomhedsrettede indsats. Aktiviteterne ligger indenfor den udmeldte ramme for bevillingens anvendelse. Aktiviteterne supplerer og understøtter jobcentrets mål, strategier og indsatsområder: Understøtte aktiviteter for unge, som kræver en særlig indsats for at kunne indgå i uddannelse f.eks. ved hjælp af mentorer Udvikle og etablere fastholdelsesforløb for sygemeldte, som kan dække virksomhederne i Norddjurs Kommune Understøtte aktiviteter for personer på kanten af arbejdsmarkedet Styrke den virksomhedsrettede indsats i virksomhedscentrene 26

83 Beskæftigelsesplan Budget Nedenfor fremgår budget 2014 for Jobcenter Norddjurs svarende til budgetforslag til 1. behandling af budget : Budget 2014 (1.000 kr.) Kontanthjælp, revalidering, integration Forsikrede ledige Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Driftsudgifter til aktivering Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 904 Produktionsskoler 470 Seniorjob Servicejob -888 I alt

84 Beskæftigelsesplan 2014 Bilag Tillæg nr. 1 til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Norddjurs har i det nedenstående en oversigt over måltal, som skal opfyldes ved udgangen af Mål: Flere unge skal have uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats. Målet for uddannelsesgraden for unge er ved udgangen af 2014, at den er 7,1 procentpoint højere end ved udgangen af Det vil sige en stigning i uddannelsesgraden fra 18,2 % i 2012 til 25,3 % i Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2012 og den nye førtidspensions- og fleksjobreform udvides indsatsen. Målet er at forebygge, at der sker en tilgang til førtidspension. Jobcenter Norddjurs vil tilstræbe at opfylde kvoten fra beskæftigelsesministeriet på i alt 57 førtidspensioner. Det betyder, at der fra udgangen af 2012 til udgangen af 2014 vil være et fald på 41 %, svarende til et fald fra 96 førtidspensioner til 57 førtidspensioner i perioden. 3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 28

85 Beskæftigelsesplan 2014 Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. Antallet af langtidsledige inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 271 personer i december 2014 svarende til et fald på 19 % fra december 2012 til december Ved udgangen af december 2012 var der 335 langtidsledige. 4. Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markedsandelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Samarbejdsgraden skal i december 2014 være på 25 % procent, svarende til en stigning på 3 procentpoint fra december 2012 til december Målet på de 25 % vil være et gennemsnitligt mål for perioden. Udover de fastlagt beskæftigelsesmål har Norddjurs Kommune fastlagt nedenstående 2 mål for Mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Mål for Jobcenter Norddjurs: Norddjurs Kommune ønsker at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger, således at der både foregår en indsats i sager over 52 uger og en indsats i sager mellem uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal i december 2014 være på 85 sager, svarende til et fald på 20 sygedagpengeforløb. Ved udgangen af december 2012 var antallet af sager på

86 Beskæftigelsesplan 2014 Mål 6: Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Mål for Jobcenter Norddjurs: Norddjurs Kommune ønsker at antallet af rotationsforløb i private virksomheder skal optimeres, idet effekten for ansættelse efterfølgende er stor. Antallet af jobrotationsforløb i private virksomheder skal øges til 12 forløb ved udgangen af 2014, svarende til en stigning på 7 forløb fra december

87 Bilag: 6.2. Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014 fra Beskæftigelsesregion Midtjylland.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 18. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

88 Norddjurs Kommune Jobcenter Norddjurs Torvet Grenaa Att.: Karen Skau Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st Åbyhøj Tlf.: Den 30. august 2013 J.nr. : Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Den 26. juni 2013 har Beskæftigelsesregion Midtjylland og Jobcenter Norddjurs drøftet de beskæftigelsespolitiske udfordringer og mål for indsatsen i 2014 på de fire indsatsområder, som beskæftigelsesministeren udmeldte i brev af 1. marts Jobcenter Norddjurs har i mail af 1. juli 2013 fremsendt udkast til beskæftigelsesplan 2014 til beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionens bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 31. august, jf. 13 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 340 af 22. marts 2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Overordnet vurdering af Beskæftigelsesplan 2014 Overordnet vurderer beskæftigelsesregionen, at jobcentrets beskæftigelsesplan 2014 giver en dækkende beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, jobcentret står over for i Jobcentret har i den forbindelse inddraget de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som er indgået i de drøftelser, som jobcentret og beskæftigelsesregionen løbende har haft, herunder om resultatrevisionen for 2012 og beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsesplanen beskriver en indsats i forhold til borgere og virksomheder, som ligger i god forlængelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen lever efter beskæftigelsesregionens opfattelse op til ovennævnte bekendtgørelses indholdsmæssige krav. Og der er fastlagt konkrete niveauer for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål. I det følgende kommenteres kort udvalgte dele af beskæftigelsesplanen med hovedvægt på de fire beskæftigelsespolitiske mål.

89 Kommunens udmøntning af ministerens mål Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesplanen har fokus på en indsats, der skal motivere og forberede unge på offentlig forsørgelse til at komme i uddannelse. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at jobcentret har fokus på, at alle unge så vidt muligt skal have en uddannelse. Herunder er det positivt, at jobcentret har fokus på: Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og UU-Djursland om at fastholde unge i uddannelse. Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri om etablering af flere praktikpladser. Implementeringen af kontanthjælpsreformen. Brobygningsprojektet Brobygning Kronjylland. I beskæftigelsesplanen anføres, at uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i 2014 skal være på 25,3%, svarende til en stigning på 7,1%-point i forhold til Beskæftigelsesregionen vurderer, at det opstillede mål er ambitiøst og hænger fint sammen med den indsats, jobcentret planlægger at gennemføre. Mål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen til førtidspension kommer hovedsageligt fra lange sygedagpengeforløb, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse. Fremadrettet må det ligeledes forventes, at en række førtidspensionister vil komme fra ressourceforløb. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at jobcentret har fokus på et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor der arbejdes med mulighederne for, at borgerne kan blive del af det ordinære arbejdsmarked. Beskæftigelsesregionen finder det også positivt, at jobcentret har fokus på en forebyggende indsats. I beskæftigelsesplanen anføres, at tilgangen af personer til førtidspension i 2014 begrænses til 57 personer, svarende til et fald på 41% i forhold til Beskæftigelsesregionen vurderer, at det opstillede mål er ambitiøst og hænger fint sammen med den indsats, jobcentret planlægger at gennemføre. 2/4

90 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Beskæftigelsesplanen har fokus på en tidlig, målrettet indsats, så flest muligt kommer hurtigt i job eller uddannelse. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at der i beskæftigelsesplanen er fokus på, at afkortningen af dagpengeperioden har skærpet kravene til indsatsen for de langtidsledige. Herunder er det positivt, at jobcentret vil prioritere: Tidlig indsats. Screening af ledige. Fokus på job i alle samtaler med den ledige. Virksomhedsrettet indsats. Anvendelsen af jobrotation. Beskæftigelsesregionen har desuden bemærket, at jobcentret vil udvikle nye metoder i indsatsen i samarbejde med blandt andre a-kasserne. I beskæftigelsesplanen anføres, at antallet af langtidsledige i december 2014 begrænses til 271 personer, et fald på 19% fra december Beskæftigelsesregionen vurderer, at det opstillede mål er ambitiøst og hænger fint sammen med den forventede arbejdsmarkedsudvikling og den indsats, jobcentret planlægger at gennemføre. Mål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplanen har fokus på at styrke samarbejdet med virksomhederne, så jobcentret får øget kendskab til virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder. Hermed kan indsatsen over for de ledige målrettes, så de ledige kommer hurtigere i job. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at jobcentret vil udarbejde en virksomhedsstrategi, som skal understøtte dialogen med virksomhederne. Herunder er det positivt, at jobcentret vil medvirke til, at virksomhederne synliggør jobbene og skaber rummelige arbejdspladser. Endelig finder beskæftigelsesregionen det positivt, at jobcentret vil tilbyde målrettede uddannelsesforløb, som kan medvirke til at sikre jobmuligheder. I beskæftigelsesplanen anføres, at samarbejdsgraden i 2014 skal være på 25%, en stigning på 3%-point i forhold til /4

91 Andet Beskæftigelsesregionen vil gerne kvittere for, at jobcentret har opstillet lokale mål om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger og om at udvide antallet af jobrotationsforløb i private virksomheder med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Beskæftigelsesregionen vil også gerne kvittere for, at jobcentrets indsats tager udgangspunkt i en tidlig indsats for alle målgrupper og en målrettet uddannelsesog virksomhedsrettet indsats. Endelig har beskæftigelsesregionen bemærket, at der ikke er anført et budget for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregionen går ud fra, at dette skyldes, at det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at opstille et sådant, og at det senere fremsendes til orientering til Det Regionale Beskæftigelsesråd sammen med den endelige beskæftigelsesplan. Med venlig hilsen Palle Christiansen Regionsdirektør 4/4

92 Bilag: 6.3. LO-FTF høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 18. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

93 der Kommune LO Silkeborg-Favrskov Jobcenter Norddjurs Norddjurs Kommune Beskæftigelsesudvalget Torvet Grenaa Høringssvar Udkast til Beskæftigelsesplan 2014 Hermed fremsendes lønmodtagersidens bemærkninger til LBR s høringsvar til Udkast til beskæftigelsesplan Lønmodtagersiden ønsker at knytte følgende bemærkninger til planen: Generelt finder vi, at udkastet til planen er et godt udgangspunkt for at tage udfordringerne op på det lokale arbejdsmarked i Norddjurs kommune. Vi hilser det velkomment at man vil udvikle en ny og hurtig indsats for alle målgrupper. I LBR s hørigsvar, vil vi gerne have fremhævet at det er vigtigt at denne indsats drøftes i LBR inden den implementeres, dette for at sikre en kvalitativ og individuelle indsats der tager afsæt i den enkelte lediges situation. I en tidlig indsats mener LO/FTF det er vigtigt at have fokus på at øge kompetencen/uddannelses for gruppen af ufaglærte, for at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for LO/FTF, at der i implementeringen af beskæftigelsesplan 2014 sættes fokus på langtidsledighed med ekstra fokus på den gruppe der har risiko for dagpengeudfald. Det er ligeledes vigtigt, at der i den forbindelse foretages en tidlig screening med henblik på at modvirke langtidsledighed. LO/FTF kunne ønske sig at der i høringssvaret blev foreslået et noget højere måltal for mål 3 i og med at jobcentret i juni 13 er tæt på det foreslåede måltal for LO/FTF finder det nødvendigt at pege på at der i videst mulig omfang anvendes FVU-midler til indsatsen i målgruppen for det centralt fastsatte mål 1. Med de mange nye reformer finder LO det meget vigtigt at LBR løbende holdes orienteret om mål 2. Vi finder at en reduktion på 41 % virker umiddelbart høj i og med at kommunen i forvejen ligger på et meget lavt niveau i forhold til tildeling af førtidspension. Derfor ønsker LO/FTF, at LBR løbende holdes orienteret om dette måltal og det kvalitative arbejde med at nå det. Vi ønsker at LBR er med til at sikre og holde fokus på at borgere i Norddjurs ikke risikere at stå uden forsørgelse, men derimod bliver hurtigere afklaret til det nye rehabiliteringsteam. Til slut ønsker LO/FTF at fremhæve vigtigheden af, at LBR mener at Norddjurs Kommune i implementeringen af Beskæftigelsesplanen opfordres til at inddrage og samarbejde tæt med parterne på arbejdsmarkedet på alle områder i beskæftigelsesindsatsen, hvor det er muligt og formålstjenligt. På vegne af lønmodtagerepræsentanter i LBR Med venlig hilsen Lydia Frydendal Callesen (LO)

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Tangkærcentret Sygehusvej 50, Ørsted Dato: Onsdag den 18. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:25 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget afholdes i rådssalen i Grenaa kl. 16.00-18.00. Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.:

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 22. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 22. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Status pr. september 2014 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2014 sat fokus på en række indsatsområde. Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 23. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhussalen, rådhuset Introduktion til arbejdsmarkedsudvalget kl. 13-15 Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: John

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere