Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015"

Transkript

1 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant. På valg til bestyrelsen for en 3årig periode er: Margit Hansen, Guderup. Karin Clausen, Dybbøl. Valg af suppleant (hvert andet år): Tage Lahn Sloth, Sønderborg. 7. Valg af revisor (hvert 2. år). På valg som revisor er: Kaj Abildgaard, Sønderborg. 8. Eventuelt. Formanden Nicolai Johannsen bød velkommen. Ad 1: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Kirkbak som dirigent. Han var til stede og blev valgt uden modkandidater. Herefter konstaterede Peter Kirkbak, at generalforsamlingen var indkaldt og varslet rettidigt, da indkaldelsen var udsendt allerede i december Ad 2: Bestyrelsens beretning: Formand Nicolai Johannsen fremlagde bestyrelsens beretning for 2014: Bestyrelsen ser med glæde tilbage på de senere år, hvor der hvert år har kunnet tilbydes en række nye spændende arrangementer. Arrangementer, som medlemmerne har støttet med engagement og stort fremmøde. Der var igen i 2014 medlemstilgang, hvilket må tilskrives bestyrelsens arbejde med at tilrettelægge programmet, så der kan tilbydes medlemmer og interesserede flere vidt forskellige emner, der både henvender sig til erfarne og nye slægtsforskere. Ved generalforsamlingen i februar 2014 var der genvalg til bestyrelses-medlemmerne Bent Pawlowski og Ingeborg Kraft. Foreningen har således haft den samme bestyrelse siden Det tager bestyrelsen som udtryk for medlemmernes tilfredshed med det arbejde bestyrelsen lægger i planlægning af arrangementer og andre aktiviteter. Side 1.

2 I årets løb har foreningen afholdt 4 heldagsarrangementer med bl.a. udstilling, foredrag og Slægtsforsker- Café. Desuden har der været tilbudt en række foredrag om vidt forskellige emner som: Hvordan laver man en slægtsbog? ved Kathrine Tobiasen. "Før stormen. Fotos fra Sønderjylland i årene op mod Første Verdenskrig" ved museumsinspektør René Rasmussen Efter generalforsamlingen 2014 kunne man blive inspireret af foredraget Tag den højre hjernehalvdel med på arkivet ved journalist Lars Møller. Tidsbestemmelse af portrætter og portrætsøgning ved Tommy P. Christensen, Malmø. Koloniseringen af Hertugdømmet Slesvig for 250 år siden ved Bent Pawlowski, Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune. "Hvad kan slægtsforskere bruge Landsarkivet til?" ved Leo Vinther Pedersen, vagtmester ved Landsarkivet i Aabenraa. Ved Slægtsforskertræffet havde foreningen fornøjelsen af at høre Jytte Skaaning holde et inspirerende foredrag kaldet: Begravelsesprotokoller og stolestader. Foredrag om lægdsruller ved cand.jur. Jørgen Green. FamilySearch.org - Mormonkirkens hjemmeside ved A.M. Krogh-Thomsen. Året blev afsluttet med et aftenmøde, hvor dr.phil. Lars Henningsen i foredraget En oprørsmand i revolutionstidens Nordborg, tegnede billedet af et farverigt liv i Nordborg i årene på begge sider af den store brand i Efterårets program lagde ud med Slægtsforskertræffet i september, der blev afholdt for 10. år i træk. Slægtsforskertræffet er en stor del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker heldigvis en del publikum. Det skyldes ikke mindst udstillerne både de nye og de der gentagne gange har været villige til at vise dele af deres slægtsforskning til inspiration for andre. Udstillerne bidrager i høj grad til, at Slægtsforskertræffet er så godt besøgt, altid interessant og - ikke mindst er et meget hyggeligt arrangement, hvor snakken går på kryds og tværs mellem medlemmer, gæster og udstillere fra vores og andre foreninger. Derudover har både Slægtsforskerværkstedet og studiekredsene afholdt flere møder i løbet af året. Slægtsforskerværkstedet er et tilbagevendende tilbud til medlemmer, hvor forskellige emner og problemstillinger tages op. I efteråret 2014 blev der igen på grund af efterspørgsel - udbudt en kursusrække over 4-6 lørdage kaldet: Kursus i slægtsforskning for begyndere og let øvede. Der var desværre kun 6 tilmeldte, så kurset kunne heller ikke oprettes i denne sæson. Et tilsvarende kursus i vinteren 2012 havde 10 deltagere. Der har generelt været mange deltagere i foreningens møder særligt synes lørdagsmøderne at være populære, hvilket er positivt, da det er noget nemmere at få erhvervsaktive foredragsholdere til at holde foredrag m.m. i weekender end på hverdagsaftner. Derudover har der været 2 møder i Brugerrådet på Rigsarkivet i Aabenraa, hvor foreningen sammen med en række andre foreninger og arkiv-institutioner er repræsenteret. Herved har både bestyrelse og medlemmer mulighed for, at stille forslag, uddele ris og ros til Rigsarkivet i Aabenraa og Statens Arkiver i øvrigt. Side 2.

3 Endeligt har bestyrelsen repræsenteret foreningen ved den traditionelle Husflidsudstilling i oktober 2014 på Sønderborg Slot og ved en ny Slægtsforskerdag i november 2014 i Flensborg. Begge arrangementer var gode og der blev skabt en del nye kontakter. Foreningens webside er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker mange besøg ca i Det må siges, at være et ret pænt besøgstal for en forening med ca. 180 husstandsmedlemmer. Bestyrelsen havde i 2014 et ønske om, at inddrage foreningens webside yderligere i foreningens virke og bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen besluttede derfor, at ét bestyrelsesmedlem fremover skulle have hovedansvaret for foreningens webside, hvorefter foreningens sekretær, Hanne Christensen, blev udpeget til at være ny webmaster. Flytning af hjemmesiden planlagdes til december 2014 det trak desværre lidt ud på grund af tekniske problemer, men den nye side kom i gang i løbet af januar I den forbindelse ønsker bestyrelsen at takke Lone Andersen, der var webmaster på foreningens første webside i 2006 og indtil udgangen af Lone har ydet et stort og aktivt arbejde med den gamle webside, samt i forbindelse med flytning og etablering af den nye side. For at hjemmesiden fortsat kan være spændende, er det nødvendigt med flere nye indlæg, efterlysninger, historier og andet. Det er ikke alene webmasters / bestyrelsens opgave, men i høj grad også noget, som medlemmerne kan bidrage til f.eks. i form af nyheder, indlæg, efterlysninger, boganmeldelser, tilbyde sin hjælp til særlige kilder, opslag i bøger eller tilbyde kørsel, komme med tips & tricks eller andet. Jeg vil slutte beretningen med at takke: Medlemmer og bestyrelse som hjælper med at udbringe foreningens post. Hvis alle udsendelser skulle sendes med Post Danmark ville det blive en stor udgift for foreningen. Midler, som bestyrelsen hellere vil bruge på gode foredragsholdere og spændende møder. Bestyrelsen skal takkes for endnu et godt år med konstruktive møder, gode ideer, samarbejde, hygge og en masse god snak om alt indenfor slægtsforskning mm. Sidst - men ikke mindst - en stor tak skal lyde til vores medlemmer for opbakning til foreningens arrangementer og for praktisk hjælp ved bl.a. generalforsamlingen, Slægtsforskertræffet og andre møder. På bestyrelsens vegne Nicolai Johannsen, Formand. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål. Ad 3: Kassereren fremlægge regnskabet: Da kasserer Margit Hansen var fraværende, fremlagde næstformand Bent Pawlowski foreningens regnskab for kalenderåret Regnskabet viste et underskud på 4.644,74 kr., mens formuen pr. 31. december 2014 var på ,99 kr. Side 3.

4 Underskuddet skyldes hovedsagligt, at medlemsudsendelsen for januar 2015 (dvs. medlemsbrev, girokort og Slægten) blev udsendt i december 2014 for at undgå den varslede portostigning. På grund af den tidlige udsendelse har en del medlemmer indbetalt kontingent for 2015 allerede i Medlemstallet vokser som i tidligere år i 2014 var der en netto-fremgang på 6 husstandsmedlemskaber. Indtægt i form af entré for ikke-medlemmer (pt. 20 kr. pr møde) var i 2014 på kr. Spørgsmål fra de fremmødte: Spørger: Kontingentet for 2015, der er indbetalt i 2014 kommer det ikke til at mangle i regnskabet for 2015? Svar ved sekretær Hanne Christensen: Pengene er indkommet i 2014 og skal bogføres i Det er normal praksis. Det er også gjort tidligere år. Spørger: Portoudgifterne er store - over kr. Hvorfor? Svar ved sekretær Hanne Christensen: Det skyldes som tidligere nævnt primært den tidlige udsendelse af januar 2015-udsendelsen. Bestyrelsen og andre foreningsmedlemmer hjælper med at bringe medlemsudsendelser ud særligt i Sønderborg-området. Det sparer betydeligt på omkostningerne til porto. Regnskabet blev derefter godkendt af generalforsamlingen. Ad 4: Behandling af indkomne forslag: Sekretær Hanne Christensen oplyste, at der ikke var indkommet forslag. Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår: Bestyrelsen forslog uændret kontingent i 2016 dvs. 170 kr. pr. husstand. Økonomien er god på trods af underskuddet i Generalforsamlingen godkendte forslaget og fastsatte kontingentet for 2016 til 170 kr. Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen var Margit Hansen og Karin Clausen. Margit Hansen var ikke til stede, men havde overfor bestyrelsen erklæret sig villig til genvalg. Karin Clausen deltog i generalforsamlingen, og var også villig til at genopstille. Begge blev genvalgt uden modkandidater. På valg som suppleant var Tage Lahn Sloth, der også var til stede og villig til genvalg. Også Tage Lahn Sloth blev genvalgt uden modkandidater. Ad 7: Valg af revisor (hvert 2. år): På balg som revisor var Kaj Abildgaard, der overfor kassereren havde tilkendegivet, at han var villig til at genopstille. Side 4.

5 Kaj Abildgaard blev derefter genvalgt af generalforsamlingen. Ad 8: Eventuelt: Næstformand Bent Pawlowski fortalte om websiden hvor over 500 lokal- og stadsarkiver i Danmark har lagt billeder ud i en søgbar database. Sekretær og webmaster Hanne Christensen fortalte om foreningens webside og understregede, at alle er velkomne til at komme med bidrag, ideer og nyheder. Der er pt. kun én kontaktformular på siden den findes under Bestyrelsen. Alle beskeder, der sendes via denne formular kommer kun til webmasters mail, hvorefter den skal godkendes inden den kan læses på websiden. Man kan derfor evt. skrive, at kommentaren ikke ønskes lagt ud på siden. Formand Nicolai Johannsen fortalte om planerne med sammenlægning af SSF (= sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, der udgiver Slægten ), DIS-Danmark / Slægt og Data, samt Samfundet for Genealogi. Planerne er endnu kun i støbeskeen, men der er afholdt forskellige møder og der samarbejdes om forskellige arrangementer. Næste projekt er en stor fælles udgivelse i sommeren 2015, hvor alle medlemmer i foreningerne får et eksemplar. Er man medlem af flere af foreningerne modtager man et eksemplar fra hver. Evt. overskydende eksemplarer kan man så overveje at give til nogen, der endnu ikke er medlem. Sekretær og webmaster Hanne Christensen sagde, at de nævnte links ville blive lagt på i løbet af et par dage. Derefter takkede formand Nicolai Johannsen dirigenten og de fremmødte, og afsluttede derved generalforsamlingen. Referent Hanne Christensen Sekretær / webmaster. Side 5.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013.

LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013. Kære Langkilder Jeg håber, at I har haft et rigtig godt år, med mange gode oplevelser sammen med familie og venner. En af de vigtigste begivenheder for vores familie i 2009 var den tsunami, der ramte Stillehavsøerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere