Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier"

Transkript

1 Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet og fortalte alt hvad den havde set. Bagefter fortalte træet fuglen om alt det mærkelige, som rødderne kunne se nede i jorden. På den måde blev de begge klogere. Og en gang imellem undrede de sig så meget, at de var helt stille i lang tid. Louis Jensens Hundrede historier Bachelor udarbejdet af Maiken S. Gundsø & Mikkel M. Olsen 3v N Vejleder Christian M. Sørensen 2012

2 Indholdsfortegnelse Opgavens samlede anslag 3 Prolog 4 Del I 5 Indledning 5 Problemformulering 6 Metode 6 Del II 9 Socialkonstruktivistisk perspektiv 9 Menneskesyn 9 -Subjekt subjekt synet 10 Dannelse (Mikkel) 11 Identitet (Mikkel) 11 -Identitet som selvfortolkning 12 Delkonklusion 15 Del III 17 Det narrative turn (Maiken) 17 -Opsamling 17 Hvad er og hvad kan fortælling? (Maiken) 18 -Livsfortællingen 19 -Urfortællingen 21 -Grundfortællingen 22 Delkonklusion 22 Del IV 24 Fortælling som pædagogisk redskab (Maiken) 24 2

3 Når børn selv fortæller (Mikkel) 27 Delkonklusion 28 Del V 29 Pædagogens didaktiske forberedelser (Mikkel) 29 Pædagogens værktøjskasse (Mikkel) 32 Fortælling i Blomsten 33 Analyse og diskussion 34 Delkonklusion 36 Del VI 37 Konklusion 37 Perspektivering 38 Bibliografi 40 -Bilag Bilag Bilag 3 45 Opgavens samlede anslag Fælles: anslag Maiken: anslag Mikkel: anslag 3

4 Prolog Der var engang en konge, som var lykkelig gift med sin dronning. Men han var bekymret for hende, hun var så tynd og mager. Selv om hun fik den fineste mad, blev hun mere og mere mager. I nærheden af paladset boede en fattig mand, hvis hustru var rund og glad og strålede af sundhed. Kongen bad den fattige indenfor - hvordan kunne det være hans kone have det så meget bedre end selve dronningen? Manden svarede: Åh, det er ligetil, det er ingen hemmelighed. Jeg sørger for, at hun får noget af den fornemmeste føde, der findes, nemlig tungens kød. Kongen blev glad og lettet. Var det så enkelt? Han lod sine kokke tilberede de lækreste retter af tunge af alle slags dyr, som kunne købes på markedet. Men dronningen stak bare til maden, hun smagte knap på den og blev endnu mere mager. Hvorfor så hun så ulykkelig ud? Hvad var der galt? Kongen blev vred, nu havde han fået nok! Han gav ordre til, at den fattige mand skulle bytte kone med ham. Alle protestrede, men det hjalp ingenting. Dronningen måtte flytte til den fattige mands hus, og den fattige mands hustru skulle bo hos kongen. Rund og venlig var hun jo, men det varede ikke længe. Så snart hun flyttede, begyndte hun at tabe sig og blev trist til mode. Hendes skønhed blegnede. Men i den fattiges hus blev dronningen glad og smuk, og hun begyndte endelig at få huld på kroppen. Efter en tid så kongen dronningen og den fattige mand på markedet. Det lyste omkring hende, så smuk var hun blevet! Han for frem og krævede, at hun skulle komme tilbage til ham. Og den fattige fik sin egen kone, som nu var tynd og grå. Den aften græd dronningen og vægrede sig igen ved at spise. Hvorfor skreg kongen. Hvad byder den fattige mand dig, som jeg ikke har? Nu fortalte dronningen, at hun havde fået den bedste mad, som findes, nemlig tungens kød. Hver aften, når den fattige kom hjem fra arbejde, havde han fortalt om alt det, der var sket, morsomme ting, som fik hende til at le, og mærkelige ting, som havde fået dem til at samtale i timevis. Og hver aften tog han sin banjo frem og sang. De snakkede og fortalte for hinanden aftenen lang. Kan et menneske blive andet end lykkelig, når man har det sådan. (Brok, 2005, s. 75) 4

5 Del I Indledning "Der var engang..." Bare lyden af de ord er nok til, at børn og voksne får et særligt glimt i øjnene. Vi er på vej ind i fantasiens univers, hvor alting kan ske. Ækle frøer og lindorme bliver forvandlet til de dejligste prinser. Onde trolde og grusomme drager bliver bekæmpet, og det gode sejrer til sidst. Vores ærinde i denne opgave er, at argumentere for, at den mundtlige fortælling, er vigtig i pædagogisk praksis. Det er vores oplevelse at mundtlig fortælling adskiller sig fra oplæsning, da vi i vores praktikker har erfaret, at børn elsker at lytte til en god historie. I fortællerummet opstår stor intensitet, sanselighed og nærvær, hvor fortæller og lytter hele tiden kan holde øjenkontakt. Som fortæller bliver fornemmelsen for publikum langt stærkere, og man kan ligefrem mærke det fælles åndedrag. Pædagogen kan i fortællesituation blive nærværende, autentisk til stede, udtrykke stemninger, følelser og skabe relationer til det barn eller de børn der lytter. Historiefortælling kan ydermere give inspiration til børns leg og støtte børns lyst til selv at fortælle. Vi mener det er vigtig, at fortælle forskellige genre for at give børn et så bredt udgangspunkt i forhold til at kunne udtrykke egne ønsker og behov og derigennem styrke deres fortællekompetence og identitetsdannelse. Med fortælling kan vi både træne det at være fortæller men også det at lytte til en fortælling. Der er altid en god historie at fortælle og historier vil gerne fortælles, genfortælles og tolkes. Børn fortæller os hele tiden noget, hvad enten de selv har oplevet det eller fået det fortalt. På den måde synes vi, at fortælling bliver et bindeled i det at danne børn til at begå sig socialt i samfundet og skabe deres identitet. Det er vores opfattelse at nutidens pædagogik, er rettet ind mod et læringsperspektiv, men at der også er sket en teoretisk udbredelse af det narrative både i psykologien og i pædagogikken, så hvorfor slår det ikke igennem i hverdagspædagogikken? At skulle danne sin egen identitet i vores postmoderne samfund, med så mange muligheder for socialiseringsprocesser på kryds af familier og institutioner kræver en hel del af barnet. Det stiller krav til de "nære" omsorgspersoner, her tænker vi forældre og pædagoger, hvor vi vil fokusere på pædagogens rolle. Vi vil derfor undersøge hvad pædagogen skal kunne, hvilke kompetencer skal man have for aktivt at bruge historiefortælling i hverdagslivet i institutionen? 5

6 Hvordan lærer børn at begå sig socialt? De spejler sig i de voksne og andre børn de møder i hverdagen. Det er vores påstand, at netop fortælling kan noget helt særligt i forhold til børns identitetsdannelse og ikke mindst deres færden i hverdagslivets udfordringer og evt. dilemmaer. Fortællerummet kan være det sted, hvor vi taler livshistorier, eventyrfortælling, arbejder fiktivt med konfliktløsning, fortæller historier om hverdagslivets situationer og derigennem bearbejder rigtig mange temaer i børns liv. Hvilket fører os frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvorfor er det vigtigt i professionen som pædagog at kunne fortælle historier? Hvordan kan pædagogen bruge fortællinger til at styrke barnets identitetsdannelse? Kræves der nogle særlige kompetencer som pædagog for at kunne arbejde med fortællinger og herunder børns identitetsdannelse? Metode For at belyse vores problemformulering har vi arbejdet ud fra en teoretisk og en empirisk vinkel. Vores empiri tager afsæt i et fortælleprojekt i en børnehave for gruppen af 5-6 årige. Bacheloropgaven er delt i 6 afsnit. Del I indeholder indledning, problemformulering, metode og begreber. Del II. Indeholder en redegørelse for vores videnskabsteoretiske grundlag, som tager udgangspunkt i den sociologiske retning socialkonstruktivisme. Vi er særligt optaget af tanken om, at den sociale virkelighed er socialt konstrueret og hvordan det berører spørgsmålet om identitetsdannelse. Hertil benytter vi Klassisk og moderne pædagogisk teori. Red. Andersen mfl. Dernæst vil vi redegøre for vores børnesyn, kort definerer hvad vi forstår ved dannelse og uddybe identitetsbegrebet. Til belysning af identitet knytter vi an til Carsten René Jørgensen, cand.psyk., ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet. Vi anvender hans bog Identitet. Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver. Vi er inspireret af Carsten René Jørgensens pointe om, at menneskets identitet som et forhold mellem menneskets centrale strukturer i personligheden og de valg, mellem en række muligheder, individet træffer. 6

7 Af Svend Brinkmann. Cand. Psych., ph.d. og ansat som adjunkt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet anvender vi bogen Identitet - udfordringer i forbrugersamfundet. Brinkmann argumenterer for, at det at være nogen i første række er et moralsk begreb. Fremfor at spørge hvad en person er, vil han spørge hvem en person er. Brinkmann er i sin søgen efter svar inspireret af filosoffen Charles Taylor. Taylor mener, at når vi spørger, hvem er du, så spørger vi efter det, der har betydning for personen dvs. noget der har betydning og værdi ud over det personen tilfældigvis måtte mene her og nu. Denne insisteren på, at identitet er knyttet til moralske spørgsmål gør, at Brinkmann ifølge ham selv knytter an til Aristoteles og middelalderens samfundstænkning, hvor udforskningen af det menneskelige samfund og handlingsliv ikke kunne isoleres fra en normativ diskurs om det gode liv og det gode samfund. Dvs. lever personen op til bestemte moralske fordringer, som vedkommende ikke selv har skabt? Vi er i vores opgave inspireret af hans tanker om, at livet leves indenfor en moralsk orden, som individet ikke er ophav til. Vi vil derfor forsøge at bruge hans tanker til at understøtte vores idé om, at fortælling anvendt aktivt i den pædagogiske hverdag er med til at give børnene kræfter til dette stadige identitetsarbejde. Derudover anvender vi Per Schultz Jørgensens kapitel Den konstruerede identitet og Flemmning Ravn Nefts internet artikel Hvad er identitet. Afsnittet slutter med et diskussionsafsnit om pædagogens rolle i forhold til barnets identitetsdannelse. I Del III vil vi beskrive det narrative turn og definere fortælling. Del IV handler om fortælling som pædagogisk redskab, hvor vores fokus ligger på hvad børn for ud af at lytte til fortællinger og når de selv fortæller. Til belysning af del III og IV er vi inspireret af Liv Gjems. Dr. Polit og forsker ved Høgskolen i Vestfold, Norge. Liv Gjems har skrevet doktorafhandling om børns læring gennem narrativ praksis. Hendes teoretiske afsæt er et sociokulturelt perspektiv, hvor hun definerer læring som et resultat af social og kulturel praksis. Vi anvender bogen Hvad lærer børn når de fortæller?, til belysning af børns læring gennem deltagelse i narrativ praksis i daginstitutionen. Hendes tanker om identitetskonstruktioner finder vi er i tråd med vores forståelse af identitetsdannelse, som her kommer til udtryk i den narrative interaktion, hvor børn møder andres reaktioner og oplevelser og herigennem opbygger en forståelse af, hvem de selv er i 7

8 den konkrete sammenhæng de befinder sig i, som en del af argumentationen for, at børns identitet kan styrkes ved brug af fortælling/narrativ praksis. Vi er endvidere inspireret af Marianne Horsdals forskning, der afdækker de livshistoriske fortællingers betydning for identitetsdannelse, selvopfattelse, tilværelsestolkning og opfattelse af andre. Endvidere arbejder Horsdal med hvordan børn lærer at fortælle, og hvordan forholdet er mellem den enkeltes livshistorie og samfundets kulturelle fortællinger. Hun indkredser den livshistoriske fortælling som narrativ genre og giver årsager til, at livshistorier er så aktuelle netop i dag. Marianne Horsdal har i mange år indsamlet livshistorier, og hun har ud fra disse historier undersøgt, hvordan mennesket ordner sit eget livs fortælling ved hjælp af narrative kompetencer. Teoriudviklingen og analysemetoderne i Livets Fortællinger er en del af et større forskningsprojekt om identitet, folkeoplysning og demokrati. Marianne Horsdal er endvidere faglig leder af et nordisk forskningsprojekt om folkeoplysningens arenaer som basis for demokratiske læringsprocesser. Derudover anvender vi litteratur der tager afsæt i fortællepraksis som sekundær empiri bl.a. Lene Broks bog Fortæl! Fortæl!, og filmen Den fortællende Børnehave. af Kirsten og Louis Thonsgaard. Del V er en redegørelse for vores empiri og vores didaktiske overvejelser ud fra syvkantsmodellen. Vi anvender denne model, fordi den er en positiv støtte til at konkretisere vores mål og til at fokusere på det vi som igangsættere skal være opmærksomme på undervejs i forløbet. Modellen er desuden en dynamisk model, hvor vi kan bevæge os frem og tilbage mellem de enkelte elementer i modellen. Vores didaktiske overvejelser tager desuden afsæt i Birgit Madsen, der i sin artikel siger, at det er i mødet mellem fortællingen og modtageren, at den der hører fortællingen, altså modtageren, får indtrykket af, at se sig selv i en større sammenhæng end før. Birgit Madsen understreger vigtigheden af, at børnene får en oplevelse af, at det de troede var deres eget spørgsmål/problem også viser sig at være flere andres spørgsmål/problem. De opdager, at de ikke er alene om noget de tumler med. Børnene kan derved opnå en erkendelse af, at de gennem fortællingen kan udtrykke sig om noget, de før fandt svært at formulere. Del VI indeholder konklusion, kritisk refleksion og perspektivering. 8

9 Del II Madame, sagde han jeg har fortalt Dem en historie. Sålænge Mennesker har kunnet tale, er Historier blevet fortalt, og uden historier vilde Menneskeheden have vansmægtet og været tørret ud, som den vilde være gaaet tilgrunde uden Vand. Den rettroende Histories Personer vil altid staa klart for os, endog ligesom lysende og på et højere Plan end vi selv. Paa samme Tid vil de visseligen ikke tage sig helt menneskelige ud, og vi vil uden Tvivl have Grund til at være lidt bange for dem. Alt dette er som det skal, og maa være.... Thi i hele verden har alene Historien Myndighed til at besvare det Menneskehjertes dybeste Nødraab der lyder Hvem er jeg Karen Blixen fra Kardinalens første historie. Socialkonstruktivistisk perspektiv Socialkonstruktivismen, ser videnskaben som en menneskeskabt institution og mener ikke, at der findes en universel sandhed men derimod forskellige variationer af den, afhængig af, hvem vi er. Al menneskelig erkendelse er socialt konstrueret. Udgangspunktet er, at vi mennesker ikke erkender, forstår og erfarer vores omverden direkte. (Andersen, et al., 2007 s. 676) Vores måde at forstå verden på bliver hermed ikke til i en objektiv virkelighed, men er socialt konstrueret i relationen til andre mennesker. At fortælle vores liv er den vigtigste måde vi som mennesker handler på og når fortællingen bliver troværdig for os selv, får den en særlig livsbekræftende mening. (Andersen, 2005) og i den udveksling af historier danner vi vores identitet i en socialkonstrueret kontekst. Vores beskrivelser og forståelser af verden skal således ses i relation til de narrativer, vi indgår og deltager i, narrativer, som vi i ringe grad sætter spørgsmålstegn ved, da de som oftest opleves som en naturlig del af vores verden. Menneskesyn Vores menneskesyn tager udgangs i en humanistisk tilgang. Vi ser barnet og dets potentielle udvikling som et mål i sig selv. Vi ser os selv som ligeværdige med børnene. Modsat et historisk blik, hvor barnet blev betragtet som et ufuldendt væsen, som ved hjælp af oplysning og uddannelse gradvist skulle kulturaliseres, formes til en voksen. Idealet var, at opøve barnets evne til at tænke og handle rationelt, så det kunne blive en aktiv del af det sociale og 9

10 kulturelle liv. Børn var objekter, tomme kar, som den voksne kunne fylde indhold i og dermed guide i den rigtige retning (Balling, 2006). I følge Daniel Sterns (Schultz Larsen, 2010) narrative selv udvikler børn i tre til fireårs alderen sproglige evne, de begynder at fortælle historier om, hvad der sker i deres liv. Det kan være små selvbiografiske fortællinger om, hvad der tidligere er hændt dem, og hvad der er sket i løbet af dagen. Med fortællingerne formår børnene ikke blot at fastholde deres personlige fortid, fortællingerne er også med til at forme deres identitet og selvopfattelse. Barnet fortæller historier fra børnehaven eller fra en tur med bedsteforældrene. Denne form for historiefortælling kan siger Stern meget vel vise sig at være et universelt menneskeligt fænomen, der karakteriserer den menneskelige psyke mere end noget andet. Subjekt subjekt synet Individet har sin egen indre oplevelsesverden af følelser, tanker og meninger. Individet har sine fortolkninger af verden, sine synspunkter, opfattelser, og det vil være krænkende, hvis vi overser denne oplevelse. Kommentarer som "du er træt", "du er vanskelig", overser subjektsiden og vækker som regel protest. At udelade den andens subjektive oplevelse indebærer en fratagelse af individets evne og ret til, at have et syn på sig selv. Individet kan ikke forstås uafhængigt af de relationer, det står i til andre. Hvis vi ikke ser vores eget bidrag, og hvordan det påvirker (barnet), er det umuligt at se ham eller hende. Intersubjektiv deling står centralt i en dialektisk relationsopfattelse. Antagelsen er her, at barnets selvudvikling fremmes ved at affekter og oplevelser kan deles med den voksne. Barnet socialiseres ikke kun udefra og ind, men i samspil. (Schibbye, 2009 s. 36) Formuleret generelt, er erfaringer den proces, hvor et subjekt gør noget ved et objekt, hvorved både subjekt og objekt forandres. Når individet handler, ændres dets bevidsthed og den genstand handlingen retter sig mod. Samtidig ændres individets bevidsthed om sig selv, fordi det gennem sine handlinger opnår et resultat. Ligesom genstanden for individets handlinger ændrer sig og dermed giver individet viden og tro på, at det kan påvirke verden gennem sine handlinger. Det centrale ved dette erfaringsbegreb er, at individets handlinger ikke blot fører til, at omverden ændres, men omverden virker også tilbage på individet selv. Med individets handlinger ændres omverden og samtidig individets bevidsthed om omverden. (Smidt, et al., 2004, s.88) 10

11 Dannelse (Mikkel) Chresten Sloth Christensen har i en artikel fra undervisningsministeriet om begrebet dannelse (Christensen, 2001) givet udtryk for, at han ser dannelse som et relationelt begreb: Dannelse har som begreb og teori intet med videnskab at skaffe, men handler derimod om det komplekse i at være menneske, om relationen mellem den enkelte og de andre samt mellem menneske og samfund. (Christensen, 2001)...Samtalen er således helt afgørende for barnets dannelsesproces (Christensen, 2001) Hvorfor er samtale så, så vigtig? Fordi selve dannelsesprocessen foregår mellem mennesker, når børn fx færdes i de voksnes verden i institutioner: børnehaver, skoler, fritidsklubber, med deres forskellige kulturer. De forskellige indtryk børn får fra omverden er med til at udvikle og danne deres personlighed. Det er en dynamisk proces som sættes i gang i barndommen og gerne skulle fortsætte hele livet. Derfor har pædagogen i dag en vigtig rolle i forhold til børns dannelse, da de er meget af deres tid i institutionerne. (Hviid, 1996) Identitet (Mikkel) For at nærme os en forståelse af identitet som begreb har vi hentet en definition fra Pædagogisk psykologisk ordbog (Hansen, et al., 2008): 1. "Det kontinuerte selv og det indre, subjektive begreb om individualitet, dannet af f.eks. køn, seksuel orientering, religion, socialgruppe, alder, profession, nationalitet og etnicitet Om personers relationelle selvforståelse og fortælling om sig selv.. "At have en identitet indebærer, at jeg afgrænses som menneske og kan identificeres af andre og af mig selv som en bestemt individualitet."(schultz Jørgensen, 2002) Identitetsbegrebet i vores samfundsvidenskab skyldes især psykologen Erik H. Erikson, hans arbejde har spredt sig til mediernes debat og dagligdagen samtaler om identitet. Han anvendte helt bevidst begrebet på en åben og løs måde, forstået på den måde, at han henviste til en proces, hvor individet bliver sig selv på selvstændig vis og samtidig udvikler følelsen af at tilhøre en gruppe. Eriksons begreb om identitet, kalder han for mødestedet mellem det en person gerne vil være og det verden tillader personen at være. Eller som Jørgensen med reference til Erikson siger, den menneskelige identitet er et samspil mellem på den ene side: det enkelte individ, og på den anden side samtidskulturen. Dvs. identitetens 2 sider: den indre eller personlig identitet og den kulturelle eller gruppeidentiteten. Jørgensen siger derfor Det 11

12 er ikke meningsfuldt at tale om identiteten som enten en ren subjektiv konstruktion eller som realiseringen af en indre essens eller medfødt kerne. Identitet må forstås i sammenhæng med fundamentale elementer i den menneskelige psykologi. (Jørgensen, 2008, s. 15) Også Brinkmann er enig med Erikson, men han udvider definitionen med et moralsk aspekt, idet ikke alt det personen ønsker at blive, har med identitet at gøre, kun hvis ønsket er betydningsfuldt inden for en moralsk horisont, er det identitetskonstituerende i normativ forstand. (Brinkmann, 2008) Identitet som selvfortolkning Brinkmann referer til Richard Sennet (Brinkmand, 2006) der skriver, at identitet ikke så meget handler om, hvad man gør, som hvor man hører til. Identitet er et spørgsmål om en persons forståelse af sin egen tilværelse og fortolkning af sin egen situation. En indflydelsesrig teori om identitet som psykologisk og socialt fænomen er udviklet af sociologen Anthony Giddens under overskriften selvidentitet: "selvidentitet er ikke et særligt træk eller en samling af træk, som individet besidder. Det er selvet som det refleksivt forstås af personen på baggrund af vedkommendes biografi. Identitet forudsætter i denne forstand stadig kontinuitet på tværs af tid og rum, men selvidentiteten er en sådan kontinuitet, som den refleksivt fortolkes af agenten. (Giddens, 1996, s. 68), (leksikon.org, 2012) Man kan sige, at personlighed handler om hvad man er og identitet handler om hvem man er. Ifølge den teori findes identitet hverken i adfærd eller andres reaktioner, men som evnen til at holde en særlig fortælling i gang. (Giddens 1996, s.70) (leksikon.org, 2012) på den måde bliver identitet her til noget narrativt, altså en persons evne til at opretholde en livshistorie. Lad os for et øjeblik vende tilbage til ordet identitet der stammer fra den latinske rod idem, som betyder "den samme". Neft (2012) beskriver i sin artikel, at det at være den samme rummer fem egenskaber: 1. At man er sin egen individualitet med et typisk særkende, f.eks. udseende, væremåde, sprog, stemme, kropssprog, humør, psyke osv. Samt at man føler en selv-helhed i forhold til alle de roller, som man indtager i forskellige sammenhænge, relationer og situationer. 2. At der er en væsentlig kontinuitet (dvs. følelse af fortsættelse og sammenhæng) i ens liv, selvoplevelse og selvopfattelse i dag, i går og i morgen. 12

13 3. At det billede, man har af sig selv, nogenlunde stemmer overens med det billede, andre har af en. 4. Identitet har også at gøre med den livsfortælling, som vi og andre fortæller om os selv. Fortællingen er på en måde vores tolkning af det, vi har oplevet og erfaret gennem vores liv. 5. I et moderne post-traditionelt forbrugersamfund som det danske er en anden vigtig faktor, at vi definerer os ud fra vores forbrug, medier og livsstile - samt i lige så høj grad baserer vores identitet på de grupper og fællesskaber vi hører til. Identitet må derfor også ses som en proces, der finder sted gennem hele livet. Ifl. Neft bekræftes udsagnet af Giddens, der siger, at identitet i dag aldrig vil kunne etableres endeligt, til forskel fra før i tiden hvor identitet var noget du var født ind i, til en bestemt identitet ud fra slægt eller familiens sociale stand/arbejde. Hvor identitet i dag beror meget mere på personens eget ansvar. Giddens mener, der er sket et sammenbrud af normer og traditioner i det senmoderne samfund. Hvor vores færden i forskellige sociale arenaer er med til at give hvert individ en livsfortælling. (Neft, 2012) Som individ er du frisat til at træffe egne valg, at vælge egne traditioner. Når individet ikke længere fastlægges af gamle mønstre og traditioner, kommer individet til at stå ved vigtige livsstilsvalg. Det kan medføre usikkerhed og tvivl. Også selvom valgene oftest foretages gruppemæssigt eller i samspil med andre mennesker. Neft skriver at vores livsfortælling, der er præget af de valg vi foretager og har foretaget, hænger tæt sammen med vores identitet. Identitet er afhængig af narrativitet - som Giddens forklare som evnen til at holde en fortælling i gang. Det er en vedvarende og aktiv stillingtagen til sin egen biografi - hvem er jeg? Hvordan lyder min livsfortælling? (Neft, 2012) I en narrativ tilgang til identiteten eller opfattelse bliver identiteten til en selvberetning: der er tale om en konstruktiv proces, der anvender fortællingens elementer til at skabe en overensstemmelse i beretningerne, og at det er denne overensstemmelse, der opleves som identiteten. (Schultz Jørgensen, 2002) Brinkmanns identitetsteori betoner desuden identitetens nære sammenhæng med moralske spørgsmål. Han siger i sin bog, at hvis det at have en identitet vil sige at fortolke sig selv på en bestemt måde i forhold til overordnede moralske værdier, kan identitet kort sagt 13

14 bestemmes som en særlig form for selvfortolkning. Og han siger, at denne selvfortolkning har 2 dimensioner: For det første en moralsk dimension: at være forpligtet på bestemte betydningsfulde værdier og projekter som Brinkmann kalder identitetens korrespondens, da det at have en identitet er forbundet med at etablere en korrespondens i sit liv mellem aktuel livsførelse, idealer og værdier. For det andet en tidslig dimension, som peger på det forhold, at de identitetskonstituerende forpligtelser må have en vis tidslig udstrækning og sammenhæng dette kalder Brinkmann identitetens kohærens. Den tidslige dimension forstås bedst i dens narrative form jvf. filosoffen Taylor. Det betyder for Brinkmann, at hvis man konstant skifter mening om hvad der har betydning for en i ens liv (som bestemt af moralske værdier) vil han hævde, at man ikke har en identitet - hvis man konstant ændre mening om, hvad der moralsk har betydning i mit liv kan man aldrig leve op til de fordringer, som det betydningsfulde giver mig. I følge Brinkmann giver John Lockes tanker, svar på spørgsmålet om, hvorfor et menneske kan være den samme hele livet igennem? Locke siger, at personen kan forblive den samme fordi vedkommende har erindringer, der binder enkeltøjeblikkene i livet sammen. Jeg er den samme, som for et år siden, fordi der er en mental, hukommelsesmæssig sammenhæng mellem nu og da. Locke hævder altså, at vi bruger mentale faktorer (hukommelse for vores liv) som kriterium for personlig identitet. Locke mente, at det mentale og ikke det fysiske har primat med hensyn til personlig identitet. (Brinkmann, 2008) Brinkmann hævder at den særlige fortælling ikke handler om hvad som helst, det er ikke op til individet selv at bestemme hovedtemaerne i den fortælling, som vores identitet udgøres og opretholdes af. Men derimod af den moralske orden vi lever under og uden hvilken vi ikke ville kunne skelne mellem det betydningsfulde og det betydningsløse i vores tilværelse. Identitetsbegrebet ifølge Brinkmann er altså vores selvfortolkning som den kommer til udtryk i en fortælling om os selv. MEN der er restriktioner: ikke alle elementer i de fortællinger vi fortæller om os selv har betydning for vores identitet. F.eks. siger Brink at han bedre kan lide chokoladeis end jordbæris men det er et faktum der ikke har samme vægt som at han er demokrat og ikke fascist. Det sidste kan være vigtigt for 14

15 hans livshistorie mens det første ikke normalt er vigtigt for hans livshistorie. Fordi: det sidste har en værdi og betydning som han kan opdage og lægge til grund for sine handlinger. Det betyder at vi ikke er ene forfattere til vores livshistorie - der er andre forfattere og redaktører! Fortællingerne er forfattet ud fra narrative konventioner og temaer som vi ikke selv har fastlagt. Nøglespørgsmålet for mennesker angår ikke deres eget forfatterskab; jeg kan kun besvare spørgsmålet Hvad bør jeg gøre? hvis jeg kan besvare det mere grundlæggende spørgsmål Hvilken historie eller hvilke historier er jeg en del af? Det betyder, at vi træder ind i det menneskelige samfund med en eller flere tildelte karakterer - roller som vi på forhånd har fået - og vi må lære, hvad de er for at kunne forstå, hvordan andre reagerer over for os, og hvordan vores reaktioner over for dem skal konstrueres. (MacIntyre, 1985, s. 216) (Brinkmann, s ) Brinkmann siger om identitet ud fra hans moralske indførsel i identitetsbegrebet:...hvem jeg er, er bestemt af den værdihorisont, jeg handler inden for, for det er denne horisont, der hjælper mig til at afgøre, hvad det er værd at identificere sig med. (Brinkmann, S. 28) Han udbygger med Charles Taylor: Min identitet er altså bestemt af en horisont af værdier, som gør, at det er muligt for mig at foretage valg og have en holdning til mit liv. (Brinkmann, s. 29). Delkonklusion Den socialkonstruktivistiske tilgang giver god mening i vores syn på, at fortælling skaber børns identitet og at det sker i de mange sociale kontekster børn befinder sig i dag, hjemmet, daginstitutionen, skole, fritidsaktiviteter, kammeratgrupper, hvor hvert sted har sine normer, som barnet skal finde ud af at begå sig i. De historier, der bliver fortalt i de forskellige rum, har indflydelse på børns udvikling. På den måde forstår vi os selv og samfundet gennem de narrative fortællinger vi deltager og indgår i. I følge Christensens dannelsesbegreb, som vi læner os op af, får vi bekræftet betydningen af samtaler, som vi netop forstår bredt som udveksling mellem individ og de omgivende sociale kontekster barnet befinder sig i. Dannelse forstår vi således, som en dynamisk proces, som vi som pædagoger har et medansvar overfor. Identitetsbegrebets som Erikson udviklede har stadig gyldighed, dog er det blevet udvidet som konsekvens af den samfundsmæssige udvikling. Jørgensen lægger tæt op af Eriksons 15

16 todelte identitetsforståelse som mødet mellem den indre eller personlige identitet og den kulturelle eller gruppeidentiteten. Giddens har med sit begreb selvidentitet gjort det klart, at ethvert individ har fået frihed til at træffe egne valg modsat tidligere, hvor individet var født ind i en bestemt social orden og forventning. Identitet knyttes ikke længere til hvem man er, men til hvordan man er. Giddens gør dermed identitet til et spørgsmål om narrativitet og selvfortolkning. Identitet bliver en særlig evne til at holde en fortælling igang, som handler om hvem vi er, udfra egen forståelse og tolkning af egen situation. Men i følge Brinkmann er disse valg ikke fuldstændigt frie, men er snævert forbundet med en moralsk dimension dvs. valgene er forbundet med værdier som individet er forpligtet på. Ligesom han hævder, at vi ikke er ene forfattere på vores fortællinger, hvorfor vi altid må spørge, hvilken historie er jeg en del af? Identitetskabelse bliver derfor personens eget ansvar, og det kan medføre usikkerhed og tvivl. Identitets arbejdet er en vedvarende og aktiv stillingtagen til ens egen biografi for at sikre, at der er en væsentlig kontinuitet dvs. følelse af fortsættelse og sammenhæng i ens liv, selvoplevelse og selvopfattelse i går, i dag og i morgen. Spørgsmålene, hvem er jeg? Hvordan lyder min livsfortælling, får måske livet igennem nye svar afhængigt af, hvor man er? 16

17 Del III Nangijala? sagde jeg. Hvor ligger det? Så sagde Jonatan, at det vidste han ikke helt bestemt. Men det var et eller andet sted på den anden side af stjernerne. Og han gav sig til at fortælle om Nangijala, så man næsten fik lyst til at flyve derhen med det samme. Der er det stadig lejrbålenes, sagaernes og eventyrenes tid, sagde han, for det var der, de foregik. Var man først der, ville man opleve eventyr fra morgen til aften og om natten med, sagde Jonatan. Hvad siger du til det, lille Tvebak? sagde han. Astrid Lindgren - Brødrene Løvehjerte Det narrative turn (Maiken) Det narrative har i stigende grad fået fokus som en positiv kategori, der har stor værdi i forhold til at opnå erkendelse og indsigt. Mortensen og Sanderhage hævder i deres kapitel i (Sanderhage og Øhrgaard, 2008.) at det narrative/historiefortælling er blevet så udbredt i psykologisk og pædagogisk teori af flere grunde. For det første den sproglige optagethed igennem hele 1900 tallet, der har påpeget at sprog har konsekvenser og formende indvirkning på tanken, erkendelse, individets udvikling, socialiseringen og identitetsdannelsen. For det andet den postmoderne opfattelse, som vi deler, at virkeligheden er en konstruktion. For det tredje de terapeutiske narrative interventionsmetoder, der har inspireret bla. pædagogikken, for det fjerde menneskets behov for at skabe orden dvs. mening i det kaos vi fødes ind i. Denne mening skaber vi ved, at producerer fortællinger. Netop i fortællingen får vi skabt sammenhæng i vores oplevelser, vores selvforståelse og vi får gennem fortællingen skabt en forbindelse mellem det, der sker på det indre og det der sker på det ydre plan. Endelig siger de, at mennesket forstår sig selv og sit liv i et tidsligt perspektiv. Vi lever i tiden. Hvis vi virkelig vil forstå et menneske - forstå, hvorfor det gør, tænker og føler som det gør, er det ikke tilstrækkeligt at tage afsæt i statiske personlighedstyper. Vi må vide noget om, hvordan individet er kommet dertil, hvor det lige nu befinder sig i livet, og hvor det er på vej hen. Det er denne tidslige dimension, der indfanges af fortællingen, der kan defineres som en struktur med en begyndelse, en midte og en slutning. Eller sagt således en fortidsdimension, en nutidsdimension og en fremtidsdimension. (Sanderhage og Øhrgaard, 2008, s. 154.) Opsamling Den mundtlige fortælling oplever derfor i disse år en renæssance. Den har manifesteret sig som en selvstændig kunstform, ligesom den også er begyndt at udbrede sig de steder, hvor 17

18 hovedparten af børnene tilbringer meget af deres tid: i børnehaver og skoler (Brok 2005, s. 11). Det er vores opfattelse, at den mundtlige historiefortælling bliver brugt som pædagogisk redskab, men ofte kun med en intuitiv idé om, hvilken betydning det har for børn og unge. Vi 1 ser således verden som en fortælling, og vi ser os selv som hovedpersoner i vores eget liv. Vi er nødt til at tilslutte begivenheder i tid og rum til at få mening ud af dem. Måske er fortælling en måde, som giver mennesker mening af verden. Fortællingen kan fungere som meningsskabende instrument, hænger sammen med de kausalrelationer, fortællingen er bygget op over: Den overordnede mening i alle fortællinger er således, at tingene hænger sammen, at begivenheder ikke er vilkårlige, men har en årsag. Hvad er og hvad kan fortælling? (Maiken) Indledningsvis vil vi definerer fortælling ud fra Danielsen,1996. Hun skriver, at der er nogle egenskaber, der skal være tilstede for, at noget kan kaldes en fortælling: For det første, et afgrænset afsnit af en faktisk eller opdigtet virkelighed, at en fortælling har et fremadskridende mønster med en begyndelse, en midte og en slutning. For det andet har en fortælling nogle aktører, for uden at nogen gør noget, bliver der ingen fortælling. For det tredje skal en fortælling give en nærmere beskrivelse af en situation, den skal tegne et billede. Altså gennem brugen af symboler. For det fjerde handler fortællingen om et menneskeligt anliggende. Den har et problem eller et tema. Danielsens definition lyder: Vi har en fortælling, når noget bliver fortalt sådan at det danner en samlet og afrundet æstetisk formgivning af et forløb med en begyndelse, en slutning og et midterparti som fortæller om et tids- og handlingsforløb som involverer en eller flere aktører, og som har et tema eller et problem. (Egen oversættelse). (Danielsen, 1996 s. 23). Danielsen skelner også mellem gode fortællinger som lever og gør indtryk og dårlige fortællinger. Hun definerer den gode fortælling: En god fortælling har både en god pointe og en fortællemåde som gør, at tilhøreren kan leve med i den, både ved at se personer og situationer for sig og ved at blive engageret i handlingsforløbet. (Egen oversættelse). (Danielsen, 1996 s. 24). 1 Vi henviser til Maiken og Mikkel 18

19 Fortællingen vil give os sprog, oplevelse, spørgsmål, svar og kompetence til at handle. De vil danne og opdrage. Fortællingerne sprogliggøre det, det er svært at udtrykke. Når vi hører fortællingerne, oplever vi, at vi ikke er alene om at spekulere over de store spørgsmål. Vores egen verden, ordforråd, billedverden og intellekt udfordres af fortællingerne. (Madsen, 1998 s ) Peter Kemp mener, der er tre typer af fortællinger, der på hver deres måde og tilsammen er vigtige elementer i dannelsen af identitet og selverkendelse i et komplekst samfund, og som samtidig peger på muligheden for at leve det gode liv. Det drejer sig om livsfortællingen, Urfortællingen og grundfortællingen (Brok 2005, s.23). Livsfortællingen Livsfortælling er den fortælling, vi konstruerer om os selv, når vi fortæller om vores oplevelser og erfaringer. Man bygger sin livshistorie op som en fortælling, med en fremadskridende handlingsstruktur, i aristotelisk forstand 2. For at skabe mening må vi etablere begyndelser og slutninger. 3 At etablere forløbsmæssig sammenhæng i en fortælling er en nødvendig evne for at forstå omfattende områder af den menneskelige tilværelse. Vi har altid skabt fortællinger, men ikke altid den samme slags fortællinger, og vi gør brug af dem på forskellig måde. (Horsdal, 2005, s. 24) At give børn mulighed for at fortælle er vigtigt for deres læring på flere måder og ikke kun for, at de skal lære om, hvad andre mener. At præsentere sig selv, at tilkendegive overfor andre hvem man er, hvad man kan lide og ikke kan lide osv. er en form for fortælling, som de fleste børn må lære, for at andre kan vide, hvem de er. (Gjems, 2009) I dag er der ikke mange børn og voksne, der kender barnets og dets familie, når barnet begynder i daginstitutionen. Børn må derfor lære at fortælle andre, hvem de er, hvor de bor, hvad deres mor og far hedder, og om de har søskende. Børn må derfor kunne fortælle og dele deres erfaringer og meninger med andre. Dagen i daginstitutionen giver mange muligheder for sådanne narrative præsentationer, og voksne der lytter opmærksomt kan på denne måde lære meget om børnene og deres forståelse af omgivelserne. Iflg. de studier Gjems (2009) har gennemført, har børnene mest været optaget af at fortælle personlige erfaringer i og uden for 2 Aristoteles definerer at det vigtigste i en hovedhandling (fabel) er at den er sammensat af et hele i et plot, med en begyndelse, en midte og en slutning. (Jørgensen, 2010, s. 85) 3 Det er vores narrative kompetencer som gør os i stand til at skabe forløb i meningsfulde og symbolsk reproducerbare tidsrum til erstatning for den blotte succession (Horsdal, 2005) Vi griber fortolkende ind, når vi etablerer begyndelser og slutninger og derved afgrænser et forløb for at give det narrativ mening. 19

20 institutionen. Dette kan karakteriseres som identitetskonstruktioner, hvor børn møder andres reaktioner på deres erfaringer. Herudover opbygger børnene en forståelse af, hvem de selv er, og hvilken rolle de kan få i institutionen. (Gjems, 2009 s. 125) vores oplevelse fra praksis er at børn meget gerne fortæller hvad de har lavet i weekenden, sommerferie og dagligdagen. At fortælle egne oplevelser kan være at fortælle om viden, fakta oplysninger, informationer, beskrivelser af dagen i børnehaven mv. I arbejdet med børns fortælleudvikling kan pædagogen på tilsvarende vis lægge vægt på, at arbejde med fortællingens struktur med en begyndelse, en midte, hvor der sker noget, og en afslutning til sidst. Pointen ved at lægge vægt på strukturen er, at denne enkle struktur skaber sammenhænge i fortællingen der giver mening for en selv og andre. (Jørgensen, 2010) Livsfortællingerne er fortællinger og ikke empiriske data om virkeligheden. Men de er heller ikke frit opfundne, fiktive fortællinger, men fortællinger, der giver det virkelige konkrete liv mening. (Horsdal, 2005) Ifølge en socialkonstruktivistisk opfattelse kan livsfortællinger ikke opfattes som en given størrelse. I stedet bliver vores livsfortælling hele tiden skabt og omredigeret i vores møde med andre, idet vi kommunikerer om vores oplevelser, erfaringer og hvad vi føler og tænker. (Brok, 2005 s. 24). Vi sammenligner ustandselig nye oplevelser med de erfaringer vi gør os i et omskifteligt liv. Spændvidden i fortællingerne bliver på den måde betydningsfuld for vores mulighed for at skabe mening i en kompleks og mangfoldig verden gennem sammenligninger. (Horsdal, 2005 s. 20) Menneskelige egenskaber skabes eller fremtræder med andre ord gennem samspil med personer i situationer som mere eller mindre strategiske præsentationer i forhold til en person eller en situation målet er ikke altid at præsentere sig som mest kompetent. Det vil variere med situationens og deltagernes hensigter. (Hundeide, 2009). Derved er der kommet mere fokus på, at skabe en meningsfuld fortælling, frem for den sande historie. I eventyrterminologi kan man sige, at der ligger en magisk forvandlende kraft i at fortælle sit liv. Den fortælling, der bliver skabt, er ikke nødvendigvis den historiske sandhed. Hvis man i en periode har fortalt eventyr og livshistorier for børn, samtidig med, at man er lykkes med at skabe en tryg atmosfære, får børnene lyst til at fortælle det, de oplever som betydningsfuldt og interessant i deres liv. Så kan man sætte fokus på deres livshistorier (Brok, 2005 s. 24). Udfoldelsen af livets fortællinger finder sted i et dialogisk rum og indebærer en åbenhed, som det er vores ansvar som pædagoger at tage vare på. (Horsdal, 2005 s. 10) Ved at få børn til at fortælle deres livsfortælling hjælper man dem ikke kun med at konstruere sig selv, man de får ligeledes noget ud af at lytte til andres historier. Ved at fortælle historier med personligt erindringsmateriale kan man dele oplevelser og erfaringer. Man kan bekræfte 20

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere.

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Aalborg Universitet Kandidat i socialt arbejde Speciale April 2011 Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Stine

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv 1

Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv 1 Barn nr. 1 2001:47-78, 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv 1 Indledning Der er stor ståhej i Hvalernes 2 garderobe. De skal til fødselsdag,

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Titel (på engelsk) Børnehavebørns udvikling af selvidentitet og social kompetence i jævnalderrelationer Kindergarten children

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

den reflekterende mentor

den reflekterende mentor den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af mentorordninger den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere