KORT FORTALT. Finansministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT FORTALT. Finansministeriet"

Transkript

1 KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaomr ådets beboere Finansministeriet SEPTEMBER 2006

2

3 INDHOLD INTRODUKTION Tilbuddet kort fortalt Den almene boligorganisation Boliger der ikke indgår i den almene boligorganisation Udlejning af lokaler til fælles aktiviteter,. kulturelle og sociale aktiviteter samt erhverv Istandsættelse af de gamle kasernebygninger Genopretning af voldanlægget. og afvikling af bygninger på volden Nybyggeri Den samlede økonomi Proces og tidsplan

4

5 INTRODUKTION Denne pjece indeholder en kort præsentation af statens tilbud til Christianiaområdets beboere om udmøntning af christianialoven fra Tilbuddet er udarbejdet af Slots- og Ejendomsstyrelsen efter drøftelser med Christianias Forhandlingsgruppe, beboernes advokat og KAB Bygge- og Boligadministration, der har fungeret som forhandlingsgruppens rådgiver. Tilbuddet er fremsat under forbehold for Finansudvalgets godkendelse. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

6 Tilbuddet kort fortalt Den ændrede christianialov blev i juni 2004 vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Tilbuddet er en direkte udmøntning af loven og danner grundlaget for, at Christianiaområdet kan udvikles som et åbent og rekreativt område til glæde for områdets beboere, andre københavnere og befolkningen i øvrigt. I overensstemmelse med formålene bag ændringsloven, indebærer tilbuddet følgende: En almen boligorganisation overtager en stor del af boligerne på området. En fond kan administrere bygninger, der indeholder erhverv, sociale tilbud, kulturaktiviteter og fællesformål. De gamle kasernebygninger istandsættes. Voldanlægget genoprettes og beskyttes. Alle, som ønsker at bo på Christianiaområdet, får lige mulighed for at leje en bolig. Boligerne skal udlejes efter et åbent og gennemskueligt system for tildeling af boliger. Der betales husleje efter almindeligt gældende principper. Nuværende beboere skal generelt have mulighed for at blive boende. De får derfor tilbudt en lavere husleje end kommende beboere. For erhvervslokaler skal betales en markedsmæssig husleje. De sociale og kulturelle aktiviteter kan videreføres, idet huslejen for lokaler, der benyttes til disse formål, bliver lavere end for erhvervslokaler. Beboere, hvis bygninger skal fjernes som led i genopretningen af voldanlægget, får tilbudt et nyt sted at bo og en økonomisk kompensation for selv at fjerne bygningerne. Det tilstræbes, at genhusningen kan ske på Christianiaområdet. Der opføres nybyggeri med et samlet etageareal på op til netto m 2 med blandede ejerog boligformer. De indtægter, staten får ved salg af bygninger og byggegrunde til nybyggeri, anvendes til genopretning af bygninger og af voldanlægget mv. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

7 Christianiaområdets beboere har fået et tilbud om den fremtidige udvikling af området I denne pjece præsenteres de vigtigste elementer i tilbuddet. Først gennemgås oprettelsen af en almen boligorganisation, dernæst beskrives betydningen af tilbuddet for resten af Christianiaområdets boliger. Herefter følger et afsnit om betydningen af tilbuddet for områdets erhvervsmæssige, kulturelle og sociale aktiviteter. Efterfølgende beskrives genopretningen af både bygninger og fortidsmindet, og afslutningsvis gennemgås kort økonomien i det samlede tilbud samt opførelsen af nybyggeri. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

8 Den almene boligorganisation Slots- og Ejendomsstyrelsen tilbyder, at en almen boligorganisation kan overtage hovedparten af boligerne i de tidligere kasernebygninger. Bygningerne har et samlet etageareal på ca m 2. Etableringen af en almen boligorganisation indebærer, at beboerne i kraft af beboerdemokratiet får indflydelse på både drift og økonomi. For at tilgodese Christianiaområdets forhold er staten indstillet på, at almenboliglovens muligheder for forsøgsordninger kan anvendes vedrørende krav til boligernes indretning og størrelse, fordeling af husleje på de enkelte boliger, organisatoriske forhold og vedligeholdelsesregler. En almen boligorganisation overtager hovedparten af boligerne på området For at tilgodese hensynet til, at de nuværende beboere skal kunne blive boende, får disse beboere tilbudt en lavere husleje end kommende beboere. Beregningseksempler viser, at ved et realistisk driftsbudget skal beboerne det første år betale ca. 420 kr. pr. m 2. I takt med istandsættelsen af tag, facader og grundinstallationer mv. forøges huslejen til et endeligt niveau på ca. 660 kr. pr. m 2 (2006-niveau). For en bolig på 75 m 2 inkl. fællesarealer mv. vil det svare til en månedlig husleje på ca kr. det første år og ca kr. efter istandsættelse. Det bemærkes, at istandsættelsen som udgangspunkt ikke omfatter modernisering, herunder køkken, bad og toiletfaciliteter. For nye beboere i boligorganisationen viser beregningseksemplerne, at huslejen vil stige fra ca. 527 kr. pr. m 2 til ca. 800 kr. pr. m 2 efter istandsættelse af tag, facader og grundinstallationer mv. For en bolig på 75 m 2 inkl. fællesarealer mv. vil det svare til en månedlig husleje på ca kr. det første år og ca kr. efter istandsættelse. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

9 Den lavere husleje for nuværende beboere finansieres ved, at den almene boligorganisation for disse beboere betaler en lavere årlig ydelse på et statsligt lån til købet af kasernebygningerne. Ydelsen stiger, efterhånden som de nuværende beboere fraflytter. Den årlige ydelse reguleres hvert år i forhold til andelen af de nuværende beboere, der er fraflyttet i årets løb, og i forhold til opfyldelsen af en plan for istandsættelsen af bygningerne på tag og facader samt tekniske grundinstallationer mv. Staten forudsætter, at istandsættelsen sker inden for otte år. Tilbuddet om reduceret ydelse på lånet til købet af bygningerne forudsætter, at en ny lokalplan giver mulighed for salg af byggegrunde med et samlet etageareal på netto m 2. Beregningen af de ovennævnte huslejeniveauer er baseret på det driftsbudget og de istandsættelsesudgifter og finansieringsformer, der er lagt til grund af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Afhængig af boligorganisationens prioriteringer og faktiske omkostninger kan huslejen derfor blive både højere og lavere. Boligtildelingen skal være åben og gennemskuelig Boligerne i den almene boligorganisation skal udlejes efter princippet om et åbent og gennemskueligt system. Boligerne skal alene udlejes på baggrund af anciennitet på en generel og åben venteliste. Nuværende beboere på Christianiaområdet, hvis boliger skal afvikles på kort eller længere sigt, vil blive tilbudt at lade sig opskrive på ventelisten, før den åbnes for andre. Den almene boligorganisation må ikke anvende fleksible udlejningsregler eller reglerne om bofællesskaber. Reglerne om bofællesskaber kan dog undtagelsesvist anvendes ved allerede eksisterende kollektiver. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

10 Boliger der ikke indgår i den almene boligorganisation Beboerne i de statsejendomme, som ikke overtages af den almene boligorganisation, skal leje af staten. Hvis de enkelte beboere ønsker det, kan de alternativt vælge at leje boligerne gennem en fond, som stiftes af Christianiaområdets beboere eller andre. På samme vis kan beboere i selvbyggerhuse, der kan blive liggende, leje jorden under bygningerne direkte af staten, alternativt gennem fonden. Beboere uden for den almene boligorganisation kan i stedet for at leje direkte af staten vælge at leje af en fond Huslejefastsættelsen skal ske efter almindeligt gældende regler. I lighed med huslejen for nuværende beboere i den almene boligorganisation, er Slots- og Ejendomsstyrelsen KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

11 indstillet på, at de nuværende beboere betaler en reduceret husleje. For arealet under selvbyggerhusene fastsættes jordlejen på baggrund af en ekstern sagkyndig vurdering af værdien af en byggeret på området. Boligerne skal udlejes efter et åbent og gennemskueligt system Boligerne skal udlejes efter princippet om et åbent og gennemskueligt system. Boligerne skal alene udlejes på baggrund af anciennitet på en generel og åben venteliste. Nuværende beboere på Christianiaområdet, hvis boliger skal afvikles på kort eller længere sigt, vil blive tilbudt at lade sig opskrive på ventelisten, før den åbnes for andre. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

12 Udlejning af lokaler til fælles aktiviteter, kulturelle og sociale aktiviteter samt erhverv Staten beholder ejerskabet til bygninger, der indeholder sociale og kulturelle aktiviteter samt erhverv Staten tilbyder, at de bygninger mv., der indeholder fælles aktiviteter, kulturelle og sociale aktiviteter samt erhverv, kan lejes af en fond, med henblik på videre fremleje af bygningerne til de enkelte brugere. De bygninger, fonden kan leje af staten, udgør ca etagemeter. Dertil kommer leje af grunden under ca etagemeter selvbyggerhuse, som rummer de samme aktiviteter. Ved huslejefastsættelsen for lokaler, der indeholder sociale og kulturelle aktiviteter, samt fælles aktiviteter, tages hensyn til, at disse aktiviteter kan fortsætte, og huslejen bliver således lavere for disse lokaler end for erhvervslokalerne. Lejeniveauet i bygninger med erhvervsmæssige formål baseres på en markedsmæssig vurdering. Der er endvidere taget hensyn til fondens administrations- og vedligeholdelsesudgifter mv. og til, at de erhvervslignende aktiviteter i et vist omfang kan rumme kulturelle og sociale formål. En fond kan leje af staten og fremleje til de enkelte brugere 10 KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

13 KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere 11

14 Istandsættelse af de gamle kasernebygninger Tilbuddet indebærer istandsættelse af kasernebygningerne på Christianiaområdet. En del af bygningerne er efter mange års manglende vedligeholdelse nedslidte, og der er konstateret råd og svampeangreb i flere bygninger. Istandsættelsen af tage, facader, indvendige grundinstallationer, brandsikring samt udbedring af sikkerhedsog sundhedsmæssige forhold i øvrigt er, på baggrund af bygningssyn, vurderet til at koste ca. 290 mio. kr. ex. moms. Istandsættelsen omfatter ikke egentlig modernisering, herunder køkken, bad og toiletfaciliteter. De gamle kasernebygninger skal istandsættes En række kasernebygninger på Christianiaområdet havde tidligere så høj bevaringsværdi, at de indtil christianialoven fra 1989 var fredede. 12 KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

15 Med christianialoven fra 2004 er bygningsfredningsloven igen gældende for området. Mange af de tidligere fredede bygninger er i de sidste årtier forfaldet. Der er derfor kun 12 af de 24 tidligere fredede bygninger, der forventes at blive fredet på ny. Istandsættelsen af disse bygninger bliver højt prioriteret. Slots- og Ejendomsstyrelsen har til hensigt i løbet af de kommende fem år at istandsætte de bygninger, der kan udlejes af staten til fonden. Den samlede istandsættelse sker inden for en udgiftsramme på 92 mio. kr. ex. moms. Istandsættelse udover dette niveau skal dækkes af en forøget lejebetaling. Den almene boligorganisation skal sørge for, at der sker en istandsættelse af samtlige de bygninger, som boligorganisationen overtager. Udgifterne til istandsættelsen er betydelige og forventes at udgøre ca. 251 mio. kr. inkl. moms. Udover at istandsættelsesudgifterne omfattes af nybyggeristøttereglerne i almenboligloven, har staten taget højde for istandsættelsesbehovet ved fastlæggelsen af salgsprisen for bygningerne og ved at tilbyde, at købet af bygningerne kan finansieres ved et 40-årigt statslån. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere 13

16 Genopretning af voldanlægget og afvikling af bygninger på volden Fæstningsanlægget Christianshavns Vold er et af landets mest monumentale fortidsminder og fremstår på trods af sin beliggenhed midt i København bemærkelsesværdigt intakt. Store dele af fortidsmindet ligger på Christianiaområdet. Det er bestemt i christianialoven, at voldanlægget skal genoprettes som et samlet rekreativt, landskabeligt område under hensyntagen til fortidsmindets historiske udformning. Slotsog Ejendomsstyrelsen har udarbejdet en udviklingsplan for genopretningen af voldanlægget. Planen er udarbejdet inden for de rammer, der er beskrevet i christianialoven og i Christianiaudvalgets helhedsplan fra Voldanlægget skal genoprettes Udviklingsplanens mål er at skabe sammenhæng mellem Christianiaområdets vold og de tilstødende dele af Christianshavns Volds hovedvold samt sikre beskyttelsen og plejen af voldanlægget til gavn for såvel beboerne på Christianiaområdet som den øvrige befolkning. Et bredt flertal i Folketinget har ved vedtagelsen af christianialoven fra 2004 besluttet, at en del af det ikke-bevaringsværdige byggeri på det historiske voldanlæg skal fjernes som led i genopretningen. Der skal derfor afvikles 58 bygninger på kort sigt, heraf 32 boliger. Afviklingen skal ske i begyndelsen af Udvalgte bygninger skal fjernes fra volden, og beboerne genhuses Beboerne i de boliger, der skal afvikles, vil blive tilbudt en kompensation for selv at fjerne bygningerne. Kompensationen vil være på mellem og kr. afhængigt af boligens størrelse. Det er et hensyn, at beboerne, som skal fraflytte deres bolig i forbindelse med istandsættelse af bygninger og voldanlæg, genhuses på Christianiaområdet. Det indgår i tilbuddet, at staten, fonden, den almene boligorganisation samt eventuelt andre boligudlejere har et fælles ansvar for genhusning. 14 KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

17 Staten er indstillet på, at der kan opføres genhusningsboliger på Christianiaområdet. Da et genhusningsbyggeri ikke kan være færdigt, før de første bygninger på volden fjernes, er der behov for midlertidig genhusning af beboere andre steder. Den midlertidige genhusning skal, i det omfang det er muligt, ske på Christianiaområdet. Et genhusningsbyggeri kan opføres på Christianiaområdet Nuværende Visualisering KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere 15

18 Nybyggeri Statens udgifter og indtægter ved omdannelsen af Christianiaområdet skal efter christianialoven balancere. Statens udgifter til blandt andet istandsættelse af bygninger og genopretning af voldanlægget skal dækkes af indtægter ved salg af eksisterende bygninger og byggegrunde til nybyggeri. Nybyggeri er en forudsætning for den samlede økonomi Det er i christianialoven vurderet, at der i den bymæssige del af Christianiaområdet kan opføres nybyggeri med et etageareal på netto m 2 uden at bryde med områdets åbne kasernestruktur. I overensstemmelse hermed har Slotsog Ejendomsstyrelsen vurderet, at der er behov for salg af byggegrunde til nybyggeri med et etageareal på netto m 2. Som udgangspunkt sælges kun det antal byggeretter, der er nødvendigt for at sikre finansiering af statens udgifter. Nybyggeriet skal målrettes et bredt udsnit af befolkningen og indeholde blandede ejerformer, f.eks. ejerboliger, andelsboliger og almene boliger. Byggeriet skal samtidig give mulighed for genhusning af beboere, hvis boliger skal afvikles, og blandede boligformer tilpasset lokalområdets behov for at sikre egnede boliger til alle aldersgrupper, herunder boliger til ældre og studerende og andre grupper, som der i dag ikke er boligtilbud til på Christianiaområdet Christianiaområdet er omfattet af den almindelige planlovgivning. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan, som understøtter den fremtidige udvikling på området og danner grundlag for nybyggeri. Byggeriet skal tage hensyn til de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier 16 KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

19 Nybyggeriet skal tage hensyn til Christianiaområdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Salget af de enkelte byggegrunde kan ske på baggrund af projektkonkurrencer, hvor f.eks. salgspris, arkitektur og boligformer kan indgå som overordnede konkurrenceparametre. Ved salg af enkelte byggegrunde kan der stilles krav om, at projekterne gennemføres med vægt på boligernes arkitektur og bæredygtighed. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere 17

20 Den samlede økonomi Som nævnt ovenfor er det en forudsætning, at udviklingen af Christianiaområdet økonomisk skal hvile i sig selv. Omdannelsen skal økonomisk hvile i sig selv Udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, som giver mulighed for salg af byggegrunde til nybyggeri med et samlet etageareal på netto m 2, er derfor en økonomisk grundpille for, at denne balance opretholdes. Ligeledes er salget af bygninger til den almene boligorganisation en væsentlig indtægtspost. Tabellen på næste side viser en oversigt over den samlede økonomi. Som det fremgår af tabellen, svarer indtægterne fra salget af byggegrunde og salg af bygninger til den almene boligorganisation til udgifter til genopretning 18 KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

21 af de statslige kasernebygninger og fortidsmindet samt statens bidrag til ydelse på lånet til de nuværende beboere. Dertil kommer et beløb til øvrige udgifter. Udgifterne skal dækkes af indtægter fra salg af bygninger og byggegrunde Alt i alt forventes både statens udgifter og indtægter at beløbe sig til ca. 224 mio. kr. Forventede indtægter og udgifter ved udviklingen af Christianiaområdet Statslige indtægter: Mio. kr. Salg af bygninger til en almen boligorganisation 80 Salg af byggeretter til nybyggeri 144 Samlet indtægt 224 Statslige udgifter: Mio. kr. Genopretning af voldanlægget 30 Istandsættelse af statens bygninger 92 Øvrige udgifter, herunder kompensation til beboere, hvis boliger skal afvikles, udgifter til genhusning, opretning af forsyningsnet og reserve til uforudsete udgifter. 47 Statens forventede andel af ydelse på lån til den almene boligorganisations køb af bygninger 55 Samlet udgift 224 Anm.: Der er forudsat 3 pct. fraflytning af nuværende beboere pr. år. KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere 19

22 Proces og tidsplan Christianiaområdets beboere skal inden den 15. november 2006 beslutte, om de vil acceptere statens tilbud Den almene boligorganisation forventes at være stiftet 1. juli 2007 Fonden skal være endeligt stiftet og registreret senest den 1. februar 2007 Istandsættelsen skal foretages inden for en periode på otte år efter overtagelsen af bygningerne i den almene boligorganisation Genopretning af voldanlægget begynder i slutningen af 2006 Fjernelse af bygninger på voldanlægget vil ske fra begyndelsen af KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaområdets beboere

23 Udgivet af Slots- og Ejendomsstyrelsen September 2006 ISBN Elektronisk ISBN Oplag Design BGRAPHIC Tekst Slots- og Ejendomsstyrelsen Foto Slots- og Ejendomsstyrelsen, Opland Landskabsarkitekter, COWI A/S og BGRAPHIC, hvis ikke andet er angivet. Tryk PrePress Nord

24 Finansministeriet Slots- og Ejendomsstyrelsen Løngangstræde København K Tlf.:

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Aftaleudkastet afspejler de førte drøftelser og er ikke godkendt af det politiske niveau UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET. Finansministeriet

UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET. Finansministeriet UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET Finansministeriet SEPTEMBER 2006 UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET INDHOLD 1. Indledning.........................................

Læs mere

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau Notat 25. september 2008 Udvikling af Christianias udspil 9. september 2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen er af finansministeren i brev af 11. september 2008 blevet bedt om at vurdere Christianias udspil

Læs mere

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves.

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. Forslag til lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet 1 Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. 2 Loven træder i kraft 15. juli 2013. 1. Indledning Bemærkninger

Læs mere

MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD FORORD............................................... 5 STATENS TILBUD AF 26. SEPTEMBER 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet Lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

En mulig vej for Christiania. - som fond og almen boligorganisation

En mulig vej for Christiania. - som fond og almen boligorganisation En mulig vej for Christiania - som fond og almen boligorganisation En mulig vej for Christiania - som fond og almen boligorganisation En mulig vej for Christiania - som fond og almen boligorganisation

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania

Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania VEDTÆGTER for Fonden Fristaden Christiania Fondens navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Fristaden Christiania. 2. Fondens hjemsted er Københavns

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia...

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia... Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl. 19.00 i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse 1. Permatopia... 2 Bilag 1: Hensigtserklæring...

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Økonomiudvalget

Mødesagsfremstilling. Økonomiudvalget Mødesagsfremstilling Fællesforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-04-2007 Dato: 30-03-2007 Sag nr.: ØU 89 Sagsbehandler: Jane Slott Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D.

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D. AFDELING 21 Råderetsregler 2006 Karpedam 2 A - D. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER DECEMBER 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 10 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 10 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMRÅDET. Finansministeriet Maj 2005

FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMRÅDET. Finansministeriet Maj 2005 Finansministeriet Maj 2005 FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMRÅDET Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet Kapitel 1 Indledende betragtninger... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Revision af anlæg og budgetforslag til budget

Revision af anlæg og budgetforslag til budget Furesø Kommune Økonomiafdelingen Økonomiudvalget Revision af anlæg og budgetforslag til budget 20082011 ØU 200 Salg af Eversgrunden, matr.nr. 14bv m.fl. Farum By Økonomiske konsekvenser i Budget 2008 og

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10 Afgjort den 3. juni 2010 138 Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere