BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES VERSION 1.0 AF 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES VERSION 1.0 AF 31."

Transkript

1 BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005 (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde Definitioner Beskrivelse af de omfattede services m.v Dokumentation Starttidspunkt for Tilgængeliggørelse Afprøvning Dataudveksling kommunikation Servicemål og support Opdateringer og Nye Versioner Bortfald af opdaterings- og supportforpligtelser Sikkerhed Personoplysninger Fortrolighed Vederlag Udbyderens misligholdelse Aftagerens misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Force Majeure Præceptive regler Rettigheder Side 2 af 16

3 22. Tredjemands rettigheder Overdragelse Ændringer Opsigelse Virkninger af Aftalens ophør Tvistigheder Side 3 af 16

4 1. Anvendelsesområde 1.1. Nedenstående Generelle Betingelser beskriver Udbyderens Tilgængeliggørelse af data og/eller Funktionalitet via XML-baserede services til andre offentlige myndigheder Medmindre det fremgår af Hovedaftalen, regulerer Aftalen ikke kontraktmæssige forpligtelser eller andre forhold i tilknytning til eventuelle underliggende transaktioner, som gennemføres ved hjælp af XML-baserede services. 2. Definitioner 2.1. Nedenstående definitioner finder anvendelse i det omfang de pågældende ord og begreber anvendes i Aftalen. Se endvidere de supplerende definitioner i Bilag Ved Aftalen forstås den mellem Parterne indgåede Hovedaftale om XML-baserede services med tilhørende Bilag, herunder Generelle Betingelser (Bilag 1) Ved Arbejdsdage forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag Ved Dage forstås kalenderdage Ved Funktionalitet forstås specifikke applikationer, moduler eller EDBprogrammel via hvilke(-n) data bearbejdes/forarbejdes/- behandles/transformeres enten automatisk ved Aftagerens data input eller efter specifik anmodning fra Aftageren, hvilket eksempelvis kan omfatte et eller flere af følgende elementer: Udtræk af data Aftageren udtrækker/modtager data via Udbyderens XML-baserede service. Indberetning af data Aftageren indberetter/afleverer data via Udbyderens XML-baserede service. Indberetning og behandling Aftageren indberetter/afleverer data via Udbyderens XML-baserede service, som efterfølgende behandler data og Tilgængeliggør disse for Aftageren. Side 4 af 16

5 Behandling Serviceaftageren gør brug af en Funktionalitet, der behandler et datagrundlag, som evt. er stillet til rådighed af Aftageren Ved Infostrukturbasen forstås den fællesoffentlige database Ved OIOXML forstås den fællesoffentlige anvendelse af XML i Danmark. OIO står for Offentlig Information Online. OIOXML består primært af en samling af godkendte XML-skemaer, betegnet OIOXML-skemaer, og et sæt af regler og retningslinier til opbygning af OIOXML-skemaer. Den primære regelsamling for udvikling af OIOXML-skemaer betegnes OIOXML NDR'en Ved OIOXML NDR forstås "OIOXML navngivnings - og designregler"; en regelsamling, der beskriver hvordan XML-skemaer skal opbygges til anvendelse i offentlige myndigheder for, bl.a. til opbygning af XMLbaserede grænseflader. Et gyldigt XML-skema, som overholder reglerne i OIOXML NDR'en, betegnes et OIOXML-skema Ved OIOXML-skema forstås et W3C XML schema, som er godkendt af den fælles offentlige XML-komité og som er udviklet i henhold til de af komitéen udgivne anbefalinger beskrevet i OIOXML NDR. OIOXMLskemaer definerer en samling af sprog eller dialekter bygget på XML Schema efter konsistente retningslinier Ved Part eller Parterne forstås Udbyderen og/eller Aftageren Ved Serviceaftager i det efterfølgende betegnet Aftager forstås den Part, der i Hovedaftalen er angivet som Serviceaftager Ved Serviceudbyder i det efterfølgende betegnet Udbyder forstås den Part, der i Hovedaftalen er angivet som Serviceudbyder Ved Slutbruger forstås enhver person, der anvender data og/eller Funktionalitet til Aftagerens interne brug, som gøres Tilgængelig af Udbyderen via den XML-baserede service, som Aftalen vedrører Ved Tilgængeliggørelse eller Tilgængelig - forstås, hvad der følger af pkt. 5.2 nedenfor. Side 5 af 16

6 Ved Ny Version forstås en version af den pågældende service, der gøres Tilgængelig for Aftageren efter det i pkt. 5 nedenfor nævnte tidspunkt, og som indeholder væsentlige ændringer eller væsentlige opdateringer i forhold hertil Ved W3C XML-Schema forstås en af World Wide Web Konsortiet (W3C) udarbejdet standard til beskrivelse af struktur og semantik for XML-dokumenter Ved XML forstås en standard for datakommunikation via Internettet, som er udviklet af The World Wide Web Consortium (W3C). (XML står for extensible Markup Language.) Ved XML-baserede services - eller blot service(-s) - forstås en Tilgængeliggørelse af data og/eller Funktionalitet. 3. Beskrivelse af de omfattede services m.v Omfattede services Udbyderen stiller data og/eller Funktionalitet til rådighed for Aftageren over Internettet via XML-baserede services, som beskrevet i Bilag Udbyderens services, jf. Bilag 3, vil være i overensstemmelse med de på tidspunktet for Aftalens indgåelse gældende offentlige standarder, protokoller, regelsamlinger, håndbøger og vejledninger inden for XML og XML-baserede services Data, som indgår i Udbyderens services, vil være opbygget i overensstemmelse med og overholde de OIOXML-skemaer, der knytter sig hertil, og som foreligger ved Aftalens indgåelse. Alle versioner af OIOXML-skemaer, der anvendes som en del af de af Aftalen omfattede services ved Aftalens indgåelse, vil være lagret i Infostrukturbasen ved Aftalens indgåelse, og indgår som en del af servicebeskrivelsen i Bilag Udbyders opdateringspligt ved ændringer af lovgivning, standarder, skemaer og protokoller, herunder OIOXML-skemaer m.v. efter Aftalens indgåelse, er beskrevet i pkt. 10 nedenfor. Side 6 af 16

7 3.2. Aftagerens IT-miljø Det er Aftagerens eget ansvar at sikre, at dennes it-systemer er konfigureret og eventuelt tilrettet i nødvendigt omfang til at kunne få adgang til Udbyderens services som beskrevet i Bilag Ligeledes er det Aftagerens eget ansvar at sikre, at der er knyttet forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger til de applikationer og systemer, denne benytter for at kunne anvende Udbyderens XML-baserede services. I øvrigt henvises til pkt. 12 nedenfor om it-sikkerhed. 4. Dokumentation 4.1. Krav til dokumentationsmateriale, der knytter sig til de omfattede services, fremgår af Bilag Al dokumentation skal af Udbyderen gøres offentligt Tilgængeligt i Infostrukturbasen uden ugrundet ophold Ved ændringer, opdateringer eller udgivelse af Nye Versioner, skal Udbyderen opdatere dokumentationsmaterialet i overensstemmelse med pkt. 10 nedenfor. 5. Starttidspunkt for Tilgængeliggørelse 5.1. De af Aftalen omfattede services skal gøres Tilgængelig for Aftageren på det tidspunkt, der fremgår af Hovedaftalens pkt Tilgængeliggørelse anses for sket på det seneste af følgende tidspunkter: (i) når Udbyderen har stillet de omfattede data/den omfattede Funktionalitet til rådighed for Aftageren via én eller flere services, der lever op til specifikationerne i Bilag 3, (ii) hvis der skal ske afprøvning, når en eventuel overtagelsesprøve eller lignende prøve (men ikke en eventuel efterfølgende driftsprøve) er bestået, (iii) hvis der kan opnås adgang til de omhandlede data/den omhandlede Funktionalitet ved brug af digital signatur, når Udbyderen har informeret Aftageren herom, Side 7 af 16

8 (iv) hvis Aftageren skal have udleveret et eller flere brugernavne og passwords, når sådanne brugernavne og passwords er kommet frem til Aftageren. 6. Afprøvning 6.1. Hvis der skal ske afprøvning, inden Tilgængeliggørelsen af den omfattede service eller Nye Versioner heraf, fremgår dette af Bilag 7. Bilag 7 indeholder i så fald tillige en nærmere specifikation af afprøvningsmetode og godkendelseskriterier Aftageren skal uden ugrundet ophold, efter at en prøve er bestået, udstede skriftlig godkendelse heraf til Udbyderen. 7. Dataudveksling Aftagerens datainput eller specifikke anmodning anses for at være afsendt, når datainputtet eller den specifikke anmodning er sendt fra det it-system, som den pågældende service knytter sig til. Aftagerens datainput eller specifikke anmodning anses tilsvarende for at være kommet frem, når datainputtet eller den specifikke anmodning er modtaget af det it-system, som den pågældende service knytter sig til. I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende modtagelse eller afsendelse, skal indholdet af relevante log-filer anses for afgørende. 8. kommunikation 8.1. Parterne kan kommunikere med hinanden med bindende virkning pr. på de -adresser, der fremgår af Hovedaftalens pkt. 6. Ændring af adresser skal ske ved skriftlig meddelelse til de -adresser, der fremgår af Hovedaftalens punkt 6. Udskiftning af kontaktpersoner eller ændringer af øvrige kontaktinformationer skal ske på tilsvarende måde Alle krav om skriftlighed i nærværende Aftale anses for opfyldt ved anvendelse af s. Tilsvarende skal krav om underskrift anses for opfyldt ved anvendelse af digital signatur godkendt til brug inden for det offentlige s anses i relation til kommunikation i forbindelse med denne Aftale for at være afsendt, når meddelelsen er afsendt fra det it-system, hvortil afsenderens -adresse er knyttet. s anses for at være kommet frem, når Side 8 af 16

9 meddelelsen er modtaget i det it-system, hvortil modtagerens -adresse er knyttet. 9. Servicemål og support 9.1. Bilag 5 indeholder en beskrivelse af eventuelle servicemål, forudsætninger herfor samt beregningsmetode Krav til support, herunder i hvilke tidsrum, der ydes support, reaktionstider samt art og omfang af den ydede support fremgår af Bilag Udbyderen er forpligtet til at opfylde de i Bilag 5-6 anførte krav vedrørende servicemål og support i hele Aftalens løbetid. Udbyderen kan dog ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse heraf, der skyldes forhold uden for Udbyderens kontrol, såsom f.eks. manglende båndbredde, nedbrud i kommunikationslinjer eller forhold i Aftagerens it-miljø. 10. Opdateringer og Nye Versioner Udbyderens generelle opdateringsforpligtelser er beskrevet i Bilag 3. Herudover skal Udbyderen, medmindre andet fremgår af Bilag 3, uden ugrundet ophold opdatere de af Aftalen omfattede XML-baserede services, i det omfang ændringer i lovgivning eller administrativ praksis nødvendiggør dette. Tilsvarende gælder ved ændringer af offentlige standarder, skemaer, og protokoller, som knytter sig til de af Aftalen omfattede XML-baserede services Opdateringspligten omfatter opdatering af alt tilhørende dokumentationsmateriale, herunder OIOXML-skemaer og anden dokumentation lagret i Infostrukturbasen. Endvidere skal Bilag 3 opdateres tilsvarende Opdateringer som følge af ovenstående opdateringsforpligtelser eller i øvrigt, vil ske ved Udbyderens Tilgængeliggørelse af en Ny Version af den pågældende service med tilhørende dokumentationsmateriale for Aftageren med [ ] dages skriftligt varsel efter, at opdateringen er sket. Udbyderen er endvidere berettiget til frit at Tilgængeliggøre Nye Versioner af sine services i hele Aftalens løbetid Aftageren skal varsles skriftligt om alle Nye Versioner. Side 9 af 16

10 11. Bortfald af opdaterings- og supportforpligtelser Ved Tilgængeliggørelse af Nye Versioner, jf. pkt. 10 ovenfor, skal Udbyderen vedblive med at Tilgængeliggøre, opdatere og supportere den umiddelbart forudgående version af den pågældende service i en mellem Parterne aftalt periode efter Tilgængeliggørelse af den Nye Version, medmindre præceptive loveller myndighedskrav er til hinder herfor Opsigelse af tidligere versioner, jf. pkt. 11.1, skal ske med et skriftligt varsel aftalt mellem Parterne på [ ] måneder til den 1. i en kalendermåned, idet opsigelse af en umiddelbart foregående version, dog tidligst kan ske med virkning [ ] måneder efter Tilgængeliggørelse af den Nye Version. 12. Sikkerhed Parterne skal etablere og opretholde fornødne sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af, at meddelelser, der udveksles via XML-baserede services, ikke kommer til uvedkommendes kendskab, forvanskes eller går til grunde Alle fortrolige data, herunder personhenførbare data, som udveksles mellem Parterne gennem åbne linjer via XML-baserede services, skal være krypteret som specificeret i Bilag Parterne indestår over for hinanden for at data eller filer, som udveksles via XMLbaserede services, er forsvarligt beskyttet mod EDB-virus m.v. ved anvendelse af gængse og opdaterede anti-virusprogrammer og lignende foranstaltninger Specifikke og detaljerede krav til it-sikkerhed fremgår af Bilag 4. Herudover skal Parterne til stadighed overholde god it-sikkerhedsskik, som fastlagt ved sædvane eller gældende standarder. 13. Personoplysninger Udbyderen er ansvarlig for, at eventuelle personoplysninger, som indgår i dennes XML-baserede services, lovligt kan udveksles med og anvendes af Aftageren til det formål, som er beskrevet i Aftalen Aftageren indestår for, og skal på Udbyderens forlangende kunne dokumentere, at være berettiget til at behandle de personoplysninger, der indgår i de Side 10 af 16

11 omhandlede XML-baserede services i henhold til lov om behandling af personoplysninger eller anden relevant lovgivning. 14. Fortrolighed Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang for forhold, som ikke er alment kendte. 15. Vederlag Det på aftaletidspunktet fastlagte vederlag samt mulighed for regulering heraf fremgår af Bilag Udbyderens misligholdelse Forsinkelse Såfremt de af Aftalen omfattede services ikke er Tilgængelige for Aftageren på det aftalte tidspunkt, uden at dette skyldes Aftagerens forhold, er denne berettiget til at hæve Aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig Mangler En mangel foreligger, såfremt de omfattede services (1) ikke opfylder Aftalens krav, (2) ikke lever op til aftalte servicemål, eller (3) såfremt Udbyderen ikke yder den aftalte support, medmindre dette skyldes Aftagerens egne forhold eller forhold uden for Udbyderens kontrol, så som manglende båndbredde, fejl i eksterne kommunikationsforbindelser eller forhold i Aftagerens it-miljø Det påhviler Udbyderen at afhjælpe mangler inden for rimelig tid under hele Aftalens varighed. Såfremt den pågældende mangel skyldes fejl i EDB-programmel, som stammer fra tredjemand, og som Udbyderen ikke er i stand til at udbedre enten selv eller via tredjemand uden unødigt besvær, kan Aftageren dog ikke forlange afhjælpning heraf Aftageren kan ophæve Aftalen, såfremt der i Aftalens løbetid konstateres væsentlige mangler, og såfremt disse ikke er udbedret af Side 11 af 16

12 Udbyderen i rimelig tid efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra Aftageren En forudsætning for Aftagerens mangelsbeføjelser i henhold til dette punkt er, at Aftageren uden ugrundet ophold giver Udbyderen tydelig oplysning om manglens art ved definering mv. af fejlmeddelelser, jf. Bilag 5 eller på tilsvarende måde. 17. Aftagerens misligholdelse Såfremt Aftageren misligholder sine betalingsforpligtelser eller andre væsentlige forpligtelser i henhold til Aftalen, er Udbyderen berettiget til at ophæve Aftalen, såfremt Aftageren ikke har bragt misligholdelsen til ophør i rimelig tid efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra Udbyderen Ved Aftagerens brug af de omfattede services i strid med Aftalen, gældende loveller myndighedskrav eller Udbyderens rimelige anvisninger, er Udbyderen tillige berettiget til uden varsel midlertidigt eller permanent at afbryde Aftagerens adgang til Udbyderens services. Ligeledes er Udbyderen i disse tilfælde berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel. 18. Misligholdelsesbeføjelser I tilfælde af væsentlig misligholdelse gælder i øvrigt dansk rets almindelige regler under behørig hensyntagen til retsforholdets beskaffenhed Dog er der mellem Parterne truffet aftale om, at [ ]. 19. Force Majeure Hverken Udbyderen eller Aftageren skal i henhold til nærværende Aftale anses for ansvarlig over for den anden Part for forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af dette punkt, og som Udbyderen ikke burde have undgået eller overvundet. Side 12 af 16

13 19.2. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Udbyderen udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part inden rimelig tid efter, at force majeure er indtrådt Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere Aftalen, såfremt den aftalte Dag for Tilgængeliggørelse af den/de pågældende service(-s) overskrides med 60 Arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullation tilbageleverer begge Parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden Part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne. 20. Præceptive regler Udbyderen indestår for, at de af Aftalen omfattede XML-baserede services opfylder relevante præceptive regler, således som disse foreligger ved Aftalens indgåelse. Ligeledes indestår Udbyder for, at de pågældende services opdateres inden for rimelig tid i det omfang ændringer i relevant præceptiv lovgivning nødvendiggør dette, jf. pkt. 10 ovenfor om Udbyderens opdateringspligt. 21. Rettigheder Udbyderen og dennes eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere har i forholdet til Aftageren alle immaterielle rettigheder til rettighedsbelagte elementer, der indgår i eller knytter sig til de af Aftalen omfattede services, herunder navne, logoer, EDB-programmel, dokumentationsmateriale, databaser, kataloger, design, grafik, billeder og tekster, medmindre der er tale om materiale, som hidrører fra Aftageren Uanset ovenstående afsnit har Aftageren dog alle rettigheder til data, databaser og andet rettighedsbelagt materiale hidrørende fra Aftageren i det omfang, retten hertil ikke helt eller delvist er overdraget til Udbyderen Aftageren opnår en ikke-eksklusiv brugsret til de omfattede services og den tilhørende dokumentation. Denne brugsret omfatter retten til at anvende Side 13 af 16

14 modtagne data, dokumenter og Funktionalitet til det formål, som er beskrevet i Aftalen. Aftageren må ikke uden Udbyderens forudgående skriftlige samtykke foretage kommercielt videresalg eller nogen anden offentlig Tilgængeliggørelse af data og/eller Funktionalitet, som stilles til rådighed af Udbyderen via dennes XML-baserede services Såfremt der skal gælde begrænsninger i antallet af Slutbrugere hos Aftageren, fremgår dette af Hovedaftalens pkt Den nævnte brugsret bortfalder ved Aftalens ophør, idet Aftageren dog er berettiget til at anvende alle modtagne data modtaget via Udbyderens XMLbaserede services på den i ovenstående afsnit anførte måde uden tidsbegrænsninger. 22. Tredjemands rettigheder Udbyderen indestår for, at de af Aftalen omfattede services ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder Indeståelsen forudsætter, at Aftageren uden ugrundet ophold giver Udbyderen skriftlig meddelelse herom, når/hvis Aftageren bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser. Aftageren skal i fornødent omfang bistå Udbyderen under eventuelle tvister med tredjemand herom. 23. Overdragelse Parterne har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende Aftale til en anden offentlig institution eller myndighed. 24. Ændringer Alle ændringer af Aftalen skal aftales skriftligt mellem Parterne i form af et tillæg til Aftalen underskrevet af begge Parter Tillægget skal indeholde en udførlig beskrivelse af ændringens art og dennes eventuelle konsekvenser for pris, servicemål, supportforpligtelser m.v. samt tekniske krav og specifikationer. Side 14 af 16

15 24.3. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af det i ovenstående afsnit nævnte tillæg, finder Aftalen tilsvarende anvendelse på alle aftalte ændringer. 25. Opsigelse Aftager er berettiget til at opsige Aftalen med [ ] måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned Udbyder er berettiget til at opsige Aftalen med [ ] måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned Udbyder er berettiget til at opsige Aftalen med et rimeligt skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned, såfremt det viser sig, at hele eller dele af de omfattede services strider mod relevant præceptiv lovgivning, eller Udbyder som følge af ændringer i lovgivningen ikke længere er pligtig at Tilgængeliggøre de omfattede data og/eller Funktionalitet Opsigelse kan af begge Parter ske delvist, f.eks. for én ud af flere XML-baserede services. Der skal i så fald foretages de fornødne tilretninger af Aftalen og Udbyderens vederlag, jf. pkt. 15 ovenfor. 26. Virkninger af Aftalens ophør Ved Aftalens hele eller delvise ophør skal Parterne, uanset årsag, samarbejde loyalt om en hurtig og effektiv afvikling af kontraktforholdet, så afbrydelser eller forstyrrelser i Parternes IT-drift så vidt muligt undgås Såfremt Aftageren som led i Aftalen har fået udleveret manualer, specifikationer, EDB-programmel eller andet materiale, skal dette tilbageleveres til Udbyderen på dennes anmodning herom Tilsvarende kan Aftageren forlange at få udleveret alt materiale, som måtte være stillet til Udbyderens rådighed til brug for Aftalens opfyldelse, herunder specifikationer for brugerautorisationer, kopi af systemdokumentation og data. Endvidere skal Udbyderen på Aftagerens forlangende slette eller udlevere alle back-up kopier af Aftagerens data, som denne måtte råde over Udbyderen har ingen tilbageholdsret i Aftagerens data. Udlevering skal således ske vederlagsfrit uanset årsag til ophør, herunder selvom Aftageren måtte være i Side 15 af 16

16 en påstået eller aktuel misligholdelse samt uanset art og omfang af en sådan misligholdelse Udlevering af det i de foregående afsnit nævnte materiale skal ske i rimelig tid efter Aftalens ophør eller en skriftligt fremsat begæring herom. 27. Tvistigheder Aftalen er undergivet dansk ret Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højere plan i Parternes organisationer. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal Parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning Når det i pkt beskrevne forgæves har været forsøgt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved de danske domstole. Side 16 af 16

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Dataudvekslingsaftale

Dataudvekslingsaftale Dataudvekslingsaftale Mellem undertegnede parter Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C CVR-nr.: 26144698 (herefter benævnt Styrelsen ) og [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [cvr-nr.] (herefter

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE ARBEJDSMARKEDSPORTALENS WEBSERVICES

TILSLUTNINGSAFTALE ARBEJDSMARKEDSPORTALENS WEBSERVICES Juli 2005 Tilslutningsaftale med kommune, der ikke benytter ekstern databehandler TILSLUTNINGSAFTALE ARBEJDSMARKEDSPORTALENS WEBSERVICES MELLEM ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OG [NAVN PÅ KOMMUNE] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015)

GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015) Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 1 af 11 GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 2 2. Accept af Generelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

VEJLEDNING OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) VEDRØRENDE

VEJLEDNING OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) VEDRØRENDE VEJLEDNING VEDRØRENDE OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 4 2. GENERELLE KOMMENTARER... 4 2.1. Omfang og opbygning... 4 2.2. Begreber,

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION)

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og forhold til Kontrakten... 4 2. Parternes samarbejde... 4 3. Generelle krav til leverandøren... 4 4. Driftsydelserne... 5 5. Immaterielle

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen

Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen Version 22. maj 2014 Definitioner Indholdsleverandøren - ved indholdsleverandøren

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME. [Indsæt] (I DET FØLGENDE "TJENESTEYDEREN")

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME. [Indsæt] (I DET FØLGENDE TJENESTEYDEREN) SFD-15-0025 Side 1 af 13 RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME OG [Indsæt] (I DET FØLGENDE "TJENESTEYDEREN") SFD-15-0025 Side 2 af 13 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere