FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING"

Transkript

1 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010

2 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S URL: Emneord: Stofmisbrugere; Registrering; Behandling Sprog: Dansk Version: 3. udgave Versionsdato: marts 2010 Sundhedsstyrelsen, marts 2010 Elektronisk ISBN:

3 Indledning Dette er 3. og reviderede udgave af Fællesindhold for indberetning af stofmisbrugere i behandling. Fællesindholdet gælder for indberetning til Sundhedsstyrelsens Register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Den første gennemgribende revision af fællesindholdet blev foretaget i 1. halvår 2006 i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med deltagere fra Amterne, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen. I revisionen blev relevansen af alle variable og svarkategorier i registeret gennemgået og vurderet. Det nye fællesindhold har været gældende fra 1. januar 2007, da Strukturreformen trådte i kraft, og hvor ansvaret for stofbehandlingen blev flyttet fra amterne til kommunerne. Fællesindholdet indeholder en feltbeskrivelse og en vejledning for de data, der indberettes til Register over stofmisbrugere i behandling. Registreringsgrundlaget er klienter over 18 år, der modtager stofmisbrugsbehandling. Lovgrundlaget for indsamling af oplysninger til registeret er: Sundhedsloven (LBK nr. 95 af 7. februar 2008) Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af stofmisbrugsbehandling til Sundhedsstyrelsen (BEK nr. 30 af 13. januar 2010). Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling (BEK. nr. 852 af 24. august 2009) Register over stofmisbrugere i behandling har eksisteret siden 1. januar Data sendes til Sundhedsstyrelsen fra den visiterende kommune, dvs. klientens bopælskommune, minimum månedligt. Seneste rettidige indberetning af indskrivninger foretaget i en måned, er den 20. i den efterfølgende måned (fx er den 20. februar 2007 sidste rettidige indberetning af indskrivninger frem til og med 31. januar 2007). Oplysninger om udskrivningsdato, udskrivningsårsag, skift i behandlingstype og omfang, samt lægens autorisations ID skal registreres efterfølgende. Dette senest én måned efter udskrivningen eller ændringen i behandlingen er sket. Alle indberettede data samles hos Sundhedsstyrelsen i én central database. I forbindelse med Strukturreformens ikrafttræden blev indberetningen til registeret flyttet til et nyt system. Det tidligere system IUS, drevet af en ekstern dataleverandør, blev erstattet af systemet SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem), som drives af Sundhedsstyrelsen. Skiftet fra IUS til SEI skete pr. 1. januar Alle indskrivninger fra og med 1. januar 2007 skal indberettes i SEI. Alle klienter, indskrevet i behandling i et amt før 1. januar 2007, og som stadig var i behandling efter 1. januar 2007, skulle udskrives fra amtet med udskrivningsdato 31. december Dette blev registreret i IUS. Dernæst skulle der ske en genindskrivning i behandling under den kommune som behandlingsansvaret var flyttet til ifm. Strukturreformen med indskrivningsdato 1. januar Dette blev registreret i SEI. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 2

4 EN RETTELSE INDFØRT I MARTS Kodningen af behandlingstypen og behandlingsomfang er tilrettet i forhold til snitfladebeskrivelsen for registeret. Snitfladebeskrivelsen for SIB kan ses på websiden Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 3

5 Formål med indberetningen Data indsamles for at overvåge udviklingen i gruppen af stofmisbrugere, der søger behandling, ændringer i misbrugsmønstret samt behandlingstiltag. Ud fra registret er det muligt at få oplysninger om antallet af stofmisbrugere i behandling, hvilke stoffer der bruges, hvordan de indtages, misbrugerens risikoadfærd og alder, geografisk herkomst samt deres socioøkonomiske karakteristika. Endelig indsamles der oplysninger om behandlingstype og -omfang samt årsag til, at behandlingsforløbet afsluttes. Registrets oplysninger bruges bl.a. i planlægningen af den nationale indsats for behandling af stofmisbrug. Desuden bruges data til at varetage de forpligtelser Danmark har overfor EU i form af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug i Lissabon (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse). Der er derfor et krav til definitionerne af de enkelte variable om, at de skal efterleve de europæiske standarder. Sundhedsstyrelsen udgiver årligt en publikation Narkotikasituationen i Danmark, der baserer sig på indberetningerne til Register over stofmisbrugere i behandling. Registrets indhold efterspørges ligeledes fra forskningsverdenen. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 4

6 Publikationens indhold Første afsnit af Fællesindholdet for registrering af stofmisbrugere i behandling indeholder en feltbeskrivelse og en vejledning for de data, der indsendes til Sundhedsstyrelsen. Dette i overensstemmelse med de aftaler der blev foretaget i den arbejdsgruppe, der blev nedsat i 2006 til at revidere Register over stofmisbrugere i behandling. Arbejdsgruppen bestod af: Kristian Jepsen, Vejle Amts Sociale Udviklingscenter (VASU) Ulrik Thomsen, Frederiksborg amts misbrugscenter Lars Nielsen, Århus Kommune Anne-Katrine Bertelsen, Socialministeriet Kari Grasaasen, Sundhedsstyrelsen Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Mette Thorup Eriksen, Sundhedsstyrelsen I afsnit to beskrives Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), der er det program, der bruges ved indberetning af data til Sundhedsstyrelsen. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 5

7 1 Vejledning til udfyldelse af skema ved indskrivning og udskrivning af klienter i behandling for stofmisbrug (fra 1/1-2007). Status ved indskrivning. Skemaet benyttes ved indskrivning af klienter. Skemaet skal kun udfyldes og indberettes til Sundhedsstyrelsen for de klienter, som den registrerende kommune har visitationsansvaret for. Nedenfor følger en beskrivelse af de variable, der skal indberettes til Register over stofmisbrugere i behandling. Hver variabel er fulgt af en definition til brug ved udfyldelse. 1. Opholdskommune Her registreres den kommune, der er klientens opholdskommune. Opholdskommunen er som udgangspunkt den kommune, hvor borgeren opholder sig. 2. Klientens CPR-nummer Her skrives klientens CPR-nummer. Klientens CPR-nummer benyttes som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af udviklingen i stofmisbruget og giver desuden oplysning om alder og køn. 3. Indskrivningsdato Med indskrivningsdato menes den dato, hvor der er gennemført en personlig samtale med klienten med henblik på behandling for stofmisbrug. Der skal være optaget journal og næste skridt er aftalt uanset at næste skridt er en intern godkendelse. 4. Udskrivningsdato Her angives den dato behandlingsforløbet er afsluttet. Den dato, der betegnes som udskrivningsdato er datoen for det sidste aftalte møde med klienten, uanset om klienten er mødt op eller er udeblevet. Udskrivningen bør foretages, så snart det er konstateret, at klienten ikke længere følger behandlingsforløbet. 5. Udskrivningsårsag Der skal angives, hvorfor forløbet afsluttes og ikke hvad klienten udskrives til. Udskrivningsårsagen vurderes af behandleren på baggrund af den planlagte behandling. Ved skift i behandlingsomfang og type udskrives klienten ikke og der skal derfor ikke angives udskrivningsårsag. Skift i behandlingsomfang og type angives i spørgsmål Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 6

8 01 - Færdigbehandlet Det vurderes, at der ikke længere er behov for behandling i forhold til klientens stofmisbrug. Der kan dog stadig være behov for anden social støtte Afsluttet efter eget ønske Afslutningen sker på klientens initiativ og institutionen har aktivt frarådet klienten at lade sig udskrive Udeblevet Klienten er udeblevet fra aftalt behandling 04 - Død Klienten er afgået ved døden 05 - Fraflyttet Flytter klienten, hvorved kontakt til personen er mistet uden, at det er klart om behandlingen fortsætter, bruges denne svarmulighed. Vides det positivt, at klienten fortsætter behandling et andet sted krydses der af i udskrevet til anden institution, egen læge, eller hvor behandlingen nu fortsættes Udskrevet til anden institution Kunne f.eks. være, at klienten flytter og behandlingen videreføres på en anden institution nærmere den nye adresse eller udskrives fra døgninstitution til ambulant behandling Udskrevet til hospital Klienten udskrives til behandling på enten psykiatrisk eller somatisk hospital 08 - Bortvist Klienten er bortvist/ tvangsafsluttet fra behandlingsstedet 09 - Udskrevet til fængsel Klienten er indsat i fængsel, arresthus, varetægt og dermed er visitationskompetencen overgået til Kriminalforsorgen Andet 6. Nogensinde behandlet tidligere for stofmisbrug Hensigten med at registrere, om klienten nogensinde tidligere har været i behandling for sit stofmisbrug, er at få et tal for nyrekrutteringen til behandling. Spørgsmålet besvares på basis af de oplysninger, som klienten angiver Ja Med tidligere behandling menes, at klienten tidligere har været indskrevet i behandling for stofmisbrug. Dette omfatter foruden behandling på kommunale institutioner også behandling hos praktiserende læge, hospital, private institutioner, fængsel, udlandet etc Nej Hvis klienten oplyser ikke tidligere at have modtaget behandling for stofmisbrug Klienten vil ikke oplyse, hvorvidt vedkommende tidligere har været behandlet Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 7

9 7. Samlivssituation Her registreres klientens faktiske samlivssituation den sidste måned inden indskrivning i behandling. Det er de faktiske ikke juridiske forhold der skal registreres Enlig Klienten bor ikke sammen med sin evt. partner, men bor alene. Til enlige hører også klienter boende hjemme hos deres forældre, boende i bofællesskab, med kammerat og lignende Samlevende Klienten bor sammen med en partner i samme bolig Klienten vil ikke oplyse samlivsstatus 8. Antal børn under 18 år du har kontakt med Hensigten er at få et indtryk af, hvor mange børn klienten har nær relation til/samvær med på indskrivningstidspunktet. Der registreres på skemaet antal børn under 18 år, som klienten bor sammen eller har kontakt med. Dette gælder uanset, om det er klientens biologiske børn eller ej, om klienten har forældremyndighed over børnene eller ej, eller om børnene kun er hjemme i weekenden eller har fast ophold i hjemmet. 9. Antal børn under 18 år, der er blevet anbragt udenfor hjemmet både egne og andre tilknyttet husstanden Her registreres antal børn (både egne og andre tilknyttet husstanden) under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet med eller uden klientens samtykke. 10. Aktuel boligsituation Med seneste bolig menes der, hvor klienten har sit ophold ved indskrivning i behandling der hvor han/hun kan gå hjem til. Kun én svarmulighed. Det der søges klarlagt er stabiliteten i boligforholdet Selvstændig bolig Ejerbolig, lejet lejlighed, andelslejlighed 02 - Lejet værelse Klubværelse, kollegium, værelse i villa, kollektiv, efterskole, højskole 03 - Hos familie/venner Dækker hjemmeboende hos forældre og anden familie samt personer med c/oadresser 04 - Støttebolig/bofællesskab/halvvejshus Boligtilbud efter SEL 107 og 108, herunder halvvejshuse Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 8

10 05 - Familiepleje 06 - Herberg/pensionat Boligtilbud efter SEL 110, asylcentre og Rederne 07 - Fængsel 08 - Anden institution Herunder både psykiatriske og somatiske hospitaler 09 - Gaden/ingen bolig Dette inkluderer også campingvogn, sommerhus, telt, vandrehjem, kolonihavehus, motel, hotel osv Andet 99 - Vil ikke oplyse 11. Nationalitet/statsborgerskab Klientens nationalitet/statsborgerskab. CPR-kontorets officielle nationalitetskoder skal anvendes (www.cpr.dk). 12. Indvandrer/flygtning 01 - Ja Hvis klienten har andet statsborgerskab end dansk eller hvis klienten tidligere har haft et andet statsborgerskab Nej Klienten har dansk statsborgerskab Klienten vil ikke oplyse, hvorvidt vedkommende er indvandrer/flygtning eller 2. generationsindvandrer Besvares kun hvis der svares 01=Ja til spørgsmål generation Første generation: Personen skal være født i et andet land end Danmark af udenlandske forældre generation Anden generation: Personen skal være født (eventuel opvokset) i Danmark af udenlandske forældre Klienten vil ikke oplyse, hvorvidt vedkommende er 1. eller 2. generationsindvandrer Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 9

11 14. Skoleuddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte skoleuddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed Går i skole 02-7 eller færre års skolegang års skolegang års skolegang 05 - Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) 06 - Andet 99 - Vil ikke oplyse skoleuddannelse 15. Erhvervsuddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte erhvervsuddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed Ingen uddannelse 02 - Specialarbejderuddannelse 03 - Handelsskolernes grunduddannelse (HG), basisår EFG 04 - Lærlinge-, EFG- eller HG-uddannelse 05 - Anden faglig uddannelse 06 - Kort videregående uddannelse (under 3 år) 07 - Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 08 - Lang videregående uddannelse (over 4 år) 99 - Vil ikke oplyse erhvervsuddannelse 16. Hoved indtægtskilde Her registreres den indtægtskilde, som klienten angiver som den vigtigste indenfor den sidste måned. Kun én svarmulighed Lønindkomst Herunder også selvstændige samt personer i flex- og skåne-jobs, medhjælpende i ægtefælles virksomhed. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 10

12 02 - SU Her registreres indtægter der understøtter et uddannelsesforløb. Herunder elevgodtgørelse, lærlingeløn, produktionsskoleindtægt, praktikløn, stipendier og skoleydelse 03 - Arbejdsløshedsdagpenge 04 - Aktivering/løn med tilskud Aktiviteter i henhold til kommunal aktivering 05 - Sygedagpenge 06 - Kontanthjælp Hvis klienten både modtager kontanthjælp og samtidig modtager arbejdsdusør på en 94 institution, så skal klientens registreres under kontanthjælp Revalideringsydelse 08 - Førtidspension/pension Herunder enke-, folke- og førtidspension samt efterløn. Hvis klienten både modtager førtidspension og samtidig modtager arbejdsdusør på en 94 institution, så skal klientens registreres under Pension/efterløn Fra familie, venner og lign. Her noteres udelukkende lommepenge. Hjælp i form af mad, tøj og husly skal ikke noteres Illegale aktiviteter 11 - Prostitution 12 - Andet 99 - Vil ikke oplyse Aktuelle stofindtag Besvarelsen af spørgsmål skal baseres på klientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af klientens stofbrugssituation den sidste måned inden indskrivning i behandling Substitutionsmedicin (ordineret) Klienten har været i behandling med substitutionsmedicin Det vil typisk fremkomme, hvis kommunen overtager en klient fra en anden kommune eller fængsel, hvor klienten har været indskrevet i behandling Metadon (illegal) Brug af metadon skaffet på illegal vis. 03 Heroin (illegal) Brug af heroin skaffet på illegal vis Andre opioider Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 11

13 Morfin, Ketogan, Contalgin, Petidin mv Buprenorphin (illegal) Illegalt erhvervet buprenorphin midler (fx Temgesic, Anorfin, Subutex) 06 - Benzodiazepiner (illegal) Stesolid, Rohypnol, Rivotril, Flunipam, Diazepam mv Amfetamin 08 - Kokain 09 - Ecstasy og lign. Div. designerdrugs 10 - Hallucinogener LSD, psilocybin og meskalin 11 - Hash 12 - Opløsningsmidler/inhalater 13 - Andet 14 - Alkohol Kan ikke angives som hovedstof, men bruges alene ved beskrivelse af klientens sidemisbrug. 17. Stoffer brugt seneste måned Stoffer inkl. substitutionsmedicin, som klienten har brugt seneste måned inden indskrivning i behandling. Det er muligt at angive flere stoftyper fra listen af mulige typer. 18. Hovedstof Med hovedstof menes det stof, som klienten opfatter som hovedproblem. Bemærk, at alkohol ikke kan anføres som hovedstof. Dernæst spørges efter alder ved førstegangsbrug, indtagelseshyppighed, indtagelsesmåde for alle stoffer, klienten angiver at have brugt. 19. Alder ved førstegangsbrug For hvert stof, der er afkrydset som brugt den sidste måned, angives den alder klienten havde da han/hun første gang overhovedet brugte stoffet. Det er muligt at angive en alder mellem 10 og den alder klienten har ved indskrivning. Hvis klienten ikke vil oplyse alderen ved førstegangsbrug skrives Indtagelseshyppighed Her angives hvor ofte klienten har indtaget stoffet den sidste måned. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 12

14 01 - Én gang ugentligt eller mindre gange ugentligt 03 - Dagligt 99 - Klienten vil ikke oplyse indtagelseshyppighed 21. Typisk indtagelsesmåde Her angives hvordan klienten har indtaget stoffet den sidste måned. Det er kun muligt at indtaste ét svar pr. stof. Hvis klienten indtager stoffet på flere måder, angives den typiske måde, hvorved stoffet indtages Injektion/sprøjte 02 - Rygning 03 - Spiser/drikker stoffet 04 - Sniffer 99 - Klienten vil ikke oplyse hvordan stoffet indtages. 22. Stoffri den seneste måned Såfremt klienten angiver at være stoffri sidste måned inden behandling, krydses af i rubrikken under kortlægningsskemaet, og spørgsmålene besvares ikke. Med stoffri menes, at klienten ikke har brugt illegale stoffer eller ikke-ordinerede lægemidler. Dog udfyldes spørgsmål såfremt klienten har indtaget ordineret substitutionsmedicin. 23. Det er ikke muligt at angive hovedstof Såfremt klienten ikke mener at have noget hovedstof afkrydses den pågældende rubrik under skemaet og der angives ikke noget hovedstof. 24. Risikoadfærd den seneste måned 01 - Har ikke injiceret Klienten har ikke injiceret indenfor den sidste måned 02 - Ja Klienten har delt værktøj (sprøjter, kanyler og andet værktøj) mindst én gang inden for den sidste måned Nej Klienten har injiceret den sidste måned, men har ikke delt værktøj Uoplyst Klienten vil ikke oplyse, hvorvidt der er delt værktøj den sidste måned. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 13

15 25. Risikoadfærd nogensinde 01 - Har aldrig injiceret Klienten har aldrig på noget tidspunkt injiceret 02 - Ja Klienten har delt værktøj (sprøjter, kanyler og andet værktøj) mindst én gang Nej Klienten har injiceret, men har aldrig delt værktøj Uoplyst Klienten vil ikke oplyse, hvorvidt der nogensinde er delt værktøj. 26. Alder ved første injektion Her angives den alder klienten oplyser at have haft ved den første injektion af et misbrugsstof. Alderen kan angives i følgende intervaller: 01 - < Har aldrig injiceret 99 - Klienten vil ikke oplyse, hvornår vedkommende injicerede første gang Behandlingsdata Der udfyldes en linie af skemaet, hver gang der skiftes behandling. Det vil sige, hver gang der er en ændring af enten omfang (ambulant/døgn) eller af type (substitution/stoffri). Den første linie udfyldes ved indskrivning med samme dato som indskrivningsdatoen. Behandlingen angivet i sidste linie forventes at foregå frem til udskrivningsdatoen. 27. Startdato for behandling Her angives dato for den første dag med behandling af den type og det omfang, der står på samme linie. Startdato for et behandlingsforløb, kan tidligst være dagen efter et evt. tidligere forløb afsluttes. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 14

16 28. Behandlingsomfang Her refereres til behandling af stofmisbrug jf. SEL 101 og 107 samt Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Vejledning af afsnit 6: Behandling af patienter for stofmisbrug. Angiv koden for den behandlingsform, klienten indskrives til Ambulant behandling Ved ambulant behandling overnatter klienten ikke på behandlingsinstitutionen Døgnbehandling Ved døgnbehandling overnatter klienten på behandlingsinstitutionen. 29. Behandlingstype Her angives med de anførte koder typen af behandling: Stoffri behandling eller et af de anførte substitutionsstoffer Metadon 02 - Buprenorphin 03 - Anden substitution med opiater 04 - Stoffri behandling Dette inkluderer også forløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med substitutionsbehandling i døgnregi Heroin 30. AutorisationsID Her angives autorisationsid for den ansvarlige læge for substitutionsbehandlingen. 31. Behandlingsinstitution Her angives den entydige kode for behandlingsinstitutionen, hvor klienten modtager behandling. Institutionskoder udstedes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af oplysninger fra visitationskommunerne. 32. Antal medfølgende børn Her angives antallet af børn, der følger en af deres forældre i døgnbehandling. CPR-numre på barnet/børnene angives. Hvis begge forældre er i behandling da indskrives barnet sammen med én af forældrene den barnet følges med. Skulle det blive aktuelt at barnet i forløbet Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 15

17 skal følges med den anden forældre, slettes registreringen af barnet hos den første forældre og barnet registreres i stedet hos den anden forælder. Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 16

18 2 Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Al indberetning til Register over stofmisbrugere i behandling foregår i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI. Informationer om SEI vil kunne findes på websiden Her vil informationer om systemet opdateres løbende. Sundhedsstyrelsen har udviklet et elektronisk indberetningsprogram, som stilles gratis til rådighed for kommunerne. Når der tastes direkte i SEI, er det ikke muligt at taste ikke-gældende værdier i de enkelte felter. Indtastes i stedet i et andet system end SEI, indlægges valideringsspecifikationer i importen fra det fremmede system og ind i den centrale SEI database. Snitfladebeskrivelse vil kunne ses på websiden Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling 17

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

KVANTITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVANTITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVANTITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2014 Kirsten S. Frederiksen og Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET School of Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvantitativ delevaluering

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Denne side er til brug for ambulatorierne

Denne side er til brug for ambulatorierne Levekårsundersøgelse Denne side er til brug for ambulatorierne SIDEN SKAL AFRIVES INDEN SKEMAET UDLEVERES TIL PATIENTEN! Udgave september 00 LEVEKÅR OG LIVSKVALITET 00 UNDERSØGELSE AF HIV-SMITTEDES LEVEKÅR

Læs mere