)XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ")XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7)"

Transkript

1 0HPRUDQGXP DQJnHQGH GHWGDQVNHIRUPDQGVNDEIRUGHQ(XURS LVNH8QLRQ 'HQ(XURS LVNH)DJOLJH6DPPHQVOXWQLQJ ()6 /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN/2 )XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7) $NDGHPLNHUQHV&HQWUDORUJDQLVDWLRQ$&

2 2,QGOHGQLQJ Vigtige politiske em ner og begivenheder vil være på dagsordenen under det danske EUform andskab i anden halvdel af år Set i et historisk perspektiv er det afgørende at opprioritere en tilfredsstillende afslut ning på forhandlingerne om tilt rædelse m ed det form ål, at der skal være så m ange ansøgerlande som m uligt, så der bliver banet vej for en udvidelse af EU. Dett e er en m ulighed i forbindelse m ed processen om kring et forenet Europa, som EU ikke m å lade gå t il spilde. Sideløbende m ed dette fortsætter det Europæiske Konvent sit arbejde m ed at forberede traktatændringen i forbindelse m ed Frem t idens Europa. FN s verdenstopm øde om bæredygt ig udvikling i Johannesburg vil være en af m ange vigtige begivenheder på int ernat ionalt plan, og den nuværende internationale økonom iske og polit iske sit uation gør det vigtigere end nogensinde for EU at udfylde sin globale rolle og understrege nødvendigheden af europæisk polit isk og økonom isk styring af globaliseringen, m ed det m ål for øje at sikre alle Europas borgeres velfærd i forbindelse m ed arbejde og fysisk og social sikkerhed. Kam pen m od terrorism e og organiseret krim inalitet vil derfor fortsat have høj priorit et, og en fælles polit ik om kring indvandring og asyl vil også være et af de vigt igste punkter på dagsordenen. Ligeledes vil der også være adskillige initiativer fra lovgivernes side, som er vigt ige for at sikre, at den sociale dim ension kom m er m ed på dagsordenen sam m en m ed en evaluering af en m ulig reform af den fælles europæiske beskæft igelsesstrategi. EFS, LO, FTF og AC vil m ed nærværende m em orandum sætte fokus på, og kom m ent ere, de problem stillinger som er vigt ige for fagbevægelsen i forbindelse m ed det danske EU-form andskab. 5HIRUPSURFHVVHQRPNULQJ )UHPWLGHQV(XURSD De europæiske fagforeninger deltager akt ivt i diskussionen om t raktat-reform processen i forbindelse m ed Frem t idens Europa, på nat ionalt såvel som på europæisk plan. I kraft af sin posit ion som en af arbejdsm arkedets part er i Europa, tager EFS som observat ør akt ivt del i denne proces i forbindelse m ed det Europæiske Konvents arbejde m ed at forberede forslag t il reform en, som skal indgives til endelig afgørelse på I GC i Det vil være en af EFS s vigtigste opgaver at sikre, at den forfat ningsm æssige del af t raktaten og den polit iske del anerkender og styrker selvstændigheden og den rolle som m edlovgiver, som arbejdsm arkedets parter har på alle niveauer. Det er m eget vigt igt, at m an på europæisk plan, såvel som på nat ionalt plan i m edlem sstaterne, også respekterer et sådant horisontalt nærhedsprincip og at ram m ebet ingelserne for en europæisk system atisering arbejdsm arkedsforhold, og i særdeleshed anerkendelsen af grænseoverskridende fagforeningsrett igheder, er forankret i de ændrede traktater. I denne forbindelse, ser ETUC gerne, at der kom m er en bekræftelse af arbejdsm arkedets parters rolle, sam t en bekræft else af de m øder det danske EU-form andskab har planlagt m ellem arbejdsm arkedets parter i Europa, Rådet (arbejds- og socialm inistrene) og det sociale t opm øde, forud for Det Europæiske Råds m øde i København. Sam tidig forventes det, at m an på flere af form andskabets konferencer vil arbej de m ed at definere en profil for arbej dsm arkedets parter.

3 3 EFS har længe været fortaler for en grundlæggende t raktat af forfatningsm æssig karakt er, og er nu i gang m ed at forberede konkrete reform forslag på fagbevægelsens kerneom råder. EFS s konference om frem tidens Europa i København d decem ber 2002, um iddelbart før t opm ødet i København, vil være en vigtig begivenhed i denne forbindelse. 2SI OJQLQJSn'HW(XURS LVNH5nGVIRUnUVP GHL%DUFHORQD(XURS LVN NRQRPLVNVW\ULQJRJLPSOHPHQWHULQJDI /LVVDERQVWUDWHJLHQIRUE UHG\JWLJ XGYLNOLQJ Europæisk styring m ed det form ål at im plem entere den strategi, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds m øde i Lissabon, sam t at sikre den sociale dim ension af Det I ndre Marked, er en afgørende faktor for EU s evne t il at styre globaliseringen. Det er afgørende, at EU leverer en sådan styring for at leve op t il borgernes forvent ninger. En effekt iv m åde hvorpå m an kan m odvirke den nuværende usikkerhed om kring globaliseringen og den internationale situat ion er ved hj ælp af en koncent reret indsats i form af EU-polit ikker, der sigter på økonom isk vækst, fuld beskæftigelse, social beskyttelse og social rum m elighed, således at borgerne og arbejdstagerne kan se, at der er nogle reelle fordele for dem. I sær i forbindelse m ed EU-sam arbejdet. Det er vigt igt at levere disse fordele, for på den m åde at vinde borgernes tillid og opbakning til det europæiske int egrat ions- og udvidelsesprojekt. Borgernes og arbej dstagernes interesser bør derfor placeres øverst på dagsordenen. Dett e gælder også i forbindelse m ed dagsordenen for erhvervslivet og liberaliseringen, idet m an hér m å forsøge at undgå at skabe bureaukrat i i det sociale system. Sam tidig er økonom iske, beskæft igelses- og social bæredygt igheds polit ikker herhj em m e en bet ingelse for, at EU effekt ivt kan spille en rolle på det globale plan. For eksem pel i forbindelse m ed FN s verdenstopm øde om bæredygtig udvikling i Johannesburg i august Dette kræver et effekt ivt polit isk m iks, der finder anvendelse på alle t ilgængelige EUredskaber og processer. I sær de overordnede retningslinier for den økonom iske polit ik og beskæft igelsespolit ikken. I forbindelse m ed t opm ødet i Barcelona, hvor m an fastlagde de overordnede politiske prioritet er for den næste periode, er det vigt igt, at de overordnede ret ningslinier for den økonom iske politik for 2003, som skal vedtages på EU-topm ødet i Sevilla i juni, både bidrager t il vækst og stabilitet. EFS understreger nødvendigheden af, at holde fast på m ålsæt ningen om 3 % vækst, for at gøre det m uligt at nå beskæft igelsesm ålsætningen. EFS hilser den beslut ning velkom m en, der blev taget på topm ødet i Barcelona, om at indføre en sideløbende procedure i forbindelse m ed ret ningslinierne for økonom i og beskæft igelse. I m idlert id bør m an fortsætte m ed udviklingen af de to sæt ret ningslinier, i overensstem m else m ed de respektive procedurer, og ikke sam m enlægge disse. Sam t idig er det vigt igt, at m an i de økonom iske retningsliner følger de nuværende regler i stedet for at underordne eller ændre den arbejdsm arkedsstrategi, der er defineret i beskæft igelsesret ningslinierne.

4 4 Evalueringen af de første fem år m ed den europæiske beskæft igelsesstrategi, og diskussionen om kring den frem t idige strategi vil være et vigtigt em ne i forbindelse m ed det danske EU-form andskab. EFS, som fra begyndelsen har bakket aktivt op om kring beskæft igelsesstrategien, genkalder sig at denne strategi har bidraget væsent ligt t il jobskabelse (som i øvrigt er højere end den am erikanske). EFS er fortsat af den m ening, at den europæiske beskæft igelsesstrategi ikke bør begrænses til en aktiv arbejdsm arkedspolit ik, m en at m ålet bør være at have en m ere overordnet beskæft igelsesstrategi, som hænger direkt e sam m en m ed den overordnede økonom iske polit ik. EFS er klar t il at diskut ere en redukt ion af m ængden af ret ningslinier hvis en sådan forenkling er afbalanceret både af en bredere anvendelse af m ålsætninger og deadlines på det europæiske såvel som på det nat ionale plan, og hvis den sam tidig kom bineres m ed forstærkede im plem enterings- og revisionsprocedurer. I løbet af de første fire år har der været en posit iv udvikling i form af øget engagem ent fra fagforeningerne og arbej dsm arkedets part er på det nationale plan. EFS erklærer sig enig i opfordringen fra Det Europæiske Råd i Barcelona om at styrke deres m uligheder for at spille en m ere akt iv rolle, især set i lyset af arbejdsm arkedets parters anerkendte ansvar for at sikre en vellykket im plem entering af den europæiske beskæft igelsesstrategi. Set i lyset af disse planlagte ændringer er det vigt igt, at m an under det danske EUform andskab får afklaret og fastlagt den organisatoriske reform (i tråd m ed det, som blev foreslået i den fælles sociale bekendtgørelse fra arbejdsm arkedet part er på Laeken topm ødet) af sam rådet m ellem arbejdsm arkedets parter i Europa og dannelsen af et treparts Sam rådsudvalg for Vækst og Beskæftigelse i forlængelse af Lissabon-strategien for bæredygtighed og forårstopm ødet. Det er ligeledes vigtigt, at det danske EU-form andskab giver høj priorit et til forberedelserne t il im plem ent eringen af afgørelsen om en EU-pakke for beskatning af renteindtægt er fra opsparing sam t en effekt iv im plem entering af et kodeks for erhvervsbeskatning. I m idlert id bør der også gøres frem skridt i forbindelse m ed skattesam arbejdet om kring energi og m iljø, og disse frem skridt bør også frem m es i form af en klarlægning, hvorledes m an kan indføre en afgift af Tobin-typen, som skal m odvirke økonom isk spekulation. Det bør generelt være en hovedopgave i forbindelse m ed skattekoordineringen i EU at foretage foranstaltninger m ed henblik på at m odvirke negat iv konkurrence på skatteom rådet, da dett e ellers ville m indske m edlem sstaternes ressourcer t il at følge aktive polit ikker på nat ionalt plan Derfor bør anbefalinger t il skattepolit ikken inkluderes i de overordnede retningslinier for den økonom iske polit ik. Tjenesteydelser af alm indelig økonom isk interesse spiller en central rolle i forbindelse m ed om Lissabon-strat egien for bæredygtig udvikling skal lykkes. Det er derfor posit ivt, at Det Europæiske Råd i Barcelona bad Kom m issionen om i 2002 at kom m e m ed en rapport, som skulle om handle forslaget om at bekræft e og specificere de principper for t j enesteydelser af alm indelig int eresse, som ligger t il grund for EF-t raktat ens artikel 16 m ed henblik på udarbejdelsen af et ram m edirekt iv. EFS anm oder form andskabet om at støtte op om Rådets opfordring ved at opfordre Kom m issionen t il at indgive et konkret forslag t il et ram m edirektiv som opfølgning på rapporten. Yderm ere, eftersom Cardiff-processen m ed

5 5 sine strukturreform er om fatter vigtige tj enesteydelser af alm indelig økonom isk int eresse, og som har afgørende sociale konsekvenser, opfordrer EFS t il, at Cardiff-processen i sam råd m ed arbejdsm arkedets part er i EU om kring Lissabon-strategien inddrages i denne, især m ed henblik på m ulige nye init iat iver, og derm ed konkret behandles i lyset af de overordnede principper for Lissabon strat egien. Det næste skridt i revisionen af EU s frem gangsm åder for offent lige indkøb vil være, at Rådet indarbejder dets fælles holdning om kring de to direkt ivforslag i dets førstebehandling. EU s frem gangsm åder for offentlige indkøb er afgørende for, at det indre m arked kan fungere, og de er også m eget vigtige for beskæft igelsessit uat ionen og arbejdsforholdene i m edlem sst aterne. EU s frem gangsm åder for offent lige indkøb er følgelig nøglen t il europæisk styring og EU s evne til at lede globaliseringen idet m an t il fulde inddrager den sociale dim ension af det indre m arked. EFS anm oder derfor form andskabet om støtte t il, at sikre at Rådets fælles holdning gør det m uligt at sikre overholdelsen af paragraffen om rim elige arbejdsnorm er, inklusive respekt for de gældende kollektive aftaler, lige m uligheder, ikke-forskelsbehandling, og generel overensstem m else m ed m ålsæt ningerne for EU s socialpolit ik og polit ik i forbindelse m ed bæredygtig udvikling. Verdenstopm ødet om bæredygt ig udvikling i Johannesburg i august vil være en af de m est afgørende int ernat ionale begivenheder under det danske EU-form andskab, og EFS glæder sig over m uligheden for at deltage som observatør i EU s delegat ion. EU s holdning vil blive besluttet på Det Europæiske Råd i Sevilla, og EFS har understreget (se den vedhæft ede resolut ion) vigt igheden af, at EU spiller en aktiv rolle i oprettelsen af en strategi for bæredygt ig udvikling. Form ålet m ed dett e er, opnå resultat er på verdenstopm ødet, som konkret kan bruges i forbindelse m ed de store forskelle i indkom ster m ellem Nord og Syd, anvendelsen af ressourcer og m iljøet, sam t det presserende behov for at nedsætte gæld, bekæm pe fattigdom og frem m e social udvikling. EFS er helt enig i, at der er brug for et system for global styring, som kan inkorporere alle tre dim ensioner af en strategi for bæredygt ig udvikling; den økonom iske, sociale og m ilj øm æssige dim ension. Det øgede andel af direkte bistand, investeringer i m ilj øvenlige teknologier og adgang t il tjenesteydelser af alm en interesse bør frem m es for at få strat egien t il at fungere. En sådan strategi kan kun lykkes, hvis m an anerkender arbejdstagernes sociale rett igheder og arbejdstagernes og arbejdsm arkedets part ers rolle. 6RFLDOGLDORJDUEHMGVWDJHUHVUHWWLJKHGHURJVRFLDOSROLWLN Arbejdsm arkedets part ers rolle og social dialog vil være et cent ralt tem a under det danske EU-form andskab, bl.a. pga. de verserende høringer om EU- init iat iver og aktivit eter og bidrag fra arbejdsm arkedets parter i Europa, Kom m issionens nye m eddelelse om den sociale dialog i Europa, kravene i forbindelse m ed en succesfuld udvidelse og revisionen af den europæiske beskæftigelsesstrategi. I denne forbindelse ser EFS, udover de officielle m øder m ed arbej dsm arkedets parter i Europa, frem t il de forskellige konferencer og m øder, som vil finde sted under form andskabet.

6 6 De europæiske fagforeningers villighed og evne til at påtage sig deres ansvar som en af arbejdsm arkedets parter, inklusive færdiggørelsen af europæiske aftaler og im plem enteringen af Lissabon-strategien, er alm indeligt anerkendt. Et friskt eksem pel på dette er det bidrag t il den europæiske beskæft igelsesstrategi, som arbejdsm arkedets parter i Europa har bidraget m ed: ram m eaktioner vedrørende livslang udvikling af kom pet encer og kvalifikat ioner. Dette bør tages m ed i overvej elserne i forbindelse m ed im plem ent eringen af de foranst alt ninger, der er foreslået af Kom m issionen i dens m eddelelse Realiseringen af Europa som et om råde for livslang læring. Det danske EU- form andskab anm odes om at bakke op om, at arbejdsm arkedets parter i Europa for alvor involveres i tiltag, som sigter på øget sam arbejde om kring erhvervsuddannelserne. Yderm ere vil Kom m issionens direkt ivforslag om anerkendelsen af erhvervskvalifikationer blive diskuteret under det danske EU-form andskab. EFS opfordrer form andskabet t il at sikre sig, at arbejdsm arkedets parter bliver involveret i im plem enteringen af og opfølgningen på direktivet. Et andet eksem pel er de nu afsluttede forhandlinger m ellem arbejdsm arkedets parter i Europa om kring en aftale om telearbejde, som efter den endelige godkendelse fra de underskrivende parter, vil være den første aftale der er indgået under den frivillige ordning, som beskrevet i t raktatens art ikel EFS er fast besluttet på at bidrage t il at styrke arbejdsm arkedets part ers rolle. Aftalen om at udarbejde et flerårigt arbejdsprogram om kring social dialog, som skal vedt ages på et topm øde om social dialog under det danske form andskab, er et vigtigt skridt i denne ret ning. Det ville være en god m ulighed for arbejdsm arkedets parter i Europa, hvis dett e program kunne blive præsent eret på et socialt troj ka t opm øde i forbindelse m ed topm ødet i København i decem ber. Det vil ligeledes være et vigt igt elem ent, at der tages en beslutning om kring det foreslåede treparts Sam rådsudvalg for Vækst og Beskæftigelse. På trods af denne positive udvikling, skal EFS im idlert id endnu engang henlede opm ærksom heden på, at der eksisterer en ansvarsfordeling m ellem EU s institut ioner ( Rådet, Europa- Parlam entet og Kom m issionen) i forbindelse m ed im plem ent eringen af den sociale dagsorden i EU sam t udøvelsen af en høj kvalitet af styring fra EU. Dette er t ilfældet i Kom m issionens verserende pakke m ed init iativer af relevans for håndteringen af industrielle om struktureringer, inklusive lovgivning om kring overtagelsestilbud og kont rol m ed fusioner. Sam m en m ed de andre af arbej dsm arkedets parter i EU, undersøger EFS på nuværende t idspunkt m ulighederne for fælles init iat iver fra arbejdsm arkedets parter som et svar i forbindelse m ed høringsproceduren, som blev iværksat af Kom m issionen om kring de sociale aspekter ved erhvervsm æssig om strukturering. I kke desto m indre bør Kom m issionen og Rådet ikke udelukkende overlade ansvaret for dette om råde t il arbej dsm arkedets part er. Dette har EFS t idligere påpeget, og har frem lagt en række detaljerede forslag til en indsats fra Fællesskabet, ikke m indst i forbindelse m ed inform at ion og høringsrettigheder. Både i forbindelse m ed kom m ende direktivforslag om kring overtagelsestilbud og den verserende reform af lovgivningen om kring kontrol m ed fusioner, vil EFS underst rege, at

7 7 rett en til inform at ion og høring såvel som virkningen på beskæft igelsen skal tages m ed i betragt ning og inkluderes i bestem m elserne. Ligeledes anm oder EFS form andskabet om at støtt e og opprioritere iværksættelsen af en revision af direkt ivet om de europæiske sam arbejdsudvalg, i hvilken et af hovedform ålene er at udvide rækkevidden for og styrke rettighederne t il inform ation og høring i t ilfælde af om strukturering. EFS vil, i sam arbejde m ed sine danske fagforbund bidrage t il dett e ved at arrangere en stor konference, hvor m an vil sam le repræsentanter fra de europæiske sam arbejdsudvalg i hele Europa d novem ber i Århus. For hvad angår virksom hedernes sociale ansvar ( VSA), vil EFS gerne understrege, at dette ikke m å anses som en frivillig sag for virksom hederne, og at det skal placeres inden for ram m erne af et overordnet regelsæt, baseret på lovgivning og overenskom stforhandlinger. EFS opfordrer det danske EU-form andskab til at støtte og oppriorit ere diskussioner i Rådet om kring direktivforslaget om vikaransatte. Direktivet bør naturligvis indeholde en m eningsfuld forpligtelse til ligebehandling af vikaransatte. Yderm ere, som følge af en revision af Rådets direkt iv 76/ 207 om im plem ent eringen af princippet om ligebehandling af m ænd og kvinder, skal EFS bede form andskabet om støtte m ed henblik på at sikre konsekvens, og at der bliver foretaget en revision af relat erede direkt iver, såsom Rådets direkt iv om ligeløn. EFS glæder sig over Kom m issionens m eddelelse om en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og går ind for at styrke sundhedens og sikkerhedens rolle i den europæiske beskæftigelsesstrategi sam t dens m ainstream ing i forhold til de relevant e polit ikker i EU-regi. St rategien bør dog kom bineres m ed en konkret handlingsplan, og EFS beder form andskabet om at oppriorit ere vedtagelsen af en handlingsplan og en strategi under det danske form andskab. Der er t o vigt ige init iat iver, som bør tages m ed i handlingsplanen. Det ene er en udvidelse af anvendelsesom rådet for ram m edirekt ivet for sundhed og sikkerhed, så det også om fatter de selvstændige erhvervsdrivende. Det andet er EU-lovgivning, der kan finde anvendelse på de nye t yper risici, som især relaterer sig t il organisatoriske ændringer på arbejdspladsen. Sundhedsproblem er der relaterer sig t il sådanne ændringer, såsom sygdom m e i m uskulatur og skelet, er et stort og stadig voksende problem. Når m an skal fastlægge den europæiske strategi, er det også afgørende, at sikre at de m enneskelige og økonom iske ressourcer som EU har sat af t il sundhed og sikkerhed er tilstrækkelige.

8 8 4. EN FÆLLES I NDVANDRI NGS- OG ASYLPOLI TI K I EU EFS m ener, det er nødvendigt at fortsætte hurt igst m uligt m ed oprettelsen af en effektiv fælles indvandrings- og asylpolit ik i EU, idet m an søger at frem m e den sociale integrat ion af de involverede m ennesker i en ånd af solidaritet og respekt for m enneskerett igheder. Form andskabet bør derfor oppriorit ere en færdiggørelse af diskussionen og Kom m issionens forslag, som er del af den resultat m ålsætning som blev vedtaget ved t opm ødet i Tam pere og godkendt af Rådet, dvs. direktivets forslag angående: Betingelser for t rejdelandsstatsborgeres indrejse og ophold m ed henblik på beskæftigelse som lønm odtagere og udøvelse af selvstændig erhvervsvirksom hed, tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlændinge, og rett en til fam iliesam m enføring. EFS er overbevist om, at en fælles europæisk indvandringspolitik m ed klare regler er den bedste m åde, hvorpå m an kan undgå racism e og forskelsbehandling. EFS anerkender, at virksom hederne, arbejdsm arkedets part er og partnerskaber m ellem alle akt ører, inklusive de offentlige m yndigheder - og især am ter og kom m uner, alle har et ansvar for en vellykket og ordent lig integration af flygt ninge & indvandrere på arbejdsm arkedet. Overenskom stforhandlinger og aftaler m ellem arbej dsm arkedets parter er væsent lige værkt øjer i denne sam m enhæng. Den t ilgang EFS s danske forbund har valgt, er et godt eksem pel på, hvordan m an kan anvende og respektere disse værkt øj er. 5. FORENI NGEN AF EUROPA EFS m ener, at udvidelsen er en enestående og historisk m ulighed for at sam le folkeslagene i Europa om kring grundlæggende dem okrat iske værdier. Den vil sikre fred og polit isk stabilitet i Europa, og frem m e økonom iske og sociale frem skridt, sam tidig m ed at den vil forbedre leve- og arbej dsvilkårene. EFS er enig i, at det vil være afgørende at overholde t idsplanen og konkludere optagelsesforhandlingerne på tilfredsstillende vis under det danske form andskab, idet m an involverer så m ange ansøgerlande som m uligt i processen. Udover afslutningen på forhandlingerne om de retsprincipper, der er gældende fællesskabsret, vil EFS gerne pointere, at en vellykket udvidelses- og foreningsproces afhænger af ført iltrædelsespolitikken sam t de m edfølgende og supplerende tiltag. Sådanne t iltag er ikke m indst relevante i forbindelse m ed arbejdsm arkedet og den sociale dialog, og overordnet set også, når m an skal frem m e initiat iver t il at udvikle og sikre grundlaget for den europæiske sociale m odel i ansøgerlandene. For at kunne nå at opfylde de økonom iske, sociale og regionale sam hørighedsfrem m ende m ålsætninger, som skal afspejle det grundlæggende EU-princip solidarit et, m å m an være specielt opm ærksom på grænseregionerne. Det gælder især deres infrastruktur, strukturelle politikker for regional udvikling og lokale og regionale beskæft igelsespagter, som sigt er på at øge beskæft igelsen. Dette er især vigtigt set i lyset af sit uationen og den aftale, der blev

9 9 opnået under t iltrædelsesforhandlingerne om kring en overgangsperiode m ed fri bevægelighed for arbej dstagerne. Eft ersom EFS s holdning til overgangsperioder er, at hvis de ikke kan undgås, bør de være så fleksible som m uligt, og være passende i forhold til den økonom iske og sociale sit uation, ser EFS disse støtteforanstalt ninger som en posit iv m ulighed for en tidligere opfyldelse af bet ingelserne for afslut ningen på en overgangsperiode. EFS vil sam tidig påpege nødvendigheden af, at m an sikrer, at m an har tilstrækkelige økonom iske ressourcer fra EU. Sam tidig vil EFS påpege, at m an bør overvej e spørgsm ålet om sikringen af t ilstrækkelige ressourcer fra strukt ur- og sam hørighedsfonde, idet m an holder de vedtagne t idsplaner for øj e, og spørgsm ålet om hvorvidt en sådan øgning vil være t ilstrækkeligt til at sikre en effekt iv og vellykket forening og udvidelse. Yderm ere opfordrer EFS til, at m an opretter en specifik ordning m ed det form ål at støtte ansøgerlandene i im plem ent eringen af direktiverne om kring sikkerhed og sundhed, (som udgør en stor del af EU s gældende fællesskabsret ). EFS erklærer sig enig i, at det er vigtigt at involvere ansøgerlandene i de eksisterende processer på det europæiske arbejdsm arked og i forbindelse m ed socialpolit ikken og at skabe en forbindelse m ellem ansøgerlandene og arbejdsm arkedets parter. EFS glæder sig over de t iltag, der er taget i denne forbindelse. Et eksem pel på dette, er den proakt ive frem gangsm åde i forbindelse m ed deltagelsen i den fælles europæiske beskæft igelsesstrategi og den ny strat egi for social beskyttelse. Udviklingen af en social dialog og gode sociale forhold og arbejdsm arkedsforhold er væsentlig for alle dem okrat iske sam fund, og er en grundsten i den europæiske sociale m odel. Det er derfor en vigt ig opgave i forbindelse m ed optagelsesprocessen, at frem m e udviklingen af en effekt iv social dialog, overenskom stforhandlinger og sociale sam rådsudvalg. Som det er anført i arbej dsm arkedets part ers fælles erklæring på Laeken topm ødet, er der et presserende behov for, m ed hjælp fra arbejdsm arkedets parter i Europa, at udvikle et fuldstændigt integreret program for teknisk bistand t il arbejdsm arkedet s parter i ansøgerlandene for at frem m e udviklingen af stærke og selvstyrende fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, som er i stand t il at engagere sig fuldt ud i den sociale dialog i Europa, så snart deres lande tilt ræder den Europæiske Union. I denne sam m enhæng glæder ESF sig over de forskellige initiativer, der er organiseret inden for ram m erne af form andskabet, inklusive konferencen om kring den sociale dialog: Part nerskab/ t repartssam arbejde i et udvidet EU, som skal afholdes i Danm ark i okt ober. EFS gentager også sit forslag om, at repræsent anter for ansøgerlandene skal inddrages som observatører i de af EU s rådgivende udvalg, hvor arbejdsm arkedets parter er repræsent eret. EFS glæder sig over de frem skridt, m an har gj ort på det te om råde. Endelig understreger EFS nødvendigheden af, at Den Europæiske Union handler på en sådan m åde, at lande som endnu ikke opfylder betingelserne for m edlem skab, m odtager den fornødne hjælp så hurt igt som m uligt i forberedelsesfasen.

EFS hilser vedtagelsen af princippet om om vendt bevisbyrde velkom m en og kan kraftigt tilslutte sig denne vedtagelse.

EFS hilser vedtagelsen af princippet om om vendt bevisbyrde velkom m en og kan kraftigt tilslutte sig denne vedtagelse. ()6HUNO ULQJRPGHQIRUHVOnHGH UHIRUPDI(8 VNHPLNDOLHSROLWLN5($&+ (UNO ULQJYHGWDJHWDI()6 (NVHNXWLYNRPLWpL%UX[HOOHVG PDUWV 162 EØF Lovforslaget om REACH (Registrering, Evaluering and Aut orisation af Kem ikalier)

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Opstartsfasen i proj ektet 'på vej m od den bæredygt ige arbej dsplads' 1. 'kogebog' St øttet af EU s Socialfond DBA- proj ektet er st øttet af af EU- socialfonden

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør 'HXGVDWWHSnGDJVRUGHQHQ - om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør To skridt for rum m elighed 1) Virksom heden beslutter sig for at gøre noget Eksem

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at Tale: Hans Halvorsen Anledning: LO s klimakonference 3. dec. i København Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at nå frem til en forpligtende aftale her i København.

Læs mere

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 2SO JWLOSDQHOGHEDWRPXQJHRJQ\DQVDWWH Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september 2009 - i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 1. Hvad ved vi om unge og nyansattes arbejdsmiljø?

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I Park I I I Nyt, decem ber 2004 1. Hjem m eside 2. Web-speed og t elefoni 3. Dato for ordinær generalforsam ling 4. Storskrald i 2005 5. Udskiftning af punkt erede term oruder 6. Stadig flasker i affaldsposer

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft en god løsning?

Udenlandsk arbejdskraft en god løsning? Udenlandsk arbejdskraft en god løsning? Nikolaj Malchow-Møller, Centre for Econom ic and Business Research ( CEBR) 9. m aj 2007 Baggrund > Historisk lav ledighed i Danm ark > EU- udvidelse( r) > 1. m aj

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH )RURUG 2 6DPPHQIDWQLQJ 3,QGOHGQLQJ 4 1.1. Organisering 4 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6 'HWUHUHJLRQHU 8 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 2.2.

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

%LODJ. Støttet af EU s Socialfond

%LODJ. Støttet af EU s Socialfond %LODJ %HVNULYHOVHDIY UNW MHU WLODWVNDEHGLDORJRPE UHG\JWLJKHG Støttet af EU s Socialfond ,QGKROG *HQHUHOOHY UNW MHU Dialogkonferencer... 5 Frem t idsværksted... 7 Eksperim entariet... 8 Kortm et oden...

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere