Drama som pædagogisk metode til trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drama som pædagogisk metode til trivsel"

Transkript

1

2 Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs Skole Region Midtjylland Engum Skole Hatting Skole Langå Skole Websiden Projektets formål bliver det opfyldt? Formålet med projektet Drama som pædagogisk metode til trivsel er at styrke indskolingsbørns trivsel gennem et dramapædagogisk forløb i klassen, og via disse workshops at give lærere konkrete metoder og redskaber til, hvordan man kan anvende drama i undervisningen. Projektet er koblet op på som rummer teori, inspiration og undervisningsmateriale, som lærere efterfølgende kan integrere i sin undervisning. Projektet bygger således på et dobbelt læringsmål, hvor både lærere og elever bliver trygge ved at anvende drama i undervisningen. Vores projektformål blev opfyldt i det omfang at vi fik gennemført de i alt 18 workshopdage på i alt 9 skoler. Projektet blev mødt med stor interesse for at bruge drama som pædagogisk metode til trivsel og derved styrke gruppedynamikken i klassen. Vi oplevede dog at 2 workshopdage er for kort et forløb til at implementere og forankre en ny metode og lærerene efterspurgte et længere forløb samt tiltag til et kompetenceløft for lærere til at kunne gennemføre dramaundervisning i klasseværelset. Vores website samt udlevering af et gratis eksemplar af Dramahåndbogen var de inspirationskilder vi i dette projekt kunne give lærerene at arbejde videre med. Perspektivering og konkrete anbefalinger Skal målsætningen om at forankre drama som metode til trivsel fungere på længere sigt, skal der en mere langsigtet og landsdækkende indsats iværksættes. Vores anbefalinger på dette område er at der i den nye skolereform implementeres: Samarbejdsaftaler med en teater- eller dramapædagog om min. et års samarbejde i alle kommuner Lærerworkshops med kompetenceløft i drama alle 5 regioner

3 Samarbejdsaftaler med skoler og de lokale teatre Undervisningsmateriale i både print og digitalt samles og udgives Planlægning og koordinering Projektets aktiviteter er gennemført, og gennemført inden for den planlagte tidsramme og projektplan. Første del af projektet har omhandlet planlægning af de 9 workshopforløb. Denne fase har været særlig omfattende. Der er blevet udarbejdet plan over forløbet, indhold i forløbet, plan over evaluering af hver enkelt workshop og plan over dokumentation af hver enkelt workshop. Derudover er der i denne fase lavet en plan over hvornår de enkelte workshops skulle afholdes og en plan for rekruttering af de 9 skoler i de 3 valgte regioner. Fasen har også indeholdt igangsættelse af diverse aktiviteter samt ansættelse/valg af konsulenter til projektets opgaver. Formidlingsmateriale Udover websitet som er beskrevet separat nedenfor, er der udviklet forskellige typer af formidlingsmateriale til projektet. I første omgang er der udarbejdet materiale i forbindelse med rekruttering, herunder brevpapir, rekrutteringsbrev til lærere, infobrev om workshopforløbet til de udvalgte skoler samt liste over praktiske ting, som lærerne skal forberede til workshopforløbet. Til alt formidlingsmateriale er der udarbejdet tegninger, som også er blevet anvendt på websitet. Vi har valgt at fokusere på websitet som vores primære formidlingsmedie. Website Til workshopforløbet blev udarbejdet et website: der havde til formål at rumme teori, inspiration, undervisningsmateriale, undervisningsfilm og interaktion med lærerne/brugerne under emnet drama i undervisningen. Derudover skal hjemmesiden også fungere som dokumentation for projektet og for de 9 workshopforløb ude på skolerne. Formålet var at gøre projektet offentligt tilgængeligt, og give lærere og andre interesserede et forum, hvor de udover at tilmelde sig workshopforløbet, kunne få mere information, erfaringsudveksle samt få inspiration til det videre arbejde med drama i undervisningen. Websitet fungerer efter hensigten. Vi har med siden skabt et forum, hvor lærere og andre interesserede kan få viden og inspiration omkring drama som metode til trivsel og for drama i undervisningen i folkeskolen. På siden findes teori og inspirationsliste til litteratur på området. Der findes information omkring workshopforløbet, både hvad angår indhold, form, formål og derudover er det muligt at tilmelde sig workshopforløbet via websiden. Den primære rekruttering har foregået via mailkorrespondance samt telefonisk, hvilket har betydet at tilmelding via websiden ikke har fungeret optimalt, da det har været et ekstra led i tilmeldingsproceduren. Hvis rekruttering havde foregået primært via annoncer, ville tilmelding via teaterkufferten.dk have været en optimal løsning. På siden findes også inspiration til drama i undervisningen i form af et konkret bud på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med drama i indskolingen. Dertil findes på siden bud på dramaøvelser, som lærere og andre bruge frit kan anvende i deres tilrettelæggelse. Rekruttering

4 Rekruttering er foregået primært via mail korrespondance. Der er sendt mail til skolens kontor samt andre kontaktpersoner på i alt 150 skoler i de 3 regioner. I responsen har vi oplevet, at det gratis tilbud om dramaworkshops er blevet modtaget positivt og at de, hos de skoler, der vendte tilbage og sagde ja tak til tilbuddet, havde et stort behov for at bruge drama som metode til trivsel i en eller flere klasser. Vi har desværre ikke kunne imødekomme den store efterspørgsel, men har oplyst de pågældende skoler om, hvordan de kan tilegne sig viden og inspiration på området. Rekrutteringen har været optimal i forhold til, at vi har fået fat i de skoler, som vi skulle bruge i projektet, men der er også ulemper ved metoden, da mailen i første omgang bliver sendt ud til skolens kontor. Det vil sige, at der er et mellemled. Hvis skolens kontor ikke sender den videre ud til relevante lærere eller på anden måde oplyser om tilbuddet, så strander den. Det er heller ikke altid, at skolens kontor har kendskab til de problemstillinger og behov, der er ude i klasserne og derfor ikke bliver opmærksom på, hvad tilbuddet kan gøre og gavne i undervisningen.

5 Workshopforløb og forberedelse Et workshopforløb består af: Forberedelse 1 x introduktionsbrev 1 x tjekliste Koordinering med lærerne Dag 1 1 x 45 min med lærerne - Forventningsafstemning 3 x 45 min med klassen Evaluering dag 1 Dag 2 3 x 45 min. med klassen 1 x 45 min. med lærerne - Evaluering og inspiration til videre arbejde I alt har Teaterkufferten været ude på 9 skoler, fordelt over 18 undervisningsdage. Workshoppens målgruppe var indskolingsklasser og to tilknyttet lærere. Det var oftest klasselæreren og klassens pædagog. I mange klasser var der også en AKT lærer tilknyttet, da mange af de klasser som gennemgik workshopforløbet havde generelle trivselsproblemer, både som gruppe, og i forhold til nogle elever. De fleste lærere har været dansklærere, men også matematiklærere.. I alt deltog omkring 270 elever og 27 lærere deltaget i workshoppen Lærernes motivation for at deltage i workshoppen: Hovedparten af de deltagende lærere havde klasser var interesserede i, hvad både de som lærere og klassen kunne få ud af undervisningsforløbet. Der var der mange af lærerne, som ikke havde arbejde med teaterpædagogiske metoder før, og ønskede at udfordre sig selv. Den generelle tendens var, at lærerne godt kan se fordelen ved at integrere æstetiske lærerprocesser i hverdagen, men ikke har erfaring hermed, hvorfor det bliver tidskrævende og udfordrende. Lærernes udbytte: Indhold: Lærerne har udvist stor tilfredshed med workshopforløbet. De synes alle, at vægtningen mellem konkrete øvelser flettet ind i et overordnet tema fungerer godt, og alle

6 lærere har i den efterfølgende samtale udtalt, at de vil anvende forskellige øvelser fra workshopforløbet og tilpasse dem deres undervisning. Lærerne udtaler desuden, at det er en stor gave at få lov at observere deres elever, og at de ser dem fra en helt anden side, end de normalt gør. Dette er medvirkende til, at de kan justere i deres egen undervisning, hvilket bliver oplevet som værdifuldt, da det er noget, som der normalt ikke er overskud til. Desuden udtaler mange af de involverede lærere, at de har fået et nyt syn på, hvad drama kan som et socialt værktøj. Jeg vil fremover opfordre de andre lærere til at anvende drama i deres undervisning, og huske dem på, at drama ikke kun er at huske nogle replikker eller vise et skuespil for forældre. Små øvelser i dagligdagen, f.eks. at dramatisere oplæsning og lave forskellige ting gør, at eleverne lærer med hele deres krop og ikke blot deres hoved. (Kirsten Svane klasselærer 1.A Engum Skole) Form: Det er dog en generel konstruktiv kritik af workshopforløbet, at det er for kort, da eleverne bruger meget energi på at vende sig til den nye undervisningsform, og dermed først lige er blevet trygge ved undervisningen og undervisningsparate ift. teatertræning, efter den anden workshop. Mange lærere efterspørger derfor minimum tre undervisningsdage. Jeg tror, at hvis man inddrager drama som en fast del af undervisningen, vil det på længere sigt påvirke børnenes tilgang til læring meget positivt, men jeg tror desværre ikke, at to dage er nok til at ændre på vane, der ligger indgroet både hos voksne og børn. (Pia Moltke Matematiklærer, 2.B på Hattingskolen) Undervisningen har fundet sted på skolen, hvilket har fungeret udmærket, men i Vejle kom Engum Skole til Xeneriet, hvor undervisningen begge dage foregik i et professionelt scenerum med lyssætning, publikumspladser, lydanlæg og molton på væggene. Den rumlige dimension har en kæmpe rolle at spille i arbejdet med æstetiske lærerprocesser, og lærerne gav udtryk for, hvor meget scenerummet skærpede elevernes fokus, sensitivitet og positive stemthed overfor undervisningen og hinanden. De fleste lærere ønskede heller ikke at framesætte undervisningen, da de ikke syntes at de havde overskud til det. Det er dog underviserens oplevelse, at mange af lærerne ganske enkelt ikke selv følte sig sikre nok til at gå forrest, da mange aldrig havde arbejde med drama før. Det er derfor også oplevelsen, efter at have taget temperaturen på teater og drama i den danske folkeskole, at der er meget lang vej før det bliver en naturlig af hverdagen. Elevernes udbytte: Mange elever udtrykker i forbindelse med evalueringsøvelsen (tre stoleøvelsen) at det har været sjovt, men også svært at skulle arbejde så meget sammen. Mange lærere udtaler, at det er svært for eleverne, at de bliver hevet ud af deres faste rammer, hvorfor et længere forløb ville være at foretrække. Lærerne er enige om, at man kan se en forskel allerede fra dag et til dag to, og er meget interesserede i, hvad der ville ske med klassens tilgang til denne æstetisk baserede læringsform, hvis det blev gennemført over længere tid. Det er desuden lærernes holdning, at forløbet styrker elevernes sociale kompetencer, idet de hele tiden skal forholde sig til hinanden, være nærværende, lytte og samarbejde. Når eleverne efter de to undervisningsdage bliver spurgt om, hvad de har lært, så er et gennemgående svar, at de har lært at blive bedre til at lytte både til sig selv, til hinanden og til, hvad der bliver sagt.

7

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Projekt. Evalueringsrapport

Projekt. Evalueringsrapport Projekt Evalueringsrapport august 2012 - november 2014 Overblik Idé og forarbejde Optakt, s. 3 Ansøgning og tilsagn, s. 3 Organisering Styregruppe, s. 4 Projektleder, s. 4 Arbejdsgrupper, s. 4 På tur med

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere