Revurdering af miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade Vejen Marts 2015

2 Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/amj Den 12. marts 2015 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Samt miljøgodkendelse af frikøler For: Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade 93, 6600 Vejen Matrikel nr.: 37 ks CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: A 208 Revurderingen omfatter: Revurdering af miljøgodkendelse dateret 6. september 1993 fra Ribe Amt samt revurdering af vilkårsændring i miljøgodkendelse af Uldalls Jernstøberi A/S, dateret 12. december 1994, Ribe Amt. Godkendelsen omfatter: Frikøler ved den sydvendte facade af produktionshallen Dato: 12. marts 2015 Godkendt: Henrik Bechmann Nielsen Annonceres den 13. marts 2015 Klagefristen udløber den 10. april 2015 Søgsmålsfristen udløber den 12. september 2015 Revurdering kan påbegyndes 8-10 år fra godkendelsesåret.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen... 5 Generelle forhold... 5 Indretning og drift... 5 Luftforurening... 5 Lugt Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand, overfladevand m.v Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Sikkerhedsstillelse Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige gældende godkendelser og påbud Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

4 1. INDLEDNING Virksomheden Uldalls Jernstøberi A/S er beliggende på Søndergade 93, 6600 Vejen. Virksomheden blev grundlagt i 1944 og er gennem årene udbygget til et større støberi. Uldalls Jernstøberi har specialiseret sig i at producere store håndformede emner i relativt små kvantiteter og med en meget kort leveringstid. Virksomheden kan producere emner fra et kilo og helt op til 4 tons med en årlig produktion af støbejern i størrelsesordenen til tons. Virksomheden beskæftiger omkring 55 medarbejdere. Organisatorisk er Uldalls Jernstøberi A/S i dag en del af Vald. Birn Koncernen. Uldalls Jernstøberi er klassificeret som en bilag 2-virksomhed med listepunktet A 208 med sætningen: Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (* jf. bilag 4, punkt 30) (s) Virksomheden fik miljøgodkendelse fra Ribe Amt i september 1993 opdateret med en vilkårsændring i december Der er siden da sket fysiske ændringer på virksomheden bl.a. i form af nyere recirkuleret udsugning fra renseriet, nedlagt smelteovn samt nedlagte afkast. Virksomheden er beliggende i det lokalplanlagte område nr. 49, delområde 1, som er udlagt til industrivirksomheder uden særlige beliggenhedskrav. Virksomhedens matrikel grænser dog op til boliger på hhv. den vestlige, nordlige- og østre retning. Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er overvejende luftforurening med støvpartikler samt støjemission fra afkast, intern transport på matriklen med trucks samt til- og frakørsel med råstoffer og færdigvarer fra produktionen. Den nærværende revurdering af miljøgodkendelse giver Uldalls Jernstøberi ret til fortsat drift af virksomheden forudsat at vilkår fremsat i denne miljøgodkendelse overholdes. Den nærmere beskrivelse af vilkår fremgår af afsnit 2 i denne godkendelse. Revurderingen af miljøgodkendelsen er en opdatering samt ændring af virksomhedens tidligere godkendelser herunder en miljøgodkendelse af frikøler på den sydvendte facade af produktionsbygningen. Miljøgodkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen. En revideret miljøteknisk beskrivelse kan ses i bilag A. Miljøstyrelsen forventer, at virksomheden med den reviderede miljøgodkendelse og vilkår vil kunne drives i overensstemmelse med gældende vejledende grænseværdier uden at påføre væsentlige gener for omgivelserne. 3

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR Denne afgørelse omfatter revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser samt godkendelse af frikøler til afkøling af kølevand fra smelteovne. Revurdering På grundlag af oplysningerne i den opdaterede miljøtekniske beskrivelse i bilag A, har Miljøstyrelsen foretaget en revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse, dateret 6. september 1993 af Ribe Amt Vilkårsændring i miljøgodkendelse af Uldalls Jernstøberi A/S, dateret 12. december 1994, Ribe Amt Vilkår fra ovenstående godkendelse er enten overført til denne afgørelse, korrigeret redaktionelt eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. De eksisterende godkendelser for Uldalls Jernstøberi fra 1993 og 1994 erstattes af denne afgørelse. Frikøleren er godkendt uden vilkår, idet det vurderes at den ikke i sig selv giver anledning til støjemission ud over den fastsatte grænseværdi for området. Det vurderes derfor, at støjemission fra frikøleren kan rummes inden for de gældende støjvilkår for området. 4

6 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 A2 A3 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse i bilag A Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en periode længere end 6 måneder - Ophør eller delvist ophør af virksomhedens hovedaktivitet. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold), beslutningen om ændringen (indstilling, ophør) henholdsvis overskridelsen er opdaget. Indretning og drift B1 Virksomheden kan producere i døgndrift på alle ugens dage året rundt. Luftforurening Støv C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. Afkasthøjder og luftmængder C2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her: 5

7 Afkast Min. Max. Nr. afkasthøjde luftmængde fra (m) (Nm 3 /time) Værksted VE-lamp A* Støberi, håndformeri og smelteovne B* Kernemageri C Malerafdeling E* Blokfomeri F* Kerneskyder G Sandgenerering H Udslagning og afkøling I Værksted J Kvalitetsafdeling K 4, *) Afkast med filter Bogstaverne i kolonne 2 henviser til afkastene. Afkasthøjder måles over terræn. Emissionsgrænser C3 Hvis massestrømsgrænsen for et givent stof er overskredet, må emissionen af stofferne i det enkelte afkast ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Hvis ikke der er angivet en massestrømsgrænse, gælder emissionsgrænseværdien altid. 6

8 Afkast fra Nr. Stof Massestrømsgrænse g/h Emissionsgrænse mg/nm 3 Værksted, VE-Lamp Støberi, håndformeri og smelteovne Kernemageri Malerafdeling Tørrekabine Blokformeri Kerneskyderi Sandgenering Udslagning og afkøling Værksted Kvalitetsafdeling Modelværksted Sandblæsning VeLamp montage værksted Afkast støberi, håndformeri og smelteovne A* B* C E* E1 F* G H I J K L M N Totalstøv >500 og < B* Bly 5 1 B* Mangan - 5 B* Zink - 5 B* Cadmium - 0,25 B* Nikkel - 0,1 B* Krom 25 5 Afkast støberi, håndformeri og smelteovne, Afkast blokformeri Afkast støberi, håndformeri og smelteovne, Afkast blokformeri Afkast støberi, håndformeri og smelteovne, Afkast blokformeri Afkast blokformeri Afkast sandgenering Afkast udslagning og afkøling *) Afkast A, B, E og F er udstyret med posefiltre B*, F* Phenol B*, F* Benzen ,5 B*, F* Formaldehyd 25 5 F* Kulilte H, I Alpha kvarts 25 5 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast i en veldefineret kontrolperiode. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). [For forbrændingsprocesser og visse brancher også reference % O2] 1 Fra ultimo februar 2015 er stoffet Permacat 145 erstattet med Permacat 132. Permacat 132 indeholder ikke benzen. 7

9 Immissionskoncentration C4 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof B-værdi mg/m 3 Støv < 10 µm 0,08 Formaldehyd 0,01 Phenol 0,02 Benzen 2 0,005 Svovlsyre 0,01 Methanol 0,3 Bly 0,0004 Krom 0,001 Nikkel 0,0001 Cadmium 0,00001 Zink 0,06 Mangan 0,001 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften uden for virksomhedens område. B-værdien gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenede luft. Kontrol af luftforurening C5 Der skal mindst en gang om året foretages eftersyn med ventilationsanlæg og filter. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C2, C3 og C4 er overholdt. Dokumentationen skal senest fire måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 2 Benzen indgår som bestanddel af stoffet Permacat 145. Permacat 145 er ultimo februar 2015 erstattet med Permacat 132. Permacat 132 indeholder ikke benzen men sovlsyre og methanol. 8

10 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. For støv måles på totalstøv. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænsen med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden inden 7 dage underrettes om det. Der skal samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Krav til luftmåling Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Partikler målt som totalstøv Cadmium, Chrom, Mangan, Nikkel, Bly, Phenol Formaldehyd Analysemetode DS/EN 13284, se også MEL-02 - ved støv < 50 mg/m 3 VDI 2066, Bl. 1 - Benyttes ved måling af høje koncentrationer (> 50 mg/m³(n,t)) DE/EN 14385, se også MEL-08a NIOSH metode 2546 eller anden anerkendt analaysemetode VDI 3862 B1.2, se også MEL-12 Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. 9

11 Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Luftvejledningen Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. Lugt D1 Lugtgrænse Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 ved boliger, blandet bolig og erhverv og 10 LE/m 3 ved erhvervsområder og i åbent land. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. Kontrol af lugt D2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1/ for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL- 13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om 10

12 beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Støj E1 Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i. Område* Erhvervsområde 1.E.04 (Virksomhedens placering) Erhvervsområde 1.E.04 (Syd for virksomheden) Boligområde 1.B.03 (Nord, vest og øst for virksomheden) Boligområde 1.B.08 (Vest for virksomheden) Mandag fredag kl Lørdag 7-14 Mandag fredag Lørdag Søn- og helligdage 7-22 Alle dage

13 Områderne fremgår af bilag C Støjgrænsen gælder ved det mest støjbelastede punkt i enhver højde af vinduer og altaner på bygningsfacaden. E2 Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjen fra støjkilder på: - den sydvendte facade af produktionsbygningen, - i området ved sydsiden af virksomheden. Støjhandlingsplanen skal indeholde en teknisk/økonomisk redegørelse for nedbringelse af støjen til et niveau, der ikke overstiger 60 i skel til nabomatriklerne 31 ac og 31 ed. Støjhandlingsplanen skal fremsendes til miljømyndigheden senest 8 måneder efter datoen af denne miljøgodkendelse. Kontrol af støj E3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret for støj, jf. vilkår E1, er overholdt. Dokumentationen skal senest 4 måneder måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. 12

14 Affald F1 Maksimale affaldsmængder Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres i de anførte mængder: Affaldstype EAK-kode Mængde (tons/år) Max. oplag (tons) Brugt formsand (til genbrug) Sand- og metalstøv fra posefiltre Virksomheden skal aktivt medvirke til, at brugt formsand finder anvendelse i andre projekter, således at der aldrig oplagres mere end højst tons. Det ældst oplagret formsand skal bortskaffes først. Der skal være sprinkling til befugtning af sandet i nødvendigt omfang, så støvgener undgås og pladsen skal skrabes ren for støbesand i forbindelse med tømningen. F2 F3 F4 Metalstøv skal opbevares i lukkede beholdere eller tætte bigbags og afskaffes i henhold til kommunens regler for bortskaffelse af farligt affald. Olieholdigt affald samt brandbart affald skal bortskaffes efter Vejen Kommunens gældende anvisninger over farligt affald og affald i øvrigt. Virksomheden skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at virksomhedens affaldsbortskaffelse sker i henhold til de til enhver tid gældende regler om affald og bortskaffelse af affald. Overjordiske olietanke G1 Udendørs olie og dieselolie tanke skal stilles på befæstede arealer. Tankene skal regelmæssigt efterses for utætheder og gennemgå almindelig vedligehold. Vedligehold skal journaliseres. Sløjfning af tanke skal efter retningslinjer i Olietankbekendtgørelsens 3 kapitel Jord og grundvand H1 Flydende kemikalier med bindemiddel samt andre kemikalier der anvendes i produktionen skal opbevares i lukkede beholdere i pallereol med overdækning og opsamlingsbeholder /spildbakker, som kan rumme spild svarende til volumen af den største beholder. 3 BEK nr 1321 af 21/12/

15 H2 H3 Øvrige råvarer herunder skrotjern skal opbevares på befæstet areal. Oplaget af brugt formsand placeret udendørs skal opbevares så det ikke forårsager støvemission til omgivelserne. Til- og frakørsel I1 Lastvognstransporter til- og fra virksomheden samt kørsel med truck på udendørs arealer må kun finde sted i dagtimerne fra kl Indberetning/rapportering Forbrug af råvarer og hjælpestoffer J2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald samt vedligehold af overjordiske tanke. Kontrol med filtre J3 Der skal føres journal over kontrollen med filtre - dato for eftersyn - evt. reparation - udskiftning Opbevaring af journaler J4 Journalerne skal være tilgængelige for- og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. Årsindberetning J5 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: - samlet energiforbrug - samlet forbrug af de enkelte råvarer og hjælpestoffer - samlet produktion af færdigvarer - samlet produktion af affald herunder dokumentation for maksimalt oplag og aftager inklusiv brugt støbesand - resultat af årlige måling af støvemissioner fra afkast - resultat af eftersyn på ventilationsanlæg med filter Frist for indberetning Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde samtidig med virksomhedens grønne regnskab eller senest 14 uger efter miljødataperiodens afslutning. 14

16 Driftsforstyrrelser og uheld K1 K2 I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening til luften, eller ved overskridelser af vilkår skal virksomheden straks forsøge at afværge situationen og herunder forsøge at standse forureningen og/eller dens spredning. Ved større spild eller brand skal virksomheden når den ansvarlige myndighed er kontaktet/tilkaldt, umiddelbart herefter eller sideløbende orientere miljømyndigheden. Ophør L1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 15

17 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at Uldalls Jernstøberi A/S med denne revurdering af miljøgodkendelsen kan fortsætte sin produktion af støbejernsprodukter uden at det påfører væsentlig forurening til omgivelserne. Der meddeles hermed godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 stk. 1, dog er afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddelt i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Der er med vilkår i nærværende miljøgodkendelse sikret, at emissioner fra virksomheden er reguleret til et niveau, som enten overholder de vejledende grænseværdier, er lavere end grænseværdierne eller pålagt ved vilkår at nedbringe inden for en rimelig tid til et niveau, som overholder de vejledende grænseværdier. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Uldalls Jernstøberi A/S er beliggende på Søndergade 93 i Vejen. Området er lokalplanlagt efter Lokalplan nr. 49 af 12. januar 1987 med ændring af 14. marts Lokalplanen er afgrænset af et område mellem Søndergade/Nygårdsvej, Fuglsangsvej, Jernbanen, Vamdrupvej, Akacievej og Sdr. Ringvej i syd. Virksomheden er placeret i delområde 1 på matrikel 37 ks. Se også bilag C. Overordnet er området omfattet af Vejen Kommuneplan Jævnfør kommuneplanen er virksomheden placeret i erhvervsområde 1.E.04, som er planlagt anvendt til tungere industri samt erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed samt service og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer, portner o.lign) i tilknytning til den enkelte virksomhed. Der er ca. 2.2 km til nærmeste Natura 2000-område område 91 Kongeåen og 3.4 km til Natura 2000 område nr. 86 Vejen Mose. Miljøstyrelsen vurderer af virksomheden ikke har nogen nævneværdige miljømæssige påvirkninger på Natura 2000 områderne. Området ved virksomheden er udlagt som område med drikkevandsinteresser (OD). Der er 325 m til nærmeste vandforsyningsboring og 550 m til område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Miljøstyrelsen vurderer at virksomhedens aktiviteter ikke har nogen større miljømæssige påvirkninger af disse områder Generelle forhold Der er sat vilkår for driften af virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer, at et eksemplar af miljøgodkendelsen bør være tilgængeligt på virksomheden for at godkendelsens vilkår kan efterleves og at driftspersonalet udviser den fornødne agtpågivenhed i forhold til miljøet. Ligeledes stilles der vilkår om oplysningspligt ved ejerskifte eller indstilling af drift. Dette blandt andet for at fastlægge om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 40a og b. Hvis dette er tilfældet kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens 41d. Oplysningspligten skal endvidere sikre, at Miljøstyrelsen er opdateret på hvem der er den rette modtager af afgørelser m.m. 16

18 3.2.3 Indretning og drift Virksomheden kan fortsat drifte hele døgnet rundt alle årets dage. Dog forudsættes at vilkår for støj er overholdt herunder at udendørs truck kørsel samt transporter til- og fra virksomheden ikke finder sted i tidsrummet Der kan finde lastbilkørsel sted i tidsrummet 6-7 om morgenen, men virksomheden skal være opmærksom på, at støjgrænseværdien om natten gælder til kl Luftforurening Som udgangspunkt reguleres udledningen af forurenende stoffer til luften af Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/ samt B-værdivejledningen nr. 2/ De vigtigste og mest betydende luftemissioner kommer i form af støvpartikler fra støbning, håndtering, udslagning af produkter, partikler fra kernemageri og blokformeri samt sandblæsning. I det jern som anvendes i støbningen indgår der enten tilsigtet eller utilsigtet mindre mængder af spormetaller såsom bly, mangan, zink, cadmiun, nikkel og krom. Herudover indgår opløsningsmidlerne phenol, Permacat og formaldehyd som restelementer fra sværten eller som hjælpemiddel ved fremstilling af kerner og støbeforme. Emissioner af metalrester fra støbninger antager form af støv og dampe og der forekommer dampe fra tilsætningsstoffer og hjælpemidler. Der er således sat vilkår om overholdelse hhv. B-værdier samt emissionsgrænseværdier for en række af de metalpartikler og stoffer som indgår i støbningsprocessen, jf. vilkår C3 og C4. Der er for totalstøv sat vilkår om overholdelse af en emissionsgrænseværdi på 50mg/Nm 3 i det det vurderes, at virksomheden ikke vil have problemer med at overholde denne grænseværdi, skønt det efter Luftvejledningen gælder for nye anlæg. Virksomheden har hidtil anvendt stoffet Permacat 145 i forbindelse med støbeprocessen og ved fremstilling af kerner og støbeforme. Permacat 145 indeholder benzen. Ved den seneste måling af emissionen og beregning af B-værdien i november-december 2014 blev der konstateret overskridelse af både emissionsgrænsen og B-værdien for benzen. Miljøstyrelsen har den 12. januar 2015 sendt en indskærpelse til virksomheden om overholdelse af benzen emission og B-værdi for benzen. Virksomheden har den oplyst, at den fremover vil substituere midlet Permacat 145 med Permacat 132. Permacat 132 indeholder i modsætning til Permacat ikke benzen. Permacat 132 indeholder svovlsyre og methanol. Stoffet er forbundet med ætsnings- og sundhedsfare ved håndtering af men ikke umiddelbart miljøfare. Der er sat immisionsgrænseværdier for svovlsyre og methanol. Virksomheden har selv foreslået følgende egenkontrol vedrørende støvmåling: Der føres kontrol med støvemissioner en gang om året. Der måles støvemission fra afkast: B (støberi, håndformeri og smelteovne), 4 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr (Luftvejledningen) 5 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr (B-værdivejledningen) 6 Nyt opløsningsmiddel som afløser for benzen. 17

19 F (blokformeri), H (sandgenering) og I (udslagning og afkøling) med direkte-visende støvmåler. Miljøstyrelsen anerkender at virksomheden måler på støv fra de fire afkast. Der er endvidere sat vilkår om inkludering af måleresultaterne i den årlige miljøafrapportering. At Miljøstyrelsen ikke indsætter målingen som et egentligt vilkår hænger sammen med, at der i forvejen er sat vilkår om støvmålinger i vilkår C5 samt, at der i de vilkårsfastsatte målinger kræves en akkrediteret måling. Det foreslås derfor, at resultaterne fra virksomhedens egne støvmålinger skal ses som indikativ og anbefales anvendt som udtryk for anlæggets performance der indikerer nødvendigheden af eventuelle anlægsjusteringer. Virksomhedens forslag til egenkontrol med ventilationsanlæg og filter er til gengæld medtaget som anfordring i vilkår C Lugt Der er sat vilkår om overholdelse af de vejledende grænseværdier for lugt til omgivelserne, hhv. for boligområder og erhvervsområder på hhv. 5 LE/m3 og 10 LE/m3. Der er ikke modtaget klager over lugt fra virksomheden og Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden ikke vil have vanskeligheder med at overholde vilkårene for lugt. Smeltning af metaller giver almindeligvis ikke anledning til nævneværdige lugte og lugtgener Spildevand, overfladevand m.v. Der er ikke sat vilkår for spildevand. Der anvendes ikke vand i processen og der er heller ikke udledning af spildevand fra produktionen. Støberiets spildevand består af sanitært spildevand samt afløb fra tag og overfladevand. Spildevandet ledes til Vejen rensningsanlæg Støj Virksomheden er beliggende i delområde 1 i henhold til Vejen Kommunes Lokalplan nr. 49. Området er udlagt til industrivirksomheder uden særlige beliggenhedskrav. Der er fastsat en støjgrænse på 60 i erhvervsområdet. I de tilstødende boligområder er der fastsat støjvilkårene 45/40/40. Jævnfør Lokalplan nr. 49 er der således tale om en lempelse på 5 om natten ved de nærmeste boligområder. Virksomheden fik tilbage i 1997 lavet en støjmåling og beregning af virksomhedens støjbelastning. Nedenstående tabel viser resultatet fra 1997 med ældre kommuneplan område angivelser. 18

20 Ældre støjmåling Boligområde 1997 B3 Nord Position 1 Dag Aften Nat Boligområde B3 Vest Position Boligområde B3 svarer i dag til boligområde 1.B.03 Erhvervsområde E3 svarer i dag til erhvervsområde 1.E.04 Erhvervsområde E3 (Virksomhed) Position Boligområde B3 Øst Position Målingerne blev foretaget i fire positionspunkter som er identisk med nuværende referencepunkter. Se bilag A Miljømåling ekstern støj bilag 6 af 26. november 2014 for placering af punkter. Målinger og beregninger viste, at der skete en overskridelse af grænseværdierne om dagen ved boligområde B3 (nu 1.B.03) repræsenteret ved referencepunkt 4, og i samme boligområde om aften og nat men i området liggende nord for virksomheden med referencepunkt/position 1. Virksomheden har på anmodning fra Miljøstyrelsen fået foretaget en opdateret akkrediteret støjmåling af virksomhedens støjkilder samt en beregning af virksomhedens støjbelastning i de samme 4 referencepunkter. Ved måling og beregning i november 2014 er resultatet således: Opdateret støjmåling Boligområde B.03 Nord Tidl. B3 Position/Ref. 1 Dag Aften Nat 45,9 38,3 38,5 Boligområde 1.B.03 Vest Tidl. B3 Position/Ref. 2 42,2 38,4 38,5 Erhvervsområde 1.E.04 (Virksomhed) Tidl. E3 Position/Ref. 3 54,8 43,4 53,4 Boligområde 1.B.03 Øst Tidl. B3 Position/Ref. 4 44,3 37,1 42,9 Med en angivet usikkerhed på 3,0 om natten må det derfor konkluderes, jf. Støjvejledningen 9 afsnit om definitionen på overholdelse af støjgrænser - at virksomheden overholder de fastsatte støjgrænser ved boligområderne. Overordnet viser målinger/beregninger fra 2014, at støjniveauet generelt er faldet i dag- og aftentimerne, men også at støjniveauet i erhvervsområdet samt ved boligområde 1.E.04 er steget om natten dog stadig inden for de fastsatte støjgrænser. 7 Kilde: Uldalls Jernstøberi, Ekstern Støjmåling, 30. april 1997 Rapport nr Opmærksomheden henledes på, at Miljømålingsrapporten fra 1997 har angivet ukorrekte henvisninger til boligområder. Disse er korrigeret redaktionelt i ovenstående tabeller. Der henvises også til bilag C for information om ældre områdebetegnelser. 8 Kilde: Miljømåling ekstern støj Uldalls Jernstøberi 2014 (BP Støjmåling) 9 Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj, Vejl. Nr. 5/

21 Område syd for virksomheden Området syd for virksomheden er også omfattet af lokalplanens delområde 1 udlagt til erhvervsområde med en støjgrænse på 60/60/60. Støjkurver i støjrapporten fra november 2014 (Støjrapportens bilag 7) afdækker imidlertid, at støvniveauet fra virksomhedens støjkilder ved den sydlige facade med støjkilderne: Nr Væsentligste støjkilder ved den sydvendte facade 2 Udsugning kernemageri 3.1 Indsug kernemageri 3.2 Indsugning kernemageri 5 Udsugning modelværksted 6 Ventilator udsugning modelværksted 7 Ny frikøler 610 kw 8.1 Ventilator udsugning V-lamp 8.2 Afkast udsugning V-lamp 9.1 Dør kompressorrum 9.2 Indsugning kompressorrum 10 Vandkøler smelteovn 11 Ventilator udsugning udslag 12 Indsugning varmegenvinding 13 Afkast udslagning og afkøling 14 Toppen af filteret tilsammen bidrager med et støjniveau et stykke inde på virksomhedens nabomatrikel med op til 70 i dag- aften- og nattimerne. Frikøleren, som virksomheden har ansøgt om godkendelse til, er placeret ved den sydlige gavl af produktionsbygningen og er angivet med et støjniveau på 89 ved kilden og et beregnet støjniveau på 56 i en afstand af 10 meter fra frikøleren. Der er ca. 30 meter til den sydlige nabomatrikel. Miljøstyrelsen vurderer, at frikøleren isoleret set ikke forårsager overskridelse af støjgrænsen ved naboskellet. Det er imidlertid summen af støjkilder ved den sydvendte side af produktionsbygningen, som tilsammen bidrager med en overskridelse af de 60 ved nærmeste matrikel syd for Uldalls matrikel. Miljøstyrelsen har derfor sat vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en handlingsplan inklusiv en teknisk / økonomisk redegørelse for nedbringelse af støjen til 60 ved skel til nabomatriklen 31 ed. Område nord for virksomheden På virksomhedens nordlige side er afstanden til naboskel kort. Nabomatrikler mod nord er hhv. 37 it, 37 is, 37 ly og 37 lk. Matriklerne 37 it, 37 ly og 37 lk er, jf. kommuneplanen, inkluderet i erhvervsområde 1.E.04 med en støj grænse på 60/60/60. Umiddelbart nord for disse matrikler findes boliger beliggende i boligområde 1.B.03 med støjgrænser 45/40/40. 20

22 På matrikel 37 it findes imidlertid en bolig. På grund af boligens beliggenhed i området er det derfor den faktiske anvendelse og ikke den planlagte anvendelse af området der fastsætter støjgrænseværdier ved boligen. Støjgrænsen ved skel til denne bolig sættes derfor i lighed med lokalplan-delområde 3 på 45/40/40. På virksomhedens nordside foretages der i et aflukket rum blæserensning af emner fra Uldalls produktion. Denne blæserensningsfunktion varetages af et nært tilknyttet men dog juridisk uafhængigt enmandsfirma. Miljøstyrelsen fordrer, at det er den samlede støjbelastning fra Uldalls Jernstøberi A/S plus blæserensningsaktiviteten, som ligger til grund for vurdering af støjbilledet. Støjen fra blæserensningsaktiviteten er reguleret af en særskilt miljøgodkendelse til firmaet Santos Coating Aps. I forbindelse med dokumentation af støj fra Uldalls Jernstøberi er der derfor udarbejdet et særskilt tillæg til Miljømåling ekstern støj, den 26. november I tillægget er der indlagt et ekstra referencepunkt R5 som geografisk er placeret nord for referencepunkt R1 i skel til matrikel 37 is (ubebygget) og tæt på matrikel 37 io (bebygget). Målinger/beregninger i tillægget viser, at der i dagsperioden fra 7-18, sker en overskridelse af støjgrænsen (45 ) i referencepunkterne R1 og R2 som repræsenterer skel til boligområde 1.B.03. De væsentligste støjkilder er, jf. rapporten Tillæg til Miljømåling ekstern støj, 26. november 2014 følgende: Referencepunkter Nr Væsentligste støjkilder ved den nordvendte facade R1 R5 2 Udsugning kernemageri (beliggende på sydsiden) x 18 Afkast blokformeri x x 22 Afkast udsugning værksted x 23 Udsugning skereperation x 24 Afkast malerkabine x x 26 Luftindtag køleaggregat x 29 Afkast ventilation støberi x x 30 Indsug ventilation støberi x 31 Indsug til kompressor x 32 Afkast malerkabine x x 33 Afkast udsugning Velamp x x 34 Ventilator udsugning sandblæsning** Afkast udsugning sandblæsning** x x 36 Åbning sandblæsning** x 37 Kompressor Atlas Co** x ** Støjkilder fra blæserensningsaktivitet Virksomheden skal samlet set overholde de vejledende grænseværdier for støj i skel til de nordlige tilstødende boliger i boligområde 1.B.03, repræsenteret ved referencepunkterne R1 og R5. Ansvar for implementering af støjreducerende tiltag finder dog anvendelse efter miljøgodkendelse til virksomheden Santos Coating Aps. 21

23 3.2.8 Affald Virksomheden har oplyst, at der årligt produceres ca. 60 tons sand- og metalstøv som opsamles i posefiltre/bigbags. Der oplagres maksimalt 120 tons ad gangen. Der er sat vilkår om maksimal produktion og oplag. Det skyldes, at der i støvet kan være et mindre indhold af stoffer, som er klassificeret som meget farlige. Krom, cadmium og mangan er f.eks. placeret i hovedgruppe 2, klasse III stoffer - karakteriseret som uorganisk støv af farlig art. Endvidere er der sat vilkår for maksimal produktion og oplag af brugt formsand samt krav om regelmæssig afhændelse. Formsand indeholder mindre mængder af metaller og tungmetaller. Den seneste analyse rapport fra det brugte formsand viste rester af kobber, zink, krom og nikkel, dog under grænseværdierne for jordkvalitetskriterierne. Miljøstyrelsen vurderer, at der ved opbevaring i en længere periode kan være risiko for ophobning af metaller i jorden fra formsandet. Herudover er der sat vilkår om afhændelse af andet affald, herunder olieaffald og farligt affald Overjordiske olietanke Virksomheden har to mindre olietanke til fyringsolie. Der er stillet vilkår om befæstet underlag samt regelmæssig kontrol og vedligehold Jord og grundvand Virksomheden har et oplag af flydende kemikalier. Der er stillet vilkår om opbevaring under dække samt opsamlingsbeholder til eventuelle spild Til og frakørsel For at begrænse støjniveauet i nat og aftentimer er der sat vilkår om kørsel med truck samt transport til- og fra virksomheden. Virksomheden skal overholde støjgrænserne for nat i perioden 6-7 selv om virksomheden principielt kan drifte døgnet rundt Indberetning/rapportering Der stilles vilkår om indberetning af årligt forbrug af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med driften af jernstøberiet samt mængde af affald generet ved driften. Der stilles også vilkår om dokumentation for den årlige støvmåling samt det samlede energiforbrug. Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden inden 1. april, første gang den 1.april Virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen om grønt regnskab Sikkerhedsstillelse Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse Driftsforstyrrelser og uheld Tilsynsmyndigheden skal ifølge 71 i miljøbeskyttelsesloven straks underrette om driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. Der er stillet vilkår om indberetningspligt til tilsynsmyndigheden i forbindelse med uheld, herunder beskrivelse af indsatsen samt forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld. Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at afhjælpe akutte uheld. Virksomheden skal orientere miljømyndigheden om brand eller større udslip umiddelbart efter eller i forlængelse af, at hændelsen finder sted/når den relevante myndighed er tilkaldt. Vilkåret skal sikre, at miljømyndigheden på et tidligt tidspunkt i forløbet får mulighed for at vurdere om, der er risiko for at en eventuel skade efter et udslip eller brand kan påvirke miljøet væsentligt. 22

24 Risiko/forebyggelse af større uheld Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Ophør Der er sat vilkår om oprydning efter eventuelt ophør af virksomhedens aktiviteter Bedst tilgængelige teknik Virksomhedens produktionsmetoder ligger indenfor rammerne af BAT referencedokument (BREF) for smedjer og støberier, udsendt af EU kommissionen i maj Referencedokumentet fastlægger, hvad der må betragtes som bedst tilgængelig teknik indenfor den aktuelle branche. Det fremgår af BAT reference- dokumentet (BREF) for smedjer og støberier fra 2005, at BAT på denne type virksomheder vurderes ud fra: energiforbrug effektiv udnyttelse af råvarer emissioner af metaller og støv genanvendelse af affald På støberier anvendes der traditionelt meget energi på termiske processer, og derfor er energieffektivitet og håndtering af den genererede varme vigtige miljøaspekter. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra virksomheden Virksomheden har oplyst, at de maksimale luftmængder fra de forskellige afkast er lidt større end de oprindelige oplyste i den miljøtekniske redegørelse. Miljøstyrelsen har beregnet og vurderet, at ændringerne ikke er så store, at det får konsekvenser for den samlede emission samt vilkårsfastsættelse på støvemissionen. Virksomhedens øvrige kommentarer er vurderet og indarbejdet i teksten, hvor det er skønnet relevant. 10 Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry May 2005 (EU) 23

25 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift. Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a Listepunkt Virksomheden er opført under listepunkt A 208 i bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 11 : Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (* jf. bilag 4, punkt 30) (s) BREF Det relevante BREF dokument for virksomheden er BAT referencedokument (BREF) for smedjer og støberier, udsendt af EU kommissionen i maj 2005 (Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry May 2005 (EU)) Revurdering Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder. Krav om revurdering af miljøgodkendelsen følger de retningslinjer, der er givet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder på bilag Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 12 men der er ikke tale om etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden og derfor er den ikke screenet. Miljøstyrelsen vurderer, at driften af jernstøberiet kan ske uden væsentlige gener for miljøet Habitatdirektivet Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af virksomhedens virkninger på Natura 2000-områderne eller konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at virksomheden ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områderne. 11 BEK nr. 669 af 18/ Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 24

26 4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: Miljøgodkendelse, dateret 6. september 1993 af Ribe Amt Vilkårsændring i miljøgodkendelse af Uldalls Jernstøberi A/S, dateret 12. december 1994, Ribe Amt 4.3 Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Vejen Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrenseanlæg. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den 10. april Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 25

27 Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen - Vejen Kommune, - Dansk Naturfredningsforening, - Noah, - Friluftsrådet, 26

28 5. BILAG Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse/ansøgning om frikøler Bilag 1: Oversigtsplan Bilag 2: Oversigtsskitse med angivelse af støjkilder Bilag 3: Oversigtsskitse med angivelse af afkastplacering Bilag 4: Grafisk visning af OML-spredningsberegning Bilag 5: Kildedata til OML-beregning Bilag 6: OML-Multi resultater, Uldalls Jernstøberi Bilag 7: Datablad for frikøler Bilag 8: Analyse af overskudssand Oplysninger om valg af BAT Oplysninger om uønskede stoffer Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb for Uldalls Jernstøberi (s. 1-7) Rapport om OML beregning (s. 1-7) Bilag 1 Oversigtsskitse med angivelse af afkastplacering Bilag 2 Oversigtsskitse med angivelse af skel til nabo og angivelse af referencepunkter OML-beregninger Rapport, Uldalls Jernstøberi, Emissionsmåling for støj m.v. (Eurofins) (s. 1-15) Rapport, Uldalls Jernstøberi A/S, Miljømåling ekstern støj, BP Støjmåling (s. 2-11) Bilag 1-8 NOTAT 2 Tillæg til Miljømåling ekstern støj, den 26. november 2014 (s. 1-3), BP Støjmåling Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1: (Skærmkort) Kort over virksomhedens beliggenhed i 1: (Luftfoto) Virksomhedens omgivelser (temakort) - Delområde 1 i Lokalplan 49 - Beliggenhed af støberiet i fht. omgivende boligområder og matrikler - Vejen by - Ældre områdebetegnelser - Matrikelkort - Virksomhedens beliggenhed i fht. Natura 2000-områder Nye vilkår som følge af revurdering Lovgrundlag - Referenceliste Liste over sagens akter 27

29 BILAG A

30 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 Miljøteknisk beskrivelse og ansøgning om miljøgodkendelse af frikøler. Miljøteknisk beskrivelse udarbejdes med henblik på revurdering af miljøgodkendelsen. Eksisterende miljøgodkendelse er fra 6. sept godkendt af Ribe Amt og vilkårsændringer i miljøgodkendelsen fra 12. dec A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Uldalls Jernstøberi A/S, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf. nr Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. Uldalls Jernstøberi A/S, Søndergade 91-93, 6600 Vejen, Matrikelnummer.: 37 ks, Vejen By, Vejen. CVR-nr.: og P-nr.: Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Uldalls Jernstøberi A/S, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf. nr Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. 4 B C 9 10 Ronni Holt, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf.: Kurt Olsen, Søndergade 93, 6600 Vejen, Tlf.: Henrik Gregersen, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro Tlf.: Oplysninger om virksomhedens art. Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Listebetegnelse A208 (s) i bilag 2 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Hovedaktivitet er fabrikation af støbejern. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. I forbindelse med miljøtilsyn er det konstateret, at der er sket væsentlige ændringer af de tekniske installationer. Der er monteret nye ventilationsanlæg med filter og en del de oprindelige afkast er nedlagt og erstattet af 3 nye afkast. Desuden ansøges om at installere en frikøler med en kølekapacitet på 610 kw til køling af vand fra induktionssmelteovne. Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ikke omfattet af risikobekendtgørelse, BEK nr af 14/12/2006 bilag 1. Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Projektet er ikke midlertidigt. Oplysninger om etablering. Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Frikøler monteres udenfor bygningen som angivet på bilag 2, position o De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. Det forventes af frikøler monteres i december 2013 og forventes færdig marts Side 1 af 8

31 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 D E 15 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed. Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil. Oversigtsplan se bilag 1 Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Jernstøberiet ligger i et område, som er udlagt til erhvervsformål i vejen kommunes lokalplan. Virksomheden grænser op til følgende områder: Mod nord: åben, lav boligområde, Mod øst: erhvervsområde, Mod syd erhvervsområde, Mod vest åben, lav boligområde. Endvidere er området i henhold til kommunens spildevandsplan beliggende i et godkendt kloakplan. Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Virksomheden kan være i drift hele døgnet og der kan forekomme drift på lørdage eller søn- og helligdage. De enkelte støjkilder er: A) Afkast værksted VE lamp. Driftstid: B) Afkast støberi + håndformeri + smelteovne. C) Afkast kernemageri. E) afkast maleranlæg. F) Afkast blokformeri. G) Afkast kerneskyder. H) Afkast regenerering af sand. I) Afkast afkøling + udslagning af gods. J) Afkast værksted K) Afkast kvalitet M) Køletårn N) Åbning til Kompressoranlæg O) Ny frikøler 610 kw. Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Lastvogns kørsel og truckkørsel foregår kun i dagtimerne kl.: Lastvogns kørsel. Levering af varer og transport af støbegods foregår ved indkørsel fra Vinkelvej 13. Truckkørsel på udendørs arealer. Tegninger over virksomhedens indretning. Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. Oversigtstegning bilag 1 - Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. Oversigtstegning bilag 1 Side 2 af 8

32 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Placeringen af skorstene og andre luftafkast. Oversigtstegning bilag 3 - Placeringen af støj- og vibrationskilder. Oversigtstegning bilag 2 - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer. I,r - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. Bilag 1 - Interne transportveje. Bilag1 Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. F Beskrivelse af virksomhedens produktion. Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. Den årlige produktion af støbegods er i størrelsesordenen tons. Der anvendes følgende råvarer: Opgørelse på mængdebalance for 2012: Jern 1325 ton Sand 1350 ton Bindemidler 120 ton Sværte 48 ton Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Se bilag: Procesforløb. Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Smelteovne opvarmes med el-energi, med en samlet effekt på 2500 kw Produktionslokaler opvarmes med oliefyret varmluftovne, med en samlet effekt på 1200 kw Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. Filteranlæg kan blive utæt. Foranstaltninger: Trykvagt- differenstryk over filter, Årlig eftersyn af anlæg. Ingen særlige miljøforhold ved drift af frikøler. Olietank til opbevaring af fyringsolie kan blive utæt. Foranstaltninger: Installationer efterses jævnlig, tanken er placeret på befæstet areal. Flydende kemikalier med bindemidler og lignende opbevares i lukkede beholdere. Beholder kan blive utæt. Foranstaltninger: flydende kemikalier opbevares i pallereol med overdækning og opsamlingsbeholder som kan opsamle kemikalier fra en utæt beholder. Side 3 af 8

33 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 G 20 Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. (BAT) Redegørelse for virksomhedens muligheder for at anvende BAT, til at forebygge eller begrænse forureningen fra virksomheden, ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5. Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på Listen over uønskede stoffer skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres. Se bilag: Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. (BAT) Side 4 af 8

34 Skorstenshøjde over terræn, meter Indvendig diameter, meter Emission, (mg/m 3 ) Temperatur, o C Volumenstrøm, (M 3 /h) Generel højde på bygninger, meter Emission, stofnavn ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november 2013 H Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives. Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 21 Betegnelse på afkast B - Afkast Støberi, håndformeri og smelteovne 18 1, Partikler C - Afkast Kernemageri 7 0, Partikler E - Afkast malerafdeling 9 0, VOC. F - Afkast Blokformeri 14 1, Partikler G- Afkast kerneskyder 5 0, Amin gas H - Afkast sandgenerering 14 0, Partikler I - Afkast udslagning og afkøling 6 1, Partikler J - Afkast værksted 3 0, Partikler K - Afkast kvalitetsafdeling 4,5 0, Partikler Der er foretaget en måling af emissionen i afkast B-F-H og I, med direktevisende støvmåler: Resultatet af emission målinger viser: Korttidsmålinger i rør efter filter. Måleudstyr: Casella - Microdust pro Emission, (mg/m3) B - Afkast Støberi, håndformeri og smelteovne 0,063 F - Afkast Blokformeri 0,04 H - Afkast sandgenerering 17,11 I - Afkast udslagning og afkøling 0,146 Side 5 af 8

35 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. Der er udendørs oplag af brugt støberisand på matriklen som kan give anledning til støj. Foranstaltninger: Der dennes skorpe på sandet når overfladen bliver våd. Sandet køres væk ca. en gang pr. år. Ved læsning vandes sandet, for at undgå støvudvikling ved håndtering. Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. Se bilag 6 OML beregning. Spildevand Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger: - Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der fx er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m. Støberiets spildevand består af sanitært spildevand samt tag og overfladevand. - For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, ph og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer. 24 i.r - Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. i.r - Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år. i.r - Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. i.r - Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender BAT med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. i.r Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. i.r Hvis der søges om tilladelse til tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal virksomheden supplere basisoplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse og vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. i.r Kommunen udarbejder tilslutningstilladelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 28. Spildevandet ledes til Vejen rensningsanlæg. Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt spildevandsbekendtgørelse. i.r Side 6 af 8

36 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Støj Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Se bilag: støjmålinger og beregning af støjbidraget ved nabo. 30 Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som»miljømåling - ekstern støj«efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Se bilag: støjmålinger og beregning af støjbidraget ved nabo. 31 Affald Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne. Affaldsmængder i 2012 Sand til genbrug 1350 ton Se analyserapport Brandbart affald 24 ton I 35 Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. Brugt støberisand og kasserede støbeforme transporteres til opbevaringsplads. Opbevaringspladsen er placeret udendørs syd for produktionslokaler. Der opbevares ca ton brugt støberisand. Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse. Affaldsmængder i 2012 Sand til genbrug 1350 ton Se analyserapport Jord og grundvand Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere Flydende kemikalier opbevares i pallereol med overdækning og opsamlingsbeholder som kan opsamle kemikalier fra en utæt beholder. Råvarer opbevares indendørs på befæstet areal. Placering af olietanke til fyrringsolie se oversigtstegning. Midlertidigt oplag af brugt støberisand og kasserede støbeforme transporteres til opbevaringsplads. Opbevaringspladsen er placeret udendørs syd for produktionslokaler. Forslag til vilkår og egenkontrol Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene. Egenkontrolvilkår bør omfatte: - Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder. Der foretages måling af støvemission i afkast B-F-H og I. Målingen foretages med direktevisende støvmåler en gang om året. - Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger. Der foretages eftersyn af ventilationsanlæg med filter en gang om året. Side 7 af 8

37 ULDALLS JERNSTØBERI A/S Vejen, den 28. november Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne. i.r - Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning. i.r Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner. i.r i.r = ikke relevant for denne ansøgning Side 8 af 8

38 Bilag 1, oversigt. ULDALLS JERNSTØBERI A/S N Olietank Olietank (indv.) Olietank Olietank Olietank (indv.) Kemilager Renovation Kemilager Olietank Skrot Sanddeponi

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013 Frese Metal - & Stålstøberi A/S Miljøgodkendelse og revurdering 4. marts 2013 Odense J.nr. MST-1271-00158 Ref. maljs/behha Den 4. marts 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Frese Metal - & Stålstøberi

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-00913 Ref. linha/bjknu Den 6. oktober 2015 Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer For: Palsgaard A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Matrikel nr.: 1k, Palsgård Hgd.,

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Miljø og Natur Sagsbehandler: Hanne Larsen Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-K08-4-15 Ks: MM 29. september 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af udvidelse og ændring

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljøgodkendelse Ørkild Jern- og Metalstøberi Bodøvej 11 5700 Svendborg Januar 2015 Virksomheder J.nr. MST-1271-00287 Ref. hebec/amj Den 14. januar 2015 REVURDERING af MILJØGODKENDELSE Ørkild

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01755 Ref. GUKHA/MAJOR Den 4. september 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Miljøstyrelsen

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere