ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i Toulouses hjemmeside Det vil det fortsat blive. Men der er efterhånden opstået et behov for, at nyhedsbrevet også får sin egen hjemmeside, og dette er nu sket. Nyhedsbrevene vil for fremtiden kunne læses på en ny hjemmeside ved navn Denne side er under udarbejdelse, og det vil fra nu af også være muligt at indsætte nyheder på denne hjemmeside under Sidste nyt for at gøre hjemmesiden mere dagsaktuel, ligesom hjemmesiden med tiden vil blive forbedret og udbygget. Jeg skal opfordre mine læsere til at gøre sig bekendt med denne nye hjemmeside og gøre brug af den for at læse det seneste og tidligere nyhedsbreve og andre nyheder. Formanden for Skatteudvalget stiller spørgsmål til Skatteministeren om forhandlingerne med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsaftaler I martsnummeret fra i år af ORIENTERING om franske forhold opfordrede jeg til, at man rettede henvendelse til Skatteministeren og til formanden for Folketingets Skatteudvalg, hvis man rammes af dobbeltbeskatningsproblemer ved at bo i eller flytte til Frankrig. Der er et antal af mine læsere, som har reflekteret på denne opfordring. Det ser nu ud til, at disse henvendelser og i øvrigt også mine personlige kontakter til formanden for Folketingets Skatteudvalg, Gitte Lillelund Bech, har båret frugt. Gitte Lillelund Bech har nemlig den 18. april i år stillet i alt fem spørgsmål til Skatteministeren om dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark på den ene side og Frankrig og Spanien på den anden side. Hun udbeder sig i den forbindelse oplyst, om der er noget nyt i dette spørgsmål og om Skatteministeren vil tage fornyet kontakt til sin franske kollega efter det franske præsidentvalg. Endvidere beder hun om at få oplyst eventuelt i fortrolig form hvilke lande der forventes forhandlet dobbeltbeskatningsaftaler med i denne regeringsperiode og hvilke lande der for tiden forhandles dobbeltbeskatningsaftaler med. 1

2 Spørgsmålene kan læses på Folketingets hjemmeside under Skatteudvalget, Almindelig del, spørgsmål 549 til 553. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at udtale sig om, hvad der vil komme ud af dette initiativ, men det kan være indledningen til et forsøg fra Skatteudvalgsformandens side til at få Danmark til at nærme sig til Frankrig og Spanien med henblik på at få forhandlinger i gang. Parterne står imidlertid i øjeblikket meget langt fra hinanden, og så længe den danske holdning er ubøjelig til, at Danmark skal have hele beskatningen af de danske pensioner for personer, der bor i Frankrig eller i Spanien, er der ikke megen udsigt til, at parterne begynder at indlede forhandlinger. Det er derfor muligt, at der skal flere forsøg til, før der kommer forhandlinger i gang. Men derfor er det alligevel glædeligt, at Gitte Lillelund Bech har taget initiativ til at få diskussionen i gang om dette spørgsmål. Beskatningen af danske privattegnede livrenter og ratepensioner i Frankrig I januar- og februarnummeret fra i år af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg om, at Skatteadministrationen i Draguignan i départementet Var havde indledt en ny praksis, hvorefter man ikke længere anerkendte, at danske privattegnede ratepensioner beskattedes som contrats de capitalisation et d assurance vie, således som der har været praksis for i de seneste mange år. Enten er disse danske pensioner ifølge Skattecentret i Draguignan pensions, retraites, rentes, således at udbetalingerne beskattes fuldt ud efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst euros, eller også er de rentes viagère à titre onéreux, hvor kun 40 % af udbetalingerne beskattes. Og er der tale om, at man har haft fradrag for sine egne eller arbejdsgiverens indbetalinger på sin selvangivelse, dengang pensionskapitalen blev opbygget, beskattes udbetalingerne i alle tilfælde som pensions, retraites, rentes. Hidtil er praksis gået ud på, at det kun er danske pensioner, som er etableret i forbindelse med et ansættelsesforhold, og hvor arbejdsgiveren helt eller delvist har medvirket ved finansieringen af indbetalingerne, der beskattes som pensions, retraites, rentes. Har man finansieret pensionsordningen selv, og er denne ikke oprettet som led i et ansættelsesforhold, beskattes denne, hvis den er livsvarig, som rente viagère à titre onéreux, og er der tale om ophørende pensionsordninger, der ikke er livsvarige, herunder ratepensioner, beskattes disse efter hidtidig praksis betydeligt lempeligere efter reglerne om contrats de capitalisation, hvor den indbetalte kapital er skattefri og kun tilvæksten i form af renter, udbytter og kursgevinster af indbetalinger foretaget efter et bestemt tidspunkt beskattes, og normalt med et væsentligt fradrag eller med lavere skatteprocenter end indkomst i øvrigt. Jeg er tidligere gået ud fra, at denne problematik fortrinsvist ville interessere personer, som er bosiddende i Le Var, og ikke personer, som er bosiddende udenfor dette département. Derfor har jeg været indstillet på kun at orientere læsere, der konkret har anmodet om det, om dette spørgsmål, og jeg har derfor ikke haft til hensigt at skrive derom i mit nyhedsbrev, med mindre problemet skulle brede sig udenfor départementet Var, eller der skulle fremkomme oplysninger, som havde almindelig interesse for mine læsere generelt. 2

3 Denne situation ser imidlertid nu ud til at have ændret sig, idet jeg for nylig har skaffet mig oplysninger, som indebærer en betydelig risiko for, at den praksis, som er blevet indledt i Le Var, vil kunne brede sig ud over det øvrige Frankrig. Jeg har for nyligt haft et møde med den øverste leder for Skatteadministrationen i Draguignan, hvor jeg har bedt ham om at forklare mig om baggrunden for og årsagerne til den nye praksis, som skatteadministrationen i Draguignan er begyndt på. I den forbindelse har jeg drøftet baggrunden for flere af de sager med ham, som jeg har kendskab til, at skatteadministrationen har rejst mod danske pensionister i Draguignan området. På nuværende tidspunkt har skatteadministrationen truffet afgørelse efter den nye praksis i tre sager, og endnu en sag er på vej. Desuden har skatteadministrationen indledt undersøgelse i 5 6 sager, som jeg kender til, uden at der på nuværende tidspunkt kan siges noget om, hvorvidt de vil føre til krav om skatteefterbetalinger på samme måde som det er sket i de allerede afgjorte sager. Der er endvidere rejst en sag ved skatteadministrationen i Frejus, som muligvis også vil blive afgjort efter den nye praksis. Alle de skatteydere, i hvis sager der på nuværende tidspunkt er en afgørelse, har taget kontakt med det anerkendte franske advokatkontor Bureau Francis Lefebvre i Paris, i to tilfælde har jeg selv videregivet deres sager til dette advokatkontor, og i det tredje tilfælde har den pågældende selv taget kontakt med Bureau Francis Lefebvre. Endvidere har jeg henvist et par andre sager, hvor der ikke endnu er truffet afgørelse, til Bureau Francis Lefebvre med anmodning om assistance. Fra CMS Bureau Francis Lefebvres side har man anbefalet, at man straks henvender sig til dette advokatkontor for at få assistance, såfremt man bliver indkaldt af Skattecentret i Draguignan til en gennemgang af sine danske pensioner, da det har betydning, at advokatkontoret kommer ind i sagerne så tidligt som muligt i forløbet. Chefen for skatteadministrationen i Draguignan har bekræftet, at han udmærket er bekendt med den praksis, som hidtil har været gældende, og som blandt andet er beskrevet i et responsum fra 2007 fra Bureau Francis Lefebvre. Han oplyste imidlertid, at man ikke længere anså denne praksis for at være holdbar efter at der i de seneste år er tilkommet nyere lovgivning om beskatning på pensionsområdet. Efter skatteadministrationens opfattelse passer denne nyere lovgivning bedre på beskatningen af de danske pensioner end den ældre praksis gør. Dette gælder i særdeleshed beskatningen af de danske privattegnede ratepensioner, hvor man nu ikke længere vil anerkende, at disse beskattes i Frankrig som contrats de capitalisation, og han tilbageviste derfor, at konklusionerne i Bureau Francis Lefebvres responsum fra 2007 fortsat kunne anvendes. Man hæftede sig i den forbindelse ved, at det fremgik af de indberetninger, som man modtog fra Danmark om udbetalinger af danske ratepensioner, at det danske skattevæsen selv betegnede disse udbetalinger som pensions. De danske ratepensioner fungerede desuden også for modtageren som pensioner og ansås normalt også af disse som pensioner. Det kunne man blandt andet se af, at mange danske pensionister udelukkende havde ratepensioner, og at disse ratepensioner udgjorde eksistensgrundlaget for de pågældende i modsætning til at være et supplement til en egentlig pensionsordning, således som det var meningen med contrats de capitalisation. Endelig havde man forhørt sig hos det danske 3

4 skattevæsen og der fået oplyst, at man sædvanligvis i Danmark fik fradrag på den danske selvangivelse for indbetalingerne til disse pensionsordninger. Derved adskiller de danske privattegnede danske ratepensioner sig på afgørende punkter fra det franske opsparingsprodukt contrat de capitalisation. Dette indebærer, at man ikke længere vil anse de danske ratepensioner for at henhøre under denne kategori, men i stedet henfører dem under reglerne for beskatning af PERP (Plan d Épargne Retraite Populaire). PERP er en pensionsform, som blev indført i Frankrig med virkning fra den 1. januar 2004, som er blevet ganske udbredt i Frankrig, og som man også kan etablere selv. Den behøver derfor ikke have nogen relation til et ansættelsesforhold. Indskyderen opretter en kontrakt med en bank, et forsikringsselskab eller lignende, hvorefter vedkommende indbetaler et beløb hvert år som indskud på pensionsordningen, og den pågældende har fradrag på sin franske selvangivelse for de årlige indskud. Når den pågældende når pensionstidspunktet, udbetales pensionen som en livsvarig alderspension, og de årlige udbetalinger er skattepligtige efter reglerne for pensions, retraites, rentes som beskrevet ovenfor. Den del af pensionsordningen, som ikke er udbetalt ved vedkommendes død, er normalt tabt, og på den anden side sker der normalt udbetaling af pensionen så længe man lever, selvom kapitalen er opbrugt forinden. Efter at reglerne om PERP er blevet indført i Frankrig, anser man i skatteadministrationen i Draguignan, at de danske pensionsordninger, hvor der er givet skattefradrag for indbetalingerne i forbindelse med opbygningen af pensionskapitalen, må henføres under reglerne for PERP, og ikke under contrats de capitalisation. Hvis der ikke har været skattefradrag for indbetalingerne til ordningen i sin tid, og ordningen er oprettet helt frivilligt uden nogen forbindelse til et ansættelsesforhold, vil denne pensionsform imidlertid kunne henføres under reglerne for beskatning af rentes viagères à titre onéreux. Der bor mange udenlandske pensionister i Le Var, og skatteadministrationen har i den forbindelse hæftet sig ved, at de udenlandske pensionister betaler en noget lavere skat af deres pensioner end de almindelige franskmænd gør. For så vidt angår de danske pensionister har man bemærket sig, at disses pensioner er en del højere end andre udlændinges pensioner og end almindelige franskmænds pensioner, men at de danske pensionister alligevel betaler en noget lavere skat af deres pensioner end de øvrige pensionister og derved ikke på samme måde som disse bidrager til finansiering af den franske samfundshusholdning. I de sager, som skatteadministrationen på nuværende tidspunkt har afgjort efter den nye praksis, er der rejst krav om efterbetaling af skat på grundlag af reglerne for PERP tre år tilbage fra det tidspunkt, hvor sagen er blevet rejst, samt om betaling af et skattetillæg (majoration) på 10 % af det skyldige beløb og om forrentning af kravet fra dette skulle have været betalt til betaling sker. Det bekræftes dog, at der ikke er noget specielt forhold, som gør, at man i første omgang har udvalgt sig netop disse skatteydere, udover at det drejer sig om personer med ganske store pensionsudbetalinger. At afgørelserne i de enkelte sager ikke er faldet helt ens ud forklares med, at man under sagsforløbet har fået nye oplysninger, blandt andet fra det danske skattevæsen, som har påvirket de senere afgørelser. Man er i den forbindelse blevet klar over, at man normalt får skattefradrag i Danmark for indbetalinger til pensionsordninger, og det er årsagen til, at man nu er begyndt at anse dem for at henhøre under de franske regler for beskatning af PERP i modsætning 4

5 til de første afgørelser, hvor man havde henført pensionerne under rentes viagères à titre onéreux. Chefen for skatteadministrationen i Draguignan gav dog på min opfordring udtryk for, at man efter at beløbene var blevet betalt ville se velvilligt på anmodninger om tilbagebetaling af skattetillægget (majoration), såfremt det kunne godtgøres, at de pågældende havde været i absolut god tro, da de i sin tid havde udfyldt deres selvangivelser. Jeg gav på mødet udtryk for, at udbetalinger af danske ratepensioner, hvor indbetalingerne var sket inden et bestemt tidspunkt, hidtil havde været skattefrie i Frankrig, og at det kunne være betænkeligt ud fra et retssikkerhedsprincip, at man nu indførte en skærpet beskatning af disse pensioner med tilbagevirkende kraft. Det havde chefen for skatteadministrationen ikke rigtigt nogen kommentarer til andet end man nu måtte se, hvorledes retningslinierne for den nye praksis ville blive udformet i praksis. Men det oplystes samtidigt, at der i skatteadministrationen i Draguignan er udarbejdet en liste over andre danske skatteydere, som man vil indkalde til en gennemgang af deres danske pensioner på et senere tidspunkt, når man har fået den nye praksis konfirmeret, jfr. herom nedenfor. De sager, som var blevet afgjort, havde alle været forelagt for Skattecentret i Toulon, der er det centrale skattecenter for Le Var, og på dette grundlag havde direktøren for Skattecentret i Toulon ( La Direction de Contrôle Fiscal ) indberettet problematikken vedrørende beskatningen af pensionerne til Finansministeriet i Paris med henblik på, at der udarbejdes generelle retningslinier for beskatningen af udenlandske pensioner i Frankrig. Man regner med, at der vil kunne udformes nye retningslinier på dette område i løbet af maj måned i år, således at disse nye retningslinier vil kunne bringes i anvendelse allerede i år i forbindelse med udfyldelsen af den franske selvangivelse for skatteåret I øjeblikket ser der ud til at være tre muligheder: 1) Det mest sandsynlige er, at der udformes nye retningslinier af Finansministeriet i Paris for beskatning af udenlandske pensioner i Frankrig, og disse nye retningslinier vil så komme til at omfatte beskatningen af udenlandske pensioner i hele Frankrig. Da der ikke påtænkes at blive stillet forslag om en ændring af den gældende lovgivning, skal disse nye retningslinier holde sig indenfor rammerne af den eksisterende lovgivning om beskatning på pensionsområdet, men det vil fortsat være muligt at indføre en ny og ændret fortolkning af de gældende regler. Disse nye retningslinier forventes udformet som en instruks til skattecentrene overalt i Frankrig, og denne instruks vil sandsynligvis også blive offentliggjort på Finansministeriets internet-side eller muligvis endda som en særlig instruktion i Bulletin Officiel des Impôts. Fastsættes der i denne instruks et bestemt tidspunkt, fra hvilket de nye regler er gældende, vil disse først kunne tages i anvendelse fra dette tidspunkt. Men fastsættes der ikke noget sådant tidspunkt, vil skatteadministrationerne overalt i Frankrig kunne anvende de nye regler tre år tilbage og genoptage skattesager for skatteydere for denne periode. Det vil sige, at hvis sagen rejses i 2012, vil skatteadministrationerne kunne genoptage skattesager for skatteårene 2009, 2010 og 2011 og kræve de nye regler anvendt fra og med dette tidspunkt. Og er der allerede afgjort sager, vil disse kunne genoptages med krav om efterbetaling af yderligere skat, hvis de nye retningslinier bliver strengere end de regler, som de tidligere sager er 5

6 afgjort efter. Desuden vil skatteadministrationerne kunne pålægge et skattetillæg (majoration) på 10 % af det skyldige beløb, hvis skatteyderes har været i absolut god tro, og et væsentligt højere skattetillæg, hvis det viser sig, at skatteyderen ikke har været i god tro, samt opkræve renter at det skyldige beløb fra dette skulle være betalt til betaling sker. Det, som der er lagt op til fra skatteadministrationen for Le Var s side er, at de nye retningslinier, som fastsættes af Finansministeriet i Paris, kommer til at gå ud på, at de danske pensioner, hvis der har været skattefradrag for indbetalingerne, beskattes efter reglerne for PERP, og at der altså skal betales skat af hele beløbet efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst et årligt beløb på euros. Har der ikke været fradrag for indbetalingerne, beskattes pensionsordningerne som rente viagère à titre onéreux hvor kun 40 % at udbetalingerne er skattepligtige og restbeløbet er skattefrit, hvis udbetalingen under ordningen er påbegyndt, efter at man er fyldt 60 år, men kun såfremt man har etableret ordningen helt selv, og ens arbejdsgiver ikke overhovedet har bidraget til finansiering af ordningen. Og reglerne om contrat de capitalisation et d assurance vie kan fremover slet ikke finde anvendelse på de danske pensioner. Man forkaster altså helt og holdent det memorandum, som Bureau Francis Lefebvre udarbejdede i 2007 om indplaceringen af de danske pensioner i det franske skatteretlige system. 2) Såfremt der ikke udarbejdes generelle retningslinier af Finansministeriet i Paris gældende for hele Frankrig, vil Skattecentret i Toulon i stedet udarbejde generelle retningslinier, og disse retningslinier vil så komme til at bestå i en instruks til samtlige skattecentre i Le Var og vil derfor komme til at gælde overalt i Le Var. Man har forventning til, at det vil være muligt i denne situation af have disse retningslinier klar inden den 1. juni i år, og at disse retningslinier vil få et indhold som skitseret ovenfor under 1). Det er så muligt, at der på et senere tidspunkt udarbejdes retningslinier af Finansministeriet i Paris, som så vil komme til at gælde for hele Frankrig. 3) En tredje mulighed er, at Finansministeriet i Paris fastslår, at den hidtidige praksis er tilfredsstillende, og at der ikke er behov for indførelse af en anden og skærpet praksis på området. Denne mulighed anses af skatteadministrationen i Draguignan for mindre sandsynlig, og man er overbevist om, at den hidtidige meget lempelige beskatning af specielt danske ratepensioner er utilstrækkelig og har overlevet sig selv. Men skulle det ske, har man givet tilsagn til mig om, at man vil tilbagebetale de beløb, som allerede er indbetalt i kraft af den nye praksis med renter og skattetillæg, også selvom betalingerne er sket for et skatteår, der ligger mere end tre år tilbage. Som omtalt ovenfor, har skattecentret i Draguignan på nuværende tidspunkt indledt undersøgelse vedrørende yderligere et antal pensionister, som modtager danske pensioner, og man har ydermere tilkendegivet, at man har udarbejdet en liste over andre danske pensionisters forhold, og at man vil indkalde disse danskere til en gennemgang af deres pensioner. Det er dog sandsynligt, at man vil vente med at afgøre flere sager, indtil man har fået udarbejdet nye retningslinier på dette område, enten fra Finansministeriet i Paris eller fra skatteadministrationen i Toulon. Men skulle der blandt mine læsere være nogen, som bliver indkaldt til en gennemgang af deres danske pensioner eller hvor der indledes en undersøgelse af deres pensionsforhold, skal jeg 6

7 henstille, at de pågældende straks retter henvendelse til mig om dette. Jeg vil så forsøge at rådgive dem om, hvad de bør foretage sig vedrørende dette spørgsmål. De medarbejdere i skattecentret i Draguignan, som arbejder med dette spørgsmål, hedder Jean- Louis ROUFFILANGE, Christian GUERAUD og (fra og med efteråret i år) Angélique MAURICE. Det franske skattevæsen udsender i disse dage formularerne til selvangivelserne for skatteåret 2011 til skatteyderne, og man kan derfor i princippet begynde at udfylde den franske selvangivelse allerede om et par dage. Man kan ligeledes udfylde selvangivelserne via internettet allerede fra og med den 26. april i år. Jeg har i den forbindelse forespurgt i skattecentret i Draguignan, hvad man skal gøre, hvis man står overfor at skulle udfylde den franske selvangivelse inden der er kommet noget frem om den nye praksis, og svaret hertil er, at man kan udfylde sin selvangivelse på samme måde som man hidtil har gjort. Det vil dog kunne betyde, at skattecentret tager ens selvangivelse op til kontrol i overensstemmelse med de nye regler, og at dette vil kunne resultere i krav om efterbetaling, hvis den nye praksis indebærer en skærpelse, samt pålæg om betaling af et skattetillæg (majoration) og renter af det krævede beløb. Hvis man har udfyldt den nye selvangivelse i god tro og uden kendskab til indholdet af den nye praksis, vil man dog sædvanligvis kunne påregne efter ansøgning at få skattetillægget refunderet fra det franske skattecenter, hvis dette er betalt, men derimod ikke betalte renter. Jeg kan oplyse, at jeg er i tæt samarbejde med den danske revisor i Nice, Lilian Schmahl, om dette spørgsmål, idet flere af hendes klienter er ramt af de nye tiltag, og at vi begge er opsat på at få det bedst mulige ud af denne sag for de danske pensionister i Frankrig. Jeg er desuden i løbende kontakt med advokat Dimitar Hadjiveltchev fra advokatkontoret Bureau Francis Lefebvre i Paris om spørgsmålet og har som nævnt overfor overgivet flere sager for berørte danske pensionister i Frankrig til ham med anmodning om assistance i deres skattesager. Jeg er opmærksom på, at dette spørgsmål vil have overordentlig stor interesse for rigtigt mange danske pensionister i Frankrig, og det er min tanke at holde tæt kontakt både til Skattecentret i Draguignan og til Finansministeriet i Paris om dette spørgsmål med henblik på at påvirke de afgørelser, som træffes, bedst muligt. Jeg skal desuden orientere om dette spørgsmål så såre som der kommer nye oplysninger frem, eventuelt i form af en ekstraudgave af ORIENTERING om franske forhold. Selvangivelse for udlændinge, der ejer fast ejendom i Frankrig Hvis man er bosiddende udenfor Frankrig og derfor ikke er fuldt skattepligtig til Frankrig af sin indkomst, men har en fast ejendom beliggende i Frankrig, vil man normalt være skattepligtig til Frankrig af indtægterne af denne faste ejendom, for eksempel af lejeindtægten ved at den franske ejendom udlejes. Det franske skattevæsen har bedt mig om at gøre opmærksom på, at man i denne situation årligt skal indgive en selvangivelse til det franske skattevæsen over denne indtægt. Den franske 7

8 selvangivelse (déclaration fiscale) skal indgives til «Centre des Impôts, Service des Particuliers Non-Résidents, 10 Rue du Centre TSA 10010, F Noisy Le Grand Cedex» Er man fuldt skattepligtig til Danmark, kan man normalt i medfør af ligningslovens 33 på den danske selvangivelse trække de betalte franske skatter fra i de danske skatter af den franske indkomst, dog højst med et beløb svarende til den franske skat. På denne måde undgår man at blive dobbeltbeskattet af denne indtægt. Kan rige danskere sende deres pensionsformuer til Luxembourg? Jeg har i de seneste dage fået nogle forespørgsler fra flere af mine læsere i anledning af, at der er bragt indslag i den danske dagspresse om, at velhavende danskere i stigende grad flytter deres pensionsformuer til Luxembourg, og at de på denne måde højst kommer til at betale 20 % i skat af deres pensioner. I den anledning skal jeg herved fremkomme med nogle kommentarer. I 2007 tabte Danmark en sag ved Europa Domstolen anlagt af Europa Kommissionen, som gjorde, at Danmark var forpligtet til at acceptere, at man kunne oprette pensionsordninger i udlandet og bevare muligheden for at få fradrag for indbetalingerne på den danske selvangivelse på samme måde som for danske pensionsordninger. Af denne grund ændredes pensionsbeskatningsloven i Danmark, således at det blev muligt at etablere pensionsordninger i udenlandske pensionsinstitutter, men disse pensionsinstitutter skulle på forhånd godkendes på samme måde som det gør sig gældende for danske pensionsinstitutter, og man forpligtede sig desuden til at indberette om ordningerne på sin danske selvangivelse. Det er det, som er blevet kaldt den danske aftalemodel. Opretter man en sådan ordning, bliver man beskattet af den helt på samme måde som ved danske pensionsordninger, og flytter man til Frankrig, bliver man stadigvæk beskattet af udbetalingerne fra ordningerne i Danmark, med mindre man er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, og man bliver derved dobbeltbeskattet, idet man også kommer til at betale skat til Frankrig af disse ordninger helt på samme måde som det er tilfældet for udbetalinger fra rent danske pensionsordninger. En anden mulighed består i, som fuldt skattepligtig til Danmark at oprette en pensionsordning i Luxembourg, hvor man ikke får fradrag for indbetalingerne på sin danske selvangivelse. Det bliver så med beskattede midler at man foretager indbetalinger til en sådan ordning. Dette er normalt lovligt, men man skal så opgive udbetalingerne under denne pensionsordning på sin danske selvangivelse og betale skat af dem til Danmark, hvis man er skattepligtig til Danmark på udbetalingstidspunktet. Er der til ordningen knyttet en konto, skal man også opgive renteindtægterne af denne konto på sin danske selvangivelse. Gør man ikke det, gør man sig skyldig i skattesvig eller grov skattesvig. Flytter man i denne situation til Frankrig som pensionist, bliver man skattepligtig til Frankrig af udbetalingerne, men da man ikke har haft skattefradrag for indbetalingerne, bliver man heller ikke beskattet i Danmark af udbetalingerne, og man undgår derved at blive dobbeltbeskattet, selvom man ikke er inde under undtagelsesreglerne i opsigelsesloven. Er man bosiddende i Frankrig, kan man på samme måde oprette en sådan pensionsordning i Luxembourg uden at få fradrag for indbetalingerne, og er denne pensionsordning designet som en 8

9 dansk ratepension, er den franske skat af denne pensionsordning lav, hvis der ikke er tale om arbejdsgiverfinansierede ordninger. I hvert fald så længe som de hidtidige beskatningsregler for danske ratepensionsordninger er gældende. Man skal dog opgive udbetalingerne fra denne pensionsordning på sin franske selvangivelse. Men har pensionskontrakten haft en løbetid på mindst 8 år, før der sker udbetaling, kan man ved at anvende de rigtige regler enten udnytte et årligt fradrag, før skatten af tilvæksten beregnes, eller man kan nøjes med at betale omkring 21 % af tilvæksten i form af renter, aktieudbytter og kursavance af den investerede kapital. Og da ordningen ikke er oprettet, mens man boede i Danmark, undgår man at skulle betale dansk skat af udbetalingerne under disse ordninger, og man bliver således ikke dobbeltbeskattet, selvom man ikke er inde under overgangsordningerne i opsigelsesloven.. Endelig er der en tredje mulighed, og det er den, som er omtalt i den danske dagspresse. Som almindeligt skattepligtig til Danmark kan man oprette en pensionsordning med et pensionsinstitut i Luxembourg uden at få fradrag for indbetalingerne på sin danske selvangivelse. Indbetalingerne skal altså ske med beskattede midler. Hvis man dernæst flytter til Luxembourg som pensionist, kommer man til at betale almindelig skat til Luxembourg af pensionsordningen. Skatten af visse pensionsordninger er lav i Luxembourg og kan i visse tilfælde komme ned på omkring 20 % af udbetalingerne. Men forudsætningen for, at kabalen skal kunne gå op er, at man selv flytter til Luxembourg, når der skal ske udbetaling af pensionsordningen. Og så skal indbetalingerne fra Danmark til ordningen ske kontant. Hvis man flytter eksisterende pensionsordninger fra Danmark til Luxembourg, og dette ikke sker i overensstemmelse med reglerne i den danske aftalemodel, kommer man til at betale 60 % af det overførte beløb i dansk skat, og så kan arrangementet næppe betale sig. Svar på tidligere henvendelse om ophold i Danmark af erhvervsmæssig karakter Jeg har tidligere haft en brevveksling med den danske Skatteminister og med Skatteministeriet om indtræden af fuld skattepligt til Danmark, såfremt man under ophold i Danmark påtager sig erhvervsmæssigt arbejde eller erhvervsmæssige aktiviteter i øvrigt og samtidigt har en helårsbolig i Danmark, herunder en fritidsbolig, som man som efterlønsmodtager, pensionist eller 65 årig har haft i mindst 8 år, således at man har erhvervet sig en personlig ret til at benytte denne fritidsbolig hele året sammen med sin familie. Den seneste artikel om dette emne er skrevet i novembernummeret fra 2011 af ORIENTERING om franske forhold, og som bilag til dette nyhedsbrev vedlagde jeg en fornyet henvendelse, som jeg den 25. november 2011 havde rettet til Skatteministeriet om dette spørgsmål. Jeg gjorde i denne henvendelse opmærksom på, at den meget strenge praksis, som efterhånden er indført i Danmark med hensyn til fuld skattepligts indtræden i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, ikke alene ramte aktiviteter, der fandt sted under ophold i Danmark, der har karakter af ferie eller lignende, men også ramte erhvervsmæssige aktiviteter af enhver anden art under ophold i Danmark. Jeg anførte i den forbindelse, at denne praksis også ramte en række helt legitime ophold i Danmark, og at den strenge praksis ville være til skade for Danmarks samkvem med og samhandel med udlandet og medvirkede til, at der skabes væsentlig usikkerhed om, i hvilket 9

10 omfang man kan påtage sig sådant arbejde i det hele taget, så længe regler og praksis i Danmark er udformet på en sådan måde, at de pågældende kan risikere at blive skattepligtige derved. Jeg har nu fået svar på denne henvendelse fra Skatteministeriet, og ministeriets svar af 20. marts 2012 vedlægges som bilag til denne ORIENTERING om franske forhold. Af de eksempler, som omtales i svaret, fremgår det, at sondringen mellem om fuld skattepligt til Danmark anses for at være indtrådt eller ikke, er hårfin, og jeg skal derfor mane til den yderste form for forsigtighed med at påtage sig eller at udføre erhvervsbetonet arbejde i Danmark, såfremt man er ejer af en helårsbolig i Danmark, herunder et sommerhus, som man har ret til at benytte hele året sammen med sin familie. I tvivlstilfælde bør man anmode om et bindende svar på spørgsmålet fra Skat. Dette koster 300 kr., og behandlingstiden er sædvanligvis omkring tre måneder. Det bemærkes, at man skal være yderligere forsigtig, såfremt man bor i Frankrig eller i Spanien, idet der som bekendt ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og de to lande. I lande, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, vil en sådan ofte kunne begrænse mulighederne for at Danmark fastsætter fuld skattepligt, idet dette vil indebære dobbeltbeskatning, hvis man også beskattes af indkomsten i bopælslandet. Men dette er altså for tiden ikke tilfældet med hensyn til Frankrig og Spanien. Nye regler om forenklet behandling af arvesager er på vej indenfor EU En af mine læsere har gjort opmærksom på, at det ser ud til, at der nu omsider er nye og forenklede regler på vej om behandling af internationale arvesager indenfor EU. Det er ellers et spørgsmål, som Europa Kommissionen har arbejdet med i adskillige år. Europa Parlamentet har for nyligt tilsluttet sig et udkast til en forordning om grænseoverskridende arvesager indenfor EU. Forordningen ventes forelagt for Europa Kommissionen i løbet af sommeren, og om alt går vel, og forordningen bliver godkendt, vil de nye regler kunne træde i kraft tre år senere. Efter forslaget vil hele arvesagen, hvis den har forbindelse til flere EU medlemsstater, kunne afgøres af en myndighed i en medlemsstat og efter et lands lovgivning. Der indføres også et europæisk arvebevis, som vil kunne gøre det nemmere blandt andet for arvinger at dokumentere deres rettigheder i en anden medlemsstat, f. eks. i en medlemsstat, hvor dele af arven befinder sig. Man undgår på denne måde, at internationale arvesager skal behandles af myndigheder i flere forskellige lande og efter flere forskellige landes retssystemer. Forslaget bygger på, at det skal være afdødes sædvanlige opholdssted, der skal være afgørende for, hvilke myndigheder der er kompetente, og for hvilket lands lovgivning der skal anvendes på hele arvesagen. Det vil altså sige, at arvesagen skal afgøres af franske myndigheder og efter fransk ret, hvis afdødes sædvanlige opholdsland ved dødsfaldet var Frankrig. Der er dog også åbnet op for, at arvelader kan bestemme, at et andet lands myndigheder skal være kompetente, og at et andet lands lovgivning skal anvendes, f. eks ved testamente. 10

11 Forslaget omhandler ikke arveafgifter og lignende skatter ved arv, og på dette område vil de hidtidige regler fortsat være gældende. For en ordens skyld gøres opmærksom på, at reglerne ikke vil komme til at omfatte Danmark så længe som det danske retlige forbehold til Maastricht-traktaten er gældende. Det fremgår imidlertid af regeringsgrundlaget for den nuværende regering, at den i den nuværende valgperiode ved en folkeafstemning vil søge at få retsforbeholdet erstattet af en tilvalgsordning, der betyder, at Danmark selv kan bestemme, hvilke dele at retssamarbejdet Danmark vil deltage i. Får regeringen held til at få gennemført og vinde en sådan folkeafstemning, vil det dernæst blive muligt at få de kommende EU regler på arveområdet indført i Danmark ved tilvalg. Et par dyre råd Hvordan anbringer man fire fuldvoksne elefanter i en Folkevogn? Først åbner man dørene til Folkevognen. Dernæst anbringer man elefanterne i Folkevognen, en efter en. To foran og to bagved. Og endelig lukker man dørene til Folkevognen, så elefanterne ikke falder ud. Men hvordan anbringer man så fire giraffer i en Folkevogn? Man begynder med at åbne dørene til Folkevognen. Dernæst er det vigtigt, at man tager elefanterne ud af Folkevognen. Ellers er der ikke plads til girafferne. Derefter anbringer man girafferne i Folkevognen, en efter en, to foran og to bagved. Og endelig lukker man dørene til Folkevognen, så girafferne ikke falder ud. Når man er færdig, skal man huske at tilbagelevere elefanterne der, hvor man har taget dem. Som om der skulle være noget særligt svært i det!! Med venlig hilsen Klaus Vilner 11

12 Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 12

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skatteministerens svar på spørgsmål om forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien

ORIENTERING. om franske forhold. Skatteministerens svar på spørgsmål om forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien ORIENTERING om franske forhold Marts 2013 Skatteministerens svar på spørgsmål om forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien Formanden for Folketingets Skatteudvalg, Gitte

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november ORIENTERING om franske forhold Oktober 2012 Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november Det danske skattevæsen offentliggør den 7. november 2012 forskudsopgørelsen og

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt REDAN ESPAÑA Sendt pr. e-mail Folketingets Skatteudvalg Liza.Christensen@ft.dk Christiansborg 7. april 2009 Vedr. lovforslag L-125 om ændring af lov L 85

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : 00 33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : 00 33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere