STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Viborg Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Houlkærvænget. Viborg Kommune har følgende målsætning for boligområdet Houlkærvænget Viborg Kommune vil nedbringe andelen af beboere i aldersgruppen år uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse til under 40 % i 2016 (målt som et gennemsnit over de seneste 4 år) og herefter holde andelen under 40 %. Viborg Kommune vil nedbringe antallet af beboere, der er dømte for overtrædelse af straffelov, våbenlov eller lov om euforiserende stoffer i Houlkærvænget, således at antallet ligger under 270 personer pr indbyggere i 2020 (målt som et gennemsnit af de seneste 4 år) og herefter holde antallet på eller under dette niveau. Status for Houlkærvænget 2011 Andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse udgør 45,5 % Antal beboere der er dømt for overtrædelse af straffelov, våbenlov eller lov om euforiserende stoffer er på 345 personer pr indbyggere. Side 2 af 9

3 Problemer og udfordringer i området I forhold til at indfri målsætningen skal følgende væsentlige problemer og udfordringer løses: Nedbringelse af andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet En analyse af områdets kontanthjælpsmodtagere i området viser følgende karakteristika: 76 % er personer med dansk oprindelse eller vestlig baggrund 83 % er ikke-arbejdsmarkedsparate 61 % er kvinder 44 % er under 30 år. For at nå målsætningen om nedbringelse af antallet af beboere uden for arbejdsmarkedet skal der generelt være fokus på indsatser, der styrker beboernes forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet eller gennemføre et uddannelsesforløb. Analysen af kontanthjælpsmodtagerne indikerer et behov for, at den arbejdsmarkedsrettede indsats for en stor del af områdets kontanthjælpsmodtagere bør tænkes i sammenhæng med den sociale og forebyggende indsats, som allerede foregår i området. Det skal ske via et øget samarbejde med de frivillige kræfter, som allerede opererer i området, og ved at skabe bedre sammenhæng mellem den sociale og den arbejdsmarkedsrettede indsats i området. Indsats i forhold til de rastløse og foreningsløse unge I Houlkærområdet har en del unge en rastløs adfærd. De ønsker ikke at binde sig til mere forpligtende fritidsbeskæftigelse i form af fritidsklub og sportsaktiviteter. De møder gerne op, når der er mere ad hoc prægede aktiviteter på programmet. Vanskelighederne opstår, når forankringen skal finde sted. Der er med andre ord behov for at udvikle aktiviteter for rastløse og foreningsløse unge. Det er baggrunden for, at Viborg Kommune som led i initiativaftalen har fokus på at fastholde og udvikle kultur- og idrætstilbud målrettet børn og unge i området med henblik på at give dem et solidt fundament at bygge videre på i voksenlivet. Idrætsforeningen gør en stor indsats for at få unge til at tilknytte sig en idrætsgren, men har et faldende medlemstal. Side 3 af 9

4 Den eksisterende indsats i boligområdet Kommunale indsatser Kommunens socialudvalg støtter boligselskabernes beboerrådgiverordninger, som har vist sig at have stor effekt i belastede boligområder. Kommunen har indgået samarbejdsaftale med Midt- & Vestjyllands Politi vedrørende utilpassede unge med henblik på at sikre hurtig og koordineret indsats over for unge, der udviser risikoadfærd. Viborg Kommune har et samarbejde med High:five vedr. unge kriminelle. High:five er et landsdækkende projekt, der er startet af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere med støtte af beskæftigelsesministeren, fhv. politidirektør, Hanne Bech Hansen og De Regionale Netværk af Virksomhedsledere. Målet med projektet er at skabe job eller uddannelse til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Der er i den selvejende institution Houlkær Hallens regi igangsat et projekt vedr. udbygning af faciliteterne ved Houlkær Hallen til forenings- og institutionsbrug. Kommunen har bidraget med et anlægstilskud på 1 mio. kr. til udbygningen. Projektet indeholder også nye klub- og ungdomsklubfaciliteter. Der er igangsat aktiviteter i forbindelse med Houlkærhallens overgang fra traditionel hal til en hal med en aktivitetsmedarbejder ansat. Medarbejderen har som opgave at opstarte aktiviteter med henblik på, at specielt unge kan få interesse for sport, løb eller lignende. Målet er at skabe forankring i foreningslivet. Mange unge deltager i disse aktiviteter. I forbindelse med projekt Springbrættet er der ydet en stor indsats for at få unge ind i f.eks. sport eller anden fritidsbeskæftigelse også uden for Houlkærområdet. Der er bl.a. fundet fritidsjob til nogle unge. Skolen har en AKT-ordning som er bindeled til fritidslivet, men ikke initiativskabende i forhold til fritidsbeskæftigelse. Kommunen indgår i en styregruppe nedsat af Boligselskabet Viborg til udarbejdelse af en Helhedsplan for Houlkær. Kommunen har gennem tiden støttet forskellige boligsociale projekter. Der er igangsat stiplanlægning i området. Bl.a. er der planer om stivejvisning gennem området. Derved får borgere fra andre områder mulighed for at gå gennem Houlkærvænget og dets grønne områder på vej til og fra Houlkær Centret og Kirken. Planlægningen omfatter bl.a. fortove og gangstier med Side 4 af 9

5 belysning. Der er ligeledes igangsat trafik- og cykelstiplanlægning for at knytte Houlkærområdet tættere til den øvrige del af Viborg, så området infrastrukturmæssigt ikke bliver en isoleret enklave. Formålet er, at beboerne i Houlkær naturligt kan cykle til og fra deres område ad sikre stier og således at andre borgere i Viborg også naturligt kommer i gennem Houlkærområdet. Løbende samarbejde med Initiativgruppen Houlkær, der er en paraplyorganisation for områdets foreninger og organisationer. Helhedsplan for boligområdet Arbejdet med Helhedsplan for Houlkær er i opstartfasen og der er planlagt afholdt 2 workshops som grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen. Arbejdet forventes afsluttet i maj og med henblik på ansøgning om midler fra Landsbyggefonden. Andre indsatser Der er generelt et rigt foreningsliv i Houlkær og det skyldes ikke mindst: Houlkær Idrætsforening, der er en meget aktiv og initiativrig forening med ca medlemmer. Klubben har en bred vifte af tilbud til områdets beboere. Initiativgruppen Houlkær, der som tidligere nævnt er en paraplyorganisation for områdets foreninger og institutioner. Gruppen er omdrejningspunkt for samarbejder og aktiviteter i området og er områdets talerør over for f.eks. kommunen. En aktiv boligorganisation og aktive afdelingsbestyrelser samt aktivitetsmedarbejder der iværksætter diverse aktiviteter i området. Udlejning af ledige boliger Hovedprincippet for udlejningen af almene familieboliger er ventelisteprincippet, hvorefter den person/husstand, der står øverst på ventelisten, kommer først i betragtning til den pågældende ledige bolig. Kommunens generelle samarbejdsaftale med Boligselskaberne, herunder Boligselskabet VIBORG (som afd. Houlkærvænget hører under) blev godkendt af Byrådet 28. april Heri ligger, at Boligselskabet stiller indtil hver ottende ledigblevne bolig (12½ %) til rådighed for kommunal anvisning, jf. 59, stk. 2 i lov om almene boliger m.v. til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i Viborg Kommune. Viborg Kommune anviser disse boliger til borgere i Kommunen med påtrængende boligsociale problemer efter en individuel vurdering. Boligselskabet udlejer indtil en ottendedel (12½ %) af de ledigblevne boliger efter særlige kriterier jf. 60 i lov om almene boliger m.v. De aftalte kriterier fremgår af udlejningsaftalen. Side 5 af 9

6 Endelig har Byrådet bemyndiget direktøren for Job & Velfærd til i særlige tilfælde at træffe afgørelse om kommunal anvisning efter 59, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. Efter denne bestemmelse har de almene boligorganisationer pligt til at stille ledige almene familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Bemyndigelsen har endnu ikke været anvendt, men er også kun rettet mod sjældne konkrete tilfælde, hvor samarbejdsaftalerne om anvisning ikke er tilstrækkelige, fordi der foreligger helt særlige hensyn for eksempel hvis der af hensyn til et skolesøgende barn er behov for en bolig i et område, hvor ingen af boligselskaberne eller de boligorganisationer, de administrerer, har boliger. Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Viborg Kommune søger om kr. fra puljen til strategiske samarbejder til styrkelse af kultur- og fritidstilbud og styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati, om kr. til støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer samt om kr. til indsatser på beskæftigelsesområdet. Styrkelse af kultur- og fritidstilbud og styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati kr. Rastløse unge ( kr.) Målgruppe Børn og unge, typisk rastløse drenge i års alderen, der typisk søger hen, hvor der sker noget spændende, og ikke ønsker at tilknytte sig aktiviteter, som er bindende i længere tid. Mål for indsatsen Målet for indsatsen er at motivere de unge til at indgå i en fritidsaktivitet eller i et fritidsjob, hvor de kan opleve, hvordan det er at indgå i et forpligtende fællesskab og at bidrage med en indsats, som bliver værdsat. Indsatsen Unge efterspørger tydelige voksne, som kan vejlede og rådgive og være et fast holdepunkt for dem. Vi vil bygge videre på en påbegyndt indsats i Houlkærhallen, hvor en aktivitetsmedarbejder er den voksne, som motiverer de unge til at indgå i mere forpligtende fællesskaber. Dette gøres gennem en række ad hoc aktiviteter, f.eks. inden for sport. I korte forløb tilbydes deltagelse i aktiviteter med henblik på at vække de unges interesse for en sportsgren eller anden fritidsaktivitet. Vi har efter få måneders afprøvning kunnet registrere en effekt. Side 6 af 9

7 Opkvalificering af analoge beboere ( kr.) Målgruppe Beboere, der endnu ikke har lært eller er fortrolige med at bruge en pc og profitere af de muligheder it-redskabet åbner for med særlig fokus på beboere, der har anden etnisk herkomst end dansk. Målet med indsatsen Er at give målgruppen mod på at træde ind i den digitale verden, og de muligheder den giver både i forhold til øgede erhvervs- og uddannelsesmuligheder og i forbindelse med sociale-, familiemæssige og medborgerskabsrelaterede aktiviteter. Indsatsen Forløbet vil byde på en grundlæggende introduktion til it, computere, internet og s på et niveau, hvor der både tages hensyn til et lavt kendskabsniveau og eventuelle sproglige barrierer. Forløbet gennemføres i tilknytning til de løbende aktiviteter i den Internationale Højskole i Houlkær, som i forvejen har fat i målgruppen, der ellers er meget svær at komme i kontakt med. Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer kr. De utrolige År Evidens-/manualbaseret forældreprogram "De utrolige År" forebyggelsesprogrammet (3-6/7 år). Målgruppe Forældre med begyndende opdragelsesvanskeligheder. Der kan være mellem 5-7 forældrepar i en gruppe. Mål med indsatsen Forældrene får viden om: hvordan de leger med deres barn hvordan de roser og opmuntrer deres barn hvordan de belønner deres barn, når det gør, som de gerne vil have hvordan de sætter grænser for deres barn og løser konflikter Indsatsen Det er et intenst forløb med øvelser, ugentlige møder, ugentlige hjemmeopgaver samt ugentlige opkald fra gruppelederne. Forældrene deler deres gode erfaringer og støtte hinanden i gruppen. Rekruttering sker direkte fra børnehaverne i Houlkær - således at børnehaverne udpeger og taler med familierne om tilbuddet. Beskæftigelsesområdet kr. Hvad skal der til for at du kommer i Job Målgruppe Primær målgruppe er områdets kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere. Side 7 af 9

8 Sekundær målgruppe er områdets øvrige beboere samt områdets virksomheder og foreninger. Mål med indsatsen Projektet skal først og fremmest understøtte etableringen af og efterfølgende en succesfuld drift af en fremskudt jobcenterafdeling, som igangsættes parallelt med nærværende projekt med det mål at sikre en størst mulig og varig effekt af den beskæftigelsesrettede indsats. Indsatsen Indsatsen skal styrke den beskæftigelsesrettede indsats over for områdets kontanthjælpsmodtagere, hvoraf en stor del er karakteriseret ved at være ikkearbejdsmarkeds-parate. Der afholdes workshops for områdets beboere med inddragelse af lokale foreninger. I de efterfølgende år skal der skabes rammer for etablering af lokale netværk (om muligt med inddragelse af lokale virksomheder) samt igangsættes tiltag, som i højere grad bygger bro mellem jobcentrets fremadrettede indsats og beboerne i Houlkærvænget. Aktiviteterne er på forskellig vis med til at ruste beboerne i forhold til at blive aktive og bidragende samfundsborgere. Det sker bl.a. ved at styrke de sociale kompetencer via netværksdannelse og deltagelse i aktiviteter, hvor man mødes på tværs af socialgrupper, etnicitet og alder. Opbygning af sociale og faglige kompetencer vil for nogle være med til at styrke arbejdsmarkedsparatheden og dermed på sigt tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Dermed bliver aktiviteterne et redskab til at imødegå den problemstilling, at mange i Houlkærvænget står uden for arbejdsmarkedet. Der vil samtidig være en vigtig gevinst i forhold til den signalværdi, der er i, at børnene til de berørte borgere oplever, at samfundet har brug for, at forældrene deltager som aktive medborgere både på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. Heri ligger også en væsentlig forudsætning for at bryde den sociale arv. Der vil være kommunal medfinansiering til initiativerne bl.a. i form af medarbejderressourcer m.v. Jobcentre Viborg Kommune har fået tilsagn om kr. i støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til etablering af en jobcenterafdeling i Houlkærvænget. Jobcenteret skal være mere tilgængeligt for borgerne. Der skal være mulighed for hurtig og tidlig opfølgning/rådgivning/indsats. Det er forventningen, at etablering af en jobcenterafdeling i Houlkærvænget vil medvirke til en tættere og mere personlig kontakt til områdets kontanthjælpsmodtagere. En større grad af nærhed forventes at kunne skabe øget fokus omkring jobmuligheder og være til støtte, når der skal skabes kontakter til konkrete jobåbninger/virksomheder. Initiativet er på den måde med til at styrke borgernes forudsætning for at få et Side 8 af 9

9 arbejde. Det er forventningen, at etablering af en jobcenterafdeling i Houlkærvænget vil have positiv indflydelse på mulighederne for at nå målsætningen om at minimere andelen af personer uden for arbejdsmarkedet. En central fysisk placering af jobcenterafdelingen i lokalområdet skal udnyttes til at lave en helhedsorienteret indsats, som er koordineret med både andre forvaltninger i kommunen (socialrelaterede indsatser) og med initiativer, som er knyttet op på boligforeningen og/eller frivillige foreninger. Forventningen er, at en sådan mere helhedsorienteret tilgang til den enkelte ledige (hvoraf 83 % er ikke-arbejdsmarkedsparate) på sigt kan skabe de rigtige forudsætninger for, at en jobrettet indsats også lykkes. Andre redskaber Viborg Kommune ønsker at fremme anvendelsen af følgende redskaber i Houlkærvænget: Udlejnings- og anvisningsregler Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser Sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet Hurtig behandling af sager mod unge uromagere Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Byrådet overvejer, om man ønsker at anvende muligheden for kombineret udlejning eller fleksibel udlejning. Den konkrete udmøntning af en sådan beslutning skal efterfølgende drøftes mellem Kommunen og den almene boligorganisation som led i styringsdialogen. Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Indsatser i form af helhedsplaner for Houlkærvænget, omfattende renoveringer og infrastrukturændringer vil indgå i kommunens styringsdialog med boligorganisationen. Den 16. juni 2011 Side 9 af 9

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå - En boligsocial indsats for og med beboerne i VIBOs og KABs afdelinger i Nivå 2014-2017 INDHOLD 1 Forord 2 2 Resumé 2 3 Baggrund - boligområdet og perspektiverne

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Konservativt idéoplæg (aug. 2010) Ikke flere socialt belastede boligområder

Konservativt idéoplæg (aug. 2010) Ikke flere socialt belastede boligområder Det Konservative Folkeparti vil sætte ind over for den voksende tendens til ghettoisering i en række udsatte boligområder og bremse udviklingen af parallelsamfund. De almene boliger udgør en væsentlig

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Endelig helhedsplan for Højvangen

Endelig helhedsplan for Højvangen Endelig helhedsplan for Højvangen Grønnedalsparken og Poul la Coursvej i Skanderborg Maj 2007 1. OPSUMMERING... 1 2. ORGANISERING... 4 2.1 Partnerskabet... 4 2.2 Styregruppen... 4 2.3 Lokalt sekretariat

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere