Revurdering af miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade Vejen Marts 2015

2 Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/amj Den 12. marts 2015 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Samt miljøgodkendelse af frikøler For: Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade 93, 6600 Vejen Matrikel nr.: 37 ks CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: A 208 Revurderingen omfatter: Revurdering af miljøgodkendelse dateret 6. september 1993 fra Ribe Amt samt revurdering af vilkårsændring i miljøgodkendelse af Uldalls Jernstøberi A/S, dateret 12. december 1994, Ribe Amt. Godkendelsen omfatter: Frikøler ved den sydvendte facade af produktionshallen Dato: 12. marts 2015 Godkendt: Henrik Bechmann Nielsen Annonceres den 13. marts 2015 Klagefristen udløber den 10. april 2015 Søgsmålsfristen udløber den 12. september 2015 Revurdering kan påbegyndes 8-10 år fra godkendelsesåret.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen... 5 Generelle forhold... 5 Indretning og drift... 5 Luftforurening... 5 Lugt Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand, overfladevand m.v Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Sikkerhedsstillelse Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige gældende godkendelser og påbud Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

4 1. INDLEDNING Virksomheden Uldalls Jernstøberi A/S er beliggende på Søndergade 93, 6600 Vejen. Virksomheden blev grundlagt i 1944 og er gennem årene udbygget til et større støberi. Uldalls Jernstøberi har specialiseret sig i at producere store håndformede emner i relativt små kvantiteter og med en meget kort leveringstid. Virksomheden kan producere emner fra et kilo og helt op til 4 tons med en årlig produktion af støbejern i størrelsesordenen til tons. Virksomheden beskæftiger omkring 55 medarbejdere. Organisatorisk er Uldalls Jernstøberi A/S i dag en del af Vald. Birn Koncernen. Uldalls Jernstøberi er klassificeret som en bilag 2-virksomhed med listepunktet A 208 med sætningen: Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (* jf. bilag 4, punkt 30) (s) Virksomheden fik miljøgodkendelse fra Ribe Amt i september 1993 opdateret med en vilkårsændring i december Der er siden da sket fysiske ændringer på virksomheden bl.a. i form af nyere recirkuleret udsugning fra renseriet, nedlagt smelteovn samt nedlagte afkast. Virksomheden er beliggende i det lokalplanlagte område nr. 49, delområde 1, som er udlagt til industrivirksomheder uden særlige beliggenhedskrav. Virksomhedens matrikel grænser dog op til boliger på hhv. den vestlige, nordlige- og østre retning. Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er overvejende luftforurening med støvpartikler samt støjemission fra afkast, intern transport på matriklen med trucks samt til- og frakørsel med råstoffer og færdigvarer fra produktionen. Den nærværende revurdering af miljøgodkendelse giver Uldalls Jernstøberi ret til fortsat drift af virksomheden forudsat at vilkår fremsat i denne miljøgodkendelse overholdes. Den nærmere beskrivelse af vilkår fremgår af afsnit 2 i denne godkendelse. Revurderingen af miljøgodkendelsen er en opdatering samt ændring af virksomhedens tidligere godkendelser herunder en miljøgodkendelse af frikøler på den sydvendte facade af produktionsbygningen. Miljøgodkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen. En revideret miljøteknisk beskrivelse kan ses i bilag A. Miljøstyrelsen forventer, at virksomheden med den reviderede miljøgodkendelse og vilkår vil kunne drives i overensstemmelse med gældende vejledende grænseværdier uden at påføre væsentlige gener for omgivelserne. 3

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR Denne afgørelse omfatter revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser samt godkendelse af frikøler til afkøling af kølevand fra smelteovne. Revurdering På grundlag af oplysningerne i den opdaterede miljøtekniske beskrivelse i bilag A, har Miljøstyrelsen foretaget en revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse, dateret 6. september 1993 af Ribe Amt Vilkårsændring i miljøgodkendelse af Uldalls Jernstøberi A/S, dateret 12. december 1994, Ribe Amt Vilkår fra ovenstående godkendelse er enten overført til denne afgørelse, korrigeret redaktionelt eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. De eksisterende godkendelser for Uldalls Jernstøberi fra 1993 og 1994 erstattes af denne afgørelse. Frikøleren er godkendt uden vilkår, idet det vurderes at den ikke i sig selv giver anledning til støjemission ud over den fastsatte grænseværdi for området. Det vurderes derfor, at støjemission fra frikøleren kan rummes inden for de gældende støjvilkår for området. 4

6 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 A2 A3 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse i bilag A Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en periode længere end 6 måneder - Ophør eller delvist ophør af virksomhedens hovedaktivitet. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold), beslutningen om ændringen (indstilling, ophør) henholdsvis overskridelsen er opdaget. Indretning og drift B1 Virksomheden kan producere i døgndrift på alle ugens dage året rundt. Luftforurening Støv C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. Afkasthøjder og luftmængder C2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her: 5

7 Afkast Min. Max. Nr. afkasthøjde luftmængde fra (m) (Nm 3 /time) Værksted VE-lamp A* Støberi, håndformeri og smelteovne B* Kernemageri C Malerafdeling E* Blokfomeri F* Kerneskyder G Sandgenerering H Udslagning og afkøling I Værksted J Kvalitetsafdeling K 4, *) Afkast med filter Bogstaverne i kolonne 2 henviser til afkastene. Afkasthøjder måles over terræn. Emissionsgrænser C3 Hvis massestrømsgrænsen for et givent stof er overskredet, må emissionen af stofferne i det enkelte afkast ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Hvis ikke der er angivet en massestrømsgrænse, gælder emissionsgrænseværdien altid. 6

8 Afkast fra Nr. Stof Massestrømsgrænse g/h Emissionsgrænse mg/nm 3 Værksted, VE-Lamp Støberi, håndformeri og smelteovne Kernemageri Malerafdeling Tørrekabine Blokformeri Kerneskyderi Sandgenering Udslagning og afkøling Værksted Kvalitetsafdeling Modelværksted Sandblæsning VeLamp montage værksted Afkast støberi, håndformeri og smelteovne A* B* C E* E1 F* G H I J K L M N Totalstøv >500 og < B* Bly 5 1 B* Mangan - 5 B* Zink - 5 B* Cadmium - 0,25 B* Nikkel - 0,1 B* Krom 25 5 Afkast støberi, håndformeri og smelteovne, Afkast blokformeri Afkast støberi, håndformeri og smelteovne, Afkast blokformeri Afkast støberi, håndformeri og smelteovne, Afkast blokformeri Afkast blokformeri Afkast sandgenering Afkast udslagning og afkøling *) Afkast A, B, E og F er udstyret med posefiltre B*, F* Phenol B*, F* Benzen ,5 B*, F* Formaldehyd 25 5 F* Kulilte H, I Alpha kvarts 25 5 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast i en veldefineret kontrolperiode. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). [For forbrændingsprocesser og visse brancher også reference % O2] 1 Fra ultimo februar 2015 er stoffet Permacat 145 erstattet med Permacat 132. Permacat 132 indeholder ikke benzen. 7

9 Immissionskoncentration C4 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof B-værdi mg/m 3 Støv < 10 µm 0,08 Formaldehyd 0,01 Phenol 0,02 Benzen 2 0,005 Svovlsyre 0,01 Methanol 0,3 Bly 0,0004 Krom 0,001 Nikkel 0,0001 Cadmium 0,00001 Zink 0,06 Mangan 0,001 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften uden for virksomhedens område. B-værdien gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenede luft. Kontrol af luftforurening C5 Der skal mindst en gang om året foretages eftersyn med ventilationsanlæg og filter. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C2, C3 og C4 er overholdt. Dokumentationen skal senest fire måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 2 Benzen indgår som bestanddel af stoffet Permacat 145. Permacat 145 er ultimo februar 2015 erstattet med Permacat 132. Permacat 132 indeholder ikke benzen men sovlsyre og methanol. 8

10 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. For støv måles på totalstøv. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænsen med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden inden 7 dage underrettes om det. Der skal samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Krav til luftmåling Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Partikler målt som totalstøv Cadmium, Chrom, Mangan, Nikkel, Bly, Phenol Formaldehyd Analysemetode DS/EN 13284, se også MEL-02 - ved støv < 50 mg/m 3 VDI 2066, Bl. 1 - Benyttes ved måling af høje koncentrationer (> 50 mg/m³(n,t)) DE/EN 14385, se også MEL-08a NIOSH metode 2546 eller anden anerkendt analaysemetode VDI 3862 B1.2, se også MEL-12 Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. 9

11 Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Luftvejledningen Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. Lugt D1 Lugtgrænse Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 ved boliger, blandet bolig og erhverv og 10 LE/m 3 ved erhvervsområder og i åbent land. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. Kontrol af lugt D2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1/ for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL- 13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om 10

12 beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Støj E1 Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i. Område* Erhvervsområde 1.E.04 (Virksomhedens placering) Erhvervsområde 1.E.04 (Syd for virksomheden) Boligområde 1.B.03 (Nord, vest og øst for virksomheden) Boligområde 1.B.08 (Vest for virksomheden) Mandag fredag kl Lørdag 7-14 Mandag fredag Lørdag Søn- og helligdage 7-22 Alle dage

13 Områderne fremgår af bilag C Støjgrænsen gælder ved det mest støjbelastede punkt i enhver højde af vinduer og altaner på bygningsfacaden. E2 Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjen fra støjkilder på: - den sydvendte facade af produktionsbygningen, - i området ved sydsiden af virksomheden. Støjhandlingsplanen skal indeholde en teknisk/økonomisk redegørelse for nedbringelse af støjen til et niveau, der ikke overstiger 60 i skel til nabomatriklerne 31 ac og 31 ed. Støjhandlingsplanen skal fremsendes til miljømyndigheden senest 8 måneder efter datoen af denne miljøgodkendelse. Kontrol af støj E3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret for støj, jf. vilkår E1, er overholdt. Dokumentationen skal senest 4 måneder måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. 12

14 Affald F1 Maksimale affaldsmængder Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres i de anførte mængder: Affaldstype EAK-kode Mængde (tons/år) Max. oplag (tons) Brugt formsand (til genbrug) Sand- og metalstøv fra posefiltre Virksomheden skal aktivt medvirke til, at brugt formsand finder anvendelse i andre projekter, således at der aldrig oplagres mere end højst tons. Det ældst oplagret formsand skal bortskaffes først. Der skal være sprinkling til befugtning af sandet i nødvendigt omfang, så støvgener undgås og pladsen skal skrabes ren for støbesand i forbindelse med tømningen. F2 F3 F4 Metalstøv skal opbevares i lukkede beholdere eller tætte bigbags og afskaffes i henhold til kommunens regler for bortskaffelse af farligt affald. Olieholdigt affald samt brandbart affald skal bortskaffes efter Vejen Kommunens gældende anvisninger over farligt affald og affald i øvrigt. Virksomheden skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at virksomhedens affaldsbortskaffelse sker i henhold til de til enhver tid gældende regler om affald og bortskaffelse af affald. Overjordiske olietanke G1 Udendørs olie og dieselolie tanke skal stilles på befæstede arealer. Tankene skal regelmæssigt efterses for utætheder og gennemgå almindelig vedligehold. Vedligehold skal journaliseres. Sløjfning af tanke skal efter retningslinjer i Olietankbekendtgørelsens 3 kapitel Jord og grundvand H1 Flydende kemikalier med bindemiddel samt andre kemikalier der anvendes i produktionen skal opbevares i lukkede beholdere i pallereol med overdækning og opsamlingsbeholder /spildbakker, som kan rumme spild svarende til volumen af den største beholder. 3 BEK nr 1321 af 21/12/

15 H2 H3 Øvrige råvarer herunder skrotjern skal opbevares på befæstet areal. Oplaget af brugt formsand placeret udendørs skal opbevares så det ikke forårsager støvemission til omgivelserne. Til- og frakørsel I1 Lastvognstransporter til- og fra virksomheden samt kørsel med truck på udendørs arealer må kun finde sted i dagtimerne fra kl Indberetning/rapportering Forbrug af råvarer og hjælpestoffer J2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald samt vedligehold af overjordiske tanke. Kontrol med filtre J3 Der skal føres journal over kontrollen med filtre - dato for eftersyn - evt. reparation - udskiftning Opbevaring af journaler J4 Journalerne skal være tilgængelige for- og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. Årsindberetning J5 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: - samlet energiforbrug - samlet forbrug af de enkelte råvarer og hjælpestoffer - samlet produktion af færdigvarer - samlet produktion af affald herunder dokumentation for maksimalt oplag og aftager inklusiv brugt støbesand - resultat af årlige måling af støvemissioner fra afkast - resultat af eftersyn på ventilationsanlæg med filter Frist for indberetning Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde samtidig med virksomhedens grønne regnskab eller senest 14 uger efter miljødataperiodens afslutning. 14

16 Driftsforstyrrelser og uheld K1 K2 I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening til luften, eller ved overskridelser af vilkår skal virksomheden straks forsøge at afværge situationen og herunder forsøge at standse forureningen og/eller dens spredning. Ved større spild eller brand skal virksomheden når den ansvarlige myndighed er kontaktet/tilkaldt, umiddelbart herefter eller sideløbende orientere miljømyndigheden. Ophør L1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 15

17 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at Uldalls Jernstøberi A/S med denne revurdering af miljøgodkendelsen kan fortsætte sin produktion af støbejernsprodukter uden at det påfører væsentlig forurening til omgivelserne. Der meddeles hermed godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 stk. 1, dog er afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddelt i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Der er med vilkår i nærværende miljøgodkendelse sikret, at emissioner fra virksomheden er reguleret til et niveau, som enten overholder de vejledende grænseværdier, er lavere end grænseværdierne eller pålagt ved vilkår at nedbringe inden for en rimelig tid til et niveau, som overholder de vejledende grænseværdier. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Uldalls Jernstøberi A/S er beliggende på Søndergade 93 i Vejen. Området er lokalplanlagt efter Lokalplan nr. 49 af 12. januar 1987 med ændring af 14. marts Lokalplanen er afgrænset af et område mellem Søndergade/Nygårdsvej, Fuglsangsvej, Jernbanen, Vamdrupvej, Akacievej og Sdr. Ringvej i syd. Virksomheden er placeret i delområde 1 på matrikel 37 ks. Se også bilag C. Overordnet er området omfattet af Vejen Kommuneplan Jævnfør kommuneplanen er virksomheden placeret i erhvervsområde 1.E.04, som er planlagt anvendt til tungere industri samt erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed samt service og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer, portner o.lign) i tilknytning til den enkelte virksomhed. Der er ca. 2.2 km til nærmeste Natura 2000-område område 91 Kongeåen og 3.4 km til Natura 2000 område nr. 86 Vejen Mose. Miljøstyrelsen vurderer af virksomheden ikke har nogen nævneværdige miljømæssige påvirkninger på Natura 2000 områderne. Området ved virksomheden er udlagt som område med drikkevandsinteresser (OD). Der er 325 m til nærmeste vandforsyningsboring og 550 m til område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Miljøstyrelsen vurderer at virksomhedens aktiviteter ikke har nogen større miljømæssige påvirkninger af disse områder Generelle forhold Der er sat vilkår for driften af virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer, at et eksemplar af miljøgodkendelsen bør være tilgængeligt på virksomheden for at godkendelsens vilkår kan efterleves og at driftspersonalet udviser den fornødne agtpågivenhed i forhold til miljøet. Ligeledes stilles der vilkår om oplysningspligt ved ejerskifte eller indstilling af drift. Dette blandt andet for at fastlægge om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 40a og b. Hvis dette er tilfældet kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens 41d. Oplysningspligten skal endvidere sikre, at Miljøstyrelsen er opdateret på hvem der er den rette modtager af afgørelser m.m. 16

18 3.2.3 Indretning og drift Virksomheden kan fortsat drifte hele døgnet rundt alle årets dage. Dog forudsættes at vilkår for støj er overholdt herunder at udendørs truck kørsel samt transporter til- og fra virksomheden ikke finder sted i tidsrummet Der kan finde lastbilkørsel sted i tidsrummet 6-7 om morgenen, men virksomheden skal være opmærksom på, at støjgrænseværdien om natten gælder til kl Luftforurening Som udgangspunkt reguleres udledningen af forurenende stoffer til luften af Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/ samt B-værdivejledningen nr. 2/ De vigtigste og mest betydende luftemissioner kommer i form af støvpartikler fra støbning, håndtering, udslagning af produkter, partikler fra kernemageri og blokformeri samt sandblæsning. I det jern som anvendes i støbningen indgår der enten tilsigtet eller utilsigtet mindre mængder af spormetaller såsom bly, mangan, zink, cadmiun, nikkel og krom. Herudover indgår opløsningsmidlerne phenol, Permacat og formaldehyd som restelementer fra sværten eller som hjælpemiddel ved fremstilling af kerner og støbeforme. Emissioner af metalrester fra støbninger antager form af støv og dampe og der forekommer dampe fra tilsætningsstoffer og hjælpemidler. Der er således sat vilkår om overholdelse hhv. B-værdier samt emissionsgrænseværdier for en række af de metalpartikler og stoffer som indgår i støbningsprocessen, jf. vilkår C3 og C4. Der er for totalstøv sat vilkår om overholdelse af en emissionsgrænseværdi på 50mg/Nm 3 i det det vurderes, at virksomheden ikke vil have problemer med at overholde denne grænseværdi, skønt det efter Luftvejledningen gælder for nye anlæg. Virksomheden har hidtil anvendt stoffet Permacat 145 i forbindelse med støbeprocessen og ved fremstilling af kerner og støbeforme. Permacat 145 indeholder benzen. Ved den seneste måling af emissionen og beregning af B-værdien i november-december 2014 blev der konstateret overskridelse af både emissionsgrænsen og B-værdien for benzen. Miljøstyrelsen har den 12. januar 2015 sendt en indskærpelse til virksomheden om overholdelse af benzen emission og B-værdi for benzen. Virksomheden har den oplyst, at den fremover vil substituere midlet Permacat 145 med Permacat 132. Permacat 132 indeholder i modsætning til Permacat ikke benzen. Permacat 132 indeholder svovlsyre og methanol. Stoffet er forbundet med ætsnings- og sundhedsfare ved håndtering af men ikke umiddelbart miljøfare. Der er sat immisionsgrænseværdier for svovlsyre og methanol. Virksomheden har selv foreslået følgende egenkontrol vedrørende støvmåling: Der føres kontrol med støvemissioner en gang om året. Der måles støvemission fra afkast: B (støberi, håndformeri og smelteovne), 4 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr (Luftvejledningen) 5 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr (B-værdivejledningen) 6 Nyt opløsningsmiddel som afløser for benzen. 17

19 F (blokformeri), H (sandgenering) og I (udslagning og afkøling) med direkte-visende støvmåler. Miljøstyrelsen anerkender at virksomheden måler på støv fra de fire afkast. Der er endvidere sat vilkår om inkludering af måleresultaterne i den årlige miljøafrapportering. At Miljøstyrelsen ikke indsætter målingen som et egentligt vilkår hænger sammen med, at der i forvejen er sat vilkår om støvmålinger i vilkår C5 samt, at der i de vilkårsfastsatte målinger kræves en akkrediteret måling. Det foreslås derfor, at resultaterne fra virksomhedens egne støvmålinger skal ses som indikativ og anbefales anvendt som udtryk for anlæggets performance der indikerer nødvendigheden af eventuelle anlægsjusteringer. Virksomhedens forslag til egenkontrol med ventilationsanlæg og filter er til gengæld medtaget som anfordring i vilkår C Lugt Der er sat vilkår om overholdelse af de vejledende grænseværdier for lugt til omgivelserne, hhv. for boligområder og erhvervsområder på hhv. 5 LE/m3 og 10 LE/m3. Der er ikke modtaget klager over lugt fra virksomheden og Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden ikke vil have vanskeligheder med at overholde vilkårene for lugt. Smeltning af metaller giver almindeligvis ikke anledning til nævneværdige lugte og lugtgener Spildevand, overfladevand m.v. Der er ikke sat vilkår for spildevand. Der anvendes ikke vand i processen og der er heller ikke udledning af spildevand fra produktionen. Støberiets spildevand består af sanitært spildevand samt afløb fra tag og overfladevand. Spildevandet ledes til Vejen rensningsanlæg Støj Virksomheden er beliggende i delområde 1 i henhold til Vejen Kommunes Lokalplan nr. 49. Området er udlagt til industrivirksomheder uden særlige beliggenhedskrav. Der er fastsat en støjgrænse på 60 i erhvervsområdet. I de tilstødende boligområder er der fastsat støjvilkårene 45/40/40. Jævnfør Lokalplan nr. 49 er der således tale om en lempelse på 5 om natten ved de nærmeste boligområder. Virksomheden fik tilbage i 1997 lavet en støjmåling og beregning af virksomhedens støjbelastning. Nedenstående tabel viser resultatet fra 1997 med ældre kommuneplan område angivelser. 18

20 Ældre støjmåling Boligområde 1997 B3 Nord Position 1 Dag Aften Nat Boligområde B3 Vest Position Boligområde B3 svarer i dag til boligområde 1.B.03 Erhvervsområde E3 svarer i dag til erhvervsområde 1.E.04 Erhvervsområde E3 (Virksomhed) Position Boligområde B3 Øst Position Målingerne blev foretaget i fire positionspunkter som er identisk med nuværende referencepunkter. Se bilag A Miljømåling ekstern støj bilag 6 af 26. november 2014 for placering af punkter. Målinger og beregninger viste, at der skete en overskridelse af grænseværdierne om dagen ved boligområde B3 (nu 1.B.03) repræsenteret ved referencepunkt 4, og i samme boligområde om aften og nat men i området liggende nord for virksomheden med referencepunkt/position 1. Virksomheden har på anmodning fra Miljøstyrelsen fået foretaget en opdateret akkrediteret støjmåling af virksomhedens støjkilder samt en beregning af virksomhedens støjbelastning i de samme 4 referencepunkter. Ved måling og beregning i november 2014 er resultatet således: Opdateret støjmåling Boligområde B.03 Nord Tidl. B3 Position/Ref. 1 Dag Aften Nat 45,9 38,3 38,5 Boligområde 1.B.03 Vest Tidl. B3 Position/Ref. 2 42,2 38,4 38,5 Erhvervsområde 1.E.04 (Virksomhed) Tidl. E3 Position/Ref. 3 54,8 43,4 53,4 Boligområde 1.B.03 Øst Tidl. B3 Position/Ref. 4 44,3 37,1 42,9 Med en angivet usikkerhed på 3,0 om natten må det derfor konkluderes, jf. Støjvejledningen 9 afsnit om definitionen på overholdelse af støjgrænser - at virksomheden overholder de fastsatte støjgrænser ved boligområderne. Overordnet viser målinger/beregninger fra 2014, at støjniveauet generelt er faldet i dag- og aftentimerne, men også at støjniveauet i erhvervsområdet samt ved boligområde 1.E.04 er steget om natten dog stadig inden for de fastsatte støjgrænser. 7 Kilde: Uldalls Jernstøberi, Ekstern Støjmåling, 30. april 1997 Rapport nr Opmærksomheden henledes på, at Miljømålingsrapporten fra 1997 har angivet ukorrekte henvisninger til boligområder. Disse er korrigeret redaktionelt i ovenstående tabeller. Der henvises også til bilag C for information om ældre områdebetegnelser. 8 Kilde: Miljømåling ekstern støj Uldalls Jernstøberi 2014 (BP Støjmåling) 9 Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj, Vejl. Nr. 5/

21 Område syd for virksomheden Området syd for virksomheden er også omfattet af lokalplanens delområde 1 udlagt til erhvervsområde med en støjgrænse på 60/60/60. Støjkurver i støjrapporten fra november 2014 (Støjrapportens bilag 7) afdækker imidlertid, at støvniveauet fra virksomhedens støjkilder ved den sydlige facade med støjkilderne: Nr Væsentligste støjkilder ved den sydvendte facade 2 Udsugning kernemageri 3.1 Indsug kernemageri 3.2 Indsugning kernemageri 5 Udsugning modelværksted 6 Ventilator udsugning modelværksted 7 Ny frikøler 610 kw 8.1 Ventilator udsugning V-lamp 8.2 Afkast udsugning V-lamp 9.1 Dør kompressorrum 9.2 Indsugning kompressorrum 10 Vandkøler smelteovn 11 Ventilator udsugning udslag 12 Indsugning varmegenvinding 13 Afkast udslagning og afkøling 14 Toppen af filteret tilsammen bidrager med et støjniveau et stykke inde på virksomhedens nabomatrikel med op til 70 i dag- aften- og nattimerne. Frikøleren, som virksomheden har ansøgt om godkendelse til, er placeret ved den sydlige gavl af produktionsbygningen og er angivet med et støjniveau på 89 ved kilden og et beregnet støjniveau på 56 i en afstand af 10 meter fra frikøleren. Der er ca. 30 meter til den sydlige nabomatrikel. Miljøstyrelsen vurderer, at frikøleren isoleret set ikke forårsager overskridelse af støjgrænsen ved naboskellet. Det er imidlertid summen af støjkilder ved den sydvendte side af produktionsbygningen, som tilsammen bidrager med en overskridelse af de 60 ved nærmeste matrikel syd for Uldalls matrikel. Miljøstyrelsen har derfor sat vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en handlingsplan inklusiv en teknisk / økonomisk redegørelse for nedbringelse af støjen til 60 ved skel til nabomatriklen 31 ed. Område nord for virksomheden På virksomhedens nordlige side er afstanden til naboskel kort. Nabomatrikler mod nord er hhv. 37 it, 37 is, 37 ly og 37 lk. Matriklerne 37 it, 37 ly og 37 lk er, jf. kommuneplanen, inkluderet i erhvervsområde 1.E.04 med en støj grænse på 60/60/60. Umiddelbart nord for disse matrikler findes boliger beliggende i boligområde 1.B.03 med støjgrænser 45/40/40. 20

22 På matrikel 37 it findes imidlertid en bolig. På grund af boligens beliggenhed i området er det derfor den faktiske anvendelse og ikke den planlagte anvendelse af området der fastsætter støjgrænseværdier ved boligen. Støjgrænsen ved skel til denne bolig sættes derfor i lighed med lokalplan-delområde 3 på 45/40/40. På virksomhedens nordside foretages der i et aflukket rum blæserensning af emner fra Uldalls produktion. Denne blæserensningsfunktion varetages af et nært tilknyttet men dog juridisk uafhængigt enmandsfirma. Miljøstyrelsen fordrer, at det er den samlede støjbelastning fra Uldalls Jernstøberi A/S plus blæserensningsaktiviteten, som ligger til grund for vurdering af støjbilledet. Støjen fra blæserensningsaktiviteten er reguleret af en særskilt miljøgodkendelse til firmaet Santos Coating Aps. I forbindelse med dokumentation af støj fra Uldalls Jernstøberi er der derfor udarbejdet et særskilt tillæg til Miljømåling ekstern støj, den 26. november I tillægget er der indlagt et ekstra referencepunkt R5 som geografisk er placeret nord for referencepunkt R1 i skel til matrikel 37 is (ubebygget) og tæt på matrikel 37 io (bebygget). Målinger/beregninger i tillægget viser, at der i dagsperioden fra 7-18, sker en overskridelse af støjgrænsen (45 ) i referencepunkterne R1 og R2 som repræsenterer skel til boligområde 1.B.03. De væsentligste støjkilder er, jf. rapporten Tillæg til Miljømåling ekstern støj, 26. november 2014 følgende: Referencepunkter Nr Væsentligste støjkilder ved den nordvendte facade R1 R5 2 Udsugning kernemageri (beliggende på sydsiden) x 18 Afkast blokformeri x x 22 Afkast udsugning værksted x 23 Udsugning skereperation x 24 Afkast malerkabine x x 26 Luftindtag køleaggregat x 29 Afkast ventilation støberi x x 30 Indsug ventilation støberi x 31 Indsug til kompressor x 32 Afkast malerkabine x x 33 Afkast udsugning Velamp x x 34 Ventilator udsugning sandblæsning** Afkast udsugning sandblæsning** x x 36 Åbning sandblæsning** x 37 Kompressor Atlas Co** x ** Støjkilder fra blæserensningsaktivitet Virksomheden skal samlet set overholde de vejledende grænseværdier for støj i skel til de nordlige tilstødende boliger i boligområde 1.B.03, repræsenteret ved referencepunkterne R1 og R5. Ansvar for implementering af støjreducerende tiltag finder dog anvendelse efter miljøgodkendelse til virksomheden Santos Coating Aps. 21

23 3.2.8 Affald Virksomheden har oplyst, at der årligt produceres ca. 60 tons sand- og metalstøv som opsamles i posefiltre/bigbags. Der oplagres maksimalt 120 tons ad gangen. Der er sat vilkår om maksimal produktion og oplag. Det skyldes, at der i støvet kan være et mindre indhold af stoffer, som er klassificeret som meget farlige. Krom, cadmium og mangan er f.eks. placeret i hovedgruppe 2, klasse III stoffer - karakteriseret som uorganisk støv af farlig art. Endvidere er der sat vilkår for maksimal produktion og oplag af brugt formsand samt krav om regelmæssig afhændelse. Formsand indeholder mindre mængder af metaller og tungmetaller. Den seneste analyse rapport fra det brugte formsand viste rester af kobber, zink, krom og nikkel, dog under grænseværdierne for jordkvalitetskriterierne. Miljøstyrelsen vurderer, at der ved opbevaring i en længere periode kan være risiko for ophobning af metaller i jorden fra formsandet. Herudover er der sat vilkår om afhændelse af andet affald, herunder olieaffald og farligt affald Overjordiske olietanke Virksomheden har to mindre olietanke til fyringsolie. Der er stillet vilkår om befæstet underlag samt regelmæssig kontrol og vedligehold Jord og grundvand Virksomheden har et oplag af flydende kemikalier. Der er stillet vilkår om opbevaring under dække samt opsamlingsbeholder til eventuelle spild Til og frakørsel For at begrænse støjniveauet i nat og aftentimer er der sat vilkår om kørsel med truck samt transport til- og fra virksomheden. Virksomheden skal overholde støjgrænserne for nat i perioden 6-7 selv om virksomheden principielt kan drifte døgnet rundt Indberetning/rapportering Der stilles vilkår om indberetning af årligt forbrug af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med driften af jernstøberiet samt mængde af affald generet ved driften. Der stilles også vilkår om dokumentation for den årlige støvmåling samt det samlede energiforbrug. Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden inden 1. april, første gang den 1.april Virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen om grønt regnskab Sikkerhedsstillelse Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse Driftsforstyrrelser og uheld Tilsynsmyndigheden skal ifølge 71 i miljøbeskyttelsesloven straks underrette om driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. Der er stillet vilkår om indberetningspligt til tilsynsmyndigheden i forbindelse med uheld, herunder beskrivelse af indsatsen samt forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld. Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at afhjælpe akutte uheld. Virksomheden skal orientere miljømyndigheden om brand eller større udslip umiddelbart efter eller i forlængelse af, at hændelsen finder sted/når den relevante myndighed er tilkaldt. Vilkåret skal sikre, at miljømyndigheden på et tidligt tidspunkt i forløbet får mulighed for at vurdere om, der er risiko for at en eventuel skade efter et udslip eller brand kan påvirke miljøet væsentligt. 22

24 Risiko/forebyggelse af større uheld Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Ophør Der er sat vilkår om oprydning efter eventuelt ophør af virksomhedens aktiviteter Bedst tilgængelige teknik Virksomhedens produktionsmetoder ligger indenfor rammerne af BAT referencedokument (BREF) for smedjer og støberier, udsendt af EU kommissionen i maj Referencedokumentet fastlægger, hvad der må betragtes som bedst tilgængelig teknik indenfor den aktuelle branche. Det fremgår af BAT reference- dokumentet (BREF) for smedjer og støberier fra 2005, at BAT på denne type virksomheder vurderes ud fra: energiforbrug effektiv udnyttelse af råvarer emissioner af metaller og støv genanvendelse af affald På støberier anvendes der traditionelt meget energi på termiske processer, og derfor er energieffektivitet og håndtering af den genererede varme vigtige miljøaspekter. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra virksomheden Virksomheden har oplyst, at de maksimale luftmængder fra de forskellige afkast er lidt større end de oprindelige oplyste i den miljøtekniske redegørelse. Miljøstyrelsen har beregnet og vurderet, at ændringerne ikke er så store, at det får konsekvenser for den samlede emission samt vilkårsfastsættelse på støvemissionen. Virksomhedens øvrige kommentarer er vurderet og indarbejdet i teksten, hvor det er skønnet relevant. 10 Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry May 2005 (EU) 23

25 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift. Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a Listepunkt Virksomheden er opført under listepunkt A 208 i bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 11 : Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (* jf. bilag 4, punkt 30) (s) BREF Det relevante BREF dokument for virksomheden er BAT referencedokument (BREF) for smedjer og støberier, udsendt af EU kommissionen i maj 2005 (Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry May 2005 (EU)) Revurdering Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder. Krav om revurdering af miljøgodkendelsen følger de retningslinjer, der er givet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder på bilag Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 12 men der er ikke tale om etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden og derfor er den ikke screenet. Miljøstyrelsen vurderer, at driften af jernstøberiet kan ske uden væsentlige gener for miljøet Habitatdirektivet Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af virksomhedens virkninger på Natura 2000-områderne eller konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at virksomheden ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områderne. 11 BEK nr. 669 af 18/ Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 24

26 4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: Miljøgodkendelse, dateret 6. september 1993 af Ribe Amt Vilkårsændring i miljøgodkendelse af Uldalls Jernstøberi A/S, dateret 12. december 1994, Ribe Amt 4.3 Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Vejen Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrenseanlæg. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den 10. april Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 25

27 Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen - Vejen Kommune, - Dansk Naturfredningsforening, - Noah, - Friluftsrådet, 26

28 5. BILAG Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse/ansøgning om frikøler Bilag 1: Oversigtsplan Bilag 2: Oversigtsskitse med angivelse af støjkilder Bilag 3: Oversigtsskitse med angivelse af afkastplacering Bilag 4: Grafisk visning af OML-spredningsberegning Bilag 5: Kildedata til OML-beregning Bilag 6: OML-Multi resultater, Uldalls Jernstøberi Bilag 7: Datablad for frikøler Bilag 8: Analyse af overskudssand Oplysninger om valg af BAT Oplysninger om uønskede stoffer Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb for Uldalls Jernstøberi (s. 1-7) Rapport om OML beregning (s. 1-7) Bilag 1 Oversigtsskitse med angivelse af afkastplacering Bilag 2 Oversigtsskitse med angivelse af skel til nabo og angivelse af referencepunkter OML-beregninger Rapport, Uldalls Jernstøberi, Emissionsmåling for støj m.v. (Eurofins) (s. 1-15) Rapport, Uldalls Jernstøberi A/S, Miljømåling ekstern støj, BP Støjmåling (s. 2-11) Bilag 1-8 NOTAT 2 Tillæg til Miljømåling ekstern støj, den 26. november 2014 (s. 1-3), BP Støjmåling Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1: (Skærmkort) Kort over virksomhedens beliggenhed i 1: (Luftfoto) Virksomhedens omgivelser (temakort) - Delområde 1 i Lokalplan 49 - Beliggenhed af støberiet i fht. omgivende boligområder og matrikler - Vejen by - Ældre områdebetegnelser - Matrikelkort - Virksomhedens beliggenhed i fht. Natura 2000-områder Nye vilkår som følge af revurdering Lovgrundlag - Referenceliste Liste over sagens akter 27

29 BILAG A

30 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 Miljøteknisk beskrivelse og ansøgning om miljøgodkendelse af frikøler. Miljøteknisk beskrivelse udarbejdes med henblik på revurdering af miljøgodkendelsen. Eksisterende miljøgodkendelse er fra 6. sept godkendt af Ribe Amt og vilkårsændringer i miljøgodkendelsen fra 12. dec A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Uldalls Jernstøberi A/S, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf. nr Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. Uldalls Jernstøberi A/S, Søndergade 91-93, 6600 Vejen, Matrikelnummer.: 37 ks, Vejen By, Vejen. CVR-nr.: og P-nr.: Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Uldalls Jernstøberi A/S, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf. nr Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. 4 B C 9 10 Ronni Holt, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf.: Kurt Olsen, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf.: Henrik Gregersen, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro Tlf.: Oplysninger om virksomhedens art. Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Listebetegnelse A208 (s) i bilag 2 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Hovedaktivitet er fabrikation af støbejern. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. I forbindelse med miljøtilsyn er det konstateret, at der er sket væsentlige ændringer af de tekniske installationer. Der er monteret nye ventilationsanlæg med filter og en del de oprindelige afkast er nedlagt og erstattet af 3 nye afkast. Desuden ansøges om at installere en frikøler med en kølekapacitet på 610 kw til køling af vand fra induktionssmelteovne. Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ikke omfattet af risikobekendtgørelse, BEK nr af 14/12/2006 bilag 1. Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Projektet er ikke midlertidigt. Oplysninger om etablering. Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Frikøler monteres udenfor bygningen som angivet på bilag 2, position o De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. Det forventes af frikøler monteres i december 2013 og forventes færdig marts Side 1 af 8

31 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 D E 15 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed. Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil. Oversigtsplan se bilag 1 Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Jernstøberiet ligger i et område, som er udlagt til erhvervsformål i vejen kommunes lokalplan. Virksomheden grænser op til følgende områder: Mod nord: åben, lav boligområde, Mod øst: erhvervsområde, Mod syd erhvervsområde, Mod vest åben, lav boligområde. Endvidere er området i henhold til kommunens spildevandsplan beliggende i et godkendt kloakplan. Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Virksomheden kan være i drift hele døgnet og der kan forekomme drift på lørdage eller søn- og helligdage. De enkelte støjkilder er: A) Afkast værksted VE lamp. Driftstid: B) Afkast støberi + håndformeri + smelteovne. C) Afkast kernemageri. E) afkast maleranlæg. F) Afkast blokformeri. G) Afkast kerneskyder. H) Afkast regenerering af sand. I) Afkast afkøling + udslagning af gods. J) Afkast værksted K) Afkast kvalitet M) Køletårn N) Åbning til Kompressoranlæg O) Ny frikøler 610 kw. Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Lastvogns kørsel og truckkørsel foregår kun i dagtimerne kl.: Lastvogns kørsel. Levering af varer og transport af støbegods foregår ved indkørsel fra Vinkelvej 13. Truckkørsel på udendørs arealer. Tegninger over virksomhedens indretning. Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. Oversigtstegning bilag 1 - Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. Oversigtstegning bilag 1 Side 2 af 8

32 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Placeringen af skorstene og andre luftafkast. Oversigtstegning bilag 3 - Placeringen af støj- og vibrationskilder. Oversigtstegning bilag 2 - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer. I,r - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. Bilag 1 - Interne transportveje. Bilag1 Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. F Beskrivelse af virksomhedens produktion. Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. Den årlige produktion af støbegods er i størrelsesordenen tons. Der anvendes følgende råvarer: Opgørelse på mængdebalance for 2012: Jern 1325 ton Sand 1350 ton Bindemidler 120 ton Sværte 48 ton Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Se bilag: Procesforløb. Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Smelteovne opvarmes med el-energi, med en samlet effekt på 2500 kw Produktionslokaler opvarmes med oliefyret varmluftovne, med en samlet effekt på 1200 kw Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. Filteranlæg kan blive utæt. Foranstaltninger: Trykvagt- differenstryk over filter, Årlig eftersyn af anlæg. Ingen særlige miljøforhold ved drift af frikøler. Olietank til opbevaring af fyringsolie kan blive utæt. Foranstaltninger: Installationer efterses jævnlig, tanken er placeret på befæstet areal. Flydende kemikalier med bindemidler og lignende opbevares i lukkede beholdere. Beholder kan blive utæt. Foranstaltninger: flydende kemikalier opbevares i pallereol med overdækning og opsamlingsbeholder som kan opsamle kemikalier fra en utæt beholder. Side 3 af 8

33 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 G 20 Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. (BAT) Redegørelse for virksomhedens muligheder for at anvende BAT, til at forebygge eller begrænse forureningen fra virksomheden, ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5. Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på Listen over uønskede stoffer skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres. Se bilag: Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. (BAT) Side 4 af 8

34 Skorstenshøjde over terræn, meter Indvendig diameter, meter Emission, (mg/m 3 ) Temperatur, o C Volumenstrøm, (M 3 /h) Generel højde på bygninger, meter Emission, stofnavn ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 H Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives. Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 21 Betegnelse på afkast B - Afkast Støberi, håndformeri og smelteovne 18 1, Partikler C - Afkast Kernemageri 7 0, Partikler E - Afkast malerafdeling 9 0, VOC. F - Afkast Blokformeri 14 1, Partikler G- Afkast kerneskyder 5 0, Amin gas H - Afkast sandgenerering 14 0, Partikler I - Afkast udslagning og afkøling 6 1, Partikler J - Afkast værksted 3 0, Partikler K - Afkast kvalitetsafdeling 4,5 0, Partikler Der er foretaget en måling af emissionen i afkast B-F-H og I, med direktevisende støvmåler: Resultatet af emission målinger viser: Korttidsmålinger i rør efter filter. Måleudstyr: Casella - Microdust pro Emission, (mg/m3) B - Afkast Støberi, håndformeri og smelteovne 0,063 F - Afkast Blokformeri 0,04 H - Afkast sandgenerering 17,11 I - Afkast udslagning og afkøling 0,146 Side 5 af 8

35 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. Der er udendørs oplag af brugt støberisand på matriklen som kan give anledning til støj. Foranstaltninger: Der dennes skorpe på sandet når overfladen bliver våd. Sandet køres væk ca. en gang pr. år. Ved læsning vandes sandet, for at undgå støvudvikling ved håndtering. Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. Se bilag 6 OML beregning. Spildevand Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger: - Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der fx er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m. Støberiets spildevand består af sanitært spildevand samt tag og overfladevand. - For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, ph og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer. 24 i.r - Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. i.r - Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år. i.r - Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. i.r - Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender BAT med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. i.r Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. i.r Hvis der søges om tilladelse til tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal virksomheden supplere basisoplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse og vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. i.r Kommunen udarbejder tilslutningstilladelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 28. Spildevandet ledes til Vejen rensningsanlæg. Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt spildevandsbekendtgørelse. i.r Side 6 af 8

36 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Støj Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Se bilag: støjmålinger og beregning af støjbidraget ved nabo. 30 Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som»miljømåling - ekstern støj«efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Se bilag: støjmålinger og beregning af støjbidraget ved nabo. 31 Affald Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne. Affaldsmængder i 2012 Sand til genbrug 1350 ton Se analyserapport Brandbart affald 24 ton I 35 Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. Brugt støberisand og kasserede støbeforme transporteres til opbevaringsplads. Opbevaringspladsen er placeret udendørs syd for produktionslokaler. Der opbevares ca ton brugt støberisand. Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse. Affaldsmængder i 2012 Sand til genbrug 1350 ton Se analyserapport Jord og grundvand Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere Flydende kemikalier opbevares i pallereol med overdækning og opsamlingsbeholder som kan opsamle kemikalier fra en utæt beholder. Råvarer opbevares indendørs på befæstet areal. Placering af olietanke til fyrringsolie se oversigtstegning. Midlertidigt oplag af brugt støberisand og kasserede støbeforme transporteres til opbevaringsplads. Opbevaringspladsen er placeret udendørs syd for produktionslokaler. Forslag til vilkår og egenkontrol Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene. Egenkontrolvilkår bør omfatte: - Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder. Der foretages måling af støvemission i afkast B-F-H og I. Målingen foretages med direktevisende støvmåler en gang om året. - Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger. Der foretages eftersyn af ventilationsanlæg med filter en gang om året. Side 7 af 8

37 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne. i.r - Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning. i.r Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner. i.r i.r = ikke relevant for denne ansøgning Side 8 af 8

38 Bilag 1, oversigt. ULDALLS JERNSTØBERI A/S N Olietank Olietank (indv.) Olietank Olietank Olietank (indv.) Kemilager Renovation Kemilager Olietank Skrot Sanddeponi

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle

Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle Revurdering af miljøgodkendelser Dalum Papir A/S Maglemølle Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-431-00018 Ref. ANSKR/KABSO/KIGNI Den 4. december 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER For: Dalum Papir

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre

MILJØGODKENDELSE. Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00122 Ref. KABSO 27. februar 2008 MILJØGODKENDELSE Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 2650 Hvidovre Matrikel nr.: 43cc

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere