Evaluering. Projekt VUK-Gaia. Evaluering af et fælles STU-projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Projekt VUK-Gaia. Evaluering af et fælles STU-projekt"

Transkript

1 1 Evaluering af Projekt VUK-Gaia Evaluering af et fælles STU-projekt Kurt V Vinterhøj Specialpædagogisk konsulent April 2010

2 2 I Indledning Denne rapport beskriver resultatet af en evaluering af et samarbejde om et fælles undervisningsforløb mellem Voksenskolen for Uddannelse og Kommunikation i Aalborg Kommune (VUK), boformen Gaia i Hjallerup(Gaia) under Brønderslev Kommune samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune. Samarbejdsprojektets formål har været at etablere en særlig tilrettelagt undervisning (STU) for 6 unge i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov nr. 564 af 6.juni 2007 med tilhørende Bekendtgørelse nr. 974 af 19.juli unge med udviklingshæmning og yderligere funktionsnedsættelser deltager i dette særligt tilrettelagte undervisningsforløb. Undervisningens 3-årige forløb startede i august 2009 med et 12 ugers afklaringsforløb efterfulgt af den særligt tilrettelagte undervisning fra oktober måned og frem til evalueringen i marts De 3 samarbejdspartnere har ønsket at undervisningen evalueres i marts 2010 for at vurdere undervisningens effekt på elevernes læring, og for at vurdere elevernes tilfredshed med undervisningen. Se nærmere om evalueringens indhold og metode i senere afsnit. II Undervisningens organisering og omfang Samarbejdsaftalen mellem VUK og Gaia beskriver uddannelsens formål, indhold og tilrettelæggelse. Et indledende afklarings- og udredningsforløb på 12 uger varetages af VUK, der afdækker elevernes kompetencer på følgende områder: kognitive-, kommunikative-, skolefaglige-, praktiske-, personlige- og sociale kompetencer i forbindelse med undervisningen eller ved særlige screeninger eller skolefaglige tests. Afklaring af elevernes uddannelsesønsker sker i et samarbejde mellem Gaia og VUK. UU udarbejder herefter en uddannelsesplan for hver enkelt elev i STUforløbet. Uddannelsesplanen bygger på den enkelte elevs kompetencer og ressourcer, og udgør grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplan, der beskriver STU-forløbets indhold og omfang.

3 3 Samarbejdsaftalen mellem VUK og Gaia fastslår at uddannelsen tilrettelægges så den: I videst mulige omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser Udgør et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter herunder praktik. Ifølge aftalen fordeles undervisningens elementer mellem VUK og Gaia således: Undervisning vil fortrinsvis blive varetaget af VUK. Træning, praktiske aktiviteter og praktik varetages fortrinsvis af Gaia VUK er ansvarlig for udarbejdelse af den individuelle undervisningsplan, mens Gaia er ansvarlig for udarbejdelse af en handleplan for hver af de unge med beskrivelse af mål for træningsaktiviteter, praktiske aktiviteter og praktik. Undervisningstiden pr år er fastsat til 840 timer fordelt på 40 uger med 28 lektioner á 45 minutter per uge. Heraf udgør undervisningen på VUK 10,5 timer om ugen fordelt på 3 skoledage. Træning, praktiske aktiviteter og praktik varetages af Gaia og udgør ligeledes 10,5 timer om ugen der bliver fordelt på 2 dage. Der oprettes fra skoleårets start et hold med de 6 elever fra Gaia. Ved aktiviteter hvor det skønnes, at en elev har fordel af at blive undervist på andre hold, vil eleven blive flyttet til et sådant hold. Undervisningen på VUK varetages af 1 lærer. Desuden er ansat en praktisk medhjælper til personlig hjælp til de unge i 14 timer om ugen. Træning og andre aktiviteter på Gaia varetages af pædagoger herunder de unges kontaktpersoner.

4 4 III Evalueringens indhold og metode Evalueringen er gennemført som en skolebaseret vurdering, hvilket også gælder for evalueringen af boformens træning og praktiske aktiviteter inklusive praktik. Evalueringens omfatter: En effektevaluering, der foretages som en delvurdering af undervisningens effekt efter elevernes afklaringsforløb samt godt 3 måneders særlig tilrettelagt undervisning. Evalueringen tager afsæt i lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Samarbejdsaftalen mellem VUK og Gaia, rapport om de unges kompetencer og ressourcer fra afklaringsforløbet, mål for elevernes undervisning på VUK og Gaia som beskrevet i elevernes individuelle undervisningsplaner samt handleplaner samt lærers og pædagogers egen evaluering af undervisningen. En brugertilfredshedsevaluering, der gennemføres som kombination af individuelle interviews og gruppeinterviews af de 6 elever/beboere ud fra spørgsmål i en interviewguide. En evaluering af samarbejdsprojektets faglige og sociale aspekter ved brug af Delphi-metoden, hvor samarbejdsprojektets deltagere skal formulere og diskutere stærke og svage sider ved projektet. Evalueringskriterier for effektevalueringen Nedenstående kvalitetskriterier har været evaluators referenceramme i vurderingen af effekten af STU undervisningen i VUK- Gaia projektet. Kriterierne er opstillet og godkendt af en intern evalueringsgruppe. Kriterierne udspringer af specialpædagogiske- og pædagogiske erfaringer og holdninger: Der bør være sammenhæng mellem kompetencer og ressourcer nævnt i afklarings- og udredningsrapporten, uddannelsesplanen, den individuelle undervisningsplan/handlingsplan for skole og bolig samt skolens og boligens selvevaluering af undervisning, træning og praktik. Der skal foretages en udredning af elevens kompetencer og ressourcer på det kognitive-, sociale-, emotionelle- og faglige område, ligesom aktiviteter i dagligdagen, specielle færdigheder og interesser udredes. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan/handlingsplan med afsæt i elevens kompetencer, ressourcer og færdigheder.

5 5 Målene i de individuelle undervisningsplaner/handleplaner bør være konkrete, evaluerbare og tidsbestemte. De opstillede mål evalueres og revideres løbende. Eleven eller pårørende skal være involveret i udarbejdelsen af elevplanen og uddannelsesplanen, herunder i beskrivelsen af undervisningens mål og indhold. Klasse- eller holdsammensætning skal afspejle den enkelte elevs forudsætninger og behov. Intern evalueringsgruppe: Der har været etableret en intern evalueringsgruppe, som har deltaget i fastsættelse af evalueringskriterier og drøftelse af relevante spørgsmål for evalueringen.

6 6 IV Evaluering af elevplaner og handleplaner Evalueringen tager afsæt i VUK s elevplaner med de beskrevne mål samt lærerens egen evaluering heraf foretaget i marts Desuden foretages en vurdering af Gaias opstillede mål og pædagogernes evaluering heraf for træning og praktik beskrevet i beboernes handleplaner. Elev A Mål i elevplan 1. Identitet. 2. Kommunikation. 3. Fysik/motorik. 4. Matematik/logik. A deltager i undervisningen i gruppe U 2,5 timer om ugen. Mål for hjemmedag 1. Styre arbejdsgangen, tage initiativ og handle efter planen. 2. At A uden opfordring henter rengøringsremedier og begynder arbejdet. Evaluering i elevplan Ad1:Målene endnu ikke nået, men på vej. Ad2:God fremgang i 3 af de opstillede mål. Ad 3:Har virkelig lavet forbedringer på konditionsområdet. Arbejder mod øvrige mål. Ad 4: Regner lette plusstykker og tælleopgaver. Evaluering af hjemmedag Ad 1:Målet er nået, og A guider personalet Ad 2: På vej til at A får rollen som leder. A trives bedre på hjemmedagen. Mål for praktik Evaluering af praktik 1. Skabe viden om og forståelse af samfundsmæssige forhold. 2. Arbejde med emner, der har betydning for A s hverdag. A skal i praksis opleve en virksomhed og følge en arbejdsproces. Aktivere alle sanser i oplevelserne. Praktikholdet har gennem efterår og vinter arbejdet med 2 længerevarende emner: grisens vej til bordet og kunst. Den samlede konklusion er, at A som de andre har fået viden og indsigt i de forskellige arbejdsgange gennem gode sansemæssige oplevelser og samtale om emnerne.

7 7 Elev B Mål i elevplan 1. Identitet. 2. Kommunikation. 3. Fysik/motorik. 4. Matematik/logik. Mål for hjemmedag 1. At B i højere grad deltager i rengøring af egen lejlighed. 2. At B ved præcist hvad han skal. 3. At B involveres i udvælgelse af opgaverne. 4. At B bliver aktiv medspiller. Mål for praktik 3. Skabe viden om og forståelse af samfundsmæssige forhold. 4. Arbejde med emner, der har betydning for B s hverdag. B skal i praksis opleve en virksomhed og følge en arbejdsproces. 5. Aktivere alle sanser i Evaluering i elevplan Ad 1:På vej mod målene. Ad 2: De opstillede mål er ikke nået. Ad 3: Er godt i gang med træningen. Ad 4: Er meget glad for matematik/regning, og er i gang med lette additionsstykker og tælleopgaver. Evaluering af hjemmedag Fotos af før og efter oprydning har gjort B mere aktiv og interesseret. B fastsætter selv slutniveauet. De 4 valgte opgaver løses nogle gange omhyggeligt, andre gange overfladisk. Nogle gange arbejder C selvstændigt, andre gange nogenlunde men også overfladisk. Evaluering af praktik Praktikholdet har gennem efterår og vinter arbejdet med 2 længerevarende emner: grisens vej til bordet og kunst. Den samlede konklusion er, at B som de andre har fået viden og indsigt i de forskellige arbejdsgange gennem gode sansemæssige oplevelser og

8 8 oplevelserne. samtale om emnerne.

9 9 Elev C Mål i elevplan 1. Identitet. 2. Kommunikation. 3. Fysik/motorik. Evaluering i elevplan Ad 1: Godt på vej mod målene. Ad 2: C kommunikerer med flere ord om sin hverdag. Ad 3: Er i gang med træningsprogrammet. Mål for hjemmedag 1. At ændre C s indstilling til hjemmedagen, og give C succesoplevelser. 2. At kravene passer til C s formåen. 3. At C selvstændigt tager sengetøj af. 4. At C støvsuger de store flader. 5. At C ved hvad han skal. Evaluering af hjemmedag Ad 1: C s indstilling er blevet bedre. Ad 2: Fremgang. Personalet aftaler opgaverne med C. Ad 3, 4 og 5: Overskuelige opgaver, anerkendelse og ros har hjulpet inklusive et socialt element som kaffepause. Mål for praktik Evaluering af praktik 1. Skabe viden om og forståelse af samfundsmæssige forhold. 2. Arbejde med emner, der har betydning for C s hverdag. C skal i praksis opleve en virksomhed og følge en arbejdsproces. 3. Aktivere alle sanser i oplevelserne. Praktikholdet har gennem efterår og vinter arbejdet med 2 længerevarende emner: grisens vej til bordet og kunst. Den samlede konklusion er, at C som de andre har fået viden og indsigt i de forskellige arbejdsgange gennem gode sansemæssige oplevelser og samtale om emnerne.

10 10

11 11 Elev D Mål i elevplan 1. Identitet. 2. Kommunikation. 3. Fysik/motorik. Mål for hjemmedag 1. At D er positiv, når personalet kommer ind for at hjælpe. 2. At D selv går i gang. 3. At D selv kan udføre opgaverne 4. At D bliver glad for og glæder sig til hjemmedagen. Evaluering i elevplan Ad1:Kender de fleste af kroppens benævnelser. Ikke alle på PaceBlade (PB). Stor selvstændighed og vil selv. Ad 2: der er lagt billeder på PB, der støtter morgenrunden, og billeder på skrivebordet. Ikke helt så interesseret i PB som i begyndelsen. Ad 3:Meget motiveret og glad for styrketræning og motionscykel. Evaluering af hjemmedag Nej målene er ikke nået. Hjemmedag og rengøring er ikke D s favoritter. Han vil hellere sidde ved computeren. D kan klare alle rengøringsopgaver, når han først er kommet i gang. Mål for praktik 1. Skabe viden om og forståelse af samfundsmæssige forhold. 2. Arbejde med emner, der har betydning for D s hverdag. D skal i praksis opleve en virksomhed og følge en arbejdsproces. 3. Aktivere alle sanser i oplevelserne. Evaluering af praktik Praktikholdet har gennem efterår og vinter arbejdet med 2 længerevarende emner: grisens vej til bordet og kunst. Den samlede konklusion er, at D som de andre har fået viden og indsigt i de forskellige arbejdsgange gennem gode sansemæssige oplevelser og samtale om emnerne.

12 12 Elev E E modtager undervisning i Regnbuen og er i individuel praktik i Hjallerup. Mål i elevplan De overordnede mål dækker: Selvhjulpenhed og praksislæring i forhold til at anvende nye og allerede indlærte færdigheder i forhold til personlige-, kommunikative-, sociale - og faglige kompetencer. Mål for hjemmedag 1. At E hver gang i bad bruger sæbe/shampoo. 2. At E bruger deodorant. 3. At E skifter undertøj hver dag. 4. At E skifter håndklæde 2-3 gange om ugen og går ud med vasketøj samme dag. Evaluering i elevplan Der er opstillet 13 detaljerede delmål, som det er relevant at arbejde videre med, selv om der er fremskridt i E s arbejde. Evaluering af hjemmedag Der er helt sikkert sket fremskridt i forhold til hygiejnen. Det er blevet lidt bedre med at få underbukserne skiftet, strømperne er det gået lidt dårligere med, men t-shirten er blevet skiftet hver dag. Mål for praktik E er i individuel praktik i Super Best mandage fra kl Delmål: At lave en bog, der visualiserer og beskriver E s opgaver i Super Best. Evaluering af praktik Målet er ikke nået endnu, men en proces er undervejs. E er meget glad for og stolt over sin praktik.

13 13 Elev F F deltager i gruppe E 1 gang om ugen, og er i individuel praktik i Hjallerup. Mål i elevplan 1. Identitet. 2. Kommunikation. 3. Fysik/motorik. 4. Matematik/logik. Mål for hjemmedag 1. Rengøring. 2. Aktiviteter og oplevelser f.eks. fisketur, svømning, ud i naturen og motion. Evaluering i elevplan Ad 1: Udvikling på nogle af de 4 områder. Øver fortsat. Ad2: God udvikling. Ad 3: God udvikling, arbejder interesseret, og vil gerne konkurrere med sig selv. Ad 4: Glad for matematik i gruppe E, synes selv han er blevet bedre. Fremskridt i logik. Evaluering af hjemmedag Ad 1: Rengøring foretages fint. Ad 2: Målet er ikke nået. Der må opstilles nye mål, da F ikke kan nå oplevelsesture efter rengøring, da han skal til bowling om eftermiddagen. Mål for praktik At F bliver integreret på en arbejdsplads, og kan få et skånejob når skolegangen på VUK er afsluttet. Evaluering af praktik Arbejder mod målene for praktik. F virker tilpas med længde og hyppighed af dagene i maskinforretningen. F er glad for og stolt over sin praktik.

14 14 Delkonklusion Denne delkonklusion gælder for evaluering af VUK s elevplaner og Gaias handleplaner: Der er sket ny læring efter en målrettet undervisning, selv om de opstillede mål ikke alle er nået ved denne evaluering, men eleverne gør fremskridt Der sker også en læring ved aktiviteter, der ikke er opstillet i målsætningen. Det gælder f.eks. emnearbejderne, som eleverne fortæller om og ved uformel læring gennem samværet i gruppen. Både elever og personale bliver inspirerede af de 2 forskellige læringsmiljøer på henholdsvis VUK og Gaia. Fordelingen af undervisning, træning og praktik på henholdsvis VUK og Gaia anvender de 2 institutioners og personalers kompetencer på bedste måde. Af personalets evaluering kan man se, at de opstillede delmål har været for omfattende til at blive indfriet inden denne eksterne evaluering og derfor kan reformuleres. Personalets arbejde med SMTTE- modellen ser ud til at være en god model til brug for elevplaner og handleplaner.

15 15 V Evaluering af brugertilfredshed Som en delevaluering af VUK-Gaia projektet er der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse som et kvalitativt interview af hver af de 6 elever i projektet. Desuden er der foretaget et gruppeinterview for at komplettere brugernes synspunkter. Interviewene blev optaget på en bærbar computer, og fandt sted på Gaia, hvor eleverne bor. Elevernes kommunikative kompetencer er meget forskellige med hensyn til tale og forståelse af tale. Derfor vil kommunikationen blive støttet af billedkommunikation med smileys, og fotobogen fra Gaia om praktik. Efter indledende samtale følger spørgsmålene i denne interviewguide med en formulering, der passer i konteksten, og med en formulering de enkelte elever kan forstå. Svarene på spørgsmål 1 til 3 refererer til en skala fra 1-5, hvor 5 er det optimale. Spørgsmålene er varieret med udtryk som: glad for eller tilfreds med. Er du glad for at gå i skole på VUK? Elev A Elev B Elev C Elev D Elev E Elev F Som kommentarer siger eleverne: at jeg bliver træt, når dagen er lang; det er godt i skolen. Evaluators kommentar: Eleverne vælger sikkert og hurtigt en Smiley, og de er glade og tilfredse med skoletilbuddet. Er du glad for træningen på Gaia?

16 16 Udtrykket træning dækker over den træning af aktiviteter i dagliglivet (ADL), som sker på Gaia blandt andet på elevernes hjemmedag. På hjemmedagen er eleverne så ikke i skole eller i praktik, men kan træne daglige funktioner sammen med deres kontaktpædagog Elev A Elev B Elev C Elev D Elev E Elev F Elevernes kommentarer: det er frit ude og inde; fordi jeg gør rent; pædagogen laver sjov; jeg er lidt glad; det er bedst, det hele. Evaluators kommentar: Nogle elever giver udtryk for, at de praktiske gøremål ikke er så sjove, men de er nødvendige at lære. Er du glad for din praktik på Gaia? En gang om ugen er eleverne på praktik på en virksomhed eller de oplever den praktiske arbejdsverden ved besøg på virksomheder i området. Elev A Elev B Elev C Elev D Elev E Elev F Elevernes kommentarer: Det er godt at sætte varer på plads, og køre havetraktorer ind; godt at passe dyr og opleve; det er godt, men jeg kan jo ikke gå rundt; man tager det som det er; noget kedeligt.

17 17 Evaluators kommentarer: Eleverne er bestemt glade for praktik og virksomhedsbesøg med nye oplevelser. De synes de oplever og lærer noget nyt. Hvad er du mest glad for på Gaia? Elevernes svar: Det er svømning; personalet får 5; musik på mit eget værelse og computer; det ved jeg ikke; besøg af mor og far; ridning og Hjallerup Marked; personalet får 4; min kæreste. Evaluators kommentarer: Beboerne/eleverne på Gaia er tilfredse med deres hverdag og glade for personalet. De får hjælp, men også selvstændighed. Hvad er du mest glad for på VUK? Elevernes svar: At være med i gruppe U; timetallet er fint med 2,5 timer om ugen; personalet får 3; matematik er bedst, og gå på nettet; Oline er min favorit på nettet; personalet hjælper, får 4; gåture, idræt og køretur; personalet er det bedste, de får 5; glad for det hele, mest for musik, det er min store interesse: Evaluators kommentarer: Eleverne er glade for skoletilbuddet, som man også kan se af svarene på spørgsmål 1. Hvad synes du ikke er godt på VUK? Elevernes svar: Ikke noget, bare fint som det er; nej ikke noget, glad for det hele; tirsdagene er ikke så godt, for det er lang tid, og jeg bliver træt; når X (elev) bliver sur, når jeg siger noget; nej, der er ikke noget der ikke er godt. Evaluators kommentarer: Eleverne synes tilbuddet er godt, og har ikke forslag til et andet indhold. Hvad synes du ikke er godt på Gaia? Elevernes svar: det er der vist ikke; nej; hjemmedagen er ikke god; det er fint på Gaia; der er ikke noget der ikke er godt; familien kan komme på besøg. Evaluators kommentarer: der var bestemt ikke noget på Gaia, der ikke var godt. Eleverne/beboerne undrede sig næsten over at jeg kunne spørge. Gaia er jo deres hjem.

18 18 Er du glad for dine kammerater på VUK/Gaia? Elevernes svar: vi har det godt sammen; de kommer hvis de vil noget; jeg er glad for mine klassekammerater, og ønsker ikke en anden klasse; det ved jeg ikke; ja; mine klassekammerater får 4. Evaluators kommentar: De 6 beboere fra Gaia danner hold på VUK og trives med deres kammerater. Der er ikke noget ønske om at komme i en anden gruppe. Vil du gerne fortsætte på VUK? Elevernes svar: det må man tage; ja, det vil jeg; det ved jeg ikke; ja, næste år igen; nej, jeg vil hellere være på Gaia; ja, for jeg har 2 år mere. Evaluators kommentar: Bortset fra 1 elev ønsker de øvrige at fortsætte skolegang. Svarene på øvrige spørgsmål var: Eleverne ønsker at blive sammen som gruppe i hovedparten af timerne. Elever med timer i andre grupper ønsker ikke dette timetal øget. Det er ikke noget ønske om, at timetallet på VUK øges. Eleverne giver udtryk for, at de bliver for trætte, hvis de skal være på skolen i flere timer om dagen. Eleverne giver udtryk for at de også kan komme med ideer til undervisningen, men det er læreren der bestemmer. Delkonklusion for brugertilfredshedsevalueringen Eleverne/beboerne: Er særdeles tilfredse med og glade for undervisningen på VUK. Er særdeles tilfredse med og glade for træningen og praktikken på Gaia. Synes ikke, der er noget på VUK eller Gaia, som ikke er godt. Er glade for deres kammerater i gruppen. Vil gerne fortsætte på VUK.

19 19 Har ikke noget ønske om at blive undervist i andre klasser eller få flere timer i andre klasser. Har ikke noget ønske om at få øget det ugentlige timetal på VUK. VI Evaluering ved brug af Delphi-metoden Delphi-metoden har været brugt for at få viden om, hvad personalet mener om projekt VUK-Gaia. Personalet blev bedt om at fokusere på projektet som helhed med de faglige og sociale problemstillinger der er knyttet til undervisningen. Personalet fik på et fælles møde udleveret et skema, hvorpå hver enkelt deltager blev bedt om at nedskrive 3 ting, som fungerede godt i projektet og 3 ting, der fungerede mindre godt. Herefter blev hvert enkelt skema cirkuleret til de øvrige deltagere, der ved afkrydsning tilkendegav, om de var enige i udsagnet. Efter den individuelle skriftlige evaluering blev svarene talt op, og blev uddybet og drøftet af deltagerne. Herigennem kan udvikles fælles forståelse og handlegrundlag for at skabe forbedringer i projektet. Herunder er opstillet de 5 udsagn om gode ting i projektet og 5 udsagn om mindre gode ting i projektet. Ud for hvert udsagn er angivet det antal personer som var enige i udsagnet. I alt deltog 14 personer fra VUK-Gaia projektet i den fælles evaluering. 5 ting som fungerer godt i projektet Fællesdage mellem VUK og Gaias personale. 13 Det fungerer godt, at Gaia står for praktikken. 13 At vi har kurser/møder sammen på tværs. 13 At beboerne er glade for at komme af sted og udvikler sig. 13 At beboerne i skolen møder helt andre udfordringer end vi. giver på Gaia 12 Øvrige gode ting: SMMTTE- modellen fungerer godt (12).

20 20 Evalueringsmøderne, da man her får indblik i hvad skolen arbejder med, og hvad kontaktpersonen arbejder med(12). Fælles ønske om at lave et godt arbejde (12). Praktikforløbet, da den enkelte beboer får nye indtryk og ny viden(10). Glade og trætte beboere, når de kommer fra skole- godt indhold i dagen(10). 5 ting som fungerer mindre godt Begrænset kontakt om det daglige indhold i skole/hjem. 13 Begrænset indsigt i skoledagens indhold. 12 Kommunikationsmetoden mellem Gaia og VUK kunne gøres bedre, evt. elektronisk. 11 At få skrevet i praktik logbogen. 11 Samarbejdsdage f. eks. med beboerne, VUK og Gaia. 10 Øvrige mindre gode ting: Kunne være godt med dage i skolen for personalet i Gaia (9). Mandag aftenskole og tirsdag er en lang dag (8). At beboerne ikke kommer så meget sammen med andre(5). Delkonklusion for evaluering med Delphi-metoden Der er meget stor enighed om de mange ting, der fungerer godt i projektet. Der er meget stor enighed om ting, der fungerer mindre godt i projektet. Men de mindre gode ting er konstruktive forslag til forbedringer fremsat i en god ånd. Forbedringsmuligheder blev drøftet blandt personalet, og vil blive taget op igen på et fælles møde. Evalueringen og drøftelserne var præget af en meget stor tilfredshed med og vilje til at bære projektet i fællesskab.

21 21 VII Samlet konklusion for VUK-Gaia- projektet Oprettelse af dette tilbud om særligt tilrettelagt undervisning er de unges lovsikrede ret til en ungdomsuddannelse i lighed med andre unge. Evalueringen viser, at de unge erhverver ny læring både på VUK og på Gaia. VUK s institutionaliserede læring og Gaia s praksislæring ser ud til at være en god kombination. Samarbejdet mellem VUK og Gaia muliggør anvendelse af de 2 institutioners spidskompetencer. Effektevalueringen af elevplaner og handleplaner viser læring af undervisning og træning. Se delkonklusionen om evaluering af elevplaner og handleplaner. Elevernes/beboernes tilfredshed med tilbuddene er særdeles stor. - Se delkonklusionen af brugertilfredshedsevalueringen. Personalets evaluering ved Delphi-metoden viser stor tilfredshed med VUK-Gaia projektet. VIII Anbefalinger En systematisk, detaljeret og dokumenteret udredning af elevernes kompetencer og ressourcer er en forudsætning for en individuel undervisningsplan/elevplan og handleplan, der møder eleven på det rette niveau på det kognitive-, sociale-, emotionelle- og skolefaglige område. Det samme gælder for aktiviteter i dagligdagen (ADL), specielle færdigheder og interesser. Delmålene i undervisningsplaner/elevplaner og handleplaner bør være realistiske, konkrete, evaluerbare og tidsbestemte. Alle aktiviteter i elevplaner og handleplaner bør skrives ind i målsætningen i elevplaner og handleplaner. Fagundervisning, som f.eks. dansk, matematik, samfundsorientering, natur og teknik o.a., bør inddrages i undervisningen.

22 22

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Den individuelle læringsplan

Den individuelle læringsplan Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC - Jeg tænker, at det er en succes, at vi har fået lov at give eleverne et skoletilbud, som har gjort, at de har fået tillid til skolevæsenet. At

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere