Studie- og kompetenceplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og kompetenceplan"

Transkript

1 Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: Planlægning, notatteknik læringsstrategi 1 - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. - kende til basal notatteknik både på papir og på pc. - reflektere over forskellige læringsstrategier studievejledning Faglig anvisning på lektielæsning og notatteknik Læsestrategier Læringsstrategier Læse- og læringsstrategier - opfølgning på læse- og notateknik Taksonomiske niveauer Taksonomiske niveauer - anvende begreberne Taksonomiske niveauer - selvstændigt 1 - beherske hensigtsmæssig notatteknik og arkivering i de enkelte fag, herunder anvendelse af pc i timerne. - variere mellem intensiv og ekstensiv læsning 2 - overskue, strukturere og be mindre stofområder, f.eks. bruge notatteknik: nøgleord, deloverskrifter, pointer. - skrive begrebsdefinitioner. - skrive spørgsmål til stoffet, som teksten besvarer - identificere og beherske relevante former for lektielæsning 2 - med forskellige metoder til langtidsholdbar læring. - opnå indsigt i egne styrkesider og intelligensformer - reflektere over læreprocesser, sætte læringsmæssige mål skrive spørgsmål til stoffet, som teksten ikke besvarer - med begrebssammenhænge, mindmaps - overskue, strukturere og be større stofområder 1 - kende de taksonomiske niveauer: 1. Beskrive, referere og redegøre for et fagligt stof 2. føre bevis, undersøge, påvise, analysere og sammenstille fagligt stof 3. fortolke, konkludere, diskutere, vurdere, og perspektivere et fagligt materiale 2 Anvende de taksonomiske niveauer i forhold til daglig lektielæsning, t i timen/gruppen, eksamen 3-4 Selvstændigt på de taksonomiske niveauer i forhold til daglig lektielæsning, t i timen/gruppen, større skriftlige r, eksamen øvelser i alle fag historie og biologi 2. fr.spr.,, historie Nat vid B dansk, samfundsfag dansk, samfundsfag, 2. Arbejdsformer Klasseundervisning 1 - efterleve faglige og sociale spilleregler i samt i klassen. Yderligere indsats

2 - lytte til oplæg og foredrag - indgå i dialog og diskussion - være åben for ny faglig viden - tage noter på baggrund af evaluering og behov. Teamlederne ansvarlige. Forelæsning 2 - lytte til forelæsning og tage noter under forelæsninger Elevoplæg lytte til elevoplæg og powerpoint-præsentationer og tage historie introduktion noter hertil Forelæsning/ Elevoplæg - opfølgning systematisk med forelæsningsformen og vurdere form og indhold engelsk Individuelt Gruppe - Par - gruppe Projekt - emneorienteret Projekt - givet problemformulering Projekt - problemorienteret projekt - større skriftlige projekter Eksperimentelt Eksperimentelt 1 - selvstændigt og fokuseret med en given opgave.. Yderligere indsats på baggrund af evaluering og behov. Studievejleder ansvarlig. 1 - efterleve faglige og sociale spilleregler for samt i en gruppe. - bidrage aktivt og konstruktivt til samt - modtage og delagtiggøre andre i faglig viden - argumentere og ræsonnere fagligt i samt 2 - besvare opgave med given problemstilling. - besvare tværfaglig projektopgave med given opgaveformulering indsamle relevant information i forhold til det konkrete projekt. - besvare projektet i overensstemmelse med problemformuleringen. - anvende faglig viden og fagenes grundlæggende metoder. - be stoffet selvstændigt med enkeltfaglige og tværfaglige problemstillinger (alene eller i grupper). - indkredse en problemstilling sammen med en vejleder. - planlægge og strukturere en arbejdsproces indenfor en given periode. - udvælge, inddrage og anvende baggrundsstof for besvarelsen. - anvende faglig analyse- og arbejdsmetoder. - gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. 1 - kendskab til den naturvidenskabelige arbejdsmetode - omgås apparatur og kemikalier. - beherske rapportskrivning designe og planlægge eksperimentelt med henblik på at undersøge en udvalgt problemstilling. - opstille formål, opsamle, be og vurdere data. AT-forløb 1 og 2 AT-forløb i 3. semester, studierejseforløb og dansk/historieopg ave AT i 4. og 5. semester dansk/historieopgave A niveau fag Naturvidenskabeli gt grundforløb Alle naturvidenskabeli ge fag.

3 De 3 lærringsrum - undervisningsrum - træningsrum - studierum anvende bevidsthed om elevrollen og lærerrollen i forskellige undervisningssituationer. - som studerende. A niveau fag r bevidst med studierummet 1 - anvende konferencesystem (FC) - anvende relevante funktioner i Lectio - anvende Excel, herunder regression - layout af rapporter (integration af Word, Excel, fotos, sidehoved og fod) - anvende elektroniske ordbøger, stave- og grammatikkontrol 4 - layout af større skriftlige opgaver (overskriftsniveauer, automatisk indholdsfortegnelse, side x af y, tekstombrydning ved figurer/billeder, fodnoter) introkursus introkursus nv + nv engelsk SRO-fag dansk-historie Dataopsamling beherske elektronisk dataopsamling De naturvidenskabeli ge fag. 3. IT og informationssøgning Grundlæggende itfærdigheder Grundlæggende itfærdigheder Informationssøgning Informationssøgning - det virtuelle bibliotek 1 - kende mulighederne i det fysiske bibliotek - kende relevante biblioteksbaser - kende artikelbaser og beherske artikelsøgning. 2 - anvende prækvalificerede fagportaler - anvende Internettet (søgemaskiner og emnekataloger) Bibliotekar, samfundsfag Bibliotekar, historie 4. Mundtlighed og sam Formidling 1 - kunne formidle konkret viden i mindre sammenhænge - mundtlig fremstilling på redegørelses- og diskussionsniveau - kunne konkludere på bearbejdning. - diskutere på basis af faglig argumentation Formidling - opfølgning 2 - beherske mundtlig udtryksfærdighed - holde mindre elevoplæg Mundtlige genrer Kommunikationsstrategi - bruge Power Point som talepapir højtlæsning, fortælling og oplæg med fokus på fremstillingsformen. - med forskellige mundtlige genrer beherske kommunikationsstrategi: - med meddelelse i forhold til målgruppe, bevidsthed om fordele og ulemper ved forskellige

4 Samtale og diskussion Argumentation og retorik kommunikationsformer beherske samtale/ diskussion: Fx fastholde fokus i samtale, svare udførligt på spørgsmål, forholde sig til andres argumenter, bruge ordstyrer, evt. debat-panel - fastholde fokus og faglighed i diskussion bruge retorikkens faser og hensigten med en fremstilling (information, påvirkning, underholdning). - med selvstændig, sammenhængende fremstilling. - analysere og vurdere en argumentation, logiske slutninger og fejlslutninger, historie

5 5. Skriftlig formidling. Kompetencer Sem Målet er, at eleven skal kunne Ansvarlig Sprog 1 - beherske sætningsanalyse og grammatik - skrive med et præcist og varieret ordvalg AP Redskaber 1 Excel regneark NV Rapportskrivning 1 - kende opbygning af rapporter i naturvidenskabelige NV fag Genrebevidsthed 1-2 Kende genrebevidsthed receptivt og produktivt Hurtigskrivningsteknikker (1) 1 - kende forskellige skriveprocesser bl.a. brainstorm, hurtigskrivning, mindmap, stikord og disposition Sammenhæng mellem dele af et produkt 1 Kende og anvende kohærens: relationen mellem det overordnede emne og de underordnede temaer, herunder afsnitsinddeling, progression og relevans Sammenhæng og argumentation Argumentation Tænkeskrivning (1) Sproglig korrekthed Disposition (1) 2 Hurtigskrivningsteknikker (2) Hurtigskrivnings- 1 Kende og anvende kohæsion: sammenbindingsrelationer mellem ordene i en sætning og mellem enkeltsætninger 2 Træne eleverne i forskellige typer af korrekt faglig argumentation 1-2 Anvende skrivning i undervisningen som et middel til at klargøre faglige pointer (eller usikkerheder) for sig selv 1-6 Træne eleverne i korrekt sprogbrug og terminologi indenfor faget Træne eleverne i anvendelse af disposition som baggrund for mundtligt oplæg eller skriftlig formidling 2 - kende forskellige skriveprocesser bl.a. brainstorm, hurtigskrivning, mindmap, stikord og disposition støtte til både mundtlige oplæg, diskussioner og som arbejdsredskab i forbindelse med skriftlige afleveringer teknikker (2) Genaflevering 2-3 1st draft- 2nd draft. (afleveringer deles op i indledende, udkastprægede del afleveringer og senere, færdige besvarelser) Delafleveringer Genskrivning af tekster eller dele heraf (processkrivning) Arbejde i klassen med processkrivning (gensidig respons) Stilladsering/ delelementer af opgaver 2-3 Arbejde med delelementer i skriftligt (indledning, afslutning mv) Tydeligt udmeldte vurderingskriterier. Undertiden imitation af velegnede forlæg. Træning af forskellige delelementer, der senere gør eleverne i stand til at løse mere komplekse problemer. Biologi Samfundsfag, historie, samfundsfag 2. fremmedsprog Engelsk Engelsk 2. fremmedsprog, dansk, samfundsfag 2. fremmedsprog

6 Formalia og layout Tænkeskrivning (2) 3 - beherske færdigheder vedr. layout, afsnitsinddeling, note-apparat, anvendelse af billeder og figurer i IT dokumenter. 3-4 Anvende skrivning i undervisningen som et middel til at klargøre faglige pointer (eller usikkerhed) for sig selv /historie-opgave Fysik Historie Talepapir 3 Powerpoint som talepapir 2. Fremmedsprog Studieretningsfag Anvendelse af modeller, figurer og illustrationer 3-4 Anvende og forklare modeller, figurer og illustrationer i tekstsammenhæng. Matematik, samfundsfag, historie Genrebevidsthed (2) Struktur og disponering (3) 3-4 Genrebevidsthed og stilistiske virkemidler Engelsk, samfundsfag, 3-4 Træne eleverne i anvendelse af disposition som, historie, baggrund for mundtligt oplæg eller skriftlig formidling studieretningsfag Synopsis 4 - kunne ud en synopsis (til støtte for en mundtlig fremlæggelse) - formidle relevante metoder, der er anvendt i t. - kunne demonstrere forståelse af videnskabelig tankegang - lave fyldestgørende dokumentation - beherske færdigheder vedrørende layout, afsnitsinddeling, noteapparat, anvendelse af billeder og figurer i IT dokumenter. Abstract 4 Abstract-skrivning som opgavetype (øves som SRPforberedende disciplin i løbet af 4. semester) Større afsluttende opgaver: Studieretnings -projekt 5 - besvare en opgave på baggrund af given problemformulering - udvælge relevant baggrundsmateriale - gennemføre en kritisk vurdering af materialet på et fagligt og metodisk grundlag. - be og perspektivere stoffet selvstændigt. AT: studierejseprodukt og evalueringsforløb. samfundsfag B. Engelsk /historie-opgave SRO-fag Studieretningsfag + andre fag 6. Selvevaluering Fra folkeskole til gymnasium 1 - reflektere over egne arbejdsvaner - kende og reflektere over faglige krav Studievejleder/ team Elevens udviklingsmål 2 - formulere personlige udviklingsmål vedrørende forberedelse, indlæring, deltagelse og diskussionsevne - kende til og reflektere over taksonomiske niveauer faglærerne teamledere vurdere eget ud fra de taksonomiske niveauer Teamledere Logbog anvende logbog til at skabe overblik over mål, delmål og Teamledere

7 Evaluerings formål Evalueringsformer Portfolio (dokumentation af selvevalueringen) 4 faglig progression 2 - reflektere over og indgå i formativ evaluering Teamledere erkende og reflektere over, hvordan han/hun tilegner sig viden og kundskaber i forskellige undervisnings- og læringssammenhænge. - kunne anvende værktøjer til selvevaluering: Mål planlægning gennemførelse analyse tolkning justering uddrage konklusioner angående videre på baggrund af evaluering og omsætte dette i arbejdsstrategier - sammenligne evalueringer på tværs af fag og drage konklusioner studievejleder/tea mledere teamledere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 2hf Skoleåret 2015-16 Redaktionen afsluttet juni / 2015 Elevhæfte for årgang 2014-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug 10.2 Engelsk Fagets identitet Kernen i linjefaget engelsk er sprog, tekster, kultur, sprogtilegnelse og sprogundervisning i et fremmedsprogligt perspektiv. Linjefaget engelsk kvalificerer til varetagelse

Læs mere

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Studieordning EUX - Tømrer

Studieordning EUX - Tømrer Studieordning EUX - Tømrer Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

2 0 1 3 / 1 4. Indhold

2 0 1 3 / 1 4. Indhold HF-håndbog Frederiksborg Gymnasium og hf 2 0 1 3 / 1 4 Udgave: 21. august 2013 Indhold 1.1 Skema for introforløbet i 1. HF 1.2 Rammen for miniprojekt i naturfag 1.3 Fælles emne og fælles opgaver i Nf 1.4

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere